Čtvrtek 29. září 1994

Poslanec Vlastislav Kuchař: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, vláda České republiky byla už nejednou vyzvána k tomu, aby provedla bilanci plnění svého programového prohlášení. Po zralé úvaze podmíněné konkrétní zkušeností s odporem České vlády k jakékoliv formě parlamentní kontroly její činnosti se rozhodl poslanecký klub Levého bloku jako představitel stejnojmenné politické strany k zaujetí stanoviska k této věci na půdě Poslanecké sněmovny.

Nepředkládáme vyčerpávající výčet odchylek od reality v textu programu. Nejde nám ani o zahájení mnohomluvné diskuse. Základním nedostatkem vládního dokumentu je totiž jeho účelové šití na míru konkrétní situaci, v níž byl přednesen a schválen. Tento fakt s přibývajícími měsíci a změněnou státoprávní, ústavní, hospodářskou, mezinárodní i vnitropolitickou situací nabývá na vážnosti.

Česká vláda naplnila řadu úkolů bezprostředně spojených s dělením federace a zajištění základních funkcí nového samostatného českého státu. V dnešní době se však ocitá v situaci programového vakua. Můžeme to dokumentovat např. chybějící bytovou politikou, zemědělskou politikou, rovněž neexistencí věcně a časově provázaného scénáře reformy územní správy a samosprávy, dosud nerespektovanou potřebou zákonem řešit problematiku obrany státu a formulovat reálné přístupy k zajištění jeho vnější bezpečnosti, rezignováním na koncepční zvládnutí problémů mladé generace a sociálně citlivých skupin obyvatelstva. Svým občanům musí zodpovědná vláda dát odpověď především v těchto otázkách.

Za prvé - považujeme za neodkladné založení nového pojetí sociálního systému a v něm zejména otázky důchodového zabezpečení. Podle našeho názoru přezrál čas k rozhodnutí o budoucnosti způsobu jejího financování. Rozhodujícím nástrojem financování důchodového zabezpečení by se měl stát systém financování oddělený od státního rozpočtu. Tento systém je nutné odpovídajícím způsobem vybavit z výnosů privatizovaného majetku. Je nesporné, že tyto zdroje vytvořily generace, které mají plné právo na jejich užití. Takto může sloužit např. majetek zbývající po ukončení kuponové privatizace. Dalšími zdroji jsou sociální pojistné a v případě potřeby i zdroje rozpočtové.

Odmítáme zvyšování věkové hranice pro odchod do důchodu. V silách zodpovědné vlády musí být provádění takové politiky, která si podobný krok nevyžádá. Navrhujeme do budoucna jednosložkovou konstrukci důchodu jako stejného základního příjmu pro důchodce stanoveného procentem průměrné mzdy. To znamená užití principu stejného žaludku. Tím je možné dosáhnout únosné výše důchodů pro důstojné prožití podzimu života pro všechny, kteří se živili poctivou prací. Nad rámec tohoto systému si mohou vyšší příjmové skupiny občanů během produktivního života zajistit další prostředky a připojistit se.

Za druhé - konstatujeme nutnost zásadní změny v koncepci transformace zdravotnictví. Přežil se bodový systém hodnocení lékařů, je nejvyšší čas zastavit chaos v privatizaci lůžkových kapacit, je nezbytné chránit domácí produkci léků a zdravotnického materiálu. Bodový systém hodnocení lékařů motivuje proti zájmům pacienta. Je nutné je nahradit systémem zohledňujícím profesionální i etická hlediska práce lékaře.

Současnou podobu privatizace lůžkových kapacit je nezbytné zastavit. Místo ní navrhujeme uplatnění systému podílového vlastnictví státu, vyšších územně samosprávných celků, obcí a zdravotníků. Stát, vyšší územně samosprávné celky i obce budou mít v rukou nástroje, jimiž budou moci uskutečňovat své závazky vůči občanům, zdravotníci budou přímo motivováni k vysoké kvalitě práce při současném respektování hospodárnosti provozu.

Domácí produkci léků a zdravotnického materiálu je potřebné trvale podporovat a pojmout do celé koncepce transformace zdravotnictví. Tato kategorie totiž tvoří významnou část výdajů na zdravotní péči.

Za třetí - musíme konstatovat, že s bezpečnostní oblastí se vláda v programovém prohlášení vyrovnala zúžením problematiky na oblast obecné kriminality. V politické praxi však není schopna vnímat postoje veřejnosti, ani návrhy ze sněmovny a prosazuje tézi, že růst kriminality je daný demokracií. Levý blok považuje takový přístup za alibistický. Nárůst brutality, bezohlednosti a krutosti provádění činů obecné kriminality je projevem neefektivní prevence. Velmi podceňována je kriminalita prováděná z příčin sociální bídy, nejistoty a bezvýchodnosti. Přitom s nápravou může a musí vláda začít sama u sebe. Dokud půjde do ztracena řada privatizačních a jiných afér spojená s ministerstvy, jejich úředníky, ústavními činiteli a státními zaměstnanci, dotud bude občan stěží důvěřovat demokratickým institucím.

Tento fakt přímo souvisí s výrazným dluhem vlády na poli zákonodárné iniciativy. Tím myslíme chybějící vládní návrhy zákonů o střetu zájmů, o praní špinavých peněz, o eliminování vlivu organizovaného zločinu. Výraznou nespokojenost vyjadřujeme s dosavadními opatřeními, která nedostatečně chrání mládež před drogami, hazardními hrami a prostitucí. Kromě toho je nezbytné vyrovnat se s otázkou, zda mají být recidivisté nadále obdařeni plnými občanskými právy. Také slibované kroky, které by vedly ke snížení administrativy bezpečnostních složek, nejsou uskutečňovány. Nejsou činěna opatření, která by vedla ke stabilizaci a účinné motivaci lidského potenciálu bezpečnostních složek pro kvalitní výkon služby.

Souhrnně řečeno, bezpečnost občanů nezajistí vysvětlování složitosti problémů kriminality. Občan chce vidět, že každý viník je postižitelný, chce bezpečné obce a města.

Za čtvrté - vládní program ekonomické transformace je v praktické rovině vyčerpán. Síla doznívajících transformačních procesů už neovlivní celkový výsledek a konkrétní zásahy vlády spíše sledují politickou konjunkturu než národohospodářské principy. Jaký je výsledek transformace? Opravdu skončila éra politiků a nastoupila éra podnikatelů? Opravdu stačí říci, že jediným nástrojem, ale i cílem národohospodářské politiky je vždy vyrovnaný státní rozpočet a vše ostatní zařídí síla trhu? Podle našeho názoru má česká ekonomika k takto chápanému ideálnímu obrazu liberálních ekonomů daleko. Privatizační proces nepřinesl očekávanou restrukturalizaci výrobní základny. Krátkodobé komparativní výhody jsou a zůstávající skutečně krátkodobými a nemají za sebe žádnou alternativu. Výrobní sféra se neoddlužila a její další nárůst úvěrového zatížení dostává podobu tažené inflace. Žádným způsobem nečelíme prudkému růstu tzv. podzemní ekonomiky. Odhady říkají, že její síla odpovídá zhruba jedné čtvrtině hrubého domácího produktu, přičemž zaměstnává zhruba 300 tisíc osob. Toto vše se promítá do oblasti daňových úniků, praní špinavých peněz, obecné kriminality i destabilizace daňově kontrolovaného ekonomického sektoru. Obdobně kriticky lze hodnotit i stav v oblasti kapitálového trhu včetně burzy a trhu práce.

Neočekáváme od této vlády, že bude schopna a ochotna připravit či aktualizovat v této klíčového oblasti hospodářské politiky republiky jakékoli korekce a změny. Stěží představitelné jsou změny v dalších klíčových oblastech. Pracujeme proto na jiné alternativě, kterou předložíme v době, v níž nebude na pořadu dne změna programového prohlášení, ale změna vlády.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Do rozpravy se již nikdo nepřihlásil, takže ji končím. Navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslance Zdeňka Vorlíčka ve věci odpovědnosti vlády České republiky Poslanecké sněmovně podle Ústavy ČR a kontroly plnění vládního programového prohlášení podle č. 35/1989 Sb., ve znění pozdějších předpisů, uvedenou v tisku 1093 A."

Ptám se v 80. hlasování, kdo znění tohoto návrhu podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 42, proti 47, zdrželo se 5 kolegů.

Dovolte mi tedy navrhnout vám k přijetí následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslance Zdeňka Vorlíčka ve věci odpovědnosti vlády České republiky Poslanecké sněmovně podle Ústavy ČR a kontroly plnění vládního programového prohlášení podle č. 35/1989 Sb., ve znění pozdějších předpisů, uvedenou v tisku 1093 A."

Jedná se o 81. hlasování. Omlouvám se, že jsem si nevšiml, že je zde požadavek na vaše odhlášení. Prosím, abyste se znovu zaregistrovali. Budeme znovu hlasovat. /Hlas ze sálu: Prosím opakovat hlasování o obojím./ Než bychom si dlouho vysvětlovali jednací řád, nechám hlasovat. Zpochybnění musí být okamžitě před tím, než bude znovu hlasováno. Nezbývá mi nic jiného, než ještě jednou zopakovat návrh usnesení pro stenozáznam. Navrhuji vám tedy přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslance Zdeňka Vorlíčka ve věci odpovědnosti vlády České republiky Poslanecké sněmovně podle Ústavy ČR a kontroly plnění vládního programového prohlášení podle č. 35/1989 Sb., ve znění pozdějších předpisů, uvedenou v tisku 1093 A."

Tentokrát se jedná o 82. hlasování. Já se ptám, kdo tento návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 44, proti 54, 6 poslankyň a poslanců se zdrželo hlasování.

Dovolte mi, abych vám navrhl přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslance Zdeňka Vorlíčka ve věci odpovědnosti vlády České republiky Poslanecké sněmovně podle Ústavy ČR a kontroly plnění vládního programového prohlášení podle č. 35/1989 Sb., ve znění pozdějších předpisů, uvedenou v tisku 1093 A."

Jedná se o 83. hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 57, proti 43, zdrželo se 6, nehlasovali 2 poslanci.

Předseda vlády Václav Klaus odpověděl na interpelaci poslance Jiřího Hájka ve věci o přístupu ČR k Úmluvě č. 116 o odškodnění obětí násilných trestných činů, kterou členské státy Rady Evropy přijaly v roce 1983, podle sněmovního tisku 978. Odpověď byla předložena jako tisk 978 A.

Její projednávání bylo na 21. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno pro nepřítomnost poslance a já se dnes ptám pana poslance, zda odpověď považuje za uspokojivou. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Jiří Hájek: Vážený pane předsedo vlády, k vaší odpovědi na mou interpelaci ve věci přístupu České republiky k Evropské úmluvě č. 116 o odškodnění obětí násilných trestných činů lze říci toto:

Zcela souhlasím s vaším názorem, že přístup k této úmluvě vyžaduje nejen úpravu právního řádu naší republiky, ale i vytvoření rozpočtové částky ke krytí výdajů s tímto krokem spojených. To však nemůže být důvodem k tomu, aby vláda tento krok odkládala.

Kriminalita roste, roste také počet brutálních trestných činů a na straně druhé klesá výrazně podíl objasněné trestné činnosti. Tedy zatímco v roce 1989 bylo objasněno téměř 78% všech trestných činů, v roce 1993 to bylo už pouze necelých 32% a v letošním prvním pololetí byl zaznamenán další pokles objasněnosti.

Občané se po právu ptají, zda má tato vláda dost síly na to, aby se kriminalita snížila alespoň na úroveň roku 1989.

Ptám se vás, pane předsedo, kam se podělo odhodlání vlády, v jejímž čele stojíte a která vašimi ústy 12. července 1992 prohlásila před touto sněmovnou své odhodlání omezit růst zločinnosti.

Jsem dalek toho, abych za daný stav činil odpovědnou Policii ČR. Problém je daleko hlubší. Víte to vy, vím to já, a vědí to i mnozí další v této sněmovně. Ne každý je však ochoten to veřejně přiznat.

Kořeny tohoto složitého společenského jevu je nutno hledat mimo jiné v negativních jevech provázejících strukturální změny v ekonomice. To není ideologická předpojatost. Pouze konstatování faktů.

Kriminalita je mimo jiné nebezpečná i v tom, že představuje vážné ohrožení stability společnosti. Lidé totiž nebudou donekonečna mlčky přihlížet, jak vláda, která je opustila ve sféře ekonomické, je opouští i ve sféře bezpečnosti jejich a bezpečnosti jejich rodin.

Jestliže vláda není schopna dostát svým záměrům, pak se ona a potažmo stát, v jehož čele stojí, nemohou zříci odpovědnosti za následky kriminality. Pak na sebe musí vzít odpovědnost tak, jak je to obvyklé v řadě evropských zemí.

Proto, pane předsedo vlády, s vaší odpovědí nemohu souhlasit. Žádám vás naléhavě, aby vláda učinila všechny potřebné kroky k neodkladnému přístupu České republiky k Evropské úmluvě č. 116.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji a otevírám rozpravu. Nikdo se do ní nehlásí, takže ji končím.

Navrhuji přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslance Jiřího Hájka ve věci přístupu České republiky k Úmluvě č. 116 o odškodňování obětí násilných trestných činů, kterou členské státy Rady Evropy přijaly v roce 1983, uvedenou v tisku 978 A.

Jedná se o 84. hlasování. Ptám se, kdo podporuje návrh usnesení. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 32, proti 44, 6 poslanců se zdrželo hlasování.

Dovolte, abych vám navrhl přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslance Jiřího Hájka ve věci přístupu České republiky k Úmluvě č. 116 o odškodňování obětí násilných trestných činů, kterou členské státy Rady Evropy přijaly v roce 1983, uvedenou v tisku 978 A.

Jedná se o 85. hlasování. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Ani tento návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 48, proti 27, zdrželo se 8.

Předseda vlády Václav Klaus odpověděl na interpelaci poslance Milana Loukoty ve věci odhalení pamětní desky Oskaru Schindlerovi ve Svitavách, podle sněmovního tisku 1108. Odpověď se předkládá jako tisk 1108 A. Ptám se pana poslance, zda odpověď považuje za uspokojivou. (Ano.)

Otevírám rozpravu. Nikdo se do ní nehlásí, takže ji končím.

Navrhuji přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslance Milana Loukoty ve věci odhalení pamětní desky Oskaru Schindlerovi ve Svitavách, uvedenou v tisku 1108 A.

Ptám se v 86. hlasování, kdo tento návrh podporuje. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 63, proti 5, zdrželo se 8 poslanců.

Předseda vlády Václav Klaus odpověděl na interpelaci poslance Milana Loukoty ve věci personálního obsazování okresních úřadů, podle sněmovního tisku 1112. Odpověď se předkládá jako tisk 1112 A. Považuje pan poslanec odpověď za uspokojivou? (Ano.)

Děkuji. Otevírám rozpravu. Nikdo se do ní nehlásí, takže ji končím.

Navrhuji přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslance Milana Loukoty ve věci personálního obsazování okresních úřadů, uvedenou v tisku 1112 A.

Jedná se o 87. hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 71, nikdo nebyl proti, 5 se zdrželo hlasování.

Předseda vlády Václav Klaus odpověděl na interpelaci poslanců Alfreda Frommera, Pavla Hirše, Miroslava Kašpárka, Pavla Kuličky a Vítězslava Valacha ve věci pana JUDr. Fidelise Schlée, podle sněmovního tisku 1121. Odpověď se předkládá jako tisk 1121 A. Považují páni poslanci odpověď za uspokojivou?

Poslanec Pavel Hirš: Ano. Děkujeme panu premiérovi za odpověď.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Otevírám rozpravu. Nikdo se do ní nehlásí, takže ji končím.

Dovolím si vám navrhnout, abyste přijali následující usnesení:

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslanců Alfreda Frommera, Pavla Hirše, Miroslava Kašpárka, Pavla Kuličky a Vítězslava Valacha ve věci pana JUDr. Fidelise Schlée, uvedenou v tisku 1121 A.

Jedná se o 88. hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 61, proti 3, zdrželo se 13 poslanců.

Místopředseda vlády a ministr financí Ivan Kočárník odpověděl na interpelaci poslance Václava Grulicha ve věci zásad poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu resortu zemědělství v letech 1994 a 1995, podle sněmovního tisku 964. Odpověď se předkládá jako tisk 964 A.

Pan poslanec se chce vyjádřit. Prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Václav Grulich: Pane předsedající, pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, já jsem se sice už předběžně vyjádřil k odpovědi místopředsedy vlády a ministra financí pana Kočárníka, ale nicméně, abychom protokolárnímu postupu učinili zadost, protože tehdy odpověď ještě nebyla zařazena, je nutné, abych tak učinil i dnes.

Interpelace byly tehdy souběžně dvě; na dva místopředsedy vlády a dva ministry. Na ministra financí a na ministra zemědělství.

Zatímco ministr financí i přesto, že třeba nesouhlasil, což je jeho svaté právo, s určitým zdůvodněním mého návrhu, souhlasil s podstatou věci, což je rozhodující. Svědčí to o věcnosti a fundovanosti přístupu. Myslím si, že to je třeba ocenit.

Že se stejná věcnost a fundovanost neobjevila v tehdejší odpovědi pana ministra Luxe, dokazuje i probíhající vyšetřování proti řediteli Státního statku Osoblaha, kde se o této záležitosti jako o konkrétním případě hovořilo.

Vzhledem k tomu, že odpověď ministra financí byla věcná, samozřejmě souhlasím s jeho odpovědí a v tom duchu prosím pana místopředsedu, aby bylo po případné rozpravě provedeno hlasování.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Otevírám rozpravu. Nikdo se do ní nehlásí, rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka na interpelaci poslance Václava Grulicha ve věci zásad poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu resortu zemědělství v letech 1994 a 1995, uvedenou v tisku 964 A.

Jedná se o 89. hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat, pro hlasovalo 75 poslanců, proti 2, zdrželi se 2 poslanci.

Místopředseda vlády a ministr financí Ivan Kočárník odpověděl na interpelaci poslance Jaroslava Nováka ve věci banky Bohemia podle sněmovního tisku 990. Odpověď byla předložena jako tisk 990 B. Její projednávání bylo na 21. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno pro nepřítomnost poslance.

Ptám se, zda pan poslanec považuje odpověď za uspokojivou? (Ano, děkuji.)

Otevírám rozpravu. Protože se do ní nikdo nehlásí, rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka na interpelaci poslance Jaroslava Nováka ve věci banky Bohemia, uvedenou v tisku 990 B.

Jedná se o 90. hlasování. Ptám se, kdo podporuje tento návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 73 poslanců, nikdo nebyl proti, 1 poslanec se zdržel hlasování.

Místopředseda vlády a ministr financí Ivan Kočárník odpověděl na interpelaci poslance Jiřího Drápely ve věci posílení rozpočtů města Přerova a okresních úřadů v Kroměříži a Jihlavě podle sněmovního tisku 1021. Odpověď se předkládá jako tisk 1021 A.

Ptám se, zda pan poslanec považuje odpověď za uspokojivou?

Poslanec Jiří Drápela: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážený pane ministře, je mi líto, ale s vaší odpovědí na mou interpelaci nemohu souhlasit. Žádal jsem vás o posílení rozpočtu města Přerova a okresních úřadů v Kroměříži a v Jihlavě, a to na konkrétní ekologické a kulturní účely. Můj podnět a žádost nebyly ani v nejmenším požadavku naplněny, a proto s vaší odpovědí nesouhlasím.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji a otevírám rozpravu. Nikdo se do ní nehlásí, tak ji končím. Než budeme hlasovat, poprosím vás, abyste se znovu zaregistrovali. Děkuji.

Dovolte mi, abych vám navrhl přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka na interpelaci poslance Jiřího Drápely ve věci posílení rozpočtů města Přerova a okresních úřadů v Kroměříži a v Jihlavě, uvedenou v tisku 1021 A.

Jedná se o 91. hlasování. Kdo tento návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat, pro hlasovalo 31, proti 40, zdrželo se 6 poslanců.

Dovolím si předložit vám následující usnesení:

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka na interpelaci poslance Jiřího Drápely ve věci posílení rozpočtů města Přerova a okresních úřadů v Kroměříži a v Jihlavě, uvedenou v tisku 1021 A.

Jedná se o 92. hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat, pro hlasovalo 50, proti 29, zdrželi se 3 poslanci.

Místopředseda vlády a ministr financí Ivan Kočárník odpověděl na interpelaci poslance Jozefa Wagnera ve věci postupu některých zaměstnanců okresního úřadu při hospodaření se svěřeným státním majetkem podle sněmovního tisku 1109. Odpověď se předkládá jako tisk 1109 A.

Považuje pan poslanec odpověď za uspokojivou? (Ano.)

Děkuji a otevírám rozpravu. Nikdo se do ní nehlásí, takže ji končím a dovoluji si vám navrhnout, abychom přijali následující usnesení:

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka na interpelaci poslance Jozefa Wagnera ve věci postupu některých zaměstnanců okresního úřadu při hospodaření se svěřeným státním majetkem, uvedenou v tisku 1109 A.

Jedná se o 93. hlasování. Ptám se, kdo tento návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 64 poslanců, proti nebyl nikdo, zdrželo se 8 poslanců.

Místopředseda vlády a ministr financí Ivan Kočárník odpověděl na interpelaci poslance Zdeňka Vorlíčka ve věci vydávání akcií bezezbytku vyprodaných firem ještě před koncem druhé vlny kupónové privatizace podle sněmovního tisku 1110. Odpověď se předkládá jako tisk 1110 A.

Pan poslanec se chce vyjádřit, prosím, aby se ujal slova.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP