Středa 28. září 1994

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu ministru Bělehrádkovi, a prosím společného zpravodaje výboru pana Vladimíra Budinského, aby nám odůvodnil zprávu, kterou jsme obdrželi jako tisk 1170.

Poslanec Vladimír Budinský: Vážený pane místopředsedo, vážený pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci. Chtěl bych vám, jako zpravodaj odůvodnit a doporučit přijetí vládního návrhu zákona o zadávání veřejní zakázky tisk 1100 ve znění společné zprávy 1170.

Tento zákon, jako jeden z mála zákonů, které v Poslanecké sněmovně projednáváme, řádným, velice důkladným postupem, tzn. od projednání zásad, které byly projednány v rozpočtovém a hospodářském výboru v říjnu 1993, v Poslanecké sněmovně, proběhl seminář na toto téma a proběhly diskuse s veřejností odbornou, která se touto problematikou zabývá.

Návrh zákona vyžaduje povinnost podrobit se tomuto zákonu u veřejných zakázek 100 tisíc Kč při nákupu zboží a služeb a 500 tisíc Kč u staveb. Obchodní soutěž je vynucena tímto zákonem u zboží a služeb nad jeden milión korun a u staveb nad 5 miliónů korun.

Zákon obsahuje velice důležité ustanovení, které dává preferenci tuzemským firmám 10% a firmám, které zaměstnávají tělesně postižené osoby 20%. Rozeznává tři druhy veřejných soutěží při zadávání veřejné zakázky, to znamená v intervalu, který byl zmíněn jednoduchou formou, veřejnou obchodní soutěž a u složitých komplikovaných dodávek dvoustupňovou obchodní soutěž.

V měsíci září projednaly tento zákon tři výbory - ústavně právní, rozpočtový a hospodářský. Všechny výbory se o vládním návrhu zákona vyslovily velice pochvalně, všechny výbory doporučily projednání tohoto zákona a jeho schválení. Myslím, že z tohoto místa je třeba poděkovat zpracovatelům tohoto zákona, to znamená ministerstvu hospodářství za kvalitní práci. Důležité je, že je potvrzeno, že tento zákon je kompatibilní s právem Evropské unie a vstoupením v účinnost tohoto zákona k 1. lednu 1995 budou vytvořeny skutečně podmínky k efektivnímu zadávání veřejných zakázek, které jsou skutečně motivujícím a iniciačním faktorem, kterým může stát v etapě oživování hospodářství stimulovat ekonomiku.

Společná zpráva byla zpracována z pozměňovacích návrhů všech výborů. Chtěl bych vám sdělit, že byla zpracována jako sjednocení množin těchto návrhů. Byly zapracovány všechny návrhy a na straně čtyři máte výjimku, kde tomu tak nebylo. U prvního návrhu k § 2 je to proto, že už jiný výbor měl podobný návrh, který byl preciznější. § 6 - tento návrh je obsažen už ve vlastním textu zákona. K § 11, kdy navrhovatelé chtěli omezit možnost posunu nabídkové ceny jen na jednu stranu, je třeba říci, že i druhá strana je možná. Znamená to, že v soutěži může vítězit i ten, který bude navrhovat vyšší cenu například za pronájem. Bude za pronájem určité prostory navrhovat, že dá vyšší cenu, tudíž alternace je možná na obě strany. K § 57 schůze společných zpravodajů doporučila, aby v této chvíli, kdy kontrola bude velice obtížná, byly ponechány čtyři roky na zpětnou kontrolu a aby byla takto zkrácena promlčecí lhůta.

V hospodářském výboru byly při diskusi nad tímto zákonem zejména diskutovány otázky zvýšené kontroly a zabránění toho, o čem máme jako poslanci dobré signály, to znamená, že přesto, že soutěž je za určitou cenu vyhrána, skutečná dodávka je potom navyšována prostřednictvím dodatku. Já a poslanec Holub z hospodářského výboru v rozpravě potom předneseme na toto téma zhruba čtyři pozměňovací návrhy, které právě tento nešvar omezí a zvýšíme kontrolu státního orgánu, který kontrolu provádí. A to je ministerstvo pro hospodářskou soutěž.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, s plně čistým svědomím vám doporučuji projednat a schválit vládní návrh zákona o veřejné zakázce a těším se na vaše pozměňovací návrhy, které bych prosil písemně, protože se jedná o technickou normu. Zanesením chyby nebo chybného virusu bychom umožnili možná stamiliónové úniky. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu společnému zpravodaji a otevírám rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Budinský. Připraví se pan poslanec Holub.

Poslanec Vladimír Budinský: Dovolil bych si přednést čtyři pozměňovací návrhy, které jsou velice stručné a jasně pochopitelné.

Do § 42 se doplňuje nový odst. 3, který zní: "Do 15 dnů od splnění veřejné zakázky je zadavatel povinen odeslat orgánu dohledu evidenční list veřejné zakázky s údaji vyplněnými podle skutečného stavu - body 1 2 až 19."

Odůvodnění. Navržené doplnění tohoto paragrafu umožní orgánu dohledu zkontrolovat, zda zakázka byla splněna v souladu s nabídkou, na kterou byla uzavřena smlouva, a zda zadavatel a uchazeč o uzavření smlouvy neprovedli změnu uzavřené smlouvy, kterou by obešli výsledky soutěže. Tímto doplněním se zpřísňuje kontrolní funkce zákona.

Druhý návrh - k § 39 odst. 2 na konci první věty se připojují tato slova: "a v případech hodnocení nabídek pomocí více kritérií též dobu plnění veřejné zakázky, popřípadě záruky za jakost".

Odůvodnění: V zájmu kontroly dodržení zákona zadavatelem při výběru nabídek se ustanovení o údajích, které je zadavatel povinen účastníkům soutěže oznámit po jejím skončení, rozšiřují při hodnocení nabídek pomocí více kritérií o údaje doba plnění veřejné zakázky, záruka za jakost. Tímto se zpřísňuje kontrola, protože všichni, kteří neuspěli při výběru, budou moci sami kontrolovat, jak zakázka probíhá.

Třetí návrh k § 12 odst. 1 - na konci doplnit větu: "Nebude-li zadávací dokumentace zpracována zadavatelem, musí být označena názvem a sídlem jejího zpracovatele."

Odůvodnění: V zájmu zpřísnění zákona, aby nedocházelo k obcházení ustanovení o nepodjatosti, je stanovena povinnost zadavatele označit zpracovatele zadávací dokumentace. Zde jde o to, aby ze strany zpracovatele zadávací dokumentace nemohly unikat informace účastníkům dříve než jsou lhůty veřejné soutěže.

Čtvrtý návrh zní: k § 70 se doplňuje věta, která zní: "Změny ve smlouvě v rozporu s podmínkami obchodní veřejné soutěže jsou neplatné."

To je další návrh, který směřuje ke kontrole a protože všechny tyto návrhy mají stejného ducha, pro zrychlení projednávání bych si dovolil vám je předložit jako jeden komplexní pozměňovací návrh, protože má jeden smysl a to je zvýšení kontroly. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Budinskému. Slovo má pan poslanec Holub, připraví se pan poslanec Vorlíček. Prosím o klid.

Poslanec Josef Holub: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážení přítomní, navrhuji v § 40 vložit nový odst. 2 ve znění: " Uzavřená smlouva musí obsahovat ustanovení, kterým je nabídková cena uchazeče stanovena jako cena maximální, kterou není možno překročit."

V případě, že by tento pozměňovací návrh nebyl přijat, dovolím si podat ještě jeden, který je trochu změkčující. Je to opět v § 40 vložit nový odst. 2, tentokrát ve znění: "Uzavřená smlouva musí obsahovat ustanovení, kterým je nabídková cena uchazeče stanovena jako cena maximální, kterou je možno překročit jenom za smlouvou stanovených podmínek."

V obou případech musí dojít k přečíslování následujících odstavců.

Odůvodnění: Myslím, že všichni, kdo se pohybují v této oblasti vědí, že zadavatel, který většinou nemá vztah ke státním finančním prostředkům takový jako ke svým, s poměrně lehkým srdcem přistoupí na tzv. vícenáklady. Realizátor chce většinou získat co nejvíce peněz, což je naprosto logické, a dochází k tomu, že kontrola nad finančními prostředky se trochu vytrácí. Prosím vás, abyste pokud možno podpořili můj první návrh. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Holubovi. Prosím pana poslance Vorlíčka, aby se ujal slova. Připraví se pan poslanec Klas.

Poslanec Zdeněk Vorlíček: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, s předloženým návrhem zákona v podstatě souhlasím, přicházím jen s několika připomínkami vycházejícími z expertízy a zkušeností z praxe, o které se opírám. Připomínky mají odstranit možné nejasnosti, resp. zamezit možnému zneužití dosavadního předloženého textu zákona oproti jeho duchu. Rozhodně vyznění zákona nemíním měnit.

Za prvé v § 1 2 odst. 1 navrhuji doplnit za poslední slova "veřejné zakázky" větu "Za kvalitu zadávací dokumentace a údaje v ní obsažené plně ručí zadavatel." Zdůvodnění: Jde o legitimní požadavek na odpovědnost zadavatele za kvalitu zadávací dokumentace, kterážto odpovědnost by měla být podle mého mínění v zákoně explicitně vyjádřena.

Za druhé v § 38, odst. 3 připojit na konec odstavce větu "Zadavatel odpovídá za objektivní hodnocení nabídky a čestnost postupu vůči všem účastníkům." Zdůvodnění: Absence takovéhoto ustanovení v zákoně by umožňovala zamlžovat odpovědnost zadavatele za průběh vyhodnocování soutěže, dávala by příležitost přenášet odpovědnost na další subjekty a podobně, a ztěžovala by sankcionování pletich při veřejné soutěži.

Za třetí v § 28, odst. 1 doplnit odst. podbod e) s textem: "všem zájemcům, kteří svou účast písemně oznámí zadavateli ve lhůtě nejméně 10 dnů před vyhlášeným datem otevírání obálek". Zdůvodnění: Právě proto, že jde o veřejnou soutěž, musí být umožněn vstup i veřejnosti, např. zástupcům sdělovacích prostředků. Pouze z organizačních důvodů se musí pořadatel dozvědět včas počet účastníků, aby nabídl vhodnou místnost.

Za čtvrté v § 29 odst. 1 doplnit za slovy "nejméně tříčlennou komisi" text "složenou z členů komise podle § 31" a pak pokračovat původním textem. Zdůvodnění: Doplněk vyjasňuje, že nejde o jiné komisaře, než stanoví § 31.

Za páté v § 33, odst. 2 za slova "komise je schopná usnášení" doplnit text "je-li řádně písemně a včas pozván každý její člen" a pokračovat dále slovy "a jsou-li přítomny dvě třetiny členů..." atd. Zdůvodnění: Ustanovení tohoto typu zabraňuje řadě podezření a protestů, které vznikají při realizacích veřejné soutěže.

Za šesté v § 40 za odst. 1 doplnit odst. 2 a ostatní přečíslovat. Odstavec 2 by pak zněl: "Věcný, finanční i termínovaný obsah smlouvy uzavřené s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvýhodnější, musí být s touto nabídkou totožný." Zdůvodnění: Zákon musí poskytovat poraženým soutěžícím záruku, že parametry smlouvy vítěze nebudou proti jeho nabídce z jakýchkoliv důvodů měkčeny.

Za sedmé v § 56, odst. 2 první věty "námitkám nevyhoví" přidat slova "nebo je neprojedná" a pokračovat slovy "postoupí je ve lhůtě..." atd. Zdůvodnění: Např. obecní zastupitelstva zasedají s měsíční i delší periodou. Nedokáže-li zadavatel zajistit reálný termín, nechť pak rozhodne orgán dohledu.

A nakonec za osmé - přílohou zákona je tzv. evidenční list veřejné zakázky. Já se obracím na předkladatele s otázkou, zda tímto řešením míní, aby uspořádání tohoto formuláře mělo sílu zákona. Je téměř jisté, že se ukáže časem potřeba změn tohoto formuláře. Patří-li vůbec tento formulář do zákona, měl by tam hrát podle mého mínění jen roli instruktivní a informativní.

Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Vorlíčkovi a prosím pana poslance Klase, aby se ujal slova.

Poslanec Jan Klas: Vážený pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, návrh zákona o zadávání veřejných zakázek navrhuji doplnit takto:

Za prvé v § 49, odst. 1 písm. d) se tečka nahrazuje čárkou, připojuje se nové písmeno e), které zní: "kdy zveřejnění podmínek soutěže by mohlo ohrozit státní tajemství, zejména obranu a bezpečnost státu".

Za druhé v § 49, odst. 2 písmeno a) se spojka "a" nahrazuje čárkou a za písmeno c) se připojuje písmeno e). Odůvodnění: Dle současného stavu zadávacího řádu staveb a jeho modifikace odsouhlasené ministerstvem financí pro působnost Bezpečnostní informační služby je žádoucí, aby kromě možnosti výzvy jednomu zájemci k podání nabídky v případě BIS bylo nadále umožněno Bezpečnostní informační službě vyzývat zájemce k užší soutěži, t.j. výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky za stejných podmínek jako je uvedeno v § 50 písm. e) návrhu zákona.

Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Klasovi. Pan poslanec Bláha.

Poslanec Jan Bláha: Pane předsedající, pane předsedo, dámy a pánové, já bych rád taktéž podal doplňující návrh k tomuto zákonu. Týkal by se té části zákona, kde se hovoří o ustanoveních ohledně kvalifikace a předpokladů uchazečů. Domnívám se, že by bylo moudré vzhledem k předřečníkům a jejich argumentaci doplnit v § 17, odst. 1 nové písmeno a), které by znělo "na kterou se vztahují zvláštní předpisy o ochraně veřejného zájmu - odkaz č. 7". Dosavadní písmena pak přečíslovat. Taktéž přečíslovat odkazy pod čarou. Tam by byly uvedeny dosud platné zákony - čili např. zákon ČNR č. 238/1 992, o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu, a § 73, odst. 2 zákona č. 65/65 Zákoníku práce, v pozdějším znění pod č. 231/92, a zákona č. 74/94 Sb. To znamená ostatní odkazy přečíslovat. Aby ta úprava byla komplexní, domnívám se, že taktéž v § 17, odst. 2 se slova "v odst. 1 písmeno písm. h)" nahradí slovy "v odst. 1 písm. a) a h)".

Dále ještě jedna úprava - v § 18 se v jednotlivých písmenech odkazy podle § 17, odst. 1 náležitě posunou a písmeno e) by znělo "podle písm. a) a j) čestným prohlášením".

Smyslem úpravy je, že když se zde hovořilo ve dvou verzích o zadávání veřejných zakázek, ať už státních nebo obecních, aby ústavní činitelé byli ochráněni proti podezření z jakéhokoliv napadání v získávání veřejných zakázek. V podstatě se říká, aby tyto zakázky nebyly ústavním činitelům v tomto smyslu umožňovány. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Bláhovi. Prosím, další přihlášený do rozpravy? Pan poslanec Brožík.

Poslanec František Brožík: Vážený pane předsedající, pane předsedo, dámy a pánové, nemám pozměňovací návrh k tomuto zákonu, protože, jak už zde řekl předseda hospodářského výboru, je to jeden z mála zákonů, který prošel normální procedurální cestou a ne tak, jak zde i v předcházejícím bodě hovořil pan poslanec Černý, že musíme projít normální proceduru, tzn. zkracovat lhůty, upouštět od zásad apod. Myslím si, že je to jeden ze zákonů, který přišel slušně připraven do výborů Poslanecké sněmovny a nezbývá nám, než s ním vyslovit souhlas. Přesto mi dovolte jenom malou technickou poznámku. Jestliže budeme schvalovat tento zákon ve znění společné zprávy, zeptám se pana zpravodaje - na straně číslo 3 u § 72 je technická chyba, je tam slovo "mahradit" - jestli si je vědom, že by se to mělo upravit na slovo "nahradit". Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Je to tam třikrát. Děkuji panu poslanci Brožíkovi. Rozpravu uzavírám vzhledem k tomu, že se do ní nikdo nehlásí, a chystám se vyhlásit delší přestávku.

Na začátku této přestávky se bezprostředně sejde mandátový a imunitní výbor v místnosti č. 106. V téže místnosti se sejde ve 14.30 hodin i organizační výbor. V 15 hodin budeme pokračovat ve schůzi Poslanecké sněmovny.

To jsou všechny organizační informace, které jsem pro vás měl já. Ještě jednou upozorňuji, že po schůzi se v podvečerních nebo večerních hodinách sejde komise pro územně správní uspořádání.

To je všechno, děkuji vám. Přeji vám dobrou chuť.

(Jednání přerušeno ve 12.41 hodin.)

(Jednání opět zahájeno v 15.30 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Prosím ty, kteří jsou v tuto chvíli na svých místech, aby se zaregistrovali. Před tím, než dám prostor k závěrečnému slovu panu ministru Bělehrádkovi, prosím, aby se slova ujal pan poslanec Koronthály, který se přihlásil v tuto chvíli. Ostatní prosím o pozornost.

Poslanec Vladimír Koronthály: Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, dámy a pánové, dovoluji si v tuto chvíli obtěžovat vaši pozornost návrhem na změnu programu jednání právě probíhající schůze. Týká se to bodu označeného původně jako bod 21 - Návrh na volbu člena Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání.

Zdůvodním: ve lhůtě, která byla vytčena, byly předloženy komisi celkem tři návrhy, z nichž jeden kandidát se vůbec k jednání komise nedostavil, jeden kandidát až do této chvíle nedokázal předložit potřebné doklady, takže k dispozici je pouze jeden kandidát. Mám za to, že volba jednoho člena z jednoho kandidáta by byla příliš nedůstojnou záležitostí.

Z tohoto důvodu si dovoluji předložit procedurální návrh, aby bod původně označený jako 21 - Návrh na volbu člena Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání byl stažen z programu této schůze a přeložen na příští plenární schůzi. Děkuji.

XXIII.

Návrh na volbu člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Vladimíru Koronthálymu a protože se jedná o návrh, který by měl změnit program, dovolím si o něm dát hlasovat hned v hlasování číslo 54, které právě zahajuji.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem 85 poslanců pro, nikdo proti, zdrželo se 8. Čili na návrh pana poslance Koronthályho z programu 23. schůze zmizel bod, kterým jsme měli zvolit devátého člena Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání.

Nyní budeme pokračovat v bodu, který je rozjednán.

XXII.

Vládní návrh zákona o zadávání veřejných zakázek

Prosím proto pana ministra Stanislava Bělehrádka, aby přednesl závěrečné slovo.

Ministr pro hospodářskou soutěž ČR Stanislav Bělehrádek: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, chtěl bych v úvodu svého vystoupení poděkovat všem poslancům, kteří přednesli pozměňovací návrhy. Je zřejmé, že tento vládní návrh zaujal Poslaneckou sněmovnu a poslance. Celá řada pozměňovacích návrhů má charakter upřesňující a zkvalitňuje předložený vládní návrh. S řadou návrhů jako předkladatel nemohu souhlasit. Nyní se k návrhům vyjádřím v pořadí, jak byly předneseny.

Pozměňovací návrhy pana poslance Budinského. S nimi souhlasím, protože vedou ke zkvalitnění a upřesnění návrhu zákona.

Pozměňovací návrhy pana poslance Holuba. I dnes jsme diskutovali o tom, jak zabezpečit, aby cena uvedená ve vítězném návrhu, byla také uvedena ve smlouvě, která má být podepsána mezi zadavatelem a realizátorem veřejné zakázky. Musím ale říci, že návrh, který předložil pan poslanec Vorlíček, a kterým chce upřesnit § 40 odst. 2, by vedl naopak k zúžení možností, protože návrh smlouvy a cena je součástí nabídky a je v celém rozsahu závazná. Čili jak cena, tak celá obsahová část týkající se cenového ujednání. Pokud by toto nebylo respektováno nebo to bylo jinak, je smlouva neplatná.

Dále měl pan poslance Holub na mysli ještě další dodatečné zvyšování ceny po uzavření smlouvy, čili během realizace veřejné zakázky. Předložil 2 varianty. Variantu - jak říká - maximalistickou, kde cenu nelze vůbec měnit, a druhou variantu, která by umožnila, aby tato cena mohla být měněna v průběhu zakázky, pokud je dohodnuto ve smlouvě.

Osobně bych se přimlouval za variantu 2, kterou také doporučuji, neboť nikdo nemůže tušit, jaké nepředvídané okolnosti se mohou stát při realizaci zakázky. Například může být realizována stavba a v průběhu výstavby se zjistí archeologické památky. Stavba se musí zastavit a musí se provést příslušná opatření a tomu, kdo bude provádět tuto realizaci, vzniknou určité vícenáklady, na které by neměl podle první varianty nárok. Jako předkladatel doporučuji variantu č. 2.

Nyní k pozměňovacím návrhům pana poslance Vorlíčka. Podíváme-li se na § 28, odst. 1 e), který chce doplnit ve vládním návrhu zákona, domnívám se, že jeho návrh by neměl být přijat. Proč? Jedná se o veřejnou obchodní soutěž, to znamená soutěž mezi více účastníky, kde budou dána určitá pravidla, procesní postup. Ale nejedná se o soutěž, kde by musela být přítomna veřejnost, kde by byly sdělovací prostředky. To by se také mohlo stát, že zadavatelé budou najímat velké sály nebo stadiony, aby všichni zájemci, kteří chtějí být přítomni tomuto jednání, se mohli zúčastnit. Čili v tomto případě nedoporučuji.

Další návrh se týká § 29, odst. 1 a možnosti, aby při otvírání obálek s nabídkami byli přítomni členové odborné komise, určení podle § 31. Nedoporučuji, aby byl tento pozměňovací návrh přijat, protože je zcela zbytečné, aby u otvírání obálek byli odborníci, kteří potom budou vyhodnocovat jednotlivé nabídky. Stačí, když bude příslušná komise nejméně tříčlenná, mohou tam být zástupci našeho ministerstva plus někteří další, jak je uvedeno ve vládním návrhu zákona.

Dále § 38, odst. 3, kdy podle návrhu pana poslance Vorlíčka zadavatel odpovídá za objektivní hodnocení nabídky a čestnost postupu vůči všem účastníkům. Domnívám se, že tento text je proklamativní, že do zákona nepatří, a proto doporučuji, aby nebyl poslanci Poslanecké sněmovny schválen.

Další diskuse se týkala toho, zda evidenční list má být přílohou zákona nebo nemá. Domnívám se, že přílohou zákona být má, a to z prostého důvodu, že Ministerstvo pro hospodářskou soutěž potřebuje informace o tom, jak probíhalo zadávání veřejné zakázky, jak probíhala veřejná zakázka, aby mohlo posoudit další kroky, které mohou vzniknout s realizací tohoto zákona. Podle základní Listiny práv a svobod je nutné, aby každá povinnost byla dána zákonem, to znamená, že kdyby nebyl evidenční list přílohou zákona, tak jednotliví zadavatelé by nemuseli tento evidenční list vyplňovat a tím by informace, které budeme potřebovat pro činnost Ministerstva pro hospodářskou soutěž, byly v podstatě obtížněji dosažitelné.

S pozměňovacími návrhy pana poslance Klase souhlasím.

Pokud jde o pozměňovací návrh pana poslance Bláhy, tady vidím snahu směšovat dva problémy. Jednak problém věcný, to znamená, základní kvalifikační hledisko pro účastníky, kteří se zúčastní zadávání veřejné zakázky, vyjádření v § 17 a hledisko další, které směřuje ke konfliktu zájmů. Pan poslanec Bláha chtěl, aby tento zákon formuloval zákaz různých konfliktů zájmů, které by mohly nastat. Podíváme-li se na zákonné normy, na které se pan poslanec odvolává, zjišťujeme, že ani tyto zákonné normy neumožňují, aby střetu zájmů bylo zabráněno. U ústavních činitelů stačí k podnikání, aby oznámili svoji podnikatelskou činnost a ostatním zaměstnancům, kteří spadají pod zákoník práce, stačí povolení k této činnosti. Proto se domnívám, že je nutné, aby toto hledisko bylo zcela odděleno.

Vláda se v současné době, konkrétně dnes, zabývala řešením konfliktů zájmů v zákonných normách různých evropských států. Na základě tohoto posouzení bude vypracován zákon o střetu zájmů, který by měl být projednáván v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a tento zákon jasně a konkrétně vymezí, co například nesmí ministr, co poslanec a co nesmějí jiní zaměstnanci, kterých by se mohl týkat.

Řešení této otázky by neměl obsahovat zákon o zadávání, aby tento problém nebyl roztříštěn do více zákonných předloh, ale problematika by měla být řešena jedním zákonem.

Domnívám se, že tím jsem vyčerpal všechny pozměňovací návrhy, že jsem se ke všem vyjádřil. Nyní může nastoupit pan zpravodaj k dalšímu jednání.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Stanislavu Bělehrádkovi za jeho vystoupení a prosím, aby se ujal slova společný zpravodaj pan poslanec Vladimír Budinský.

Poslanec Vladimír Budinský: Vážený pane místopředsedo, pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, v rozpravě vystoupilo 6 poslanců, z toho 5 vzneslo od jednoho do osmi pozměňovacích návrhů.

Myslím, že připomínku pana poslance Brožíka, která se týká tiskové chyby, to znamená písmene m) místo písmena n) ve společné zprávě můžeme nechat na naší legislativě jako běžnou technickou změnu, o které nemusíme hlasovat.

Můžeme postupně hlasovat o pozměňovacích návrzích. První návrh jsem vznesl já. Byly to vlastně čtyři pozměňovací návrhy, ke kterým se předkladatel vyslovil kladně a můj poměr k nim vyplývá z pozice předkladatele.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Je zřejmé, o čem dám hlasovat? Zdá se, že ano.

Zahajuji 55. hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo výsledkem 110 pro, jeden proti, jeden se zdržel. Návrh byl přijat.

Poslanec Vladimír Budinský: Pan poslanec Holub vznesl dva pozměňovací návrhy, které se navzájem vylučují. Musím o nich dát hlasovat v takovém pořadí, v jakém byly vznášeny, protože už samo hlasování a výsledek hlasování bude v některých případech vodítkem pro soudce, aby sledovali záměr zákonodárce.

První návrh pana poslance Holuba se týká doplňku k § 40, kam pan poslanec navrhuje vložit nový odstavec druhý ve znění: "Uzavřená smlouva musí obsahovat ustanovení, kterým je nabídková cena uchazeče stanovena jako cena maximální, kterou není možné překročit."

Předkladatel nedoporučuje, ani já nedoporučuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dám hlasovat v 56. hlasování.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo výsledkem 18 pro, 34 proti, 67 se zdrželo. Tento návrh poslance Holuba nebyl přijat.

Druhý návrh pana poslance Holuba k § 40 - vložit nový odstavec dva ve znění: "Uzavřená smlouva musí obsahovat ustanovení, kterým je nabídková cena uchazeče stanovena jako cena maximální, kterou je možné překročit jen za smlouvou stanovených podmínek."

Předkladatel doporučuje, zpravodaj také.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP