Středa 28. září 1994

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové. Ve Federálním shromáždění při projednávání této věci došlo nejen k tomu omylu, o němž hovořil předřečník, na který jsem samozřejmě rovněž chtěl upozornit, ale došlo posléze i k dalším omylům. Otázka je, kterého chybného aktu se máme chytit, kde začít, odkud se má ten problém začít řešit.

Ale já jsem chtěl upozornit na něco zcela jiného. Mnozí kolegové přede mnou osvětlili právní stránku věci zcela zřetelně. Já jsem chtěl upozornit a dokumentovat na vystoupení několika lidí ve FS, že vyvolání emocí a rozhodování pod jejich tlakem je to nejhorší, co se může stát. Už tehdy ve FS měl někdo pocit, že rozhodujeme špatně. A jak znám tuto sněmovnu, zachovala by se stejně jako tehdejší Federální shromáždění. Nechtělo názor svého nejmladšího poslance kolegy Vilda vzít na vědomí. Kolega Vild měl velmi stručné vystoupení a kdybychom ho byli poslechli, neměli bychom dnes co řešit. Přečtu. Nejmladší poslanec FS Sněmovny lidu kolega Vild řekl:

"Vážený pane předsedo, dámy a pánové, jsem tu nejmladší, mám trému a mrzí mě, že ve svém prvním vystoupení se postavím skoro proti vám všem. Ano, nejsem pro to, abychom vládní návrh zákona, tisk č. 11, přijali. Proč? Myslím, že bychom zde měli schvalovat obecné zákony, jejichž každý detail dokážeme zdůvodnit voličům. Ale jak zdůvodním já, že se má vrátit tento konkrétní klášter bez toho, abych prozkoumal všechny materiály, které jsou ke každému jednotlivému případu dostupné? Mohu to tady schválit jedině na základě toho, že důvěřuji vládnímu výběru, že vybrala ty správné objekty.

Ale podle mého názoru to nestačí. Proto navrhuji tento zákon neschválit. Současně doporučuji vládě, aby v těch případech, kde to uzná za vhodné, na základě všech podkladů majetek řádům a kongregacím třeba již zítra vrátila". Tolik kolega Vild před čtyřmi roky ve Federálním shromáždění.

Ten problém byl zcela jiný než se ukazuje dnes tady. Byla jiná atmosféra a jiná doba. To byla též dobová atmosféra. My jsme všichni tehdy byli zejména pod dojmem toho, co velmi pregnantně řekl místopředseda federální vlády Mikloško ve svém úvodním slově. On řekl: "Všichni víme, že řehole měly a mají v našich národech skoro tisíciletou tradici. Na jaře 1950 se však za dvě noci podařilo Bezpečnosti a milici likvidovat prakticky všechny mužské a ženské řehole v Československu. Byl to čin nevídaný v civilizovaném světě a zůstalo to jako černá skvrna naší historie. Řehole tehdy ztratily asi 850 svých objektů a asi 15 000 členů bylo internováno do táborů atd."

Pod dojmem tohoto jsme rozhodovali a chtěli napravit křivdy. To ale neznamená, že ti, kteří v sále neseděli, kteří byli odpovědni za kvalifikované vykonávání své práce, nejsou zodpovědni. Oni ji totiž kvalifikovaně nevykonávali.

Pan místopředseda tehdejší federální vlády Mikloško rovněž zcela jednoznačně dokazuje, kde byla vina. Říká: "Dnes jde celkem o 74 klášterních budov a některých stavebních pozemků kolem nich. Původně jich bylo 96, které koncem května nebyly schváleny v předsednictvu Federálního shromáždění, protože administrativní nedostatky jednotlivých objektů byly tehdy konstatovány. Za dva týdny, které jsme tehdy měli na upřesnění seznamu a odstranění nedostatků, vypadlo ze seznamu dalších 26 budov, 12 z Čech a 14 ze Slovenska. Dnešní stav je 60 objektů z Čech a 14 ze Slovenska. Tento výběr objektů provedla konference vyšších řeholních představených, která zastřešuje řehole, zastupuje je, je právním subjektem. S nimi spolupracovala komise odborníků předsednictva federální vlády, která všechny tyto dokumenty zkontrolovala, takže seznam, který nyní předkládám k návrhu zákona, je přesný a splňuje kritéria, která se stanovila."

Z logiky vyjádření místopředsedy vlády je zřejmé to, co je zřejmé z logiky vyjádření kteréhokoliv člena české vlády v podobné věci. On samozřejmě osobně nemůže zkontrolovat příslušné seznamy a příslušné podklady. Mluví však jménem úřadu, který řídí, a ten to měl učinit. Z vyjádření pana místopředsedy vlády Mikloška je rovněž zřejmé, že to nebyla federální vláda po volbách, ale již federální vláda před volbami roku 1990, která proces přípravy tohoto zákona zajistila. Víme od místopředsedy tehdejší federální vlády, který se tím zabýval, pana doktora Hromádky, že tento zákon proběhl řádným připomínkovým řízením.

Nyní tedy přistupujeme k tomu, kde je odpovědnost. Odpovědnost je zřejmě u těch, kteří v připomínkovém řízení byli povinováni se k předmětným věcem vyjádřit a přijít na kloub nepravostem. Někdo mohl omylem předložit návrh, který předložen byl a stal se součástí zákona, ale státní aparát fungoval nedostatečně a na chybu nepřišel. Kdo ve státním aparátě to byl, je povinností identifikovat ještě dnes a je to velmi jednoduché, protože v archivech musí být zaznamenáno a uloženo, která připomínková místa návrh zákona dostala k vyjádření, jak se vyjádřila a kdo to tam měl v ruce. Připravoval to Úřad místopředsedy vlády a samozřejmě to příslušelo federálnímu i českému ministerstvu financí a také příslušným odborům pro věci finanční tehdejších ONV, dnešních Okresních úřadů, které vedly evidenci majetku. Tady zřejmě někde došlo k chybě a tuto chybu není třeba najít proto, abychom měli viníka, ale proto, abychom si na tomto konkrétním příkladu ukázali, jak je za emotivně vyhrocené situace rizikové rozhodovat podle návrhů velmi tvrdě prosazovaných, ale velmi nepřesně zdokumentovaných. Je to důležité proto, abychom v každé chvíli věděli, že ani ministr vlády, ani místopředseda vlády, ani vyšší ústavní činitel nejsou chráněni před omylem a lží. On jí mohl uvěřit. Samozřejmě už asi nikdy nikdo nedokáže, jestli to byla lež, jestli to bylo úmyslné nebo neúmyslné.

Já bych si dovolil ještě pro dokreslení atmosféry té situace citovat jedno vystoupení, protože zde odeznělo, že argumenty tehdy byly trojího druhu: ekonomické, politické a mravní. Ale ony byly ještě jedny, a na to upozornil ve svém tehdejším vystoupení dnešní předseda sociální demokracie Miloš Zeman. Byly ještě argumenty etické. On to uvedl na příkladu jednoho objektu, kteří možná mnozí znáte. Asi 30 km jižně od Prahy je město, které se jmenuje Mníšek pod Brdy.

Nad ním je kopec, který se jmenuje Skalka. Na tom kopci postavil Dientzenhofer překrásný kostel, vedle něj vyrostl klášter, boží muka, křížová cesta a poustevna, později prosperující hotel a ještě později tzv. "Tichý dům" spisovatelky Růženy Svobodové. Začátkem padesátých let se v Mníšku pod Brdy začala těžit ruda asi tak bohatá na kov jako marxismus na myšlenky. Bylo nutné, aby tyto extrémně chudé rudy byly upravovány v Mníšku, kde vznikly Hrudkovny. Byl to podnik tak nerentabilní, že byl zastaven dokonce v šedesátých letech. Bohužel byl poddolován dokonce i opěrný pilíř, takže Dientzenhoferův kostel se zřítil a teprve nyní se opravuje. Klášter zpustnul, zřítil se hotel, zřítil se dům spisovatelky. Blízko těchto ruin si později jeden z bývalých ministrů zahraničního obchodu vybudoval velice nevkusnou chatu. Komunistický režim tak zanechal v Mníšku - a já se obávám, že to není jediné místo - jasný památník jak své ekonomické racionality, tak své kulturní politiky.

Proč tento příklad uvádím? Protože se domnívám, že tady nemluvíme jenom o lidech, ale mluvíme také o stavbách, které esteticky oživují a dotvářejí krajinu. Samozřejmě mluvíme i o dobrovolných komunitách, které tyto stavby oživují. Aby bylo zřejmé, že v řešení tohoto sporu nejde o žádný spor levice a pravice, ale jde o spor práv, proto jsem citoval tehdejší vyjádření Miloše Zemana, které ani nikdo z největších "nepřejníků" sociální demokracie nemůže označit za levicové.

Abych ještě citoval ze druhého břehu - považuji za velmi důležité zmínit se, že proti návrhu řešit problém jako problém věcný, jako potřebu demokratické cesty společnosti, nebyli ani poslanci za tehdejší KSČM, za něž promluvil kolega Ransdorf. Kolega Ransdorf to byl, kdo přesně a brilantně specifikoval, že už od roku 1968 bylo možné tento problém řešit. Dokázal také, že cesta práva se neotevírá až v tuto chvíli. To je to, co se tady objevilo v naší kontroverzi s kolegou Výborným a Motyčkou.

Já neshledávám důvodu, abych se za cokoli omlouval. Pane kolego, já jsem samozřejmě nehovořil o jednotlivcích. Hovořil jsem o kolektivech, které zde beze sporu existovaly v podobě politických stran, Československé strany socialistické a Československé strany lidové za minulého režimu. Mohl bych z brožurky ještě citovat vyjádření dnešního místopředsedy vlády Luxe, který se po listopadu 1989 na půdě Federálního shromáždění spolu s ostatními velmi přičinil o to, aby se dramatizovala situace, aby se to řešilo cestou nikoli práva, ale cestou emocí, aby se pod tlakem emocí rychle rozhodovalo. Byli to právě oni, kteří se mohli po celá léta jako legálně existující politické strany pokusit byť za cenu, že by svou legalitu ztratili (nejen strany, ale hlavně ti, kteří by to za ně vyslovili) tuto myšlenku vyslovit.

To, myslím, pánové, byla povinnost nejen vás, ale abych byl zcela konkrétní, i toho, kdo je dnes v týmu našeho poslaneckého klubu a ke konci režimu byl tajemníkem poslaneckého klubu Federálního shromáždění, jedné z těch tehdy také stran.

Když někdo z tohoto místa mluví, musí si být vědom toho, že mluvíme o věcech, které mají význam, jako tato, politický, ale i význam národní. To je to, k čemu je potřeba se zmínit závěrem. V této brožurce, abych nezdržoval (nebudu už citovat), v protokolu je jasně a zřetelně řečeno, že zástupci církví dali jasně a nepokrytě najevo, že tento seznam je seznam hodnověrný, a že je tudíž mravní povinností učinit to, k čemu je vyzýval nyní nedávno, měli jste všichni možnost si to přečíst v tisku, arcibiskup pražský. Arcibiskup pražský vyzýval onen řád, aby postupoval podle nejlepšího vědomí a svědomí. To je to, co mi tady schází; postup morálky, protože nejde o nic menšího, než když jde o Národní divadlo, které v dějinách této země má své mimořádné postavení. Je naší povinností nikoliv rozhodovat pod tlakem, že jde o Národní divadlo a jde na druhé straně o církevní řády, ale rozhodovat, abychom nepoškodili jedny ani druhé, protože obojí má velké místo v české národní historii. Měli bychom postupovat tak, aby právu byla otevřena cesta a současně aby byly zachovány hodnoty, o nichž se tady mluvilo jako o hodnotách čtyř kategorií. Mravní stavím na místo první, potom právní, politické, a na poslední ekonomické.

Mám zato, že ti, kteří se ozvali až strašně pozdě, za práva někoho jiného, a celá dlouhá léta je pomáhali potlačovat, tak v danou chvíli vyvíjejí obrovský tlak na to, aby se právě priorita dala hodnotám ekonomickým. Upřednostňuji, a vždy jsem upřednostňoval hodnoty mravní, a pak ty další. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Wagnerovi. Prosím pana poslance Řezáče, aby se ujal slova. Připraví se pan poslanec Výborný.

Poslanec Vladimír Řezáč: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, souhlasím se vším, co zde při posledním vystoupení řekl pan poslanec Černý. Mám jedinou výhradu. Tu záležitost, řekl bych, procesní povahy, kterou považoval za neodstranitelnou, můžeme odstranit formou pozměňovacího návrhu.

Proto činím tyto pozměňovací návrhy, podle verze č. 5, s dvěma dalšími změnami.

Za prvé. Navrhuji změnu názvu zákona, a to "Návrh na vydání zákona, kterým Česká republika nabývá vlastnické právo k některým nemovitostem".

Návětí před prvním paragrafem: "Zákon ze dne, kterým Česká republika nabývá vlastnické právo k některým nemovitostem".

Parlament České republiky se usnesl na tomto zákoně.

Pozměňovací návrh. § 1 - "Česká republika (dále jen republika) nabývá vlastnictví k těmto nemovitostem zapsaným v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 591 pro obec Hlavní město Praha a katastrální území Nové Město."

Za prvé. "Budova č.p. 1435".

Za druhé. "Pozemek, č. parcelní 944/2".

Pozměňovací návrh k § 2. Nikoliv záznam, ale zápis. "Zápis vlastnického práva k nemovitostem podle § 1 provede katastrální úřad z moci úřední s odvoláním na tento zákon". Za slovem "zápis" poznámka ad 2.

Pozměňovací návrh k § 3. "Právo hospodaření k majetku podle § 1 vykonává Národní divadlo v Praze".

Pozměňovací návrh k § 4 odst. 1. "Za nemovitý majetek uvedený v § 1 odst. 1 poskytne republika náhradu ve výši platných cenových předpisů". Odkaz 3 pod čarou.

Odst. 2. "Náhradu poskytuje Ministerstvo financí; náhrada je splatná, ale nikoliv do 31. prosince 1994, jak je ve verzi 5, nýbrž do jednoho měsíce od účinnosti zákona". Jestliže řádu odejmeme nemovitý majetek, není důvodu, aby čekal do konce roku na zaplacení náhrady.

Pozměňovací návrh k § 5. "Úkony potřebné k provedení tohoto zákona jsou osvobozeny od daní a poplatků".

Pozměňovací návrh k § 6. "Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení". Jakékoliv další paragrafy původního návrhu vypustit, pokud nějaké jsou. Pod čarou, odkaz 1, § 1 zákona ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon). Odkaz 2, § 7 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcí, práv k nemovitostem. Odkaz 3. Část první vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 393/1991 Sb., o cenách staveb pozemků, trvalých porostů, úhrada za zřízení práva k osobnímu užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, ve znění vyhlášky č. 110/1992 Sb., vyhlášky č. 611/1992 Sb. a vyhlášky č. 38/199 Sb.

Nejsem si zcela jist, ale myslím, že jsme vyhlášku č. 110/1992 Sb. nedávno zrušili jiným právním předpisem. To jsou všechny moje pozměňovací návrhy.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Řezáčovi. Pan poslanec Matulka další faktická poznámka.

Poslanec Dalibor Matulka: Já mám jenom upozornění či prosbu na pana zpravodaje, aby můj pozměňovací návrh, který jsem přednesl už v úvodu rozpravy, považoval za pozměňovací návrh předložený stejným způsobem jako poslanec Řezáč, pouze s onou drobnou textovou změnou (jedna koruna).

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pan poslanec Výborný. Připraví se pan poslanec Josef Hájek.

Poslanec Miloslav Výborný: Dámy a pánové, i když poznámku o tom, že poslanci křesťanských stran mají v pracovní náplni víru, považuji za poněkud nechutnou a velmi osobní, vrátím se k věcnému projednání celého zákona. Budu se pokoušet, zcela bez emocí, vyvrátit některé argumenty, které zde zazněly.

Pan poslanec Drápela nás upozornil, mne osobně a kolegu Motyčku, že prý jsme přehlédli, že onen zákon č. 298/1990 Sb. restituoval neexistující stavbu neexistující právnické osobě. Ale, tomu tak samozřejmě není, a ani by nemohlo být. Takové tvrzení je v principu vyloučeno. Řád sv. Voršily římské unie přirozeně existoval podle kanonického práva, ale to by vás vůbec nemuselo zajímat jako zákonodárce. Byť by i byla sporná právní subjektivita podle práva státního, tak citovaným zákonem ji řád prostě nabyl. Tento zákon tento řád označil za subjekt práva a povinností.

Pokud jde o stavbu samotnou, i kdyby byla správná námitka, že se nejednalo o samostatnou stavbu ve smyslu stavebního řádu, i kdyby byla správná, tak opět tímto zákonem bylo prohlášeno, že to prostě je samostatná věc. Je pojmově vyloučeno tvrdit, že zákon restituuje neexistující věc neexistující právnické osobě. Opravdu pojmově vyloučeno. Toto jsme nepřehlédli.

Řeč poslance Vladimíra Řezáče, ta první, byla velmi hezká, zvláště když kolega Řezáč prohlásil, že nemůže souhlasit se všemi mými vývody. Použil při tom známého triku, který je jaksi velmi oblíbený v našem společném povolání, jak v mém, tak kolegy Řezáče, protože pak už ve své řeči nevyvrátil jediný můj argument, ale mluvil o úplně něčem jiném. Nakonec dospěl v podstatě ke stejným závěrům jako já.

Dospěl k tomu, že ona verze zákona předložená jako tisk 747, je naprosto neúnosná. Právně neúnosná, neboť dospěl k závěru, že zákon, byť třeba omylný v této věci, je zákon. Zodpovědně prohlašuji, ano, jsem přesvědčen, že se poslanci Federálního shromáždění tehdy, když řádu restituovali tuto budovu, mýlili, že neměli dobré informace. Jsem o tom přesvědčen. Dokázat to nemohu, stejně jako zastánci jiného přesvědčení nemohou dokázat opak. Dokazování tady nemá smysl. Bylo něco vráceno někomu. Bylo přesně označeno, co se komu dává. Předtím jsem použil slova "vrací", bylo to chybně. Co se komu dává. Poslanec Toman tehdy ve Federálním shromáždění výslovně a správně uváděl, že jde o nahražení 72 darovacích smluv zákonem. To bylo velmi přesné.

Zbývá tedy návrh poslance Řezáče, perfektně přednesený, kromě poznámky číslo 3 pod čarou, protože ona vyhláška v krátkosti pozbyde účinnosti. Již je ve Sbírce zákonů publikována nová vyhláška, takže znalec práva, poslanec Řezáč nepochybně poznámku pod čarou opraví. Já to za něj dělat nebudu. K návrhu, který přednesl poslanec Řezáč, dlužno říci tolik.

Konečně to někdo pojmenoval pravými slovy. Konečně někdo nepředstíral, že jakoby napravuje chybu, ale prohlásil, že chce vyvlastnit. To je to, co je na tomto návrhu pozitivní. Aspoň se nic nepředstírá. Aspoň se říká, ano, my to chceme vzít, protože se jedná o veřejný zájem. Mně se to samozřejmě nezdá - a tím reaguji na to, co řekl poslanec Wagner - nejde o Národní divadlo, jde o jednu z provozních budov a Národní divadlo od přijetí zákona bezchybně slouží veřejnosti. Opravdu ho nikdo nezavřel. Také se k tomu nikdo nechystá. Ale budiž. Je tady vyvlastňovací zákon, resp. jeho návrh. Myslím, že správně kolega Černý upozornil na to, že by asi bylo záhodno, aby takový zákon byl projednán ve výborech, aby se k němu vyjádřila vláda, zvláště, když je velmi sporné tvrzení poslance Řezáče o tom, že náhradu podle platné nové vyhlášky, nikoliv té, kterou on citoval, by obdržel Řád římské unie. Domnívám se, že by náhradu obdržel nynější vlastník nebo vlastník, který dnem vkladu do katastru vlastnictví nabude. Nerozumím tomu, proč by to měla obdržet Českomoravská provincie Řádu svaté Voršily.

Protože tento nový návrh nikdo neprojednal v žádných výborech, byl rozdán včera, předkladatelem zákona nepřednesen, přednesen pouze poslancem Matulkou v jedné verzi a poslancem Řezáčem ve druhé verzi, bude jistě správné, vyhoví-li sněmovna procedurálnímu návrhu poslankyně Röschové.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Výbornému. Faktická poznámka pana poslance Kozla. Připraví se pan poslanec Josef Hájek.

Poslanec František Kozel: Doufám, že skutečně nezneužiji technickou poznámku. Pokud by mě všichni přítomní i nepřítomní dobře poslouchali, na začátku jsem hovořil o 4 verzích. Ne proto, že bych se spletl, ale proto, že jsem si plně uvědomoval, že verze 5 je zcela jiný zákon, že to je čistě vyvlastňovací zákon a že musí být podán normální cestou tak, jak náleží každému návrhu zákona. Hovořil jsem o 4 verzích a verze 5 byla dána s tím, že nebude-li pro tento parlament schůdná ani jedna z těchto 4 verzí, potom je zde připravena verze 5, kterou je možno podat a asi bude podána.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Kozlovi. Prosím pana poslance Hájka, aby se ujal slova.

Poslanec Josef Hájek: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, velice krátce. Nechci se vyjadřovat k dané problematice ani v oblasti právní ani v oblasti politické a dokonce ani ne v oblasti ekonomické, ale velmi úzce v oblasti rozpočtové, protože zde zazněla jedna námitka, tuším od kolegy Motyčky, která dala vlastně jakýsi otazník k verzi číslo 1, k doporučenému usnesení Poslanecké sněmovny.

Myslím, že návrh usnesení upravila změna slovesa "ukládá - žádá" vládu a pan kolega Motyčka řekl, že vláda se nevyjádřila, že také nemusí vykonat. Je to žádost a vláda není povinna poslechnout toto usnesení. Je to de facto jakési doporučení.

Chtěl bych rozpočtově připomenout, že v případě neakceptování tohoto doporučení, Poslanecká sněmovna má v rukou další nástroje, jak tuto rozpočtovou vůli naplnit, přinejmenším nástroj vyřešit ve své svrchovanosti rozpočtovým zákonem a dokonce i druhý nástroj, velmi jednoduchý, který je plně v kompetenci jen a jen sněmovny, tzn. vyřešit tento problém na úkor státních aktiv. To nemůže udělat ani vláda, to může udělat jen Poslanecká sněmovna.

Tolik bych přispěl při vašem rozhodování k určitému širšímu objektivnímu posouzení k vzneseným námitkám. Jinak si troufnu vyslovit jakýsi odhad, protože zde bylo někdy dost demagogicky namítáno a ukazován dopad tohoto zákona na tzv. daňového poplatníka.

Rozdíl podle mého názoru ve verzi číslo 1 a číslo 5 je rozdíl, který má hodnotu 200 mil korun. Taková je naše rozpočtová cena. To jsme možná u verze číslo 5 ještě hodně střídmí. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Hájkovi. Hlásí se kolega Vyvadil.

Poslanec Jiří Vyvadil: Budu velmi stručný. Chtěl bych říci, že kolega Řezáč - a je to třeba zdůraznit - podal pozměňovací návrh. I ze slov autorů vyplývalo, jako že jde o nový návrh zákona, jako by nebylo možné o něm hlasovat. Nepochybně je nutno hlasovat o pozměňovacím návrhu kolegy Řezáče a v tomto ohledu ani nemůže mít pravdu kolega Černý, že jde o nový zákon, který musí mít nové lhůty. Mnohokrát jsme to tady zažili. Je to běžný standartní pozměňovací návrh.

Na druhé straně lze říci, že je to výrazná změna. Jsou to dvě koncepce. Jsem přesvědčen o tom, že je nezbytné, aby poté, co se sejdou kluby poslanců a projednají tyto věci, se sešlo i politické grémium, protože to jsou zcela odlišná pojetí. Sám jsem dospěl k názoru, že není možné vyvlastnit, neboť není komu, ale může převážit názor, že skutečně vyvlastňovat je nezbytně nutné. Jde o závažné otázky. Je třeba to promyslet. I v tomto ohledu by zněl procedurální návrh tak, aby po schůzi poslaneckých klubů se sešlo politické grémium a tuto zásadní otázku vyřešilo.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Vyvadilovi. Dámy a pánové, zazněly zde dva procedurální návrhy. Pana poslance Kozla, který navrhoval, abychom přerušili do zítřka před ukončením rozpravy projednávání tohoto bodu a dali prostor poslaneckým klubům na to, aby se problémem zabývali do zítřka.

Paní poslankyně Röschová navrhovala, abychom v závěru rozpravy přerušili projednávání tohoto bodu a dali tam více prostoru pro jednání všeho druhu a přerušili jednání do příští schůze.

Chci se nyní zeptat, zda nebude námitek proti tomu, abychom se nejprve zeptali na procedurální návrh, na souhlas sněmovny s procedurálním návrhem paní poslankyně Röschové, který byl několikrát opakován a podpořen ještě dalšími - podle mé logiky dává větší prostor pro jednání, a pokud by neprošel, bude na řadě návrh pana kolegy Kozla a pokud by ani ten neprošel, musíme pokračovat v jednání.

Pokud by tedy zpravodaj a navrhovatel nepožádali o přestávku na zpracování pozměňovacích návrhů, což předpokládám, že by učinili, tak to by mi tou sestupnou řadou připadalo logické. Jestli nebude námitek, dovolil bych si vás ještě jednou odhlásit - byl zde značný pohyb - prosím, abyste se zaregistrovali ještě jednou a chystám se dát hlasovat o procedurálním návrhu paní poslankyně Röschové, který byl podpořen ještě několika poslanci v rozpravě.

Nyní tedy rozhodneme o pozměňovacím návrhu hlasováním.

Dámy a pánové, kdo je pro, abychom přerušili projednávání tohoto bodu do příští schůze Poslanecké sněmovny. Pan poslanec Lom má náhradní kartu č. 9. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento procedurální návrh byl přijat. 79 hlasů bylo pro, 58 proti a 15 se zdrželo hlasování. Konstatuji, že jsme přerušili projednávání tohoto bodu a přistoupíme k projednávání dalšího bodu, který můžeme v tomto okamžiku zvládnout ještě před přestávkou na oběd a jednání některých výborů.

Jde o

XXII.

Vládní návrh zákona o zadávání veřejných zakázek, sněmovní tisky 11001170

Dámy a pánové, předložený vládní návrh zákona, který jste obdrželi jako sněmovní tisk 1100 nám odůvodní pan ministr Stanislav Bělehrádek, kterého prosím, aby se ujal slova.

Ministr pro hospodářskou soutěž ČR Stanislav Bělehrádek: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, dámy a pánové. Základním smyslem předkládaného návrhu zákona je vytvořit legislativní podmínky pro transparentní a nediskriminační zadávání veřejných zakázek financovaných z veřejných prostředků na uzavírání smluv s dodavateli, kteří předloží nejvýhodnější nabídku a umožní podat námitky vůči jednotlivým úkonům zadavatele. Rovněž lze v případě porušení zákona přijmout nápravná opatření, včetně uložení sankcí.

Potřeba zákonné úpravy v oblasti zadávání veřejných zakázek je vyvolána současným stavem, kdy tato činnost probíhá mimo oblast právních předpisů. Současná existence zákona o zadávání veřejných zakázek v ČR je jednou z hlavních podmínek pro připojení k Evropské unii, která vyplývá z projednané asociační dohody. Cílem vládního návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek, je aplikovat tržní mechanizmus hospodaření s veřejnými prostředky. Musí být minimalizována možnost ovlivnění průběhu veřejné soutěže a jejího výsledku stanovením jasných podmínek a postupů uplatňovaných vůči všem účastníkům stelně. Jako základní metoda výběru z veřejné zakázky se stanoví obchodní veřejná soutěž, která se od postupu obchodního zákoníku liší. Jde zejména o zpřístupnění a zpřísnění postupu pro zadavatele při vyhlašování soutěže, posuzování a hodnocení nabídek, v úpravě tzv. dvoustupňové veřejné obchodní soutěže a ve způsobu uzavírání smluv.

Pouze v zákonem stanovených případech se připouští zadání veřejné zakázky na základě výzvy více zájemcům či pouze jednomu zájemci.

Práce na tomto zákonu byly zahájeny počátkem roku 1993, kdy vláda uložila Ministerstvu hospodářství zpracovat zásady tohoto zákona. Zásady tohoto zákona o zadávání veřejných zakázek byly projednány rozpočtovým a hospodářským výborem Parlamentu v říjnu 1993. Připomínky těchto výborů byly plně přijaty a využity při zpracování tohoto zákona. Současně byly do nich zapracovány všechny další připomínky nejen od oficiálních účastníků připomínkového řízení, ale od jednotlivců a dalších organizací, které na spolupráci přistoupily. Ustanovení zákona byla také konzultována s orgány Evropské unie, Evropského sdružení volného obchodu, Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Spojených národů. Legislativní rada vlády potvrdila jeho srovnatelnost s předpisy Evropské unie. Návrh zákona byl vládou schválen koncem června 1994 a v měsíci září byl projednán v rozpočtovém, v ústavně právním a hospodářském výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu.

Cílem předkladatelů bylo zpracovat zákon, který nebude potřebovat další podzákonné normy, pokryje celou oblast zadávání veřejných zakázek a bude jednodušší dodržet jeho postupy než pracně hledat cesty k jeho obcházení. Ministerstvo pro hospodářskou soutěž zabezpečí dohled nad dodržováním tohoto zákona včetně postihu těch, kteří ho nebudou respektovat. Trh veřejných zakázek přináší podle poznatků členských zemí Evropské unie úspory veřejných prostředků ve výši 5 - 10%. Zavedení systému v naší republice bude realizováno s minimálním dopadem na zvýšení výdajů státního rozpočtu a mělo by postupně vést ke stejným úsporám jako v Evropské unii. Věřím, že tento veřejností dlouho očekávaný zákon bude dnes schválen.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP