Úterý 27. září 1994

Předseda PSP Milan Uhde: Respektuji to, váš projev beru jako projev námitek. Byly sice určité precedenty, že sněmovna takovou úpravu přijímala bez hlasování. Ale pan poslanec Mašek trvá na tom, abychom hlasovali. Dám tedy hlasovat o svém procedurálním návrhu, abychom učinili v programu úpravu, že bod původně schválený jako 26. přesuneme namísto 11. a projednáme jej nyní. Jde o

XI.

Vládní návrh zákona o vyšších soudních úřednících

Je to procedurální návrh, dávám o něm hlasovat okamžitě. Prosím, abyste se k němu ve 32. hlasování vyjádřili.

Kdo jej podporujete, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 32. hlasování skončilo.

Ze 142 přítomných bylo 123 pro, 2 proti, 11 se zdrželo, 6 nehlasovalo. Návrh byl přijat. Děkuji vám.

Přistupujeme k bodu, nazvanému Vládní návrh zákona o vyšších soudních úřednících, sněmovní tisk 10961165.

Předložený vládní návrh zákona jste obdrželi jako sněmovní tisk 1096. Sněmovně jej odůvodní ministr spravedlnosti pan Jiří Novák. Žádám jej, aby se ujal slova.

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák: Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, smyslem návrhu zákona o vyšších soudních úřednících je dále naplnit ústavní principy zakotvené v čl. 4 Ústavy, totiž že základní práva a svobody jsou pod ochranou moci soudní, a čl. 90, podle kterého jsou soudy povolány především k tomu, aby zákonem stanoveným způsobem poskytovaly ochranu právní. Tato ochrana musí být poskytována rychle a účinně.

Vláda vychází z toho, že tohoto cíle lze dosáhnout nejen mechanickým zvyšováním počtu soudců. Navrhovaný zákon umožní, aby se soudci mohli soustředit na věci právně komplikované, aniž by se jim upíralo právo rozhodovat v jakékoliv věci i tam, kde jinak podle zákona mohou rozhodovat vyšší soudní úředníci.

Připomínám, že každý vyšší soudní úředník bude pod "dohledem" příslušného předsedy Senátu.

Navrhovaný zákon výrazně přispěje k urychlení a efektivnosti řízení před soudem. Předkládaný návrh zákona vychází z již platného občanského soudního řádu, který ve svém ustanovení § 38 a) předpokládá fungování vyšších soudních úředníků. Při vymezování institutu vyšších soudních úředníků a jeho působení se vycházelo z osvědčených právních úprav Německa a Rakouska. Vyšší soudní úředníci podle tohoto návrhu zákona by se měli stát středoškolsky a výjimečně i vysokoškolsky vzdělaným i zaměstnanci v pracovním poměru u soudu, kteří úspěšně ukončili resortně organizované studium a předpokládá se, že v budoucnu bude na vyšší soudní úředníky dopadat úprava služebního poměru.

Vyšší soudní úředníci budou obecně nadáni kompetencí dvojího druhu: předně budou oprávněni provádět úkony soudů prvního stupně přímo ze zákona, aniž by je tím příslušný předseda senátu pověřoval. Dále bude oprávněn předseda senátu pověřit vyššího soudního úředníka k provedení jednotlivých úkonů vymezených v tomto návrhu zákona. Rozhodnutí vyššího soudního úředníka je rozhodnutím soudu, avšak návrh zákona neporušuje další ústavní princip, že se totiž každý může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu. Proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem lze podat v občanském soudním řízení odvolání za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Je-li podáno odvolání proti rozhodnutí, které vydal vyšší soudní úředník, může mu zcela vyhovět předseda senátu. Jeho rozhodnutí se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze jej napadnout odvoláním. Z toho vyplývá, že rozhodnutím vyššího soudního úředníka neztrácí účastník řízení instanci a tím nedochází k újmě na jeho právech.

V řízení trestním lze podat proti usnesení vydanému vyšším soudním úředníkem stížnost za podmínek daných trestním řádem. Je-li podána stížnost proti usnesení, které vydal vyšší soudní úředník, může mu zcela vyhovět předseda senátu, nedotkne-li se změna původního usnesení práv jiné strany trestního řízení. I tento princip autoremedury je zakotven ve smyslu ochrany práv účastníků řízení. Rozhodnutí vyššího soudního úředníka a tedy jak v řízení občanskoprávním tak v řízení trestním nemůže být na újmu ochrany práv.

Další předností zákona je, že na jeho základě jsou vyšší soudní úředníci oprávněni provádět i úkony v jiné činnosti soudu a dále se předpokládá, že v budoucnu i jiné zákony budou moci svěřit další pravomoci vyšším soudním úředníkům. Jako příklad mohu uvést, že vyšší soudní úředník by mohl působit též jako probační úředník v souvislosti se zavedením dalších alternativních trestů, jako např. trestu výkonu veřejně prospěšných prací.

Konečně se návrh zákona dotýká organizace studia vyšších soudních úředníků. V tomto smyslu vítám pozměňovací návrh, jak vyplývá ze společné zprávy výborů Poslanecké sněmovny. Předností tohoto pozměňovacího návrhu je, že dojde ke skloubení studia dosavadních soudních tajemníků, aniž by byl narušen chod soudů.

Doporučuji proto Poslanecké sněmovně, aby tento návrh zákona schválila. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu ministru Jiřímu Novákovi. Žádám společnou zpravodajku výborů paní poslankyni Annu Röschovou, aby odůvodnila předloženou společnou zprávu výborů, kterou jste obdrželi jako sněmovní tisk 1165. Prosím, paní společná zpravodajko.

Poslankyně Anna Röschová: Pane předsedo, dámy a pánové, zde předkládaný návrh zákona o vyšších soudních úřednících, tisk 1096, ve znění společné zprávy, tisk 1165, projednal ústavně právní výbor a branně bezpečnostní výbor na svých schůzích. Oba výbory doporučují Poslanecké sněmovně, aby schválila předložený vládní návrh zákona ve znění společné zprávy. Jedná se v podstatě o dva pozměňovací návrhy.

Tento návrh zákona je dlouho očekávaný ve sféře soudní a řekla bych, že se jednalo o velmi kvalitní a dobře připravený návrh zákona, o čemž také svědčí málo pozměňovacích návrhů a i to, že ústavně právní výbor svým hlasováním o doporučení ke schválení byl v tomto bodě jednomyslný.

Takže já na závěr doporučím, aby Poslanecká sněmovna tento návrh schválila ve znění společné zprávy.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji společné zpravodajce výborů poslankyni Anně Röschové a k předloženému návrhu otvírám rozpravu. Nemám do ní písemné přihlášky, předpokládám, že se někdo přihlásí z místa. Zatím nevidím žádnou přihlášku. Není žádná přihláška do rozpravy, rozpravu uzavírám.

Táži se pana ministra, zda chce něco dodat k tomu, co řekl úvodem. Není tomu tak. Ani paní společná zpravodajka nemá, co by shrnula v závěrečném slově, takže se závěrečného slova vzdává.

Oznamuji vám, že budeme hlasovat o vládním návrhu zákona o vyšších soudních úřednících, podle sněmovního tisku 1096, ve znění společné zprávy výborů, podle sněmovního tisku 1165. Všechny vás odhlašuji a žádám o novou registraci vzhledem k tomu, že stále dochází k čilému pohybu poslanců ve sněmovně nebo spíše ze sněmovny.

Kdo souhlasí s předneseným návrhem, ať to dá ve 33. hlasování najevo tím, že stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 33. hlasování skončilo.

Ze 123 přítomných bylo 121 pro, 1 proti, nikdo se nezdržel, 1 nehlasoval. Návrh byl přijat a já děkuji panu ministru Jiřímu Novákovi a paní společné zpravodajce Anně Röschové.

Přistoupíme k dalšímu bodu, tentokrát už v souladu s přijatým a schváleným pořadem 23. schůze. Je to

XII.

Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, jímž se pověřuje hospodářský výbor Poslanecké sněmovny k provádění změn v rozpočtu Fondu národního majetku České republiky

K tomuto bodu pořadu jste obdrželi usnesení hospodářského výboru, které rovněž obsahuje návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Předložený návrh z pověření hospodářského výboru odůvodní pan poslanec Josef Holub. Zvu ho k řečništi a prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Josef Holub: Vážený pane předsedo, vážení přítomní, na červencové schůzi sněmovny jsme schválili rozpočet Fondu národního majetku. Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu nyní žádá svým usnesením č. 267 ze dne 15. září 1994 Poslaneckou sněmovnu Parlamentu o přijetí usnesení, které jste všichni obdrželi na své poslanecké lavice.

V textu, který máte před sebou, mi dovolte navrhnout dvě drobná upřesnění:

Za prvé změnit ve třetím řádku zdola, protože se tam dvakrát vyskytuje, slovo "kapitola" na slovo "položka", což je přesnější termín.

Za druhé v předposledním řádku vypustit poslední dvě slova "a saldo". Usnesení by tedy po těchto úpravách znělo:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky v souladu se stanoviskem prezidia a Dozorčí rady Fondu národního majetku České republiky pověřuje hospodářský výbor Parlamentu České republiky tím, aby svým usnesením schvaloval případné Fondem národního majetku požadované přesuny finančních prostředků mezi jednotlivými položkami rozpočtu Fondu národního majetku mimo položky mzdových prostředků. Přitom však musí být zachována celková výše příjmů a výdajů rozpočtu Fondu národního majetku."

Jedná se o podobné zmocnění, které má rozpočtový výbor Parlamentu ke změnám mezi jednotlivými kapitolami státního rozpočtu.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Josefu Holubovi a otevírám k přednesenému návrhu usnesení rozpravu. Nemám žádnou písemnou přihlášku do ní a táži se, zda se někdo hlásí z místa. Není tomu tak, rozpravu uzavírám. předpokládám, že předkladatel nemá žádné dodatečné přání, které by chtěl přednést v závěrečném slově.

Přistoupíme k hlasování. Kdo souhlasí s předneseným návrhem usnesení, ať to dá ve 34. hlasování najevo tím, že stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

34. hlasování skončilo. Ze 120 přítomných bylo 88 pro, 5 proti, 14 se zdrželo, 13 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

Děkuji panu poslanci Holubovi.

Mám pro vás další návrh na úpravu pořadu, protože můžeme ještě využít času, který nám zbývá do 18.30 hodin. Navrhuji, abychom času využili tak, že bychom nyní jako bod 13. projednali bod původně zařazený na 18. místo, tj. výroční zprávu Rady České televize o činnosti České televize v roce 1993 podle sněmovního tisku 1032.

Abych nikoho neinspiroval k připomínkám - ostatně oprávněným - doporučuji dále, abychom jako nový 14. bod projednali návrh na změnu členství ve vyšetřovací komisi Poslanecké sněmovny Parlamentu pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi "Norbert, Vlna, Zásah", původně zařazený na 20. místo.

Dále navrhuji, abychom jako 15. bod projednali návrh na změnu členství ve stálé komisi Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky, původně zařazený na 21. místo, a bod "Rezignace člena Rady Státního fondu kultury České republiky", zařazený původně na 22. místě.

Tyto čtyři body dávám jako celkový návrh. Nepodaří-li se je projednat dnes do 18.30 hodin, budeme v přirozeném sledu pokračovat zítra, ale jde o to, abychom si už dnes jednací pořad upravili. Proto doporučuji o všech čtyřech návrzích hlasovat jako o celku. Je nějaká námitka proti takovému způsobu hlasování? Námitky nejsou.

Ve 35. hlasování se vyjádříme o tomto návrhu, který předkládám. Kdo podporuje tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu, kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Ze 118 přítomných bylo 87 pro, 2 proti, 5 se zdrželo, 24 nehlasovalo, návrh byl přijat.

Přistupujeme k bodu

XIII.

Výroční zpráva Rady České televize o činnosti České televize v roce 1993

Výroční zprávu jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1032. Se stanoviskem výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu k této zprávě seznámí sněmovnu pan poslanec Martin Přibáň. Žádám ho, aby se ujal slova.

Poslanec Martin Přibáň: Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, výroční zprávu Rady České televize o činnosti České televize v roce 1993, sněmovní tisk 1032, projednal výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a přijal usnesení, které bylo všem poslancům rozdáno, a kterým doporučuje Poslanecké sněmovně schválit Výroční zprávu Rady České televize o činnosti České televize. Na základě výše uvedeného doporučuji ctěné sněmovně, aby přijala následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna schvaluje výroční zprávu Rady České televize o činnosti České televize, uvedenou v tisku 1032."

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Přibáňovi. Vidím, že zaujímá místo na sedadle předkladatelů. Otevírám rozpravu k přednesenému bodu a návrhu. Kdo se hlásí do rozpravy? Vidím, že se nehlásí nikdo. Rozpravu uzavírám. Předpokládám, že pan poslanec Přibáň řekl vše, co měl na srdci jako předkladatel, a proto budeme hlasovat o návrhu usnesení.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať to dá ve 36. hlasování najevo tím, že stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

36. hlasování skončilo. Ze 122 přítomných bylo 86 pro, 1 proti, 11 se zdrželo, 24 nehlasovalo. Tento návrh byl schválen.

Odhlašuji vás a prosím, abyste se znovu zaregistrovali.

Přistoupíme k dalšímu bodu, který se nazývá

XIV.

Návrh na změnu členství ve vyšetřovací komisi Poslanecké sněmovny Parlamentu pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi "Norbert", "Vlna" a "Zásah"

Žádám pana místopředsedu pana Tollnera, předsedu zmíněné komise Poslanecké sněmovny, aby sněmovnu nejprve informoval o rezignacích členů komise. Pane místopředsedo, máte slovo.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové, s rezignací na členství ve vyšetřovací komisi pro akce "Norbert", "Vlna" a "Zásah" se na mne obrátil písemně pan poslanec Šimánek, ústně potom pan poslanec Decker. Doporučuji sněmovně, aby obě rezignace přijala a zvolila do této komise nové členy, aby komise mohla pracovat v plném obsazení. Kandidátky přednesou předsedové jednotlivých klubů.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu místopředsedovi Pavlu Tollnerovi. Scénář mi předepisuje dát o tomto návrhu hlasovat. Ptám se, zda k tomu někdo v rozpravě, která je otevřena, chce něco říci. Hlásí se pan poslanec Ortman.

Poslanec Jaroslav Ortman: Nečiním to rád, pane předsedo, ale přesto bych chtěl požádat o deset minut na jednání klubu.

Předseda PSP Milan Uhde: Ano, deset minut na jednání klubu. Doufám, že tuto dobu dodržíte.

Poslanec Jaroslav Ortman: My to dodržíme.

Předseda PSP Milan Uhde: Přestávka je vyhlášena v trvání, o jaké pan poslanec Ortman požádal. Buďte dochvilní, abychom stačili tento bod dokončit.

(Schůze byla přerušena v 17.50 hodin.)

(Schůze opět zahájena v 18.07 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde: Vážené poslankyně, vážení poslanci, prosím, abyste nastoupili k poslední fázi našeho dnešního jednání a umožnili projednat, co ještě projednat můžeme a máme. Odhlásil jsem vás a žádám, abyste se nově zaregistrovali.

Budeme pokračovat v jednání, je otevřena rozprava. Poslanecký klub Levého bloku se poradil. Ostatní mají, jak předpokládám, svá stanoviska a návrhy připraveny. Je předložen návrh usnesení:

Poslanecká sněmovna bere na vědomí rezignaci poslanců Jaromíra Šimánka a Jana Deckera na funkci členů ve vyšetřovací komisi Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi "Norbert", "Vlna", "Zásah".

O tomto usnesení budeme hlasovat jako o prvním. Zatím je do rozpravy přihlášen pan poslanec Čapek, pan poslanec Honajzer. Pan poslanec Čapek promluví jako první.

Poslanec Miroslav Čapek: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, kolegyně a kolegové, v rámci tohoto bodu jako člen této komise chci rovněž požádat o rezignaci na členství v komisi na vyšetření akcí "Norbert", "Vlna", "Zásah". Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Čapkovi, prosím, aby pan místopředseda Tollner registroval návrhy a pomohl jako improvizovaný společný zpravodaj. Dále má slovo pan poslanec Honajzer. Připraví se pan poslanec Chudoba, poté pan poslanec Motyčka.

Poslanec Jiří Honajzer: Pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, nevím, zda teď není moje vystoupení předčasné, ale dovolte mi, abych za klub ODS navrhl za rezignujícího kolegu Šimánka nového zástupce z našeho klubu, a to kolegyni Miladu Kadlecovou. Věřím, že tuto naši výměnu budete akceptovat. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji. Pan poslanec Chudoba. Připraví se pan poslanec Motyčka.

Poslanec Martin Chudoba: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte, abych požádal o uvolnění z funkce člena parlamentní vyšetřovací komise "Norbert", "Vlna", "Zásah". Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Chudobovi. Slovo má pan poslanec Motyčka.

Poslanec Ludvík Motyčka: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, obracím se na vás s prosbou, abyste podpořili můj návrh na zařazení nebo zvolení do této komise pana poslance Josefa Krupíka místo rezignujícího pana poslance Deckera.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji. Jsou další stanoviska, postoje, návrhy? Pan poslanec Kozák má slovo.

Poslanec Stanislav Kozák: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, s hrůzou zjišťuji, že tato komise je složena ze zástupců poslaneckých klubů. Musím přiznat, že jsem byl do této komise delegován poslaneckým klubem LSU, jehož členem už více než půl roku nejsem.

Pane předsedo, nezlobte se na mne, podávám rovněž rezignaci na toto členství.

Předseda PSP Milan Uhde: Rezignací přibývá rychlostí, kterou sotva stačí kladné návrhy doplnit. Rozprava je stále otevřena. Nevidím, že by se do ní někdo hlásil. Proto rozpravu uzavírám. Budeme postupně hlasovat o jednotlivých stanoviscích, návrzích atd.

Především prosím pana místopředsedu Tollnera, aby rozpravu zhodnotil a předložil jednotlivé návrhy Poslanecké sněmovně k hlasování.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Pane předsedo, zaznamenal jsem další tři rezignace na členství v komisi, a to pana poslance Čapka, Chudoby a Kozáka, kteří přednesli tuto žádost osobně. Myslím, že bychom mohli o rezignacích hlasovat an bloc.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat o rezignaci všech pěti poslanců, kteří ji ohlásili. Hlásí se pan poslanec Výborný a pan poslanec Motyčka. Předpokládám, že to bude technická poznámka, protože rozpravu jsem uzavřel.

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedo, nemohu zřejmě vystupovat v rozpravě, ale mohu vystoupit s požadavkem, aby o jednotlivých rezignacích bylo hlasováno jednotlivě, neboť podle mínění mého je to velmi důležité.

Předseda PSP Milan Uhde: Domnívám se, že tento požadavek musíme vzít na vědomí. Pan poslanec Motyčka, opět technická poznámka.

Poslanec Ludvík Motyčka: V tuto chvíli bych jenom poprosil o 5 minut na poradu klubu zde v místnosti. Nemusíme se rozcházet.

Předseda PSP Milan Uhde: Jsem zvyklý vyhovět každé takové žádosti klubu. Vyhovím i tentokrát, ale prosím, abychom se nerozcházeli, protože je velké nebezpečí, že se už dnes nesejdeme.

(Schůze přerušena v 18.14 hodin.)

(Jednání opět zahájeno v 18.18 hodin.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP