Úterý 27. září 1994

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji poslanci Karlu Machovi. Udílím slovo společnému zpravodaji výborů panu poslanci Ivanu Bečvářovi. Odůvodní předloženou společnou zprávu výboru, kterou jste obdrželi jako sněmovní tisk 1167. Prosím, pane společný zpravodaji.

Poslanec Ivan Bečvář: Vážený pane předsedo, pane ministře, kolegyně a kolegové, tento návrh zákona byl projednán na zemědělském výboru a výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, které na svých schůzích tento návrh zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat před týráním ve znění zákona č. 162/1993 Sb., doporučují a i já jako společný zpravodaj doporučuji sněmovně přijetí tohoto zákona ve znění společné zprávy.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu společnému zpravodaji poslanci Ivanu Bečvářovi a otevírám k tomuto bodu rozpravu. Nepřihlásil se do ní písemně zatím nikdo, ale vidím přihlášku pana poslance Seifera a přihlášku pana poslance Hurty.

V tomto pořadí, páni poslanci, přistupte k řečništi. Prosím i další, kteří chtějí v rozpravě vystoupit, aby to dali postupně najevo. Slovo má poslanec Seifer.

Poslanec Pavel Seifer: Děkuji. Váženy pane předsedo, dámy a pánové, podrobně jsem si prostudoval společnou zprávu, která byla podepsána a přijata, nicméně si myslím, že tam jsou některé údaje, které velice komplikují státní správu a vedou k jednomu společnému cíli, který bych chtěl i já sledovat.

Při jednání v našem výboru jsme chápali otázku odchytu jako jednu věc a lovu jako věc druhou, otázku týrání zvěře jako věc s tím související. Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí došel ke konstatování, že zákaz lovu do sítí se nevztahuje na odchyt savců za účelem zazvěřování revíru a ptáků za účelem zazvěřování a ornitologického výzkumu.

Tato dikce nebyla úplně přesná. Dovolil bych si ji upravit a dal bych to jako pozměňovací návrh, který budu citovat.

Zákaz odchytu do sítí se nevztahuje na odchyt savců za účelem zazvěřování revíru a ptáků za účelem zazvěřování a ornitologického výzkumu. Myslím, že tato dikce je naprosto přesná, odpovídá záměru navrhovatele a odpovídá i potřebám našeho hospodářství a mysliveckého sdružení.

Abych to shrnul: navrhuji toto pozměněné znění jako pozměňovací návrh ve znění zákona. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Pavlu Seiferovi. Slovo má pan poslanec Josef Hurta.

Poslanec Josef Hurta: (Hovořeno z místa.) Připojuji se k panu Seiferovi a vzdávám se slova.

Předseda PSP Milan Uhde: Vzdáváte se slova a podporujete návrh poslance Seifera. Dále má slovo pan poslanec Stanislav Kozák.

Poslanec Stanislav Kozák: Vážený pane předsedo, páni ministři, kolegyně a kolegové, víceméně trochu technicky. Pokud by měl být akceptován návrh, který přednesl kolega Seifer, musí se jednat o komplexní znění, jak to bylo přijato ve výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, a to v § 14 se připojuje nový odst. 4, který zní:

Zákaz odchytu do sítí se nevztahuje na odchyt savců za účelem zazvěřování revíru a ptáků za účelem zazvěřování a ornitologického výzkumu.

Společná zpráva totiž hovoří o doplnění odst. 2, kdežto takto by muselo jít o doplnění odst. 4.

Ještě mi dovolte jednu poznámku. Ve znění společné zprávy, jak jsme ji dostali namnoženou a jak ji zde přednesl pan kolega Bečvář, se hovoří o orgánech ochrany zvířat. Bohužel pochybuji, že takovéto orgány v naší republice máme, protože máme pouze Ústřední komisi na ochranu zvířat proti týrání - možná, že se mýlím, mám na to právo, ale domnívám se, že bychom tímto způsobem udělali zbytečný byrokratický krok, neboť přes orgán státní správy každopádně toto schvalování musí jít. Rovněž nevím, jestli systémově patří do zákona na ochranu zvířat proti týrání vložka o tom, že pokud se týká zazvěřování v ČR, pak to týrání není a pokud by šlo o vyvoz této zvěře, byť třeba na malou vzdálenost, že se o týrání jedná. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Hlásí se pan poslanec Jan Černý, má slovo. Připraví se pan poslanec Pavel Pešek.

Poslanec Jan Černý: Pane předsedo, dámy a pánové, musím reagovat, ačkoliv jsem reagovat nechtěl. Orgány ochrany zvířat specifikuje § 19. Je to ministerstvo zemědělství, Ústřední komise pro týrání zvířat, Státní veterinární správa a další organizace, pokud to mají ve své přímé působnosti, atd. Je potřeba si přečíst celý zákon. Jsou tam samozřejmě všechny orgány ochrany zvířat vyjmenovány.

Proč přijal zemědělský výbor znění, které přijal, je celkem nasnadě, protože i odchyt volně žijících, čili nikoliv pouze savců a ptáků, je potřeba podrobit určitým regulačním mechanismům z hlediska nákazové situace v té které honitbě, a tak je naprosto logické, že se u povolování odchytů zvířat bude objevovat Státní veterinární správa, která má nejlepší přehled o tom, jak vypadá protinákazová situace v tom kterém revíru a samozřejmě podle toho povolí nebo nepovolí odchyt. Mohli bychom se také dočkat toho, že místo zazvěření jiných lokalit bychom přenesli do jiných lokalit nákazu a místo zazvěření bychom v podstatě způsobili likvidaci celé populace v novém revíru.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Janu Černému, slovo má pan poslanec Pavel Pešek a připraví se poslanec Jan Krámek.

Poslanec Pavel Pešek: Vážený pane předsedo, vážení ministři, kolegyně a kolegové, pan poslanec Kozák říkal, že systémově do tohoto zákona nepatří rozlišení zazvěřování na zazvěřování v ČR a zazvěřování v cizině. Možná, že to tam skutečně systémově nepatří, nicméně si myslím, že v žádném případě to není nic proti ničemu, když schválíme, že budeme zazvěřovat pouze v ČR a že nebudeme zazvěřovat ve Francii nebo v Itálii. Myslím si, že bychom to tak mohli udělat, protože ten, kdo někdy viděl, jakým způsobem se vyvážejí tito zajíci a co se s nimi děje, tak mě musí dát za pravdu. Pokud potřebujeme zazvěřit lokality, tak v ČR a ne za rakouskými hranicemi pod puškami myslivců. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Pavlu Peškovi. Slovo má pan poslanec Jan Krámek. Nemám další přihlášky a chystám se rozpravu uzavřít.

Poslanec Jan Krámek: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, v tuto chvíli si dovolím vystoupit jako předseda Ústřední komise na ochranu zvířat v ČR a doporučuji všem členům Parlamentu, kolegům, aby schválili návrh dle původní společné zprávy. Myslím si, že věc je nám všem jasná. Je to více méně technická záležitost, která upravuje pouze jednoznačnost znění zákona. Děkuji vám.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Krámkovi. Uzavírám rozpravu, protože se už do ní nikdo nehlásí, a žádám pana poslance Karla Macha jako představitele skupiny navrhovatelů, aby pronesl závěrečné slovo, pokud hodlá tohoto svého práva využít. Vidím, že hodlá. Má slovo.

Poslanec Karel Mach: Děkuji, pane předsedo. Nebudu se už nijak vyjadřovat k meritu věci. Chtěl bych jen říci, že osobně podporuji návrh poslance Kozáka a opomněl jsem oznámit této sněmovně, že jsem sám členem Českomoravské myslivecké jednoty a vlastník loveckého lístku.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Machovi. Slovo má společný zpravodaj poslanec Ivan Bečvář. Prosím ho, aby zejména zhodnotil předložené pozměňovací návrhy a z hlediska zpravodaje Poslanecké sněmovny doporučil nebo nedoporučil jejich přijetí nebo odmítnutí.

Poslanec Ivan Bečvář: V rozpravě vystoupilo 5 poslanců, z toho první byl pan poslanec Seifer, který přednesl pozměňovací návrh následujícího znění:

Zákaz odchytu do sítí se nevztahuje na odchyt savců za účelem zazvěřování revíru, ptáků za účelem zazvěřování a ornitologického výzkumu.

Souhlasíte s tím? Výborně.

Jako společný zpravodaj, který v úvodu řekl, že sleduji znění společné zprávy, nesouhlasím.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat o prvním pozměňovacím návrhu.

S technickou poznámkou se hlásí pan poslanec Mach.

Poslanec Karel Mach: Myslím si, že by bylo vhodné spojit návrh tak, jak to přednesl pan poslanec Kozák.

Poslanec Ivan Bečvář: Je to trochu pozměněné, jsou dány dohromady dva návrhy. Jde o to, zda s tím bude Poslanecká sněmovna souhlasit.

Předseda PSP Milan Uhde: Dám slovo panu poslanci Seiferovi, který má především právo se vyjádřit.

Poslanec Pavel Seifer: Souhlasím se spojením těchto dvou návrhů.

Předseda PSP Milan Uhde: Prosím pana společného zpravodaje, aby sněmovně objasnil smysl a charakter tohoto spojení, aby bylo jednoznačně jasné, o čem budeme hlasovat.

Poslanec Ivan Bečvář: Jde o technickou úpravu, že v § 14 se vkládá nový odstavec 4 ve znění návrhu pana kolegy Seifera.

Předseda PSP Milan Uhde: Vaše stanovisko k tomu je nezměněné?

Poslanec Ivan Bečvář: Ano.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu. Je to 28. hlasování na této schůzi. Kdo podporujete pozměňovací návrh pana poslance Seifera spojený s návrhem pana poslance Kozáka, dejte to najevo tím, že stisknete tlačítko a zvednete ruku.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Zdržel se hlasování?

Hlasování skončilo. Ze 143 přítomných bylo 82 pro, 27 proti, 29 se zdrželo a 5 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

Prosím pana společného zpravodaje.

Poslanec Ivan Bečvář: Dále vystoupili poslanci Černý, Pešek a Krámek, kteří nepřednesli žádný pozměňovací návrh.

Předseda PSP Milan Uhde: Znamená to, pane společný zpravodaji, že můžeme hlasovat o zákonu jako o celku. Oznamuji sněmovně, že budeme hlasovat o návrhu poslance Stanislava Kozáka a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., podle sněmovního tisku 1083, ve znění společné zprávy výborů podle sněmovního tisku 1167 a schváleného pozměňovacího návrhu.

29. hlasování na této schůzi. Kdo podporujete tento předložený návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Ze 147 přítomných bylo 103 pro, 16 proti, 25 se zdrželo a 3 nehlasovali. Návrh byl přijat.

Děkuji panu poslanci Karlu Machovi a všem, kteří se podíleli na tomto návrhu, i společnému zpravodaji poslanci Ivanu Bečvářovi za výkon jeho funkce.

Přistoupíme k dalšímu bodu schváleného programu. Jde o

IX.

Návrh poslance Františka Kačenky na vydání zákona o změně názvu vysokých škol a fakult uvedených v příloze zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách.

Jde o sněmovní tisky 10841168.

Předložený návrh zákona jste obdrželi jako sněmovní tisk 1084. Odůvodní jej pan poslanec František Kačenka. Žádám ho, aby se ujal slova, a sněmovnu vyzývám ke klidu. Prosím, umožněte klidný průběh schůze.

Poslanec František Kačenka: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, jménem skupiny předkladatelů si dovolím zdůvodnit navrženou právní úpravu, která spočívá ve změně názvu některých vysokých škol uvedených v příloze zákona č. 172/1 990 Sb., o vysokých školách. Důvody, které nás k tomu vedou, jsou tři.

Prvním je snaha uvést do souladu názvy těchto škol s náplní výuky, protože po roce 1989 došlo u řady z nich k výrazným změnám nejen v obsahu učiva, ale i v jeho zaměření. Např. na Vysoké škole báňské v Ostravě se dnes zabývá bánskou problematikou již jen 10 až 15% studentů.

Přejmenováním se rovněž sníží nebezpečí, že kvůli stávajícím názvům škol budou tyto v zahraničí degradovány na úroveň škol neuniverzitního typu, tzn. vyšších škol. Doplněním nebo přejmenováním na univerzity chceme současně deklarovat, že všechny splňují mezinárodně stanovená kritéria, která škola musí mít, má-li nést takovýto název.

Druhým důvodem je snaha zmírnit, či dokonce odstranit problémy, které absolventi těchto škol mají s nostrifikací diplomů v zahraničí. Některé státy, např. Řecko, právě z důvodu nejasností vyplývajících z překladu názvů škol si stanoví další podmínky, jejichž splnění je nutné k nostrifikaci diplomu. Jedná se o různá potvrzení či dokonce o učební osnovy, a to vše v anglickém překladu. Chtějí-li školy absolventům vyhovět, znamená to pro ně výrazné finanční zatížení.

Třetím důvodem je skutečnost, že již samotné názvy škol negativně ovlivňují potencionální zájemce o studium, dezorientují jejich rodiče i veřejnost a v některých případech vyvolávají pochybnosti o dalším možném uplatnění absolventů.

V průběhu projednávání návrhu zákona ve výborech se nejčastěji vyskytovaly připomínky k označení školy jako technická univerzita. Označení univerzita se v našich podmínkách používá pro vysoké školy s humanitním zaměřením studia, ale např. v Německu nebo v USA je tento název k označení vysokých škol běžně používán.

Také názvy nestanovili předkladatelé zákona libovolně, ale vycházeli z usnesení akademických senátů. Nově připravovaná právní úprava zákona o vysokých školách právě senátům má svěřit pravomoc rozhodovat o názvu školy. Je tedy pravděpodobné, že tyto školy dříve či později stejně tento název ponesou.

Všechny výbory, kterým byl návrh zákona přikázán k projednání, shodně Poslanecké sněmovně doporučují jeho přijetí. Vzácně shodné jsou i jejich připomínky uvedené ve společné zprávě. Jimi se vyhovuje i připomínkám vlády, ale i přání Akademického senátu Vysoké školy zemědělské v Praze - Suchdole, pro kterou navrhují název Česká zemědělská univerzita v Praze.

Závěrem vystoupení bych rád podotkl, že předkladatelé návrhu zákona i funkcionáři uvedených vysokých škol si jsou dobře vědomi toho, že samotná změna názvu školy ještě nezvýší jejich prestiž doma či v zahraničí a nezvýší potencionální zájem uchazečů o studium. Přesto se domníváme, že změna názvů škol bude ku prospěchu věci. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Františku Kačenkovi. Udílím slovo společnému zpravodaji výborů, panu poslanci Janu Jeglovi. Průvodní předloženou společnou zprávu výborů jste obdrželi jako sněmovní tisk 1168.

Poslanec Jan Jegla: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a zemědělský výbor projednaly na svých schůzích v září 1994 poslanecký návrh zákona o změně názvů vysokých škol uvedených v příloze zákona 172/1990 Sb., o vysokých školách a doporučují Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s předloženým návrhem ve znění společné zprávy.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Janu Jeglovi, společnému zpravodaji výborů, a otevírám k tomuto bodu rozpravu. Nemám žádnou písemnou přihlášku do ní. Táži se, kdo se hlásí z místa. Nevidím žádnou přihlášku, proto rozpravu uzavírám. Pro pořádek se táži, zda si poslanec Kačenka přeje doplnit ještě svůj výklad ve smyslu závěrečného slova. Není tomu tak. Ani společný zpravodaj nemá, co by podotkl k tomu, co již uvedl, a proto budeme hlasovat o návrhu poslance Františka Kačenky a dalších na vydání zákona o změně názvu vysokých škol a fakult uvedených v příloze zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, podle sněmovního tisku 1084, ve znění společné zprávy výborů podle sněmovního tisku 1168. Jde o 30. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete tento předložený návrh, dejte to prosím najevo tím, že stisknete tlačítko a zvednete ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 30. hlasování skončilo.

Ze 139 přítomných bylo 85 pro, 13 proti, 25 se zdrželo, 16 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

Děkuji panu poslanci Kačenkovi a jeho druhům, děkuji i společnému zpravodaji panu poslanci Janu Jeglovi.

Přistupujeme k 10. bodu schváleného pořadu 23. schůze Poslanecké sněmovny. Hlásí se pan poslanec Kužílek. Udílím mu slovo.

Poslanec Oldřich Kužílek: Vážený pane předsedo, dovoluji si požádat o čtvrthodinovou přestávku pro jednání klubu k tomuto následujícímu bodu, ke kterému si ještě potřebujeme ujasnit některé věci. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Je to žádost, které jsme všichni zvyklí vyhovět a respektovat ji. Čtvrthodinová přestávka. Budeme pokračovat přesně v 17.10 hodin. Žádám klub ODA, aby dodržel tu čtvrthodinku.

(Jednání zahájeno v 17.16 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, prosím zaujměte svá místa. Všechny vás odhlašuji a prosím, abyste se zaregistrovali svými kartami. V této chvíli je sněmovna schopná usnášení, a proto přistoupíme k 10. bodu. Je to

X.

Návrh 67 poslanců na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření a objasnění okolností vzniku projektu České lotynky, jeho realizace, podílu ministerstva kultury České republiky na něm, finančních a právních aspektů celé věci a zejména prošetření okolností zástavy paláce U Hybernů a domu u Černé Matky boží v Celetné ulici

Paní poslankyně, páni poslanci, 15. září jsem obdržel dopis podepsaný 67 poslanci Poslanecké sněmovny se žádostí, aby návrh na vytvoření zmíněné vyšetřovací parlamentní komise byl zařazen na program dnešní schůze. Žádám pověřeného zástupce této skupiny, pana poslance Jaroslava Ortmana, aby přednesl úvodní slovo a návrh na usnesení Poslanecké sněmovny. Pane poslanče, ujměte se slova.

Poslanec Jaroslav Ortman: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, 67 poslanců Poslanecké sněmovny předložilo návrh na vytvoření vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření a objasnění okolností vzniku České lotynky, jeho realizace, podílu ministerstva kultury České republiky na něm, finančních a právních aspektů celé věci a zejména prošetření okolností zástavy paláce U Hybernů a domu U Černé Matky boží v Celetné ulici. Tento písemný návrh stvrdili poslanci svými podpisy. Byla tak splněna podmínka jednacího řádu a jeho § 55 a) odst. 1, který požaduje, aby takový návrh byl podán nejméně jednou pětinou poslanců.

Diskuse na téma vzniku projektu České lotynky vyvolávají především rozporná tvrzení jednotlivých osob, jakož i nejasnosti kolem finančního dopadu tohoto projektu a jeho právního zajištění. Svědčí o tom nejen údaje uváděné v tisku, ale i poslední jednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Zřízení vyšetřovací komise by proto mělo vést k objektivnímu zjištění všech diskutovaných záležitostí, které vznik a dosavadní činnost České lotynky provázejí. Jednací řád Poslanecké sněmovny dává k tomu vyšetřovací komisi dostatečné pravomoci.

S projektem České lotynky jsou spojeny i vysoké finanční částky, jimiž se stát na jeho realizaci podílí. Rovněž v případě zastavení paláce U Hybernů a domu U Černé Matky boží jde o státní majetek značné hodnoty. Není proto pochyby, že vyšetřování by bylo vedeno pro objasnění závažných skutečností veřejného zájmu, jimiž náš právní řád zřízení vyšetřovací komise podmiňuje.

Proto, vážení kolegové, navrhuji, aby Poslanecká sněmovna přijala následující usnesení:

Poslanecká sněmovna

1. podle čl. 30 Ústavy České republiky a § 55 a) jednacího řádu České národní rady zřizuje vyšetřovací komisi Poslanecké sněmovny pro vyšetření a objasnění okolností vzniku projektu České lotynky, jeho realizace, podílu ministerstva kultury České republiky na něm, finančních a právních aspektů celé věci a zejména prošetření okolností zástavy paláce U Hybernů a domu U Černé Matky boží v Celetné ulici;

2. žádá vyšetřovací komisi, aby průběžnou zprávu o postupu vyšetřování předložila Poslanecké sněmovně na její schůzi v prosinci 1994.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Jaroslavu Ortmanovi a prosím ho, aby zaujal místo na židli předkladatelů a pomohl jako zastupující společný zpravodaj s případným záznamem pozměňovacích návrhů, týkajících se tohoto usnesení.

Otevírám rozpravu k tomuto bodu a ptám se, kdo se do ní hlásí. Písemné přihlášky nemám. Hlásí se pan poslanec Kužílek, má slovo.

Poslanec Oldřich Kužílek: Vážený pane předsedo, vážená sněmovno, mohu sdělit stanovisko klubu ODA k tomuto návrhu. Klub Občanské demokratické aliance považuje návrh 67 poslanců včetně kolegy poslance Ortmana za příliš úzký. Problém spatřujeme spíše v celém systému číselných loterií, zejména loterií provozovaných a.s. Sazka. Vzhledem k tomu, že ve věci Lotynky probíhá šetření NKÚ a vzhledem k tomu, že zúžení problematiky by mohlo věc spíše znejasnit, poslanecký klub ODA předložený návrh nepodpoří.

Na základě dalších informací uvážíme nový širší návrh, což ovšem vyžaduje další proceduru. Děkuji vám za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Oldřichu Kužílkovi a táži se po dalších přihláškách do rozpravy. V případě, že žádné přihlášky nejsou, rozpravu uzavírám. Táži se pana poslance Ortmana, zda si přeje ještě promluvit na závěr. Má na to právo jako představitel skupiny předkladatelů.

Poslanec Jaroslav Ortman: Pane předsedo, spíše chci využít tohoto práva k tomu, abych zopakoval návrh na usnesení. Domnívám se, že je možné o něm hlasovat jako o celku. S vaším svolením bych návrh na usnesení přečetl.

Předseda PSP Milan Uhde: Přečtěte ještě jednou návrh usnesení a budeme o něm hlasovat jako o celku, pokud někdo neprosadí nějaké jiné pojetí. Ale zdá se, že tomu tak nebude.

Poslanec Jaroslav Ortman: Poslanecká sněmovna

1. podle čl. 30 Ústavy České republiky a § 55 a) jednacího řádu ČNR zřizuje vyšetřovací komisi Poslanecké sněmovny pro vyšetření a objasnění okolností vzniku projektu České Lotynky, jeho realizace, podílu ministerstva kultury na něm, finančních a právních aspektů celé věci a zejména prošetření okolností zástavy paláce U Hybernů a Domu u Černé Matky boží v Celetné ulici;

2. žádá vyšetřovací komisi, aby průběžnou zprávu o postupu vyšetřování předložila Poslanecké sněmovně na její schůzi v prosinci 1994.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Ortmanovi. Ještě než budeme hlasovat, všechny vás odhlašuji a žádám, abyste se znovu zaregistrovali, aby nebylo pochyb o výsledku.

Přistoupíme k hlasování o předneseném návrhu usnesení. Táži se sněmovny, kdo souhlasí s předneseným návrhem usnesení. Dejte to v 31. hlasování najevo tím, že stisknete tlačítko a zvednete ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 31. hlasování skončilo.

Ze 142 přítomných bylo 51 pro, 56 proti, 35 se zdrželo. Návrh nebyl přijat. Děkuji přesto panu poslanci Ortmanovi.

Mám pro vás takový návrh na určitou úpravu pořadu. Vzhledem k tomu, že se dnešní body blíží svému vyčerpání, pozvali jsme pana ministra Nováka, a žádám vás tedy o souhlas, abychom nyní mohli projednat v rámci bloku zákonů bod, který se nazývá Vládní návrh zákona o vyšších soudních úřednících. Jestli není žádná námitka slibuji, že to bude bod krátký, a doporučoval bych jej sněmovně. Ještě předtím se ale přihlásil pan poslanec Kozel a já mu samozřejmě dám příležitost, aby promluvil.

Poslanec František Kozel: Děkuji, pane předsedo, já vám za to slibuji, že skutečně budu mít technickou poznámku. Chtěl bych jenom upozornit kolegyně a kolegy, že již mají na lavicích rozdány slíbené varianty řešení případu "voršilek". Chtěl bych je touto cestou poprosit o laskavé prostudování. Zároveň bych chtěl poprosit i předsedy poslaneckých klubů, aby byli tak laskavi a pokusili se zařadit diskusi o těchto variantách na jednání svých klubů. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Kozlovi. Hlásí se pan poslanec Mašek.

Poslanec Ivan Mašek: Pane předsedo, je mi to velmi líto. Věcně nemám nic proti tomuto návrhu, ale formálně se domnívám, pravidla je nutno dodržovat, že se jedná o změnu pořadu schůze, a to je třeba nejdříve odhlasovat, než začneme tímto bodem.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP