Sobota 9. července 1994

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Koronthálymu. Otevírám rozpravu. Jako první se přihlásil pan poslanec Matulka, potom pan poslanec Jegla.

Poslanec Dalibor Matulka: Pane předsedající, dámy a pánové, mám dvě věci. V první řadě mám pozměňující návrh k návrhu volebního řádu. Já sice rozumím tomu, že může být určitý zájem na tom, zkontrolovat si, kdo plní jaké koaliční dohody, dodatečně kdo koho zvolil anebo nezvolil, ale přesto se domnívám, že je správnější, jestliže Parlament někoho volí a jestliže tak stejně činíme hlasovacími lístky, což je v pořádku; pak správnější je v každém případě volba tajná. Proto to navrhuji.

Tím pádem navrhuji, aby v nadpisu volebního řádu bylo "pro tajnou volbu" místo "pro veřejnou volbu" a aby v odst. 2 volebního řádu končil text za slovem "lístky" tečkou. To znamená, zůstalo by tam, že "volba se provádí hlasovacími lístky". To ostatní, co je na těch lístcích řečeno, je kousek dál. To je jedna věc.

Druhá věc. Mám procedurální návrh. Nebyl jsem úspěšný s tím, aby se z programu schůze Poslanecké sněmovny stáhl bod programu, který se v té chvíli nazýval "Volba člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání".

Chci říci, že ty kandidáty, které máme zde pod pořadovými čísly 1 - 16, to jsou kandidáti, kteří byli navrženi jako kandidáti v situaci, kdy bylo potřeba dovolit jednoho do existující fungující Rady. To je zcela odlišná situace, jak z hlediska těch kandidátů, tak zejména z hlediska navrhovatelů, a to byly, pokud se nemýlím, také poslanecké kluby. To je zcela odlišná situace, než situace nynější, kdy se volí zcela nová Rada.

Já chápu, že z pozice síly lze vnutit cokoli, a můžeme tedy takovou Radu tímto způsobem zvolit. Upozorňuji však, že je to vrcholně neslušné a nekorektní vůči těm, kteří podávali návrhy na kandidáty za úplně jiné situace.

Mám proto procedurální návrh, tento bod přerušit a vyzvat k tomu, aby byly podávány nové návrhy na kandidáty do této Rady s tím, že je Rada samozřejmě zcela uprázdněná. Děkuji. Samozřejmě přerušit do příští schůze.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Hlásí se pan kolega Jegla.

Poslanec Jan Jegla: Pane předsedající, dámy a pánové, v souvislosti s tím, co už tady přednesl kolega Koronthály, navrhl bych úpravu v tom smyslu pokud budete souhlasit. Naše kandidátka Marie Čížková by zůstala na kandidátce do Rady České televize, a Miroslav Foret by zůstal jako kandidát do Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji za toto upřesnění. Ptám se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy? Protože tomu tak není, rozpravu končím a uzavírám. Prosím pana poslance Koronthályho jako společného zpravodaje.

Poslanec Vladimír Koronthály: Dámy a pánové, v rozpravě zazněly celkem 3 návrhy. Obávám se, že nejdříve se musíme vyrovnat s procedurálním návrhem kolegy Matulky, který má přednost, to je návrh přerušit projednávání tohoto bodu, tedy bodu Volba Rady ČR pro rozhlasové vysílání, do příští schůze.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Budeme hlasovat o tomto procedurálním návrhu. Než tak učiníme, jsem povinen vás odhlásit. Prosím, abyste se znovu přihlásili. Připomínám, že hlasujeme o procedurálním návrhu pana poslance Matulky na přerušení tohoto bodu do příští schůze. Kdo podporuje tento návrh, ať to dá najevo v hlasování č. 186.

Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Procedurální návrh pana poslance Matulky nebyl přijat poměrem hlasů 47 pro, 89 proti, 23 poslanců se zdrželo hlasování.

Poslanec Vladimír Koronthály: Dále máme pozměňující návrh pana kolegy Matulky k volebnímu řádu, ve kterém navrhuje v nadpisu slovo "veřejnou" nahradit slovem "tajnou" a bod dvě zkrátit tak, aby zněl: "volba se provádí hlasovacími lístky." Já tento návrh důrazně nedoporučuji zejména z toho důvodu, že neřeší otázku utajení způsobu hlasování, nenavrhuje nějakou místnost atd., jednotlivé vstupy, považuji jej i formálně za nedokonalý.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Budeme hlasovat o tomto návrhu, který chápu svým způsobem jako procedurální, neboť rozhoduje o způsobu hlasování.

Kdo je pro tento návrh, ať to dá najevo v hlasování č. 187. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 68 pro, 56 proti, 32 poslanci se zdrželi hlasování.

Poslanec Vladimír Koronthály: Dále v rozpravě zaznělo upřesnění kolegy Jegly. Já jsem v této chvíli tak trochu na rozpacích, zda to vnímat jako pozměňovací návrh nebo návrh na stažení, o kterém dát hlasovat, nebo zda vycházet z toho, že usnesení stálé komise bylo vnímáno jako podmínečné a s touto možností předem počítalo. Domnívám se, nejsou-li námitky, že není potřeba o tomto hlasovat. Stačí, když to vezmeme na vědomí.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Podle dohody o proceduře ... (Ohlas v sále.) schválíme volební řád. Volební řád vám byl rozdán. Ptám se tedy, kdo je pro tento volební řád, pro obě volby, ať to dá najevo v hlasování č. 188.

Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Volební řád byl schválen poměrem hlasů 101 poslanec pro, 44 proti, 15 se zdrželo hlasování, 5 poslanců nehlasovalo.

Hlásí se pan poslanec Ortman.

Poslanec Jaroslav Ortman: Omlouvám se pane předsedající, že jsem vám vstoupil do věty, že volební řád byl přijat, ale vzhledem k tomu, v jaké podobě byl přijat volební řád vám chci sdělit, že náš klub zváží, zda vůbec se aktivně zúčastní hlasování.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Podle procedury, s kterou jsme souhlasili, přerušuji tyto dva body - 18 a 19. Budeme projednávat bod č. 25.

XXIII.

Návrh na volbu zástupců pojištěnců do Správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

K tomuto bodu bylo rozdáno usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, ve kterém je uveden návrh kandidátů. Přílohou usnesení je též návrh volebního řádu. Nyní žádám pověřeného zástupce výboru pana poslance Josefa Janečka, aby předložené návrhy odůvodnil.

Poslanec Josef Janeček: Vážené kolegyně a kolegové, v září t. r. uplyne zákonem předepsané volební období zástupců pojištěnců ve Správní a Dozorčí radě Všeobecné zdravotní pojišťovny. Proto je naší povinností zvolit nyní tuto třetinu, protože Poslanecká sněmovna Parlamentu volí zástupce pojištěnců. (Předsedající žádá o klid.) Proto výbor pro sociální politiku a zdravotnictví ve svém usnesení č. 135 z t. r. předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu seznam všech kandidátů, kteří splňují zákonem předepsané podmínky, a to jak do Správní, tak Dozorčí rady. Součástí usnesení výboru je i návrh volebního řádu. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Janečkovi a otevírám rozpravu k tomuto bodu. Hlásí se pan poslanec Marek Benda. Uděluji mu slovo.

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolím si vznést jeden návrh k volebnímu řádu, a to ten, že doporučuji, aby stejně jako v předchozím případě byla volba veřejná. Já na rozdíl od svého kolegy pana poslance Matulky se domnívám, že v Parlamentu právě proto, že žijeme v zastupitelské demokracii, všechny volby, s výjimkou voleb vnitřních funkcionářů, mají být veřejné. Každý má právo zjistit, jak jsem volil. Navíc se domnívám, že je dobré, aby oba volební řády byly stejné, protože jinak z toho vznikne zmatek, protože jedny volby si mohu zakroužkovávat kde chci a nemusím chodit za plentu, v těch druhých volbách bych chodit za plentu měl. Proto doporučuji, aby to bylo stejné a navrhuji tyto změny, že v názvu bude návrh volebního řádu nikoliv pro tajnou volbu, ale pro veřejnou volbu členů. To je první změna. Druhá změna: Vkládá se nový odstavec dvě - ostatní odstavce se přečíslují - který by zněl: Volba se provádí hlasovacími lístky označenými číslem poslance, uvedeným před jeho jménem na abecední prezenční listině. (Ohlas v sále.) Další úprava by byla, že by se vypustil odstavec šestý: Pro úpravu hlasovacích lístků je určen zvláštní prostor tak, aby byla zaručena tajnost hlasování. Poslanci vstupují do tohoto prostoru jednotlivě. - Myslím si, že to v žádném případě ničemu neškodí a že to naopak může volby urychlit, protože v tom případě, když budou oboje volby veřejné, se nemusíme rozčilovat se složitými procedurami volebních místností, chození za plenty a všechno další. Ty volby mohou být rychlejší. Znovu říkám, že i principielně se domnívám, že je správné volit veřejně.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Bendovi. Ptám se, kdo se ještě hlásí do rozpravy? Prosím, pan poslanec Faifr se hlásí do rozpravy.

Poslanec Jiří Faifr: Pane předsedající, dámy a pánové, opravdu jsem neočekával návrh takového volebního řádu. Myslím, že podle takového volebního řádu už jsme tady jednou volili, dokonce jsme tady volili i manifestačně. Já bych pro zjednodušení navrhoval, abychom upravili jednotnou kandidátku a volili manifestačně.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Ptám se, kdo se ještě hlásí do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí. Rozhodneme o procedurálním návrhu, což je návrh na jiný způsob hlasování, na hlasování veřejné, tak jak jej přednesl pan poslanec Benda. Rozpravu končím.

Poslanec Josef Janeček: Takže vážené kolegyně a kolegové, v rozpravě vystoupili dva poslanci, přičemž pozměňovací návrh vyslovil pouze pan kolega Benda. (Výkřiky ze sálu: to není pravda!) Procedurální návrh na jednotnou kandidátku? (Výkřiky ze sálu: samozřejmě!) Omlouvám se, nepostřehl jsem to jako návrh, považoval jsem to za repliku. Omlouvám se. Takže vystoupili dva poslanci, kteří podali dva pozměňovací návrhy. První návrh podal poslanec Benda s tím, aby se volba konala veřejně.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Než o tom rozhodneme hlasováním, všechny vás odhlásím a zdvořile poprosím o novou prezentaci. Děkuji všem, kteří se znovu zaprezentovali. Budeme tedy hlasovat o návrhu pana poslance Bendy na způsob hlasování.

Kdo je pro tento návrh, ať to dá najevo v hlasování č. 189, které jsem právě zahájil. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh byl přijat poměrem hlasů 74 pro, 50 proti, 19 poslanců se zdrželo hlasování. Všichni hlasovali.

Domnívám se, že o druhém návrhu již nemůžeme hlasovat.

Poslanec Josef Janeček: Domnívám se, že můžeme o druhém návrhu hlasovat, neboť je kompatibilní s tímto návrhem. Návrh zněl na vytvoření jednotné kandidátky.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Kdo je tedy pro tento procedurální návrh? S faktickou poznámkou pan dr. Stodůlka, prosím, uděluji mu slovo.

Poslanec Zbyšek Stodůlka: Bohužel musím konstatovat, že šlo o návrhy dva, jednak na volbu z jednotné kandidátky a jednak na manifestační volbu. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: S faktickou poznámkou pan poslanec Benda.

Poslanec Marek Benda: Vážení páni kolegové, domnívám se, že projednáváme návrh volebního řádu. K tomuto návrhu volebního řádu lze vznášet pozměňovací návrhy. Já jsem žádný takový pozměňovací návrh nezaslechl, žádný návrh, který by něco obsahoval. Prohlášení, že máme volit nějakým způsobem podle mého názoru není pozměňovacím návrhem k návrhu volebního řádu a nelze o něm hlasovat.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Nejprve pan poslanec Vyvadil, potom pan poslanec Stodůlka.

Poslanec Jiří Vyvadil: Můj drahý přítel Benda ví, že já mám k němu vždy velmi vřelý vztah, ale to je samozřejmě pozměňovací návrh, který znamená celou novelizaci volebního řádu. Čili to je jednoznačné, tak byl tento pozměňovací návrh podán.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Pan poslanec Stodůlka trvá na slově? Trvá. Prosím, máte slovo.

Poslanec Zbyšek Stodůlka: Já mám za to, že především by se k tomu měl vyjádřit pan navrhovatel, popř. by měl svůj návrh zpřesnit, jak v této sněmovně bývá zvykem.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Ptám se pana poslance Faifra, zda si přeje upřesnit svůj návrh?

Poslanec Jiří Faifr: Samozřejmě jsem tím myslel de facto novelizaci celého volebního řádu, protože pokud se pamatuji, kdysi takto volby probíhaly. To znamená byla jednotná kandidátka a manifestačně se volilo, jen se odškrtávalo kdo se zúčastnil a nepředpokládalo se, že by někdo mohl kohokoliv zvolit, popř. i vyškrtnout.

Poslanec Josef Janeček: Rozumím-li tomu dobře, pan kolega Faifr navrhuje změnu volebního řádu tak, aby byla možná volba jednotnou kandidátkou aklamací. Rozumím tomu dobře? (Ano.) Potom se domnívám, že můžeme o takovémto pozměňovacím návrhu hlasovat.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Pan poslanec Kolář se hlásí s faktickou poznámkou. Ještě bych připomněl § 22 jednacího řádu, kde se mj. praví, že z návrhů, které poslanci přednášejí, má být zřejmé, o čem se má Poslanecká sněmovna usnést. Domnívám se, že v tomto návrhu to příliš zřejmé není. Prosím, pan poslanec Kolář.

Poslanec Robert Kolář: Vážené kolegyně, vážení kolegové, když už jsme se dostali do této absurdní diskuse, chtělo by to i změnu kandidátky, protože my do dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny máme navrženo pět kandidátů, přičemž volíme tři členy a jednoho náhradníka. Čili tam nelze udělat jednotnou kandidátku z pěti lidí.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Dámy a pánové, myslím, že Poslanecká sněmovna může rozhodnout i o absurdních návrzích. Přimlouval bych se, abychom o tom hlasovali.

Poslanec Josef Janeček: Musím se zastat kolegy Faifra, neboť on navrhl upravit kandidátku na jednotnou kandidátku. Čili já se skutečně domnívám, že by bylo kratší, nejschůdnější a nejsprávnější prostě o tomto návrhu hlasovat.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Budeme tedy hlasovat. Ještě bych se rád zeptal pana poslance Faifra, zda je možné hlasovat o obou jeho návrzích dohromady. Ano, je to tak, budeme tedy hlasovat.

Kdo je pro návrh pana poslance Faifra, ať to dá najevo v hlasování č. 190. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 32 pro, 63 proti, 24 se zdrželo hlasování, 22 poslanců nehlasovalo. Dámy a pánové, tímto jsme rozhodli o pozměňovacím návrhu pana poslance Bendy. Musíme rozhodnout o volebním řádu jako celku. Dávám tedy hlasovat o předloženém volebním řádu, včetně pozměňovacích návrhů.

Kdo je pro tento volební řád, ať to dá najevo v hlasování č. 191. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Konstatuji, že volební řád byl schválen poměrem hlasů 83 pro, 35 proti, 19 poslanců se zdrželo hlasování, nehlasovalo 11 poslanců.

Přerušuji tento bod a žádám ověřovatele Poslanecké sněmovny, aby připravili hlasování.

Mezi tím budeme hlasovat o třech bodech 18, 19 a 25. Mezi tím, než se připraví hlasování, bych navrhl Poslanecké sněmovně, abychom se věnovali bodu, kterým je Návrh na vzetí zpět návrhu poslanců Karla Hrdého a dalších na vydání zákona.

S faktickou poznámkou pan Robert Kolář.

Poslanec Robert Kolář: Pane předsedající, omlouvám se, ale využil bych této chvilky a vyzval bych ověřovatele, kteří jsou v této místnosti, aby se dostavili ke klavíru, protože budeme přebírat 800 lístků, takže bychom tam měli být všichni. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Též bych se přimlouval, aby se dostavili všichni ověřovatelé tak, jak pravil pan poslanec Kolář. Pokud nejsou námitky, projednávali bychom další bod, kterým je

XXIV.

Návrh na vzetí zpět návrhu poslanců Karla Hrdého a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování

Při projednávání návrhu pořadu této schůze Poslanecké sněmovny pan poslanec Hrdý sdělil, že žádá o vzetí zpět předloženého návrhu zákona, který byl uveden ve sněmovním tisku 155.

Prosím pana poslance Karla Hrdého, aby návrh na vzetí zpět stručně odůvodnil a zároveň prosím celou Poslaneckou sněmovnu, aby od 17.15 hodin v sobotu zachovala klid.

Poslanec Karel Hrdý: Pane předsedající, dámy a pánové, důvod je celkem jednoduchý. Dnes ráno jsme v bodě 10 přijali návrh vládního zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 309. Můj návrh zákona sice byl předložen dříve, ale obsahoval některé věci z tohoto zákona a stává se v této chvíli nadbytečným.

Proto vás žádám, abyste můj návrh na vzetí zpět odhlasovali kladně.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji za odůvodnění návrhu a doporučuji, abychom k tomuto bodu přijali následující usnesení:

Poslanecká sněmovna souhlasí, aby byl vzat zpět návrh poslanců Karla Hrdého a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování uvedený ve sněmovním tisku 155.

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Protože se nikdo nehlásí, rozpravu končím a budeme hlasovat o návrhu usnesení tak, jak jsem jej přednesl.

Kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení, ať to dá najevo v hlasování, které právě zahájím.

Nicméně před tím jsem povinen vás opět odhlásit a požádat o novou prezentaci. Děkuji za shovívavost. Budeme hlasovat.

Kdo je pro tento návrh usnesení, ať to dá najevo v hlasování č. 192? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Hlasování je ukončeno. Návrh byl přijat poměrem hlasů 100 pro, 5 proti, 5 poslanců se zdrželo hlasování. Usnesení bylo schváleno. Tím jsme ukončili tento bod. Z pověření pana předsedy Poslanecké sněmovny přerušuji schůzi do 17.30 hodin s tím, že vzápětí se sejde politické grémium v obvyklé místnosti č. 120. Sejdeme se zde opět v 17.30 hodin. Ihned zasedne politické grémium.

(Schůze přerušena v 17.15 hodin.)

(Přerušené jednání zahájeno v 17.32 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím abyste mi věnovali pozornost bez ohledu na to ve kterých částech této budovy se nacházíte. Stručně bych vám sdělil informace z politického grémia. Grémium se dohodlo na tom, že by doporučilo sněmovně, aby akceptovala zhruba tento postup: V tomto okamžiku, kdy ověřovatelé zároveň sdělili, že jsou připraveny lístky pro konání trojích voleb, bychom nejprve přistoupili ke konání prvního kola voleb a potom bychom postupovali dál v pořadu a podle toho, jak se situace vyvine, bychom reagovali pružně dál s tím, že pro dnešek bychom nerespektovali obvyklou domluvu, která hovoří o konci mezi 18.30 a 19.00 hod. Bude zřejmě záležet na tom, jak se vyvine projednávání návrhu zákona, který se týká vyznamenání. Potom bychom se dohodli na dalším postupu.

Dovoluji si, dámy a pánové, vyhlásit první kolo voleb. Lístky jsou připraveny. Prosím, volba je zahájena, vydávání lístků bude trvat do 18.02. Dvě minuty po osmnácté hodině se sejdeme.

(Přerušeno na volby do 18.02 hodin).

(Jednání opět zahájeno v 18.02 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, prosím, abyste se dostavili do jednací síně, tak abychom mohli pokračovat v přerušeném jednání. Za několik vteřin uplyne doba pro vydávání hlasovacích lístků. Začneme projednávat další bod, kterým je

XXV.

Návrh poslanců Pavla Tollnera a dalších na vydání zákona o státních vyznamenáních České republiky

Návrh zákona jsme obdrželi původně jako sněmovní tisk 307 a po jeho modifikaci jako sněmovní tisk 307 A. Společnou zprávu výborů pak jako odpovídající sněmovní tisky 996 a 1039.

Úvodem chci informovat, že poslankyně Jiřina Pavlíková sdělila, že od spoluautorství návrhu zákona odstupuje, a zároveň požádala, aby její jméno nebylo nadále uváděno v seznamu předkladatelů tohoto návrhu zákona. Proto si je laskavě vyškrtněte.

Prosím, aby se slova ujal pověřený zástupce navrhovatelů pan poslanec Vladimír Koronthály a předložený návrh zákona odůvodnil.

Poslanec Vladimír Koronthály: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, dámy a pánové, již druhým rokem existuje Česká republika jako samostatný a suverénní stát, jenž je zakotven mezi demokratickými zeměmi světa opírajícími se ve svých tradicích o evropskou kulturu a civilizaci. Je v této situaci poněkud anomální, že naše země se od většiny kulturně a civilizačně vyspělých zemí ve světě liší v tom, že nemá vlastní soustavu prostředků, jimiž by společnost dávala jednoznačně a bez přepočítávání na materiální hodnoty najevo kladný hodnotící vztah k nejvýznamnějším osobnostem této země, ale - což je nesmírně důležité v prestižní i protokolární rovině mezinárodních vztahů - významným osobnostem občanů jiných států, pokud jsou jejich zásluhy právem naší společností oceňovány ve vrcholné míře.

Je nesporné, že tradice vyznamenání v naší zemi dost výrazně utrpěla, a to nejen díky čtyřiceti letům totalitního režimu, jenž ovšem dokázal zdiskreditovat i mnoho dalších pojmů, vztahů, hodnot a symbolů, k nimž se nyní velmi obtížně vracíme. Tradice občanské rovnosti přerůstající někdy až v rovnostářství je v podvědomí naší společnosti hluboce zakotvena. To ovšem neznamená, že by naše společnost postrádala schopnost rozpoznat, respektovat, vážit si a ocenit osobnosti, jejichž postoje výrazně přesahují běžnou rovinu konání a jejichž skutky významným způsobem ovlivňují život nás všech k lepšímu.

Zatímco však hmotný prospěch, hmotné blaho lze jistým způsobem vyjádřit, a tedy i ocenit hmotnou formou, postrádá tato země soustavu vyznamenání, která jsou v civilizovaných zemích obvyklou metodou k ocenění toho, co lze jen obtížně převést na hmotnou rovinu, ba čeho převedení do hmotné roviny by mohlo být někdy až degradací. Proto i v roce 1990 přijalo tehdejší Federální shromáždění zákon č. 404 o státních vyznamenáních, jehož ovšem již z povahy věci nelze použít po zániku ČSFR. Proto jsme se rozhodli předložit nový návrh zákona, který by tuto mezeru vyplnil. Původní tisk 307 byl ovšem nyní nahrazen tiskem 307 A, jenž máte před sebou. Důvodem nahrazení byly výhrady vůči původnímu textu, jenž se zdál nepříliš propracovaný a jenž trpěl zásadní koncepční chybou, že sice totiž stanovoval jednotlivá vyznamenání, ale neuváděl podrobné stanovy jednotlivých řádů a neupravoval výtvarnou podobu jednotlivých vyznamenání, ani způsob jejich nošení. Nyní předložený tisk tyto nedostatky odstraňuje.

Další nedostatky v tisku se podařilo odstranit během projednávání ve výborech, o čemž svědčí i společná zpráva, kterou vám za okamžik předloží pan zpravodaj.

Nicméně společná zpráva se v některých momentech odchyluje od původních úmyslů předkladatelů a vzhledem k některým věcným chybám, které nicméně v původní předloze jsou a za které se vám všem jménem předkladatelů omlouvám, jsem dalek toho, abych dál stál na projednávání původního textu. Souhlasím s tím, že návrh zákona bude projednáván ve znění společné zprávy, nicméně si dovolím požadovat, aby se do textu některé části vrátily, což učiním předložením dvou pozměňovacích návrhů v rozpravě, do níž se tímto hlásím. To je zatím vše.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Koronthálymu a prosím společného zpravodaje výborů pana poslance Martina Přibáně, aby podal zprávu o projednávání návrhu ve výborech.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP