Sobota 9. července 1994

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane místopředsedo, dámy a pánové, stálá komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky před necelou půl hodinou ukončila své zasedání. Je připraveno usnesení jak stran návrhů kandidátů do obou rad, tak usnesení, kterým se doporučuje určitý volební řád. Je otázkou času, než tato usnesení budou namnožena a vám k dispozici. Prosím proto, aby v tuto chvíli začal pan místopředseda projednávání dalšího bodu, a vás prosím o to, abychom v momentě, kdy budou obě usnesení připravena, kdy budou k dispozici volební lístky, v nejkratším možném času přistoupili k projednávání těchto bodů, protože se předpokládá nejméně dvoukolová nebo dvoukolová volba a určitě bychom byli rádi, kdybychom se s tím vypořádali v co nejkratším čase. Děkuji za pochopení.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Já také děkuji panu místopředsedovi. Pokud nejsou námitky proti takto navrženému postupu, budeme pokračovat dalším bodem, kterým je

XX.

Návrh poslance K. Macha a I. Bečváře na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 42/1992 Sb., zákona č. 93/1992 Sb., zákona ČNR č. 39/1993 Sb. a zákona č. 183/1993 Sb.

Tento bod jsme začali projednávat na 18. schůzi Poslanecké sněmovny. Vyslechli jsme odůvodnění navrhovatele, zprávu společného zpravodaje a vedli jsme rozpravu. Poté jsme jednání přerušili a požádali vládu o stanovisko k podaným pozměňujícím návrhům. Jejich seznam byl na 18. schůzi rozdán a rozprava byla ukončena. Stanovisko vlády, připomínám, bylo rozdáno všem poslancům na lavice před zahájením 19. schůze sněmovny, na které se tento bod měl původně dál projednávat. Na žádost společného zpravodaje pana poslance Čestmíra Hofhanzla jsme souhlasili s přesunutím bodu na dnešní schůzi, a to vzhledem k nálezu Ústavního soudu, který zrušil některá ustanovení předmětného zákona č. 229/1991 Sb.

Já nyní prosím, aby zástupce navrhovatele pan poslanec Karel Mach a společný zpravodaj výborů pan poslanec Čestmír Hofhanzl se posadili ke stolku zpravodajů. Současně se táži zástupce navrhovatele pana poslance Karla Macha, zda si přeje přednést závěrečné slovo. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Karel Mach: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, já jen velmi krátce bych osvěžil paměť, proč hlasování dnes o tomto zákoně, o návrhu novely tohoto zákona, protože pan místopředseda už připomněl, že vzhledem k nálezu Ústavního soudu bylo potřeba některé věci promyslet. Sešla se skupina poslanců zemědělského výboru, která nad tímto návrhem ještě diskutovala a výsledkem potom bude hlasování o závěrečném návrhu. Jinak rozprava je uzavřena a není co k tomu dodat.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Nyní prosím, aby se slova ujal společný zpravodaj pan poslanec Čestmír Hofhanzl.

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, přistupujeme ke konečnému projednání a hlasování o novele zákona č. 229/1991 Sb. K původnímu tisku 797 poslanců Macha a Bečváře byly podány v garančním zemědělském výboru a pak i na dubnové plenární schůzi další pozměňující návrhy. Návrh novely, tisk 797, poslanců Macha a Bečváře byl vyvolán dezinterpretacemi znění § 15 a 24 zákona 229/1991 Sb. týkajícími se náhrad za trvalé porosty na lesním pozemku nebo jeho části. Špatnou vizitkou je, že základ k těmto dezinterpretacím dal náhradový předpis č. 589/93 540 ze dne 6. 8. 1993 vydaný povinnou osobou Státními lesy České republiky v Hradci Králové. Tímto předpisem byla již tak minimální náhrada, na kterou měl restituovaný vlastník lesa nárok v případě, že mu byl na jeho pozemku zralý mýtní porost v minulých letech vytěžen a která činila u pozemků průměrné bonity max. kolem 7 tis. korun, dále snížena až vyloučena manipulací s pojmem "pozemek, část pozemku". Absurdnost takové náhrady vynikne, když si uvědomíme, že jen zalesnění pozemku do zajištěné kultury, tj. do 5 - 7 let věku, přijde vlastníka na 50 - 70 tis. korun. Při této náhradě by mělo především jít o zajištění lesního porostu.

Zemědělský garanční výbor nepřijal k projednávanému tisku 797 s pozměňovacími návrhy poslanců usnesení, protože opoziční poslanci jednání výboru zablokovali svým odchodem z jednání. Nebudu další popisovat, protože to bylo popsáno již mými předchůdci. Chtěl bych jen vyslovit svůj názor zpravodaje na projednávání zákona a zasadit jej do širších souvislostí. Kontroverze o způsob transformace českého zemědělství mezi vládnoucí koalicí a většinou opozičních stran je zásadní a její základ byl dán fakticky totální kolektivizací a zestátněním zemědělství jako celku v minulých letech.

Kontroverze jsou i uvnitř jednotlivých vládnoucích stran a myslím, že je škodou zemědělství i tohoto státu, že problém důsledné a zodpovědné transformace a pomoci státu v tomto procesu byl vzat na lehkou váhu a ponechán do značné míry na vůli těch, kteří byli v dané době silnější a bezohlednější. Důsledky toho ponese celé naše zemědělství, celá země a většina jejich občanů.

Výsledkem takovéhoto stavu mysli a chápání zodpovědnosti za stát byl ... (hluk v sále).

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Prosím o klid a pana společného zpravodaje o stručnost.

Poslanec Čestmír Hofhanzl: ... byl zákon o půdě schválený na jaře 1991 ve Federálním shromáždění. Zákon 229/1991 Sb. dal na libovůli povinné osobě vyrovnání se s osobou oprávněnou a negarantoval spravedlnost takovéhoto vyrovnání. Zákon dal základ pozdějším sporům a zneužití. Nedokonalost a špatná filozofie původního zákona měla za následek i pozdější časté novelizace a je příčinou i novely dnes projednávané.

Na závěr chci říci a chci oslovit i ty, kteří blokovali tuto novelu zákona o půdě: na obcházení a zneužívaní zákona se nedá stavět stát, který by fungoval a byl schopen obstát i v nepohodě. Pohlédneme-li na vše s odstupem, myslím, že je i vaším zájmem schválení této novely zákona 229/1991.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Pane společný zpravodaji, nyní přistoupíme k projednávání jednotlivých pozměňovacích návrhů.

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Chci připomenout, že vycházíme při schvalování projednávaných návrhů ze stanoviska vlády a se stanoviskem vlády se ve většině případů ztotožňujeme.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Pane společný zpravodaji, myslím, že by bylo dobře, jak je zde zvykem ve sněmovně, aby vždy navrhovatel a společný zpravodaj dali k jednotlivým pozměňovacím návrhům své krátké stručné vyjádření. Prosím, přistoupíme k projednávání jednotlivých pozměňovacích návrhů.

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Prosil bych, jestli bych mohl návrhy projednávat podle jednotlivých předkladatelů, jak je podali.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: S faktickou poznámkou pan místopředseda Vlach.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pane předsedající, dámy a pánové, velice se omlouvám, trochu mi není dobře a přiběhl jsem později než jsem chtěl s procedurálním návrhem, o kterém jsem mluvil s několika kolegy v kuloárech o polední přestávce.

Dovolím si teď mít tento procedurální návrh. Přerušit odhadem na tři minuty projednávání tohoto bodu, navrhnout to, abychom vstoupili zároveň do bodů 18, 19 a 25, tedy do všech komplikovaných voleb, rozhodli jediným hlasováním o tom, že přijmeme volební řád, který použijeme na všechny volby tohoto typu a požádali Kancelář o to, aby všechny technické podmínky připravila tak, abychom pak volbu mohli provést tak, že přistoupíme k urnám najednou. Omlouvám se, měl jsem doběhnout o několik minut dříve, ale toto by byl můj jen mírně zdržující procedurální návrh.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Ptám se sněmovny, zda jsou námitky proti takovémuto procedurálnímu postupu? Námitky nejsou. Přerušuji bod návrh poslanců Karla Macha a Ivana Bečváře na vydání zákona a budeme se věnovat bodu č. 18, což je Návrh na volbu členů Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání.

Dámy a pánové, vidím, že body nejsou tak připraveny, jak nám bylo líčeno. Nezbývá mi, než se vrátit k bodu "Návrh poslance K. Macha a I. Bečváře...".

Myslím si, že snaha o rychlé projednání není příliš na místě.

Prosil bych pana poslance Hofhanzla. Budeme hlasovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Prosím první pozměňující návrh.

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Návrhy poslance Jana Černého:

V § 1 odst. 1 písm. a) se vypouštějí slova "v rozsahu stanoveném tímto zákonem". Stanovisko vlády je záporné. Jenom dodávám, že před 73 lety byla tato možnost ...

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Prosil bych stručné odůvodnění, zda navrhovatel podporuje či nepodporuje, zda společný zpravodaj podporuje či nepodporuje.

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Stanovisko vlády je záporné, já se stavím neutrálně.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Stanovisko navrhovatele?

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Nemá vyhraněný názor.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Kdo podporuje tento pozměňovací návrh, ať to dá najevo v hlasování č. 145, které právě začalo. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Pozměňovací návrh nebyl přijat poměrem hlasů 13 pro, 61 proti, 63 se hlasování zdrželo, nehlasovalo 22 poslanců.

To mě nutí k tomu, abych vás před dalším hlasováním odhlásil a poprosil, abyste se znovu zaregistrovali. Děkuji vám. Prosím další pozměňovací návrh.

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Pozměňovací návrh č. 2: v § 1 odst. 1 písm. a) se za slova "lesní půdní fond" doplní slova "a vodní toky".

Moje stanovisko je záporné, stanovisko vlády je rovněž záporné.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Kdo je pro tento návrh, ať to dá najevo v hlasování č. 146. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Druhý pozměňovací návrh pana poslance Černého nebyl přijat poměrem hlasů 9 pro, 97 proti, 33 se zdrželo hlasování, nehlasovali 4 poslanci.

Prosím další návrh.

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Chci se zeptat, pane předsedající, jestli delší návrhy mám přečíst.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Myslím, že všichni mají před sebou písemný text.

Budeme hlasovat o třetím návrhu pana poslance Jana Černého. Chtěl bych pouze stanovisko předkladatele.

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Mé stanovisko je kladné. Jde o zpřesnění definice pozemku. Vláda doporučuje.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Kdo je pro tento pozměňovací návrh, ať pro něj hlasuje v hlasování č. 147. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Hlasování je skončeno. Tento pozměňovací návrh byl přijat poměrem hlasů 83 pro, 35 proti, 25 se hlasování zdrželo.

Prosím další pozměňovací návrh.

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Čtvrtý pozměňovací návrh - moje stanovisko je záporné, stanovisko vlády je také záporné.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Pan poslanec Mach.

Poslanec Karel Mach: Moje stanovisko je také záporné.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Dávám hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu č. 4. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Šlo o hlasování č. 148 této schůze.

Pozměňovací návrh nebyl přijat poměrem hlasů 9 pro, 95 proti, 41 se zdrželo hlasování.

Prosím další návrh.

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Návrh č. 5: moje stanovisko je kladné, stanovisko vlády je záporné.

Poslanec Karel Mach: Tento návrh podporuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Budeme hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu č. 5. Kdo je pro v hlasování č. 149? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 37 pro, 61 proti, 48 se zdrželo hlasování.

Prosím další návrh.

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Návrh č. 6: mé stanovisko je kladné, stanovisko vlády je záporné.

Poslanec Karel Mach: K tomuto návrhu nemám vyhraněný názor.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu č. 6 pana poslance Černého. Kdo je pro v hlasování č. 150? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Hlasování skončeno. Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 30 pro, 61 proti, 54 se zdrželo hlasování.

Prosím další návrh č. 7.

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Nemám vyhraněný názor. Stanovisko vlády je záporné.

Poslanec Karel Mach: Bez názoru.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Budeme hlasovat. Jde o hlasování č. 151 právě zahájené.

Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Hlasování je skončeno. Pozměňovací návrh nebyl přijat poměrem hlasů 8 pro, 75 proti, 65 se zdrželo hlasování, 6 poslanců nehlasovalo.

Prosím návrh č. 8.

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Jsem pro tento návrh, stanovisko vlády je záporné.

Poslanec Karel Mach: Podporuji tento návrh.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Právě jsem zahájil hlasování č. 152.

Kdo je pro návrh č. 8? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh č. 8 nebyl přijat poměrem hlasů 32 pro, 62 proti, 56 se zdrželo.

Prosím další návrh č. 9.

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Jsem pro tento návrh. Stanovisko vlády je také kladné. Jedná se o upřesnění.

Poslanec Karel Mach: Tento návrh podporuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Budeme hlasovat o návrhu č. 9.

Kdo je pro v hlasování č. 153? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 78 pro, 32 proti, 35 se zdrželo.

Prosím další návrh č. 10.

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Podporuji, stanovisko vlády je rovněž kladné.

Poslanec Karel Mach: Podporuji tento návrh. Je to upřesnění a zpřesnění zákona.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Kdo je pro tento návrh č. 10 pana poslance Černého v hlasování č. 154? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh byl přijat poměrem hlasů 90 pro, 29 proti, 33 se zdrželo, nehlasovali 4 poslanci.

Prosím návrh č. 11.

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Doporučuji, vláda rovněž doporučuje.

Poslanec Karel Mach: Ano.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Budeme hlasovat. Kdo je pro tento návrh v hlasování č. 155? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh byl přijat poměrem hlasů 81 pro, 30 proti, 38 se zdrželo hlasování, nehlasovalo 8 poslanců.

Prosím návrh č. 12.

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Doporučuji. Vláda nedoporučuje, že pouze odstraňuje interpretační problémy.

Poslanec Karel Mach: Spíše doporučuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Budeme hlasovat: Kdo je pro tento návrh v hlasování č. 156? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů: 40 pro, 55 proti, 57 se zdrželo hlasování.

Prosím o další návrh v pořadí č. 13.

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Nedoporučuji, stanovisko vlády je rovněž záporné.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Hlásí se pan poslanec Černý s faktickou poznámkou.

Poslanec Jan Černý: Vzhledem k tomu, že nebyl přijat první pozměňovací návrh, nelze o tomto pozměňovacím návrhu hlasovat, protože se váže na pozměňovací návrh č. 1.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji za upřesnění. Přistoupíme tedy k návrhu č. 14.

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Doporučuji, vláda rovněž doporučuje.

Poslanec Karel Mach: Doporučuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Budeme tedy hlasovat o návrhu č. 14: Kdo je pro, ať to dá najevo v právě zahájeném hlasování č. 157? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh byl přijat poměrem hlasů 87 pro, 25 proti, 39 se zdrželo hlasování.

Přistoupíme k hlasování o návrhu č. 15.

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Doporučuji, vláda rovněž rozhodně doporučuje.

Poslanec Karel Mach: Doporučuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Dávám hlasovat o tomto návrhu. Jde o hlasování č. 158, ptám se, kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 77 pro, 41 proti, 39 poslanců se zdrželo hlasování.

Prosím návrh č. 16.

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Doporučuji, vláda rovněž doporučuje. Je v souladu se zásadami privatizace v sektoru zemědělství.

Poslanec Karel Mach: Ano, doporučuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Budeme tedy hlasovat o tomto návrhu. Kdo je pro tento návrh v hlasování č. 159? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh byl přijat poměrem hlasů 89 pro, 34 proti, 29 poslanců se zdrželo hlasování.

Prosím další návrh.

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Doporučuji, je to důležité pro nájemce, stanovisko vlády je záporné.

Poslanec Karel Mach: Ano, doporučuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Budeme tedy hlasovat o návrhu č. 17. Kdo je pro tento návrh, ať to dá najevo v hlasování č. 160? Kdo je tedy pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 41 pro, 57 proti, 53 se zdrželo hlasování.

Prosím další návrh.

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Návrh č. 18 je možno rozdělit na dvě části a hlasovat o nich odděleně.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Pokud nejsou proti tomu námitky. Takže prosím první část.

Poslanec Čestmír Hofhanzl: První část je: V § 23 odst. 1 se za slova "hospodářské budovy" vkládají slova "nebo jiné stavby".

Poslanec Karel Mach: S touto částí souhlasím.

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Také doporučuji, vláda doporučuje.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Budeme tedy hlasovat: Kdo je pro tento návrh v právě zahájeném hlasování č. 161? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh byl přijat poměrem hlasů 91 pro, 33 proti, 23 se zdrželo hlasování, nehlasovalo 12 poslanců.

Prosím další návrh č. 18, druhá část.

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Za odst. 1 se doplňuje věta, která zní: "Zemře-li původní vlastník obytné nebo hospodářské budovy nebo jiné stavby, nebo byl-li prohlášen za mrtvého, má právo na náhradu další oprávněná osoba v pořadí uvedeném v § 4 odst. 2 písm. a - e". Doporučuji, vláda nedoporučuje.

Poslanec Karel Mach: Nemám vyhraněný názor.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Budeme hlasovat o druhé části odst. 18: Kdo je pro tento pozměňující návrh, ať to dá najevo v hlasování č. 162? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 35 pro, 52 proti, 62 se zdrželo hlasování.

Prosím tedy další návrh č. 19.

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Návrh č. 19 je změna, celý nový § 24. Je to vlastně původní znění. Mělo by se přijmout především proto, že Ústavní soud to podpořil a je třeba dokončit úpravy. Je to v souladu s usnesením Ústavního soudu. Já podporuji, stanovisko vlády je záporné, že prý je nadbytečný.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Černý.

Poslanec Jan Černý: Jenom pro vysvětlení: Stanovisko Ústavního soudu bylo takové, že vypustilo z původního § 24, tak jak byl novelizován v zákoně 183/1993 Sb., odst. č. 1, tudíž se tam zpětně dostal odstavec č. 1 původního zákona, kde se mluví o datu 24. června 1991. Vzhledem k tomu, že odstavce 2, 3, 4, 5, 6 a další (další stránku s sebou nemám), prostě odstavce dále by byly v rozporu s odst. č. 1, tzn. nemluví o 24. červnu 1991, je právě na základě rozhodnutí Ústavního soudu uvést do souladu celý § 24 tak, aby vyhovoval všem podmínkám.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji za toto upřesnění. Budeme tedy hlasovat o celém bodu 19, jako celku. Kdo je pro tento návrh, ať to dá najevo v hlasování č. 163? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh č. 19 nebyl přijat poměrem hlasů 57 pro, 50 proti, 41 se zdrželo hlasování.

Prosím návrh č. 20.

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Za § 24 se vkládá nový § 24 a. Podporuji, stanovisko vlády je rovněž kladné. Dojde k zrovnoprávnění postavení vlastníků.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP