Sobota 9. července 1994

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pane kolego, mám jednu technickou prosbu. Vychází se z § 90, protože tam byla otázka? Děkuji. Poprosím kolegu Šafaříka, další přihlášky do rozpravy nemám.

Poslanec Pavel Šafařík: Pane předsedající, kolegové a kolegyně, momentálně jsem vlastníkem horkého postu předsedy Dozorčí rady Fondu národního majetku, do kteréhožto orgánu jsem byl zvolen touto ctěnou sněmovnou, a proto si dovolím pár vět na dané téma.

Dozorčí rada po určitých rekonstrukcích začala pracovat v průběhu října a samozřejmě hledala svoji parketu. Tento materiál berte jako úvodní drobnou zprávu o problémech, které cítíme my v Dozorčí radě. Pro upřesnění členy Dozorčí rady jsou tři poslanci této sněmovny a dva kolegové ing. Klak a dr. Weigel.

Základní materiál, kterým se Fond národního majetku zpovídá Parlamentu, je materiál, který máte před sebou, tj. roční účetní závěrka a výroční zpráva. První část materiálu se týká hospodaření Fondu. Jak jste si jistě všimli, účetní stránka chodu Fondu národního majetku je v pořádku. O tom svědčí i nezávislý auditorský výrok bez výhrad. Auditorská firma byla vybrána námi nově a drobné účetnické finanční nuance, které vyplývají z určitého nestandardního postavení Fondu, budou v součinnosti s Ministerstvem financí odstraněny. Pokud forma auditu je pro někoho málo, měli bychom tedy zrušit ve všech účetních předpisech tento kontrolní proces. Já ovšem tento názor nesdílím.

Parlamentem schválený rozpočet na rok 1993 nebyl překročen. Samozřejmě, že o účelnosti každého rozpočtu lze snad do nekonečna diskutovat, a to platí i o rozpočtu Fondu národního majetku. Domnívám se, že prostředky vyčleněné na činnost Fondu ve srovnání s objemem majetku, který má Fond v kompetenci ve všech stádiích privatizačního procesu, nejsou nadměrné.

Druhou otázkou je činnost Fondu. Dotknu se pouze několika určitých neuralgických bodů, které v činnosti Fondu Dozorčí rada registruje. Jeden z bodů je rychlost realizace privatizace. Na jedné straně se volá po větší rychlosti, na druhé straně je však potřebná nutná brzda, pro někoho spíše formální, a to je dodržování všech zákonných postupů, jejichž dodržování osobně považuji za prioritní. Pokud dochází k určitému oprávněnému zpoždění v konečné realizaci bezúplatných převodů, veřejných dražeb a soutěží, či v realizaci převodu majetku v návaznosti na uplatněné restituční nároky z důvodu nutnosti a potřeby doplnit, opravit či odstranit chyby, které se nahromadily v celém průběhu předchozí realizace privatizačních procesů, pak nemohu tuto snahu o dodržování legislativní stránky privatizačního procesu kritizovat, i když vede k určitému časovému zpoždění.

Dozorčí rada nehodlá podporovat nějaké zbytečné subjektivní průtahy při převodu majetku, nehodlá však podporovat obcházení pravidel privatizačního procesu, která by snad měla být odůvodňována nějakou potřebou časové akcelerace privatizačního chodu.

Všem je znám alespoň v heslovité formě problém vzájemných plateb podnikatelských subjektů. Platební zadluženost, která se našim vládním makroekonomům bohužel nepodařila plně omezit, se týká i plateb za privatizovaný majetek, který by měli noví majitelé a nabyvatelé směřovat na účet Fondu. Nechci se zabývat čísly, neboť včerejší čísla již dnes nejsou platná.

Problém neplatičů, který se projevil i změnou původně plánované role Fondu, považujeme za velmi závažný a jistě ne okrajový. Bohužel, tak jak si naši makroekonomové nedokázali poradit s řetězcem neplateb ve finančním toku našich hospodářských subjektů, tak i hledání onoho zázračného efektivnějšího nástroje eliminace možných neplatičů z budoucích vlastníků či efektivnější způsob vymáhání u nových vlastníků, není jednoduchý proces. Dozorčí rada bude podporovat i zvolené kroky, které povedou k postupnému snižování rozsahu tohoto problému. Je nutné však říci, že žádná metoda není samospasitelná, a je potřeba hledat vhodnou kombinaci různých přístupů. Domnívám se, že uspokojivé a postupné řešení, protože jiné než postupné není možné, této problematiky ukáže, jak jsou orgány Fondu, a to včetně Dozorčí rady, schopny obstát při řešení nastalých problémů.

Velice diskutabilní je otázka přístupu Fondu k výkonu vlastnických práv, které vyplývají z nutnosti angažovanosti Fondu v držení majetkových účastí v akciových společnostech. Domnívám se, že tento problém není jen problémem Fondu národního majetku, ale i vládním problémem, a považoval bych za velice vhodné vést tuto diskusi i na vládní úrovni. V orgánech Fondu se tato problematika často diskutuje, ale bohužel základní koncepce nebyla dosud stanovena. Určité odtažení vlády od tohoto problému považuji za alibismus. Prodiskutování tohoto časového horizontu dlouhodobého problému je otázkou spíše drobného semináře a já nepovažuji to, že se výkon akcionářských práv převede na ministra, za dostatečné vyřešení. Tím si Fond jistě vyřeší problém, ale vyřeší se tím skutečně otázka koncepčního přístupu k výkonu vlastnických práv státu, potažmo vlády, v privatizovaných společnostech? Jistě zde doposud nebylo řečeno vše.

Zatím se ne plně vyjasnila otázka postavení Fondu jako významného činitele kapitálového trhu. Kapitálový trh u nás nefunguje dlouho a je nutné otevřeně říci, že Fond národního majetku si v tomto hospodářském segmentu teprve hledá svoji parketu. Není zapotřebí si předstírat, že si ji už nalezl.

Domnívám se, že jedním z výrazných úkolů Fondu pro zbytek letošního roku je stanovení jasných priorit pro Fond národního majetku jako finančně silného účastníka kapitálového trhu. Dozorčí rada hodlá sledovat postup chování Fondu hlavně z hlediska maximálního přínosu z prodeje akcií pro Fond.

Mimo výše jmenovaných problémů považuji ještě dva okruhy problémů za nutné výraznější pozornosti. A to je depozitní politika Fondu a zpracování dlouhodobé bilance Fondu národního majetku. Na obou těchto problémech se pracuje a oba dva považuje Dozorčí rada Fondu pro budoucí chod Fondu národního majetku a další úvahy o Fondu národního majetku a použití jeho prostředků jak v rámci systému veřejných financí, tak i v rámci všech dlouhodobých závazků, které by zdroje Fondu národního majetku měly pomáhat řešit, za nutné k dovyjasnění.

Specifickým okruhem je kontrolní činnost na Fondu národního majetku. Odbor kontroly je přímo podřízen prvnímu místopředsedovi. Celkový rozsah a zaměření kontrol je určován výkonným výborem a obsahuje provádění kontrol hospodaření i jiných kontrol v akciových společnostech, a to i na základě požadavků orgánů činných v trestním řízení. Jsou realizovány namátkové kontroly převzatých privatizačních projektů a kontrola rozhodnutí o privatizaci po věcné i formální stránce, kontroly plnění hospodaření na Fondu apod. Mimo standardní kontrolní činnost byla provedena v roce 1993 kontrola v případě 304 stížností, oznámení, či podnětů. Do konce května 1994 bylo těchto případů 97. Nesetkal jsem se s případem, i když to nevylučuji, že by podnět na kontrolní odbor Fondu nebyl vyřízen.

V oblasti kontrolní činnosti Dozorčí rada chce iniciovat větší rozsah a působnost kontrolních akcí i do minulosti. Samozřejmě, že záběr této činnosti může Dozorčí rada zaměřit i na kompetence Fondu a ne třeba na kompetence Ministerstva pro správu národního majetku, či zakladatelských ministerstev, bývalých státních podniků. Některé požadavky, které směřují na Dozorčí radu, toto omezení bohužel nerespektují.

Dozorčí rada Fondu národního majetku je volena stejně jako Prezídium Fondu, a to Parlamentem. Považujeme za naši povinnost sdělit těm orgánům, které mají k této části ekonomické transformace nejblíže, vše nutné a potřebné. Pro budoucí a ještě prospěšnější informační jasnost mezi orgány Parlamentu a orgány Fondu bude zapotřebí zvolit vzájemně vstřícnější model tak, aby podstatou dialogu, a to i s našimi opozičními kolegy, byly i věcné problémy a ne určité politické účelové čeření vody. To může jistě nastat v případě, že se orgány Fondu, včetně Dozorčí rady, věcně a objektivně projeví jako ne plně schopné k zajištění toho, co zákon a zákonodárci od orgánů Fondu chtějí a vyžadují. Berte laskavě toto mé vystoupení jako určitou úvodní informaci o činnosti Dozorčí rady, Dozorčí rady, která byla vámi zvolena.

Na závěr bych doporučil přijmout návrh usnesení, jak ho přednesl kolega pan poslanec Holub. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Do rozpravy se nikdo další nehlásí, takže rozpravu končím. Než předám slovo panu ministrovi, shrnu-li rozpravu, není zde nic jiného než to, s čím si bude schopen poradit společný zpravodaj. Je to tak? Ano.

Táži se tedy, zda se pan ministr chce vyjádřit k rozpravě.

Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiří Skalický: Budu reagovat na některé dílčí body, protože obsáhnout v celém celku obsah příspěvků, které se kriticky vyjadřovaly k činnosti fondu, na daném místě nepovažuji za možné. Chci předem říci, že, jsem si vědom, prezidium Fondu národního majetku si je vědomo a při minulých diskusích na půdě výborů této sněmovny jsme nikdy nepopírali, že problém související s výkonem vlastnických práv je jednou vážnou oblastí, problém s depozitní politikou a problém s vymáháním pohledávek po lhůtě splatnosti, jsou reálné problémy, u kterých je třeba postupně nalézat efektivnější nástroje k tomu, jak se s těmito problémy vypořádat. Chci konstatovat, že Prezidium Fondu národního majetku se těmito problémy v současném období velmi intenzívně zaobírá, že připravuje návrhy dalšího postupu a jsem připraven o těchto návrzích diskutovat v hospodářském výboru i ve sněmovně na příští schůzi.

Zmíním se o jednom konkrétním problému, který zazněl jak v příspěvku pana poslance Vorlíčka, tak pana poslance Wagnera, a to je bezúročný vklad 3 mld. Kč na dobu pěti let v Československé obchodní bance. Chci informovat sněmovnu o tom, že tato transakce byla učiněna na doporučení vlády, po projednání vládou. Má přispět k řešení nesplacených pohledávek v zahraničí, především exportními organizacemi, a že to vláda považuje za jedno z významných opatření v rámci své proexportní politiky. Z tohoto důvodu Fond národního majetku přistoupil k tomuto bezúročnému vkladu s tím, že samozřejmě ušlé úroky za toto období je třeba považovat za příspěvek Fondu národního majetku k této proexportní politice.

K dotazu pana poslance Wagnera na způsob organizace veřejných dražeb, resp. jiných transformačních forem pomocí zprostředkovatelských firem - jsem připraven odpovědět na tyto dotazy v ústavou daných lhůtách. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji panu ministrovi. S technickou poznámkou pan kolega Vorlíček.

Poslanec Zdeněk Vorlíček: Protože pan ministr zodpověděl jen minimum dotazů, které jsem na něj vedl, žádal bych, aby ostatní otázky byly chápány jako dotazy na ústavního činitele ve smyslu našeho jednacího řádu.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ve smyslu čl. 90 tak jako pan kolega Wagner. Dobře, pan ministr bere na vědomí. Nyní poprosím, aby se závěrečného slova ujal zpravodaj garančního výboru kolega Josef Holub.

Poslanec Josef Holub: Pane předsedající, děkuji za slovo. V rozpravě vystoupili čtyři poslanci, z nichž jeden se teď hlásí zřejmě s upřesněním. Bylo by dobré mu asi dát slovo.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pan kolega Exner chce upřesnit svůj návrh? (Ne, technickou poznámku.) Prosím.

Poslanec Václav Exner: Pane předsedající, vzhledem k pokročilé době a také vzhledem k relativně malému zájmu sněmovny o tento problém bych žádal před konečným hlasováním malou přestávku. Zároveň si myslím, že by to mohlo být spojeno s přestávkou na oběd. Děkuji.

Poslanec Josef Holub: Jestli bych k tomu mohl říci, protože příští projednávaný bod souvisí s touto tematikou, bylo by možná dobré pokud by s tím byl všeobecný souhlas projednat nejprve po formální stránce i druhý bod a po odpolední přestávce hlasovat postupně o obou bodech. Myslím, že by to bylo racionální.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Přerušili jsme projednávání tohoto bodu. Kdo souhlasí s přerušením projednávání tohoto bodu? Prosím, abyste se všichni zaregistrovali. Zahajuji hlasování č. 139.

Kdo je pro přerušení projednávání tohoto bodu? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Tento návrh byl přijat.

Pro hlasovalo 83, proti 24, zdrželo se 8 poslanců.

Přerušili jsme tedy projednávání tohoto bodu a začínáme projednávat další bod, ještě před obědem, a to je

XVIII.

Návrh rozpočtu Fondu národního majetku

K tomuto bodu jsme před jednáním 19. schůze Poslanecké sněmovny obdrželi sněmovní tisk 939. Tím připomínám, že tento návrh jsme již jednou projednávali na 19. schůzi, kdy jsme nepřijali žádné usnesení. Původně předloženým návrhem rozpočtu se znovu zabýval hospodářský výbor a přijal k němu usnesení č. 240, které vám rovněž bylo rozdáno.

Nyní prosím o úvodní slovo předsedu Prezidia Fondu národního majetku a ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického.

Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiří Skalický: Děkuji pane místopředsedo. Vážená sněmovno, budu brát ohled na volání žaludků těch, kteří se již chtějí odebrat na oběd a omezím své úvodní slovo na konstatování, že jsem strukturu potřebných výdajů fondu v roce 1994 přednesl na minulé schůzi Poslanecké sněmovny, na konstatování, že jsem akceptoval všechny pozměňovací návrhy, které vzešly z projednávání návrhu rozpočtu v dozorčí radě Fondu národní majetku, ve vládě České republiky a hospodářském výboru, a které byly uvedeny ve společné zprávě. Jiné pozměňovací návrhy nebyly při minulém projednávání podány a tudíž se při dnešním opětovném projednávání omezím na to, že budu reagovat na eventuální podněty vzešlé z rozpravy. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji a prosím společného zpravodaje pana poslance Josefa Holuba, aby nás informoval o jednání výboru a současně přednesl návrh na usnesení. Děkuji.

Poslanec Josef Holub: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážení přítomní, připomínám, že bod, který teď projednáváte, je sněmovním tiskem 939. K němu přijal hospodářský výbor celkem dvě usnesení. Nejprve vás seznámím s tím druhým, které přijal poté, co poprvé neprošlo usnesení. Jedná se o usnesení č. 240 ze dne 23. června 1994, ve kterém v bodě I. hospodářský výbor potvrzuje platnost svého původního usnesení č. 212 ze dne 18. května 1994. Připomenu vám znovu, jak usnesení č. 212 tehdy znělo. Jím hospodářský výbor navrhl sněmovně tyto dvě připomínky:

1. v části II. odst. 2 str. 4 položka ostatní investice změnit text uprostřed za závorkou následovně "na nákup dvou osobních automobilů k obnově (600 tis. Kč)..."; a návazně v části III. položka 5101 - ostatní změnit číslo 6 600 na 6 300; ostatní součtové položky změnit odpovídajícím způsobem.

2. v části III. položka 5601 - mzdy číslo 33 252 změnit na 31 740; ostatní součtové položky změnit odpovídajícím způsobem.

To bylo usnesení 212, tím hospodářský výbor akceptoval v prvním případě připomínku dozorčí rady Fondu národního majetku a ve druhém případě připomínku vlády.

Na základě projednávání pak v usnesení č. 240 navrhuje hospodářský výbor sněmovně přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

I. schvaluje rozpočet Fondu národního majetku České republiky včetně připomínek, které byly schváleny při projednávání v hospodářském výboru a jsou obsaženy v usnesení hospodářského výboru č. 212 z 18. května 1994;

II. žádá předsedu prezídia Fondu národního majetku České republiky o předložení zprávy o čerpání rozpočtu Fondu národního majetku za 1. pololetí 1994.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Otevírám rozpravu, do které se nikdo nehlásí, takže ji končím.

Uzavřeli jsme rozpravu k tomuto bodu a podle toho, co jsme si před chvílí schválili, oba body jsou přerušeny.

Přerušuji schůzi. Sejdeme se v 15.00 hodin. Přeji vám dobrou chuť.

(Schůze byla přerušena ve 13.22 hodin.)

(Schůze opět zahájena v 15.07 hodin.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Dámy a pánové, budeme pokračovat v projednávání přerušeného bodu

XVII.

Roční účetní závěrka a výroční zpráva Fondu národního majetku České republiky za rok 1993

Prosil bych pana společného zpravodaje garančního výboru poslance Josefa Holuba, aby zaujal své místo u stolku zpravodajů. Zároveň připomínám, že rozprava byla ukončena. Budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích. Než tak učiníme, je zde ještě jeden procedurální návrh pana poslance Vorlíčka.

Prosím, pane společný zpravodaji.

Poslanec Josef Holub: Vážený pane předsedající, vážení přítomní, dovolte mi, abych připomněl, že v rozpravě ke sněmovnímu tisku 1012, který nese název "Roční účetní závěrka a výroční zpráva Fondu národního majetku České republiky za rok 1993", vystoupili čtyři poslanci, z nichž dva přednesli návrhy.

První z nich byl pan poslanec Vorlíček a druhý pan poslanec Exner, který pouze navrhuje rozlišit hlasování o usnesení po jeho jednotlivých bodech. Je s tím souhlas? (Ano.)

V tuto chvíli by bylo nutné rozhodnout hlasováním o návrhu na usnesení, který předložil pan poslanec Vorlíček a který zněl - stáhnout z jednání roční účetní závěrku a výroční zprávu Fondu národního majetku České republiky za rok 1993 a uložit k přepracování ve smyslu připomínek z diskuse.

Zřejmě, aby se o tom dalo lépe hlasovat, bylo by potřeba modifikovat v tom smyslu, že Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky přerušuje projednávání roční účetní závěrky a výroční zprávy Fondu národního majetku České republiky za rok 1993 a ukládá ji přepracovat ve smyslu připomínek z diskuse.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Pan poslanec Vorlíček souhlasí s takovýmto postupem. Než budeme hlasovat, odhlásím vás všechny, a prosím, abyste se znovu zaregistrovali.

Budeme tedy hlasovat o tomto procedurálním návrhu tak, jak byl přednesen.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať to dá najevo v hlasování č. 140, které právě započalo. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování skončilo.

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 47 pro. 74 proti, 21 se zdrželo hlasování, nehlasoval 1.

Prosím, pane zpravodaji, pokračujte.

Poslanec Josef Holub: Teď bych znovu připomněl návrh usnesení tak, jak jsem ho přednesl. Potom bychom hlasovali ve smyslu připomínky pana poslance Exnera, odděleně o bodu I a II.

Celé usnesení tedy znělo:

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

I. schvaluje roční účetní závěrku a výroční zprávu Fondu národního majetku za rok 1993 (tisk 1012)

II. žádá Fond národního majetku o předložení zprávy o stavu nezaplacených pohledávek včetně jejich rozboru a návrhu opatření, která povedou k uhrazení těchto pohledávek.

Myslím, že v tuto chvíli můžeme hlasováním rozhodnout o bodu I., tzn. - schvaluje.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Hlasujeme o bodu I.

Kdo je pro tento návrh usnesení, ať to dá najevo v hlasování č. 141 na této schůzi. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování je ukončeno.

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 92 pro, 43 proti, 16 se zdrželo hlasování.

Prosím, bod II.

Poslanec Josef Holub: Bod II, pro rekapitulaci, žádá o předložení zprávy.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Kdo je pro tento návrh, ať to dá najevo v hlasování č. 142. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

I tento návrh byl přijat poměrem hlasů 146 pro, nikdo proti, 9 se zdrželo hlasování, nehlasovali 4 poslanci.

Vzhledem k tomu, že prošly oba body 1. a 2., není třeba hlasovat o celku. Usnesení bylo přijato. Děkuji panu společnému zpravodajovi a panu ministru Skalickému.

Budeme pokračovat dalším rozjednaným bodem, tím je

XVIII.

Návrh rozpočtu Fondu národního majetku na rok 1994

Situace je velmi podobná předchozímu bodu. Rozprava byla ukončena a prosím pana společného zpravodaje, pana poslance Josefa Holuba, aby se ujal slova.

Poslanec Josef Holub: Děkuji za slovo. Připomenu jediný návrh, který zazněl, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

I. schvaluje rozpočet Fondu národního majetku ČR, včetně připomínek, které byly schváleny při projednávání v hospodářském výboru a jsou obsaženy v usnesení hospodářského výboru č. 212 ze dne 1 8. 5. 1994,

II. žádá předsedu prezídia Fondu národního majetku ČR o předložení zprávy o čerpání rozpočtu Fondu národního majetku ČR za I. pololetí 1994.

Myslím si, že v tomto případě je možno hlasovat o obou bodech současně, pokud nebudou námitky.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Námitky nejsou, budeme hlasovat ihned o celém návrhu usnesení, tak jak bylo přečteno.

Kdo je pro tento návrh usnesení, ať to dá najevo v hlasování č. 143. Děkuji.

Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Pro návrh hlasovalo 104 poslanců, 32 poslanci byli proti, 22 se zdrželo hlasování. Návrh usnesení byl přijat.

Děkuji panu společnému zpravodaji a rovněž panu ministru Skalickému a končím tento přerušený bod.

Dalším bodem našeho programu je

XIX.

Návrh na změny v expertní části stálé komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví

O zařazení tohoto bodu požádal místopředseda Poslanecké sněmovny a současně předseda stálé komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví pan poslanec Karel Ledvinka, kterého prosím, aby nás s návrhem seznámil.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl na návrh stálé komise pro bankovnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu návrh na usnesení Poslanecké sněmovny. (Předsedající žádá o klid v sále.)

Poslanecká sněmovna Parlamentu na základě § 33 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu ČNR, se usnáší:

a) Odvolává pány Ivana Angelisa a Miloslava Kohoutka ze stálé komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví.

b) Volí pana Pavla Kysilku, viceguvernéra České národní banky a pana Jaroslava Klapala, generálního ředitele České spořitelny, a. s., za členy stálé komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví.

Odůvodnění: Výměna stálých expertů komise souvisí s personálními změnami v České spořitelně, a. s., a s nutností propojení stálé bankovní komise Parlamentu s bankovní radou České národní banky.

Současně si dovolím navrhnout vám způsob projednávání, a to v souladu s rozhodnutím nebo doporučením politického grémia Poslanecké sněmovny Parlamentu. Navrhuji, abychom tyto volby pojali jako usnesení. Znamená to tedy, že bych poprosil pana předsedajícího o otevření rozpravy a pokud budou v rozpravě předneseny návrhy, schválili bychom obě změny najednou. Děkuji za pochopení.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji, pane místopředsedo, a otevírám rozpravu k přednesenému návrhu. Ptám se, kdo se do ní hlásí. Protože nikoho nevidím, nehlásí se tedy nikdo, rozpravu uzavírám a končím a budeme hlasovat o předneseném usnesení, tak jak jste ho slyšeli z úst pana místopředsedy Ledvinky.

Kdo je pro tento návrh usnesení, ať to dá najevo v hlasování č. 144, které právě započalo. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh usnesení byl přijat poměrem hlasů 134 poslanci pro, 1 proti, 10 se zdrželo hlasování, 16 poslanců nehlasovalo.

Končím tento bod a přistoupíme k dalšímu. Bohužel musím konstatovat, že postrádám usnesení stálé komise k bodům 18 a 19. O slovo se přihlásil pan místopředseda sněmovny Jan Kasal, uděluji mu slovo.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP