Čtvrtek 7. července 1994

Předseda PSP Milan Uhde: 32. hlasování na této schůzi. Týká se dalšího pozměňovacího návrhu pana poslance Exnera.

Kdo tento návrh podporuje, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 32. hlasování skončilo.

Ze 171 přítomných bylo 31 pro, 108 proti, 29 se zdrželo, 3 nehlasovali. Návrh nebyl přijat.

Prosím, pane společný zpravodaji.

Poslanec Vladimír Šuman: Třetí částí je změna § 5 odst. 4, kde je navrženo za slova "mezinárodní smlouva" vložit slova "ratifikované parlamentem České republiky". Není to doporučeno ani předkladatelem ani zpravodajem.

Předseda PSP Milan Uhde: 33. hlasování na dnešní schůzi o dalším pozměňovacím návrhu pana poslance Exnera.

Kdo tento návrh podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 33. hlasování skončilo.

Ze 172 přítomných bylo 45 pro, 100 proti, 23 se zdrželo, 4 nehlasovali. Ani tento návrh poslance Exnera nebyl přijat.

Poslanec Vladimír Šuman: Dalším, kdo přednesl pozměňovací návrh, byl poslanec Matulka. Vzhledem k tomu, že jeho pozměňovací návrhy jsou zapsány ve stenozáznamu a jsou naprosto jednoduché, necítím potřebu je znovu opakovat, pokud s tím pan poslanec souhlasí a zahrnul bych je pod jedno heslo "ne prezident", tzn. že prezidentovi nejsou poskytnuty žádné úpravy, žádná práva ve vztahu ke zpravodajským službám. Týká se to odst. 8. Je možné o tom hlasovat najednou.

Předseda PSP Milan Uhde: 34. hlasování na této schůzi. Kdo podporuje soubor návrhů pan poslance Matulky, o kterém se teď bude najednou hlasovat, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 34. hlasování skončilo.

Ze 171 přítomných bylo pro 25, 97 proti, 43 se zdrželo, 6 nehlasovalo. Návrh nebyl přijat.

Prosím, pane společný zpravodaji.

Poslanec Vladimír Šuman: Posledním, který přednesl pozměňovací návrh, je pan poslanec Doubrava. Je to jeden pozměňovací návrh. Podívejte se na § 18 a já se pokusím přesně citovat jeho návrh. On mne jistě opraví, kdybych se dopustil nějaké chyby. Za slovo "věcí" na začátku pátého řádku doporučuje zařadit větu "pokud tím není zasahováno do základních práv a svobod občanů". Pak bude tečka a bude text pokračovat: Mohou používat krycí doklady a využívat nástrahovou a zabezpečovací techniku... atd., jak text této věty pokračuje v návrhu zákona.

Pan ministr nedoporučuje, můj názor k tomu je takový, že spíš doporučuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec si však přeje zpřesnit svůj návrh. Dávám mu příležitost.

Poslanec Vlastimil Doubrava: Technické upřesnění. Za slovo "techniku" doplnit "pokud tím není" atd.

Poslanec Vladimír Šuman: Řekl jsem to špatně, tzn., že za slovo "a věcí" to pokračuje textem "nástrahovou a zabezpečovací techniku", teď následuje doplnění "pokud tím není zasahováno" a pak pokračuje text, jak jsem původně pravil.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Doubrava souhlasí s touto verzí. 35. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete předložený návrh pana poslance Doubravy, dejte to najevo tím, že stisknete tlačítko a zvednete ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo. Ze 169 přítomných bylo 79 pro, 44 proti, 41 se zdrželo, 5 nehlasovalo. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Vladimír Šuman: Pane předsedo, tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy, které byly předneseny a prosím, abyste dal hlasovat o zákonu jako celku ve znění společné zprávy a přijatých pozměňovacích návrhů.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji, pane společný zpravodaji. Budeme tedy hlasovat o celém vládním návrhu. Pan poslanec má jako předseda klubu co říci.

Poslanec Jaroslav Ortman: Pane předsedo, než tak učiníme, avizovali jsme naši žádost o krátkou přestávku na dobu 10 minut. Vzhledem k tomu, že parlament jedná už dvě hodiny, ostatní poslanci to mohou využít ke svému osvěžení.

Předseda PSP Milan Uhde: Samozřejmě vím, že je v kraji zvykem takovému návrhu vyhovět. Vyhlašuji tedy 10minutovou přestávku, pokračujeme v 15.30 hodin. Prosím o dochvilnost.

(Schůze přerušena v 15.20 hodin.)

(Jednání opět zahájeno v 15.46 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat. Prosím, abyste vzali na vědomí, že jsem vás odhlásil, a žádám vás, abyste se znovu přihlásili svými registračními kartami.

Budeme hlasovat, ale před tím, než přistoupíme k hlasování, ještě požádal o slovo pan poslanec Jaroslav Ortman. Má na udělení slova právo jako předseda klubu Levého bloku a má slovo. Ostatní prosím, aby se usadili a utišili.

Poslanec Jaroslav Ortman: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážení kolegové, dovolte mi jménem poslaneckého klubu Levého bloku krátké prohlášení.

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR svým hlasováním odmítla pozměňovací návrh upravující parlamentní kontrolu činnosti zpravodajských služeb na základě poměrného zastoupení poslaneckých klubů v Poslanecké sněmovně. Kontrolu parlamentním orgánem považujeme za polovičaté řešení, které nezajišťuje skutečnou a efektivní kontrolu činnosti zpravodajských služeb. Náš poslanecký klub tuto otázku považuje za zcela zásadní a odmítá proto podpořit zákon, který ve svém důsledku umožní zpravodajským službám působit na území tohoto státu a v zahraničí podle momentálních zájmů vládní koalice. Poslanecký klub Levého bloku proto zákon nepodpoří.

Předseda PSP Milan Uhde: Než přistoupím k hlasování, táži se, zda ještě někdo chce jménem svého klubu vyjádřit stanovisko k hlasování. Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o celém vládním návrhu zákona o zpravodajských službách podle sněmovního tisku 1016, ve znění společné zprávy výborů Poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 1057 a schválených pozměňovacích návrhů. 36. hlasování na této schůzi.

Kdo souhlasí s předloženým vládním návrhem zákona, ať to dá najevo tím, že stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 36. hlasování skončilo.

Ze 170 přítomných bylo 112 pro, 37 proti, 21 se zdrželo. Návrh byl přijat.

Prosím pana společného zpravodaje, aby přistoupil k předložení dvou doprovodných usnesení, která ohlásil ve svém prvním vystoupení. Prosím, pane společný zpravodaji.

Poslanec Vladimír Šuman: Jak všichni víte, schválili jsme, že mají být zpravodajské služby kontrolovány nejen vládou, ale také parlamentem. Součástí příslušného ustanovení společné zprávy je řečeno, že rozsah a způsob kontroly bude stanoven zvláštním zákonem. Náš výbor se domnívá - a přijal k tomu usnesení - že je nezbytné stanovit určitou lhůtu na předložení těchto zásad, která musí být dost dlouhá na to, aby to mohlo být kvalitně předloženo, ale zase nemůžeme to nechat podle mého názoru bez lhůty. Čili náš branný a bezpečnostní výbor přijal dvě usnesení, v nichž doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby požádala vládu zpracovat zásady zákona o parlamentní kontrole zpravodajských služeb a předložila je Poslanecké sněmovně Parlamentu do konce roku 1994.

Zároveň náš výbor ale také schválil druhé usnesení, že doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby poslancům branného a bezpečnostního výboru a ústavně právního výboru doporučila připravit do konce roku 1994 zásady zákona o parlamentní kontrole zpravodajských služeb.

Já k tomu dodávám - a mluvili jsme o tom s panem ministrem - že ideální by bylo, kdyby se nám podařilo připravit společný návrh, který by byl předjednán s poslanci těchto dvou výborů, protože jinak se obávám, že by došlo ke zbytečné kontraverzi ve sněmovně při projednávání tohoto zákona, pokud by to nebylo tímto způsobem předjednáno. Z formálního hlediska však nemohu udělat nic jiného, než předložit obě usnesení tak, jak byla schválena naším výborem, sněmovna nechť rozhodne. Já se dokonce domnívám, že by nic nebránilo a nic nevadilo ničemu, kdyby byla schválena usnesení obě. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Můžeme tedy hlasovat, pane společný zpravodaji, o prvním z obou usnesení? Připomeňte laskavě, o které jde, aby sněmovna měla jasno.

Poslanec Vladimír Šuman: Raději to přečtu: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu zpracovat zásady zákona o parlamentní kontrole zpravodajských služeb a předložit je Poslanecké sněmovně Parlamentu do konce roku 1994.

Předseda PSP Milan Uhde: Slyšeli jste první návrh doprovodného usnesení. 37. hlasování na této schůzi rozhodne.

Kdo podporujete tento návrh, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování číslo 37 skončilo.

Ze 171 přítomných bylo 141 pro, jeden proti, 22 se zdrželo, 7 nehlasovalo. Usnesení tedy bylo přijato.

Táži se, pane společný zpravodaji, zda jste toho mínění, že můžeme předložit i druhý návrh usnesení, nebo zda se oba návrhy spolu vylučují.

Poslanec Vladimír Šuman: Tak, jak jsem již pravil, podle mne se nevylučují. Navíc jsem povinen je předložit, protože takové bylo usnesení našeho výboru. Tedy Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky doporučuje poslancům branného a bezpečnostního výboru a ústavně právního výboru připravit do konce roku 1994 zásady zákona o parlamentní kontrole zpravodajských služeb.

Předseda PSP Milan Uhde: Technickou nebo faktickou poznámku má pan poslanec Čapek. Umožňuji mu, aby ji pronesl.

Poslanec Miroslav Čapek: (hovořil z místa) Pane předsedo, domníval jsem se, že k prvnímu usnesení bude nejprve otevřena rozprava. Protože tomu tak nebylo, navrhl bych revokaci usnesení a rozpravu otevřít.

Předseda PSP Milan Uhde: Přiznám se, že jsem to spáchal neúmyslně, nechtěl jsem rozpravě zabránit. Je pravda, že rozprava měla být k návrhu usnesení, a proto sám předkládám sněmovně návrh na revokaci usnesení, které jsme právě schválili, a po revokaci by následovala rozprava k oběma předloženým usnesením.

Dovolte, abych návrh na revokaci předložil. Jde o 38. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete návrh na revokaci právě schváleného usnesení z těch důvodů, že neproběhla rozprava, dejte to prosím najevo tím, že stisknete tlačítko a zvednete ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 38. hlasování skončilo.

Ze 173 přítomných bylo 149 pro, 4 proti, 14 se zdrželo a 6 nehlasovalo. Návrh na revokaci byl přijat.

Usnesení je tedy revokováno a přistupujeme k rozpravě o obou předložených návrzích usnesení. Jako první se do rozpravy hlásí pan poslanec Čapek, má slovo.

Poslanec Miroslav Čapek: Pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, samozřejmě podporujeme přednesená usnesení, která předložil pan poslanec Šuman, neboť směřují k zavedení kontroly činnosti zpravodajských služeb, ovšem domnívám se s ohledem na to, že se má jednat teprve o zásady atd., z toho se odvíjející paragrafované znění, při dodržení všech zákonných lhůt by vznikl značně dlouhý prostor pro to, aby zpravodajské služby v republice mohly fungovat bez zákonem upravené parlamentní kontroly. Proto předkládám kompromisní návrh, aby lhůta nebyla do 31. 12., ale do 15. 10. 1994, neboť se jedná o zásady. Děkuji vám a jen upřesním - to pokud se týká obou návrhů usnesení.

Předseda PSP Milan Uhde: Předpokládám, že pan společný zpravodaj eviduje pozměňovací návrhy, budou ještě další. Slovo má pan poslanec Fejfar, další přihlášku zaznamenávám od pana poslance Exnera.

Poslanec Tomáš Fejfar: Vážený pane předsedo, páni ministři, kolegyně a kolegové, dovolte, abych se vyjádřil k druhému návrhu usnesení. Pro první usnesení hlasovat nebudu, zdržím se hlasování, ale chci se vyjádřit ke druhému tak, jak jsem to udělal v našem výboru. Bylo řečeno, že je to návrh našeho výboru. Ano, tak to bylo odhlasováno, nicméně musím říci, že mi připadá naprosto absurdní, aby sněmovna doporučovala poslancům těchto dvou výborů, aby vypracovali zásady nějakého zákona. Myslím, že pokud to někteří poslanci budou chtít udělat, samozřejmě připraví návrh těchto zásad. Ale ukládat to poslancům těchto dvou výborů sněmovnou mi připadá absurdní. Nikdy jsem neměl, nemám a pochybuji, že budu mít snahu psát nějaký zákon. Proto jsem proti tomuto usnesení. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji poslanci Tomáši Fejfarovi a udílím slovo panu poslanci Václavu Exnerovi. Prosím o další přihlášky, abych mohl rozpravu uzavřít, bude-li to možné.

Poslanec Václav Exner: Chci se vyjádřit vlastně k témuž, o čem mluvil pan poslanec Fejfar. Jde o to, že doporučení směřuje k poslancům dvou výborů. Poslanci samozřejmě v tomto smyslu nejsou orgány sněmovny. Orgány sněmovny jsou jen výbory. Prosil bych případné zdůvodnění toho, proč to není doporučeno přímo výborům s tím, že výbory jsou zastoupeny jednotlivými poslanci. Na základě vysvětlení bych chtěl navrhnout případně, aby slovo poslanci bylo z návrhu vypuštěno. Nicméně návrh upřesním až poté, jaké bude podáno vysvětlení. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Šuman se hlásí. Má slovo.

Poslanec Vladimír Šuman: Přiznám se, že jsem očekával, že důvod řeknu až na závěr po uzavřené rozpravě. Ale po výzvě poslance Exnera chci říci, že důvod je právě ten, o kterém mluvil pan poslanec Fejfar. Tam nelze mluvit o žádném ukládání, kdežto výboru by sněmovna měla právo uložit něco udělat. Usnesení jsem při projednávání ve výboru právě z tohoto důvodu chápal jako doporučení poslancům, a ještě to nemusí být všichni, aby ti z výboru, kterým to patří nejvíce, zvážili a návrh připravili. V žádném případě - a v tom naprosto souhlasím s kolegou Fejfarem - nemůže dojít k ukládání úkolu poslancům, jedině orgánu. Nedoporučoval bych, aby to bylo formulováno tak, jak se zdá, že to navrhne pan poslanec Exner.

Předseda PSP Milan Uhde: Hlásí se pan poslanec Libor Novák starší a má slovo, poté pan poslanec Exner.

Poslanec Libor Novák (1958): Pane předsedo, myslím si, že v některých okamžicích méně znamená více. Myslím si, že je velice dobré usnesení směrem k vládě a předpokládám, aniž bychom se usnesli jinak, že bude postupováno tak, jak je smyslem toho druhého navrhovaného usnesení, že vláda bude úzce spolupracovat s poslanci, a to zejména s těmi, kteří o to budou mít zájem. Takže navrhuji, aby se hlasovalo pouze o tom prvním usnesení. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Václav Exner má slovo, ale o slovo požádal také pan ministr vnitra Jan Ruml, dávám mu přednost a slovo mu udílím.

Ministr vnitra ČR Jan Ruml: Vážená sněmovno, vím, že vláda se těžko může vzpěčovat rozhodnutí sněmovny, nicméně už z povahy věci vyplývá, že přípravou toho zákona bude pověřovat mé ministerstvo. Já jsem chtěl upozornit na to, že mé ministerstvo má velice nabitý legislativní plán s přesnými termíny a chtěl bych požádat, zdali by mohl být zachován původní termín předložení i zásad zákona, tak jak je navrhl společný zpravodaj pan poslanec Šuman. Děkuji vám.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu ministrovi, slovo má pan poslanec Václav Exner.

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, vážení zástupci vlády, dámy a pánové, na základě průběhu debaty navrhuji, aby z druhého předloženého usnesení bylo slovo "poslancům" vypuštěno. Ještě bych ke zdůvodnění uvedl, že bude-li doporučení, nikoliv úkol, předloženo směrem k výborům, bude to znamenat určitý alespoň morální závazek pro to, aby předsedové výborů zařadili na program jednání výborů určitý postup, jak dosáhnout toho cíle, který sněmovna předpokládá, a kromě toho, aby potom sledovali průběh této záležitosti. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Slovo má pan poslanec Miloslav Výborný.

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedo, dámy a pánové, zdá se, že druhé navrhované usnesení vzbuzuje veliké rozpaky a že je poněkud nešťastné. I já se tak domnívám. Samozřejmě, že nemůže obstát návrh pana poslance Exnera. Totiž až do 31. 12. 1992 bylo možné, aby návrhy zákonů podávaly také jednotlivé výbory tehdy České národní rady. Od 1. 1. 1993 to možné není, neboť by to bylo protiústavní. Žádný výbor Poslanecké sněmovny nemá právo zákonodárné iniciativy. Tolik k tomu návrhu, který přednesl kolega Exner. Ovšem doporučovat jednotlivým poslancům, aby realizovali to, co jim ústava dovoluje, aby uplatnili svou zákonodárnou iniciativu je také poněkud nešťastné. Představte si, že bychom potom usnesením sněmovny doporučovali poslancům, aby hlasovali tak nebo onak. To samozřejmě vyloučeno není, ale nešťastné to je. Byl bych rád, abychom hlasováním dali najevo, co si myslíme o obou návrzích usnesení i o pozměňovacích návrzích co nejdříve.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Výbornému. Vidím pana poslance Macháčka, který se hlásí, má slovo.

Poslanec Jiří Macháček: Pane předsedo, dámy a pánové, já sice chápu pana ministra Rumla, že tam mají mnoho práce, ale na druhou stranu stanovit termín tak, jak je v původním návrhu usnesení, do konce roku, je velmi nepraktické, protože nám sem dojdou zásady zákona během Vánoc, než se začnou projednávat zásady zákona, než bude paragrafované znění, tak je to vlastně otázka minimálně 8 měsíců, jak to je běžné. Takto si to dovolím odhadnout. Nemusí být termín takový, jak ho navrhoval kolega Čapek, ale měl by být takový, aby sněmovna, resp. výbory, které to dostanou přikázány, projednaly návrhy zásad zákona do konce roku, aby se během pauzy, která vždycky vzniká, mohlo ministerstvo zabývat těmi připomínkami a paragrafované znění předložit v tom jarním termínu, aby to bylo v relativně co nejkratší době možné. Proto bych navrhoval, aby ten termín byl nejpozději do konce listopadu.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Macháčkovi. Vidím přihlášku pana poslance Matulky.

Poslanec Dalibor Matulka: Jen krátkou repliku na upozornění pana doktora Výborného. Pokud mě paměť neklame, my jsme třeba pro přípravu nového zákona o jednacím řádu ustavili komisi a sněmovna požádala tuto komisi, aby připravila návrh zákona o jednacím řádu. Nehodlám polemizovat, čí výklad je správný nebo není správný, zda se výbor nebo komise dá považovat za skupinu poslanců zcela v souladu s jednacím řádem. Já jenom tuto skutečnost připomínám a zároveň bych chtěl podotknout, že korektní je nevykládat si ustanovení jednacího řádu příliš rigorózně tehdy, kdy se nám to hodí, a příliš málo rigorózně, když se nám to nehodí. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Vidím, že se nikdo nechystá replikovat, což chválím, a táži se, zda se skutečně nikdo nehlásí do rozpravy. Rozpravu uzavírám a prosím pana společného zpravodaje, aby předložené pozměňovací návrhy zhodnotil a předložil sněmovně k hlasování. A potom připravené návrhy usnesení.

Poslanec Vladimír Šuman: Netušil jsem, že diskuse bude skoro náročnější k těmto doprovodným usnesením, než k vlastnímu návrhu zákona. První pozměňovací návrh, který zazněl, byl návrh pana poslance Čapka, aby termín předložení v obou usneseních zásad zákona byl 15. 10. Protože si myslím, že není možné slučovat hlasování o dvou usneseních, musíme hlasovat nejprve o usnesení, které jsem přednesl jako první, tedy o usnesení vůči vládě. Pane předsedo, prosím, abyste nechal hlasovat.

Předseda PSP Milan Uhde: Stran tohoto usnesení - budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu, který určuje termín k 15. 10., nikoliv k 31. 12. Jde o 39. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete zmíněný pozměňovací návrh, dejte to najevo tím, že stisknete tlačítko a zvednete ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 39. hlasování skončilo.

Ze 175 přítomných bylo 72 pro, 67 proti, 32 se zdrželo, 4 nehlasovali. Pozměňovací návrh nebyl přijat.

Prosím, pane společný zpravodaji.

Poslanec Vladimír Šuman: Domnívám se, že v tomto okamžiku bychom se mohli vyrovnat s prvním usnesením, o kterém by bylo možné hlasovat. (Protest v sále.) Ano, máte pravdu. Pan poslanec Macháček navrhl termín 30. 11. Také nyní mluvíme o prvním usnesení.

Předseda PSP Milan Uhde: 40. hlasování rozhodne o tom, zda bude přijat pozměňovací návrh pana poslance Macháčka na termín 30. 11.

Kdo podporujete tento návrh, dejte to najevo tím, že stisknete tlačítko a zvednete ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 175 přítomných bylo 75 pro, 39 proti, 55 se zdrželo, 6 nehlasovalo. Ani tento pozměňovací návrh nebyl přijat.

Prosím, pane společný zpravodaji.

Poslanec Vladimír Šuman: A nyní se domnívám, že je možné hlasovat o prvním usnesení, že Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu, aby zpracovala zásady zákona o parlamentní kontrole zpravodajských služeb a předložila je Poslanecké sněmovně do konce roku 1994.

Předseda PSP Milan Uhde: 41. hlasování rozhodne o osudu tohoto usnesení, které právě společný zpravodaj připomněl.

Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 41. hlasování skončilo.

Ze 175 přítomných bylo 117 pro, 2 proti, 46 se zdrželo. 10 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

Poslanec Vladimír Šuman: Co se týče druhého usnesení, dovolte nejprve osobní poznámku. Je pravda, že po argumentaci, která tady zazněla, bych měl sto chutí stáhnout tento návrh za sebe, ale nemám na to právo, protože náš výbor ho schválil. Jako předseda ho tady musím přednést a držet. Pan poslanec Čapek trvá na hlasování.

Prosím tedy o hlasování, kdo je pro, aby v tomto případě byl termín 15. 10.

Předseda PSP Milan Uhde: Ve 42. hlasování hlasujeme o termínu 15. 10.

Kdo podporujete tento návrh, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 42. hlasování skončilo.

Ze 176 přítomných bylo 54 pro, 79 proti, 30 se zdrželo, 13 nehlasovalo. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Vladimír Šuman: Uvědomil jsem si, že ani nebudu vyzývat kolegu Macháčka, protože by muselo jít o stažení, a museli bychom stejně hlasovat. Přednáším tedy návrh kolegy Macháčka na termín 30. 11.

Předseda PSP Milan Uhde: 43. hlasování na dnešní schůzi.

Kdo souhlasí s termínem, který navrhl pan poslanec Macháček, ať to dá najevo tím, že stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 43. hlasování skončilo.

Ze 176 přítomných bylo 58 pro, 59 proti, 51 se zdrželo, 8 nehlasovalo. Tento návrh nebyl přijat.

Poslanec Vladimír Šuman: Další pozměňovací návrh předkládal pan poslanec Exner, který navrhl, aby se toto usnesení týkalo branného a bezpečnostního výboru a ústavně právního výboru, a to tím způsobem, že slovo "poslancům" by bylo vypuštěno z textu.

Předseda PSP Milan Uhde: 44. hlasování rozhodne o osudu tohoto návrhu pana poslance Exnera.

Kdo podporuje tento návrh, stiskněte, prosím, tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 44. hlasování skončilo.

Ze 174 přítomných bylo 18 pro, 98 proti, 41 se zdrželo, 17 nehlasovalo. Návrh nebyl přijat.

Prosím, pane společný zpravodaji.

Poslanec Vladimír Šuman: Nyní nám zbývá hlasovat o druhém usnesení ve znění: "Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR doporučuje poslancům branného a bezpečnostního výboru a ústavně právního výboru připravit do konce roku 1994 zásady zákona o parlamentní kontrole zpravodajských služeb."

Předseda PSP Milan Uhde: 45. hlasování se týká předneseného druhého návrhu na doprovodné usnesení.

Kdo podporujete tento návrh, stiskněte, prosím, tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Ze 173 přítomných bylo 36 pro, 67 proti, 62 se zdrželo, 8 nehlasovalo. Návrh tohoto usnesení nebyl přijat.

Poslanec Vladimír Šuman: To je všechno, pane předsedo.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP