Čtvrtek 7. července 1994

Předseda PSP Milan Uhde: Mám za povinnost poděkovat panu ministru Janu Rumlovi, panu společnému zpravodaji Vladimíru Šumanovi za práci, kterou odvedli při přípravě a schvalování tohoto zákona v Poslanecké sněmovně.

Přistoupíme ihned k dalšímu bodu programu.

Hlásí se ještě pan poslanec Valach. Oznámil mi, že mluví jako zástupce onemocnělého předsedy klubu. Proto mu udílím slovo.

Poslanec Vítězslav Valach: Vážený pane předsedo, páni ministři, dámy a pánové, velice se omlouvám za to, že zdržuji chod jednání, ale chtěl bych sněmovnu poprosit o revokaci dvou hlasování, a to hlasování o usneseních týkajících se upuštění od projednávání zásad dvou zákonů, a to zákonů o volbách do Senátu a Poslanecké sněmovny, předložených jak panem poslancem Motyčkou a dalšími, tak skupinou poslanců, jejichž jsem sám také členem.

Velice se omlouvám, ale ani já, ani ostatní přítomní členové našeho klubu se bohužel nezúčastnili těchto hlasování. Přiznávám, že to byla částečně moje chyba, protože jsme odešli, aniž jsme si uvědomili blízkost a důležitost těchto hlasování. Odešli jsme cosi organizačního projednat s tajemníkem našeho klubu. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji poslanci Valachovi. Zaznamenal jsem jeho návrh. Uděluji slovo panu poslanci Ortmanovi jako předsedovi klubu Levého bloku.

Poslanec Jaroslav Ortman: Pane předsedo, já jsem netušil, že během tak krátké časové chvíle se ocitnu za tímto pultem podruhé, ale chtěl bych se především ohradit proti způsobu vznesení toho návrhu jako samotného návrhu.

Chtěl bych říci, že bod byl uzavřen. Pokud by mělo být důvodem to, že některý klub neseděl ve sněmovně, ale že si plnil poslanec záhadné povinnosti někde mimo, tak bychom se mohli vystavovat nebezpečí, že kdykoliv, v kterémkoliv okamžiku bude sněmovna neustále revokovat svá usnesení.

Tím chci říci panu kolegovi, že politická slušnost velí, aby takový návrh vůbec nepředkládal a nebylo o něm vůbec hlasováno.

Předseda PSP Milan Uhde: Hlásí se pan poslanec Mašek.

Poslanec Ivan Mašek: Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, domnívám se, bohužel, že pan poslanec Ortman má částečně pravdu. (Šum v sále.)

Proto bych chtěl podat návrh, aby byl nyní zařazen bod "Revokace hlasování" v případě upuštění od zásad u dvou tisků, o kterých se zde zmiňoval pan poslanec Valach.

Chtěl bych říci, že skutečný důvod asi nebyl ozřejmen panem poslancem zřetelně. Důvod není v tom, že někteří poslanci nebyli v místnosti, ale že v místnosti nebyla řada poslanců, a zároveň byli přihlášeni k hlasování. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Řezáč.

Poslanec Vladimír Řezáč: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, domnívám se, že kolega Ortman vysvětlil věc naprosto v souladu s jednacím řádem. Na této schůzi byl již bod uzavřen. Nedošlo k žádnému zpochybnění hlasování, po proběhlém hlasování. Jestliže chce někdo něco revokovat, tak by to mohl udělat, podle mého, nejdříve na zářijové schůzi.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Černý, pan poslanec Hrdý.

Poslanec Jan Černý: Pane předsedo, dámy a pánové, zcela živě si vzpomínám na to, kdy tato sněmovna revokovala usnesení, tuším, k zelené naftě, na návrh pana kolegy Trnky, který říkal, že hlasovací zařízení fungovalo nějakým způsobem divně. Kolega Mašek prohlásil, že ve sněmovně byla řada přihlášených poslanců, kteří zde fyzicky nebyli. To je podle mého zpochybnění hlasování, které lze samozřejmě udělat teprve tehdy, až se vyjedou sjetiny a kdy se dá zkontrolovat, kdo ve sněmovně byl a kdo nikoliv.

Předseda PSP Milan Uhde: Slovo má pan poslanec Hrdý.

Poslanec Karel Hrdý: Pane předsedo, dámy a pánové, není tomu dávno, co poslanecký klub sociální demokracie vlastně z obdobných důvodů opustil sněmovnu. Je mi to velice líto, já jsem, řekl bych, principiálním odpůrcem podobných aktů, jako je parlamentní obstrukce, ale pokud by se mělo v těchto praktikách pokračovat, pokud by se revokovalo usnesení ne podle toho, jak bylo v plánu projednávání, ale podle toho, jaký je stav poslanců ve sněmovně, nezbude nám, než to opakovat. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Hlásí se pan poslanec Grulich.

Poslanec Václav Grulich: Pane předsedo, dámy a pánové, na minulé schůzi pan předseda Uhde zaklínal sněmovnu, že vrácené hlasování nesmí znamenat precedens. Já bych se přimlouval, aby tomu tak skutečně bylo. To, co tady uvedl pan poslanec Černý, je jen matení pojmů. Když pan poslanec Trnka vznesl námitku, že nefungovalo dobře hlasovací zařízení, bylo skutečně prokázáno, že nefungovalo a tu námitku vznesl hned, jakmile vyjely první sjetiny. Tentokrát nešlo o žádnou poruchu. Je svobodnou vůlí každého poslance, jestli sedí v lavici, účastní se aktivně zasedání, anebo jde na chodbu například na limonádu. Nikdo ho nenutí, aby se vypnul, nikdo ho nenutí, aby tady byl. Nikdo kvůli tomu ale nemá právo chtít, aby se hlasování vracelo zpět. Tentokrát nebylo zpochybněno hlasování, nebyl uveden důvod, také v požadavku, který zde přednesl zástupce příslušného klubu, nebyl uveden důvod, že by bylo v nepořádku hlasovací zařízení. Byl tady uveden pouze důvod, že poslanci nebyli ve sněmovně. Jestli nebyli ve sněmovně někteří další poslanci, na věci nic nemění. Hlasování bylo ukončeno a v příslušné době ze žádných vážných důvodů nebyly vzneseny námitky. Domnívám se, že v žádném případě se nemůže opakovat. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Nechci zneužívat svého postavení, pane poslanče, jen chci říci, že když jste mě citoval, týkal se můj výrok opraveného hlasování o zákoně. To je podle mě poněkud jiná kategorie a tady bych skutečně trval na tom, že to nemá být precedens, nýbrž věc, která se nesmí podruhé v Poslanecké sněmovně stát. Ale nyní byl podán návrh na revokaci, byl určitým způsobem zdůvodněn. Já bych, ač nerad, dal slovo všem, kteří se v tuto chvíli hlásí. Pan poslanec Koronthály, paní poslankyně Röschová a pan poslanec Hrdý.

Poslanec Vladimír Koronthály: Pane předsedo, dámy a pánové, já jen upozorňuji, že kolega Mašek podal procedurální návrh na zařazení bodu, o kterém - pokud vím - se hlasuje bez rozpravy.

Předseda PSP Milan Uhde: Chápu, pane poslanče, to, co se teď tady děje, jako sérii technických poznámek. Nechci k jednomu sporu přidávat ještě spor další. Prosím vás, nenuťte mě k tomu. Poslankyně Röschová odvolává svou přihlášku. Pan poslanec Hrdý.

Poslanec Karel Hrdý: Pane předsedo, dámy a pánové, zdá se tedy, že dochází k hlubokému nedorozumění, jak říká náš pan premiér. (Poznámka ze sálu.) Je náš, bohužel. (Obveselení v sále.) Musím ale říci, že jménem poslaneckého klubu sociální demokracie musím požádat vůbec o přerušení této diskuse do doby, než se vrátí naši dva poslanci, pan poslanec Dostál a pan poslanec Brožík, ze služebních cest, aby byli tedy kompletní k hlasování. Děkuji. (Potlesk.)

Předseda PSP Milan Uhde: Vzhledem k tomu, že nechci, aby se tato výměna technických poznámek protahovala, doporučuji sněmovně, aby hlasování, respektive rozhodnutí o této věci odložila. Zvážím svolání politického grémia, abychom se dohodli v užším prostředí na tom, zda tento konflikt nemá nějakého rozumnějšího řešení. Doporučuji nepokračovat v této výměně. Mám zaznamenán návrh, který podali páni poslanci Valach a Mašek. Beru na vědomí námitky, které se stran toho návrhu objevily. Prosím, pan poslanec Mašek a pan poslanec Valach se hlásí.

Poslanec Ivan Mašek: Pane předsedo, souhlasím s návrhem na svolání politického grémia, ale zároveň žádám, aby před tím bylo zjištěno, zda poslanci Dostál a Brožík jsou přihlášení k hlasování. (Oživení v sále.)

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Valach.

Poslanec Vítězslav Valach: Vážený pane předsedo, já se vám a celé sněmovně ještě jednou omlouvám. Nebylo mým cílem vyvolat takovou diskusi a takto zdržovat jednání. Chci poděkovat panu poslanci Ortmanovi a dalším kolegům za uštědřenou lekci politické slušnosti a předvedenému vtipu, který si určitě vezmu k srdci. Jen jsem chtěl podotknout, že kdyby hlasování probíhalo o mém návrhu, který byl tuším podán, pokud se nemýlím, v souladu s jednacím řádem, tak už jsme přibližné o 5 až 10 minut dál. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Chci požádat Poslaneckou sněmovnu, aby vyšla vstříc mému návrhu na přerušení této výměny poznámek až do svolání politického grémia, kde se budeme snažit najít dohodu. Prosím, pan poslanec Mašek má námitky.

Poslanec Ivan Mašek: Souhlasil jsem s grémiem, ale nyní.

Předseda PSP Milan Uhde: Teď hned. Dobrá, přerušuji tuto schůzi na 20 minut. Je 16.30 hodin, do 16.50 hodin ji přerušuji a okamžitě začne schůze politického grémia.

(Schůze přerušena v 16.30 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zvu vás do jednacího sálu, abychom mohli pokračovat. Oznamuji vám, že vás všechny odhlašuji a prosím, abyste se nově zaregistrovali. V této chvíli je přihlášeno 97 poslankyň a poslanců. Žádám znovu, kdo se ještě nezaregistrovali, ať tak učiní, abychom získali dobrý přehled o přítomnosti poslankyň a poslanců v sále.

Politické grémium si vyměnilo názory na vzniklou situaci. Táži se především pana poslance Valacha, resp. pana poslance Maška, zda trvají na svém návrhu, který jsem pochopil a zaznamenal jako návrh na zařazení nového bodu pod názvem "Revokace usnesení Poslanecké sněmovny".

Poslanec Vítězslav Valach: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, rád bych svůj návrh na revokaci hlasování o usnesení stáhl ve prospěch lépe formulovaného návrhu pana poslance Maška.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Mašek trvá na svém návrhu, nebo se chce vyjádřit?

Poslanec Ivan Mašek: Vážený pane předsedo, trvám na svém návrhu a věřím, že při tomto hlasování se při plném vědomí jasně projeví, kdo je ve sněmovně pro naplnění Ústavy.

Předseda PSP Milan Uhde: Hlasujeme tedy o návrhu pana poslance Maška, aby byl zařazen nový bod, a to ihned a pod názvem "Revokace usnesení Poslanecké sněmovny".

Je to 46. hlasování na této schůzi. Kdo hlasuje pro zařazení tohoto bodu ihned, ať to dá najevo tím, že stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

46. hlasování skončilo. Ze 170 přítomných bylo 81 pro, 78 proti, 11 se hlasování zdrželo. Návrh nebyl přijat.

Přistoupíme k dalšímu bodu

IV.

Vládní návrh zákona o Bezpečnostní informační službě sněmovní tisk 1015, společnou zprávu k němu jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1058

Z pověření vlády odůvodní předložený návrh zákona ministr vlády a vedoucí Úřadu vlády pan Igor Němec. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

Ministr Igor Němec: Pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych uvedl vládní návrh zákona, který má nahradit platnou právní úpravu s omezenou účinností do 31. července 1994, která upravuje Bezpečnostní informační službu.

Tímto návrhem se sleduje zachování právní kontinuity v činnosti dosavadní Bezpečnostní informační služby České republiky. Předkládaný návrh je zvláštním zákonem ve vztahu k souběžně předloženému vládnímu návrhu zákona o zpravodajských službách České republiky, který upravuje postavení, působnost, kontrolu Bezpečnostní informační služby a další oblasti společné všem zpravodajským službám.

Návrh zákona byl projednáván ve výborech Poslanecké sněmovny jednak ve formě zásad v březnu 1994, jednak v paragrafovaném znění a respektuje jejich závěry. Při projednávání paragrafovaného znění ve výborech byla rovněž akceptována řada pozměňovacích návrhů, které jsou obsaženy ve společné zprávě výborů Poslanecké sněmovny Parlamentu k vládnímu návrhu zákona. Návrh obsahuje upřesnění celé řady institutů dosavadního zákona a zároveň i návrhy některých nových ustanovení. Na rozdíl od zásad zákona již návrh neobsahuje úpravu ochrany objektů BIS a v souvislosti s tím již také neupravuje ani možnost použití zvláštních prostředků jejími příslušníky.

V souladu se schválenými zásadami se v podstatě přejímá stávající právní úprava služebního poměru příslušníků Bezpečnostní informační služby s výjimkami, které vyplývají z nutnosti souladu navrhovaného zákona s právním řádem České republiky. Jelikož se na rozdíl od zásad zákona navrhuje Bezpečnostní informační službu nově zřídit, obsahuje návrh i přechodná ustanovení, upravující přechod majetku, majetkových práv a závazků včetně práv a povinností ze služebních a pracovních poměrů dosavadní Bezpečnostní informační služby na nově zřizovanou Bezpečnostní informační službu.

Dámy a pánové, dovolte mi, abych také poděkoval za schválení předchozí normy, protože tím můžeme úspěšně projednat tento návrh, který bezprostředně na ni navazuje.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu ministrovi Igoru Němcovi a žádám společného zpravodaje výborů Poslanecké sněmovny poslance Ivana Maška, aby uvedl společnou zprávu výborů.

Poslanec Ivan Mašek: Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, k projednání je nám předložen vládní návrh zákona o Bezpečnostní informační službě, sněmovní tisk č. 1015. Dosavadní zákon o Bezpečnostní informační službě č. 527/1992 Sb. přijala Česká národní rada s účinností omezenou dnem 31. 12. 1993. Zákonem č. 316/1993 Sb. byla tato účinnost prodloužena do 31. 7. 1994.

Z hlediska návaznosti na dosavadní právní úpravu je účinnost navrhovaného zákona navržena tak, aby mohla být zachována kontinuita činnosti Bezpečnostní informační služby. Návrh zákona vychází z návrhu zákona o zpravodajských službách, který byl sněmovnou dnes schválen.

Předložený návrh zákona projednaly tři výbory - petiční, pro lidská práva a národnosti, ústavně právní výbor a branný a bezpečnostní výbor. Všechny tři výbory doporučily sněmovně návrh zákona ke schválení. Společná zpráva výborů vám byla předložena jako tisk č. 1058.

Na závěr mi dovolte, vážené kolegyně a vážení kolegové, požádat vás, abyste přednesené pozměňovací návrhy podávali zároveň písemnou formou a urychlili tak jejich zpracování. Děkuji vám za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu společnému zpravodajovi Ivanu Maškovi a otevírám rozpravu. Písemně se do ní přihlásil pan poslanec Jan Klas, který oznamuje čtyři pozměňovací návrhy k předloženému zákonu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Poslanec Jan Klas: Vážený pane předsedo, vážení páni ministři, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych předložil Poslanecké sněmovně následující pozměňovací návrhy.

1. K § 13 odst. 3 ve znění společné zprávy, tisk 1058, navrhuji nové znění odstavce 3: "Krycí doklady vydává a krycí prostředky vydává, zřizuje nebo k jejich zřízení dává podnět Bezpečnostní informační služba na základě rozhodnutí ředitele." Zdůvodnění: Jedná se technicko-legislativní upřesnění.

2. K § 19 odst. 2 ve znění společné zprávy navrhuji toto nové znění písmena e): "Vnitřní předpisy, vydávané podle § 143 odst. 2", s tím, že body 1, 2, 3, 4 a 5 se vypouštějí. Zdůvodnění: V původním platném zákonu o BIS je použita přesnější formulace.

V případě, že tento návrh nebude schválen, navrhuji v § 19 odst. 2 písm. e) bod 5 ve znění společné zprávy slova "bezpečnostními složkami" nahradit slovy "zpravodajskými službami". Zdůvodnění: Jedná se o technicko-legislativní úpravu, protože jak v tomto zákoně, tak v zákoně o zpravodajských službách je důsledně používán výraz "zpravodajské služby" a nikoliv výraz "bezpečnostní složky".

3. V § 21 ve znění společné zprávy navrhuji slova "podle zvláštního předpisu" nahradit slovy "podle zákona". Zdůvodnění: Odkaz č. 5 na jednací řád bývalé ČNR je nejasný a zákonem se v předloženém pozměňovacím návrhu rozumí zákon č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství.

4. V § 99 odst. 3 před slova "jednu třetinu" doplnit slovo "alespoň". Zdůvodnění: Tato formulace je uvedena jak v současném platném zákoně o BIS, tak v zákoníku práce. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Janu Klasovi. Protože nemám žádné další písemné přihlášky, táži se, zda se někdo nehlásí do rozpravy z místa. Není tomu tak. Proto rozpravu uzavírám.

Táži se pana ministra Igora Němce, zda si přeje využít svého práva závěrečného slova a promluvit. Nepřeje. V tom případě žádám společného zpravodaje, aby zhodnotil pozměňovací návrhy, a pokud je to možné, hned je předložil k hlasování Poslanecké sněmovně.

Poslanec Ivan Mašek: Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, jenom krátce. Jako společný zpravodaj podporuji všechny čtyři pozměňovací návrhy přednesené panem poslancem Klasem, stejně tak tyto návrhy podporuje pan ministr jako zástupce navrhovatele. Můžeme tedy přistoupit k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích.

Předseda PSP Milan Uhde: Vzhledem k pohybu ve sněmovně bych odhlásil všechny přítomné a požádal vás, abyste se nově zaregistrovali.

Nyní, pane společný zpravodaji, předložte postupně čtyři pozměňovací návrhy pana poslance Klase k hlasování sněmovně.

Poslanec Ivan Mašek: První návrh se týká § 13 odst. 3, kdy je navrhováno nové znění:

Krycí doklady vydává a krycí prostředky vydává, zřizuje nebo k jejich zřízení dává podnět Bezpečnostní informační služba na základě rozhodnutí ředitele.

Podporuji.

Předseda PSP Milan Uhde: První pozměňovací návrh pana poslance Klase bude předmětem 47. hlasování Poslanecké sněmovny.

Kdo tento návrh podporuje, ať to dá najevo tím, že stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 47. hlasování skončilo.

Ze 151 přítomných bylo 137 pro, nikdo proti, 14 se zdrželo. Návrh byl přijat.

Prosím, pane společný zpravodaji.

Poslanec Ivan Mašek: Další návrh se týká § 19 odst. 2, kde je navrhováno nové znění písm. e):

Vnitřní předpisy vydávané podle § 143 odst. 2.

Zároveň vypustit body 1, 2, 3, 4 a 5. Podporuji.

Předseda PSP Milan Uhde: 48. hlasování rozhodne o osudu pozměňovacího návrhu podaného panem poslancem Klasem.

Kdo podporuje tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 48. hlasování skončilo.

Ze 151 přítomných hlasovalo pro 95, 6 proti, 49 se zdrželo, 1 nehlasoval. I tento pozměňovací návrh byl přijat.

Prosím, pane společný zpravodaji.

Poslanec Ivan Mašek: Další návrh se týká § 21, kde se navrhuje slova "podle zvláštního předpisu" a odkaz č. 5 nahradit slovy "podle zákona". Znamená to zároveň přečíslovat odkazy. Podporuji.

Předseda PSP Milan Uhde: 49. hlasování se týká třetího pozměňovacího návrhu podaného poslancem Janem Klasem.

Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 49. hlasování skončilo.

Ze 155 přítomných bylo 138 pro, nikdo proti, 16 se zdrželo, 1 nehlasoval. I tento návrh poslance Klase byl přijat.

Prosím, pane společný zpravodaji.

Poslanec Ivan Mašek: Poslední návrh se týká § 99 odst. 3, kde se navrhuje před slova "jednu třetinu" doplnit slovo "alespoň".

Tento upřesňující návrh doporučuji.

Předseda PSP Milan Uhde: 50. hlasování na dnešní schůzi se týká tohoto čtvrtého pozměňovacího návrhu pana poslance Jana Klase.

Kdo jej podporujete, dejte do najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 50. hlasování skončilo.

Ze 155 přítomných bylo 150 pro, nikdo proti, 4 se zdrželi, 1 nehlasoval. Návrh byl i tentokrát přijat.

Vyčerpali jsme, pane společný zpravodaji, všechny pozměňovací návrhy a předpokládám, že smím dát hlasovat o celku vládního návrhu zákona o Bezpečnostní informační službě. Děkuji vám.

Budeme hlasovat o celém vládním návrhu zákona o Bezpečnostní informační službě podle sněmovního tisku 1015 ve znění společné zprávy výborů Poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 1058 a schválených pozměňovacích návrhů.

Kdo s návrhem souhlasí, ať to dá v 51. hlasování na této schůzi najevo tím, že stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 51. hlasování skončilo.

Ze 158 přítomných bylo 108 pro, 4 proti, 46 se zdrželo. Návrh byl přijat.

Děkuji panu ministrovi Igoru Němcovi i panu společnému zpravodajovi poslanci Ivanu Maškovi a přistupuji k dalšímu bodu schváleného pořadu. Je to

V.

Návrh poslanců Tomáše Ježka a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodu vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákonů č. 438/1992 Sb., č. 282/1992 Sb., č. 473/1992 Sb., a č. 170/1993 Sb., podle sněmovního tisku 915

Návrh zákona jsme obdrželi jako sněmovní tisk 915, společnou zprávu k němu jako sněmovní tisk 1062. Žádám zástupce navrhovatelů pana poslance Tomáše Ježka, aby se ujal slova a předložený návrh zákona sněmovně odůvodnil. Slovo má poslanec Tomáš Ježek.

Nevšiml jsem si - neviděl jsem přes kameru televize - že zde není přítomen. Předpokládám, že nebude daleko. Nejsme na tom časově tak, abychom mohli ztrácet cenné minuty, ale tento návrh zákona jsme posouvali kupředu, abychom umožnili jeho platnost od 1. srpna, takže s ním nemůžeme zacházet zcela libovolně. Další body jsou připraveny k projednávání.

Jestli Poslanecká sněmovna nemá námitky, přistoupil bych k dalšímu bodu, který - doufám - nebude rozsáhlý. Nemůžeme tímto způsobem hazardovat s časem. Není to možné. Poslanec Ježek tu není, nebudeme čekat.

Přistoupíme k dalšímu bodu. Jde o

VI.

Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny číslo 401 z 1. června 1994 k vládnímu návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 1993

Jde o pokračování přerušeného jednání 19. schůze Poslanecké sněmovny. Stručně rekapituluji. Usnesení Poslanecké sněmovny č. 401 bylo kvůli připomenutí rozdáno na lavice. Tento bod jsme začali projednávat na návrh poslance Libora Nováka staršího v závěru minulé schůze Poslanecké sněmovny v souvislosti s použitím 54 miliónů přebytku státního rozpočtu pro Divadlo Spejbla a Hurvínka. Pan poslanec Novák navrhl, aby uvažovaná částka byla vzata z plánovaného posílení rezervy na řešení sociálních problémů uvedené v části III pod písmenem d) usnesení číslo 401.

Vážení kolegové a kolegyně, jestli někdo pak bude žádat revokaci, protože neslyšel správně úvod k věci a bude hlasovat pomateně, bude to skutečně velice nedobré. Doporučoval bych, aby ti, kdo nemají zájem účastnit se jednání sněmovny, změnili svůj přístup, nebo aby opustili síň.

Dále poslanec Josef Hájek navrhl snížit o 54 miliónů částku na zvýšení objemu finančních prostředků pro budování soustavy Správy a kontroly daní a poplatků uvedenou v části III pod písmenem c). K těmto návrhům se vyjádřili i další poslanci. Jednání jsme nakonec přerušili a požádali rozpočtový výbor, aby se touto otázkou zabýval a předložil návrh na řešení. Rozprava nebyla ukončena, tedy pokračuje.

Usnesení rozpočtového výboru č. 277 z 23. června t. r. k tomuto bodu bylo v minulém týdnu rozdáno poslancům prostřednictvím výborů. Obsahuje také návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

Pokračujeme tedy v rozpravě. Jako prvního žádám pověřeného zástupce rozpočtového výboru pana poslance Libora Nováka staršího, aby odůvodnil navrhované řešení, jež výbor předkládá. Prosím, pane poslanče. Nemám písemné přihlášky do rozpravy.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP