Čtvrtek 2. června 1994

Začátek schůze Poslanecké sněmovny

2. června 1994 v 9.10 hodin

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP K. Ledvinka, místopředseda PSP P. Tollner a 185 poslanců.

Za vládu České republiky: předseda vlády V. Klaus, místopředseda vlády J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr zemědělství J. Lux, místopředseda vlády a ministr financí I. Kočárník, ministr obrany A. Baudyš, ministr životního prostředí F. Benda, ministr pro hospodářskou soutěž S. Bělehrádek, ministr průmyslu a obchodu V. Dlouhý, ministr hospodářství K. Dyba, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr školství, mládeže a tělovýchovy I. Pilip, ministr zdravotnictví L. Rubáš, ministr vnitra J. Ruml, ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci J. Skalický, ministr dopravy J. Stráský, ministr práce a sociálních věcí J. Vodička.

(Schůze opět zahájena v 9.10 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Paní a pánové poslanci, vítám zástupce vlády České republiky a všechny, kteří se ještě nacházejí v kuloárech zvu do sněmovní síně.

Podle prezenční listiny je přítomno podstatně více, než je nezbytné kvórum, tudíž se domnívám, že nic nebrání tomu, abychom začali s projednáváním dalších bodů podle námi schváleného programu. Prosím všechny, aby se přihlásili pomocí identifikačních karet.

V tuto chvíli nám zbývá projednat 9 bodů schváleného pořadu. Bod, který máme uveden pod číslem 19, který se týká vládního návrhu zákona o značkování maziv, můžeme projednávat až zítra, protože dnes ráno jsme dostali společnou zprávu výborů.

S faktickou poznámkou otevřeme dnešní dopolední jednání.

Poslanec Jaroslav Unger: Pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové, oznamuji, že poslanci Moravské národní strany Jiří Bílý, Petr Kavan a Jaroslav Unger jsou přítomni na dnešním jednání. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Ungerovi. Budeme pokračovat ve schváleném programu. Bodem, který budeme projednávat, jsou

XVIII.

Interpelace, otázky a podněty poslanců

Poslanecké sněmovny na členy vlády

Nemýlím-li se, jako první do rozpravy byl přihlášen pan poslanec Václav Exner, dále se připraví pan poslanec Zdeněk Trojan.

Poslanec Václav Exner: Pane předsedající, pane předsedo, dámy a pánové, obracím se s interpelací na ministra průmyslu a obchodu ing. Vladimíra Dlouhého. Pozice spotřebitelů, úroveň prodeje a poskytování služeb pro obyvatelstvo, dodržování velmi volných cenových předpisů se dostávají do stále se zhoršujícího stavu. Zároveň dochází k značnému šizení zákazníků, jak jsme toho svědky podle údajů různých průzkumů.

Nedostatky jsou často velmi hrubé a jejich závažnost podle kontrolních nálezů vzrůstá. Naše pohostinská zařízení a také např. taxislužba se okrádáním zákazníků stávají již celosvětově pověstnými. Tento stav je často doprovázen i souběžným poškozováním státu a obcí v daňové oblasti a neuhrazováním poplatků.

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele měl zajistit naopak zvýšenou ochranu spotřebitelů. K tomu však zjevně celkově nedochází a ani volné tržní neregulovatelné podmínky nepůsobí pro spotřebitele v oblasti prodeje a poskytováni služeb, cen atd. pozitivně, často spíše naopak. Např. volné ceny v podmínkách místního monopolu, v menších obcích, v sídlištích apod. spotřebitele vydávají všanc nekorektním obchodníkům, někdy dočasně, často však dlouhodobě. Citovaný zákon o ochraně spotřebitele jako poslední přijatý Federálním shromážděním, předpokládá v § 23, 24, 26 a v jiné souvislosti také v § 22 přijetí zákona pro Českou republiku, který stanoví orgány, upřesní kompetence a vymezí podmínky pro zákonem předpokládanou ochranu spotřebitele. To se dosud, přes už provedené novelizace v tomto zákoně, nestalo, ačkoli na problematice podle vystoupení ministryně české vlády Štěpové v ČNR pracovali vládní úředníci už od začátku roku 1992.

Žádám o sdělení a) - jakým způsobem bude v krátké době dosaženo obratu v nepříznivém vývoji ochrany spotřebitele, jak konkrétně bude ministerstvo, případně vláda, na tento vývoj reagovat; b) - jak a kdy budou naplněny legislativní předpoklady podle zákona č. 634/1992 Sb., zda ministerstvo nebo vláda připravují příslušné návrhy a v jakém stadiu rozpracování se nacházejí. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Exnerovi. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Zdeněk Trojan a připraví se s podnětem pan poslanec Josef Janeček.

Poslanec Zdeněk Trojan: Vážený pane předsedající, pane předsedo, páni ministři, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych přednesl dvě interpelace, které jsou určeny ministru zahraničí.

První interpelace:

Pane ministře, podle zpráv v tisku věděl český konsul v Chile již před půl rokem, že se připravuje návštěva generála Pinocheta v České republice. Podle stejných pramenů equadorská vláda generála Pinocheta jej po jeho příjezdu do země označila za nežádoucí osobu, takže musel Equador opustit. Obdobně se zachovaly i jiné státy. Generál Pinochet mohl v poslední době navštívit pouze Čínu. Návštěva generála Pinocheta v České republice vyvolala zřetelný obecný odpor a nemělo k ní dojít. Na tom nic nemění skutečnost, že je označována jako soukromá a obchodní.

Odmítám přijmout interpretaci, že velitele pozemních sil dojednávajícího dodávky zbraní pro armádu nelze považovat za oficiálního zástupce státu, jehož jménem jednání vede. Jistě má pravdu prezident Havel, že máme zájem na rozvíjení styků s Republikou Chile, že by však bylo prospěšné, kdyby ji rozvíjely osobnosti respektované v demokratickém světě.

Podle dosavadních zpráv řada českých zbrojních firem, které připadají v úvahu pro nákup vojenského materiálu popřela, že by měla s generálem Pinochetem jednat. Vyvolává to otázku, zda se skutečně jedná pouze o obchodní cestu.

Moje otázky v této souvislosti znějí:

1. Informoval český konzul v Chile před půl rokem ministerstvo zahraničí o chystané návštěvě Pinocheta v České republice a o tom, že byl označen v některých zemích za nežádoucí osobu?

2. Pokud ne, jaká je jeho diplomatická kvalifikace a jaké důsledky z toho vyvodíte?

3. Pokud český konzul v Chile ministerstvo zahraničí informoval, jaký postoj k této zprávě ministerstvo zaujalo, a zejména, zda informovalo další členy vlády, zejména ministra vnitra?

4. Informovala naše diplomatická zastoupení, zejména v Equadoru a na Filipínách, případně i v jiných zemích ministerstvo zahraničí o tom, že návštěvy generála Pinocheta v těchto zemích byly znemožněny? Jaká opatření na základě těchto informací ministerstvo zahraničí učinilo?

Předpokládám, že jste neopomněl dát podnět, aby Bezpečnostní informační služba podala zprávu o pobytu generála Pinocheta v České republice, zejména s ohledem na to, jak je jeho pohyb po našem území utajeně organizován.

Nyní přednesu druhou interpelaci. Rovněž na ministra zahraničí.

Česká republika přijala dohodu o přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé. Součástí této dohody je i řada ustanovení týkajících se volného pohybu kapitálu v rámci zemí Evropského společenství, resp. zákazu diskriminace kapitálu z těchto zemí. Aplikace těchto ustanovení, pokud by byla konkretizována neodkladně v plné šíři v našich právních předpisech, mohla by mít dalekosáhlé nepříznivé důsledky pro naše hospodářství.

Vystavila by je totiž vzhledem k jeho relativní slabosti, tlakům, kterým by nebylo možno odolat, a to zvláště v případech možného nabývání nemovitostí v našem státě subjekty z Evropské unie.

Takovémuto nebezpečí není vystavena jen Česká republika, ale za nebezpečí pro vlastní zájmy ho považují i jiné státy, jejichž potenciál v hospodářské sféře není příliš velký, např. Dánsko, které považovalo v zájmu ochrany svého hospodářství dosáhnout na Evropském společenství udělení jistých výjimek z ustanovení o volném pohybu kapitálu v rámci Evropského společenství. Dánsko udělení takovýchto výjimek dosáhlo.

Podobně usilovalo při svých jednáních o přistoupení k Evropské unii o udělení výjimek z ustanovení o volném pohybu kapitálu Rakousko, inspirované příkladem Dánska, neboť i ono, třeba že jeho hospodářská síla je poměrně značná, se cítí volným pohybem kapitálu ohroženo, zejména pokud jde o nabývání nemovitého majetku v Rakousku cizinci ze zemí Evropské unie.

Výjimky z principu o volném pohybu kapitálu se podařilo získat také dalším zemím - Španělsku, Portugalsku, Řecku i Irsku.

Česká vláda v průběhu jednání o naší dohodě zakládající přidruženi k Evropským společenstvím o řádné udělení podobných výjimek neusilovala, ačkoliv se mohla na výše uvedené precedentní případy odvolávat. Chybou bylo i to, že vláda dostatečně českou veřejnost neinformovala o obsahu připravované Asociační dohody a postavila ji, stejně jako Parlament, před hotovou věc.

V nové situaci, kdy se Evropská unie rozhodla nepovolovat žádné výjimky ze svých ustanovení, která již byla přijata, stojí ČR před obtížným úkolem, jak se s touto skutečnosti vyrovnat, to jest jak ochránit naše hospodářství před neúnosným tlakem ze zemí kapitálově silných, při zachování výhod, které našemu hospodářství Dohoda o přidružení má přinést. Především jde o důsledky, které plynou z ustanovení odd. II. podnikání, čl. 45, odst. 1, odst. 2, odst. 7: z čl. 46, odst. 2 a z čl. 62.

Obracím se na ministra zahraničí a žádám ho, aby v rámci mé interpelace mi vysvětlil:

1. v jakém duchu hodlá vláda konkretizovat jednotlivá ustanovení Asociační dohody a jaké má představy o jejich postupném uvádění v život ve lhůtách v ní uvedených,

2. jakým způsobem hodlá naše vláda využít možnosti uvedené v Asociační dohodě, zejména v čl. 51 k ochraně našich vitálních hospodářských zájmů.

Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Zdeňku Trojanovi a prosím, aby se slova ujal pan poslanec Josef Janeček, který hodlá přednést podnět, a dále prosím, aby se připravil pan poslanec Jiří Vyvadil s interpelací.

Poslanec Josef Janeček: Vážené dámy a pánové, obracím se na pana ministra spravedlnosti a na pana ministra vnitra s podnětem dodržování zákonnosti při reklamě tabákových výrobků a při prodeji pornografie.

Chtěl bych upozornit pány ministry, že reklama tabákových výrobků je v přímém rozporu se zákonem č. 37/89, dále se zákonem 303/93 a splňuje podmínky naplnění skutkové podstaty trestného činu podle § 188 A trestního zákona.

Co se týká prodeje pornografie, jedná se zde zcela nepochybně o naplnění skutkové podstaty trestného činu podle § 205 trestního zákona.

Samozřejmě si uvědomuji, že u některých kolegyň a kolegů může zmíněná problematika vyvolat úsměv na tváři, ale domnívám se, že pokud chceme podporovat a budovat právní stát, že musíme dbát na to, aby zákony byly dodržovány a aby ti, kteří je porušují, byli stíháni a byli potrestáni. Samozřejmě zde je tato problematika o to složitější, že dospělá populace si zmíněnou problematiku příliš neuvědomuje, neboť tyto aktivity nejsou zaměřeny vůči dospělým lidem, ale vůči mládeži. To způsobuje i to, že dospělá populace si neuvědomuje ohrožení a marketingové strategie, které jsou zaměřeny pouze na určitou část naší populace a jsou o to nebezpečnější.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Janečkovi a prosím aby se slova ujal Jiří Vyvadil. Dále prosím, aby se připravila paní poslankyně Gerta Mazalová.

Poslanec Jiří Vyvadil: Vážený pane ministerský předsedo, vážená vládo, drazí kolegové, drahé kolegyně, dovolte, abych se obrátil na vládu s následující interpelací. Při svém nedávném poslaneckém výjezdu jsem měl možnost navštívit též překrásné město Opavu a její dle mých informací - velice úspěšnou Slezskou nemocnici. Nemohu mít zřejmě vyčerpávající informace, ale samotný fakt, že toto lůžkové zařízení je schopno v současné fázi při známých finančních problémech s ohledem na dosud nevyladěný systém bodového ohodnocení mít dokonce určitý zisk, svědčí o dobrém hospodaření.

Narazil jsem však na tak překvapivou, až úděsnou neznalost elementárních předpisů u představitelů obce, jakož i představitelů státní správy, že v lepším případě jsem musel dospět k myšlence nekompetentnosti, ale v horším případě jsem nabyl dojmu, že neznalost na jedné straně se snoubí patrně se zlým úmyslem.

Jako praktický právník si uvědomuji, že ne vždy je možné i pro právníky samotné pochopit veškerý dosah našich zákonodárných aktů. Naše hektická zákonodárná činnost totiž prakticky podvazuje to základní, co je nezbytné pro právo, to jest právní stabilitu a předvídatelnost. Ta se díky naší neutuchající činnosti stává naprosto neznámým pojmem. Přesto v daném případě jsem přesvědčen, že veškerá tolerance musí jít stranou.

Jedná se o situaci, kdy od prvopočátku je poznamenána desítkami hrubých chyb a dle mého názoru jakousi snahou vysmívat se nejen tomuto sboru, ale i vládě, občanům, prostě všem.

Tak například dne 1.1.1992 je prováděna transformace OÚNZ na 136 subjektů. Zřizovatelské pravomoce jsou přeneseny na obce, které následně zřídily 136 subjektů a obec Opava se tak stala zřizovatelem Slezské nemocnice. Zatímco však movitý majetek byl delimitován v průběhu roku 1992, nemovitý majetek zůstal bývalému OÚNZ. Proto chybí správcovské smlouvy, nikdo majetek neodepisuje, nikdo se nehlásí ke správě majetku, nejsou investice na opravu.

V polovině roku 1992 pak dochází k dalšímu štěpení a postupně vzniká přes 200 subjektů. Současně vychází vládou - a tady bych prosil, aby to bylo nějak zafixováno schválený seznam privatizovaných zařízení, kde jsou uvedeny všechny právní subjekty okresu Opava. Následně vzniká celá řada privatizačních projektů jak základních, tak i konkurenčních.

1. 1. 1993 obce na okrese Opava ruší příspěvkové organizace v terénu, následuje registrace místních privátních ambulantních zařízení, avšak nejsou zřizovány nájemní smlouvy, movitý majetek je neprodaný. Nyní však přichází onen pikantní, na jedné straně rafinovaný, ale na druhé straně - dle mého soudu - i protiprávní krok okresního úřadu, který přebírá dle anachronické vyhlášky č. 61/1986 Sb., o prozatímní správě národního majetku, jak movitý, tak nemovitý majetek do této prozatímní správy.

Dovolil bych si v této souvislosti jen trochu odbočit. Tato vyhláška byla svého času bohatě využívána v minulém systému a v podstatě se vztahovala na ony případy, kdy šlo o propadnutí majetku oněch občanů, kteří majíce za to, že už zde pro ně není místo, opouštěli tuto zem. Ovšem představitelé města Opavy došli k názoru, že tato vyhláška se hodí i na tento případ. Okresní úřad zcela ignoruje onen již jednou uvedený fakt, že vláda schválila seznam privatizovaných zařízení a rozhodl se zvolit zcela netradiční způsob řešení, jímž obchází celý okruh privatizačních předpisů včetně zákona č. 92/1991 o velké privatizaci. Následně obecní úřad Opava v intimní spolupráci s okresním úřadem zvažuje, kdo a v jakém rozsahu bude podílníkem na Slezské nemocnici a. s., která vznikne.

V této souvislosti bych se chtěl zastavit u jedné skutečnosti. Je mi známo, že v téže poliklinice část zdravotníků chce vytvořit společnost sdružující všechny zdravotníky, jiní naopak chtějí být zcela samostatnými privátními lékaři. Musím však říci, že při svém kontaktu se zástupci této nemocnice jsem u všech složek, od České lékařské společnosti přes Společnost J. E. Purkyně, Odborový svaz lékařů, Unie sester, u vedení nemocnice samotné viděl unisono jeden jediný tón - zvolit jedinou formu, která vyhovuje naprosto všem. Na druhé straně oproti požadavku všech lékařů, oproti tomu, že se obrací na primátora, je zde hektická snaha představitelů města za jakoukoli cenu v rozporu s představou lékařů, v rozporu s potřebami města, stůj co stůj obejít předpisy o privatizaci a na základě v podstatě totalitní vyhlášky, mimo náš rámec, cosi kamsi předat.

Navíc ještě o tom, že zde existují i osobní zájmy, svědčí fakt, že před vytvořením Slezské nemocnice a. s. má být vyňata z této nemocnice lékárna, z jejíž činnosti je do značné míry činnost nemocnice udržována. Bez této lékárny nemocnice nepochybně zkolabuje. Nevím, jestli si to myslíme, v každém případě její přínos 10 milionů způsobuje, že nemocnice je v této fázi rentabilní, přičemž 60% služeb právě pro tuto lékárnu poskytuje zase nemocnice. Problematika Slezské nemocnice a. s. je nanejvýš tristní. Mám tady i dopis, fax, který mi přišel minulý týden. Fax, kdy se představitelé všech složek nemocnice obracejí na primátora, prosí, aby se znovu k této otázce vrátili. Nicméně vedení města odmítá jakoukoliv komunikaci a za každou cenu věc rozhoduje tím, že vzniká akciová společnost Slezská nemocnice s 51% podílem okresního úřadu a 49% obce Opava.

Musím říci, že při setkání jsem se setkal s jednou věcí. V Opavě má velký kredit strana, která sedí v těchto částech (rukou ukazuje do lavic poslanců ODS) a kdyby byly parlamentní volby, tak tato strana opět dostane většinu. Ale na komunální úrovni místní podnikatelé říkali "Tak to ne." Muži na radnici toho prostě nejsou hodni. Je zapotřebí, aby tento Parlament zaujal stanovisko k situaci, kdy někdo se vysmívá vládě, Parlamentu, parlamentním předpisům, lékařům, všem, a nebere prostě v úvahu určité reality.

Protože se domnívám, že otázku představitelů obce vyřeší komunální volby, to je věc jejich, nechme to komunálním volbám. Ale velice neblahá je zde funkce přednosty okresního úřadu, který nelegální postup dle mého soudu jednoznačně podporuje a tím stvrzuje. Je to vláda, která je oprávněna jmenovat, a je to vláda, která je oprávněna odvolávat.

Proto ve své interpelaci žádám, aby vláda posoudila jednání přednosty okresního úřadu a dle mého soudu navrhla jeho odvolání. Zároveň jde o otázku, která se týká privatizace. Osobně jsem přesvědčen o tom, že i příslušné resortní orgány učiní, co je v jejich silách.

Ředitel nemocnice mě informoval, že to byli pracovníci ministerstva zdravotnictví, kteří se sami podivovali nad tím, že je tam cosi nekalého, žádali orgány prokuratury, aby nějakým způsobem zasáhly. Zdá se, že všechno je marné. Jsem proto přesvědčen, že v tomto ohledu je zde soulad nejen Poslanecké sněmovny, ale i soulad s vládou, že musíme sledovat obecné zájmy a nepřipustit, aby kdokoli jakýmkoliv způsobem porušoval zákony. Proto tedy žádám, aby pan ministr Skalický se vyjádřil, zda je vůbec ještě možné v této fázi, aby byla zjednána náprava.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Vyvadilovi. Prosím, aby se slova ujala paní poslankyně Gerta Mazalová a aby se připravil pan poslanec Václav Frank.

S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Zbyšek Stodůlka. Než přijde, mám oznámení, že pan poslanec Stráský má náhradní kartu č. 19, pan poslanec Navrátil náhradní kartu č. 17, pan poslanec Kalvoda nemá prozatím náhradní kartu - ještě ne, takže posléze.

Poslanec Zbyšek Stodůlka: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové. Na rozdíl od pana kolegy Vyvadila já jsem z okresu Opava. Chtěl bych říci jenom jednu věc. Jsem rovněž praktický právník a je mi jedno, jestli je to totalitní vyhláška nebo netotalitní vyhláška. Prostě je to vyhláška, která platí. Jestliže okresní úřad zvolil jednu z právních cest, nelze jeho postup podle mne považovat za nelegální. Měli bychom se spíše snažit o to, aby takovéto vyhlášky nadále nemohly platit. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Stodůlkovi, nyní bude hovořit paní poslankyně Gerta Mazalová.

Poslankyně Gerta Mazalová: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové. Obracím se se svou interpelací na pana ministra Vodičku ministerstvo práce a sociálních věcí a možná i pro jistotu na pana ministra Rubáše.

Obrátily se na mne sestřičky z různých částí republiky - Zlín, Karlovy Vary, Mladá Boleslav a další města, neboť zdravotnictví a sociální sféra jsou všude stejně bolavé.

Pro pacienta je stejně bolestivá a těžká zlomenina krčku, ať leží na lůžku ve zdravotnickém zařízení anebo na lůžku sociálním. Připomínka k přiznání příplatku za odborné metodické vedení vedoucím sestrám sociální péče vzešla ze školení těchto sester ve dnech 23. - 25. května 1994 v Brně. Podle výkladu ministerstva práce a sociálních věcí příplatek za metodické vedení nepřísluší, a to z toho důvodu, že jim není přímo podřízen žádný zaměstnanec. Činnost vedoucích sester sociální péče je srovnatelná s činností hlavních sester zdravotnických zařízení, které tyto příplatky za vedení pobírají. Kvalifikační předpoklady pro výkon obou funkcí jsou stejné a vychází z vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 77/1981 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví, což znamená ÚSO vzdělání, PSS v příslušném oboru, vyšší specializace v organizaci a řízení práce zdravotnických pracovníků.

Z poslání funkce vedoucí sestry sociální péče vyplývá, že zodpovídá za organizaci a řízení práce SZP, NZP, PZP v terénní i ústavní sociální péči v územním celku, odborně metodicky tyto zaměstnance vede a kontroluje jejich práci. V katalogu prací je vedoucí sestra sociální péče zařazena do 8. platové třídy - 8.07. odborné metodické vedení zdravotnických pracovníků v zařízeních sociální péče v územním celku. Příplatek se nazývá za vedení. Není tedy jednoznačně určeno, zda jde o vedení přímé nebo nepřímé, odborné. Odborně metodicky jsou vedení ti, kteří jsou bezprostředně podřízeni vedoucímu, který je často nemůže odborně vést, protože pro tuto činnost není odborníkem. Pokud není vedoucím sestrám sociální péče přiznán příplatek za vedení v rámci územního celku, potom se její odborná práce degraduje, nepřikládá se jí důležitost ani pravomoci v řízení ošetřovatelské péče.

Postupem doby se domovy důchodců staly ošetřovatelskými odděleními s přepestrou skladbou chronicky nemocných, u kterých převažuje jak základní, tak odborná ošetřovatelská péče a garantem kvality v územním celku je právě vedoucí sestra sociální péče. Ředitelé těchto ústavů jsou ve většině případů nezdravotníci, kteří přímo řídí vrchní sestry, jejich příkazy nemohou být odborné, někdy i odporují zdravotnickým předpisům, a proto je nutné práci vedoucí sestry podpořit a tedy přiznat příplatek za vedení v rámci územního celku, protože ve skutečnosti tuto práci vykonává.

Já se domnívám - vlastně je to mým pevným přesvědčením - že řízení práce v sociální sféře musí být vykonáváno fundovanými odbornými zaměstnanci, a proto by těmto vedoucím sestrám sociální péče měl být přiznán příplatek za odborné metodické vedení, zvláště když často zodpovídají i za neodbornost svých nadřízených, kteří jsou možná odborníky v ekonomice, ale nikoli ve zdravotnictví a v sociální sféře. Péče o zdraví by měla být a vlastně musí být podle mého názoru zajištěna v každém věku - u starších občanů stejně kvalitně jako u mladších a produktivních. Zárukou a garantem za poskytování odborné zdravotní péče a její kvality jsou právě tyto sestry sociální péče. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Mazalové. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Václav Frank, připraví se pan poslanec Jaroslav Štrait.

Poslanec Václav Frank: Pane předsedající, členové vlády, kolegyně a kolegové, já využívám svého práva, abych vznesl dva velice stručné dotazy na zde přítomné pány ministry. První dotaz bude na pana minstra Skalického a týká se problematiky Rukavičkářských závodů Dobříš, které už prodělaly nejeden proces privatizace a v podstatě do dnešního dne nebyl tento proces nikdy dokončen. Táži se pana ministra, jaký je další osud tohoto závodu v nejbližších dnech, neboť nejistota pracovníků, kterými jsou převážně ženy, ale i vedení závodu stoupá. Dotaz vznáším i proto, že podnik v podstatě není schopen tvořit další vývojovou koncepci, a to i právě proto, že snahy managementu vůči ministerstvu vyzněly naprázdno. Děkuji za tuto odpověď.

Druhý dotaz vznáším na pana ministra Baudyše, ministra národní obrany. Chci se zeptat, protože problematika bývalých vojenských újezdů je všeobecně známa, jaký bude další osud bývalého vojenského letiště v Milovicích, resp. jaký je záměr jeho dalšího využití. Není totiž tajemstvím, že má dojít k prodloužení přistávací dráhy a za tímto účelem je občanům obcí Straky a Zbožíčko nabízen výkup jejich rodinných domků, údajně z důvodu nepříjemných životních podmínek. Pravda, těmto občanům mají být postaveny rodinné domky v jiných lokalitách. Protože v občanské veřejnosti sílí obavy, že půjde o další vojenské využití, táži se na záměr využití letiště, příp. jaký bude jeho přínos regionu event. České republice. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Frankovi. Přihlásil se pan ministr Baudyš, který chce bezprostředně na druhý dotaz pana poslance Franka reagovat.

Ministr obrany ČR Antonín Baudyš: Pane předsedající, dámy a pánové, vážený pane poslanče Franku, chtěl bych říci, že pokud jde o letiště v Milovicích, je to bývalý vojenský prostor, ke kterému byla správa armády zrušena už před několika lety, a tudíž ani ministerstvo obrany, ani Armáda České republiky k tomuto bývalému vojenskému újezdu už nemá žádný vztah. Nemohu vám bohužel na tuto otázku odpovědět. Armáda k tomuto prostoru ani k letišti nemá již žádný vztah. Snad pro doplnění - armáda ve svých výhledových plánech nemá žádnou představu o vojenském využívání tohoto prostoru či nějaké jeho části.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Antonínu Baudyšovi. Pan Frank se hlásí s faktickou poznámkou. Uděluji mu slovo.

Poslanec Václav Frank: Já panu ministrovi děkuji a pokud se to netýká jeho resortu, tak se omlouvám a prosil bych o odpověď na svoji otázku pana premiéra, pana předsedu vlády Klause.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Prosím pana poslance Jaroslava Štraita, aby se ujal slova a pana poslance vyzývám k tomu, aby se připravil na své vystoupení.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP