Středa 1. června 1994

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji panu ministru Kočárníkovi a nyní dávám slovo společnému zpravodaji výborů, aby se vyjádřil k rozpravě, popřípadě přednesl závěrečné slovo.

Poslanec Tomáš Ježek: Vážený pane předsedo, vážený pane místopředsedo vlády, vážení kolegové, v rozpravě vystoupilo 11 poslanců, z nichž 6 předneslo pozměňovací návrhy. Navrhuji vám, pane místopředsedo, abychom dali hlasovat o jednotlivých návrzích tak, jak je budu číst v tom pořadí, jak padly, z nichž první je návrh obsažený ve společné zprávě a přednesl ho výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, který doporučil Poslanecké sněmovně toto usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu stanoví, že deponovaná částka 6 901 164 Kč za poplatky za používání rozhlasových přijímačů bude Radou České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání vrácena Českému rozhlasu a České televizi v poměru, v jakém byly poplatky za používání přijímačů odvedeny."

Po konzultaci s panem ministrem financí tento návrh nedoporučuji, prosím, pane místopředsedo, abyste dal hlasovat.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Než začneme hlasovat, předpokládám, že bude rozumné, abychom se znovu zaregistrovali, o což vás prosím. (Děje se.) Děkuji.

Budeme hlasovat o prvním návrhu, který přednesl pan kolega Ježek. Souhlasíte s tím? (Hlas z pléna: znovu přečíst!)

Prosil bych pana kolegu Ježka, aby návrh znovu přečetl.

Poslanec Tomáš Ježek: Ano, přečtu ho ještě jednou a připomínám, že to je návrh, který je obsažen ve společné zprávě, a který přednesl výbor pro vědu, kulturu, mládež a tělovýchovu zní takto:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu stanoví, že deponovaná částka 6 901 164 Kč za poplatky za používání přijímačů bude Radou ČR pro rozhlasové a televizní vysílání vrácena Českému rozhlasu a České televizi v poměru, v jakém byly poplatky za používání přijímačů odvedeny."

Opakuji též, že po konzultaci s panem ministrem financí tento návrh nedoporučuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Je zřetelné, o čem budeme hlasovat? Ano.

Zahajuji tedy 62. hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro hlasovalo 60 poslanců, proti 67 poslanců, 44 poslanců a poslankyň se zdrželo hlasování. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Tomáš Ježek: S dalším návrhem vystoupil pan poslanec Wagner, který navrhl toto usnesení:

Navrhuji přebytek rozpočtu rozdělit tak, že 54 mil. korun bude použito jako rezerva účelově určená k řešení existenční krize významného českého divadla, Divadla Spejbla a Hurvínka.

Po konzultaci s panem ministrem financí doporučuji tento návrh. Je možné ho realizovat.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Prosím o klid. Zahajuji 63. hlasování.

Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Konstatuji, že návrh byl přijat. Pro hlasovalo 113 poslanců, proti 12, 44 se zdrželo hlasování.

Poslanec Tomáš Ježek: Jako další vystoupil se sadou návrhů pan poslanec Hájek. Dovolím si je rozčlenit na jednotlivé návrhy, aby se o nich dalo hlasovat.

První návrh pana poslance Hájka je nahradit znění celé části III v návrhu usnesení ve znění společné zprávy textem. Cituji:

"Souhlasí s převodem přebytku státního rozpočtu České republiky za rok 1993 ve výši 1 mld. 81 mil. korun do státních finančních aktiv."

S tímto návrhem nesouhlasím. Pan ministr financí rovněž nesouhlasí.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Je zřetelné, o čem budeme hlasovat. Zahájil jsem 64. hlasování.

Ptám se, kdo podporuje tento návrh. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 48 poslanců, proti 82, zdrželo se 41, nehlasovali 4 poslanci.

Poslanec Tomáš Ježek: Další návrh pana poslance Hájka je rozšířit návrh na usnesení o část IV v tomto znění:

"Žádá vládu, aby

a) spolu s kontrolní zprávou o plnění státního rozpočtu za l. čtvrtletí t. r. předložila sněmovně finanční a majetkovou inventuru vzájemných závazků a pohledávek České republiky se Slovenskou republikou k datu 31. 12. 1993 a bilanci plnění všech smluv a dohod uzavřených na úrovni Parlamentu a vlád obou zemí ve vztahu k rozdělení federace."

Moje stanovisko je neutrální, tento návrh spíš považuji za zbytečný.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Zahájil jsem 65. hlasování.

Ptám se, kdo podporuje tento návrh. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 61 poslanců, proti 31, zdrželo se 78, nehlasovali 4 poslanci.

Poslanec Tomáš Ježek: Do téže nově navrhované části IV navrhuje pan poslanec Hájek písm. b).

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Muselo by to být písm. a).

Poslanec Tomáš Ježek: Ne. Písm. a) bylo již předtím.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ale není schválené. Kdyby bylo schválené. muselo by to být písm. b).

Poslanec Tomáš Ježek: Do 30. září 1993 aby nechala provést expertní ohodnocení kvality státních finančních aktiv s výjimkou aktiv na bankovních účtech.

Mám neutrální stanovisko. Pan ministr financí nesouhlasí.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Zahájil jsem 66. hlasování.

Ptám se, kdo podporuje tento návrh. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 58 poslanců, proti 46, zdrželo se 64, nehlasovalo 7 poslanců.

Poslanec Tomáš Ježek: Jako písm. c), které by bylo opět přejmenováno, navrhuje pan poslanec Hájek, aby na schůzi sněmovny Parlamentu v září t. r. předložila vláda kontrolní zprávu o plnění svého Programového prohlášení.

Moje stanovisko je neutrální.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Zahájil jsem 67. hlasování.

Ptám se, kdo podporuje tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 73 poslanců, proti 27, zdrželo se 71, nehlasovalo 5 poslanců.

Poslanec Tomáš Ježek: Dále pan poslanec Hájek přednesl návrh na rozšíření usnesení o část IV takto:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu konstatuje, že v rozporu se zněním zákona o státním rozpočtu č. 10 z roku 1993 Sb., § 1, vláda nerealizovala zákonem schválenou dotaci ve výši 3 mld. korun do Fondu tržní regulace a snížila tuto dotaci o 1 mld. 425 mil. korun. Z tohoto důvodu jsou i zkreslena státní aktiva a vláda České republiky se žádá, aby částka ve výši 1,425 mld. korun byla obratem do Fondu tržní regulace převedena."

S tímto návrhem nesouhlasím. Předpokládám, že ani pan ministr s tím nesouhlasí.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Zahájil jsem 68. hlasování.

Ptám se, kdo podporuje tento návrh. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 54 poslanců, proti 83, zdrželo se 30, nehlasovalo 7 poslanců.

Poslanec Tomáš Ježek: Jako další poslanec, který přednesl návrhy, vystoupil pan poslanec Hrdý, který přednesl sadu návrhů. Budu je citovat tak, jak jsou předloženy.

První návrh je, že Poslanecká sněmovna Parlamentu požaduje na vládě republiky, aby urychleně předložila k projednání návrh komplexního řešení osamostatnění Správy sociálních fondů včetně potřebných změn v legislativě.

Moje stanovisko je následující. O tomto návrhu nelze hlasovat, neboť žádná Správa sociálních fondů neexistuje, a tudíž nemůže být ani osamostatněna.

Další návrh je, aby Poslanecká sněmovna požadovala na vládě, aby vláda zpracovala a předložila do 30. 9. 1994 rozbor příčin nenaplnění rozpočtových příjmů u daně z příjmu právnických osob a u daně z přidané hodnoty včetně návrhů na odstranění těchto příčin.

Moje stanovisko k této žádosti je kladné.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Než dám hlasovat, uděluji slovo poslanci Wagnerovi, který se přihlásil.

Poslanec Jozef Wagner: Dámy a pánové, musíme upřesnit svůj návrh, je-li to v této chvíli ještě možné. Upřesnění je velmi prosté.

Navrhujeme, aby vláda v duchu svého Programového prohlášení předložila Parlamentu návrh zákonné úpravy osamostatnění Fondu sociálního a zdravotního pojištění.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Nehlasovalo se o tom, to za prvé. A za druhé - kolega Wagner může upřesnit návrh, pokud by byl návrhem jeho, ale on není jeho návrhem, musel by to upřesnit kolega Hrdý. Hlásí se kolega Hrdý. Ještě jednou prosím - upřesnění je možné abyste vzal v úvahu, co řekl společný zpravodaj.

Poslanec Karel Hrdý: Místo slova "osamostatnění" navrhuji "zřízení".

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pan kolega Hrdý upřesnil návrh společnému zpravodaji. Prosím společného zpravodaje, aby se k tomuto bodu vrátil a přednesl ho tak, jak mu byl upřesněn.

Poslanec Tomáš Ježek: Po upřesnění zní návrh takto:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu požaduje na vládě České republiky, aby urychleně předložila k projednání návrh komplexního řešení zřízení Správy sociálních fondů včetně potřebných změn v legislativě.

"Moje stanovisko je negativní, pana ministra rovněž.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Zahájil jsem 69. hlasování.

Kdo podporuje tento návrh kolegy Hrdého? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Konstatuji, že návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 84, proti 54, zdrželo se 33, 4 nehlasovali.

S faktickou poznámkou se hlásí kolega Wagner.

Poslanec Jozef Wagner: Pane předsedající, my se vám omlouváme, ale náš klub má pocit, že bylo potřebné před hlasováním odhlásit. Z tohoto titulu zpochybňujeme výsledek hlasování.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Protože se jedná o protest, musím nechat hlasovat sněmovnu o tom, zdali tento protest přijímá. Byli jste odhlášeni. Prosím o novou registraci. Budeme hlasovat o přijetí či nepřijetí protestu. Zahajuji 70. hlasování.

Ptám se, kdo podporuje návrh kolegy Wagnera. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 84, proti 59, zdrželo se 27 a nehlasovalo 5 poslanců.

Poslanec Tomáš Ježek: Tedy platí původní výsledek hlasování.

Další návrh pana kolegy Hrdého zní takto:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky požaduje na vládě České republiky, aby zpracovala a předložila do 30. září 1994 rozbor příčin nenaplněni rozpočtových příjmů u daně z přijmu právnických osob a u daně z přidané hodnoty včetně návrhu na odstranění těchto příčin."

Konzultoval jsem tento návrh s panem ministrem financí a konstatovali jsme, že tyto analýzy běžně do rozpočtového výboru a do parlamentu docházejí. Takže mé stanovisko k tomuto návrhu je neutrální. Analýzy jsou k dispozici.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Zahájil jsem 71. hlasování.

Kdo tento návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 71, proti 33, zdrželo se 68, nehlasovalo 7 poslanců.

Poslanec Tomáš Ježek: Jako další návrh pana poslance Hrdého byl předložen návrh, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu požadovala na vládě České republiky, aby zpracovala a předložila do 30. září 1994 rozbor efektivity hospodařeni s rozpočtovými prostředky ve zdravotnictví včetně návrhu na racionalizaci výdajů a celého procesu jeho transformace.

Moje stanovisko k tomuto návrhu je neutrální.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Zahájil jsem 72. hlasování.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 78, proti 33, zdrželo se 65, nehlasovali 2 poslanci.

Poslanec Tomáš Ježek: Jako další návrh byl předložen návrh, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu požadovala na vládě České republiky, aby předložila do 30. června 1994 zprávu o struktuře a charakteru prostředků poskytovaných Fondem národního majetku na krytí výdajů státního rozpočtu.

O tomto návrhu nelze hlasovat, neboť Fond národního majetku žádné výdaje tohoto druhu nemá. Neposkytuje nic. Samozřejmě, nula je také číslo, vláda může dát zprávu, že nula, ale myslím, že není rozumné dávat o tom hlasovat.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pozor - ovšem o tomto návrhu se musí nechat hlasovat. Zahájil jsem 73. hlasování.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 43, proti 72, zdrželo se 54, nehlasovalo 10 poslanců.

Poslanec Tomáš Ježek: Další návrh zní, že Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá Prezídium Fondu národního majetku, aby předložilo do 30. září 1994 zprávu o výsledcích hospodaření Fondu a o hospodaření se svěřeným majetkem v minimálním rozsahu předepsaném zákonem pro právnické osoby, to znamená rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha, výrok auditora, doplněném o informace o struktuře aktiv a pasiv svěřeného majetku.

Zde poznamenávám, že tato zpráva bude předložena na příštím plenárním zasedání Parlamentu, tj. počátkem července. Je možné hlasovat pro, ale bude to ještě dříve, než navrhuje pan poslanec.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Je zahájeno 74. hlasování.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 102, proti 9, zdrželo se 62, nehlasovalo 5 poslanců.

Poslanec Tomáš Ježek: Poslední návrh zní takto:

Poslanecká sněmovna Parlamentu žádá Prezídium Pozemkového fondu České republiky, aby předložilo do 30. září 1994 zprávu o výsledcích hospodaření Fondu a o hospodaření se svěřeným majetkem v minimálním rozsahu předepsaném zákonem pro právnické osoby, tj. rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha výrok auditora, doplněnou o informaci o struktuře aktiv a pasiv svěřeného majetku včetně seznamů neplatících nájemců (a to i těch, kterým byly splátky odloženy) a vyčíslení ztrát takto vzniklých."

Je mi známo, že i takováto zpráva Pozemkového fondu bude předložena, a proto doporučuji hlasovat pro.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Zahájil jsem 75. hlasování.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 122, 5 proti, 45 se zdrželo, nehlasovalo 7 poslanců.

Poslanec Tomáš Ježek: Pan poslanec Recman předložil návrh, v němž Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby zhodnotila důsledky rozdělení ČSFR k 31. 12. 1992, jejich dopad do národního hospodářství České republiky, a aby předložila ve II. pololetí roku 1994 písemně materiál do Poslanecké sněmovny.

Já s tímto návrhem nesouhlasím a předpokládám, že pan ministr rovněž ne.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Zahájil jsem 76. hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Návrh nebyl přijat.

Pro hlasovalo 69, proti 79, zdrželo se 27, nehlasovalo 7 poslanců.

Poslanec Tomáš Ježek: Jako další vstoupil pan poslanec Janeček s návrhem, aby v bodě III. písm. c) návrhu obsaženém ve společné zprávě byla částka 340 mil. zaměněna za částku 330 mil. a aby bylo připojeno písm. e) tohoto znění:

"Částka 10 mil. Kč bude použita na odstranění architektonických bariér v ÚSP a DD."

Já jsem tuto věc konzultoval s panem ministrem financí. Tento návrh spadl jaksi příliš z čistého nebe a nebyl s nikým konzultován a doporučuji, aby jistě bohulibý záměr pana poslance byl řešen jiným způsobem. Proto návrh nedoporučuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Zahájil jsem 77. hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Návrh byl přijat.

Pro hlasovalo 97 poslanců, proti 22, zdrželo se 56, nehlasovali 4 poslanci. Prosím o klid.

Poslanec Tomáš Ježek: Pane místopředsedo, tím jsem vyčerpal všechny návrhy, které byly podány a je možno dát hlasovat o usnesení.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kolega Štrait se hlásí.

Poslanec Jaroslav Štrait: Pane předsedo, nebylo hlasováno o mém návrhu.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Prosím, abychom hlasovali ještě o pozměňovacím návrhu kolegy Štraita. Mohu požádat kolegu Štraita, aby svůj návrh upřesnil?

Poslanec Tomáš Ježek: Okamžik, okamžik, okamžik. Velice se omlouvám panu kolegovi Štraitovi, moc se mu omlouvám, zapomněl jsem jeho návrh na stole. Omlouvám se ještě jednou.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Prosím o přednesení tohoto návrhu.

Poslanec Tomáš Ježek: Pan kolega Štrait navrhuje zařadit bod IV., v němž žádá vládu, aby

"a) zajistila počínaje údaji k rozpočtu 1994 samostatné sledování příjmů a výdajů státního rozpočtu v oblastech sociálního zabezpečení, zdravotnictví a zaměstnanosti."

Já podotýkám, že v této struktuře jsou údaje k dispozici, je to rutina a tak to jest. Čili, není třeba nic v tomto smyslu žádat ani navrhovat.

Poslanec Jaroslav Štrait: Ten návrh je celek, bod a) a b) spolu souvisejí.

Poslanec Tomáš Ježek: Dobře, k tomu je bod b): "případný přebytek příjmů nepoužívat pro jiné kapitoly státního rozpočtu."

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Je to jeden pozměňovací návrh, jak předkladatel upřesnil, můžeme o něm hlasovat a prosím společného zpravodaje o vyjádření.

Poslanec Tomáš Ježek: S tím nelze souhlasit, protože jednotlivé kapitoly nejsou fondy, tudíž omezovat disponování s rozpočtovými výdaji na určité kapitoly prostě je nepřípustné z hlediska rozpočtových pravidel.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Zahájil jsem 78. hlasování. Kdo podporuje tento pozměňovací návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 62, proti 73, zdrželo se 38, nehlasovalo 5 poslanců.

Poslanec Tomáš Ježek: Pane místopředsedo, nyní už opravdu byly vyčerpány všechny návrhy. Ještě jednou se omlouvám panu kolegovi Štraitovi za opomenutí a můžeme přistoupit k hlasování o návrhu, který je obsažen ve společné zprávě v tisku 1003. Ptám se, jestli si přejete, abych návrh přečetl?

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Já to povazuji za zbytečné, ale s technickou poznámkou se přihlásil kolega Hájek Josef. Prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Josef Hájek: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, opravdu stručně před celkovým hlasováním. Vzhledem k tomu, že o mém návrhu na usnesení, kde byla konstatace, že jistý krok ministerstva financí a vlády je v rozporu se zákonem, s rozpočtovými pravidly, se rozhodlo tak, jak se rozhodlo, využívám této možnosti a jménem 54 poslanců, kteří potvrdili vlastně svým hlasováním právní výklad rozpočtových pravidel tak, jak byl předložen, žádám, aby toto bylo vnímáno pro prezidenta NKÚ jako podnět ke konečnému stanovisku o kompetenci rozhodování s těmito prostředky. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jestli mi je dobře znám zákon o NKÚ, musí o tom rozhodnout sněmovna. A protože by se v tom případě jednalo o nový bod, nebráním se tomu, aby byl zařazen, ale 54 poslanců je menšina; návrh může přednést podle zákona o NKÚ (nemýlím-li se a prosím, aby mne případně někdo opravil) pouze orgán sněmovny. A protože je zde prezident NKÚ, poprosím ho, aby kývnutím naznačil, zda souhlasí s tím, co jsem zde řekl.

Prezident NKÚ Lubomír Voleník: Ano, je to možné jen většinovým hlasováním.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Budeme hlasovat o návrhu jako celku. Předtím však prosím o jedno upřesnění pro stenozáznam. Schválili jsme dva samostatné body, které nebyly očíslovány. Prosím, aby do stenozáznamu byly označeny jako bod 4 a bod 5, tj. odvolávka na Fond národního majetku a Pozemkový fond.

Poslanec Tomáš Ježek: Pane místopředsedo, já se domnívám, že ty návrhy, které byly schváleny, by neměly být součástí usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu ke státnímu závěrečnému účtu České republiky, neboť ani Fond národního majetku, ani Pozemkový fond nejsou součásti státního rozpočtu.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Já s tím souhlasím, sněmovna však rozhodla jinak. Nezbývá mi nic jiného než nechat hlasovat o celkovém návrhu usnesení, rozšířeném o body 3, 4 a 5. Ptám se zda jsou nějaké připomínky k tomuto postupu. Nejsou.

Zahajuji 79. hlasování a ptám se, kdo podporuje tento návrh. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Konstatuji, že návrh byl přijat. Pro hlasovalo 109 poslanců, proti 40, 31 se zdrželo, nehlasovali 3.

Skončili jsme tím další bod podle schváleného programu bod 22.

Děkuji místopředsedovi vlády a ministru financí. Společný zpravodaj chce ještě něco dodat.

Poslanec Tomáš Ježek: Pane místopředsedo, v tomto momentě již nevystupuji jako společný zpravodaj, nýbrž jako předseda rozpočtového výboru, který žádá Parlament o přestávku, ve které by se rozpočtový výbor sešel v místnosti č. 56 a dokončil projednání stanoviska k vládnímu návrhu zákona o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv. Prosím také poslance Effenbergera, Holuba a Křížka, aby nás navštívili v místnosti č. 56, kde bude zároveň kolega zpravodaj a bude moci být vypracována společná zpráva.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Neumožním přestávku pro jednání výboru, ale pro celou sněmovnu. Sejdeme se zítra v 9 hodin.

(Schůze byla přerušena v 18.55 hodin.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP