Středa 1. června 1994

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Wagnerovi. Prosím pana poslance Josefa Hájka, aby se ujal slova. Připraví se pan poslanec Jaroslav Štrait.

Poslanec Josef Hájek: Vážený pane předsedající, vážený pane místopředsedo vlády, dámy a pánové, své vystoupení rozdělím do dvou základních bloků.

V první části vás seznámím s dikcí stanoviska našeho poslaneckého klubu k předkládanému návrhu státního závěrečného účtu. Ve druhé části přednesu několik rozšiřujících a doplňujících návrhů k předloženému usnesení, jak je uvedeno ve znění společné zprávy, s krátkým zdůvodněním.

Nejprve stanovisko klubu Levého bloku k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 1993.

Vládou očekávané výsledky hospodářského rozvoje České republiky zůstaly i v roce 1993 nenaplněny. Pokračoval i nadále pokles hrubého domácího produktu. Roční míra inflace ve výši 20,8% výrazně překročila vládní prognózu, a to i při zpomalení a rozmělňování dalších cenově deregulačních kroků.

Došlo k dalšímu propadu výkonnosti hlavních výrobních sektorů, v průmyslu, stavebnictví i v zemědělství.

Relativně nízké procento nezaměstnanosti není bohužel výsledkem řízené rekvalifikační aktivní politiky zaměstnanosti a vytvářením nových pracovních míst. V průběhu roku 1993 se zdvojnásobil počet neumístěných osob na jedno volné pracovní místo z 1,7 neumístěných osob na 3,4. Celkovou číselnou bilanci nezaměstnanosti snižuje pak počet osob, které předčasně, tj. až o 2 roky dříve, odešly do důchodu. Těchto osob je cca 100 000.

Trvalé podhodnocení ceny práce ukazuje, že jsme se vydali cestou tzv. zaměstnanosti chudých. Je málo pochopitelné, že prostředky rozpočtu na řešení nezaměstnanosti nejsou čerpány v průběhu roku, a tedy i s jistým předstihem efektu, a návazně na to je sněmovně navrhováno část rozpočtového přebytku směrovat na zmírnění nezaměstnanosti v nejvíce postižených okresech.

Velmi střízlivě a opatrněji hodnotíme i dosaženou obchodní bilanci za rok 1993 včetně její teritoriální a zbožové struktury. Na rozdíl od vládního hodnocení považujeme náš export s dominantním 52,6procentním zaměřením na vývoz paliv, surovin a energií v delším časovém období za škodlivý.

V oblasti obchodní bilance potravin se dostává naše republika do pozice země, kde dovoz potravin překračuje jejich vývoz. Razantní privatizace v rozsahu a čase nepřináší žádoucí a potřebné mikroekonomické efekty. Insolventnost a nízká likvidita podnikové sféry přerůstá pouhou rovinu řetězové platební neschopnosti a ohrožuje i bankovní systém. Podniky netvoří potřebnou masu zisku na odvod daní do státního rozpočtu ani na schopnost splácení splátek přijatých úvěrů.

Z domácích úvěrů má více než 20%, absolutně vyjádřeno 158 mld. Kč, charakter úvěrů značně rizikových a případné krytí těchto ztrát je na samé hranici bankovního kapitálu, bankovních rezerv i oprávek. Znepokojující je i prudký nárůst pohledávek Fondu národního majetku k privatizovaným subjektům.

Návrh státního závěrečného účtu převádí tyto procesy do peněžního vyjádření příjmů a výdajů veřejných rozpočtů. Ze zřejmých důvodů věcných i systémově metodických nelze srovnávat rozpočtové hospodaření ani v dalším časovém úseku, ani v příjmových položkách. Porovnávání na rozpočtová čísla ve značném rozsahu i hloubce rozpočtových změn je ve shodě se závěry NKÚ činnost předem odsouzená k nezdaru. Obsáhlý materiál NKÚ oprávněně ukazuje na celou řadu nehospodárných a neoprávněných výdajů, na nedostatečnou úroveň účetní evidence rozpočtových subjektů i na benevolenci a nedostatky v oblasti daňové správy.

Z tohoto důvodu pouze konstatujeme, že v rozpočtovém roce 1993 se nepodařilo zajistit jeden z rozpočtových cílů, t. j. postupné snižování podílu veřejných rozpočtů na hrubém domácím produktu. Vyrovnanost a výsledná mírná přebytkovost státního rozpočtu je dána tím, že výpadek daňových příjmů ve výši 34 mld. Kč byl pokryt neopakovatelným a nerozpočtovaným doběhem tzv. starých daní ve výši 22,8 mld. Kč, dále neopakovatelným a možná i vratným inkasem třinácti záloh na sociální pojištění a rozpočtovým podhodnocením výnosů z cel.

Z tohoto důvodu neakceptujeme návrh na rozdělení rozpočtového přebytku a navrhujeme sněmovně tento přebytek převést do aktiv státního rozpočtu a tedy i do její rozpočtové dispozice. Tolik dikce stanoviska.

Nyní mi dovolte předložit několik pozměňovacích návrhů na usnesení.

Za prvé doporučujeme nahradit plné znění v celé části 3 v návrhu usnesení ve znění společné zprávy textem: Návětí je "Sněmovna Parlamentu souhlasí s převodem přebytku státního rozpočtu České republiky za rok 1993 ve výši 1,081 mil. Kč do státních finančních aktiv".

Zde bych řekl krátké zdůvodnění tohoto návrhu. Je zřejmé, že navrhovaným vládním řešením de facto povyšujeme nebo šetříme rozpočtovou rezervu vlády roku 1994, která - a já připomenu - je dostatečně dimenzovaná ve výši 3,4 mil. Kč a při schvalování návrhu rozpočtu na rok 1994 ji tato sněmovna bez účelového určení výrazně zvýšila. Nic nenamítám proti čtyřem titulům uvedeným k finančnímu vykrytí, ovšem mám pochybnosti, zda již toto vláda neučinila za nás, zda nerozdělila peníze bez souhlasu nejvyššího orgánu, který může s přebytkem disponovat. Z tisku a informace víme, že problémy okresů, kde vzrostla nezaměstnanost, byly řešeny, nemohly být však řešeny dříve než sněmovna toto usnesení a tento závěr přijala.

Jinými slovy doporučuji sněmovně, aby si dispozici o rozdělování přebytku, a podle rozpočtových pravidel jedině ona tuto kompetenci má, ponechala i pro rok 1994.

Dále navrhuji rozšířit návrh na usnesení o část 4 takto: Návětí "Sněmovna žádá vládu České republiky, aby

a) spolu s kontrolní zprávou o plnění státního rozpočtu za první čtvrtletí tohoto roku předložila sněmovně finanční a majetkovou inventuru vzájemných závazků a pohledávek České republiky se Slovenskou republikou k datu 31. 12. 1993 a bilanci plnění všech smluv a dohod uzavřených na úrovni parlamentů a vlád obou zemí ve vztahu k rozdělení federace".

Zdůvodnění bude velmi stručné. Myslím si, že podobný ekonomický a hospodářský manévr, jaký se provedl v této zemi dělením dvou ekonomik, by si vyžádal solidnější hodnocení po prvním roce působení oddělené ekonomiky, než je tomu věnováno v komentáři k návrhu státního závěrečného účtu.

"b) žádá vládu, aby do 30. 9. 1993 nechala provést expertní hodnocení kvality státních finančních aktiv s výjimkou aktiv na bankovních účtech. Slyšeli jsme zde, jaký je fond stálých aktiv a pasív. To vyvolává samozřejmě možnost nezdravě optimistického posuzování rigidní pozice státu. Myslíme si, že je zcela legitimní - tak jak to musí udělat každá banka - aby si nechala ohodnotit, pokud to neumí sama, kvalitu svých aktiv a aby sněmovna byla objektivně informována o vlastní likvidní pozici.

c) žádá vládu, aby na schůzi sněmovny Parlamentu v září t. r. předložila kontrolní zprávu o plnění programového prohlášení". Tady se nebudu ve zdůvodnění opírat o nic jiného než o výrok pana místopředsedy vlády - proto na něho chci apelovat, který aby pronesl při schvalování rozpočtu na rok 1994 v této sněmovně - na 15. schůzi, kde řekl, že na otázky tohoto typu bude jistě dostatek prostoru v průběhu příštího roku, kdy vláda bude zhruba v polovině období tuto bilanci provádět. Skutečně jsme tomu rozuměli tak, že vláda sama se domnívá, že by měla v polovině svého časového mandátu předložit jakousi kontrolní zprávu naplňování svého programového prohlášení. Považujeme to za požadavek zcela legitimní a zřejmy a pokud by nebyl akceptován, ptám se proto pana místopředsedy vlády, proč od prosince vláda změnila svůj názor.

Dále a naposledy za třetí rozšířit návrh na usnesení o část 5 takto: Poslanecká sněmovna konstatuje, že v rozporu se zněním zákona o státním rozpočtu č. 10/1993 Sb., § 1 vláda nerealizovala zákonem schválenou dotaci ve výši 3 mld. Kč do fondu tržní regulace a snížila tuto dotaci o 1,425 mld. Kč. Z tohoto důvodu jsou patrně zkreslena i státní aktiva a sněmovna žádá vládu České republiky, aby tato částka ve výši 1,425 mld. Kč byla obratem do fondu tržní regulace převedena. Zdůvodnění také nebude obsáhlé. Podle našeho názoru vláda nemá kompetenci měnit žádným svým rozhodnutím zákonem stanovené dávky a dotace. Sněmovna žádnou změnu nepřijala, a tedy i v uzavřeném rozpočtovém roce, pokud tyto zdroje potřeba nebyly, měly být vykázány jako zůstatek na příslušném účtu státního fondu tržní regulace. To za a).

Za b) bohužel musím konstatovat, že jsme z materiálů, které nám byly předloženy, nedohledali doputování těchto peněz do státních finančních aktiv. Odvolal bych se na materiál pod písmenem e) tabulku 10 - přehled státních finančních aktiv a pasiv.

Na řádku "bankovní účty ostatních účelově vázaných prostředků" - tady je zůstatek k 31. 12. 1,389 mld. Kč, to znamená na tomto účtu de facto ani ta nevydotovaná částka nemůže být. Ptám se tedy, kde je. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Hájkovi. Prosím pana poslance Štraita, aby se ujal slova, připraví se pan poslanec Kraus.

Poslanec Jaroslav Štrait: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych ve svém krátkém vystoupení upozornil na dvě věci ze státního závěrečného účtu 1993. Především bylo rozpuštěno 7 mld. korun ze sociálního pojištění v rozpočtu. V r. 1993 bylo totiž vybráno na důchodové pojištění o 5,8 mld. Kč víc a na politiku zaměstnanosti 9,5 mld. Výdaje na nemocenské pojištění jsou schodkové 8,3 mld. Kč. Jde tedy o přebytek 7 mld., který se přerozděluje v rámci rozpočtu.

Kolegové si jistě vzpomínají, že přerozdělování v rozpočtových kapitolách, zvlášť pak netransparentnost výběru dávek na nemocenské a důchodové dávky, bylo vždy předmětem velké kritiky. Je tomu tak i nadále.

Další konstatování je, že již druhý rok jsou velké přebytky financí v politice zaměstnanosti, kterou si tak občané fakticky předplácejí. Domnívám se, že aktivita úřadů práce na vytváření nových pracovních míst je klesající. Jak jsem uvedl při jednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, postrádají nápaditost a invenci. Uváděl jsem také příklady ze Saska Anhaltska, kde jsou úředníci tamních pracovních úřadů posíláni do terénů a velmi podrobně na místě situaci analyzují. U nás mám dojem spíš opačný, čeká se na uchazeče o zaměstnání, který musí přijít za nimi. Prostě hřeší se na relativně nízkou, avšak plošně počítanou nezaměstnanost.

Dovolte mi ještě také přednést pozměňovací návrh. Doporučuji připojit k předloženému usnesení ve smyslu společné zprávy římskou čtyřku - žádosti na vládu.

Tedy "žádá vládu, aby a) zajistila počínaje údaji k rozpočtu v roce 1994 samostatné sledování příjmů a výdajů státního rozpočtu v oblastech sociálního zabezpečení, zdravotnictví a zaměstnanosti. b) Případný přebytek příjmů nepoužívala pro jiné kapitoly státního rozpočtu." Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Štraitovi a prosím pana poslance Krause, aby se ujal slova. Připraví se pan poslanec Brožík.

Poslanec Michal Kraus: Vážení kolegové, vážené kolegyně, je zcela samozřejmé, že vláda - alespoň naše dnešní vláda - nebude hodnotit výsledky své práce do hospodářské oblasti nijak negativně. Zdá se, že si je tak jista svým dílem, že se ani neobtěžovala přijít se ze své práce zodpovídat jako celek. Věc ve vyspělém světě jistě nevídaná. Podle některých velmi pečlivě vybraných makroekonomických ukazatelů by na to snad i měla právo, ale hospodářská politika státu není jenom pět či šest ukazatelů. Vnucuje-li vláda Parlamentu, že naše hospodářství bylo v roce 1993 provázeno stále intenzivněji se projevující hospodářskou dynamikou, potom vědomě lže a lakuje dost šedou skutečnost na poněkud růžovější vizi. Dovolte mi proto se na státní závěrečný účet na rok 1993 podívat nezkreslenou optikou.

Vláda stejně jako v předchozích letech i v roce 1993 slibovala oživení ekonomiky. Místo slíbeného růstu hrubého domácího produktu o 1 až 3% však naopak pokračoval jeho další, nejen globální, ale zejména i značný strukturální pokles. Průmyslová výroba se snížila o dalších 5% a strojírenská dokonce o 10%, a to zejména v důsledku poklesu exportu do Slovenské republiky a prodeje na domácím trhu, což je obzvlášť zarážející. Proti roku 1989 byl hrubý domácí produkt již nižší o 21%, celková průmyslová výroba o 36%, z toho v podnicích s 25 a více pracovníky o 42% a přitom ve strojírenských dokonce o 55%, zatímco výroba těžkých, méně kvalifikovaných, ale kapitálově a ekologicky náročných prvovýrob klesala pomaleji a její už beztak nadměrný podíl se dále zvýšil. Tento negativní strukturální vývoj - a škoda, že mě neslyší pan ministr Dyba - je v příkrém rozporu s vývojem v zemích, které si způsobem transformace svého hospodářství vysloužily přezdívku hospodářský tygr pro své skutečné výsledky, nikoli pro to, že si to přály někteří jejich ministři.

Reálná mzda se sice v roce 1993 mírně zvýšila zhruba o 3,5%, čistá o 1%, ale přesto oproti roku 1989 byla dosud o 19% nižší. Avšak její zotavování bez úměrného zotavování produktivity, jež byla proti roku 1989 asi o 13 až 15% nižší a dosahovala jen 35 až 40% úrovně vyspělých zemí, při hlubokém nevyužití kapacit fixního kapitálu, proti roku 1989 nižšímu asi o 20 až 25%, vedlo k dalšímu pronikavému snížení rentability za tři čtvrtletí roku 1993 zhruba o 32%. Tím se dál snížila konkurenceschopnost podniků, zvyšují se tlaky na nákladovou inflaci a na devalvaci koruny a přetrvává platební neschopnost asi 60% podniků. Ani nejhlubší krize 20. století ve 30. letech nezaznamenala tak hluboké propady v těchto ekonomických ukazatelích, které provázejí ekonomickou reformu současné vlády. Ta však tyto výsledky považuje za úspěšný a pozitivní vývoj, jenž nemá obdoby.

Přitom snížení investic do fixního kapitálu o dalších 8%, proti roku 1989 již o 21%, přestože už 3 roky nezabezpečuje ani prostou obnovu ani už dříve odkládanou modernizaci zastaralých kapacit včetně infrastruktury ani ochranu životního prostředí, může mít dlouhodobé důsledky pro vývoj produktivity. Naše komparativní výhody a konkurenční způsobilost jsou ohroženy chaotickým rozpadem hospodářské infrastruktury, zejména vědeckovýzkumné a vývojové základny, kde se počet pracovníků snížil oproti roku 1989 asi o 60%. Je sice pravdou, že část těchto kapacit se přelila do poradenských a podobných institucí, kde si však většinou orientují na krátkodobé úkoly a slouží alespoň z části zahraniční konkurenci.

Přes budovatelská hesla pana premiéra o ukončení ekonomické transformace ozdravná restrukturalizace a modernizace podniků ještě většinou nezačala. Přestože byl již vykázán nadpoloviční podíl soukromého vlastnictví na tvorbě hrubého domácího produktu, privatizace provedená převážně kupónovou metodou nevytváří aktivní a angažované vlastníky, ve valné většině případů nevede nejen k překonání platební neschopnosti podniků, jejich zápasu o holé přežití a jejich agónie, ale ani k jejich racionálnějšímu chování.

Přes povinný optimismus pana guvernéra ČNB se začíná reálně oslabovat i tolik zdůrazňovaná, dosud udržovaná stabilita měny.

Opět se zvýšila míra inflace, která u spotřebitelských cen dosáhla 21% místo vládou slibovaných 14 - 17%. Vyrovnávání běžného účtu platební bilance bylo jen poměrně těsné /zhruba o 0,8 mld. USD včetně nekonvertibilních měn, ale bez SR/ v důsledku setrvalého deficitu obchodní bilance.

Současně se téměř zastavil příliv přímých zahraničních investic. Naopak však za přímého přispění vlády rychle roste příliv zahraničního akvizičního kapitálu včetně prodeje akcií našich podniků do zahraničí.

Roste i příliv zahraničních úvěrů vlivem nadměrné míry úroků u nás. Hrubá zahraniční zadluženost v konvertibilních měnách vzrostla o 30% na 8,7 mld. USD, takže převážně na její vrub se uskutečnil nákladný růst devizových rezerv na 6,3 mld. USD, která je v takovéto výši již nadměrná, neboť v podstatě pokrývá polovinu ročního exportu.

Celkový sestup ekonomiky je s tichým souhlasem a přivíráním očí u vládní garnitury zmírňován rozšiřováním stínové ekonomiky, jejíž podíl se proti roku 1989 zhruba zdvojnásobil a patrně se již přibližuje evropské špičce, reprezentované zejména Itálií.

Doslova exploze šedé ekonomiky byla umožněna nejen nelegálními důchodovými toky, zejména z hromadně pašovaných importů, z přelivu bývalé čs. měny, deponované v zahraničí do peněžního oběhu ČR, z daňových úniků, z neevidovaných příjmů z turistiky apod., ale ve stále rostoucí míře i nelegálním výprodejem majetku do zahraničí, umožňujícím rozsáhlé praní špinavých peněz v důsledku zásadních mezer v legislativě, zvlášť v oblasti dozoru nad privatizací, ochrany státního rozpočtu, finančních prokuratur, konfliktů zájmů, postranního podnikání, prokazování původu peněz, atd.

Stínová ekonomika sice tlumí celkový dosavadní pokles životní úrovně, ale cestou. její extrémní diferenciace ve prospěch jedné pětiny až jedné třetiny bohatnoucí části obyvatelstva. Současně rozvrací tržní prostředí a ohrožuje poctivé podnikatele.

Bezprostřední příčinou dalšího prohloubení negativního hospodářského vývoje bylo také rozdělení ekonomiky bývalé ČSFR, na němž se současná vládní reprezentace aktivně podílela.

Okamžité zastavení pomoci Slovensku z naší strany se přitom obrací i proti ČR, vedlo a vede k výraznému poklesu exportu ČR do SR (v roce 1993 zhruba o 3/4 mld. USD a letos, zdá se, o další 3/4 mld. USD, nemluvě o dalších vyvolaných vlivech včetně urychlení strukturálního sestupu). V současné době je již patrně ohrožena i existence celní unie se SR v době, kdy hledáme cesty mnohem náročnější integrace do Evropské unie.

Považuji proto za nutné zdůraznit, že hlavními viníky zhroucení exportu do SR a ohrožení celní unie, kteří nesou i plnou odpovědnost, jsou vláda ČR a zejména ministerstvo průmyslu a obchodu v čele s panem ministrem Dlouhým. Ten kromě kritiky Slovenska a Slováků neučinil vloni ani letos ani sebemenší pokus o aktivní a vzájemně výhodné řešení. Netečnost pana ministra, spojená s arogancí vůči potenciálním obchodním partnerům ze Slovenska je příčinou postupného rozpadu vzájemného obchodu a po likvidaci Aera Holding, postupné kolonizaci Auto Škody Mladá Boleslav a prapodivné a hlavní pozdní privatizace české petrochemie, je to další ukázka jeho skvělých schopností mystifikace a až kašpirovského umu přesvědčit, že černý čtverec je vlastně bílý kruh.

Pan premiér Klaus sice navzdory rozdmýchaným emocím moudře upozornil, že majetkové vyrovnání (uznání a splátky dluhů) se SR představují jen desetinu rozsahu ve srovnání s udržováním vzájemného obchodu i našeho exportu, za moudrými slovy však nenásledovaly stejně moudré a hlavně přiměřené aktivní činy. Stejná moudrost a pochopitelně i její naplnění činy by však měla platit obdobně i vůči Rusku, kde případné splátky dluhů jsou jen zlomkem možných zdrojů z fungujícího vzájemného obchodu.

Přes optimistická slova pana ministra Kočárníka je skutečný stav české ekonomiky notně alarmující, a to i při opravdu objektivním srovnání s ekonomikou polskou, či maďarskou, kterým by naši ekonomové byli rádi vzorem. Naše ukazatele dynamiky rozvoje, či např. vývoje průměrných mezd, které jsou skutečně vypovídajícími, začínají za polskými i maďarskými poněkud pokulhávat. Setrvalou, hlubší příčinou je přitom pokračující makroekonomická restituce souhrnné poptávky, restriktivní měnová i fiskální politika (deficit státního rozpočtu sice dosáhl jen 2% hrubého domácího produktu, ale napomáhal pouze oživování spotřebně importní poptávky), absence účinné průmyslové (intervenční) politiky i v podmínkách jednostranné, naivně přehnané liberalizace zahraničního obchodu tváří v tvář protekcionizmu vyspělých zemí, převážná dezerce státu od výkonu jeho zbývajících vlastnických práv, malá účinnost zvoleného, převážně kupónového způsobu privatizace, zanedbáváni součinnosti vlády při tvorbě hospodářské politiky s hospodářským managementem, s obchodními komorami a podnikatelskými svazy a dokonce setrvalá snaha o oslabení úlohy odborů.

Sociální smír je stále více udržován populisticky jen na úkor budoucnosti přetrvávající nízkou nezaměstnaností, umožněnou dále rostoucí přezaměstnaností v podnicích, zmirňováním počátečního poklesu reálné mzdy bez zotavování produktivity na úkor investování, vytvořením vlastnictví kupónových rentierů převážně ve formě jejich spotřebitelské rezervy místo angažovaného vlastnictví podniků zápasících o holé přežití. Smír je vykupován "projídáním" kapitálu a zahraničním zadlužováním při dalším oslabování našich, zejména perspektivních komparativních výhod.

Bohatství i ekonomická moc jsou přitom stále více extrémně koncetrovány do rukou malé menšiny všemocných. O bývalé NDR tvrdila anekdota, že ji Karel Marx nespravedlivě podělil svým dědictvím - odkázal jí jen Manifest (rozuměj Komunistický Manifest), zatímco západnímu Německu "kapitál" (rozuměj Kapitál). Obdobně česká kupónová privatizace rozdává kapitál ve skutečnosti jen hrstce všemocných, tedy jen asi 500 rodinám, formou rozhodujících křesel vlastníků, zatímco obrovské většině asi 6 milionům Diků jen její právní manifest v podobě bezmocných kupónových akcií a potenciální odstupné ve výši maximálně snad jednoroční mzdy.

Z pohledu konfrontace vládních slibů vývoje ekonomiky v roce 1993 a růžového hodnocení jejího skutečného průběhu s realitou všedního dne a statistickými údaji je zcela jasné, že pokud se zcela zásadním způsobem nezmění hospodářská politika vlády, je tolik slibované oživení ekonomiky v roce 1994, tedy růst hrubého domácího produktu o 2 až 3%, udržení míry inflace pod 10% či rovnováhy běžného účtu platební bilance ohroženo.

Česká ekonomika potřebuje oživení zejména exportně investiční poptávky. To však předpokládá buď změnu vlády, nebo změnu vládní hospodářské politiky a přechod k prorůstové peněžní a fiskální politice. Uplatnit i tržně konformní průmyslovou politiku zaměřenou na obnovení komerční, technické a technologické konkurenční schopnosti našich výrobců a k tomu využít cílené podpory rozvoje vědy, výzkumu a vývoje, podpory programů nezbytné restrukturalizace, modernizace podniků a rekvalifikace pracovní síly, aktivní podpory exportu, počínaje exportem na náš nejbližší trh do SR, i ochrany domácího trhu přiměřeně naší konkurenceschopnosti.

Sanaci životaschopných významných podniků musí vláda zasadit do širšího rámce perspektivní strategie průmyslové politiky, má-li vůbec nějakou, a spojit ji s programem překonání masové platební neschopnosti podniků. Vláda musí hledat cesty, jak pasivní kupónové rentierství přeměnit na aktivní a angažované vlastnictví, šíře podporovat drobné a střední podnikání, posílit a rozvinout systém společenského vyjednávání vlády, zaměstnavatelů a odborů k součinnosti i při tvorbě hospodářské politiky.

Bude-li naopak vláda neustále dogmaticky trvat na svém úzce monetaristicky pojatém hlídání několika málo vybraných makroekonomických ukazatelů na úkor skutečné hospodářské politiky, bude i nadále přetrvávat žití na úkor budoucnosti, vyjídání podniků a prohlubující se hospodářský pokles. Bude-li vláda dále devastovat mikroekonomickou sféru, nezpůsobí tím těžkosti jen sobě, ale i svým následovníkům a hlavně české ekonomice.

Objektivní hospodářské výsledky roku 1993 jsou toho nejlepším důkazem. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Krausovi, prosím pana poslancě Brožíka, aby se ujal slova, připraví se pan poslanec Grulich.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP