Středa 1. června 1994

Začátek schůze Poslanecké sněmovny

1. června 1994 ve 14.10 hodin

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka, místopředseda PSP P. Tollner a 170 poslanců.

Za vládu České republiky: místopředseda vlády J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr financí I. Kočárník, ministr pro hospodářskou soutěž S. Bělehrádek, ministr průmyslu a obchodu V. Dlouhý, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr vnitra J. Ruml, ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci J. Skalický.

(Jednání opět zahájeno v 14.10 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Vážené kolegyně a kolegové, prosím, abyste se dostavili do jednacího sálu a ti, kteří jsou přítomni, aby zaujali svá místa a uklidnili se, abychom mohli zahájit jednání naší 19. schůze.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zahajuji druhý jednací den 19. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. - Prosím o klid.

S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Kavan, prosím.

Poslanec Petr Kavan: Pane předsedající, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že přes naše opakované požadavky není na prezenční listině uváděna politická příslušnost, sděluji, že poslanci Moravské národní strany Jaroslav Ungr, Jiří Bílý a Petr Kavan jsou přítomni na dnešním zasedání.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Vítám zástupce vlády i ostatní hosty a vidím, že se o slovo hlásí paní poslankyně Röschová. Prosím.

Poslankyně Anna Röschová: Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych navrhla rozšíření bodů programu 19. schůze, a to o usnesení Poslanecké sněmovny, které by bylo směrované se žádostí vůči vládě a týkalo by se oblasti rodinného práva. Nebudu tu teď příslušné usnesení číst.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji paní poslankyni Röschové.

Mám informaci technického rázu - pan poslanec Vrzal má náhradní kartu č. 20.

Budu nyní pokračovat v organizačních informacích.

Dnes ve 13 hodin se sešel organizační výbor, a proto mi dovolte přednést úvodem jeho návrh na rozšíření pořadu. Organizační výbor doporučuje rozšířit pořad 19. schůze o návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimeční zkrácení zákonné 60denní lhůty k projednání návrhů zákonů. Protože se podle § 75 jednacího řádu hlasuje o návrhu na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů bez rozpravy, přejdeme hned k hlasování o obou návrzích, které zde byly předloženy.

Prosím, abyste se zaregistrovali. (Děje se.)

Dámy a pánové, budeme hlasovat o návrhu, který přednesla paní poslankyně Röschová, protože zazněl jako první. Ještě než dám hlasovat, oznámím, že pan kolega Kalus má náhradní kartu č. 19. Je zde ještě před prvním hlasováním nějaká informace podobného druhu?

Není-li tomu tak, můžeme přistoupit k hlasování. (Hlas z pléna: zopakovat návrh poslankyně Röschové.)

Děkuji, prosím tedy paní kolegyni Röschovou, aby zopakovala svůj návrh na název bodu, o který navrhuje rozšířit program schůze.

Poslankyně Anna Röschová: Návrh usnesení, ve kterém se Poslanecká sněmovna obrací na vládu v otázkách úpravy rodinného práva.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji paní poslankyni Röschové.

Budeme tedy hlasovat o tomto návrhu paní poslankyně Röschové.

Než dám hlasovat, chci se ještě zeptat - paní kolegyně totiž neupřesnila místo. Nechává to. jak vidím, na úvaze řídícího schůzi, domnívám se tedy, že bychom tento bod, pokud by byl schválen, mohli zařadit do programu zítřejšího jednacího dne.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku v hlasování číslo 52. Hlasování bylo skončeno poměrem hlasů 125 pro, nikdo proti, 4 se zdrželi. Tento návrh byl přijat.

Nyní budeme hlasovat o návrhu organizačního výboru zařadit nový bod Návrh organizačního výboru na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 53. Omlouvám se, hlasování budeme opakovat.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať se příslušným způsobem vyjádří v hlasování číslo 54. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

I tento návrh byl přijat poměrem hlasů 79 pro, 5 proti, 50 se zdrželo.

Bod zařadíme operativně, jakmile dostaneme příslušné sněmovní tisky.

Pan kolega Lom má náhradní kartu číslo 18.

Dámy a pánové, dalším bodem našeho pořadu je

XIV.

Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko o volném obchodu podepsaná 4. prosince 1993 v Lublani

Z pověření vlády nám vládní návrh, který jsme obdrželi jako sněmovní tisk 837, odůvodní ministr průmyslu a obchodu pan Vladimír Dlouhý, kterého prosím, aby se ujal slova.

Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý: Pane předsedající, dámy a pánové, na základě usnesení vlády České republiky č. 685 ze dne 1. prosince 1993 byla dne 4. prosince 1993 podepsána v Lublani Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko.

Dohoda je výrazem snahy České republiky o postupné zapojování do integračních procesů v Evropě, rozvíjet principy tržní ekonomiky a podpořit vzájemný obchod se Slovinskem v souladu s ustanoveními Všeobecné dohody o clech a obchodu.

Ke konci dvouletého přechodného období, tedy k 1. lednu 1996, budou odstraněny všechny tarifní i netarifní překážky obchodu průmyslovými výrobky, vyjma osobních automobilů a některých položek, na které se vztahuje množstevní omezení při dovozu do České republiky. Vzhledem ke specifické povaze zemědělského sektoru se nepředpokládá plná liberalizace obchodu se zemědělskými výrobky a produkty, dohoda však zakládá postupnou liberalizaci i v této oblasti.

Text dohody Listiny celních koncesí u průmyslových a zemědělských výrobků byl s ohledem na Celní unii se Slovenskou republikou sjednáván třístranně. Byly však podepsány dvě bilaterální dohody, Česká republika se Slovinskem a Slovenská republika se Slovinskem, jednání se zúčastňovali vždy zástupci Ministerstev průmyslu a obchodu, financí, zemědělství a hospodářství České republiky.

Chtěl bych informovat, že obrat obchodu České republiky se Slovinskem v roce 1992 činil 2,4 mld. korun, v roce 1993 4,4 mld. korun. V roce 1993 se Slovinsko podílelo na zahraničním obchodu České republiky 0,6%. Vzhledem k počtu obyvatel Republiky Slovinsko lze však charakterizovat naše obchodní vztahy jako intenzivní.

Dohoda je předběžně prováděna od 1. ledna 1994. U průmyslového zboží zařazeného do příloh A a B jsou cla progresivně snižována v letošním roce o 50%, v příštím roce se sníží o 25% a k 1. lednu 1996 bude clo odstraněno úplně. Jedná se v našem obchodě například o vybrané válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, hnědé uhlí, minerální oleje, vybrané chemické výrobky, ale i například automatické pračky, armatury, různé druhy papíru apod.

Průmyslové výrobky, které nejsou zařazeny do listin A a B, jsou od 1. ledna 1994 bez cla. Například to jsou traktory, některé chemické výrobky, sklo a výrobky ze skla, buničina a některé další. U osobních automobilů vyvážených z České republiky bude slovinská strana postupně snižovat cla během pětiletého přechodného období. Automobily montované v Republice Slovinsko jedná se o vozy zn. Renault a Citroen - nesplňují podmínky o původu zboží, a proto se na ně nevztahují preference podle dohody o volném obchodu.

U zemědělských produktů a výrobků byly Slovinsku poskytnuty celní úlevy pouze v omezeném rozsahu, například u položek ryby, jablka, švestky, víno, lihoviny a cigarety, přičemž u některých jsou zavedena množstevní omezení. Ze slovinské strany byly získány celní úlevy např. u položek živá zvířata, slad, pivo a cukr, i když zde rovněž některé položky jsou množstevně omezeny.

Očekává se, že Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko přispěje k výraznému rozšíření výměny zboží a měla by stimulovat jak vývoz, tak dovoz. Bez ohledu na poměrně nízký podíl Slovinska na celkovém zahraničním obchodu České republiky jsme toho názoru, že je účelné v rámci české zahraniční politiky a české obchodní politiky rozšiřovat zóny volného obchodu především s těmi zeměmi, které jsou našimi přirozenými obchodními a potažmo i politickými partnery. Proto si vás dovoluji požádat, dámy a pánové, vážené poslankyně, vážení poslanci, abyste schválili předloženou dohodu. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu ministru Dlouhému a prosím. aby se ujal slova pověřený zástupce zahraničního výboru pan poslanec Otakar Vychodil, aby nás informoval o stanovisku zahraničního výboru k této dohodě.

Poslanec Otakar Vychodil: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dohoda mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko o volném obchodu, která je předkládána jako z kategorie prezidentských smluv, které podléhají ratifikačnímu procesu, v němž se vyskytuje - i předpokládá se - souhlas Poslanecké sněmovny, jak zde pan předkladatel naznačil, je dohodou pro nás velmi důležitou nejen z důvodu liberalizace zahraničního obchodu s určitou zemí, která je nám dejme tomu přirozeným partnerem a historicky zdůvodnitelným partnerem, ale také z důvodů ryze zahraničně politických, kde je - řekl bych - jistým způsobem deklarována a podtržena jistá orientace naší zahraniční politiky, která vlastně zde byla historicky několik set, ne-li více let. Osobně si myslím, že toto je aspekt, který je třeba zdůraznit.

V podstatě všechny věci související s dopadem této dohody zde byly panem předkladatelem řečeny. Je třeba si uvědomit, že dvouleté období, kdy by mělo dojít k úplné liberalizaci, je období poměrně krátké. Ovšem provázené určitými anomáliemi. Jak jsme při projednávání v zahraničním výboru zjistili, dojde k určitému přechodnému zdražení jistých produktů dovážených ze Slovinska z důvodů těch, které zde byly zmíněny, neboť na Slovinsko byl aplikován systém všeobecných celních preferencí, což souviselo s jistým zvláštním statutem bývalé Jugoslávie, pokud to říkám správně. Podle mne je to anomálie, která je pochopitelná, a mít běžný normální vztah se Slovinskem je určitě naším cílem i za cenu přechodného - řekl bych - poněkud rozkmitaného období.

Co se týče vztahu k celní unii se Slovenskem, který má Česká republika, bylo zde vysvětleno, že se jednalo i třístranně, což je pochopitelné, platí celní unie se Slovenskem. V předkládané dohodě je také zmíněn vztah k Evropské unii a k uruguajskému kolu GATT. Myslím si, že i tato část je vyřešena velice dobře.

Rád bych se ještě zmínil i o tom, že je možné uplatňovat podle této dohody různá - řekněme - ochranná opatření, pokud by některá ze stran dospěla k závěru, že dochází k ohrožení jejích nějakých vnitřních obchodních zájmů, případně bezpečnostních zájmů, což já považuji za velmi významné. Tímto vším by se měl zabývat společný výbor této zóny volného obchodu, který by se měl ad hoc scházet na požádání jednotlivých stran.

Jak zde bylo již zmíněno, jistá další anomálie, která také vyplývá ze specifického slovinského problému, se týká montovaných automobilů Renault, kdy je vlastně období klesání cel rozloženo - pokud se nepletu - do pěti let, tedy až do roku 1999, s tím, že pochopitelně - a to je obvyklí snad všude - se jisté výjimky týkají i zemědělských produktů.

Osobně si myslím, že tato dohoda, hlavně vzhledem k tomu, co jsem řekl na začátku, je pro naši republiku velice důležitá a já osobně - stejně jako pan ministr - vám doporučuji tuto dohodu ke schválení. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Vychodilovi. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Rozpravu končím vzhledem k tomu, že se do rozpravy nikdo nepřihlásil. Budeme hlasovat o návrhu usnesení, který je uveden ve sněmovním tisku č. 637 a který zní:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s Dohodou o volném obchodu mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko podepsanou dne 4. prosince 1993 v Lublani."

Dámy a pánové, kdo je pro přijetí tohoto usnesení, ať prosím zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 55. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Konstatuji, že jsme jednomyslně 131 hlasy přijali tento návrh usnesení.

Děkuji panu poslanci Vychodilovi a panu ministru Dlouhému.

Dalším bodem našeho pořadu je

XV.

Návrh statutu Fondu národního majetku České republiky

Předložený návrh, který jsme obdrželi jako sněmovní tisk 935, odůvodní z pověření vlády ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci a předseda Prezídia Fondu národního majetku pan Jiří Skalický, kterého prosím, aby se ujal slova.

Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiří Skalický: Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky mne požádala jako předsedu Prezídia Fondu národního majetku České republiky svým usnesení č. 353 z 23. března 1994, abych upravil předložený návrh Statutu ve smyslu předložených připomínek daných usnesením hospodářského výboru č. 176 ze dne 3. března a takto upravený návrh v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 zákona 171/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, předložil prostřednictvím vlády znovu ke schválení Poslanecké sněmovně Parlamentu.

Na základě tohoto zmíněného požadavku byl Statut upraven o veškeré připomínky dané usnesením hospodářského výboru a po projednání Prezídiem Fondu národního majetku byl předložen k projednání vládě České republiky, která svým usnesením ze dne 13. dubna 1994 č. 198 vzala takto upravený návrh na vědomí. Vláda zároveň doporučila zapracovat do Statutu ještě dvě drobná upřesnění a pověřila mne, abych stanovisko vlády tlumočil orgánům parlamentu.

Vzhledem k tomu, že návrh Statutu byl již v hospodářském výboru i ve sněmovně projednáván, považuji za možné vám s tímto vysvětlením doporučit, abyste Statut Fondu národního majetku ve znění předloženém hospodářským výborem schválili. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu ministru Skalickému. Nyní dávám slovo pověřenému zástupci hospodářského výboru panu poslanci Josefu Holubovi, aby odůvodnil usnesení garančního výboru, které jsme dostali, a přednesl návrh na usnesení Poslanecké sněmovny.

Poslanec Josef Holub: Vážený pane předsedající, vážení přítomní, jak už bylo řečeno panem předsedou Prezídia Fondu národního majetku, tato sněmovna Statut projednávala a požádala o jeho znovupředložení, což se stalo tiskem č. 935. Hospodářský výbor, který jako jediný statut projednával, přijal doporučující stanovisko pro sněmovnu s tím, že do Statutu budou zahrnuty dvě záležitosti, které ještě požadovala zahrnout vláda.

Já je teď pro jasnost přečtu, i když usnesení, které má číslo 213, jste dostali na své stoly.

Hospodářský výbor navrhuje, aby v článku 7 odst. 4 se první věta nahradila textem: "Předseda jedná samostatně ve všech věcech. První a druhý místopředseda jednají samostatně podle svého pořadí ve všech věcech, zastupují-li předsedu, jinak jednají samostatně v rozsahu své řídící působnosti (čl. a odst. 3 a 4) a mohou se vzájemně zastupovat." To je první připomínka.

Druhá je: v čl. 14 se slova "obchodních organizací" nahrazují slovy "obchodních společností". To je vysloveně jenom technická připomínka, ta vypadla při zpracovávání textu.

Proto si dovoluji požádat Poslaneckou sněmovnu, aby souhlasila s následujícím usnesením:

"Poslanecká sněmovna České republiky schvaluje Statut Fondu národního majetku včetně připomínek, které byly schváleny při projednávání v hospodářském výboru a jsou obsaženy v usnesení hospodářského výboru č. 213 ze dne 18. května 1994."

Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Holubovi a otevírám rozpravu k tomuto bodu. Jako první se do rozpravy přihlásil pan poslanec Recman, kterého prosím, aby se ujal slova. Připraví se pan poslanec Vorlíček.

Poslanec Svatomír Recman: Pane předsedající, pane ministře, pane prezidente NKÚ, vážená sněmovno, chtěl bych z tohoto místa přednést čtyři poznámky, které se týkají Fondu národního majetku, jeho statutu, případně jeho fungování v následujícím období, a do svého vystoupení jsem zakomponoval i tři dotazy, které bych chtěl položit panu ministru Skalickému. Jsem si vědom, že činnost FNM je dnes ostře sledována ve společnosti, v masmédiích i v samotném parlamentu. Do toho zapadá i návrh paní poslankyně Orgoníkové přednesený včera v úvodu 19. schůze Poslanecké sněmovny, který požaduje i zřízení parlamentní komise pro kontrolu celého procesu privatizace.

Moje první poznámka se týká návrhu statutu. Tento reaguje na zákon č. 210/1993 Sb., který vnesl změny a doplňky do zákona č. 92/1992 Sb. a dalších zákonů dotýkajících se privatizace, a upravuje podle něho předcházející Statut FNM. Ten vznikl na základě zákona ČNR č. 171/1991 Sb. a nesl na sobě stopy improvizace charakteristické pro průběh privatizace vůbec. Početné nejasnosti z této improvizace pocházející umožnily různý výklad jednotlivých ustanovení, absence jiných ustanovení pak pochybné a podezřelé majetkové transakce, jejich odhalováním se s požitkem zabývá denní tisk. Například je možno uvést prodej akcií, za něž si Fond národního majetku pořídil administrativní budovu, i navrhované použití finančních prostředků Fondu národního majetku k plnění závazků podniků zemědělské prvovýroby určené k privatizaci ve výši 7,051 miliard korun na základě usnesení vlády České republiky č. 266 ze dne 18. května 1994 a některé další.

Předložený návrh Statutu Fondu národního majetku tyto nejasnosti neodstraňuje a některé nové přidává.

Druhá poznámka: Fond národního majetku je podle zákona nestátní organizací, samostatnou právnickou osobou, která nabývá vlastní majetek, nakládá s ním svým jménem (uvedeno v čl. 2) a je striktně oddělena od státního rozpočtu. Je-li tomu tak, pak bych chtěl vyslovit určité pochybnosti, které bych chtěl formulovat do tří dotazů.

Můj první dotaz na pana ministra: proč jeho činnost řídí Ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci, - jak je to dáno § 1 zákona ČNR 171/1991 Sb., - které povinně schvaluje některá jeho rozhodnutí (čl. 2, písm. k) Statutu) přijímá od něho úhrady za vlastní činnost, jak je to dáno čl. 3 odst. 2?

Druhý dotaz na pana ministra: co znamená slovo "spolupracuje" s dalšími ústředními orgány České republiky, bankami a dalšími subjekty (zde se jedná o čl. 1 a čl. 11 Statutu), v kterém případě podřízenost, čili schvalování výsledků činnosti, v kterém obvyklou spolupráci, která by koneckonců mohla být pokládána za samozřejmost nezasluhující si další článek ve statutu? Z něho by naopak mohlo být vyvozováno, že s dalšími nevyjmenovanými orgány spolupracovat nemusí.

Třetí dotaz: proč v loňském a letošním roce přesunul Fond národního majetku prostředky do státního rozpočtu, je-li to v rozporu s § 18 odst. 2 zákona ČNR č. 171/1991 Sb. ve znění zákona č. 210/1993 Sb.?

Vím, že se funkcionáři FNM odvolávají na písm. b) čl. 2 shora uvedeného zákona, kterým může být majetek fondu bezplatně převeden - cituji - k posílení zdrojů bank a dalších právnických osob v souvislosti s jejich činností v procesu konkursního a vyrovnávacího řízení".

Zákon ale nehovoří o "převodu", jak je to u obcí, ale o "použití". Přitom státní rozpočet odvedené prostředky nepoužil pouze na dovolené věcné účely, ale i na úhradu státního dluhu, obecné posílení bank atd., což je podle mého názoru skutečně protiprávní.

Třetí poznámka: Fond národního majetku byl koncipován jako přechodná instituce. Cílevědomě proto nebyl personálně ani věcně vybaven k výkonu vlastnických práv v podnicích, které vlastní, nebo ve kterých má majetkovou účast. V některých privatizačních projektech však byla schválena jeho trvalá účast - například Komerční banka, ČEZ - nebo dlouhodobější účast. Pokud vlastnická práva nebude vykonávat, nic nebrání rozkrádání a krachu podniků, jak to bylo například u firmy COTEX, za které je jako vlastník odpovědný. Statut ani organizační struktura se správou podniků v majetku FNM nebo s jeho akciovou účastí nepočítá ani nadále.

Myslím si, že je to možné řešit tím, že se zřídí například odbor správy národního majetku, který by buď sám nebo prostřednictvím třetích osob prosazoval hospodářské zájmy FNM v podnicích, za něž nese fond zodpovědnost jako vykonavatel vlastnických práv.

Podle čl. 5 je předsedou prezidia FNM ex lege ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci, který před uplynutím svého funkčního období nemůže být parlamentem z této funkce odvolán. Domnívám se, že je to porušení kontrolní funkce parlamentu. Mělo by pro něho platit totéž, co na ostatní člena prezidia fondu. Domnívám se, že do budoucna by bylo vhodné nespojovat funkci člena prezidia FNM s funkcí ministra s tím, že by měl mít stejné postavení ve vládě, jako například guvernér České národní banky, a učinit ho spolu s odpovědností parlamentu parlamentem kdykoli odvolatelným. Návrhy nebo podněty, které jsem zde přednesl, by asi vyžadovaly novelizaci zákona č. 171/1991 Sb., který byl naposled novelizován v červenci roku 1993. Nicméně vyjadřuje mou nebo naši představu o tom, čím by Fond národního majetku dnes a v budoucnu mohl být, a zejména přesunují dispozici s národním majetkem od exekutivy k parlamentu, kam patří. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Recmanovi a prosím pana poslance Vorlíčka, aby se ujal slova.

Poslanec Zdeněk Vorlíček: Vážený pane předsedající, vážení hosté, dámy a pánové, chápu nutnost předložených úprav statutu jako potřebu řešit nesoulad dosavadního statutu Fondu národního majetku se zákonem 210/1993 z 8. 7. 1993. Podporuji samozřejmě i změnu, kterou ve statutu doporučil hospodářský výbor svým usnesením č. 176 ze 3. března 1994. Nijak tedy nechci bagatelizovat potřebu navržených úprav statutu. Nicméně si kladu otázku, zda tato úprava statutu řeší nejzávažnější problémy fungování Fondu národního majetku, které neustále vyplouvají na povrch.

Myslím, že je povinností všech poslanců nezávisle na stranické příslušnosti (neboť politiku do ekonomiky není radno míchat), aby si zodpověděli při této příležitosti řadu naléhavých otázek. Jsou jen pouhou náhodou, statisticky nevýznamným doprovodem privatizace neustále objevované prohřešky v činnosti Fondu národního majetku, včetně porušování zákonných předpisů a nedodržování usnesení vlády? Viz případy Čokoládoven, Královopolské, Opavských pekáren a dalších. Je to náhoda, že nikdy v těchto případech není poškozena privatizující společnost, ale vždy stát a tedy občana této republiky? Jak to, že Fond národního majetku, který má přes dozorčí rady podniků střežit hospodaření s národním majetkem všude tam, kde má stát svůj nezanedbatelný podíl, vykonává v mnoha případech kontrolní funkci formálně, laxně a neúčinně? Jeden příklad za všechny - ve Škodě Mladá Boleslav je nejprve stát, který je tam majoritním vlastníkem, překvapen investičním rozhodnutím minoritního podílníka VW, teď opět byla česká vláda zaskočena cenovým vývojem vozů z automobilky a pan ministr Bělohrádek se pokouší přes cla prosadit vliv na ceny v automobilce, kde má český stát rozhodující vliv.

Čím to asi bude, že dozorčí rada Fondu národního majetku, která podle zákona "upozorňuje prezídium, ministerstvo, vládu, Poslaneckou sněmovnu, popř. jiné orgány na zjištěné nedostatky ještě nikoho ze zmíněných orgánů na exemplární případy přehmatů v privatizaci neupozornila, zatímco se tyto případy objevují jako na běžícím pásu v denním tisku či v kontrolách NKÚ?

Není pak novela statutu, řešící jen nesoulad se zákonem 210/93 Sb., přestože na návrh hospodářského výboru obsahuje i důležitou pasáž o činnostech neslučitelných s členstvím v prezídiu, výkonném výboru a dozorčí radě Fondu národního majetku, pouze formální úpravou, která nejde na kořen existujících problémů? Není neustálá snaha hledat řešení v personálních změnách v orgánech Fondu národního majetku jen zastíráním nedostatků mnohem hlubších?

Nepodceňuji úlohu osobních kvalit managementu při řízení jakékoli důležité organizace, ale za nejpodstatnější považuji správnost koncepce, na níž má systém organizace fungovat. Podle mého názoru společným jmenovatelem všech problémů fungování Fondu národního majetku je to, že jeho role, vyplývající ze zákona 92/1991 Sb. a 171/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byla koncipována chybně. Při jeho formulování zvítězily představy koalice o bleskové privatizaci a Fondu jako velmi krátkodobém správci, jemuž je záhodno zatrhnout "socialistické podnikání" se státním majetkem.

Poslanci Levého bloku měli tehdy trochu jinou představu, ale byli přehlasováni. Dnes tedy Fond národního majetku nepodniká. Jenže řada věcí se dnes jeví jinak. Privatizace není zdaleka tak blesková, jaké byly původní naivní představy. Fond bude část spravovaného národního majetku spravovat ještě poměrně dlouho a nedostatek motivace Fondu na rozhojňování spravovaného majetku se projevuje zhoubně. Co se dá také jiného čekat od instituce, kde pracovníci nejsou existenčně závislí na tom, zda se řádově stovky miliard národního majetku, vzniklé prací občanů v minulých desítkách let, zhodnocují, alespoň udržují nebo zčásti promarňují? Podle mne je pravděpodobné, že se Fond nebude chovat jako opatrný podnikatel, pečlivě zvažující jak s finančními prostředky naložit, ale bude se chovat prostě jako rozpočtová organizace, kde hlavním zájmem je bohatě dotovaný rozpočet ze státní kasy a co nejvyšší průměrné bezrizikové platy.

V návrhu rozpočtu Fondu národního majetku na rok 1994, který za chvíli budeme projednávat, se to odráží jako v zrcadle. Proto opakuji: vše nasvědčuje tomu, že není náhoda, když Fond národního majetku neúsporně a neefektivně hospodaří se svěřeným majetkem státním i se svými prostředky ze státního rozpočtu. Od nepodnikatelské organizace rozpočtového typu nemůžeme nic jiného čekat.

Ty, kteří ekonomickou problematiku nesledují, upozorňuji, že mé názory nelze jednoduše smést jako výstřelky levicového poslance, protože stejně jako já je již dva roky nespokojena s Fondem národního majetku i česká vláda. Stačí, když si zalistujete v usnesení vlády 257 z roku 1993 k výroční zprávě Fondu národního majetku za rok 1992 nebo když se podíváte na názory vlády na výroční zprávu a roční uzávěrku za rok 1993.

Fond národního majetku podle mého názoru došel k důležitému rozcestí. Jednou možností je, že se Poslanecké sněmovna spokojí s kosmetickými úpravami statutu Fondu národního majetku, popřípadě později s některými výměnami funkcionářů Fondu, což ovšem na špatně založeném fungování Fondu s jeho orgánů nic nezmění.

Podle mého názoru je potřebná jiná cesta - žádat od české vlády změnu systému fungování Fondu národního majetku rekodifikací dosavadních zákonných předpisů.

Navrhuji proto, aby doprovodné usnesení sněmovny obsahovalo druhý bod následujícího znění:

"Poslanecká sněmovna žádá českou vládu, aby rekodifikovala znění dosavadní zákonných předpisů o Fondu národního majetku a předložila je sněmovně ke schválení." Děkuji vám za pozornost.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP