Čtvrtek 28. dubna 1994

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Otevírám tedy rozpravu k tomuto bodu. (Nikdo se nehlásil.) Rozpravu končím a navrhuji přijmout toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslance Jana Jegly ve věci změny hranic České republiky v katastr. území Javorník, uvedenou v tisku 851 A."

Kdo je pro tento návrh usnesení, ať to dá najevo v hlasování č. 78. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování je skončeno, návrh usnesení nebyl přijat poměrem hlasů 44 pro, 43 proti, 16 se hlasování zdrželo, 7 poslanců nehlasovalo.

Nezbývá než hlasovat o opačném usnesení.

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslance Jana Jegly ve věci změny hranic České republiky v katastr. území Javorník, tisk 851 A."

Kdo je pro tento návrh usnesení v 79. hlasování? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování je skončeno a ani tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 54 pro, 35 proti, 15 se zdrželo hlasování, 5 nehlasovalo.

Předseda vlády Václav Klaus odpověděl na interpelaci poslance Pavla Seifera o dostavbě jaderné elektrárny Temelín - tisk 857. Odpověď byla předložena jako tisk 857 H. Její projednávání bylo na 17. schůzi přerušeno na žádost pana poslance, kterého se nyní ptám, zda s odpovědí souhlasí.

Poslanec Pavel Seifer: Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, vládo, kolegyně a kolegové, s potěšením mohu konstatovat, že na mou interpelaci, týkající se dostavby jaderné elektrárny Temelín, jsem obdržel obsáhlou, odborně fundovanou a - lze-li to tak říci - téměř vyčerpávající odpověď. Je zřejmé, že vláda přikládá této otázce konečně takovou pozornost, jakou si zasluhuje. Jsem tomu rád, i když vím, že to není především moje zásluha, vláda se musela a musí dále vypořádat s nepříznivou reakcí v zahraničí, s negativním postojem např. nevládních ekologických iniciativ a v neposlední řadě i dotčených obcí v okolí jaderné elektrárny Temelín a případných meziskladů jaderného paliva.

Přes to všechno po podrobném prostudování odpovědí pana premiéra nemohu s jejím obsahem souhlasit. V první části odpovědi pan premiér reaguje na dotaz, zda vláda nezmění svůj souhlas s dostavbou Temelína, nejsou-li prokazatelně dodrženy podmínky, za kterých byla dostavba vládou odsouhlasena. Pan premiér se snaží dokázat, že původní podmínky dodrženy byly, že je vše v pořádku a tudíž že není důvod cokoliv přehodnocovat. V této souvislosti si dovolím připomenout, že vláda schválila dostavbu za podmínek, že investor - tedy ČEZ - najde nejefektivnější způsob dofinancování s minimálními státními zárukami. To se zjevně nezdařilo. Jak známo, Česká republika bude garantovat celých 100%, i když 85% nepřímo. Nezdařilo se ani výrazné zlepšení podmínek úvěrů, a to zejména proto, že se jedná právě o financování výstavby jaderné elektrárny. Nemohu prostě souhlasit s tvrzením, že - cituji "z hlediska České republiky, to je z národohospodářského hlediska se v současnosti jeví řešení s garancí státu a zahraničních EXlM garančních společností rozhodně jako nejefektivnější". Konec citátu. Naopak si myslím, že nejde o řešení nejefektivnější, ale o nejhorší z možných, že jde o východisko z nouze.

Samostatnou otázkou je budoucí bezpečnost JET. Pan premiér se v odpovědi hlásí k odpovědnosti vlády za bezpečnost provozu jaderných elektráren na našem území, a protože prý - podle jeho slov - od doby, kdy vyslovila vláda souhlas s dostavbou, nedošlo ke zhoršení žádného z bezpečnostních parametrů budované JET, není důvod ke změně stanoviska. K tomu je zřejmě vhodné citovat ze správy Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, kterou obdržela vláda.

Cituji: "Zahájení montáže nového systému řízení a kontroly je plánováno v první polovině letošního roku. Vzhledem k tomu, že ČEZ dosud nepředložil kompletní bezpečnostní dokumentaci a nepředložil ke schválení legislativou podložené programy zajištění jakosti, vztahující se k novému systému řízení a kontroly, státní úřad pro jadernou bezpečnost upozorňuje na možné problémy vedoucí k rozvolnění časového sledu výstavby a uvedení do provozu elektrárny. Zatímco z hlediska právního lze v případě nekomplexní bezpečnosti dokumentace jako krajní řešení při mezní interpretaci ustavení zák. 50/76 Sb., zák. 28/84 Sb., a jejích prováděcích předpisů najít možnost k vydání kladných stanovisek a rozhodnutí dotčenými orgány Státní správy, v případě nepředložení programu zajištění jakosti taková možnost není. Povinnost odpovědné organizace ČEZ předložit ke schválení odpovídající programy zajištění jakosti před zahájením činností majících vliv na jadernou bezpečnost je jednoznačně definována platnou legislativou."

Pokračuji v citaci: "Celkově Státní úřad pro jadernou bezpečnost hodnotí stav pro dodržování technických podmínek u dodavatelů ve sledovaném období roku 1993 jako silně proměnný s častými výkyvy technické nekázně, což bylo mj. způsobeno nedostatečným vnitřním kontrolním systémem ČEZ."

O několik řádek níže uvádí zpráva závěry několika inspekcí a konstatuje, že: "systém zajišťování jakosti jakožto součást řízení stavby a nástroj pro zajištění jaderné bezpečnosti, nebyl na stavbě JET důsledně dodržován". Konec citátu.

Na první otázku pan premiér odpověděl sice obsáhle, ale neuspokojivě. I on ví, že ani v oblasti financování, ani v oblasti bezpečnosti, není zdaleka vše v pořádku.

Odpověď na otázku druhou je kratší a řekl bych ve světle nových skutečností ještě zajímavější. Úvodem této části jen poznámka pod čarou. Pan premiér při zdůvodňování, proč vláda pokračuje v riskantní dostavbě Temelína namísto aby preferovala finančně srovnatelnou ekologizaci energetiky Severních Čech, konstatuje, že vláda vycházela ze čtyř základních faktorů. Jsou to: ekologie, využívání primárních zdrojů, ekonomika a spolehlivost. Nic proti tomu. Mně tam pouze chybí jedna maličkost - úspory. Při dostavbě a zprovoznění Temelína budeme mít na jedné straně dostatek a možno říci i přebytek elektrické energie, takže o úspory nebude zájem. Nebude zájem ani ze strany výrobce, což je v současném systému pochopitelné, vychází z trhu, ze zjišťování, že čím víc prodá, tím je bohatší, ani ze strany spotřebitele. Vláda prostě v tomto klíčovém odvětví národního hospodářství de facto vyřadí trh. Na straně druhé bude existovat obrovský dluh za dostavbu Temelína, takže nebude ani čím financovat různá úsporná opatření - a ta jsou velice drahá ve světě, a budou i u nás, - nemluvě už o vývoji nových alternativních zdrojů atd.

Na závěr však pan premiér konstatuje něco, co si zaslouží zvláštní pozornost. "Koncepce dostavby jaderné elektrárny Temelín představuje skloubení osvědčené a bezpečné technologie ruských reaktorů VVR 1000 s americkým systémem kontroly a řízení technologického procesu a jaderným palivem firmy Westinghaus. To, že navržená koncepce dostavby Temelína je správná, potvrdily prý i posudky řady západoevropských a amerických firem." K tomu se ještě vrátíme.

Obavy z neudělení licence z důvodu nového digitálního systému reaktorů prý nejsou odůvodněné, neboť Státní úřad pro jadernou bezpečnost projednal a odsouhlasil kritéria pro projektování digitálního ochranného systému reaktorů a Westinghaus zpracovává projekt dle těchto kritérií. Westinghaus údajně rovněž poskytuje záruku na licencovatelnost systému řízení dle kritérií NRC, což je obdoba našeho Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ve Spojených státech.

A zde se dostáváme, řekl bych, ke klíčovému bodu. Právě na stanovisko NRC se odvolávala i EXlM banka na jednání před podvýborem amerického kongresu o financování Westinghausu při dostavbě Temelína. Tato instituce se při svém dobrozdání zase odvolávala na kladné vyjádření ohledně licencovatelnosti takových uznávaných institucí, jakými jsou bezesporu Mezinárodní agentura pro atomovou energii se sídlem ve Vídni nebo americké ministerstvo energetiky. Obě tyto instituce měly prohlásit, že reaktory VVR 1000 lze zmodernizovat podle západních bezpečnostních standardů, což by de facto znamenalo, že jsou licencovatelné.

Obě instituce to však v březnovém čísle časopisu .........., což je prestižní mezinárodní časopis jaderného průmyslu, důrazně popřely. Mezinárodní agentura pro atomovou energii a americké ministerstvo energetiky se naopak staví v tomto časopise k modernizaci reaktoru VVR 1000 opatrně. Mezinárodní atomové komise uvedly, že design těchto reaktorů pečlivě studují a že je nutno rozlišovat modernizaci reaktoru VVR 1000, která by mohla být pro Západ přijatelná, a modernizaci, která by byla licencovatelná podle západních bezpečnostních standardů.

Faktem zůstává, že většina projektů jaderných elektráren s těmito reaktory byla opuštěna nebo byla zastavena jejich výroba. Jen několik málo zařízení je doposud v provozu. Stačí připomenout, že v případě jaderné elektrárny Stendhal v bývalé NDR, kde se stavěla elektrárna právě s těmito reaktory, byla stavba zastavena, protože se nenašel ve Spolkové republice Německo žádný investor, který by byl schopen převzít podnikatelské riziko, vyplývající z nutnosti zvýšit bezpečnost této elektrárny na úroveň požadovanou německým zákonem.

Stavba byla zastavena přesto, že hlavní zařízení bloku A bylo hotovo z 80% a bloku B z 60%. Pro úplnost a pro spravedlnost bych chtěl ještě připomenout, že pan premiér v odpovědi připomíná existující fungující elektrárnu ve Finsku v Lovízu, kde jde o kombinaci VVR 440 se západním systémem od Siemense.

K tomu je však potřeba dodat, že nutná příprava trvala 12 let a ne 2 roky. Dvanáct let. Finové zároveň uvažovali o nákupu VVR 1000. Několik těchto reaktorů mělo být koupeno. Nakonec se ale rozhodli od tohoto ustoupit z bezpečnostních a technických důvodů.

Z těchto důvodů nesouhlasím s odpovědí pana premiéra Václava Klause. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Seifrovi. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu tedy uzavírám. Navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslance Pavla Seifera ve věci dostavby jaderné elektrárny Temelín uvedenou v tisku 857 A."

Kdo podpoří tento návrh usnesení, ať tak učiní v hlasování č. 80.

Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování je skončeno.

Návrh usnesení nebyl přijat poměrem hlasů 37 pro, 44 proti, 13 se zdrželo hlasování, nehlasovalo 24.

Zbývá než přijmout usnesení opačné. Přečtu usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí předsedy vlády."

Než o tom budeme hlasovat, všechny vás odhlásím. Prosím vás o novou prezentaci.

S faktickou poznámkou pan poslanec Seifer.

Poslanec Pavel Seifer: Vážený pane předsedající, poté, co se změnily podmínky a vlastně možnost soupeření, žádám o nové hlasování v těchto nových podmínkách. Bylo jiné kvorum před minulým hlasováním a jiné kvorum je nyní. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Zdá se mi jednodušší znovu hlasovat. Budeme tedy hlasovat o předcházejícím usnesení:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslance Pavla Seifera ve věci dostavby jaderné elektrárny Temelín uvedenou v tisku 857 A."

Kdo podpoří tento nesouhlasný návrh usnesení, ať to dá najevo v hlasování č. 81, které je opakovaným hlasováním předchozího.

Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování je skončeno.

Návrh usnesení nebyl přijat poměrem hlasů 38 pro, 53 proti, 16 se zdrželo, nehlasovali 3.

Nezbývá než hlasovat o usnesení opačném:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí předsedy vlády", jak již bylo uvedeno. Jedná se o hlasování č. 82.

Kdo podpoří tento souhlasný návrh, ať to dá najevo. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování je skončeno.

Návrh usnesení byl přijat poměrem hlasů 62 pro, 23 proti, 24 se zdrželo hlasování, nehlasoval pouze jeden.

Vzhledem k tomu, že pan premiér musí odejít na mezinárodní jednání, loučím se s ním a děkuji mu.

Pan předseda vlády Václav Klaus odpověděl na interpelaci poslance Petra Kavana ve věci restrukturalizace hutí - tisk 657. Odpověď byla předložena jako tisk 857 I. Její projednávání bylo na 17. schůzi přerušeno na žádost pana poslance, kterého se ptám, zda považuje odpověď za uspokojivou.

Poslanec Petr Kavan: Pane předsedající, pane předsedo, dámy a pánové, odpověď, kterou jsem obdržel od české vlády, je rozsáhlá, leč v některých bodech nepřesná a vyžaduje doplnění.

Porada ministrů projednala dne 23. února t. r. projekt akciové společnosti Nové hutě Ostrava i projekt akciové společnosti Třineckých železáren, tedy materiály na stejné úrovni. Tuto skutečnost potvrzuje i odborná expertiza provedená katedrou ekonomiky a řízení a na oba projekty v lednu t. r. a investiční záměr Třineckých železáren, včetně tabulky financování, zaslaný na Ministerstvo průmyslu a obchodu, řediteli ing. Petrovi dne 29. 1. 1994.

V tomto kontextu je zarážející, že porada ministrů sice již vyslovila s projektem akciové společnosti Nová Huť předběžný rámcový souhlas, ale pro případnou realizaci projektu a. s. Třinecké železárny vyžaduje jeho konkretizaci. Do dnešního dne nejsou známy výsledky jednání, kterými rada ministrů pověřila pány ministry ing. Dybu a ing. Dlouhého a předsedu Fondu národního majetku pana poslance ing. Ježka spolu s vedením společnosti Nová Huť, aby se vyjasnila situace se zahraničními partnery. A není známo ani vyjádření předsedy Fondu národního majetku, zda je tento fond schopen nésti záruky za leasingové splátky.

Při posuzování obou projektů bylo vzato jako prvořadé hledisko ekonomické, zatímco hlediska regionální a sociální měla jen podpůrný význam. Kritérium životního prostředí tohoto těžce zkoušeného severu moravskoslezské země nebylo tedy vzato do úvahy vůbec. Věřím, že není záměrem nikoho učinit "ocelové srdce" bývalé Gottwaldovy republiky "ještě ocelovější", ať to stojí, co to stojí.

Vzhledem k uvedenému žádám, aby bylo přijato usnesení, které přerušuje jednání o předmětné interpelaci do zodpovězení přednesených otázek v obvyklé lhůtě. Podotýkám, že jsou to otázky uložené v samotné odpovědi na mou interpelaci. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Váš návrh na přerušení beru jako procedurální, proto dávám o něm hlasovat ihned:

Kdo je pro toto řešení, ať to dá najevo v hlasování číslo 83. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 23 pro, 27 proti, 26 se zdrželo a 26 nehlasovalo.

Dámy a pánové, toto číslo mě opět nutí k tomu, abych vás odhlásil a poprosil o novou prezentaci.

Budeme dále tedy projednávat tuto interpelaci, otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se do ní nehlásí. Rozpravu končím. Hlásí se pan poslanec Kavan. Omlouvám se.

Poslanec Petr Kavan: Pane předsedající, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že nebyl přijat můj původní návrh na usnesení, žádám tedy, aby bylo přijato usnesení, že za výše uvedených okolností nemohu s touto odpovědí souhlasit.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji, pane poslanče. Končím rozpravu, do které se již dále nikdo nepřihlásil. Navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslance Petra Kavana ve věci restrukturalizace hutí, uvedenou v tisku 857 I."

Kdo podpoří tento návrh usnesení, ať to dá najevo v hlasování číslo 84 této 18. schůze.

Kdo je pro? Děkuji.

Kdo je proti? Děkuji.

Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Usnesení nebylo přijato poměrem hlasů 27 pro, 37 proti, 13 se zdrželo hlasování a nehlasovali pouze 4 poslanci.

Nezbývá, než hlasovat o opačném, totiž, že Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí předsedy vlády.

Kdo je pro tento návrh usnesení, ať to dá najevo hlasováním číslo 85.

Kdo je pro? Děkuji.

Kdo je proti? Děkuji.

Kdo se zdržel? Děkuji.

Hlasování je skončeno. Návrh usnesení byl přijat poměrem hlasů 45 pro, 21 proti, 14 se zdrželo, 9 nehlasovalo.

Pan předseda vlády Václav Klaus odpověděl na interpelaci pana poslance Oldřicha Vrchy ve věci nedovoleného ozbrojování a krádeže plastické trhaviny typu SEMTEX důstojníky armády ČR - tisk 900. Odpověď se předkládá jako tisk 900 A.

Ptám se tedy pana poslance, zda považuje odpověď za uspokojivou.

Poslanec Oldřich Vrcha: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové. Děkuji panu premiérovi za odpověď na interpelaci ohledně krádeže SEMTEXU a elektrických rozbušek, která je sice obsáhlá, občanům je již všeobecně známá, avšak nevystihuje učiněná nápravná opatření ze strany vlády.

Jak je známo, jsou právě vojenské oddíly prostějovské posádky zasílány do středisek světových konfliktů, jako je např. Srbsko a Chorvatsko, a právě zde došlo ke krádeži SEMTEXU a elektrických rozbušek. Není tedy vyloučeno, že může dojít k nežádoucímu aktu, to jest vývozu těchto trhavin do míst mezinárodních konfliktů právě z České republiky.

Proto považuji za nezbytně nutné, vzhledem ke skandálu, odvolat pana ministra obrany pana Baudyše, případně informovat Interpol a velitele UNPROFORU o možnosti nebezpečí nezákonných dodávek SEMTEXU jiným zemím právě z naší České republiky.

Doporučuji, aby pan premiér závažnost situace znovu zvážil a odpověděl ve schválené prodloužené lhůtě sněmovně. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Rozumím tím, že s odpovědí nesouhlasíte. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se do ní nehlásí, rozpravu končím. Navrhuji přijmout toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslance Oldřicha Vrchy ve věci nedovoleného ozbrojování a krádeže plastické trhaviny typu SEMTEX důstojníky armády ČR, uvedenou v tisku 900 A."

Kdo podpoří toto usnesení, ať to dá najevo v hlasování číslo 86.

Ptám se: Kdo je pro? Děkuji.

Kdo je proti? Děkuji.

Kdo se zdržel hlasování. Děkuji.

Hlasování je ukončeno. Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 24 pro, 42 proti, 14 se zdrželo, 12 poslanců nehlasovalo.

Nezbývá než hlasovat o usnesení opačném, tedy že Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci pana poslance Oldřicha Vrchy.

Kdo je pro tento návrh usnesení, ať to dá najevo v hlasování číslo 87.

Kdo je tedy pro? Děkuji.

Kdo je proti? Děkuji.

Kdo se zdržel hlasování. Děkuji.

Hlasování je ukončeno. Ani tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 42 pro, 19 proti, 17 se zdrželo, nehlasovalo 15 poslanců.

Předseda vlády pan Václav Klaus odpověděl na interpelaci pana poslance Oldřicha Vrchy ve věci podezření z trestné činnosti zneužití mládeže policejním důstojníkem - tisk 901. Odpověď se předkládá jako tisk 901 A.

Ptám se pana poslance Vrchy, zda považuje odpověď za uspokojivou. Prosím, pane poslanče, k řečništi.

Poslanec Oldřich Vrcha: Vážené dámy a pánové, děkuji panu premiérovi za odpověď na moji interpelaci ve věci podezření z trestné činnosti zneužití pravomoci policejním důstojníkem. S odpovědí nemohu souhlasit, a to z logického důvodu. Na různých shromážděních jsou stovky nebo tisíce řadových policistů, praporčíků a důstojníků, kteří by měli podle potřeb zasahovat. Ptám se opětovně, proč v daném případě mítinku naší SPR-RSČ na Staroměstském náměstí řídící důstojník neřídil své podřízené tak, jak mu ukládá řád o Policii České republiky a proč nezasáhla řada policistů, kteří k tomu byli určeni.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Pan poslanec nesouhlasí. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí. Rozpravu uzavírám a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslance Oldřicha Vrchy ve věci podezření z trestné činnosti zneužití mládeže policejním důstojníkem, uvedenou v tisku 901 A."

Kdo podpoří tento nesouhlasný návrh usnesení, ať to dá najevo v hlasování číslo 88. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Návrh usnesení nebyl přijat poměrem hlasů 26 pro, 36 proti, 17 se zdrželo, 18 nehlasovalo.

Nezbývá než přijmout usnesení opačné:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslance Oldřicha Vrchy ve věci podezření z trestné činnosti zneužití mládeže policejním důstojníkem, uvedenou v tisku 901 A."

Kdo je pro tento návrh usnesení, ať to dá najevo v 89. hlasování. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Ani tento návrh usnesení nebyl přijat poměrem hlasů 45 pro, 19 proti, 20 se zdrželo, 17 nehlasovalo.

Místopředseda vlády a ministr zemědělství Josef Lux odpověděl v zastoupení předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslance Jaroslava Štraita ve věci systémového zvýhodnění takzvaných Volyňských Čechů na vládní úrovni, tisk 904. Odpověď se předkládá jako tisk 904 D.

Ptám se, zda pan poslanec považuje odpověď za uspokojivou.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP