Úterý 26. dubna 1994

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Vikovi. Zaznamenal jsem jeho návrh. Rozprava je otevřena. Kdo si přeje vyjádřit se k některým z přednesených návrhů, má příležitost. Nevidím žádnou přihlášku do rozpravy. Rozpravu uzavírám a předpokládám, že budeme o těchto návrzích hlasovat jednotlivě a postupně.

Pan poslanec Honajzer navrhl, aby byl pan poslanec Váca přeřazen z výboru branného a bezpečnostního do výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a aby pan poslanec Krámek z výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí byl zařazen na jeho místo do výboru branného a bezpečnostního.

13. hlasování na této schůzi. Kdo podporuje přednesený návrh, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Podtrhuji, že jde o volbu obou poslanců do těchto výborů. Kdo se zdržel hlasování?

Třináctým hlasováním, které právě skončilo, byli páni poslanci Krámek a Váca zvoleni do těchto výborů: Pan poslanec Krámek do výboru branného a bezpečnostního a pan poslanec Váca do výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Stalo se tak 147 kladnými hlasy proti 5, 14 se zdrželo, 12 nehlasovalo.

Nyní se ve 14. hlasování vyjádří sněmovna k návrhu pana poslance Vika, aby byl pan poslanec Kuba odvolán z výboru hospodářského a zvolen do výboru ústavně právního. Jde o 14. hlasování na této schůzí.

Kdo podporuje návrh pana poslance Vika, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro odevzdáno 82 hlasů, proti 22, 61 se zdrželo, 12 nehlasovalo. Tento návrh nebyl přijat.

V 15. hlasování budeme hlasovat o návrhu pana poslance Vika, aby byl pan poslanec Kašpárek odvolán z výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a zvolen do výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

15. hlasování na této schůzi. Kdo podporuje návrh pana poslance Vika, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro odevzdáno 88 hlasů, proti 17, 58 se zdrželo, 14 nehlasovalo. Nadpoloviční většina je 89, pro volbu pana poslance Kašpárka chyběl jeden jediný hlas. Návrh nebyl přijat.

Pan poslanec Vik se hlásí a jako předseda klubu má samozřejmě slovo.

Poslanec Jan Vik: Pane předsedo, dámy a pánové, já bych vám rád poděkoval aspoň za to, že jsme se vůbec k tomuto hlasování po tom ročním martýriu dostali. Myslím, že výsledky byly solidní a že na příští schůzi pokročíme ještě dál. Děkuji vám. (Pobavení v sále.)

Předseda PSP Milan Uhde: Vyrovnali jsme se s prvním bodem schváleného programu 18. schůze. Přistoupíme k bodu druhému. Je to

II.

Návrh na zvolení poslankyně Kateřiny Lojdové členkou stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky

Pane poslanče, máte slovo.

Poslanec Oldřich Kužílek: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, při vzniku komise pro sdělovací prostředky ODA nevyužila možnosti obsadit tam 1 místo, a proto dnes navrhujeme, aby toto bylo doplněno. Navrhujeme paní poslankyni Lojdovou do této komise. Paní poslankyně Lojdová od vzniku této komise se jejího jednání aktivně účastnila jako pozorovatelka. Děkuji za vaši podporu.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Kužílkovi za přednesení a zdůvodnění návrhu. Otvírám k tomuto návrhu rozpravu, a protože nevidím žádnou přihlášku, ani písemnou ani vyjádřenou zdvižením ruky, uzavírám tuto rozpravu a dávám hlasovat o volbě poslankyně Kateřiny Lojdové do stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky.

16. hlasování na této schůzi. Kdo podporuje tento návrh, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro odevzdáno 128 hlasů, proti 3, zdrželo se 27, nehlasovalo 14. Návrh byl přijat.

Vyrovnali jsme se s druhým bodem schváleného pořadu a přistoupíme k bodu tři. Poznámka pana poslance Seifera. Máte příležitost ji proslovit.

Poslanec Pavel Seifer: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, omlouvám se za to, že jsem tento bod nenavrhl zařadit do jednání, kdy se připravoval program. Proto navrhuji dodatečně jako další bod programu volbu poslance pana Rašky do komise pro přípravu jednacího řádu. Doufal jsem a předpokládal, že tento bod bude součástí bodu volba poslanců do komisí. Nakonec byl návrh podán tak, jak byl podán, jednalo se pouze o poslankyni Lojdovou. Proto žádám mimořádně o zařazení nového bodu programu. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Navrhujete bezprostřední zařazení? (Ano.) Pan poslanec Seifer navrhl, abychom zařadili nový bod programu - Volba poslance Rašky do komise Poslanecké sněmovny pro tvorbu nového jednacího řádu. Právnická diskuse se rozvíjí. Hlásí se paní poslankyně Röschová. Není-li to právnická diskuse, předem vám děkuji.

Poslankyně Anna Röschová: Není to, pane předsedo, právnická diskuse, je to skutečně faktická poznámka. Dočasná komise pro přípravu jednacího řádu v pátek odpoledne skončila svoji činnost a předkládá návrh zákona.

Předseda PSP Milan Uhde: Byla to, paní poslankyně, poznámka tak dokonale neprávnická, že ji skutečně musím kvitovat. Ale pan poslanec Seifer má právo odpovědět.

Poslanec Pavel Seifer: Děkuji za informaci, samozřejmě návrh stahuji. Pouze to svědčí o tom, že náš klub nebyl informován o dění v Poslanecké sněmovně, ve výborech a v komisích. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Seiferovi a myslím, že už nic nestojí v cestě tomu, abychom přistoupili k bodu

III.

Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisky 800918

Z pověření vlády odůvodní předložený návrh zákona pan ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiří Skalický. Prosím pana ministra, aby se ujal slova.

Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiří Skalický: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně a vážení poslanci, předkládám vám jménem svým a jménem místopředsedy vlády a ministra financí vládní návrh zákona, kterým se doplňuje zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů, a zároveň mění zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákonem o zmírnění následků některých majetkových křivd, který nabyl účinnosti 1. listopadu 1990, a zákonem o mimosoudních rehabilitacích, jenž byl přijat v únoru 1991, byla umožněna realizace rozsáhlého restitučního programu, který nemalou měrou přispěl jak k alespoň částečnému morálnímu vyrovnání se nového demokratického režimu s neblahou minulostí na straně jedné, tak k zahájení masivního transferu majetku státu do rukou soukromých vlastníků jakožto základního pilíře ekonomické transformace na straně druhé. Tento proces sebou pochopitelně přinesl nemalé množství problémů a komplikací, obtíží s výkladem a aplikací některých ustanovení a nezbytnost řešit mnohé sporné případy soudní cestou. Zároveň samozřejmě vyvolal rozsáhlou a podnes trvající diskusi o tom, zda-li stanovený rozsah restitucí je dostačující, zda a v jaké míře by měl být ještě rozšířen apod. Domnívám se, že tyto obtíže a kontraverze by neměly zastínit nesporné klady restitučního programu a jeho celkově blahodárný dopad na politický i ekonomický vývoj naší společnosti v posledních letech. Zároveň ovšem vystupuje do popředí naléhavý úkol celý proces důstojně a kultivovaně završit a ukončit a nedopustit, aby byl ve své závěrečné fázi diskreditován nekončícími spory o tom, jak dořešit zbývající nenaplněné úkoly na straně jedné a otevíráním nových restitučních titulů na straně druhé.

Jedním z problémů, které sebou oba zmíněné restituční zákony přinesly a které se snaží řešit předložená novela, je poskytování peněžních, resp. finančních náhrad. Zákonem č. 403/1990 Sb. byla stanovena lhůta k uplatnění nároků na peněžní náhradu na 6 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona, tj. do 2. května 1991. Zároveň byla stanovena Ministerstvu pro správu národního majetku a jeho privatizaci povinnost vyplatit peněžní náhradu do jednoho roku od obdržení výzvy, tj. nejpozději do 2. května 1992. V této lhůtě nebylo možné všechny nároky vesměs nedoložené ani zákonem předepsanými doklady uspokojit. Ministerstvu privatizace došlo více než 40 000 podání týkajících se peněžních náhrad. Tyto výzvy byly postupně roztříděny do celkem 10 500 spisů. Analogicky byla zákonem č. 87/1991 Sb. stanovena lhůta k uplatnění nároků na finanční náhradu na jeden rok ode dne účinnosti tohoto zákona. Zároveň byla Ministerstvu financí stanovena povinnost poskytnout finanční náhradu do 6 měsíců ode dne doručení žádosti. Ministerstvo financí v této lhůtě stanovené zákonem obdrželo na 60 000 žádostí, které rovněž zpravidla nebyly doloženy předepsanými doklady.

Hlavním smyslem předloženého návrhu tohoto zákona je proto urychlit vyřizování žádostí o peněžní nebo finanční náhradu, omezit možnosti stížností, osobních i písemných urgencí a žalob na nesplnění lhůty k poskytnutí těchto náhrad, snížit růst napětí mezi oprávněnými osobami a státem a posílit právní jistotu oprávněných osob, které se obávají promlčení svého nároku. Vzhledem k počtu došlých žádostí o poskytnutí peněžní nebo finanční náhrady a k reálným možnostem jejich reálného zpracování nebylo možné tyto žádosti vyřídit v zákonem stanovené lhůtě. Obě ministerstva samozřejmě učinila v mezidobí řadu organizačních a personálních opatření směřujících k podstatnému urychlení vyřizování těchto žádostí oprávněných osob. Přesto však dosavadní praktické zkušenosti s touto agendou vedou k závěru, že jedinou možnou cestou, jak zabránit soudním sporům a oprávněným stížnostem občanů, je prodloužení lhůt k poskytování náhrad. Vládní návrh novely zákona tudíž sleduje následující záměr:

1. Prodloužení lhůty k poskytnutí peněžní náhrady za včas uplatněné a dosud neuspokojené nároky na 3 roky od účinnosti tohoto návrhu zákona a valorizaci všech peněžních náhrad, tedy i těch již vyplacených, za období od uplynutí zákonem stanovené lhůty do dne poskytnutí náhrady.

2. Prodloužení lhůty k poskytnutí finanční náhrady podle zákona č. 87/1 991 Sb. za včas uplatněné a neuspokojené nároky na 3 roky od účinnosti tohoto zákona.

3. Jde o to, aby v případech, kdy zákon č. 87/1991 Sb. umožňuje přijímat žádosti o finanční náhradu za určitých podmínek i po dni účinnosti navrhovaného zákona, bylo možné změnit lhůtu k vyřízení žádosti ze 6 měsíců na 1 rok od doručení žádosti na Ministerstvo financí.

Navrhovaná právní úprava nebude mít žádný dopad na státní rozpočet, nepožaduje zvýšení počtu pracovníků a sníží administrativní náročnost spojenou s poskytováním náhrad.

Vážené poslankyně a poslanci, jménem vlády ČR vám doporučuji, abyste s předloženým návrhem zákona vyslovili svůj souhlas a děkuji vám za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu ministru Jiřímu Skalickému a znovu prosím zejména ty, kteří používají sněmovny k přetřásání různých témat, jež nesouvisejí s projednávaným bodem, aby upustili od tohoto způsobu. Není možno sledovat projev pana ministra, není možno pracovat za této atmosféry.

Slovo má společný zpravodaj výborů Poslanecké sněmovny pan Ivan Vrzal. Předpokládám, že podá zprávu o projednávání návrhu ve výborech. Prosím, pane společný zpravodaji.

Poslanec Ivan Vrzal: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, moje zpravodajská zpráva bude stejně jako zákon velice krátká. Daný zákon projednávaly ústavně právní výbor, hospodářský výbor a rozpočtový výbor a byly přijaty nebo do společné zprávy zařazeny vlastně pouze tři připomínky, z nichž významově asi nejvíce daný návrh mění připomínky hospodářského výboru, kdy se ta finanční náhrada 10% za každý rok nahrazuje 1% za každý započatý měsíc. Zdůvodnění při přijímání tohoto pozměňovacího návrhu je následující:

Mohlo by se totiž stát, že by vznikaly určité tlaky na Ministerstvo privatizace o to, aby některý majetek byl vydán třeba o měsíc později, protože tam by už ta náhrada byla, byla zvolena plynulejší varianta tak, aby každý měsíc byl určitý poměr této částky vyplacen.

Dále byly přijaty dvě připomínky ústavně právního výboru, které máte také ve společné zprávě.

Já doporučuji sněmovně, aby vládní návrh novely zákona přijala ve znění společné zprávy. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu společnému zpravodaji poslanci Ivanu Vrzalovi a otevírám rozpravu. Písemná přihláška došla od pana poslance Václava Franka. Byla míněna k tomuto bodu? Ano, pane poslanče, máte slovo.

Poslanec Václav Frank: Pane předsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych využil rozpravy k tomu, abych vznesl několik poznámek k nám předloženému tisku. Tento návrh, jak je uveden ve sněmovním tisku 800, konstatuje neschopnost státního aparátu, i přes provedená personální opatření, která zřejmě nelze vyložit jinak než jako jeho početní nárůst, vypořádat se řádně a ve lhůtách se svými úkoly.

Ačkoliv důvodová zpráva tvrdí, že navrhovaná úprava nebude mít dopad do státního rozpočtu, lze mít za to, že toto tvrzení je vzhledem k počtu dosud nevyřízených žádostí a navrhované měsíční valorizaci o 1% mírně řečeno nepravdivé. Je jistě v zájmu informovanosti sněmovny, aby pan ministr Skalický informoval o předpokládaných dopadech. Nezdá se totiž pravděpodobné, že při znalostech o nevyřízených žádostech a průměrné výši již vyřízených odškodnění by příslušné ministerstvo nemělo takový odhad k dispozici. Žádám proto o podání takové informace v rámci právě probíhající rozpravy. Děkuji vám.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Václav Frank ukončil svůj příspěvek. O slovo se přihlásil pan poslanec Miroslav Čerbák. Má slovo.

Poslanec Miroslav Čerbák: Pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, navrhuji doplnit v čl. 2, § 12 za odstavec 2 nový odstavec 3, který zní:

"Při převodu movitého majetku dosavadních uživatelů nebytových prostor dle odst. 2, umístěného v těchto nebytových prostorách podle zvláštního předpisu, odkaz pod čarou na zákon č. 91/92 Sb., vzniká nabyvateli tohoto majetku stejný nárok vůči oprávněné osobě nebo dalšímu vlastníku vydané nemovitosti, jaký má dosavadní uživatel podle odst. 2."

Dále navrhuji do čl. 3 rovněž do § 12 za odstavec 2 vložit nový odstavec 3, jehož znění je zcela totožné s tím, které jsem přečetl v odstavci 2. Zdůvodnění: privatizační projekty předkládané podle zákona o velké privatizaci na majetek státních zdravotnických zařízení se v některých případech vztahují pouze na privatizaci movitého majetku. Uvedená zdravotnická zařízení jsou v nájmu v budovách soukromých vlastníků, v naprosté většině případů se jedná o nemovitosti restituované podle zákona č. 403/90 Sb. a č. 81/91 Sb. Současná znění obou citovaných restitučních zákonů stanoví shodně v ustanovení § 12 v odst. 2 nárok dosavadních uživatelů nebytových prostor, tedy i uvedených státních zdravotnických zařízení, vůči oprávněné osobě, které byla nemovitost vydána, na uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru. Tuto smlouvu může oprávněná osoba dle stávajícího znění obou restitučních zákonů vypovědět nejdříve po uplynutí deseti let ode dne účinnosti těchto zákonů. Tento závazek oprávněné osoby přechází zároveň na všechny další vlastníky předmětné nemovitosti v uvedené době. Zmíněná ochrana dosavadních uživatelů se bez výjimky vztahuje na případy, kdy tzv. uživatelem je státní zdravotnické zařízení. Nevztahuje se však na případy, kdy dojde k převodu majetku tohoto zařízení podle zákona o velké privatizaci a novým nájemcem se stává nestátní subjekt.

Přijetí mého doplňujícího návrhu k čl. 2 a čl. 3 se ochrana poskytovaná oběma restitučními zákony dosavadním uživatelům nebytových prostor ve vydaných nemovitostech rozšíří i na nabyvatele movitého majetku, kteří tento majetek získali v procesu velké privatizace. V praxi se bude tedy jednat pouze o případy, kdy se ve vydaných nemovitostech nachází státní subjekt v nájmu a jeho majetek je privatizován. Rozšířením této ochrany nájemců nedochází k výraznému zásahu do práva vlastníků předmětných nemovitostí, protože - jak již bylo řečeno - povinnost uzavřít nájemní smlouvu s dosavadními uživateli a časové omezení možností výpovědi této smlouvy již vlastníkům vydaných nemovitostí ukládá stávající znění obou restitučních zákonů.

Zároveň nutno konstatovat, že přijetím tohoto návrhu nedojde k prodloužení doby, po kterou vlastník nemovitosti nesmí nájemní smlouvy vypovědět. Tato doba se nadále počítá ode dne účinnosti obou restitučních zákonů.

Přijetím obou doplňujících návrhů bude umožněno zachování stávající sítě zdravotnických zařízení, zejména lékáren, za podmínek již platných a oběma novelizovanými restitučními zákony stanovených. Děkuji vám za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Miroslavu Čerbákovi. Slovo má pan poslanec Miloslav Výborný.

Poslanec Miloslav Výborný: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, soudím, že kolega doktor Čerbák přednesl návrh, který nějakým zásadním způsobem nevybočuje z mezí, které si za svůj cíl klade předložená novela dvou restitučních zákonů, a soudím současně, že jeho výklad, kterým odůvodnil ony dvě navrhované změny, byl velmi přesvědčivý. Nicméně se domnívám, že právě z těch důvodů, které jsou tak závažné a mnozí z nás si jako poslanci měli možnost ověřit v praxi na místech samých, že by bylo žádoucí, aby před skončením rozpravy, před hlasováním o tomto pozměňovacím návrhu ještě měl možnost jak výbor garanční, to je výbor hospodářský, tak výbor ústavně právní zaujmout stanovisko k těmto pozměňovacím návrhům, aby snad nedošlo - já se domnívám, že snad nedojde - k nějaké chybě, která by pro každý restituční zákon - dobře to víme, mohla být chybou i fatální.

Takže navrhuji, aby sněmovna se usnesla tak, že žádá, aby hospodářský výbor a ústavně právní výbor zaujaly k pozměňovacím návrhům, které přednesl dr. Čerbák, stanovisko a aby do zaujetí těchto stanovisek bylo projednávání tohoto bodu přerušeno s tím, že je zřejmě žádoucí, aby výborům, které jsem jmenoval, bylo uloženo zaujmout toto stanovisko ještě dnes.

Kdyby tomuto mému procedurálnímu návrhu sněmovna vyhověla, svolávám schůzi ústavně právního výboru na dnes večer 45 minut po skončení této schůze, místnost č. 55.

Předseda PSP Milan Uhde: Protože jsem možná neposlouchal dost důkladně, chtěl bych se zeptat pana poslance Výborného, zda součástí jeho návrhu je pokyn pro mne, abych nepřerušoval rozpravu, nebo naopak abych ji ukončil. Je to lhostejné, nebo je to důležité vzhledem k vašemu návrhu?

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedo, jsem dalek toho, abych zde někomu dával pokyny. Asi rozumné bude v rozpravě pokračovat, avšak ji neuzavírat, pak dát hlasovat o mém procedurálním návrhu.

Předseda PSP Milan Uhde: Rozumím tomu tedy tak, že vyzvu sněmovnu, aby ti, kdo ještě chtějí v rozpravě vystoupit, učinili tak neprodleně, a poté dám hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Výborného, aniž rozpravu ukončím.

Kdo se tedy hlásí do rozpravy? Hlásí se pan poslanec Jaroš, má slovo.

Poslanec Emil Jaroš: Vážený pane předsedo, vážení kolegové a kolegyně, vážená vládo, chci vznést přece jenom určitý nesouhlas s návrhem kolegy Čerbáka, který zde byl přednesen. Sám se domnívám, že je to poměrně hrubý zásah do vlastnických práv, i když jsem si vědom toho, že původní stále platný zákon mluví o určitém břemenu v cause zdravotnických zařízení, která musí mít trpěný pronájem po dobu deseti let. Ovšem je to určité břemeno, které není vázáno k činnosti, ale k organizaci, pochopitelně v té době převážně státní zdravotnické organizaci. Žadatel, který žádal o privatizaci většinou movitého majetku, musí počítat i s tím, že po nabytí tohoto movitého majetku se musí s tímto faktem nějak vyrovnat. Má možnost ještě předtím, než si dá tuto žádost, případně uzavřít smlouvu o smlouvě o budoucím pronájmu této nemovitosti a de facto toto vzít jako určitý kalkul do svých budoucích podnikatelských aktivit. Ne abychom vlastníka nemovitosti postavili znovu před hotovou věc s dalším břemenem do dalších let, i když celková doba by neměla přesáhnout deset let nuceného pronájmu. Myslím si, že bychom neměli tento pozměňovací návrh podpořit. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Jarošovi. O slovo požádal pan ministr Jiří Skalický.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP