Úterý 26. dubna 1994

Začátek schůze Poslanecké sněmovny

26. dubna 1994 ve 13.11 h

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka, místopředseda PSP P. Tollner a 182 poslanců.

Za vládu České republiky: místopředseda vlády J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr zemědělství J. Lux, ministr obrany A. Baudyš, ministr životního prostředí F. Benda, ministr pro hospodářskou soutěž S. Bělehrádek, ministr hospodářství K. Dyba, ministr I. Němec, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr zdravotnictví L. Rubáš, ministr vnitra J. Ruml, ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci J. Skalický, ministr dopravy J. Stráský, ministr kultury P. Tigrid, ministr práce a sociálních věcí J. Vodička.

Předseda PSP Milan Uhde: Vážení poslanci, úderem třinácté hodiny bylo registrováno 92 členů Poslanecké sněmovny jako přítomných. Je to dostačující počet k tomu, abychom jako sbor schopný usnášení mohli zahájit práci. Vyzývám vás a žádám, abyste zaujali svá místa v lavicích a ti, kteří se zatím ještě nepřihlásili, že jsou přítomni, aby tak učinili s pomocí svých magnetických karet, jež jako pořádní lidé mají jistě všichni u sebe a nebudou vyžadovat karet náhradních.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, milí hosté, zahajuji 18. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás na ní srdečně vítám.

Podle prezenční listiny, resp. podle našeho registračního zařízení je v tuto chvíli přihlášeno k přítomnosti 110 poslankyň a poslanců. Je to dostatečný počet k tomu, abychom se mohli usnášet.

Přistoupíme k projednání pořadu 18. schůze. Návrh pořadu, jak jej připravil organizační výbor dne 14. dubna, vám byl rozeslán s pozvánkou. Předložený návrh doplňuji o doporučení organizačního výboru, abychom body zařazené v návrhu pořadu pod čísly 16 a 17, totiž Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády a Odpovědi členů vlády na Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny projednali ve čtvrtek jako první a druhý bod jednacího dne.

Nyní chci přednést několik pozměňovacích návrhů, vezměte si proto laskavě před sebe pozvánku. Podotýkám, že s těmito návrhy bylo dnes seznámeno politické grémium.

Doporučuji, abychom body, které jsou v pozvánce uvedeny pod čísly 1, 2, 4 a 12, projednávali až na závěr schůze, a to tak, že bod č. 2, který se týká zkrácení zákonné lhůty, bude poslední, tedy dvaadvacátý; bod číslo 1, který se týká upuštění od projednávání zásad, bude předposlední, tedy jednadvacátý; dosavadní bod číslo 4 - týká se sněmovních tisků 766832 - bude bodem dvacátým; bod číslo 12 - týká se sněmovních tisků 861923 - bude bodem devatenáctým. Tedy body 1, 2, 4 a 12 se mění tak, jak jsem právě uvedl, v body 21, 22, 20 a 19. Dosavadní body číslo 3 a 5 se přečíslují jako body 1 a 2. Za ně jako 3. bod navrhuji zařadit návrh poslanců Karla Macha a Ivana Bečváře, který je dosud zařazen jako bod desátý. U tohoto bodu bychom případně přerušili rozpravu a pokračovali ve čtvrtek.

Vzhledem k tomu, že se po těchto úpravách řada bodů kumuluje na čtvrtek, případně na pátek, doporučuji dále body číslo 21 a 22 - jde o dvě pravidelné zprávy - projednat ve středu a zařadit je za dosavadní bod číslo 15 návrhu pořadu, to jest za Roční závěrku Fondu dětí a mládeže. Ostatní body se odpovídajícím způsobem přečíslují.

To je vše, co jsem chtěl říci k návrhu pořadu. Dále vás informuji, že po schválení pořadu schůze zajistí Kancelář Poslanecké sněmovny vytištění nově schváleného pořadu, abyste jej mohli dostat na lavice. Zároveň oznamuji, že poslanec Sojka má náhradní kartu č. 1, pan místopředseda vlády a poslanec Jan Kalvoda má náhradní kartu č. 4, pan poslanec Josef Hájek náhradní kartu č. 2.

Do rozpravy o pořadu 18. schůze se zatím písemně přihlásili páni poslanci Jiří Honajzer, Oldřich Kužílek, Tomáš Štěrba, Dalibor Matulka. V tomto pořadí prosím, aby předstupovali k řečništi. Pan poslanec Litomiský má náhradní kartu číslo 3.

Poslanec Jiří Honajzer: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, navrhuji rozšířit dnešní pořad schůze o jeden, případně o dva body, které by se nazývaly Odvolání poslanců z výborů a Volby poslanců do výborů. Zároveň navrhuji tento bod zařadit jako první bod této schůze. Pokud bude mé prosbě vyhověno, odůvodním tento bod podrobně.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Honajzrovi. Slovo má pan poslanec Oldřich Kužílek. Připraví se pan poslanec Tomáš Štěrba.

Poslanec Oldřich Kužílek: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte, abych navrhl také zařazení bodu - jakožto bodu druhého - pod názvem Zařazení poslankyně Lojdové do komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Kužílkovi. Slovo má pan poslanec Tomáš Štěrba, připraví se pan poslanec Dalibor Matulka.

Poslanec Tomáš Štěrba: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, všichni poslanci jsou velmi podrobně informováni o průběhu projednávání návrhů pánů kolegů Macha a Bečváře na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o sněmovní tisky 797921.

Dobře víte, že projednávání ve výborech bylo velmi dramatické a že konečné resumé rozhodně nehovoří ve prospěch tohoto návrhu.

Vzhledem k širokému dopadu v případě přijetí tohoto návrhu může znamenat destabilizaci majetkoprávních vztahů ve všech subjektech působících v oblasti zemědělského podnikání, a to počínaje organizacemi státními a konče organizacemi soukromými, navrhuji vypuštění tohoto bodu.

Domnívám se, že této skutečnosti si byla vědoma vláda ČR, když dne 2. 3. 1994 zaujala k tomuto návrhu jednoznačně negativní stanovisko. Odvolávám se zejména na toto negativní stanovisko, ze kterého si dovolím citovat: Vláda s předloženým návrhem nesouhlasí z důvodů, jenž má za zásadní. Takové rozhodnutí lze považovat za opakované, neboť o této problematice jednala se stejným výsledkem i v předminulém týdnu. Opakované rozhodnutí by bylo opět výrazně negativní. K takovému rozhodnutí vládu vedla zejména legislativní nedotaženost předkládaného návrhu a nejasnost v předpokládaných důsledcích event. přijetí.

Z těchto důvodů navrhuji, aby bod, v současné době 3, kterým se mění a doplňuje zákon č. 220/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 42 a zákona č. 93, zákona ČNR č. 39 a zákona č. 183/1993 Sb., byl z programu jednání vypuštěn.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Štěrbovi. Vážené kolegyně a vážení kolegové, velmi vás prosím, abyste upustili od hlasitých hovorů. Není rozumět řečníkovi, ruší to všeobecně, prosím ukázněme se. Pan kolega Matulka má nyní slovo.

Poslanec Dalibor Matulka: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovoluji si navrhnout, aby program této schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu byl zeštíhlen o jeden bod, a to o projednávání vládního návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích ve znění pozdějších zákonů. Zdůvodňuji tento svůj návrh takto:

V prvé řadě - doposud není k tomuto vládnímu návrhu resp. výsledku jeho projednávání ve výborech známo stanovisko vlády. Podle mého názoru a podle názoru našeho poslaneckého klubu je zapotřebí, aby stanovisko vlády ke změnám, které jsou doporučovány parlamentními výbory, bylo toto stanovisko projednáváno opět ve výborech Parlamentu vzhledem k závažnosti věci.

Jako další důvod uvádím to, že návrh, jak ho máme předložen v poslední verzi, je vnitřně velice nekonzistentní, počítá se zcela jiným přístupem financování politických stran pro zbytek tohoto funkčního období a se zcela jiným přístupem financování pro příští volební období. Dochází tam k tomu, že vlastně uprostřed současného politického období by se mělo financovat podle získaných mandátů, nikoli ve volbách, ale podle současného složení, zatímco v příštím volebním období by to mělo být zcela jinak; tzn. v příštím období se tam počítá s blokováním možnosti určité politické prostituce, zatímco pro toto volební období přímo tento návrh podporuje politickou prostituci v Poslanecké sněmovně.

Dále uvádím to, že v usnesení rozpočtového výboru č. 213 tento výbor doporučuje projednat tento zákon a současně s vládními návrhy volebním zákonů. Domnívám se, že toto doporučení je zcela správné a má svou logiku. Poslanecká sněmovna by je měla zohlednit.

Navrhuji proto, aby tento bod byl stažen z dnešního programu s tím, že současné znění by mělo být znovu organizačním výborem přikázáno k projednávání parlamentním výborům, a bod by se měl projednat na příští schůzi Poslanecké sněmovny. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji poslanci Matulkovi. Hlásí se poslanec Štěrba. Uděluji mu slovo, jeho poznámka je faktické nebo technické povahy.

Poslanec Tomáš Štěrba: Děkuji. Velice se omlouvám, ale na upozornění kolegů sděluji, že jsem četl v návrhu zákon č. 220, ale je to "229".

Předseda PSP Milan Uhde: Ano. Pane poslanče, opravil jsem to okamžitě ve svém záznamu, takže byste nebyl na svých právech zkrácen.

Hlásí se o slovo pan poslanec Jan Vik.

Poslanec Jan Vik: Pane předsedo, dámy a pánové, původně jsem chtěl navrhnout bod s názvem, jak bývá dobrým zvykem, "Změny ve výborech Poslanecké sněmovny". Učinil tak za mě pan poslanec Honajzer. Já se tedy k jeho návrhu připojuji. Konečně se tedy po roce a čtvrt na toto téma dostáváme, a jsem rád, že je tomu z vašich řad.

Dále jsem chtěl navrhnout vypuštění bodu 20, což před chviličkou za mne učinil kolega Matulka. Mohu se naprosto ztotožnit s tím, co říkal v důvodové zprávě, proč vlastně hodlá dát návrh na stažení tohoto bodu. Záležitost je podle našeho názoru velmi důležitá, neměla by se proto řešit pod nějakým časovým tlakem atd. Všichni jsme členy nějaké politické strany a podle toho zákona nějakým způsobem budeme fungovat. Domnívám se proto, že by bylo vhodné mít čas na to, aby to fungování bylo pro nás pro všechny co nejlepší. Děkuji vám.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Vikovi. Nemám žádnou další přihlášku do rozpravy o programu, proto rozpravu uzavírám.

Budeme hlasovat o jednotlivých návrzích v pořadí, v jakém byly proneseny.

Prvním návrhem je tedy doporučení organizačního výboru, abychom body "interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády" a "Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny" projednali ve čtvrtek jako první a druhý bod jednacího dne.

Táži se, kdo s tímto návrhem souhlasí. Dejte to prosím najevo v 1. hlasování na této schůzi tím, že stisknete tlačítko a zvednete ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Z celkového počtu přítomných 174 poslankyň a poslanců bylo 160 pro, nikdo proti, 10 se zdrželo, 4 nehlasovali. Tento návrh byl přijat.

Dále zazněly mé návrhy na přeřazení některých bodů.

Navrhl jsem, aby bod č. 1 návrhu pořadu, tj. "Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů", byl projednán jako bod předposlední, tj. 21.

Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Dejte to prosím ve 2. hlasování najevo tím, že stisknete tlačítko a zvednete ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování je skončeno.

Pro odevzdáno 125 hlasů, 4 proti, 43 se zdrželo, 4 nehlasovali. Tento návrh byl rovněž přijat.

Dále jsem navrhl, aby bod č. 2 dle dosavadního návrhu pořadu, tj. "Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhu zákonů a návrhu na vyslovení souhlasu s Dohodou o volném obchodu mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko", byl projednán jako bod poslední, 22.

Kdo souhlasíte s tímto návrhem, dejte to prosím ve 3. hlasování tím, že stisknete tlačítko a zvednete ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro odevzdáno 156 hlasů, proti 2, 15 se zdrželo, 4 nehlasovali. I tento návrh byl přijat.

Další návrh zněl tak, aby bod 4 dosavadního návrhu pořadu, tj. "Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 468/1991 Sb., zákona 68/1993 Sb., a zákona č. 189/1993 Sb., a občanský soudní řád", byl zařazen jako bod 20.

Kdo podporuje tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Jde o 4. hlasování na této schůzi. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro 149, proti 10, zdrželo se 18, nehlasoval 1. Tento návrh byl přijat.

Dále jsem navrhl, aby bod č. 12 návrhu pořadu byl zařazen jako bod 19. Jde o návrh poslanců Viktora Dobala a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, a zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku.

Jde o páté hlasování na této schůzi. Kdo souhlasí s předneseným návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Pro hlasovalo 132 poslanců, proti 4, zdrželo se 41, 3 nehlasovali. Návrh byl rovněž přijat.

Dále jsem navrhl, aby bod č. 10 návrhu pořadu, tj. návrh poslanců K. Macha a Ivana Bečváře na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 42/1992 Sb., zákona č. 93/1992 Sb., zákona ČNR č. 39/1993 Sb. a zákona č. 183/1993 Sb., byl zařazen jako bod třetí.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať to dá v 6. hlasování najevo tím, že zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Pro se vyslovilo 110 poslanců, proti 10, zdrželo se 50, nehlasovalo 10. I tento návrh byl přijat.

Poslední můj návrh zněl, aby body č. 21 a 22 původního návrhu pořadu, to jsou "Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny" a "Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny", byly zařazeny za Roční účetní závěrku Fondu dětí a mládeže.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať to dá najevo v 7. hlasování tím, že stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Pro se vyslovilo 156 poslanců, nikdo nebyl proti, 16 se zdrželo, 8 nehlasovalo. I tento návrh byl přijat.

Dále navrhl pan poslanec Jiří Honajzer, aby byl jako nový první bod programu naší schůze zařazen bod pod názvem "Změna ve výborech Poslanecké sněmovny".

Kdo souhlasí s návrhem pana poslance Honajzera na zařazení nového prvního bodu "Změna ve výborech Poslanecké sněmovny", ať to dá v 8. hlasování najevo tím, že stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Pro hlasovalo 156 poslanců, proti 3, 19 se zdrželo, 2 nehlasovali. I tento návrh byl přijat.

Dále pan poslanec Oldřich Kužílek navrhl, aby novým druhým bodem našeho programu byl bod "Volba poslankyně Kateřiny Lojdové za členku stálé komise Parlamentu pro sdělovací prostředky".

Jde o 9. hlasování na této schůzi. Kdo souhlasí s návrhem pana poslance Kužílka, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Pro hlasovalo 142 poslanců, proti 3, 30 se zdrželo, 6 nehlasovalo. I tento návrh byl přijat.

Dále navrhl pan poslanec Tomáš Štěrba - promiňte, pan poslanec Štěrba se hlásí s technickou poznámkou.

Poslanec Tomáš Štěrba: Žádám o novou prezentaci.

Předseda PSP Milan Uhde: Ano, vyhovím tomuto požadavku. Oznamuji vám, že jsem vás v tuto chvíli všechny odhlásil, a prosím, abyste se znovu přihlásili jako přítomní tím, že zasunete své magnetické karty.

Pan poslanec Tomáš Štěrba navrhl, aby byl z programu dnešní schůze vypuštěn bod, který byl původně navržen jako 10. a dnešním hlasováním byl změněn na bod 3. Nyní pan poslanec Štěrba navrhuje, aby byl tento bod vypuštěn. Jde o návrh poslanců K. Macha a Ivana Bečváře na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 42/1992 Sb., zákona č. 93/1992 Sb., zákona ČNR č. 39/1993 Sb. a zákona č. 183/1993 Sb., (tisk 797921).

Jde o 10. hlasování na této schůzi. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Motyčka.

Poslanec Ludvík Motyčka: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, já se domnívám, že o tomto návrhu nemůže být hlasováno, protože předtím jsme přijali rozhodnutí, že tento bod bude v programu jako bod č. 2.

Předseda PSP Milan Uhde: Pane poslanče, v hloubi duše jsem se obával, že to namítnete, ale doporučuji, abychom hlasovali, protože to bude rychlejší. Kdo má mínění shodné s panem poslancem Motyčkou, dá to najevo hlasováním, kdo smýšlí jinak, bude hlasovat opačně.

Hlasujeme o návrhu pana poslance Štěrby. Jde o 10. hlasování na této schůzi. Kdo podporuje návrh pana poslance Štěrby, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Pro bylo odevzdáno 77 hlasů, proti 75, 20 se zdrželo, 7 nehlasovalo. Návrh nezískal nadpoloviční podporu a nebyl přijat.

Dále navrhl pan poslanec Matulka, aby byl z programu schůze vyřazen bod, který byl původně zařazen jako 4. a my jsme jej hlasováním změnili na bod 20. Jde o Vládní návrh zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích a já předem zamítám námitku, že když jsme tento bod přeřadili ze 4. na 20. místo, schválili jsme zároveň jeho zařazení na tuto schůzi. Myslím, že je správné a logické, když budeme hlasovat o návrhu pana poslance Matulky.

Jde o 11. hlasování na této schůzi. Kdo podporuje návrh pana poslance Matulky, ať to dá najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Pro bylo odevzdáno 28 hlasů, proti 90, zdrželo se 52, nehlasovalo 11. Tento návrh nebyl přijat.

Konečně v rozpravě promluvil pan poslanec Vik. Navrhl zařadit nový bod a jiný bod z programu vyřadit. O obou těchto návrzích bylo již hlasováno tím, že nebyly přijaty návrhy, které byly s návrhem pana poslance Vika identické. Domnívám se, že nestojí nic v cestě tomu, abychom se vyjádřili hlasováním o celku návrhu pořadu 18. schůze včetně schválených pozměňovacích a doplňovacích návrhů.

Kdo souhlasí s tímto pořadem, ať zvedne ruku a stiskne příslušné tlačítko. Jde o 12. hlasování na této schůzi. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro odevzdáno 131 hlasů, proti 8, zdrželo se 35, 7 nehlasovalo. Návrh pořadu 18. schůze se schválenými změnami byl přijat a já vám děkuji.

Přistoupíme tedy k 1. bodu pořadu, a to je bod, který byl zařazen na návrh pana poslance Jiřího Honajzra.

I.

Změny ve výborech Poslanecké sněmovny

Slovo má navrhovatel pan poslanec Honajzer.

Poslanec Jiří Honajzer: Pane předsedo, dámy a pánové, navrhuji přeřazení nebo změnu ve výborech branně bezpečnostním a ve výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, kde dojde k výměně dvou poslanců ODS, pokud to sněmovna schválí, a to pana poslance Oldřicha Váci, který by přešel do výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, a pana poslance Jana Krámka, který by přešel z tohoto výboru do výboru branně bezpečnostního. Děkuji vám za vstřícnost a podporu tohoto návrhu.

Předseda PSP Milan Uhde: Byl podán návrh, který jste vyslechli. K tomuto návrhu otvírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Pan poslanec Vik.

Poslanec Jan Vik: Dámy a pánové, pane předsedo, já si dovoluji využít této vzácné příležitosti, že konečně mám tu možnost navrhnout změny ve výborech, o nichž tady já hovořím už rok a půl. Jedná se o přeřazení pana poslance Bohuslava Kuby z výboru hospodářského do výboru ústavně právního a pana poslance dr. Miroslava Kašpárka z výboru pro vědu, školství a kulturu do výboru pro zdravotnictví a sociální politiku. Děkuji.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP