Čtvrtek 24. března 1994

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 139. hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 141 poslanců, proti 1, zdrželo se 13.

Poslanec Ota Fejfar: Další pozměňovací návrh paní poslankyně Marvanové směřoval k § 26, odst. 5. Tento návrh máte opět na str. 2 usnesení ÚPV. U dosavadního § 26, odst. 5, vypustit ve třetí větě slova "společenství, popř. jiné".

ÚPV souhlasí. Zpravodaj také souhlasí.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 140. hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 135 poslanců, nikdo nebyl proti, 22 se zdrželo hlasování.

Poslanec Ota Fejfar: Další pozměňovací návrh v rámci projednávání § 26 přednesl pan poslanec Bláha. Navrhl zařadit další § 26. Tam by bylo zřejmě nutno přečíslovat, kde hovoří o předkupním právu vlastníků jednotek, osvobození od placení daně atd. Tento text máte v materiálu 2. na str. 3.

Zpravodaj nesouhlasí.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 141. hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 59 poslanců, proti 83, zdrželo se 17.

Poslanec Ota Fejfar: Dále pan poslanec Bláha navrhl vypustit v § 26, odst. 2 a dále potom v § 36 doplnit nový odst. ve znění ustanovení § 26, 27 atd. se nevztahují na družstva označovaná podle dřívějších předpisů LBD. Tento text máte v materiálu č. 2, na čtvrté straně, druhý a třetí odst. zespoda.

Zpravodaj nesouhlasí.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 142. hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 49 poslanců, proti 81, zdrželo se 25.

Poslanec Ota Fejfar: Poslední pozměňovací návrh, který byl přednesen k § 26, přednesl v úterý pan poslanec Křížek. Navrhl doplnit § 26, odst. 1. Text máte v materiálu č. 2 na str. 5.

Zpravodaj nesouhlasí.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 143. hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 64 poslanců, proti 79, zdrželo se 18.

Poslanec Ota Fejfar: Přecházíme k § 27. Jsme na str. 28 materiálu č. 1. Zde přednesl pozměňovací návrh pan poslanec Špaček. Tento pozměňovací návrh byl ale součástí jeho komplexního pozměňovacího návrhu, proto o něm nelze hlasovat.

Dále přednesl pozměňovací návrh pan poslanec Navrátil. Navrhl v § 27, odst. 5 vypustit v první větě číslovku 4 označující odkaz na odstavec.

ÚPV nedoporučuje. Zpravodaj nedoporučuje.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 144. hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 36 poslanců, proti 97, zdrželo se 27.

Poslanec Ota Fejfar: Další pozměňovací návrh přednesl pan poslanec Skočovský, a to k § 27 odst. 6. Tento text máte na str. 29 materiálu č. 1. Ústavně právní výbor nesouhlasí, zpravodaj nesouhlasí.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 145. hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 17, proti 92, zdrželo se 49.

Poslanec Ota Fejfar: Další pozměňovací návrh k § 27 odst. 4 přednesl pan poslanec Hájek. Ústavně právní výbor nesouhlasí, zpravodaj nesouhlasí.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 146. hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat, pro hlasovalo 8 poslanců, proti 90, zdrželo se 52 poslanců.

Poslanec Ota Fejfar: Další pozměňovací návrh k § 27 přednesla v úterý paní poslankyně Marvanová. Tento text máte v materiálu č. 2 na str. 1, je to ten prostřední pozměňovací návrh k § 27 odstavce 5 a 6. Zpravodaj doporučuje.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 147. hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat. Pro hlasovalo 105 poslanců, 3 proti, 54 se zdrželo hlasování.

Poslanec Ota Fejfar: Poslední pozměňovací návrh přednesl pan poslanec Bláha také v úterý. Text tohoto pozměňovacího návrhu máte v materiálu č. 2 na str. 4, kde navrhuje nový § 27 o pěti odstavcích. Zde jsem pouze nepochopil, zda má jít o nahrazení starého, nebo vložení nového. (Poslanec Bláha vysvětluje věc z místa.) Takže nový § 27. Zpravodaj nesouhlasí.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 148. hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 63 poslanců, proti 87, zdrželo se 16.

Poslanec Ota Fejfar: Přecházíme k § 28, jsme na str. 30 materiálu č. 1. Pozměňovací návrh pana poslance Špačka byl součástí jeho komplexního pozměňovacího návrhu. Proto o něm nelze dát hlasovat. Pan poslanec Navrátil přednesl k § 28 odst. 2 ve znění společné zprávy návrh vypustit text a nahradit ho podle § 28 odst. 2 vládního návrhu. Ústavně právní výbor nesouhlasí, zpravodaj nesouhlasí.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 149. hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. 38 poslanců hlasovalo pro, 93 proti, 26 se zdrželo.

Poslanec Ota Fejfar: Přecházíme k § 29, kde přednesla svůj pozměňovací návrh paní poslankyně Buzková. Vzhledem k tomu, že už byl přijat pozměňovací návrh paní poslankyně Marvanové ve zcela opačném směru k § 25 odst. 2, nelze dát o tomto pozměňovacím návrhu hlasovat.

Přecházíme až na § 35 na str. 33 materiálu č. 1, kde přednesla svůj návrh paní poslankyně Röschová, ale v úterý tento návrh stáhla v rámci rozpravy.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pane kolego, není náhodou někde § 29a)?

Poslanec Ota Fejfar: Omlouvám se. Po § 29 - neměl jsem to zde dostatečně zvýrazněno, přednesla paní poslankyně Marvanová návrh na doplnění nového § 29a), který máte v usnesení ústavně právního výboru na str. 3. Je to komplexní pozměňovací návrh včetně doplnění § 34 bodu 2, kde následně potom ještě paní poslankyně Marvanová zpřesnila, že ve vloženém písmenu i) se doplní za slovo "převody", hned první slovo ve větě, "a přechody". Věta by potom zněla: "Převody a přechody majetku bytového družstva v souvislosti s vyčleněním části bytového družstva", takže ještě v rámci rozpravy toto paní poslankyně Marvanová zpřesnila a je třeba o tomto pozměňovacím návrhu dát hlasovat jako o komplexním návrhu. Zpravodaj a ústavně právní výbor doporučují.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Paní kolegyně souhlasí. Jedná se o 150. hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat. 148 poslanců hlasovalo pro, nikdo nebyl proti, 17 se zdrželo hlasování.

Poslanec Ota Fejfar: Přecházím nyní tedy k § 35 na str. 33. Zde paní poslankyně Röschová stáhla svůj pozměňovací návrh. K § 36 přednesl pozměňovací návrh pan poslanec Bláha. Text tohoto pozměňovacího návrhu máte v materiálu č. 2, poslední odstavec. Opět je to pozměňovací návrh vydělující lidová bytová družstva do trochu jiného režimu než stavební bytová družstva podle tohoto zákona. Zpravodaj nesouhlasí.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pane kolego Bláho, prosím o upřesnění. (Pan poslanec Bláha a zpravodaj si věc upřesňují.) Prosím společného zpravodaje, aby dohodou s předkladatelem upřesnil pozměňovací návrh, o kterém budeme hlasovat.

Poslanec Ota Fejfar: Jedná se o pozměňovací návrh, který obsahuje právě poslední odstavec na str. 4 materiálu č. 2. Jedná se o doplnění odstavce 2 v § 36. Tady právě po dohodě možná se stenografy by se to dalo nalézt. První varianta - o té jsme hlasovali už v kontextu s § 26 a tam jsem zmínil, že tam komplexně k tomu patří i doplnění v rámci § 36, ale to už bylo zamítnuto, takže nyní hlasujeme o druhé variantě, která je v textu v posledním odstavci na str. 4. Zpravodaj nedoporučuje.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 152. hlasování.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 57 poslanců, proti 93, zdrželo se 14.

Poslanec Ota Fejfar: Přecházíme k poslednímu paragrafu, § 38 na straně 34. K tomu jsem přednesl pozměňovací návrh, který máte v materiálu 2 na straně 1. Týká se účinnosti tohoto zákona. 1. duben již technicky nebude splnitelný. Přesto, že jsem variantu účinnost 1. května uvedl jako druhou, zdá se mi vhodnější než dnem vyhlášení. Proto prosím, aby o této variantě bylo hlasováno napřed. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. května 1994.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Má někdo výhrady k této proceduře? Nemá. Můžeme o tom hlasovat. Jedná se o 153. hlasování.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat. Pro hlasovalo 129, proti 5, zdrželo se 25.

Poslanec Ota Fejfar: Vážený pane předsedající, předpokládám, že všechny pozměňovací návrhy, jak byly předneseny, byly vyčerpány, ale prosím, aby se ještě vyjádřili poslanci, kteří mají pocit, že tak učiněno nebylo.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: První je pan kolega Exner. Prosím, aby se vyjádřil.

Poslanec Václav Exner: Je možné, že mně to uniklo, ale domnívám se, že o návrhu pana poslance Fejfara, který je uveden na straně 27 materiálu číslo 1, nebylo hlasováno.

Poslanec Ota Fejfar: Máte pravdu. Jedná se o § 27, nový, doplněný, o kterém jsem sdělil, že jsem jej stáhl již v úterý v rámci rozpravy a fakticky byl nahrazen již odstavcem 26 a).

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Má ještě někdo z kolegů připomínky? Není-li tomu tak, vyjádřili jsme se v této chvíli ke všem pozměňovacím návrhům. Můžeme přistoupit k hlasování o celém návrhu najednou. Hlásí se kolega Výborný.

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedající, dámy a pánové, protože nejsem jediný, jak zjišťuji, kdo je do jisté míry jat pochybností, táži se zcela výslovně před konečným hlasováním zpravodaje, zda bylo hlasováno o jeho pozměňovacím návrhu, který je označen jako § 26 a). Několik poslanců z různých klubů si tím nebylo jisto.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Prosím o vyjádření společného zpravodaje. Pan kolega Výborný má na to právo.

Poslanec Ota Fejfar: Jsem přesvědčen, že o tom hlasováno bylo dohromady s § 26, odstavec 10.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ano, to je pravda. Kolega Exner.

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, pane předsedající, dovoluji si upozornit, že jsme v úterý schválili procedurální návrh, podle kterého má nyní následovat přestávka na jednání klubů před celkovým hlasováním a případně umožnit přednést stanoviska klubů k zákonu.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pan předseda to potvrzuje, omlouvám se, a ještě jednou prosím pana kolegu Exnera, aby upřesnil délku pro jednání klubů.

Poslanec Václav Exner: (Hovořeno z místa.) Bylo schváleno 30 minut.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Bylo schváleno 30 minut. Sejdeme se ve 12.25 hodin k celkovému hlasování. Vyhlašuji přestávku.

(Jednání přerušeno v 11.56 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Je zaregistrován dostatečný počet poslanců. Budeme pokračovat v projednávání bodu Vládní návrh zákona, kterým se upravují některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony, podle sněmovního tisku 599724. V přestávce se sešly ke svému jednání poslanecké kluby a nyní se přihlásili předsedové dvou klubů. První kolega Ortman, připraví se kolega Exner, aby sdělili stanoviska svých klubů. Prosím, pan kolega Ortman. (Hluk v sále.) Prosím o klid.

Poslanec Jaroslav Ortman: Vážený pane předsedo, vážený pane místopředsedo, mé sdělení bude krátké. Poslanecký klub Levého bloku konstatuje, že výsledek projednávání návrhu zákona je horší, než byl původní vládní návrh, a to bohužel i s podporou představitelů vlády. Schválený text vede k právní nejistotě občanů z hlediska výše ceny bytů. Část vládního návrhu, týkajícího se bytových družstev, se díky hlasování ve sněmovně změnila v radikální transformační normu, ohrožující existenci družstev a zasahující do majetkových práv vlastníků. Jsem proto oprávněn vám sdělit, že Levý blok bude hlasovat proti.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Prosím kolegu Exnera. Další přihlášky nemám.

Poslanec Václav Exner: Dámy a pánové, vládní návrh zákona, který sám o sobě představoval výrazný kompromis při řešení velmi citlivého problému bydlení, doznal po projednání ve výborech Poslanecké sněmovny výrazných změn. K dalšímu zhoršení postavení uživatelů, nájemců a možných budoucích vlastníků bytů a bytových družstev došlo přijetím pozměňujících a doplňujících návrhů. Nedostatečně je upraveno předkupní právo nájemce. Proti vládnímu návrhu, který se alespoň v důvodové zprávě dovolává rovnosti vlastnických vztahů, byla schválena permanentní nucená transformace majetku bytových družstev, která ve svém důsledku může vést až k likvidaci bytových družstev. Přitom však nebyla schválena úprava správy bytů, zachovávající alespoň stávající úroveň. Na druhé straně pak nebyly schváleny návrhy, které by stanovily maximální cenu bytů a umožnily tak dostupnost pro většinu občanů. Tento návrh zákona, pokud bude schválen, umožní pouze ne vždy příznivou parcelaci bytových družstev a způsobí další nepříznivou majetkovou diferenciaci občanů, která v žádném směru k řešení bytové problematiky nepřispěje.

Vláda v oblasti bydlení za dva roky svého působení předložila svůj první návrh zákona, nedokázala jeho zásadní úpravu uhájit ani před "svými" poslanci. Podařilo se jí ale vyvrátit představy, že zajištění bydlení je sociálním právem, na jehož zajištění se občan a jeho rodina podílejí, ale které je také nárokem občanů vůči společnosti, jehož naplnění má stát a jeho instituce souhrnně pro občany zorganizovat. Výsada přiměřeného bydlení se tak stává otázkou, kdo dá víc. Mínění opozice je v Poslanecké sněmovně menšinové. Ale zdá se, že v této věci by v základních otázkách mínění tak velkého množství občanů nemělo být přehlíženo. Své názory občané doložili i peticemi a přímou účastí na jednání klubů a výborů Poslanecké sněmovny. Tento návrh zákona se řadí k těm, které je možné označit jako koaliční násilí a nemůžeme pro něj hlasovat. Poslanci našeho klubu jsou proti jeho přijetí.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Prosím kolegu Nováka. Další přihlášky nemám.

Poslanec Jaroslav Novák: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jenom krátce bych chtěl sdělit stanovisko klubu Sdružení pro republiku - Republikánské strany Československa. Jako místopředseda tohoto klubu prohlašuji, že nemůžeme souhlasit s tím návrhem, tak jak byl předložen a jak byly pozměňovací návrhy přehlasovány, a proto tento návrh nepodpoříme, naopak budeme hlasovat proti. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Nikdo jiný se nehlásí se stanovisky klubu. Budeme tedy hlasovat o vládním návrhu, kterým se upravují některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony, podle sněmovního tisku 599, ve znění společné zprávy výborů podle sněmovního tisku 724 a schválených pozměňovacích návrhů. Jedná se o 154. hlasování na této schůzi a já se ptám:

Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Předložený návrh zákona byl přijat. Pro hlasovalo 99 poslanců, proti 33, zdrželo se 23 poslanců, nehlasovalo 14.

Tím jsme projednali tento bod. Pan kolega Bílý se hlásí.

Poslanec Jiří Bílý: Vznáším námitku, protože nám nefungovalo hlasovací zařízení, mačkali jsme tlačítko, ale nebyli jsme schopni hlasovat. (Projevy souhlasu s řečníkem.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Budeme opakovat toto hlasování ještě jednou. Dovolte mi, abych vás odhlásil, prosím vás, abyste se znovu zaregistrovali. Děkuji. Budeme ještě jednou hlasovat. Zahajuji 155. hlasování.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování. Konstatuji, že návrh zákona byl schválen, pro hlasovalo 102 poslanců, proti 36, zdrželo se 34 poslanců, hlasovali všichni poslanci.

Tím jsme projednali bod 3 a než vyhlásím přestávku, dovolte mi ještě požádat pana kolegu Roberta Koláře, aby nás seznámil s výsledky volby členů Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání. Před tím ještě dávám slovo panu ministru Dybovi. Prosím, pane ministře.

Ministr hospodářství ČR Karel Dyba: Pane předsedo, vážená sněmovno, chtěl bych poděkovat sněmovně za dnešní profesionální práci. Chtěl bych poděkovat všem těm, kteří se na tomto technicky složitém zákonu podíleli i tady ve sněmovně. Myslím, že po upřesnění poslaneckými návrhy, které byly přijaty, které jsou v duchu vládního zákona, zákon nastoupí svoji cestu a bude využit všemi těmi, kteří si ho přejí využít. Dovolte mi, abych naposled při příležitosti tohoto zákona řekl, že děkuji všem poslancům hospodářského výboru a ústavně právního výboru, ale zejména oběma předsedům výborů, kteří zde jsou. Děkuji panu poslanci Fejfarovi a paní poslankyni Marvanové. Děkuji za spolupráci a těším se na další. Děkuji ještě jednou.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Prosím kolegu Koláře, aby se ujal slova. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu společnému zpravodaji.

XI.

Návrh na volbu člena Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání

XII.

Návrh na volbu člena Rady České televize

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s výsledky dvou hlasování, které jsme včera absolvovali. První je výsledek tajného hlasování při volbě člena Rady České televize, absolvovali jsme první volbu, první kolo. K volbě bylo ověřovateli převzato 200 hlasovacích lístků, z toho bylo vydáno 152 hlasovacích lístků. Odevzdáno bylo 120 platných lístků, 26 neplatných lístků, 6 hlasovacích lístků nebylo odevzdáno.

Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto: pro pana Josefa Matochu bylo odevzdáno 38 platných lístků, pro paní Evu Novákovou byl odevzdán 21 platný hlas, pro pana Petra Plevu bylo odevzdáno 23 platných hlasů, pro pana Otakara Píchu nebyl odevzdán žádný platný hlas a pro pana Karla Stejskala bylo odevzdáno 25 platných hlasů. Žádný z kandidátů nebyl zvolen a do druhého kola postupují ti, kteří obdrželi nejvíce hlasů první dva - to znamená pan Josef Matocha a pan Karel Stejskal.

Nyní dovolte, abych vás seznámil s výsledkem tajného hlasování při volbě člena Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání. Tady se jednalo o druhou volbu, první kolo. K volbě bylo převzato 200 hlasovacích lístků, z toho bylo vydáno 152 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 122 platných lístků a 24 neplatných lístků. Šest hlasovacích lístků nebylo odevzdáno.

Pro navržené kandidáty byly odevzdány hlasy takto: pro pana Jaromíra Dřízgeviče nebyl odevzdán žádný platný hlas, pro pana Jiřího Pekárka bylo odevzdáno 15 platných hlasů, pro pana Borise Rieglera nebyl odevzdán žádný platný hlas, pro pana Ivo Rottenberga bylo odevzdáno 19 platných hlasů, pro paní Vlastu Svobodovou byly odevzdány 2 platné hlasy a pro pana Petra Štěpánka bylo odevzdáno 68 platných hlasů.

Ani v této volbě jsme v prvním kole nikoho nezvolili a do druhého kola postupuje pan Petr Štěpánek a pan Ivo Rottenberg. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Paní poslankyně, páni poslanci, mám zprávu, že hlasovací lístky pro druhé kolo budou připraveny ve 14 hodin a bude připravena tajná volba na 14 hodin. Sejdeme se ve 14.20 hodin na pokračování schůze.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Vážené paní poslankyně a vážení poslanci, zahajuji odpolední jednání třetího jednacího dne 17. schůze Poslanecké sněmovny. Právě jsem všechny odhlásil. Prosím, abyste se všichni přihlásili k přítomnosti identifikačními kartami.

Budeme pokračovat dalším bodem schváleného pořadu. Navrhuji, aby tímto dalším bodem byl přerušený bod ze 16. schůze a tím je

XIV.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., zákona České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů a zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 525746

Prosím pana místopředsedu vlády, pana Ivana Kočárníka, a společného zpravodaje výborů pana poslance Petra Brodského, aby zaujali svá místa u stolků zpravodajů.

Projednávání tohoto bodu bylo na 16. schůzi přerušeno. V průběhu rozpravy Poslanecká sněmovna souhlasila s přerušením projednávání tohoto bodu a požádala rozpočtový výbor o zaujetí stanoviska k předneseným pozměňovacím návrhům. Protože pan poslanec Brodský je členem rozpočtového výboru, požádal bych jej o sdělení stanoviska tohoto výboru. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Petr Brodský: Děkuji. Pane předsedající, kolegyně a kolegové, jak bylo inzerováno, rozpočtový výbor projednal pozměňovací návrhy z rozpravy Poslanecké sněmovny k tomuto zákonu, posoudil všechny, vyjádřil s nimi souhlas a doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu schválení těchto pozměňovacích návrhů.

Pane předsedající, toto bylo stanovisko rozpočtového výboru. Pro osvěžení - rozprava nebyla uzavřena. Chtěl bych připomenout, že v tisku, v přehledu pozměňovacích návrhů, tak, jak jsme je dostali všichni na lavice, se objevilo několik tiskových chyb. Pakliže by někdo z předkladatelů měl potřebu tiskové chyby opravit nebo doplnit, mělo by se tak učinit, domnívám se, v pokračující rozpravě. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji, pane poslanče, pokračujeme v rozpravě k tomuto bodu. Písemně se přihlásil pan poslanec Broulík. Uděluji mu slovo. Dále se hlásí pan poslanec Robert Kolář.

Poslanec Jaroslav Broulík: Vážený předsedající, pane ministře, dovolil bych si též k projednávanému zákonu předložit jeden pozměňovací návrh, který jsem konzultoval se zástupci kompetentních ministerstev. Jedná se o to, že v položce 84 navrhuji v odstavci "zmocnění" k stávajícímu textu, který bych označil jako odstavec č. 1, zřídit nový odstavec č. 2 následujícího znění: "Správní orgán sníží poplatek podle písm. a) této položky na sazbu 0,1 %, jde-li o vývozy oceli, uhlí a koksu." Krátké odůvodnění: vzhledem k tomu, že vývozní povolení, která je nutno uskutečňovat, se týkají těchto komodit. A v situaci ekonomické a zejména finanční, v jaké se producenti nacházejí, se mi zdá, že vývozní licence, která je zpoplatněna 0,5 %, zatěžuje zbytečně jejich ekonomickou situaci, protože je to prakticky protiexportní opatření v dané komoditě. Vzhledem k tomu, že licence se musí vystavovat - to je vázáno mezinárodními dohodami navrhuji po konzultaci uvedené řešení.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP