Čtvrtek 24. března 1994

Poslanec Ota Fejfar: Jsme stále na straně 16 prvního materiálu.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ještě k § 19 měl pozměňovací návrh pan kolega Bláha.

Poslanec Ota Fejfar: Ano, omlouvám se. Pan poslanec Bláha přednesl svůj pozměňovací návrh, který je uveden v materiálu 2 na straně 2, a to k § 19, odstavec 1, písmeno d) nakonec připojit slova "není-li dohodnuto jinak".

Já se domnívám, že ta slova tam jsou, že společná zpráva tato slova obsahuje, přečtu-li přesně písmeno d) "není-li dohodnuto něco jiného". Je to pozměňovací návrh, lze o něm hlasovat. Nedoporučuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 107. hlasování.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 26 poslanců, proti 70, zdrželo se 55.

Poslanec Ota Fejfar: Pokračujeme dále. Jsme na straně 17, část čtvrtá - Převod a přechod vlastnictví jednotky. K § 22 pozměňovací návrh přednesl poslanec Navrátil, tento návrh byl součástí jeho komplexního pozměňovacího návrhu, takže nelze již o něm dát hlasovat.

K § 23 na str. 18 materiálu č. 1 pozměňovací návrh přednesl pan poslanec Navrátil. Navrhl v § 23 ve znění společné zprávy, která je v tomto směru totožná se zněním vládního návrhu, doplnit odstavce 5 a 6 v tomto znění - text těchto dvou odstavců máte před sebou. ÚPV nedoporučuje, zpravodaj nedoporučuje.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 108. hlasování.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 39 poslanců, proti 89, zdrželo se 26.

Poslanec Ota Fejfar: Další pozměňovací návrh k § 23 (jsme stále na str. 18) přednesl pan poslanec Benda. Navrhl v § 23, odst. 1 provést změnu druhé věty. Druhá věta by měla znít:

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pane kolego, myslím, že to nemusíte číst.

Poslanec Ota Fejfar: Text máte před sebou. ÚPV nedoporučuje, zpravodaj nedoporučuje.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 109. hlasování.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 17 poslanců, proti 97, 40 se zdrželo hlasování.

Poslanec Ota Fejfar: Poslední pozměňovací návrh k § 23, odst. 4 přednesl pan poslanec Benda, máte jej před sebou. ÚPV nedoporučuje, zpravodaj nedoporučuje.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 110. hlasování.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 19 poslanců, proti 87, 48 se zdrželo hlasování.

Poslanec Ota Fejfar: Přecházíme k § 24, Zvláštní ustanovení o převodu vlastnictví jednotky. Jsme na straně 20, materiálu č. 1. První pozměňovací návrh přednesl pan poslanec Bláha. Navrhl doplnit do § 24 odst. 1: "Nahradit text "šest měsíců" textem "do dvou let ode dne". ÚPV nedoporučuje, zpravodaj nedoporučuje.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 111. hlasování.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 43 poslanců, proti 84, zdrželo se 29.

Pan kolega Vorlíček měl technickou poznámku.

Poslanec Zdeněk Vorlíček: Pan kolega Bláha měl k jedné věci dva návrhy.

Poslanec Ota Fejfar: Jeho druhý návrh, který přednesl v úterý, chápu jako variantu, o které můžeme dát hlasovat v pořadí.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ano, já také.

Poslanec Ota Fejfar: Dále pan poslanec Bláha navrhl doplnit odst. 2 a ostatní přečíslovat. Text druhého odstavce máte před sebou na str. 20. ÚPV nedoporučuje, zpravodaj nedoporučuje.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 112. hlasování.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 52 poslanců, proti 86, zdrželo se 17.

Poslanec Ota Fejfar: Další pozměňovací návrh k § 24, odst. 2 měl pan poslanec Navrátil. Jsme stále na str. 20. Navrhl odst. 2 ve znění společné zprávy vypustit a nahradit textem ve znění odst. 2 vládního návrhu. ÚPV nedoporučuje. zpravodaj nedoporučuje.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 113. hlasování.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 47 poslanců, proti 98, zdrželo se 14.

Poslanec Ota Fejfar: Další pozměňovací návrh, který přednesl pan poslanec Navrátil, se týkal doplnění odst. 9, 10 a 11. Text těchto odstavců máte před sebou na str. 20. Jde o stanovování ceny bytů. ÚPV nedoporučuje, zpravodaj nedoporučuje.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 114. hlasování.

Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 59 poslanců, proti 85, zdrželo se 9.

Poslanec Ota Fejfar: Pozměňovací návrh pana poslance Navrátila je variantní k právě zamítnutému pozměňovacímu návrhu. Je to poslední odstavec v jeho návrzích na str. 20. ÚPV nedoporučuje, zpravodaj nedoporučuje.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 115. hlasování

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 56 poslanců, proti 88, zdrželo se 10.

Poslanec Ota Fejfar: Další pozměňovací návrh přednesl k § 24 pan poslanec Benda. Jsme na konci stránky 20. V § 24 navrhl vypustit odst. 6. Jde o ustanovení, kde tento odst. 6 říká, že než bude převedena jednotka s nebytovým prostorem, musí být převeden alespoň jeden byt.

Ústavně právní výbor nedoporučuje, zpravodaj doporučuje.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 116. hlasování, kdo je pro?

Kdo je proti?

Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 88 poslanců, proti 26, zdrželo se 39.

Poslanec Ota Fejfar: Další návrh k § 24 přednesl pan poslanec Šuman, jsme na straně 21 nahoře, text máte před sebou. Domnívám se, že celý jeho návrh je komplexní. ÚPV doporučuje, zpravodaj doporučuje.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 117. hlasování, kdo je pro?

Kdo je proti?

Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 148 poslanců, proti 2, zdrželo se 6.

Poslanec Ota Fejfar: Další návrh k § 24 přednesl pan poslanec Špaček. Navrhuje ustanovení odst. 8 jako nadbytečné vypustit. Týká se to lhůt uvedených v odst. 1 až 2 a 7, kdy tento odstavec říká, že neběží po dobu řízení o určení platnosti či neplatnosti nabídky. ÚPV nesouhlasí, jako zpravodaj nezaujímám stanovisko.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 118. hlasování, kdo je pro?

Kdo je proti?

Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 25 poslanců, proti 57, zdrželo se 76.

Poslanec Ota Fejfar: Další pozměňovací návrh k § 24 přednesl pan poslanec Vorlíček. Jsme na straně 21 stále materiálu č. 1, jedná se opět o stanovování ceny bytu. ÚPV nesouhlasí, zpravodaj nesouhlasí.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 119. hlasování, kdo je pro?

Kdo je proti?

Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 54 poslanců, proti 88, 13 se zdrželo hlasování.

Poslanec Ota Fejfar: Pan poslanec Vorlíček k tomuto návrhu přidal ještě další alternativy, takže text té druhé varianty začíná od toho druhého "ne" a končí až po třetí "ne" na straně 22. ÚPV nedoporučuje, zpravodaj nedoporučuje.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 120. hlasování, kdo je pro?

Kdo je proti?

Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 53 poslanců, proti 96, zdrželo se 11.

Poslanec Ota Fejfar: Na straně 22 materiálu č. 1 máme třetí variantu návrhu pana poslance Vorlíčka, jsou to poslední dva odstavce, označené opět slůvkem "ne". ÚPV nedoporučuje, zpravodaj nedoporučuje.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 121. hlasování, kdo je pro?

Kdo je proti?

Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 55 poslanců, proti 95, zdrželo se 10.

Poslanec Ota Fejfar: K § 24 přednesl v úterý sérii pozměňovacích návrhů ještě pan poslanec Bláha. Jsme v materiálu č. 2, na straně 2 k §, odst. 1 (např. Ledvinka: k § 24), pardon k § 24, odst. 1 za slova "tuto nabídku" vložit slova "do dvou roků", a vypustit konec poslední věty "může být převeden jiné osobě"

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pan kolega Bláha chce upřesnit.

Poslanec Jan Bláha: (z místa) Tento návrh stahuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 122. hlasování, ptám se, kdo souhlasí se stažením tohoto návrhu.

Kdo je proti?

Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 148 poslanců, proti 3, 5 se zdrželo hlasování, návrh byl stažen.

Poslanec Ota Fejfar: Další pozměňovací návrh pana poslance Bláhy směřoval k § 24, odst. 5 doplnit: "domy s kryty CO, tak, aby byla zachována jejich specifická funkce". Jsme opět u materiálu č. 2, na straně 2. Nedoporučuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 123. hlasování. Poprosím pana kolegu Vorlíčka, který se hlásí s faktickou poznámkou.

Poslanec Zdeněk Vorlíček: Já jsem se pokoušel, podle toho návrhu v § 24, odst. 5 tam doplnit to domy s kryty CO atd. a ač jsem se to pokoušel doplnit kamkoliv, tak mi to nedávalo smysl.

Poslanec Ota Fejfar: Skutečně smysl to nedává.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Prosím o upřesnění pana kolegu Bláhu.

Poslanec Jan Bláha: (z místa) Pokud by to bylo před panem Vorlíčkem - hlásil jsem se ještě před tou poznámkou.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Opakujeme hlasování č. 124, ptám se, kdo s tímto návrhem souhlasí.

Kdo je proti?

Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 15 poslanců, proti 93, zdrželo se 32.

Poslanec Ota Fejfar: Další pozměňovací návrh který přednesl pan poslanec Bláha - jsme na straně 2, materiálu č. 2 - navrhuje odst. 2, § 24 vypustit a vložit další nové odstavce. Těchto odstavců je celkem 5. Lze to chápat jako komplexní pozměňovací návrh. Já se domnívám, že ten návrh... Nebudu se vyjadřovat, nesouhlasím.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Přesto, že jste se vyjádřil a nevyjádřil, budeme hlasovat, jedná se o 125. hlasování. Kdo je pro?

Kdo je proti?

Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 59 poslanců, proti 84, zdrželo se 16.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Tím jsme ukončili pozměňovací návrhy k § 24. Přicházíme k § pardon, pan kolega Ortman.

Poslanec Jaroslav Ortman: Pane místopředsedo, mám faktickou poznámku. Jednáme už dvě hodiny a myslím si, že by bylo vhodné si na pět nebo na deset minut odpočinout.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Protože si pan kolega Ortman potřebuje odpočinout... Faktická poznámka, pan kolega Čundrle.

Poslanec Václav Čundrle: (Z místa - nesrozumitelné.) Zřejmě si potřebuje odpočinout především pan zpravodaj. Navrhuji také zkrátit hlasovací dobu na 15 vteřin.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: K první věci vyhovuji napůl. Druhá věc nejde. Souhlasím s návrhem kolegy Ortmana a vyhlašuji přestávku na pět minut, sejdeme se v 11.05 hodin.

(Jednání opět zahájeno v 11.07 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Dámy a pánové, budeme pokračovat v našem jednání. Prosím pana společného zpravodaje, aby přednesl další pozměňovací návrh.

Poslanec Ota Fejfar: Vážené kolegyně, vážení kolegové, budeme pokračovat § 25 - převody jednotek bytových družstev. Na straně 23 máte texty pozměňovacích návrhů, které byly předneseny.

První pozměňovací návrh přednesl pan poslanec Navrátil, a to v § 25 ve znění společné zprávy vypustit označení odstavce 1 a text odstavců 2 a 3. Ústavně právní výbor nesouhlasí, zpravodaj nesouhlasí.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 126. hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Návrh nebyl přijat.

Pro hlasovalo 50 poslanců, proti 75, zdrželo se 6.

Poslanec Ota Fejfar: Další pozměňovací návrh přednesla paní poslankyně Marvanová, která navrhla změnu § 25, odst. 2, kde ovšem s tímto pozměňovacím návrhem vyslovil ústavně právní výbor souhlas, ale s připomínkou, takže paní poslankyně Marvanová v úterý vystoupila ještě v kontextu s usnesením ústavně právního výboru. Text k tomuto odstavci máte na straně 2 usnesení ústavně právního výboru. Paní poslankyně Marvanová do textu, který máte na straně 23, ještě doplnila slova "podle § 24 zákona č. 42/1992 Sb. nebo vyzve družstvo do 30. června 1995". S takto upraveným pozměňovacím návrhem ústavně právní výbor souhlasí, zpravodaj souhlasí.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 127. hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Návrh byl přijat.

Pro hlasovalo 90 poslanců, proti 28, zdrželo se 22.

Poslanec Ota Fejfar: Dále paní poslankyně Marvanová v odst. 2 navrhla doplnit třetí větu, která by zněla: "Tím nejsou dotčena ustanovení devizových předpisů atd." ÚPV souhlasí, zpravodaj souhlasí.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 128. hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Návrh byl Přijat.

Pro hlasovalo 95 poslanců, proti 5, zdrželo se 48.

Poslanec Ota Fejfar: Dále navrhl nové znění předpokládám, že nové znění odstavce 3, § 25: "Obdobně se postupuje u nebytových prostorů, u nichž se na financování podílela svým členským podílem pouze fyzická osoba atd." Ústavně právní výbor souhlasí, zpravodaj souhlasí.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 129. hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Návrh byl přijat.

Pro hlasovalo 95 poslanců, 14 proti, zdrželo se 45.

Poslanec Ota Fejfar: V § 25 se v rámci svého pozměňovacího návrhu, který přednesl v úterý pan poslanec Vorlíček - máte ho v materiálu 2 na první straně hned nahoře, kde navrhl jako komplexní návrh § 25 až 29 společné zprávy vypustit.

Domnívám se, že přijetím těchto pozměňovacích návrhů k § 25 - o tomto pozměňovacím návrhu již nelze hlasovat. (Pan poslanec Vorlíček souhlasí.)

K § 25 v úterý přednesl pan poslanec Bláha návrh, který máte v materiálu č. 2 na straně 3. Navrhuje v § 25 nové znění o čtyřech odstavcích. Nedoporučuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 130. hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 56 poslanců, proti 90, zdrželo se 11 poslanců.

Poslanec Ota Fejfar: Přecházíme k § 26.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: S technickou poznámkou se hlásí pan kolega Vorlíček.

Poslanec Zdeněk Vorlíček: Pane zpravodaji, kolega Bláha navrhoval před § 26 společné zprávy další § 26.

Poslanec Ota Fejfar: Ano, já postupuji ale podle paragrafů, jak on na ně odkazoval. Dostanu se k tomu právě při § 26.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ano, děkujeme za upozornění.

Poslanec Ota Fejfar: § 26 - s prvním pozměňovacím návrhem jsem vystoupil já, ovšem v kontextu s usnesením ústavně právního výboru, které máte na straně 2, jsem jednak svůj pozměňovací návrh k § 26 - což je doplnění nového odstavce 8 - stáhnul a nahradil jsem jej textem, který máte před sebou na straně 2 usnesení ústavně právního výboru, a to jak v § 26 nový odstavec 10, tak i vložením nového § 26a). Prosím, aby o tomto pozměňovacím návrhu bylo hlasováno jako o komplexu.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 131. hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 97 poslanců, proti 28, zdrželo se 30 poslanců.

Poslanec Ota Fejfar: Další pozměňovací návrh přednesl pan poslanec Špaček. Jsme nyní na straně 26 materiálu č. 1. Pozměňovací návrh, který označil sám pan poslanec Špaček jako druhý pozměňovací návrh - vložení nového odstavce 2 - v úterý stáhnul.

Dále potom pan poslanec Špaček přednesl pozměňovací návrh, kde v odst. 3 a 4 vládního návrhu a společné zprávy navrhl nahradit novým zněním. Je to komplexní návrh, který se týká jak § 26, tak obdobně § 27 a 28. O tomto pozměňovacím návrhu je třeba dát hlasovat dohromady. Jedná se o převody investičních úvěrů z družstev na jednotlivé nabyvatele. Ústavně právní výbor vyjádřil souhlas, za navrhovatele jako zpravodaj zásadně nesouhlasím.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 132. hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 38 poslanců. proti 77, zdrželo se 39 poslanců.

Poslanec Ota Fejfar: Další pozměňovací návrh k § 26 přednesl pan poslanec Navrátil, a to v § 26 ve znění společné zprávy vypustit odst. 4, ostatní odstavce přečíslovat. Vypuštění tohoto odstavce má za cíl to, aby družstva, která jsou příjemci nesplacených investičních úvěrů od nabyvatelů bytů, toto nemusela okamžitě ze zákona vracet Investiční bance. Ústavně právní výbor nesouhlasí, zpravodaj nesouhlasí.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 133. hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 43 poslanců, proti 90, zdrželo se 25 poslanců.

Poslanec Ota Fejfar: Další pozměňovací návrh poslance Navrátila směřoval k § 26 odst. 5. Jsme stále na straně 26 materiálu č. 1. V první větě za slovem "jednotky" učinit tečku a další text této věty vypustit. Vypuštěním této věty bychom nepřikazovali družstvu vypořádat žádné jiné prostředky než prostředky určené na opravy. ÚPV nesouhlasí, zpravodaj nesouhlasí.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 134. hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 40 poslanců, proti 94, zdrželo se 24 poslanců.

Poslanec Ota Fejfar: Další návrh přednesl pan poslanec Marek Benda, a to k odst. 7 § 26. Na konec tohoto odstavce vložit slova "nebo složí-li člen družstva do 30 dnů základní členský vklad". ÚPV souhlasí, zpravodaj souhlasí.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 135. hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 102 poslanců, proti 6, zdrželo se 52.

Poslanec Ota Fejfar: Další pozměňovací návrh přednesl pan poslanec Skočovský, který v § 26 za odst. 2 navrhl doplnit nový odst. 3 - manipulace s nebytovými prostory.

ÚPV nesouhlasí. Zpravodaj nesouhlasí.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 136. hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 12 poslanců, proti 95, zdrželo se 53 poslanců.

Poslanec Ota Fejfar: Další pozměňovací návrh pana poslance Skočovského spočíval v doplnění odst. 4. Text máte před sebou na str. 26 dole.

ÚPV nesouhlasí. Zpravodaj nesouhlasí.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o hlasování č. 137. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 14 poslanců, proti 83, zdrželo se 59 poslanců.

Poslanec Ota Fejfar: Poslední pozměňovací návrh pana poslance Skočovského spočíval v doplnění odst. 5. Text máte na str. 27 nahoře.

ÚPV nesouhlasí. Zpravodaj nesouhlasí.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 138. hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 11 poslanců. 96 proti, 47 se zdrželo.

Poslanec Ota Fejfar: Dále v úterý vystoupila s pozměňovacím návrhem paní poslankyně Marvanová, a to s návrhem k § 20, odst. 3. Text tohoto návrhu máte v usnesení ÚPV na str. 2, kde za slova "nabyvatele" vložit slovo "družstvu". Tedy v odst. 3 slova "nabyvatele" nahradit slovem "družstvu".

Je to součástí usnesení ÚPV. Zpravodaj také souhlasí.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP