Středa 23. března 1994

Začátek schůze Poslanecké schůze

23. března 1994 v 9.20 hodin

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka, místopředseda PSP P. Tollner 160 poslanců.

Za vládu České republiky: místopředseda vlády J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr zemědělství J. Lux, ministr pro hospodářskou soutěž S. Bělehrádek, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr zdravotnictví L. Rubáš, ministr vnitra J. Ruml, ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci J. Skalický, ministr dopravy J. Stráský, ministr kultury P. Tigrid, ministr práce a sociálních věcí J. Vodička.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dovolte abych zahájil přerušené jednání 17. schůze Poslanecké sněmovny. Pro stenozáznam bych řekl, že pan poslanec Karas má náhradní kartu číslo 1.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vzhledem k různým organizačním komplikacím, včetně toho, že pozměňovací návrhy k zákoníku práce nám byly rozdány před několika minutami, dovolte mi, abych vám navrhl, abychom v tomto okamžiku využili přítomnosti pana ministra Rumla a přistoupili k projednání bodu 5 našeho pořadu, což je

VII.

Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny č. 320 ze dne 16. února 1994 k vyhlášení nových voleb do zastupitelstev některých obcí

Je proti tomuto postupu nějaká námitka? (Nikdo se nehlásil.) Jestliže tomu tak není, budeme postupovat podle mého návrhu.

Pro stenozáznam ještě oznámím, že kromě pana poslance Jiřího Karase s náhradní kartou č. 1, má pan poslanec Syka náhradní kartu č. 2 a pan poslanec Sýkora náhradní kartu č. 3.

Předseda Poslanecké sněmovny obdržel v minulých dnech dopis pana ministra Jana Rumla s návrhem na změnu usnesení Poslanecké sněmovny č. 320 ze 16. února 1994 k návrhu na vyhlášení voleb do zastupitelstev některých obcí. Konkrétně se to týká obce Vranov v okrese Brno-venkov. V příloze tohoto dopisu byl i návrh na usnesení Poslanecké sněmovny, který vám byl rozdán.

Prosím pana ministra Jana Rumla, aby předložený návrh odůvodnil.

Ministr vnitra ČR Jan Ruml: Vážený pane předsedající, váženě poslankyně, vážení poslanci, předkládám Poslanecké sněmovně návrh na změnu jejího usnesení č. 320 ze dne 16. února 1994. Změna se týká vyhlášení nových voleb v obci Vranov v okrese Brno-venkov. Důvodem je skutečnost, ze v obci Vranov došlo sice ke snížení počtu zastupitelstva, nikoliv však pod 7 členů, ale o více než 1/3, oproti počtu určenému podle zákona.

Nové volby je tedy nutno konat podle § 8, odst. 1, písm. a) zákona č. 298/1992 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o místním referendu a nikoliv podle písm. b), jak bylo mylně uvedeno v příloze předchozího návrhu usnesení Poslanecké sněmovny.

Omylu se dopustil pracovník civilně-správního úseku ministerstva vnitra a byla mu za to zkrácena pohyblivá část jeho mzdy. Já se vám tímto omlouvám.

Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny, ve kterém je stanoven den nových voleb v této obci na sobotu 21. 5. 1994, máte všichni k dispozici. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu ministru Janu Rumlovi a otevírám rozpravu k tomuto bodu.

Pan poslanec Matulka, potom pan poslanec Grulich.

Poslanec Dalibor Matulka: Vážený pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, měl bych dotaz na pana ministra. Situace v obci Vranov je taková, že z 15 členů zastupitelstva jich nyní chybí 6, čili zbývá 9 členů, takže ten stav skutečně klesl pod třetinu. (Místopředseda Vlach: o více než 1/3.) Ano, o více než 1/3, děkuji. Původně odstoupilo více, ale za některé členy zastupitelstva nastupovali náhradníci podle zákona a já bych se rád zeptal pana ministra, zda-li tentokrát má spolehlivě ověřeno, že je vyčerpána veškerá možnost, která se nabízí k nastoupení náhradníků, zda tedy jde o pokles trvalý pod 1/3, zda to je spolehlivě ověřeno, aby nedošlo k dalšímu selhání nějakého pracovníka na okresním úřadě nebo na ministerstvu a jestli tedy můžeme s klidným svědomím o tom hlasovat.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Matulkovi a prosím pana kolegu Grulicha, aby se ujal slova.

Poslanec Václav Grulich: Vážený pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, pan ministr zde správně uvedl, že došlo k nesprávnému rozhodnutí a k nesprávnému označení situace, podle které měly být v obci Vranov na okrese Brno-venkov provedeny nové mimořádné volby. Jsem rád, že si ministerstvo vnitra tuto chybu uvědomilo a že se bude snažit v další fázi ji napravit tak, jak to zákon ukládá a jak je to jedině možné.

V této souvislosti ovšem mi nezbývá než se pana ministra zeptat, jestliže mu byly a jsou známy tyto okolnosti, proč pracovníci jeho ministerstva trvali na tom, že volby musí být ve Vranově provedeny v mimořádném termínu dne 9. dubna, a to bez ohledu na to, že rozhodnutí sněmovny neodpovídalo zákonu.

Cituji z dopisu náměstka ministra vnitra p. ing. Zemana: "Nové volby do obecního zastupitelstva Vranov byly totiž vyhlášeny Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky v souladu se zákonem a skutečnost, že v příloze k přijatému usnesení není o odst. 1, § 8 shora citovaného zákona uvedeno rovněž písm. a), nemůže mít za následek odvolání voleb. Vzhledem k vašemu postoji ke konání nových voleb, jak vyplynulo z vašeho opatření i z výsledku jednání se zástupcem ministerstva vnitra 8. 3. 1994, byl zabezpečením organizace nových voleb v obci Vranov pověřen přednosta okresního úřadu Brno-venkov pan ing. Jiří Březa, CSc.

Obecní zastupitelstvo, které pracuje v počtu 9 členů, bylo seznámeno dr. Maškem, že došlo k nedopatření, které bylo zaviněno písařkami, které špatně opsaly texty a písm. a) vynechaly."

Tato informace dr. Maška není v souladu s informací, kterou nám před chvílí sdělil pan ministr Ruml. Zde není řečeno nic o žádném pracovníkovi odpovědném za příslušné úkoly.

Náměstek ministra vnitra sděluje dále zastupitelstvu obce Vranov: trvá na provedení původního termínu voleb bez ohledu na rozhodnutí Poslanecké sněmovny a vydává příkaz vedoucímu okresního úřadu Brno-venkov panu Březovi k zajištění a provedení voleb ve Vranově na 9. duben 1994 i za cenu, že volby si zajistí sami, tj. bez účasti obecního zastupitelstva.

Obecní zastupitelstvo dále říká: "Nesouhlasíme se způsobem, jak je s námi jednáno, neboť je na nás vyvíjen hrubý nátlak bez ohledu na usnesení Poslanecké sněmovny, a proto trváme na jeho dodržení, včetně předcházejících ujednání. Podřídíme se pouze novému usnesení Parlamentu České republiky."

Tedy obecní zastupitelstvo, které pracuje v počtu 9 členů - a jak je vidět, pracuje neúnavně a dobře upozorňovalo opakovaně jak okresní úřad, tak Ministerstvo vnitra na porušení zákona a přesto odpovědní pracovníci Ministerstva vnitra trvali na provedení voleb podle špatně přijatého usnesení, aniž brali tyto námitky v úvahu a vymlouvali se, že se jedná o chybu písařek, která není pro toto provedení voleb rozhodující.

Proč dochází ve Vranově k volbám? Došlo k odvolání některých členů zastupitelstva, tedy ne proto, že by se zastupitelstvo nějak rozpadlo, jak bývá někde zvykem. Došlo k tomu, že někteří zastupitelé, včetně starosty a místostarosty byli odvoláni a v současné době je na ně podáno trestní oznámení pro podezření z manipulace a zpronevěry obecních peněz.

Chtěl bych podotknout, že v tomto zastupitelstvu sociální demokracie nemá ani jednoho člena, aby nebylo podezření, že nám tam zůstali příslušníci naší politické strany.

Starosta obce poslal opakovaně dopisy předsedovi sněmovny panu Milanu Uhdemu. Ke své hluboké lítosti a lítosti všech ostatních členů zastupitelstva na ně nedostal odpověď. Jsem rád, že je na ně reagováno alespoň tím, že dnes se tato kauza dostává na pořad. Bylo by ale jistě zajímavé, abyste si alespoň část jednoho dopisu vyslechli. Cituji. Je to dopis z 11. 2. 1994.

Rozhodnutím o konání nových voleb v naší obci s předpokládaným datem 9. 4. 1994 nejsme zaskočeni, neboť úmysl odstoupivších členů, to byli ti další kromě těch odvolaných z obecního zastupitelstva po 27. 10., je zřejmý, znemožnit práci současného, dnes sjednoceného kolektivu lidí odhodlaných dokončit řádné volební období. Rozhodnutím o vyhlášení nových voleb v naší obci jsme především udiveni a zklamáni, neboť máme za to, že podle § 8, nové volby, Sbírka zákonů č. 298 nedošlo k poklesu OZ pod 7 a nebylo tedy bráno v úvahu přiměřené použití ustanovení tohoto zákona. Očekávali jsme, že bude brán ohled také na skutečnost, že 16 dnů po sestavení obecního zastupitelstva došlo po tragickém úmrtí jednoho člena k poklesu počtu členů na 14. Současný počet 9 členů OZ odpovídá dvěma třetinám ze 14 členů.

Pro tento jediný "slabý bod" v naší obhajobě budeme pracně organizovat nové volby 6 měsíců před volbami řádnými na podzim tohoto roku. Dodávám, že teď již pouze 5 měsíců. Kdo z občanů bude ochoten na toto období přijmout jakoukoli funkci? Vesnice je rozpolcená a potřebuje klid, ne intriky a podvody. My, členové OZ, potřebujeme čas na dokončení rozdělané práce, která souvisí s problematickým dědictvím, které nám zanechalo předchozí vedení obce. Tam skutečně, když budeme počítat 15 členů, dochází k poklesu o trochu víc než o jednu třetinu.

Podle návrhu volebního zákona tato obec, která má 600 obyvatel i s dětmi a i s těmi, kteří ještě nevolí, bude mít maximálně 9 členů zastupitelstva, bude-li tento návrh ve volebním zákonu přijat. Navrhovaný počet volených členů nového prozatímního zastupitelstva do voleb je 10, tedy pouze o jednoho víc než dnes pracuje v tomto zastupitelstvu. Je otázka, jestli sněmovna nemůže rozhodnout, aby právě pro tuto skutečnost těchto 9 členů zastupitelstva, kteří jsou rozhodnuti pracovat intenzivně až do konce tohoto volebního období řádně připravit nové volby, by nemohlo pracovat dál. Zde se totiž na rozdíl od jiných obcí zastupitelstvo nerozpadlo. Je tu zastupitelstvo, které pracuje a chce pracovat. Nebude-li mu to umožněno, je ochotno se podřídit novému rozhodnutí Poslanecké sněmovny, které bude provedeno podle zákona.

Shrnuji. Táži se pana ministra Rumla, proč ze strany jeho odpovědných pracovníků dochází k tak hrubému nerespektování zákona a k provádění jeho nátlaku, to je citace, takto je označováno obecní zastupitelstvo ze strany jeho úředníků. Dokonce dochází k takovému nátlaku, že toto zastupitelstvo bylo rozhodnuto vstoupit do stávky. (Smích v sále.) Je to neobvyklé, já jsem si to nevymyslel, cituji z dopisu. Toto zastupitelstvo bylo rozhodnuto, pokud nadále úředníky ministerstva nebude respektován zákon přestat vykonávat své funkce a dát tuto kauzu k rozhodnutí parlamentu, což také činí.

Vážení pánové, jestli to ve vás vzbuzuje veselí, možná proto, že právě tito lidé, kteří jsou dnes v podezření z defraudace a na které je podáno trestní oznámení, jsou z vaší politické strany. Vy jste si o to řekli, budiž to slyšeno, jsou to členové ODS, možná právě proto je tento nátlak prováděn.

Dále proto dávám návrh. aby sněmovna přijala usnesení, že vzhledem k tomu, že v obci Vranov nepoklesl počet členů zastupitelstva pod 7 a že stávající 9členné zastupitelstvo je schopno zajistit jak řádný chod obecního úřadu a všech potřebných činností v obci až do termínu řádných voleb, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky mimořádné volby v obci Vranov na okrese Brno venkov nevyhlašuje. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Grulichovi. Prosím poslance Ježka, aby se ujal slova.

Poslanec Josef Ježek: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, jsem velice rozveselen tím, že pan poslanec Grulich navrhuje sněmovně, aby legalizovala porušování zákona. První věc je ta, ze už od roku 1990 zde nejsou národní výbory, takže žádný člen obecního zastupitelstva nemůže být odvolán. Nechápu jak mohl být někdo odvolán. Může jedině odstoupit, ale nemůže být podle zákona odvolán. To je první věc. Druhá věc je, že sněmovna nemůže nepostupovat podle zákona. Jestliže jednou z podmínek pro nové volby je pokles členů zastupitelstva o jednu třetinu, tak se nedá nic dělat a nové volby musí být vyhlášeny. To, že Ministerstvo vnitra udělalo chybu, to zde bylo přiznáno, a sněmovna má možnost Ministerstvu vnitra pomoci v tom, aby tato chyba byla napravena, ale neměli bychom porušovat zákon.

Pokud bychom chtěli splnit to, co chce kolega Grulich, tak bychom museli rychle zákon o volbách do zastupitelstev v obcích změnit. To pan kolega Grulich zdá se - nenavrhuje. Nerozumím dost dobře tomu, co je vlastně po sněmovně žádáno. Domnívám se, že se po nás žádá, abychom postupovali v rozporu se zákonem. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Ježkovi. Prosím pana poslance Wagnera, aby se ujal slova. Připraví se pan poslanec Kavan.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, je mi líto, ale musím nesouhlasit s kolegou Grulichem. Zákon je jasný. Jsou stanoveny podmínky, za nichž se volby musí uskutečnit. Byl jsem v obci Vranov a vyslechl jsem stanoviska. Nic to nemění na tom, ze dnes je stav. který již neodpovídá platnému zákonu. Sněmovna musí postupovat podle platného zákona. Je mi líto, že musím být v rozporu se svým kolegou z klubu, ale nezbývá než v takové situaci ctít zákon. Když ho nebudeme ctít jednou, ptám se, kde je hranice, kdy budeme vedeni snahou vyhovět a nectít. To si sněmovna nesmí dovolit. Promiňte, že jsem vyrušil.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Wagnerovi. Prosím, faktická poznámka poslance Grulicha. Potom pan poslanec Kavan.

Poslanec Václav Grulich: Faktická poznámka k dvěma předřečníkům. Pochopitelně, že šlo o vyjádření určité možné tolerance, protože ten rozdíl je tam naprosto minimální. Obecní zastupitelstvo ve své žádosti vycházelo ze stavu, že celé funkční období pracovalo v počtu 14. Z tohoto hlediska počet jejich členů neklesl. Nehodlám vyvolávat vášně a měnit volební zákon nebo ho obměňovat krátkou dobu před přijetím zákona nového. Proto svůj návrh v tomto duchu stahuji, protože nemá cenu, abychom při rozporu názorů se o tom tady půl hodiny dohadovali. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Grulichovi za tento přístup k celé záležitosti. Prosím pana poslance Kavana, aby se ujal slova.

Poslanec Petr Kavan: Pane předsedající, dámy a pánové, chci říci, že obec Vranov, která je poutním místem nedaleko mé obce, kterou znám ještě ze svých klukovských let, kam jsem chodíval, má 600 obyvatel. Dnes je tam 9 členů zastupitelstva. Z hlediska těchto poměrů je zřejmé, že toto zastupitelstvo je funkční. Chci říci jen tolik, že tento problém, který se dostal až na půdu Parlamentu České republiky, by nevznikl, kdyby tato sněmovna a tato vláda respektovala to, k čemu se veřejně hlásí. To znamená vstup do Evropy. Pokud bychom zakotvili princip subsidiarity do našich zákonů - a máme k tomu teď velkou možnost při kompetenčních zákonech, při územně správním členění - tak tento problém by zde dnes nebyl. Poněvadž je to princip, podle kterého řeší daný problém nejblíže nižší stupeň. V tomto případě by to byla sama obec. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Kavanovi. Kdo se dál hlásí do rozpravy? Jestliže nikdo, rozpravu uzavírám. Prosím pana ministra Rumla, aby se ujal závěrečného slova.

Ministr vnitra ČR Jan Ruml: Vážené poslankyně, vážení poslanci, netušil jsem, že tolik vášní se vzedme kvůli Vranovu. Nechť to slouží ke cti občanům této hezké obce. Co se týče dotazu pana poslance Matulky, odpovídám, že podle mých informací je pokles členů zastupitelstva pod jednu třetinu trvalý, bez možnosti nastoupení náhradníků. K vystoupení pana poslance Grulicha - myslím si, že pracovníci Civilně správního úseku i okresního úřadu námitky zastupitelstva v posledku vzali v úvahu. Dokladem toho je také má přítomnost zde ve sněmovně s tímto bodem. O hrubém nátlaku na zastupitelstvo já nic nevím. Nevím, který pracovník Civilně správního úseku zavinil tu chybu, o níž jsem hovořil, jestli to byla písařka či někdo jiný. Další smysl vystoupení pana poslance Grulicha mi trochu unikl. Žádám sněmovnu, aby schválila usnesení, jak jsem jej navrhl. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu ministru Rumlovi. S faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Matulka.

Poslanec Dalibor Matulka: Bohužel mohu zareagovat na odpověď pana minstra až po ukončení rozpravy. Proto faktickou poznámku. Nemám možnost dát věcný návrh, takže mohu dát jenom procedurální návrh. Nejdříve ho zdůvodním. Pan ministr řekl "podle mých informací je pokles trvalý, bez možnosti náhradníků". Mně to příliš důvěryhodně nezní. Domnívám se, že by se tím měl zabývat nejdříve příslušný výbor a ministerstvo by mělo dát tentokrát už precizní písemné podklady a tuto skutečnost ověřenou. Protože nemohu dát věcný návrh týkající se usnesení, žádám procedurálně, aby se o usnesení, které máme na lavici, hlasovalo po jednotlivých bodech. Protože já budu souhlasit s bodem jedna, ale nemám dostatek informací, abych mohl souhlasit s bodem dva, kde se vyhlašují nové volby podle neověřených skutečností.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Dámy a pánové, rozhodneme hlasováním. Faktická poznámka.

Poslanec Václav Grulich: Pane předsedající, protože se ověřilo, že ministerstvo nemělo dobré podklady a nemáme jistotu, že je má dnes, dávám návrh, aby tento bod byl z tohoto zasedání stažen z pořadu, aby na příští zasedání ministerstvo předložilo předložené podklady z této situace, abychom věděli, o čem rozhodujeme. Doplňkové volby jsme doposud brali velice formálně a jak je vidět, dotýká se to natolik života obcí, že to žádná formální záležitost není. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Zazněl procedurální návrh. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Zubek, předseda příslušného výboru.

Poslanec Leopold Zubek: Pane předsedající, vážená sněmovno, mne udivuje celý tento případ. Já se domnívám, že i ti, kteří navrhují něco jiného, jako stažení tohoto bodu z programu, zde přiznali. že počet členů zastupitelstva klesl pod dvě třetiny. Čili se naplnil zákon, který říká, že v této situaci se musí konat volby. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, pochopte, prosím, trochu také mou situaci a využívejte faktických poznámek ne k přihláškám nebo ke krátkým příspěvkům do rozpravy. Pokud pan poslanec Grulich trvá na svém procedurálním návrhu, rozhodneme hlasováním o něm. Je to návrh na stažení, resp. přerušení projednávání a přesunutí na příští schůzi, jestli to tak mohu reformulovat.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať ve hlasování č. 23 zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 41 pro, 73 proti, 38 se zdrželo.

Nyní rozhodneme o druhém procedurálním návrhu pana kolegy Matulky, hlasovat o usnesení po částech.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 24. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 52 pro, 43 proti, 54 se zdrželo.

Dámy a pánové, nyní rozhodneme hlasováním o návrhu usnesení tak, jak je předložen. Budeme hlasovat o usnesení jako o celku.

Kdo souhlasí s předloženým návrhem na usnesení Poslanecké sněmovny, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 25. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Návrh usnesení byl schválen poměrem hlasů 112 pro, 11 proti, 27 se zdrželo.

Tím se nám podařilo projednat bod číslo pět. Děkuji panu ministru Rumlovi.

Dámy a pánové, v tomto okamžiku můžeme přistoupit k hlasování, které je připraveno. Bude se týkat bodu číslo

VI.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Pozměňovací návrhy tak, jak sněmovna požadovala nebo tak jak jsme se dohodli, nám byly předloženy písemně. Prosím pana poslance Zeminu, aby zaujal své místo jako zpravodaj a pana ministra Vodičku. Závěrečné slovo pana ministra jsme vyslechli, prosím tedy společného zpravodaje výborů pana poslance Zeminu, aby se ujal slova.

Ještě než tak učiní, dovolte mi, abych oznámil, že pan poslanec a místopředseda vlády Kalvoda má náhradní kartu č. 6. Pan poslanec Bílý má náhradní kartu č. 5.

Prosím pana poslance Zeminu, aby se ujal slova.

Poslanec Ondřej Zemina: Vážený pane místopředsedo, vážený pane místopředsedo vlády, dámy a pánové, v rozpravě k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákoník práce, i podle sněmovních tisků 548865, vystoupilo celkem 21 poslanců. Prvním byl pan poslanec Ortman, který přednesl dva procedurální návrhy, o kterých bylo již včera po ukončení rozpravy hlasováno. Z ostatních 20 poslanců řada z nich přednesla celkem 26 pozměňovacích návrhů, o kterých budeme hlasovat. Ostatní poslanci žádné pozměňovací návrhy nepřednesli.

Jako druhá v rozpravě vystoupila paní poslankyně Buzková. Její první pozměňovací návrh směřuje do § 60a), kam navrhuje vložit nový odstavec 2 tohoto znění:

"(2) V korektní smlouvě nebo ve vnitřním předpisu lze odstupné podle odstavce 1 zvýšit až o trojnásobek průměrného výdělku, případně stanovit podmínky za kterých toto odstupné přísluší; to se vztahuje i na zaměstnavatele, kteří neprovozují podnikatelskou činnost."

Pane místopředsedo, můžeme hlasovat. Pan ministr se včera k tomuto problému vyjádřil, jako zpravodaj nezaujímám k tomuto návrhu žádné stanovisko.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Poslanec Kužílek se hlásí o slovo.

Poslanec Oldřich Kužílek: Vážený pane předsedající, vzhledem k tomu, že jsme pozměňovací návrhy dostali až dnes těsně před zahájením a nebyla dosud teoreticky možnost na krátké projednání tohoto materiálu v klubech, prosím o přerušení projednávání na 30 minut, aby se na klubech mohlo ujasnit a projít si písemný materiál, jak o kterém návrhu hlasovat. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pane poslanče, bývá zvykem tomuto vyhovět. Chystám se jako předsedající vyhovět, stačila by přestávka do čtvrt, což není celých požadovaných 30 minut?

Poslanec Oldřich Kužílek: Prosil bych 30 minut.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dobře, budeme to respektovat. Vyhlašuji v tomto okamžiku přestávku pro jednání klubů. Sejdeme se v 10.25 hodin.

(Jednání přerušeno v 9.55 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, prosím, abyste zaujali svá místa, abychom mohli dojít k důležitým hlasováním o pozměňovacích návrzích. I členové vlády by mohli zvážit, zda nezaujmou místa. Zaregistrovali se tak, abychom mohli přistoupit k hlasování. Nemohu se ubránit dojmu, že je nás tady mnohem více než 113. Prosím ty, kteří nejsou zaregistrováni, aby se zaregistrovali. Prosím pana společného zpravodaje, aby se ujal slova.

Poslanec Ondřej Zemina: Pane místopředsedo, před přestávkou jsem přednesl první pozměňovací návrh paní poslankyně Buzkové. Pro osvěžení paměti - směřuje do § 60 písm. a).

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji, budeme hlasovat. Prosím o zopakování stanovisek.

Poslanec Ondřej Zemina: Pan ministr se jako předkladatel a navrhovatel včera vyjádřil a já k tomu návrhu nezaujímám žádné stanovisko. Pan ministr řekl, že sněmovna je moudrá a že jistě moudře rozhodne.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Hlasování č. 26. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování bylo ukončeno. Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 79 pro, 34 proti, 55 se zdrželo. Prosím další návrh.

Poslanec Ondřej Zemina: Druhý pozměňovací návrh paní kolegyně Buzkové směřuje k vypuštění bodu 92 a 93. Je to nová úprava noční práce žen. Za společného zpravodaje říkám, že nesouhlasím.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko k hlasování č. 27. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 76 pro, 65 proti, 30 se zdrželo. Prosím další návrh.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP