Úterý 22. března 1994

Předseda PSP Milan Uhde: Jsem poslední v této sněmovně, kdo by byl proti anekdotám, a z vašich úst to bude zvlášť pikantní. Prosím, proslovte anekdotu. (Smích v sále.)

Poslanec Václav Čundrle: Jsem velice rád, že již předem hodnotíte můj výkon, ale nevím, jak dopadne.

Byla schůze, hovořilo se o mnoha věcech. O tom, jak lépe a radostněji žít a vyrábět. Vystoupila paní Nováková a pravila, že je potřeba pracovat ne osm hodin, ale dvanáct hodin denně, a to nejen pět dní v týdnu, ale šest dní v týdnu. Nato vystoupil pan Novák a řekl, že to je málo, že je potřeba pracovat více, a to nejméně patnáct až šestnáct hodin, abychom se měli všichni lépe. Když vystoupil další, říká: Víte, pánové, já bych navrhl jednu věc: Pracujme od pondělka až do neděle dvacet hodin denně, ať není čas na to, aby se rodili takoví lidé, kteří budou dávat takové návrhy, jaké byly předneseny přede mnou. Děkuji vám. (Smích v sále.)

Předseda PSP Milan Uhde: Záměrně jsem nechal anekdotu chvíli doznít a zvu k řečništi pana poslance Jiřího Vyvadila.

Poslanec Jiří Vyvadil: Vážený pane předsedo, já vtipný nebudu, ale chtěl bych říci, že v této sněmovně je žena, která čas od času je velmi odvážná a přijde s určitou myšlenkou. Myšlenka je tak odvážná, že dokonce svého času jiný poslanec, když ona přišla s návrhem zákona týkajícím se televize, přišel a říkal, že od 1. ledna to bude zrnit. Ukazuje se za rok. že tato poslankyně paní dr. Nováková - má pravdu.

Chtěl bych říci, že klub poslanců sociální demokracie oceňuje její stanovisko. Nás mrzí, že ji neoceňují její straničtí kolegové. Jednu věc bychom chtěli říci. Vynikající právník, předseda ústavně právního výboru, zde řekl takovou velmi chytrou, právnicky velmi chytrou myšlenku nechť ta žena má právo dát prohlášení: já nebudu se účastnit noční práce, já nebudu se účastnit služebních cest, já nebudu to, já nebudu ono. Dobře, ona dá toto prohlášení a realita pracovně právních vztahů je taková, že dříve či později nebude zaměstnána. Čili pouze sankce zákazu umožní to, co je nezbytné.

Za této situace mám za to, abychom se zamysleli nad tím, co paní kolegyně Nováková navrhuje. Věřím, že tak jako před rokem měla pravdu, a tak jako dnes jsme všichni rádi, jak je to s televizí, tak to nebude lepší, než kdyby to bylo v obou. Mám pocit, že její argumenty by se měly zvážit. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Vyvadilovi. Hlásí se paní poslankyně Gerta Mazalová. Má slovo.

Poslankyně Gerta Mazalová: Velice se omlouvám. Protože zde všechno bylo řečeno, vůbec jsem netušila, že budu vystupovat. A nemínila jsem skutečně vystupovat, protože všechno, co jsem chtěla říci, jsem samozřejmě řekla na výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Přednesla jsem tam i své návrhy. Bohužel návrh, o kterém se nyní jedná, neprošel pouze o jeden hlas. Na rozdíl od výboru petičního, kde byli daleko sociálnější. Promiňte mi, výbore, ale já to říci musím.

Chtěla jsem jen podotknout pánům kolegům a kolegyním, že těhotná žena v profesi např. zdravotnictví, těžké výroby, ve směnném provozu apod. se poněkud liší od těhotné ženy např. v parlamentu a v jiných - řekla bych - úřednických funkcích. (Potlesk.)

Pan kolega Jaroš, který zde hovořil, a se kterým mám jinak velice přátelské vztahy, hovořil jako muž, řekla bych, přímo typický. Já bych si ale přála, aby hovořil jako lékař, poněkud jinak. Musel by potom vědět, že nemůžeme dát na roveň ženu, která je v devátém měsíci těhotenství, muži, který je naprosto zdráv a třeba sportuje, jak to velice dobře poznamenal pan poslanec Lom, protože tady ta rovnoprávnost není a nemůže být, a takovou odmítám za všechny ženy.

Jsem velice ráda, že pan kolega přiznal vám, mužům přítomným, alespoň takovou tu nejnutnější úlohu při početí toho nejdražšího co máme a čeho máme stále méně, a to je našich dětí. Máme jich skutečně stále méně, a musíme si jich proto více vážit.

Mnoho žen zodpovídá za své těhotenství samo. Často bez výživného. Zde ale musí stát být zastupitelem, nemůže se nikdy zříci své zodpovědnosti, kterou převzal a kterou má, a kterou má skutečně každý stát ve vyspělých evropských zemích.

Ještě tu bylo řečeno - žena je myslící tvor. Já s tím naprosto souhlasím. Sdělil nám to pan kolega. Mám za to, že by i on mohl konečně začít myslet a pracovat na sobě.

Za sebe chci říci jenom jedno, že návrh projednávaného zákona je pro mne přijatelný, pokud budou přijaty alespoň ty nejdůležitější pozměňovací návrhy. Tento mezi ně rozhodně počítám. Věřím, že pan ministr také. (Potlesk.)

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji paní poslankyni Gertě Mazalové. Hlásí se pan poslanec Miroslav Čerbák.

Poslanec Miroslav Čerbák: Pane předsedo, pane ministře, dámy a pánové, stydím se, že přicházím s drobností po těchto velkých věcech, ale našel jsem ke stávajícímu bodu 17. společné zprávy, že v § 1, odst. 2 se slova "14 let" nahrazují slovy "15 let".

Pokud to v této podobě přijmeme, vznikne nám § 1 zcela nesmyslného znění, poněvadž bude říkat, že fyzická osoba, která skončila zvláštní školu před 15. rokem, má právo navazovat pracovněprávní vztahy dnem ukončení docházky, ne však dříve než v 15 letech. Já tedy navrhuji pravděpodobně to nejjednodušší - vypustit tuto část ze společné zprávy. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Čerbákovi. Jelikož není další přihláška do rozpravy, rozpravu uzavírám a budeme se věnovat procedurálnímu návrhu, zkrátka celému myšlenkovému komplexu, který předložil pan poslanec Ortman. Pan poslanec Zemina má připraveny dva pozměňovací návrhy. To je vynikající zpráva. Prosím, ujměte se svého díla, pane společný zpravodaji.

Poslanec Ondřej Zemina: Pan poslanec Ortman navrhl dva procedurální návrhy. První z nich, a prosím, aby mne korigoval, je - přerušit projednávání vládního návrhu ve znění společné zprávy do příští schůze Poslanecké sněmovny s tím, že ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví budou všechny pozměňovací návrhy odeznělé na dnešní schůzi, a které jsou předmětem společné zprávy, projednány. Je tomu tak, pane kolego? (Ano.)

Předseda PSP Milan Uhde: Ještě než budeme hlasovat o tomto procedurálním návrhu, oznamuji, že vás všechny odhlásím. Učinil jsem to a prosím, abyste se znovu zaregistrovali. Počet přítomných se pronikavě změnil, bylo to zjevné.

Budeme hlasovat o první procedurálním návrhu pana poslance Ortmana. Společný zpravodaj tento návrh dostatečně připomněl.

21. hlasování na dnešní schůzi.

Kdo podporuje návrh pana poslance Ortmana, ať to dá najevo tím, že stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro odevzdáno 72 hlasů, proti 76, zdrželo se 8. Tento návrh nebyl přijat. Prosím, pane společný zpravodaji.

Poslanec Ondřej Zemina: Druhý procedurální návrh poslance Ortmana zněl - přerušit projednávání této problematiky do doby, než ústavně právní výbor a výbor pro sociální politiku a zdravotnictví projedná všechny pozměňovací návrhy dnes odeznělé.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Ortman si přeje vysvětlit něco na svém návrhu. Dostává příležitost.

Poslanec Jaroslav Ortman: Ano. Dnes odeznělé s tím, že součástí návrhu bylo i to, že bychom dostali písemně na stůl návrhy, které zde zazněly se stanovisky těchto dvou výborů. Myslím si, že vzhledem k závažnosti normy, kterou projednáváme, je to návrh zcela korektní.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat o druhém procedurálním návrhu.

22. hlasování na dnešní schůzi.

Kdo je pro tento návrh, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro odevzdáno 71 hlasů, proti 61, zdrželo se 30. Návrh nebyl přijat. Prosím, pane společný zpravodaji.

Poslanec Ondřej Zemina: Pane předsedo, dámy a pánové, v rozpravě vystoupilo 21 poslanců, z nichž řada předložila pozměňovací návrhy.

Předseda PSP Milan Uhde: Domnívám se, že při takovém počtu pozměňovacích návrhů je třeba předpokládat, že pan ministr práce a sociálních věcí Jindřich Vodička využije práva na závěrečné slovo a bude chtít rozpravu zhodnotit. Ptám se pana ministra, zda je tomu tak. Pan ministr má slovo.

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, skutečně jen velice krátce.

Na rozdíl od paní poslankyně Mazalové jsem předpokládal, že vystoupí. Vystoupila na téma, o kterém se zde hodně hovořilo, a to, zda má být zaveden nebo ponechán zákaz práce těhotných žen či nikoli a vyzvala mě, abych se přímo k tomuto vyjádřil.

Přesto, že si žen velice vážím, zřejmě jako všichni muži přítomní v tomto sále, přesto si myslím, že ženy jsou svéprávné a soudné. Rozhodně změna stavu na tomto nic nemění.

Pan poslanec Výborný mě vyzval, abych se vyjádřil k odstupnému. Zde bych chtěl říci, že na rozdíl od některých skupin obyvatelstva jsem přesvědčen o tom, že v této místnosti zasedá 200 lidí naprosto svéprávných a soudných a v že v tomto bodu rozhodnou zcela moudře. Souhlasím s doplněním do § 30 - rozšíření o osoby zdravotně postižené.

Jinak se ke všem pozměňovacím návrhům vyjádří poslanec Zemina. Průběžně jsme konzultovali názory na jednotlivé pozměňovací návrhy.

Chtěl bych ještě reagovat na jednu větu ve vystoupení paní poslankyně Fischerové, když se zmínila o tom, že mládež za posledních 40 let nestačila dospět. Chtěl bych říci tolik, že díky této mládeži drtivá většina z nás dnes v této místnosti sedí.

Předseda PSP Milan Uhde: Slovo má pan poslanec Honajzer, poté pan poslanec Matulka.

Poslanec Jiří Honajzer: Pane předsedo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych navrhl přerušení projednávání tohoto bodu, písemné zpracování všech pozměňovacích návrhů a pokračování projednávání bodu zítra, na začátku schůze. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Honajzerovi. Dám hlasovat o jeho procedurálním návrhu, ale byl bych rád, aby pan poslanec Matulka dostal příležitost k proslovení své technické poznámky, jejíž obsah neznám. Je třeba podle mne postupovat demokraticky. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Dalibor Matulka: Děkuji, pane předsedo. Chtěl jsem říci podobnou věc. Často na chodbách vtipkujeme v tom smyslu, že zasedá-li Parlament, nastává stav ohrožení státu. Myslím, že tato chvíle nastala. Chtěl jsem říci něco podobného jako kolega Honajzer. Vy jste sám v úvodu schůze říkal, že plánujeme ukončení kolem 18.30 hodin. Domnívám se, že tak závažná věc, jako je hlasování o pozměňovacích návrzích k zákoníku práce, by se měla odehrát ráno s čistou hlavou a zdravou myslí. Chtěl jsem dát tentýž návrh.

Předseda PSP Milan Uhde: Domnívám se dokonce, že není třeba o tom dávat hlasovat. Respektujeme to, co řekl pan poslanec Honajzer ve svém návrhu. Poslanci dostanou písemné vyhotovení všech pozměňovacích návrhů, které dnes v debatě odezněly. My se nyní v pokoji a míru rozejdeme a zítra v 9 hodin budeme pokračovat tímto projednávaným bodem. Děkuji vám všem.

(Jednání přerušeno v 18.22 hodin.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP