Úterý 22. března 1994

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Miloslavu Výbornému. K řečništi přistupuje paní poslankyně Hana Marvanová, připraví se pan poslanec Jan Bláha.

Poslankyně Hana Marvanová: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, ráda bych jenom přednesla zpřesnění jednoho pozměňovacího návrhu, který vycházel z doporučení ústavně právního výboru. Jedná se o návrh k § 29a), resp. druhá část tohoto návrhu, a to je doplnění nového písmene i) do § 34 bod 2.

Během této rozpravy jsem byla upozorněna zástupci legislativy na to, že by v písmenu i) měla být dikce "převody a přechody majetku bytového družstva". Proto bych ráda pozměnila svůj pozměňovací návrh. Druhá část mého pozměňovacího návrhu: V § 34 bod 2 zní takto: Doplnit nové písmeno i), které zní: "Převody a přechody majetku bytového družstva v souvislosti s vyčleněním části bytového družstva." Odkaz na § 29a) zákona z roku 1994 a název tohoto námi projednávaného návrhu zákona.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji paní poslankyni Marvanové. Slovo má pan poslanec Jan Bláha. Je poslední, kdo podal písemně přihlášku do rozpravy.

Poslanec Jan Bláha: Pane předsedo, pane ministře, kolegyně a kolegové, bylo tu zmíněno, že tento zákon byl projednáván už na minulé schůzi sněmovny. I já jsem tehdy patřil mezi ty poslance, kteří dávali pozměňovací návrhy. Dnes ve zprávě jsou označeny slovem "ne". Budiž. Přesto se domnívám, že ač dva garanční výbory dlouze a předlouze projednávaly tento návrh zákona, ač bylo zde ve sněmovně předřečníkem upozorněno, že není a nebylo by dobré podávat pozměňovací návrhy, přesto si dovolím radu pozměňovacích návrhů předložit.

K vládnímu návrhu - všechny se týkají původního vládního návrhu - k § 2 písm. d) nahradit novým zněním:

"Dům je trvalá stavba spojená se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěna a navenek uzavřena obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi, s byty a nebytovými prostorami, která je ve spoluvlastnictví podle tohoto zákona. Dále jen dům."

V § 2 písm. e) vypustit slova "užívání". Vložit doplněné znění "zejména základy, střecha, hlavní svislé a. vodorovné konstrukce, výtahy, vchody, schodiště, chodby, balkon, lodžie a terasy, které nejsou výhradně součásti bytové jednotky, prostorově uzavřené, samostatné. užitkové prostory, rozvody teplé a studené vody, topný systém, rozvody plynu a elektřiny, domovní kanalizace, svislé" - a dále pokračovat v původním znění textu.

U téhož paragrafu v písmenu e) vypustit slova "ve vlastnictví" - viz v tomto případě společná zpráva výborů.

Ve stejném paragrafu písmeno g) nahradit novým zněním, a to: "Podlahovou plochou je celková podlahová plocha, včetně prostorů mimo byt užívány výhradně vlastníkem jednotky."

K § 3: V odst. 1 za slova "vlastníků budov" vložit slova "a práva a povinnosti spoluvlastníků jednotek" dále jen vlastník jednotky.

Dosavadní § 4 vypustit.

V § 5 - a to společné zprávy výborů - vypustit písmena c), d), e), f), g) a h).

V § 7 odst. 2 za slova "všech jednotek v domě" doplnit "pokud se vlastníci jednotek nedohodnou jinak".

§ 16, odst. 1 - za slova "vlastníci jednotek" vložit slova "i vlastníci nebytových prostor".

K témuž paragrafu odst. 1 doplnit nový odstavec 2 další odstavce pak přečíslovat - a ten zní: "Nájemné za nebytové prostory bude nájemné z poloviny využito na správu domu a pozemku."

K § 19 - v odst. 1 písm. d) na konec připojit slova "není-li dohodnuto jinak". To je vzhledem ke společné zprávě výboru.

§ 24 odst. 1 - za slova "tuto nabídku" vložit slova "do dvou roků".

Ve stejném paragrafu odstavec 1 vypustit konec poslední věty "může být převeden i jiné osobě".

Ve stejném paragrafu odst. 5 doplnit: "Domy s kryty CO tak, aby byla zachována jejich specifická funkce."

Odstavec 6 vypustit a vložit další nové odstavce. Cituji: "Vlastníci transformovaných obecných domů mohou spoluvlastnické podíly na domech převést na vlastnictví jednotek za stanovených podmínek."

Další odstavec: "Vlastníci jednotek mohou splácet jednotku i podíl na společných prostorách v bezúročných splátkách po dobu 15 let."

Další odstavec: "V případě pronájmu pozemku se vychází z platných cenových předpisů."

Další odstavec: "Volné byty budou využity v rámci obce přednostním uspokojením bytových potřeb dalších zájemců podle příslušných zásad vytvořených obecným zastupitelstvem obce."

Další odstavec. "Odprodej obecních bytů podle tohoto zákona smí obec provádět až po vytvoření souboru sociálních bytů do vlastnictví obce sloužících k řešení sociálního bydlení."

Zařadit další § 26 a v něm znění: odst. 1 - "Vlastníci jednotek mají předkupní právo na pozemek po dobu 15 let"; odst. 2 - "Vlastníci jednotek (bývalí nájemníci obecních domů) jsou osvobozeni od placení daně z nemovitosti po dobu 15 let."

Za další. "Při převodu bytů a spoluvlastnických podílů v domech převedených do majetku obcí z majetku státu, podle § 3, odst. 1, se u domů postavených z prostředků státní dotace na komplexní bytovou výstavbu použije pro výpočet maximální ceny za převod výše účetní hodnoty domu."

Dále navrhuji v § 25 nové znění o čtyřech odstavcích. Cituji první odstavec: "Bytové družstvo, jehož členové, kteří jsou nájemci bytů a nebytových prostor a kteří vyzvali bytové družstvo k uzavření smlouvy o převedení vlastnictví k bytu a nebytovému prostoru, podle § 24 zákona 42/1992 Sb., uzavře smlouvu s tímto členem nejpozději do 31. prosince 1995, nedojde-li mezi členem a bytovým družstvem k jiné dohodě."

Odst. 2: "Podle odst. 1 postupuje družstvo i v případech, kdy členové družstva, kteří jsou nájemci bytů a. nebytových prostor, vyzvou družstvo k převedení jednotky do 31. prosince letošního roku."

Odst. 3: "Dojde-li k dohodě o převodu jednotky po 31. prosinci 1994, uskuteční se převod za podmínek stanovených v § 25 zákona č. 42/1992 Sb. a opatření předsednictva FS č. 297/1992 Sb. a příslušných ustanovení tohoto zákona."

Odst.4: "Dojde-li k vyčlenění části bytového družstva s účinky vzniku nového bytového družstva podle § 255 obchodního zákona a nebo k vzniku nového družstva vyčleněním, zůstávají zachovány nároky členů na převod družstevního bytu na základě výzvy uplatněné v původním družstvu."

Dále navrhuji nový § 27 o pěti odstavcích.

Odst. 1: "Členové bytového družstva, tvořící technicky oddělitelnou jednotku, která byla samostatně financována, mohou usnesením dvoutřetinové většiny všech svých členů rozhodnout do jednoho roku od účinnosti tohoto zákona o vyčlenění těchto členů jimi užívaného objektu, spolu s částí ostatního majetku, pohledávek a závazků, popř. dalších práv a povinností odpovídajících poměru vyčleněného bytového fondu k bytovému fondu družstva jako celku, s účinkem založeni nového družstva. Usnesení musí být sepsáno formou notářského zápisu a musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem pro založení družstva."

Odst. 2: "Na základě usnesení podle odst. 1 přecházejí členové, majetek, pohledávky a závazky, popř. další práva a povinnosti na nové družstvo dnem jeho vzniku. Předpisy o záznamu přechodu vlastnictví k nemovitému majetku v katastru nemovitostí nejsou dotčeny."

Odst. 3: "Údaje o předcházejících členech, majetku, pohledávkách a závazcích, popř. dalších právech a povinnostech sepíše předávající a přijímající družstvo v písemném protokolu sepsaném formou notářského zápisu a podepsaném statutárními orgány obou družstev."

Odst. 4: "Nedojde-li k dohodě o údajích v protokolu, rozhodne k návrhu jednoho z účastníků soud."

Odst. 5: "Protokol nebo návrh na zahájení soudního řízení předloží vyčleněné družstvo k návrhu na zápis do obchodního rejstříku."

Dále mám ještě jednu úpravu. Tu navrhuji ve variantách, v přechodných a závěrečných ustanoveních.

Paragraf 36 doplnit o nový odstavec v tomto znění: "Ustanovení § 26, 27, 28, 29 a 29a) tohoto zákona se nevztahují na družstva označovaná podle dřívějších předpisů LBD (odkaz 15 podle vládního návrhu)."

Odst. 2 - vypouští se § 26, odst. 2.

Pokud by tento návrh nebylo možno akceptovat, navrhuji zároveň ještě variantu tohoto posledního návrhu a to, cituji - v § 36 doplnit odst. 2 v tomto znění: "O převodech bytů, nebytových prostor a ostatního majetku do osobního vlastnictví podle tohoto zákona, bytových družstev označovaných podle dřívějších předpisů jako LBD s odkazem 15, rozhodne členská schůze družstva." Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Bláhovi. Zvu k řečništi pana poslance Křížka. Připraví se pan poslanec Wagner, jehož přihlášku jsem zaznamenal z místa, poté pan poslanec Exner.

Poslanec Josef Křížek: Vážený pane předsedo, páni ministři, vážené kolegyně a kolegové, prostudoval jsem veškeré pozměňovací návrhy, jak jsou uvedeny v usnesení ústavně právního výboru č. 177, a to v kontextu nově navrhovaného znění tohoto návrhu zákona.

Zaměřil jsem se zejména na řešení problematiky bytového družstevnictví. Tato oblast je specifická nejenom proto, že v družstevních bytech bydlí zhruba milion našich spoluobčanů, ale zejména proto, že na rozdíl od zemědělského združstevňování se u bytového družstevnictví jednalo o zásadně dobrovolnou účast.

Jsem nucen konstatovat, že některé návrhy, které ústavně právní výbor nedoporučil, musím podpořit, protože jejich nepřijetím by došlo k masovému poškozování práv členů bytových družstev. Považuji za nutné zdůraznit, že právě oni a ochrana jejich práv musí být středem pozornosti nás, jako zákonodárců. Oni jsou totiž těmi, kteří v praxi uskutečňují transformační proces.

Z uvedených důvodů musím zejména podpořit doplňující návrh pana kolegy Navrátila, který navrhl doplnění § 23 o dva nové odstavce.

Obsahem těchto odstavců by měla být vyřešena otázka sjednocení vlastnictví k budovám a pozemkům, na nichž jsou vybudovány, případně k pozemkům přilehlým, bez nichž nelze zcela uplatňovat výkon vlastnických práv.

Navrhované řešení, tj. převod vlastnického práva k takovým pozemkům za úplatu do vlastnictví bytového družstva, případně do vlastnictví následného vlastníka domu či bytů, je naprosto optimální zejména proto, že do budoucna vyřeší veškeré právně sporné momenty.

Námitka, že se v podstatě jedná o nové vyvlastňování, nemůže logicky obstát, protože navrhovanou úpravou dojde pouze k narovnání právně nepřirozeného stavu.

Pozemky, o které se jedná či vůbec může jednat, jsou totiž v trvale bezplatném užívání, což se fakticky rovná výkonu vlastnického práva. Není tedy jediného důvodu, proč tento pozměňovací návrh nepřijmout.

Paragraf 26, odst. 1 návrhu ve znění společné zprávy upravuje bezplatný převod bytů, garáží a ateliérů v budovách ve vlastnictví či spoluvlastnictví bytových družstev do vlastnictví členů bytových družstev, jestliže jejich nájemní stav vznikl po splaceni členského podílu. Považuji za vhodné doplnit tuto možnost i o bezplatný převod bytů, jejichž výstavba byla plně kryta členskými podíly členů družstva.

Navrhuji tedy doplnit § 26, odst. 1 ve znění společné zprávy o tuto větu: "Toto ustanovení se vztahuje i na převody bytů, garáží a ateliérů v budovách ve vlastnictví či spoluvlastnictví bytových družstev, jejichž výstavba byla plně pokryta členskými podíly členů družstva."

Ústavně právní výbor se poměrně netradičně dopouští věštby a doporučuje předem některé pozměňovací návrhy, pokud budou vzneseny. Připojím se k tomuto přístupu a budu reagovat na pozměňovací návrh předpokládaný ústavně právním výborem směřující k doplnění § 26 o nový odst. 10. Proti přijetí tohoto ustanovení v zásadě protestuji a o důvodech tohoto protestu se budu snažit přesvědčit Poslaneckou sněmovnu.

V novém odstavci, § 10, je v přímém rozporu se zněním obchodního zákoníku navrhováno rozdělit nedělitelný fond. Tento sporný moment bude nutným zdrojem problémů a zřejmě problémem pro Ústavní soud.

Nedělitelný fond není podle současné právní úpravy možné rozdělovat za doby trvání družstva a před dělením tohoto fondu je tedy nutné uvést družstvo do likvidace. Jeho dělení tímto způsobem je přímým zásahem do práv vlastníka, a je tedy v rozporu s ústavní Listinou lidských práv a svobod. O tomto záměru není v důvodové zprávě předkladatele jediné slovo.

To je další argument pro nepřijetí tohoto ustanovení. Sdružování občanů v družstvech v západoevropských zemích se děje proto, aby byla zajištěna výstavba nebo správa domu nebo domů. Tento účel však v této části není zmíněn rovněž ani jediným slovem, tedy další důvod k vypuštění.

Převod nároků na vypořádací podíl na jinou osobu, než je člen družstva nebo jeho právní nástupce, je proti logice členství v instituci, jakou družstva jsou. Je to popření základní myšlenky družstevnictví. S právy družstevníka nelze kupčit, neboť jsou jistou morální kategorií. Znevýhodnění kteréhokoli člena družstva je rovněž popřením družstevních principů platných po celém světě. Každý člen družstva vstupem do tohoto družstva obdrží jeden platný hlas pro hlasování. Hlas každého člena družstva má stejnou hodnotu a nelze jej tedy vyloučit ze žádného rozhodovacího procesu v družstvu, tedy ani z procesu dělení družstva. Délka členství může ovlivnit některé úkony družstva upravené stanovami, např. přidělení bytu, ale nemůže jej vyloučit z odpovědnosti nebo podílnictví na majetku družstva. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Josefu Křížkovi. Slovo má pan poslanec Jozef Wagner, připraví se pan poslanec Václav Exner.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, chtěl bych k vyjádření a návrhům svého kolegy poslance Bláhy předložit doplňující argumentaci a požádat vás, abyste uvažovali o zvláštních specifických řešeních, která byla předložena pro lidová bytová družstva, pro družstva, která pocházejí z první republiky a jejichž vnitřní život a hospodaření bylo nesmírně dotčeno dvěma totalitními režimy. Považuji za důležité sdělit několik faktů.

V lidových bytových družstvech. tvořících sice jen 4 % z celkového počtu družstevního bytového fondu v ČR, majetková účast jednotlivce neexistuje, je vyjádřena pouze jeho členským vkladem v naprosté většině ve výši 100,- korun. Z toho důvodu by bylo získání majetku LBD do osobního vlastnictví jednotlivce bez souhlasu spoluvlastníků popřením spoluvlastnických práv a znemožněním využívat výnosu za pronájem společně vytvořených bytových i nebytových prostor. K tomu je nutno podotknout, že bytové prostory nejméně z poloviny využívají ti původní členové družstva nebo jejich dědici, kteří jsou dnes v důchodovém věku, že se zejména jedná o malé byty, tedy byty sociálního charakteru, a že zejména nebytové prostory byly. těmito družstvy za první republiky budovány tak, aby pomohly vylepšit hospodaření družstev. Pokud by pro ně měla platit logika obecná, vlastně bychom jim zlikvidovali možnost normálního hospodaření a dostali bychom je do té situace, do té samé situace, do níž je dostal minulý režim. To snad není účelem tohoto zákona.

Příslušné návrhy byly předloženy a očekávám, že budou jako rozumné akceptovány, abychom se nedopustili zbytečné křivdy na některých našich spoluobčanech. Tento příklad ukazuje, že v celém komplexu problémů, který řeší předložený návrh zákona, je mnoho a mnoho problémů. Konstatuji též, že tato schůze Parlamentu svým pořadem v tomto bodu a v bodu novela zákoníku práce oslovuje téměř každého občana této země. Měl by proto oslovit i nás k větší odpovědnosti.

Dovoluji si proto využít možnosti, kterou dává zákon o jednacím řádu, a dovoluji si požádat zástupce vlády předkládajícího návrh, pana ministra Dybu, aby laskavě odpověděl před hlasováním o tomto zákoně v závěrečném slově na otázku, nebo na otázky, které pokládám tímto vládě. Je velmi obtížné rozhodovat o věcech, které natrvalo nebo na dlouhou dobu vytvoří nebo nevytvoří jednak podmínky vůbec k fungování bytového fondu, k jeho údržbě, a též ke schopnosti těch, kteří ty byty získají, je udržet. Mám za to, že otevřeným problémem je nejen otázka. za jakou cenu budou tyto byty prodávány, ale i otázka, jak si vláda myslí, že by mělo být naloženo s výnosy z těchto prodejů. Je velmi pravděpodobné, ze lidé, kteří se zadluží tím, že si byty pořídí, už nebudou moci získat další prostředky potřebné k údržbě bytového fondu. Vezměte laskavě v úvahu, že značná část tohoto fondu je třicet a více let stará a bude vyžadovat v krátké době značné náklady na rekonstrukci.

Proto bych si dovolil položit otázku panu ministru Dybovi, zda-li vláda uvažuje o nějakém systému, kterým by byla garantována schopnost těch nájemníků, kteří se stanou příštími vlastníky, podílet se jako odpovědní vlastníci na udržování tohoto fondu a na zajištění, aby ten fond mohl vůbec jako bytový fond sloužit. Já chápu, že tato otázka a jí podobné jsou pohledem do budoucnosti, ale mám za to, že odpovědná vláda a odpovědný Parlament mají přijímat zákony, které garantují v budoucnosti jistotu občanům, kterým mají upravovat nejdůležitější otázky jejich životní existence.

Lituji, ale měl jsem za to, že před projednáváním takovéto normy nám bude předložen program komplexní bytové politiky české vlády a řešení této věci s ohledem na právní jistotu, ale i na ekonomické schopnosti fungování celého systému. Rád bych připomněl z čísel, které znám z jednoho pražského obvodu, že 14 000 rodin, tedy 14 000 bytů je na obvodě a ve více než polovině bydlí občané důchodového věku. Všichni mají samozřejmě zájem mít jistotu o střechu nad hlavou. Když vloží své úspory a prostředky do pořízení bytu, budou v nejistotě, zda budou schopni tento fond dál upravovat.

Ptám se tedy - další otázka - pana ministra, jestli vláda uvažovala o možnosti, ze by prostředky z prodeje těchto bytů byly jakýmsi způsobem uloženy do dvou fondů. V jednom by tvořily rezervu na pozdější opravy a ve druhém by tvořily zdroj pro financování nové výstavby sociálních bytů. Neuvažovala-li vláda takto, doplňuji další otázku: jak vláda uvažovala, jak hodlá tento problém řešit a uvědomuje-li si, že jednou ze základních povinností vlády i Parlamentu je dát občanům existenční jistoty. Střecha nad hlavou je první jistotou. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Jozefu Wagnerovi. Slovo má pan poslanec Václav Exner, připraví se pan poslanec Zdeněk Vorlíček.

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl procedurální návrhy, o kterých bych si přál, aby bylo rozhodnuto po skončení rozpravy k tomuto návrhu zákona.

Domnívám se, že vzhledem k tomu, ze byly předloženy rozsáhlé nové pozměňovací návrhy, bylo by třeba, aby byly předloženy všem poslancům v písemné formě. Jde mi o ty návrhy, které nejsou obsahem pracovního materiálu, který jsme před zahájením jednání obdrželi.

Dále navrhuji, aby byl vytvořen prostor přibližně 30 minut k tomu, aby kluby mohly zaujmout stanovisko k těmto nově předneseným pozměňovacím návrhům před hlasováním o nich.

Dále navrhuji, aby po skončeni hlasování o pozměňovacích návrzích byl vytvořen zhruba 15ti minutový prostor pro to, aby kluby mohly zaujmout stanovisko k celkovému návrhu zákona a aby bylo umožněno toto stanovisko před celkovým hlasováním klubům přednést.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Exnerovi. Zaznamenal jsem si jeho procedurální návrhy. Budeme o nich hlasovat v době, která odpovídá jeho představě. Slovo má nyní pan poslanec Zdeněk Vorlíček.

Poslanec Zdeněk Vorlíček: Pane předsedající, dámy a pánové, měl jsem téměř totožný návrh jako kolega Exner. Poprosil bych jenom, jestli by u otištěných připomínek nemohlo být zároveň vyjádření navrhovatele.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Vorlíčkovi. Táži se po dalších přihlášených do rozpravy. Písemnou přihlášku nemám a nikoho jsem dosud neviděl, že by se hlásil z místa. Hlásí se pan poslanec Broulík a má slovo.

Poslanec Jaroslav Broulík: (Hovořeno z místa.) Když se bude písemně vyjadřovat navrhovatel i společný zpravodaj, mohli by uvést své stanovisko.

Předseda PSP Milan Uhde: Zaslechl jsem a zaznamenal. Další přihlášky do rozpravy nejsou. Proto rozpravu uzavírám a dám hlasovat o procedurálních návrzích pánů poslanců Exnera, Vorlíčka, popřípadě Broulíka.

Ještě před tím vám oznamuji, že všechny odhlašuji a poprosím, abyste se nově přihlásili k přítomnosti svými kartami. Děkuji.

O slovo požádal společný zpravodaj výborů pan poslanec Ota Fejfar, hlásí se s technickou poznámkou.

Poslanec Ota Fejfar: Vážený pane předsedo, počítal jsem s tím, že se dostaneme k vyjádření zpravodaje a předkladatele po ukončení rozpravy. Musím ale tady reagovat na pozměňovací návrhy. Domnívám se, že 30 minut na posouzení těchto komplexních pozměňovacích

návrhů není doba dostatečná k tomu, abychom se k nim mohli vyjádřit seriózně, a proto prosím, aby bylo teď toto jednání přerušeno do čtvrtka, do kdy by mohly být tyto návrhy zpracovány, rozdány poslancům, projednány v klubech a ve čtvrtek by se o nich mohlo hlasovat.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji vám za tento návrh, pane společný zpravodaji. Musím však dodržet pořadí, ve kterém byly procedurální návrhy podány. Jiný případ by nastal, kdyby všichni, kteří předložili procedurální návrh, se natolik ztotožnili s vaší představou, že by nereflektovali na hlasování o svých procedurálních návrzích. Hlásí se pan poslanec Exner.

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, souhlasím s tím, aby můj návrh v první části, pokud jde o hlasování o dílčích pozměňovacích návrzích, byl v tom znění, lak byl nyní přednesen panem zpravodajem.

Předseda PSP Milan Uhde: To znamená, pane poslanče, že bude dodržena podmínka, že poslanci dostanou písemné vyhotoveni všech pozměňovacích návrhů, ze v textu bude podle návrhu pana poslance Vorlíčka uvedeno stanovisko navrhovatele, podle návrhu pana poslance Broulíka tam bude uvedeno mínění společného zpravodaje a bude zachován dostatečný čas pro jednání klubů, jak co se týká těchto návrhů, tak před bezprostředním hlasováním. Myslím si ale, že to všechno lze spojit s návrhem pana poslance Fejfara, abychom projednávání tohoto bodu v každém případě přeložili do čtvrtka do rána. Je někdo, kdo by se chtěl přihlásit? Pan poslanec Vorlíček chce ještě něco říci. Má na to právo, protože je autorem procedurálního návrhu, o kterém by bylo potřeba hlasovat v případě, že by se neztotožnil se zpravodajem.

Poslanec Zdeněk Vorlíček: Pane předsedo, s návrhem se ztotožňuji, jenom bych poprosil, jestli by bylo možné, abychom připomínky dostali ve středu večer, když ve čtvrtek se to bude projednávat.

Předseda PSP Milan Uhde: Domnívám se, že v každém případě platí pokyn pro Kancelář, že připomínky dá poslancům k dispozici co nejdříve, nejpozději však ve středu večer. Souhlasíte s tím takto? (Ano.)

Dám tedy hlasovat o jediném procedurálním návrhu, a to, aby za dodržení všech podmínek, které zmínění tři navrhovatelé procedurálních návrhů předložili, byl přijat návrh pana poslance Fejfara odložit další projednávání tohoto bodu do čtvrtka do ranních hodin. Kdo podporuje tento procedurální návrh, ať to dá najevo v 17. hlasování tím, že stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Pro odevzdáno 150 hlasů, proti nikdo, 1 se zdržel, 2 poslanci nehlasovali. Procedurální návrh pana poslance Fejfara byl přijat. Projednávání bodu se přerušuje do čtvrtka do rána a my budeme pokračovat v další práci.

Na pořadu je nyní bod, který jsme na návrh pana poslance Payna přejmenovali na

IV.

Informace o projednání postupu vlády České republiky při přístupu k Evropské úmluvě o televizním vysíláni přesahujícím hranice států

Na 16. schůzi Poslanecké sněmovny bylo projednávání tohoto bodu v průběhu rozpravy přerušeno. Připomenu, že pověřený zástupce stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky pan poslanec Koronthály přednesl návrh na usnesení, kterým Poslanecká sněmovna doporučuje vládě ČR, aby přistoupila k Evropské úmluvě o televizním vysílání přesahujícím hranice států. Na doporučení poslance Jiřího Payna požádala Poslanecká sněmovna zahraniční výbor o projednávání předloženého návrhu, usnesení a přijetí stanoviska.

Prosím proto pana poslance Vladimíra Koronthályho, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, a předsedu zahraničního výboru pana Jiřího Payna, aby nás informoval, k jakému závěru dospěl zahraniční výbor při svém jednání. Prosím, pane poslanče.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP