Úterý 22. března 1994

Poslanec Ota Fejfar: Vážený pane předsedo, vážení páni ministři, kolegyně a kolegové, na únorové schůzi bylo projednávání návrhu zákona o úpravě vlastnických vztahů k bytům a nebytovým prostorám přerušeno po ukončení rozpravy, ve které bylo 22 vystoupení 21 poslanců, z nichž 13 předneslo pozměňovací návrhy. Pozměňovacích návrhů byly desítky, takže projednávání bylo přerušeno a byly vyzvány výbory ústavně právní a hospodářský, aby zaujaly stanovisko k těmto pozměňovacím návrhům.

Budu-li komentovat usnesení hospodářského a ústavně právního výboru, pak hospodářský výbor přijal obecnější usnesení k jednotlivým blokům pozměňovacích návrhů, zatímco ústavně právní výbor se vyjadřoval podrobně k jednotlivým pozměňovacím návrhům.

Ústavně právní výbor i hospodářský výbor odmítly svými jednotlivými usneseními návrat k původnímu tisku č. 559 bez společné zprávy tak jak zde bylo navrženo, takže doporučuji, aby byl vládní návrh zákona projednáván ve smyslu společné zprávy.

Dále oba tyto výbory odmítly regulaci cen a prodloužení lhůty předkupního práva.

Dále oba tyto výbory konstatovaly, že všechny pozměňovací návrhy i vládní návrh zákona ve smyslu společné zprávy dostatečně přesně a dobře řeší celou problematiku, a proto oba tyto výbory navrhly, aby byla znovu otevřena rozprava, aby mohly zaznít jednak upřesňující návrhy k tisku 559 ve smyslu společné zprávy, aby mohlo dojít ke zpřesnění pozměňovacích návrhů, které ústavně právní výbor doporučil s výhradou, aby bylo možno přednést můj modifikovaný návrh, který stanovil způsob stanovení vypořádacích podílů a způsob vypořádání těchto podílů a aby mohl zaznít pozměňovací návrh paní poslankyně Marvanové, který by měl umožnit doplnění zcela nového paragrafu, který by měl umožnit samosprávám oddělit se z družstev na základě vlastního rozhodnutí jako samostatné družstvo.

Zásadní rozpor, který je v usneseních ústavně právního výboru a hospodářského výboru, je pouze v případě pozměňovacího návrhu pana poslance Špačka na převod nesplacených investičních úvěrů družstev na jednotlivé nabyvatele. Tam ústavně právní výbor doporučil tento pozměňovací návrh, zatímco hospodářský výbor jej již při úvodním projednávání návrhu zákona odmítl, takže, přestože byl vznesen v ústavně právním výboru, nedostal se do společné zprávy, a potom byl následně vznesen znovu v rozpravě. Proto prosím pana ministra Dybu, zda by mohl rozpravu znovu otevřít.

Předseda PSP Milan Uhde: Pane ministře, máte slovo.

Ministr hospodářství Karel Dyba: Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, vážená sněmovno, myslím, že oba výbory se velmi důkladně se všemi návrhy, které zazněly, zabývaly a plně se připojuji, aby sněmovna byla seznámena s prací obou výborů. Otevírám, pokud je to v souladu s formálními pravidly, rozpravu k těmto návrhům. Doporučuji, aby rozprava byla otevřena.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu ministru Karlu Dybovi. Je to v souladu s jednacím řádem. Jeho vystoupením byla otevřena rozprava. Do rozpravy mám tyto písemně podané přihlášky: paní poslankyně Hana Marvanová, pan poslanec Radim Špaček, pan poslanec Ota Fejfar, pan poslanec Marek Benda a paní poslankyně Anna Röschová.

Jako první vystoupí paní poslankyně Hana Marvanová, připraví se pan poslanec Radim Špaček.

Poslankyně Hana Marvanová: Vážená sněmovno, vážená vládo, nejdříve bych ráda vystoupila na základě pověření ústavně právního výboru, který se podrobně zabýval, jak už uvedl společný zpravodaj, všemi pozměňovacími návrhy, které k tomuto vládnímu návrhu zákona byly předneseny v rozpravě na posledním únorovém plénu. K těmto pozměňovacím návrhům ústavně právní výbor po důkladné dvoudenní diskusi zaujal jednotlivá stanoviska, která máte uvedena vždy ve sloupečku vpravo vedle pozměňovacího návrhu, a to v materiálu, který byl všem poslancům rozdán.

Kromě toho, že zaujal takto jednoznačná stanoviska k jednotlivým pozměňovacím návrhům, zaujal k některým pozměňovacím návrhům stanovisko, které máte uvedeno ve sloupečku "ano, ale". To znamená, že ústavně právní výbor vyslovil souhlas s pozměňovacím návrhem, ale zároveň doporučil předkladateli, aby tento pozměňovací návrh poopravil, pokud bude otevřena na plénu znovu rozprava k tomuto bodu. Jde zejména o návrh pana poslance Bendy k § 4 a jeho návrh k § 19 odst. 4. Dále jde o návrh, který jsem přednesla na schůzi já k § 25 odst. 2.

Dále se ústavně právní výbor podrobně zabýval i těmi pozměňovacími návrhy -

Předseda PSP Milan Uhde: Páni kolegové, paní kolegyně, prosím vás, je to už potřetí, co se na vás obracím s velmi důtklivou prosbou a výzvou, která sice nemá žádnou oporu v našem chabém jednacím řádu, ale je lidsky i pracovně plně ospravedlnitelná. Prosím vás, chovejte se tak, aby se mohlo pracovat. Nechcete-li poslouchat, nerušte aspoň hlasitým hovorem, je to velmi nekolegiální. Prosím, upusťte od těchto nezpůsobů. Paní kolegyně, pokračujte.

Poslankyně Hana Marvanová: Dále se - jak už jsem říkala - ústavně právní výbor podrobně zabýval i těmi návrhy, s nimiž sice nevyjádřil souhlas, odmítl tyto návrhy, u některých máte uvedeno "ne", ale v usnesení, které máte také přiloženo jako usnesení ústavně právního výboru z 10. března 1994, máte uvedeno, že předkladatelům těchto pozměňovacích návrhů, s nimiž ÚPV nesouhlasil, doporučuje - pokud bude otevřena rozprava znovu přednést pozměňovací návrh a pokud budou pozměňovací návrhy předneseny v té formě, jak doporučuje ústavně právní výbor, tak s tím ústavně právní výbor vyjadřuje předběžný souhlas.

Jedná se o návrh pana poslance Bendy na nové znění odst. 1 a 2 § 4. Dále je to návrh pana poslance Fejfara k dosavadnímu § 8 odst. 1 a dále je to návrh pana poslance Fejfara k dosavadnímu § 26, a to na nové znění odst. 10 a zařazení nového § 26 a).

Ústavně právní výbor se dále zabýval některými dalšími otázkami. Jednak problematikou vyčleňování částí bytových družstev. Vzhledem k tomu, že jsem na únorovém plénu přednesla podnět, aby se hospodářský, ústavně právní výbor zabýval touto možností a na základě diskuse v ústavně právním výboru vznikl text na nové znění § 29a) s názvem "Vyčlenění části bytového družstva", ústavně právní výbor doporučil, aby i tento návrh byl přednesen v rozpravě.

Zároveň během rozpravy v ústavně právním výboru se vyskytly ještě některé další detailnější problémy a byly přijaty některé pozměňovací návrhy a bylo doporučeno, aby byly také předneseny v rozpravě na plénu. Jde o návrh uvedený v usnesení ústavně právního výboru k dosavadnímu § 15 a o návrhy k dosavadnímu § 26 odst. 3 a § 26 odst. 5.

Tolik stručná zpráva z projednávání ústavně právního výboru. Nyní - abych nezdržovala sněmovnu svým dalším vystupováním - bych zároveň přednesla pozměňovací návrhy, některé z těchto pozměňovacích návrhů tak, aby v rozpravě zazněly.

Za prvě přednáším pozměňovací návrh na zařazení nového § 29a) za § 29 s názvem "Vyčlenění části bytového družstva".

Odst. 1 by zněl: "Nájemci nebo vlastníci bytu nebo nebytových prostorů v budově nebo v budovách ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví bytového družstva, kteří jsou členy tohoto bytového družstva, mohou rozhodnout o vyčlenění a vzniku nového bytového družstva. Pro platnost rozhodnutí je třeba písemného souhlasu dvoutřetinové většiny všech členů bytového družstva v každé budově. Rozhodnutí musí být písemně oznámeno představenstvu družstva. Rozhodnutí lze přijmout nejpozději do 31. prosince 1996. Rozhodnutí nepodléhá schválení členskou schůzí dosavadního bytového družstva."

Odst. 2: "Pro vznik bytového družstva a pro členství v něm jinak platí ustanovení obchodního zákoníku s tím, že členství v dosavadním bytovém družstvu se vznikem nového bytového družstva přechází na toto bytové družstvo. Rozhodnutím podle odst. 1 se dosavadní bytové družstvo nezrušuje."

Odst. 3: "Mezi dosavadním bytovým družstvem a novým bytovým družstvem se provede vypořádání majetku, práv a povinností, které z dosavadního bytového družstva přecházejí na nové bytové družstvo. Nedojde-li k jiné dohodě, přechází na nové bytové družstvo vlastnictví nebo spoluvlastnictví k budově nebo budovám, uvedeným v odst. 1. S přechodem vlastnictví nebo spoluvlastnictví k budově nebo budovám přechází na nové družstvo dnem jeho vzniku souhrn majetkových hodnot a zdrojů jejich krytí, týkající se této budovy, popřípadě budov. Vypořádání se provede v poměru součtu vypořádacích podílů členů nového bytového družstva a členů dosavadního bytového družstva. Nárok na vypořádání je splatný uplynutím 6 měsíců od schválení účetní závěrky za rok, v němž došlo k vyčlenění a vzniku nového bytového družstva."

Zároveň se zařazením tohoto nového paragrafu navrhuji, aby se hlasovalo o druhé části tohoto pozměňovacího návrhu, a to je vložit k dosavadnímu § 34 bodu 2 nové písm. i) tohoto znění: "Převody majetku bytového družstva v souvislosti s vyčleněním části bytového družstva - odkaz." A odkaz pod čarou by zněl: "Například § 29a) zákona č. .../1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů)."

Velmi stručné zdůvodnění tohoto mého návrhu: K této problematice jsem hovořila již na únorovém plénu a upozorňovala jsem na to, že možnost vyčlenění části bytového družstva s tím, že z této části vzniká nové družstvo a dosavadní velké družstvo nezaniká, že tato možnost tady byla podle zákona 176/1990 a byla limitovaná jednoroční lhůtou. V této lhůtě celá řada samospráv nevyužila této možnosti, ač byla velmi vítaná, a to proto, že se očekávalo komplexnější řešení transformačním zákonem. Transformační zákon však takovouto možnost už samosprávám či jednotlivým budovám nepřiznával a tady vznikl jistý problém. Reagovala jsem na tento problém a doporučila jsem, abychom se vrátili k tomuto a po nějakou časově limitovanou dobu znovu zavedli tuto možnost, abychom umožnili družstevníkům sami si rozhodnout, jestli budou ve velkém družstvu nebo jestli je lepší, aby hospodařili v malých družstvech.

Druhá část mého pozměňovacího návrhu souvisí jenom s tím, že zároveň novelizujeme zákon o dani z převodu nemovitosti a je třeba - pokud jde o úlevy - tam zařadit i odkaz na toto nově včleněné ustanovení § 29a). Tolik k mému nejdelšímu pozměňovacímu návrhu.

Nyní jenom upřesňovací pozměňovací návrhy. K § 25 odst. 2 jsem přednesla na únorovém plénu pozměňovací návrh a ústavně právní výbor souhlasil s tímto mým návrhem a doporučil, abych návrh upřesnila. Takže tento můj návrh upřesňuji tak, že závěr první věty v mém návrhu by se upravil "který vyzval družstvo podle § 24 zákona č. 42/1992 Sb., nebo vyzve družstvo do 30. června 1995 k uzavření smlouvy o převodu vlastnictví k tomuto bytu".

Až se bude hlasovat o tomto mém pozměňovacím návrhu, prosím, aby se o návrhu k § 25 odst. 2 první větě hlasovalo ve znění, které jsem přednesla na únorovém plénu, se změnou, kterou jsem přednesla nyní.

Další návrh, který doporučil, abych přednesla na tomto plénu, ústavně právní výbor, je návrh k § 26 odst. 3. Tady došlo - nebo mohlo by dojít k výkladovým problémům, a proto ústavně právní výbor doporučil, aby za slova "nabyvatele uhradit" bylo vloženo slovo "družstvu", že tedy úvěr se uhrazuje družstvu. Je to pochopitelné, ale jde o zpřesnění, které tímto navrhuji. Samozřejmě by se o tom nemohlo hlasovat, pokud by prošel návrh pana poslance Špačka na jinou úpravu úvěru.

Můj další návrh se týká § 26 odst. 5. Ústavně právní výbor mě pověřil, abych přednesla návrh, aby ve třetí větě se vypustila slova "společenství, popřípadě jiné". Jde o technickou změnu, tam došlo k určitému nedopatření při zpracovávání společné zprávy, protože společenství jako právnická osoba povinné ze zákona ve společné zprávě není, tudíž na ni tady v tomto ustanovení nemůže být odkaz.

Můj poslední pozměňovací návrh směřuje k § 27, a to k odstavcům 5 a 6. Tento můj návrh se sice neopírá o usnesení ústavně právního výboru, ale dodatečně po skončení tohoto jednání jsem zjistila a konzultovala jsem určitou nepřesnost se zástupci Ministerstva hospodářství a po konzultaci i s odborem legislativy přednáším toto zpřesnění. Navrhuji, aby v odst. 5 začátek zněl takto: "Dojde-li k převodu jednotky podle § 26 odst. 1 a odst. 3 a 4" a dále by text pokračoval shodně. Tato změna je zdůvodněna tím, že odkazujeme-li se na odst. 3 a 4, musíme mít na zřeteli, že odst. 3 a 4 nehovoří o převodu bytů, ale o převodu nebytových prostorů a v tomto zákoně máme zavedený termín jednotka pro byt či nebytový prostor.

Takže z toho důvodu navrhuji tedy tuto změnu a v odst. 6 s tím související změnu. Začátek tohoto odstavce by zněl takto: "Dojde-li k převodu jednotky družstva, na kterou byla poskytnuta finanční, úvěrová a jiná pomoc podle zvláštních předpisů a nejedná se o převod podle ustanovení § 26, odst. 1 a odst. 3 a 4." Tady tedy navrhuji doplnit slova "a odst. 3 a 4", protože v odst. 6 § 27 musí být stejný odkaz na odst. 3 a 4 jako už to doporučila společná zpráva k odst. 5, jinak by to opět v praxi mohlo působit velké výkladové problémy.

Tolik mé pozměňovací návrhy.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji paní poslankyni Haně Marvanové a zvu k řečništi pana poslance Radima Špačka. Připraví se pan poslanec Ota Fejfar.

Poslanec Radim Špaček: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, nechtěl bych využít znovu otevřeně rozpravy k tomu, abych přednášel nové pozměňovací návrhy, nýbrž právě naopak, chtěl bych jeden ze svých pozměňovacích návrhů stáhnout, a to ten, který jsem označil jako druhý a jímž jsem navrhoval vložit nový odst. 5 do § 26. Tematicky se to týkalo nebytových prostor. V pracovním materiálu, který je označen jako usnesení č. 177 ústavně právního výboru, v jeho příloze se nachází na straně 26. Takže stahuji tento pozměňující návrh, týkající se nového odst. 5 v § 26.

Za druhé jsem chtěl technicky upozornit na to, že poslední pozměňující návrh, který jsem přednášel na minulém plénu a který se tematicky týká převodu úvěrů, se vztahuje k § 26, 27, 28 a v pracovním materiálu je roztroušen na stránky 26, 28 a 30. Přesto je nutno o něm hlasovat jako o celku najednou, protože jinak by to nemělo smysl.

Zároveň bych chtěl upozornit jenom na technickou maličkost a drobnost s prosbou, abyste si opravili případně právě v poslední části tohoto pozměňujícího návrhu na straně 30 - prosím, aby mezi slovy "fyzické osoby" a slova "nájemce bytu" byla vložena pomlčka a nikoliv čárka. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Radimu Špačkovi, slovo má pan poslanec Ota Fejfar, připraví se pan poslanec Marek Benda.

Poslanec Ota Fejfar: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, v kontextu s usnesením ústavně právního výboru, tak lak byly projednány moje pozměňovací návrhy, stahuji svůj původní pozměňovací návrh k § 8, odst. 1, druhé větě a nahrazuji jej novým zněním: "§ 8, odst. 1 ve společné zprávě vypustit druhou větu"

Dále stahuji svoje pozměňovací návrhy k § 26, doplnění nového odst. 8 a doplnění nového § 27 a nahrazuji je tímto pozměňovacím návrhem. K dosavadnímu § 26 připojit nový odstavec 10, který zní: "Vypořádací podíl nabyvatele jednotky, jemuž byla převedena jednotka podle odst. 1 až 6, se stanoví jako podíl na čistém obchodním jmění družstva podle účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo, včetně nedělitelného fondu s výjimkou pozemků uvedených v § 23, bytů, garáží a ateliérů, uvedených v odstavcích 1 a 2, jejichž nájemcem je fyzická osoba - člen bytového družstva, nebytových prostorů, uvedených v odstavcích 3 a 4 a prostředků podléhajících vypořádání podle odstavců 5 až 7. K vkladům členů s kratším než ročním členstvím přede dnem, k němuž se roční uzávěrka vztahuje, se nepřihlíží.

Nárok na vypořádací podíl může nabyvatel jednotky převést na jinou osobu. Ustanovení § 233, odst. 3 až 5 obchodního zákoníku se nepoužijí. Pro účely zjištění vypořádacího podílu nabyvatele jednotky, jemuž byla převedena jednotka podle odst. 1 až 6, se členským vkladem podle § 233 odst. 2 obchodního zákoníku rozumí základní členský vklad."

Za dosavadní § 26 vložit nový § 26a tohoto znění -" § 26a, odst. 1: Družstvo může vyrovnat vypořádací podíly nabyvatelů jednotek na základě dohody i jinak, než je uvedeno v § 234 odst. 1 obchodního zákoníku.

Odst. 2: Nedojde-li k dohodě podle odst. 1, je družstvo povinno uhradit nabyvatelům jednotek nevyrovnané podíly v penězích do 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Odst. 3: Ustanovení § 235 odst. 2 obchodního zákoníku se pro tyto účely nepoužije."

Dále bych si dovolil ještě upozornit, že ve společné zprávě uvedenou účinnost tohoto zákona 1. dubna již zřejmě nebude možno technicky splnit. Proto navrhuji účinnost dnem vyhlášení. Jako variantu navrhuji účinnost 1. května 1994.

Dále si dovoluji ještě upozornit na technickou chybu v § 5 společné zprávy v odst. 2, kde na konci tohoto odstavce je odkaz na § 24, odst. 5 a 6. Správně má být odst. 4 a 5. Myslím si, že je to pouze chyba v přepisování.

Tolik moje pozměňovací návrhy.

Ještě mi dovolte, abych reagoval na některé pozměňovací návrhy, tak jak o nich budeme hlasovat.

Jako zpravodaj hospodářského výboru i jako společný zpravodaj, já už jsem o tom hovořil ve své úvodní řeči, musím zásadně odmítnout návrh pana poslance Špačka na převody nesplacených investičních úvěrů na jednotlivce, nabyvatele družstevních bytů. Domnívám se, že toto by vedlo k neúnosnému zvýšení rizika splácení úvěrů v celkovém objemu 22,5 mld. Kč, pro představu, pouze 5 % neplatičů by znamenalo 1 mld. ztráty Investiční banky, kterou by potom mohla jako náhradu majetkové újmy žádat na státním rozpočtu.

Dále by způsobilo neúměrné zvýšení nákladů na uzavření a zpracování úvěrových smluv, které by se početně navýšily z 22 tisíc na - lze odhadovat - 400 - 700 tisíc nových smluv, což by mohlo znamenat další více náklady investiční banky v rozsahu asi 500 mil. Kč.

Za neodhadnutelné považuji problémy s realizací zástavního práva, které by mohly vést až k zastavení převodů, případně, dohnáno ad absurdum, by mohly při konečné realizaci zástavního práva vůči neplatičům dovést Investiční banku do pozice největšího bytového podniku v Čechách.

Diskutovatelná je také možnost nanutit smlouvu ze zákona. S tím se zde setkáváme pravidelně, naposledy při zákoně o tabákové reklamě.

Dovolte mně také vyjádřit se k regulaci ceny bytů. Tuto sice odmítl jak ústavně právní výbor, tak i hospodářský výbor, osobně uvedu pouze jediný argument, že v situaci. kdy nemáme regulovánu cenu domů, je nesmyslem regulovat cenu bytů. Cenu bytů určí nabídka a poptávka.

Pana poslance Špačka bych chtěl ujistit, že ve svém pracovním materiálu mám jeho návrh zachycen jako komplexní. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Otovi Fejfarovi, zvu k řečništi pana poslance Marka Bendu, připraví se paní poslankyně Anna Röschová, pokud má pozměňovací návrh.

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já přednesu jenom několik upřesnění svých návrhů tak, jak zazněly v minulé rozpravě, které byly dopracovávány na ústavně právním výboru.

Čili k § 4, k návrhu, který jsem přednesl, myslím, že je zbytečné, abych to přednášel celé znovu, prostě tam jenom měním na posledním řádku místo slovo "prodejem" bude slovo "převodem". Berte toto jako jeden návrh. Stahuji ten minulý a předkládám tento s jedním pozměněným slovem "převodem". Je to zapsáno ve zprávě ústavně právního výboru.

K § 5 - stahuji své návrhy na nové odstavce 1 a 2 a předkládám nové návrhy na nové znění odstavců 1 a 2, a to v tomto znění:

Odstavec 1 by měl znít: "Vlastník budovy může prohlásit, že v budově vymezuje jednotky podle tohoto zákona. Prohlášení musí mít písemnou formu a musí být o něm učiněn zápis vkladem do katastru nemovitostí. Dnem vkladu do katastru nemovitostí se stane dosavadní vlastník budovy vlastníkem každé jednotky. Spolu s prohlášením se katastrálnímu úřadu zpravidla předkládá smlouva o převodu první jednotky."

Odstavec 2: "Vlastník, popř. vlastníci všech jednotek v domě mohou prohlásit, že v domě ruší vymezení jednotek podle tohoto zákona. Prohlášení musí mít písemnou formu a musí být o něm učiněn zápis vkladem do katastru nemovitostí. Dnem vkladu do katastru nemovitostí se dosavadní vlastník, popř. vlastníci všech jednotek v domě stanou vlastníky, příp. spoluvlastníky budovy."

To by bylo nové znění § 4 a), odst. 1 a 2. Poslední drobounká změna mého návrhu § 19, odst. 4, zde stahuji slovo "původních".

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Bendovi, k řečništi přistupuje paní poslankyně Anna Röschová, připraví se pan poslanec Zdeněk Vorlíček.

Poslankyně Anna Röschová: Pane předsedo, dámy a pánové, můj pozměňovací návrh bude velmi jednoduchý, spočívá v tom, ze beru zpět svůj původní návrh, který máte v příloze usnesení ústavně právního výboru na str. 33. Tím sněmovně ušetřím jedno hlasování, kdyby to bylo po skončení rozpravy.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji paní poslankyni Anně Röschové, k řečništi zvu pana poslance Zdeňka Vorlíčka. Připraví se pan poslanec Miloslav Výborný. Jeho přihláška je poslední, která leží na mém stole.

Poslanec Zdeněk Vorlíček: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, po opětovném projednávání návrhu k zákonu o vlastnictví k bytům a k nebytových prostorám v hospodářském výboru jsem optimisticky věřil, že názory na pasáž o družstevních bytech tohoto návrhu zákona se sbližují v akceptovatelné formulace, řešící možnost vyčlenění malých ucelených jednotek z velkých bytových družstev, kam byla malá družstva v 70. letech někdy nuceně integrována. Věřil jsem, že vyřešením těchto problémů odpadnou snahy násilně prodlužovat působnost transformačního zákona bytových družstev, že odpadnou snahy provádět dělení majetku bytových družstev v rozporu s platným zněním obchodního zákoníku a vznikne zákonná norma o bytech a nebytových prostorách obecně přijatelná.

Bohužel z usnesení č. 187 ústavně právního výboru i nyní z probíhající rozpravy vyplývá nebezpečí, že jsou v rozpravě vznášeny a koaliční většinou zřejmě podporovány krajní návrhy. Zejména návrhy označené usnesením ústavně právního výboru jako § 26 a § 26 a), z kterých vyplývá snaha o

1. nucené dělení nedělitelného fondu, které je vlastně zásahem pro družstvo likvidačním a po mém soudu je i zásahem do vlastnických práv a porušením Listiny základních lidských práv a svobod:

2. znevýhodnění některých členů družstva v závislosti na délce členství v družstvu při rozhodování o majetku, což je diskriminační akt;

3. možnost převádět vypořádávací podíl na jinou osobu a pak tedy např. tyto podíly skupovat, což nemá s podstatou družstevnictví, jak je chápáno všude na světě, nic společného;

4. povinnost družstva do pěti let vyplatit podíl člena tak, jak je to stanoveno v návrhu, diskriminuje zbylé družstevníky a nutí je např. prodat část majetku družstva, která pomáhá v dnešní době družstvu finančně přežít. To je jen několik důvodů, které uvádím na podporu svého tvrzení, že v pozměněné podobě proti vládnímu návrhu pasáž zákona, týkající se družstevních bytů, paragrafy 25, 26, 27, 28, 29 bytovým družstvům nejen nijak v činnosti by neprospěly, ale měly by spíše dopad negativní, destrukční.

Vzhledem k tomu, že jde o značnou část bytového fondu v České republice, a to o tu lépe spravovanou, pokládám za hazard uvádět ji neuváženými zásahy do chaosu. Proto navrhuji zmíněné pasáže § 25 - 29 společné zprávy, týkající se bytových družstev, vypustit z projednávání a ponechat v zákoně pouze části, týkající se obecních bytů.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Vorlíčkovi, slovo má pan poslanec Miloslav Výborný, připraví se paní poslankyně Hana Marvanová.

Poslanec Miloslav Výborný: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolím si nejprve jednu poznámku a pak přednesu svůj pozměňovací návrh. Poznámka je stručná, nicméně se domnívám, že by měla zaznít.

Návrh tohoto zákona předložený vládou a do značné míry - to je třeba přiznat - pozměněný společnou zprávou je projednáván sněmovnou a garančními výbory už po řadu týdnů. Domnívám se, že dosti zodpovědně. Nicméně ještě dvě hodiny před zahájením této schůze jsem začal dostávat rozličné faxy z různých úřadů a institucí, abychom ještě v paragrafu tom nebo onom něco změnili, a že pokud to neučiníme, stane se něco hrůzostrašného. Lituji velmi, ale domnívám se, že pokud bychom přistoupili k projednávání tohoto zákona tak, že na poslední chvíli začneme předkládat jakési další a další pozměňovací návrhy, nedostaneme se k ničemu jinému, než že tento zákon budeme projednávat až do příštích vánoc a pak ho neschválíme vůbec.

Chci říci tolik, že ukáže-li čas, že některé věci je třeba v tomto zákoně dořešit, nezbude, než je dořešit třeba dodatečně, ale nesnažit se během hodinové rozpravy vytvořit ideální normu.

Pozměňovací návrh, který přednáším, je poměrně stručný. Paragraf 15 předkládaného zákona předpokládá možnost ostatních vlastníků jednotek, popř. společenství, navrhnout soudu, aby bylo zrušeno vlastnictví řekněme nehodného vlastníka jednotky, který ač již varován jedním rozsudkem soudu - neplní své povinnosti a chová se v budově takovým způsobem, že bráni ostatním vlastníkům jednotek ve výkonu jejich vlastnického práva. To je idea správná, předpokládal ji i vládní návrh zákona a předpokládá ji i společná zpráva Nicméně vyjádřeni, jak je v dosavadním tisku učiněné, je zřejmě nepřesné, neboť by podle mínění ústavně právního výboru nedovolovalo soudu řádným způsobem o takovém návrhu ostatních vlastníků jednotky nebo společenství rozhodnout, a to zejména z toho důvodu, že by nebylo jasno, co se vlastně děje s oním vlastnictvím jednotky v době, kdy je soudem zrušeno a ještě tu není vlastník jiný.

Proto i na doporučení a v podstatě z pověření ústavně právního výboru přednáším pozměňovací návrh k dosavadnímu § 15, kde žádám, aby závěr textu byl upraven takto: "Rozhodnutím soudu může soud na návrh společenství nebo na návrh některého z vlastníků nařídit prodej jednotky." Písemně máte tento pozměňovací návrh na str. 2 pracovního tisku, který je nadepsán jako usnesení č. 177. Děkuji za pozornost.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP