Pátek 18. února 1994

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu ministrovi. Do rozpravy se hlásí pan poslanec Tlustý. Faktická poznámka pana poslance Matulky.

Poslanec Dalibor Matulka: Pane místopředsedo, skutečně technická poznámka. Dostali jsme do lavic soubor pozměňovacích návrhů k tisku 700. Pan poslanec Kužílek mě upozornil na to, že zřejmě seznam není kompletní, protože tady není jediný návrh žádného komunistického poslance. Ptám se tedy, zda je to v pořádku. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Prosím pana poslance Tlustého.

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, při kontrole společné zprávy jsem zjistil, že se do jejího textu vloudila chybička, která by jedno ustanovení činila neúčinným. Dovolil bych si proto chybu vysvětlit a doufám, že můj návrh na její odstranění je zcela korektní.

Ve společné zprávě, na str. 6, části 3, § 12 v bodu 2 se navrhuje úprava § 4, odst. 4 příslušného v úvodu citovaného zákona - tj. zákona o půdě. Je tam špatně uvedeno číslo odstavce. Pokud si zkontrolujete text v zákoně o půdě, zjistíte, že neodpovídá textu odst. 4, ale naopak, textu odst. 2.

Doporučuji tedy pozměňovací návrh, který zní v bodu 2, § 2 společné zprávy nahradit slova "odst. 4 " slovy "odst. 2".

V tomto ustanovení je ještě jedno nedopatření, které se také dá snadno zkontrolovat. Za slovy "věc přešla do vlastnictví státu" chybí právě v souladu s původním textem zákona o půdě slova "nebo jiné právnické osoby", čímž by došlo ke změně režimu zákona o půdě, což nepochybně nebylo cílem společné zprávy. Cílem bylo uvést do souladu nový okruh fyzických osob s těmito paragrafy, a proto je nezbytné za slova "jejichž věc přešla do vlastnictví státu" zařadit slova "nebo jiné právnické osoby". Jsou to obě úpravy, které uvádí text do souladu se zákonem o půdě, který je tím novelizován. Znovu prosím, aby tato technická úprava byla proto přijata. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Registrujeme to jako pozměňovací návrh. Přihlásil se o slovo pan poslanec Procházka.

Poslanec Vladimír Procházka: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážený pane místopředsedo vlády, dopustil jsem se při mém návrhu v oceňování majetku chyby, a proto po dohodě s panem ministrem a ostatními bych si dovolil předložit změnu, a to v § 3 závěrečné společné zprávy, odst. 2, ve druhé větě toto znění: "Výše náhrady se stanoví podle cenových předpisů platných ke dni 24. 6. 1991." Touto úpravou by se značně změnila a zjednodušila situace.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Vzhledem k tomu, že se nikdo dál do rozpravy nehlásí, rozpravu uzavírám. Chci se zeptat sněmovny, zda-li by pro jednodušší práci s materiálem, který máme, nebylo námitek proti tomu, abychom o technicko-legislativním návrhu pana poslance Tlustého rozhodli na začátku, jako o prvním. Měl bych tendenci se s touto věcí vyrovnat hned na začátku hlasování. Námitky nejsou. Děkuji vám.

Prosím pana poslance Dobala, aby se jako zástupce navrhovatelů ujal slova a přednesl závěrečné slovo.

Poslanec Viktor Dobal: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, milí hosté, dovolte mi, abych se pokusil stručně reagovat na proběhlou rozpravu v této sněmovně. Dříve, než přistoupím k vlastnímu komentování rozpravy, chtěl bych ocenit to, že sněmovna nepřijala procedurální návrhy a že si poslanci uvědomili svou suverenitu, kterou mají k tomu, aby o tomto zákoně rozhodli. Nejvíc, přiznám se, mi na těchto návrzích vadilo to - vrátit znovu celou záležitost vládě.

Sám jsem ve svém úvodním slově zdůraznil a vlastně ocenil práci Ministerstva vnitra, které si myslím odvedlo skutečně dobrou práci a že tedy i k tomu, co se stalo největším sporem u tohoto zákona, v příloze bylo přihlédnuto. Příloha byla velmi podrobně probrána, právě z tohoto pohledu.

Myslím si, že základní návrh, který padl v této sněmovně, je návrh pana poslance Trojana. Tento návrh pan poslanec Trojan odůvodnil tím, a já si najdu ve stenografickém záznamu, abych citoval přesně, že se pokusil nabídnout řešení, které by odstranilo určité nebezpečí, a přitom, a to zdůraznil, byly zachovány veškeré oprávněné nároky Židovských obcí a dalších osob, protože z hlediska morálního, etického, atd. jsou to nároky plně legitimní. Navíc si myslím, že jsou to nároky právní. A říká, že nesměřuje žádným způsobem k nějakému zkrácení těchto nároků oprávněných osob nebo k podobným důsledkům.

Návrh pana poslance samozřejmě nesměřuje ke zkrácení nároku oprávněných osob pouze za jednoho předpokladu. Zde si myslím, že jsou určité věci, ve kterých se pan poslanec mýlí. Základní věc je nárokované věci v seznamu. Nejsou nárokovány proto, aby za ně dostala Židovská obec jakoukoli náhradu.

Tyto věci jsou na seznamu proto, že k těmto věcem existuje naprosto jasný vztah, že k těmto věcem je ten vztah hlubší, než ke kterékoliv jiné věci řekněme na území České republiky, že by bylo velmi nedůstojné si myslet - a já si myslím, že tady bych sám, kdybych byl v postavení židovské obce, to považoval za nedůstojné - a tvářit se, že mohu být uspokojen náhradami ze státního rozpočtu. Ne nemohu být uspokojen ani jinou budovou třeba vykládanou zlatem a drahým kamením, protože mně by šlo o to místo, ke kterému mě váží různé a ty nejhlubší lidské vzpomínky a nebo jen úcta, která je řekněme transcedentální. Jsou to místa, ve kterých se zhmotňuje něco vyššího nebo hlubšího, něco, co přesahuje obyčejný ekonomický nebo penězi vyčíslitelný zájem.

Myslím si, že z tohoto pohledu je návrh pana poslance Trojana příliš jednoduchý. Rád bych, aby sněmovna velmi pečlivě zvážila právě tu okolnost, že židovské náboženské obci a žádné z nich nejde o peníze, ale jde opravdu o ty objekty, ke kterým bohudík řada jejich příslušníků má vztahy velmi velmi hluboké. Minimálně tím, že jsou to synagogy, do kterých chodili kdysi se svými rodiči, často s rodiči, kteří se nevrátili z Osvětimi a jiných vyhlazovacích táborů. Proto si myslím, že tato věc má tyto dimenze, a prosím vás, abyste na to brali zřetel.

Druhý návrh, ke kterému bych se chtěl vyjádřit, je návrh pana poslance Vorlíčka, který se podle mě mýlí, pokud se domnívá, že není respektován právní řád České republiky a právní principy běžné ve všech vyspělých demokraciích. Zde mohu poznamenat pouze to, že bývalý režim sám sebe označoval za nejdemokratičtější zřízení na celém světě. Samozřejmě předkladatelé této právní normy vložili do základů zákona nejzákladnější principy, na kterých každá fungující společnost je založena, a to je, že vlastnictví nemůže být nikdo zbaven a už vůbec ne násilím. Je mi líto, ale podle dikce, kterou přednesl pan poslanec, mám dojem, že nechce napravit žádné křivdy minulého režimu, dokonce ani nacistického.

Já bych se tady na chvíli zastavil ještě u jedné věci, která souvisí s rozpravou, a to je věc, která se opět vztahuje k principům a právním principům, o kterých zde byla diskuse. Předkladatelů - a jeden z předkladatelů zde o tom mluvil, nebo více - rozhodně vtělovali a opírali se vždycky o základní zásadu římského práva, kterou mohu parafrázovat asi tak, že nikdo nemůže převést více práv, než má. Ostatně nevlastník nemůže převést, co nevlastní, ať dělá co dělá.

Dalšími pozměňovacími návrhy, které padly v rozpravě, a které v některých případech byly shodné, jsou návrhy poslanců Valenty a Křížka. Oba poslanci, a myslím, že i celá řada dalších, se přimlouvali ve svých návrzích a navrhovali, aby v příloze ve znění společné zprávy byla vypuštěna položka č. 125 - hřiště Hagiboru. Domnívám se - a nechci zde rozebírat tuto otázku z žádného jiného pohledu, pouze z toho, že tato položka je opravdu bezvýznamná a já si vážím poslanců, kteří cítí, že bychom páchali jakoukoli nepravost - a doporučuji proto poslancům této sněmovny, aby tento poslanecký návrh přednesený v rozpravě přijali.

Pan poslanec Kalus míří svými pozměňovacími návrhy k technickému upřesnění a lepšímu legislativnímu vyjádření § 4 odst. 1 a 2. Myslím, že tento návrh můžeme plně podpořit.

K návrhu pana poslance Výborného jsem se vlastně už vyjadřoval. Myslím, že tento návrh směřuje také k tomu právnímu principu, o kterém jsem zde mluvil. Navíc tento návrh chrání státní pokladnu a myslím, že by ho Poslanecká sněmovna měla přijmout.

Paní poslankyně Röschová jako zpravodajka přednesla právě ty upřesňující návrhy, ke kterým poslanci došli na základě již zmíněného seznamu ministerstva vnitra. Proto myslím, že tyto návrhy by bylo dobré podpořit a plně.

Pan poslanec Mandelík navrhuje svůj pozměňovací návrh v případě, nebude-li přijat komplexní návrh poslance Trojana. Byl bych velmi rád, kdyby se o tomto návrhu hlasovalo a za předkladatele mohu tomuto návrhu vyslovit souhlas.

Pan poslanec Opatřil navrhuje vypustit složku č. 93. Nemyslím, že se jedná o tak kardinální záležitost, která by poškozovala obec. O tomto problému jsme s panem poslancem mluvili a i s jinými pány poslanci a domnívám se, abychom to ponechali na vědomí a svědomí každého z vás. Nepáchá se myslím žádná nepravost, i kdyby to zůstalo zařazeno.

Pan poslanec Řezáč mi položil několik otázek, na které bych rád ještě rád odpověděl. Samozřejmě seznam, který máte v příloze, obsahuje pouze asi jednu desetinu majetku, který by normálně mohl přináležet náboženské židovské obci. Bohužel jsou vynechána i kultovní místa, ale židovská obec je dnes v takovém stavu, že není schopna se o všechny památky plošně postarat, a proto v místech, kde opravdu nemá záruku, že by dosahovala některá náboženská obec - zde připomínám, že za první republiky těch obcí bylo kolem 240, dnes jich je 9, srovnejte si tento nepoměr, srovnejte si počty a uvidíte, že není v silách náboženské židovské obce, aby vše mohla takovým způsobem, který by si samozřejmě přála, opatrovat a starat se o to. Domnívám se, že toto je úkol pro obce a občany této republiky, aby k těmto místům, i pokud nejsou na seznamu, přistupovali s určitou pietou a úctou. Věřím, že v tomto národě vždycky tento přístup k podobným místům byl a bude.

Konkrétní návrhy pana poslance Řezáče, návrh první doplnit do preambule určité další zdůvodnění mimořádnosti, já sám považuji za redudantní, protože už tím, že tento zákon preambuli má, už tím, že tato preambule se opravdu odvolává na události velmi historické, na události velmi specifické svým obsahem, je jasně podtržen charakter mimořádnosti tohoto zákona.

Druhý návrh, který pan poslanec Řezáč přednesl, mohu plně podpořit. Je to návrh upřesňující a vede tedy k tomu, co nemůže nikterak ničemu zabránit. Naopak, upřesňuje věci.

Poslední pozměňovací návrh přednesl na konec poslanec Procházka - děkuji panu ministru Kočárníkovi, že otevřel rozpravu a umožnil panu poslanci Procházkovi formulovat věc přesně. Mně bylo hned jasně, že není možné takto nahradit vyhlášku, podle které chce pan poslanec Procházka provádět oceňování.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, myslím, že jsem se vyjádřil ke všemu podstatnému, zajisté na mnoho nejpodstatnějších věcí jsem zapomněl. Na jednu úplně nejpodstatnější nechci zapomenout a chci ji ještě na závěr svého vystoupení zdůraznit. Rozhodujte podle svého vědomí a svědomí. Tento zákon byl s tímto imperativem připravován. Tento zákon se snažil odstranit opravdu dluh, který na tomto národě visí. Vím, že zde máme možnosti se dnes s tím vypořádat. Vypořádejme se s tím důstojně a spravedlivě a dejme tím dobrý příklad k tomu, že v základech našeho státu jsou hodnoty, které přesahují pouhé účetnické výkazy, že jsou zde určité morální principy, že je zde jakýsi závazek k naší minulosti, že jsou zde určité dluhy, které bychom opravdu měli splatit. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Dobalovi a prosím, aby se slova ujala společná zpravodajka paní poslankyně Anna Röschová.

Poslankyně Anna Röschová: Děkuji, pane místopředsedo. V rozpravě vystoupilo 25 poslanců, z toho 10 poslanců předneslo pozměňovací návrhy. Pozměňovací návrhy kromě dvou, které odezněly v znovu otevřené rozpravě, máte před sebou. Dovolte mi, abych je znovu neopakovala, protože si je každý může přečíst sám a urychlí to naše jednání.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Dovolím si vás odhlásit a požádat o novou prezentaci. Jakmile se zaprezentujete, dám hlasovat jako o prvním návrhu o technickolegislativním zpřesňujícím návrhu, který dodatečně přednesl pan poslanec Tlustý.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 199. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončeno. Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 117 pro, 1 proti, 39 se zdrželo.

Nyní budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích tak, jak jsou v podkladu, který jsme obdrželi.

Poslankyně Anna Röschová: Myslím, že žádný z členů této sněmovny nezpochybnil můj návrh, abychom nehlasovali o technických úpravách, které jsem zde přednesla ve svém úvodním slově, takže podle mého názoru není potřeba hlasovat.

První pozměňovací návrh přednesl pan poslanec Trojan. Domnívám se, že to je jeden pozměňovací návrh. Protože je tak úzce propojen, domnívám se, že je zapotřebí o něm hlasovat jako o celku.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Není-li námitek, budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Trojana jako o celku.

Kdo je pro jeho přijetí, ať se ve 200. hlasování vyjádří příslušným způsobem. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 95 pro, 41 proti, 25 se zdrželo.

Dalším návrhem je návrh pana poslance Valenty.

Poslankyně Anna Röschová: Stanovisko předkladatele jste slyšeli.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 201. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 122 pro, 12 proti, 20 se zdrželo.

Další návrh pana poslance Křížka pojmeme jako celek.

Poslankyně Anna Röschová: Domnívám se, že o prvním návrhu pana poslance Křížka není zapotřebí hlasovat. Je totožný s návrhem pana poslance Valenty. To znamená, že je zapotřebí hlasovat o druhém pozměňovacím návrhu jako o celku.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 202. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončeno. Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 66 pro, 50 proti, 45 se zdrželo.

Prosím další návrh.

Poslankyně Anna Röschová: Dalším návrhem byl návrh poslance Kaluse. Je to první návrh, o kterém je potřeba dát hlasovat.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 203. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončeno. Návrh byl přijat poměrem hlasů 103 pro, 14 proti, 44 se zdrželo.

Poslankyně Anna Röschová: Nyní bychom měli přistoupit k hlasování o druhém návrhu pana poslance Kaluse.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 204. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončeno. Návrh byl přijat poměrem hlasů 98 pro, 4 proti, 62 se zdrželo.

Přistupujeme na třetí stranu našeho podkladu.

Poslankyně Anna Röschová: Pane místopředsedo, vážená sněmovno, domnívám se, že o prvních dvou pozměňovacích návrzích pana poslance Výborného nelze hlasovat, neboť byl přijat pozměňovací návrh pana poslance Trojana, který v podstatě úplně změnil to, co je ve společné zprávě. Pakliže se mnou kolega Výborný nesouhlasí, ať to řekne.

Poslanec Miloslav Výborný: Pozměňovací návrh úplně změnil smysl celého zákona. Nemá cenu o něm hlasovat.

Poslankyně Anna Röschová: Nicméně to nevylučuje hlasovat o jeho třetím a čtvrtém návrhu. Pan kolega Výborný se mnou souhlasí.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Budeme hlasovat zvlášť o každém z těchto dvou návrhů.

Kdo je pro přijetí návrhu pana poslance Výborného, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku ve 205. hlasování. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 132 pro, 6 proti, 25 se zdrželo.

Nyní budeme hlasovat o čtvrtém návrhu pana poslance Výborného.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 206. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 134 pro, nikdo proti, 28 se zdrželo.

Poslankyně Anna Röschová: Nyní bychom měli hlasovat o pozměňovacích návrzích, které jsem předložila já. Prosila bych, abychom hlasovali po jednotlivých bodech - bod 1, 2, 3, 4 atd.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí prvního pozměňovacího návrhu paní poslankyně Röschové, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko! Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat poměrem hlasů 147 pro, jeden proti, 13 se zdrželo.

Budeme hlasovat o druhém návrhu paní poslankyně Röschové.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Hlasování číslo 208. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 148 pro, 1 proti, 15 se zdrželo.

Nyní budeme hlasovat o třetím návrhu.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. V hlasování číslo 209. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování bylo ukončeno.

Návrh byl přijat poměrem hlasů 142 pro, 3 proti a 18 se zdrželo hlasování.

Další návrh paní poslankyně Röschové, návrh označený číslem čtyři.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 210. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat poměrem hlasů 143 pro, 1 proti a 17 se zdrželo.

Hlasovat budeme o pátém návrhu.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 211. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování je ukončeno, návrh byl přijat poměrem hlasů 142 pro, 1 proti, 16 se zdrželo.

Další hlasování se bude týkat šestého návrhu paní poslankyně Röschové.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 212. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 132 pro, 2 proti, 22 se zdrželo.

Přistoupíme k návrhu pana poslance Mandelíka.

Poslankyně Anna Röschová: Pane místopředsedo, domnívám se, že přijetí návrhu pana poslance Trojana rovněž vylučuje hlasování o návrhu pana poslance Mandelíka.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano, děkuji. Na straně 4 máme návrh pana poslance Opatřila.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 213. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 72 pro, 30 proti, 54 se zdrželo.

Poslankyně Anna Röschová: Nyní zde zazněly dva pozměňovací návrhy. První směřoval do preambule.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano, kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku v hlasování č. 214. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 105 pro, 35 proti, 20 se zdrželo.

Budeme hlasovat o druhém návrhu pana poslance Řezáče. Kdo je pro jeho přijetí, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku v hlasování číslo 215.

Poslankyně Anna Röschová: Já se omlouvám a myslím, že kolegové mají pravdu. Teď přesněji jsem přemýšlela - omlouvám se vám velice, proto jsem asi nebyla pozorná - o pozměňovacím návrhu pana poslance Procházky ve spojení s přijatým pozměňovacím návrhem pana poslance Trojana, a ona vlastně stejná situace již nastala u pozměňovacího návrhu pana poslance Řezáče. Obávám se, že o druhém pozměňovacím návrhu pana poslance Řezáče a o pozměňovacím návrhu pana poslance Procházky prostě nelze hlasovat, protože nevím, kam by směřovaly do společné zprávy. Pozměňovacím návrhem § 3 změnil úplně svůj smysl a textově je úplně jiný, takže podle mne tento přijatý pozměňovací návrh vylučuje hlasování o těchto dvou pozměňovacích návrzích.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji paní společné zpravodajce za toto upřesnění. Navrhovatelé nemají námitek, znamená to tedy, že poslední hlasování není platné vzhledem k tomu, že v průběhu hlasování paní poslankyně začala mluvit a já jsem ani neřekl "kdo je proti a kdo se zdržel hlasování". Takže až se situace vyjasní, tak se s tím vyrovnáme.

Pan poslanec Řezáč souhlasí s názorem společné zpravodajky, že o jeho návrhu se nemá hlasovat. Pan poslanec Procházka se hlásil; registruji tuto přihlášku. Předpokládám, že chcete vystoupit po posledním dílčím hlasování. Ano, děkuji.

Pan poslanec Procházka se chce vyjádřit upřesňujícím způsobem.

Poslanec Vladimír Procházka: Ve schváleném návrhu kolegy Trojana je: "Výše náhrady se stanoví podle zvláštního předpisu", kdežto u mne je to citováno: "podle cenových předpisů platných ke dni 24. 6. 1991". Čili myslím, že o mém případě by se mohlo hlasovat.

Poslankyně Anna Röschová: Přiznávám se vám k tomu, že právě proto jsem byla nepozorná ohledně návrhu pana poslance Řezáče, protože celou tu dobu jsem o tomto přemýšlela. Nicméně návrh pana poslance Procházky směřoval do společné zprávy. Nejsem si jista, nechci samozřejmě zabraňovat tomu, aby bylo možno hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Procházky a proto asi, pane místopředsedo, by asi bylo nejrozumnější, aby o tom rozhodla sněmovna.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Já se teď táži, zda máme ke korektuře přistoupit ve znovu otevřené rozpravě nebo zda máme udělat krátkou přestávku na legislativní poradu.

Poslankyně Anna Röschová: Bezesporu panu poslanci Procházkovi byl lhostejný text, který je, ale šlo mu o to říci, podle jakých předpisů se bude dávat výše náhrady. Takže kdybyste souhlasili s tím, tak bychom se mohli přiklonit k tomu, že bychom o tom mohli hlasovat, ale samozřejmě on to neřekl, prostě nebude to nikde ve stenozáznamu. Vycházím jenom z logiky věci, ale samozřejmě procesně si v tomto případě vůbec nejsem jistá.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Nyní už jsem i já pochopil podstatu problému. Domnívám se, že jako to děláme v jiných případech, zeptáme se na stanovisko navrhovatele, a on souhlasil, pokud to dobře sleduji, s vaším výkladem, paní zpravodajko, takže bychom mohli o tomto hlasovat, protože tak je to v souladu s názorem předkladatele.

Je námitek proti tomuto postupu? Pan poslanec Procházka upřesnil návrh tak, jako to děláme v desítkách jiných případů. Děkuji vám. Budeme tedy hlasovat o jeho návrhu.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 216. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování bylo ukončeno.

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 107 pro, 12 proti, 40 se zdrželo.

To jsou všechny pozměňovací návrhy, které byly předloženy?

Poslankyně Anna Röschová: Ano, pane místopředsedo, jsou to všechny pozměňovací návrhy. Můžeme hlasovat o celém textu zákona.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. V tomto okamžiku žádá o slovo předseda klubu pan poslanec Motyčka. Je nutné mu vyhovět.

Poslanec Ludvík Motyčka: Pane předsedající, chtěl jsem poprosit sněmovnu o pauzu 30 minut na poradu klubu.

(Nesouhlasný šum ve sněmovně.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP