Pátek 18. února 1994

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, prosím o klid. Chci se zeptat pana poslance Motyčky, zda by nestačil klubu trochu kratší časový prostor ve smyslu připomínek ze sněmovny. Spokojili bychom se s 20minutovou přestávkou?

Poslanec Ludvík Motyčka: Chápu, že je pátek, že všichni spěcháme, ale domnívám se, že tento zákon, o kterém budeme hlasovat, si těch 30 minut navíc zaslouží.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, vždy jsme vyhověli požadavku klubů, učiníme tak i teď. Sejdeme se v 17.20 hodin.

(Jednání přerušeno v 16.53 hodin.)

(Jednání opět zahájeno v 17.20 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, zahájíme naše jednání, prosím, abyste se zaprezentovali. Současně prosím pracovnice Kanceláře, aby uzavřely dveře do sněmovny.

Zdá se, že jednání klubu ODA ještě probíhá, proto mi dovolte několik vteřin vyčkání.

Dámy a pánové, znovu prosím, abyste se zaprezentovali, zaujali svá místa, požádal bych vás též o klid, abychom mohli pokračovat v jednání.

Z pověření klubu KDU-ČSL vystoupí jeho místopředseda pan poslanec Výborný. Jako další se o slovo hlásí předseda klubu KDS pan poslanec Marek Benda. Pan poslanec Kužílek jako další. Současně prosím ještě jednou o klid.

Poslanec Miloslav Výborný: Vážený pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, klub poslanců KDU-ČSL po skončení hlasování o pozměňovacích návrzích k předloženému návrhu zákona velmi odpovědně zvažoval, jaký volit další postup.

Byl přijat pozměňovací návrh pana poslance Řezáče k preambuli zákona. V důsledku přijetí tohoto pozměňovacího návrhu zní v tuto chvíli druhý odstavec preambule tak, že Parlament připomíná mimořádné utrpení a poškození židovské komunity a jejích jednotlivých příslušníků, které odůvodňuje zcela mimořádné odškodnění. Toto mimořádné utrpení a poškození židovské komunity spočívalo v tom, že desetitisíce ba statisíce našich spoluobčanů byly vyvražděny. Jestliže teprve poté je Parlament tohoto státu v přesvědčení, že teprve takovéto utrpení odůvodňuje zcela mimořádné odškodnění, nemůže s tím náš klub souhlasit.

Pozměňovací návrh pana poslance Trojana, který byl přijat, mění zcela smysl zákona. Za málo mravné považujeme, že oprávněné nároky židovské komunity by v důsledku přijetí tohoto pozměňovacího návrhu ne z vůle poškozeného, ale z vůle nevlastníka byly měněny na peníze. Vše za peníze vyměnit nelze. Přijaté znění v neprospěch poškozeného ochraňuje toho, kdo majetek poškozenému náležející nikdy nevlastnil. Všichni víme, že jde valnou většinou o majetek, který mají v současné době v držbě obce. Kdybychom tímto zákonem chtěli jen ten majetek, který náleží státu, žádný zákon přijímat nemusíme; to vyřeší exekutiva svými orgány.

Považovali bychom za nemravné a nedůstojné, kdybychom hlasovali o zákonu, který byl těmito pozměňovacími návrhy tak výrazným způsobem změněn. Proto se hlasování nezúčastníme. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Výbornému, prosím pana poslance Bendu, aby se ujal slova.

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane předsedo, vážený pane místopředsedo vlády, dámy a pánové, pan doktor Výborný mluvil tak krásně, že svou řeč zkrátím.

Poslanecký klub KDS se domnívá, že změny, ke kterým v návrhu zákona došlo na základě pozměňovacích návrhů pana poslance Trojana a dalších, jsou skutečně tak zásadního charakteru, že se v podstatě nejedná o nápravu křivd, ale spíš o jejich petrifikaci a jejich potvrzení. Jestliže náboženské obci řeknu, že místo jejich náboženských míst jí dám skromný státní obolus, pokládáme to spíše za výsměch této náboženské obci.

Z tohoto důvodu se také nezúčastníme hlasování.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Bendovi, prosím pana poslance Kužílka, aby se ujal slova, připraví se pan poslanec Hirš.

Poslanec Oldřich Kužílek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážení hosté, klub Občanské demokratické aliance se velmi bedlivě věnoval přípravě tohoto návrhu zákona. Klub ODA konstatuje, že smysl zákona byl ve spojenectví poslanců stran zdánlivě protikladných z podstatné části vyprázdněn. Ti, kteří se takto spojili, nechť jsou dále sami zodpovědni za osud návrhu, který měl přispět k morálnímu zdraví národa. Klub Občanské demokratické aliance se hlasování nezúčastní.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Kužílkovi. Prosím pana poslance Hirše, aby se ujal slova., Připraví se pan poslanec Wagner.

Poslanec Pavel Hirš: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, předřečníci v podstatě řekli to, co jsem chtěl říci já. Pozměňovacími návrhy se zákon natolik změnil, že náš klub se nemůže zúčastnit konečného hlasování. Děkuji vám. (Potlesk v části sálu.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Hiršovi. Prosím pana poslance Wagnera, aby se ujal slova. Dámy a pánové, prosím o klid. (Část poslanců odchází ze sálu.)

Poslanec Jozef Wagner: Dámy a pánové, je mi velmi líto toho, co se v této sněmovně stalo. Nikdo lépe než opoziční poslanec nepochopí situaci, která potkala několik koaličních klubů. My, páni kolegové a kolegyně, jsme v této situaci často, kdy sněmovna odmítne nejen náš návrh, ale nechce ho dokonce ani poslouchat, protože jsme opozice. Domnívám se, že není zcela správné používat mimořádných parlamentních prostředků. Uznáváme prostředek obstrukce za legální parlamentní prostředek, ale nepovažujeme za normální jeho použití v tomto případě. Doporučuji sněmovně, aby v této kauze otevřela znovu rozpravu a zahájilo se demokratické jednání. Cesta nevede přes obstrukci, cesta vede přes demokratické jednání. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Wagnerovi. Zazněl procedurální návrh na znovuotevření rozpravy. Dovolil jsem si vás odhlásit, prosím, abyste se znovu zaprezentovali. Dávám hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Wagnera, který navrhuje znovu otevřít rozpravu.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 22 pro, 32 proti, 55 se zdrželo. (Hlasování č. 217.)

Žádný zástupce klubů se nehlásí o slovo. Hlasovali jsme před přestávkou o všech pozměňovacích návrzích. V tomto okamžiku budeme hlasovat o celém návrhu poslance Viktora Dobala a dalších na vydání zákona o úpravě některých majetkových vztahů k Federaci židovských obcí v České republice a o zmírnění následků některých majetkových křivd židovských fyzických osob, podle sněmovního tisku 700 ve znění společné zprávy výborů Poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 826, včetně schválených poslaneckých návrhů.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku v hlasování č. 218. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Dámy a pánové, tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 52 pro, 3 proti, 48 se zdrželo.

Tím jsme projednali bod č. 14 a budeme se věnovat bodu číslo

XXXIV.

Žádost prezidenta republiky o souhlas Poslanecké sněmovny se jmenováním ústavního soudce

Od prezidenta republiky pana Václava Havla obdržel předseda Poslanecké sněmovny dopis z 20. ledna 1994, v němž sděluje, že po posouzení předpokladů požadovaných Ústavou České republiky u dalších přihlášených uchazečů o funkci soudce Ústavního soudu se rozhodl jmenovat zbývajícího soudce JUDr. Pavla Varvařovského. Zároveň v souladu s článkem 84 a článkem 106 odst. 2 Ústavy České republiky žádá pan prezident Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o souhlas s jeho jmenováním. K tomuto bodu bylo rozdáno usnesení ústavně právního výboru č. 161, které obsahuje návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Nyní prosím zástupkyni ústavně právního výboru paní poslankyni Annu Röschovou, aby se ujala slova. (Hluk v sále.)

Poslankyně Anna Röschová: Pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte, abych požádala o klid, protože přistupujeme k bodu, u jehož projednávání bychom měli zachovat důstojnost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, prosím o klid i při pohybu ve sněmovně.

Poslankyně Anna Röschová: Pane místopředsedo, nebudu opakovat vaše slova, přednesu pouze návrh usnesení ústavně právního výboru. Před tím, než toto přednesu, musím pohovořit o tom, že ústavně právní výbor tak, jak bývá jeho zvykem, pozval pana dr. Varvařovského na svůj výbor, položil mu několik otázek a kromě tří hlasů navrhl usnesení, které vám zde přednesu:

Ústavně právní výbor doporučuje, aby Poslanecká sněmovna přijala toto usnesení: "Usnesení Poslanecké sněmovny z 18. 2. 1994. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR souhlasí podle čl. 84 odst. 2 a čl. 106 odst. 2 ústavního zákona ČNR č. 1/1993, Ústava České republiky, se jmenováním dr. Pavla Varvařovského soudcem Ústavního soudu."

Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji paní poslankyni Röschové a otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí. Rozpravu uzavírám. V tomto okamžiku paní poslankyně Röschová zřejmě nebude chtít se znovu vyjádřit a já dám hlasovat o návrhu usnesení, který právě dozněl.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 219. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování bylo ukončeno. Konstatuji, že jsme návrh usnesení schválili poměrem hlasů 79 pro, 2 proti, 30 se zdrželo.

Tím jsme projednali bod č. 31.

Přistoupíme k dalšímu bodu, což je

XXXV.

Návrh rozpočtu Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání na rok 1994

Úvodem připomínám, že návrh rozpočtu Rady je předkládán Poslanecké sněmovně ke schválení podle zákona ČNR č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, v platném znění. (Hluk v sále.)

Dámy a pánové, jestli ten hluk má znamenat, že to bez půlhodinové přestávky nevydržíte, mohu vám samozřejmě vyhovět.

Návrh rozpočtu jsme obdrželi jako sněmovní tisk 738 a po jeho úpravách ještě jako tisky označené 738 A a 738 B. Na lavice jsme dostali usnesení výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu č. 145 a usnesení rozpočtového výboru č. 199. Prosím, aby se slova ujal společný zpravodaj výborů pan poslanec Jaroslav Soural a podal zprávu o projednání předloženého návrhu rozpočtu ve výborech. Předpokládám, pane zpravodaji, že současně přednesete také návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím.

Poslanec Jaroslav Soural: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, budu maximálně stručný. Poslední verzi návrhu rozpočtu Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání ve znění tisku 738 B projednaly pouze dva výbory - rozpočtový výbor a výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Oba dva výbory doporučily sněmovně přijmout návrh rozpočtu bez připomínek, navíc výbor pro vědu a vzdělání doporučuje přijmout usnesení, ve kterém bychom doporučili vládě pověřit Úřad vlády vyhledáním prostor pro Radu České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání v objektech, které patří státu. Doporučení bylo motivováno snahou snížit položky, které jsou v rozpočtu na nájem. Položky jsou zhruba ve výši jedné pětiny celkových výdajů. Z těchto důvodů se zdálo výboru, že by bylo vhodné hledat alternativní řešení. To na vysvětlenou.

Nyní bych doporučil návrh usnesení tohoto znění:

"1. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schvaluje rozpočet Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání na rok 1994 ve znění tisku 738 B;

2. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR doporučuje vládě ČR, aby pověřila Úřad vlády vyhledáním vhodných prostor pro Radu České republiky pro rozhlasově a televizní vysílání v objektech, u nichž je vlastníkem stát."

Zároveň doporučuji o obou bodech návrhu usnesení hlasovat odděleně.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Souralovi a otevírám rozpravu. Kdo se hlásí do rozpravy? Jestliže nikdo, rozpravu uzavírám. Budeme hlasovat o právě předneseném návrhu usnesení. Prosím, abyste se zaprezentovali.

Kdo je pro přijetí první části předneseného usnesení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 220. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

První část usnesení byla schválena poměrem hlasů 75 pro, nikdo proti, 5 se zdrželo.

Nyní budeme hlasovat o druhé části usnesení.

Kdo je pro přijetí této části usnesení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 221. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

I tato část návrhu usnesení byla přijata poměrem hlasů 75 pro, nikdo proti, 6 se zdrželo.

Děkuji panu poslanci Souralovi. Tím jsme projednali bod č. 32.

Dalším bodem je

XXXVI.

Návrh rozpočtu Fondu dětí a mládeže na rok 1994

Úvodem připomínám, že podle zákona č. 113/1993 Sb., o Fondu dětí a mládeže, předseda Fondu předkládá návrh rozpočtu k vyjádření vládě a pak Poslanecké sněmovně ke schválení. Návrh rozpočtu jsme obdrželi jako sněmovní tisk 768, rozdáno nám bylo usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu č. 144 a usnesení rozpočtového výboru č. 188.

Prosím pana poslance Hirše, aby se jako společný zpravodaj výboru ujal slova a podal zprávu o projednání předloženého návrhu ve výborech a též, aby nám přednesl návrh usnesení.

Poslanec Pavel Hirš: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, návrh rozpočtu Fondu dětí a mládeže - tisk 768 - projednaly dva výbory: rozpočtový výbor dne 3. února a výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu dne 2. února.

Rozpočtový výbor s předloženým návrhem rozpočtu vyslovil souhlas, výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout rozpočet jako provizorní s tím, že do 31. března t. r. budou doplněny nevyjasněné skutečnosti. Vzhledem k tomu, že se obě usnesení vzájemně vylučují, doporučuji nejprve hlasovat o přijetí usnesení, které se blíží doporučení vlády, a to je usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, a poté případně o druhém usnesení.

Vláda předložila návrh rozpočtu, který projednala na svém jednání dne 16. února, s tímto doporučením: 1. schválit jej jako provizorní rozpočet pro 1. čtvrtletí 1994, 2. do 31. března 1994 vyjasnit majetkově a další vztahy spolu s výsledky hospodaření Fondu v roce 1993, 3. revidovat výdajové položky rozpočtu Fondu.

Doporučuji proto nejprve hlasovat o tomto návrhu usnesení:

"Poslanecká sněmovna považuje rozpočet Fondu dětí a mládeže za provizorní s tím, že do 31. března 1994 jí budou doručeny veškeré nevyjasněné skutečnosti, které vyplynuly z rozpravy ve výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu."

V případě nepřijetí tohoto usnesení doporučuji potom návrh rozpočtového výboru v tomto znění:

"Poslanecká sněmovna schvaluje rozpočet Fondu dětí a mládeže na rok 1994."

Děkuji, pane předsedající.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Hiršovi. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Prosím pana poslance Mandelíka, aby se ujal slova.

Poslanec Richard Mandelík: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych se vyjádřil k návrhu, který byl zde přednesen. Předně mi dovolte, abych vám sdělil, že zákon o Fondu dětí a mládeže nezná žádný institut rozpočtového provizoria. Domnívám se, že není možné navrhovat sněmovně, aby se usnášela na něčem, co zákon neumožňuje. Tato sněmovna může podle zákona rozpočet schválit, nebo neschválit.

Byl bych velmi rád, abyste přihlédli k tomuto mému výkladu a podpořili usnesení rozpočtového výboru. Pokusím se v několika větách vás přesvědčit o tom, že je to správnější řešení.

Stav Fondu dětí a mládeže po převzetí majetku, resp. převzetí správy majetku, neboť tento majetek je stále majetkem státu, je takový, že majetek je nevýnosný a není možné z něj efektivně financovat ty aktivity, které jsme do zákona zakotvili a které očekáváme. Po velmi podrobné rozpravě v rozpočtovém výboru jsme přistoupili na určitý postup, který nám Fond navrhl, resp. se kterým nás seznámil, a tento postup předpokládá, že nebudeme klást nadměrné překážky něčemu, co zde horko těžko vzniklo, co se potýká s nepořádkem, který způsobila moc výkonná a nedostatečné zákony.

Domnívám se, že té věci můžeme pomoci jedině tak, že schválíme rozpočet a ponecháme na Fondu, aby svou koncepci co nejrychleji realizoval. Ta spočívá v tom, že nevýnosný majetek bude co nejrychleji kapitalizován, Fond se skutečně stane Fondem a ne akcionářem a správcem a majitelem různých společností s ručením omezeným. Jeho hospodaření se zjasní a naše příští vyjadřování se k rozpočtu na rok 1995 bude daleko jednodušší. Takže vám doporučuji přijmout usnesení ve znění usnesení rozpočtového výboru.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Mandelíkovi. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Jestliže nikdo, rozpravu uzavírám. Prosím pana společného zpravodaje, aby se případně vyjádřil a předložil návrh na hlasování.

Poslanec Pavel Hirš: Děkuji, pane předsedající. Byl zde předložen pouze jeden návrh kolegy Mandelíka hlasovat o usnesení rozpočtového výboru. Domnívám se, že můžeme přehodit hlasování a doporučuji hlasovat o návrhu kolegy Mandelíka.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano. Děkuji. Dovolím si vás znovu odhlásit vzhledem k obrovskému pohybu dovnitř a ven ze sněmovny, prosím, abyste se prezentovali.

Dovolím si dát hlasovat o návrhu pana poslance Mandelíka.

Kdo je pro jeho přijetí, ať to dá najevo ve 222 hlasování.

Kdo je proti?

Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 65 pro, 3 proti, 11 se hlasování zdrželo.

Děkuji panu poslanci Hiršovi. Tím se nám podařilo projednat bod č. 33.

Dalším bodem, který je na pořadu, je bod č. 35.

Je to

XXXVII.

Informace komise pro sdělovací prostředky o kontrole zřízení a činnosti příspěvkové organizace Orbis

Úvodem chci připomenout, že usnesením 128 z 9. schůze Poslanecké sněmovny jsme vládě doporučili urychleně vytvořit příspěvkovou organizaci Orbis. Komisi Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky jsme

pověřili, aby kontrolovala zřízení a činnost příspěvkové organizace Orbis. Dále jsme komisi uložili, aby jednou za půl roku informovala Poslaneckou sněmovnu o této záležitosti. Prosím, aby se slova ujal pověřený zástupce komise Poslanecké sněmovny pan poslanec Pavel Seifer.

Poslanec Pavel Seifer: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, zopakuji co už bylo řečeno, že Poslanecká sněmovna svým usnesením 128 z 20. 5. 1993 doporučila na 9. schůzi stálé komisi pro sdělovací prostředky, aby kontrolovala zřízení a činnost příspěvkové organizace Orbis a zároveň jí uložila, aby jednou za půl roku informovala Poslaneckou sněmovnu o této záležitosti.

Stálá komise vyzvala ministra Igora Němce k předložení zprávy o činnosti příspěvkové organizace Orbis. Tuto zprávu na své schůzi projednala a po jejím projednání předkládá Poslanecké sněmovně návrh usnesení, ve kterém doporučuje Poslanecké sněmovně vzít zprávu o činnosti příspěvkové organizace Orbis na vědomí. Zprávu obdrželi všichni poslanci. Jedna poznámka. Příští zpráva vlády o činnosti příspěvkové organizace Orbis bude obsahovat také informace o výsledcích probíhající inventury majetku, který Orbis ze zákona převzal z bývalého federálního rozhlasu, federální televize a agentury Orbis.

Návrh usnesení si dovolím předložit:

"Poslanecká sněmovna bere na vědomí zprávu o činnosti příspěvkové organizace Orbis."

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Seiferovi. Otevírám rozpravu. Rozpravu uzavírám, vzhledem k tomu, že se do ní nikdo nepřihlásil. Budeme hlasovat o právě navrženém usnesení.

Dámy a pánové, kdo je pro přijetí právě navrženého usnesení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 223.

Kdo je proti?

Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování je ukončeno.

Návrh usnesení byl schválen poměrem hlasů 71 pro, nikdo proti, 8 se zdrželo.

Tím jsem projednali bod č. 35.

Dalším bodem je:

XXXVIII.

Návrh skupiny poslanců na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro objasnění skutečností úpadku Českého leteckého průmyslu v období od 1. 1. 1990 do současné doby

Podle čl. 30 Ústavy ČR může Poslanecká sněmovna pro vyšetření věci veřejného zájmu zřídit vyšetřovací komisi, navrhne-li to nejméně pětina poslanců. V tomto konkrétním případě o to požádalo svými podpisy 47 poslanců. Jejich žádost obdržel pan předseda prostřednictvím průvodního dopisu pana poslance Michala Krause ze 6. ledna 1994.

Návrh pana poslance Krause na usnesení nám byl rozdán. Prosím nyní pana poslance Krause, aby se ujal slova a odůvodnil svůj návrh.

Poslanec Michal Kraus: Vážená sněmovno, vážení hosté, k problematice leteckého průmyslu jsem se po sérii nejrůznějších upozornění z různých stran začal věnovat v listopadu loňského roku. Logickým důsledkem informací, které jsem získal, bylo zpracování dvou interpelací na premiéra Václava Klause.

Musím konstatovat, že stojaté a pomalu zahnívající vody leteckého průmyslu se začaly od tohoto momentu velice rychle pohybovat. Reakce zainteresovaných a kompetentních osob byly velmi různé. Nejostřeji, jak jinak, reagovala osoba v dnešní době za stav leteckého průmyslu z titulu své funkce nejvíce odpovědná, ministr Dlouhý. Pan ministr mě obvinil ze špinavostí a lží, obvinil mě ze zpolitizování celého problému. Bohužel, bohužel pro něj, nedokázal, v čem byly z mojí strany nedostatky, které tak ostře kritizoval.

Protože jsem na rozdíl od pana ministra problém leteckého průmyslu pojal zcela věcně, získal jsem v uplynulých týdnech značné množství informací a poznatků, které signalizují, že úpadek leteckého průmyslu byl způsoben zejména ze subjektivních příčin, které spočívají v řetězových, chybných rozhodnutích jak managementu, tak příslušných vládních úředníků a ústavních činitelů.

Proto jsem společně s dalšími poslanci navrhl zřízení parlamentní vyšetřovací komise, která by měla zjistit, nakolik byly jednotlivé chyby odpovědných pracovníků a činitelů způsobeny odborným diletantismem, nakolik byly záměrné, motivované osobním ziskem.

Jsem přesvědčen, že v případě ustavení parlamentní komise a realizací její činnosti získá tato sněmovna dostatek důkazů k tomu, aby mohla předat své poznatky nejen Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, ale i orgánům činným v trestním řízení. Věřím i tomu, že bude-li mít tuto možnost, získá vyšetřovací komise i dostatek informací k tomu, aby přesvědčivě dokázala, že lidé, kteří mají aeroholding v rukou, nejsou lidé na svých místech.

Interpelace, které jsem v této sněmovně přednesl, nebyly zdaleka první, jež upozorňovaly na alarmující poměry panující v tomto průmyslovém odvětví. Vůbec první interpelaci již v roce 1990 podávala skupina čtyř poslanců, z nichž tři v těchto lavicích dosud zasedají. Jednalo se o poslance Jiřího Honajzera, Ivana Maška a Viktora Dobala. Jistě tehdy velmi dobře věděli, proč interpelují.

Nechce se mi proto věřit novinovým článkům a kuloárovým informacím, že kluby ODS a ODA nehodlají zřízení parlamentní vyšetřovací komise podpořit.

Cožpak dnes už páni kolegové nemáte zájem na objektivním prošetření skutečností, na které jste před třemi a půl roku upozornili a na které jste dodnes nedostali objektivní odpověď?


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP