Pátek 18. února 1994

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji paní poslankyni Evě Novákové, zvu k řečništi pana poslance Ivana Maška. Je poslední písemně přihlášený do rozpravy.

Poslanec Ivan Mašek: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, nebudu mít žádný pozměňovací návrh, chtěl bych se pouze vyjádřit k pozměňovacímu návrhu pana poslance Trojana.

Mnozí předřečníci, zejména pan poslanec Výborný a pan poslanec Benda, myslím, zřetelně vyargumentovali záležitost tzv. vyvlastnění a toho, jak se dotyčný majetek obcím a dalším jiným právnickým osobám, než kterými je stát, dostal. Z toho pro mě a pro ostatní též jednoznačně vyplývá, že je třeba podporovat pozměňovací návrh, který podal pan poslanec Výborný.

K návrhu pana poslance Trojana po mém soudu nezazněl ještě jeden argument a ten chci říci:

Ten, kdo sám sebe označuje za konzervativního, by si měl být vědom, že existují i jiné hodnoty, než jsou hodnoty penězi měřitelné. Na mě z tohoto návrhu vane hrubá neúcta k víře našich židovských spoluobčanů a k památce jejich mrtvých.

Musíme si uvědomit, že majetek, o kterém hovoříme, jsou také synagogy a také židovské hřbitovy. Jsou to sakrální místa a pietní místa, přičemž vztah našich židovských spoluobčanů k těmto místům, jak z náboženských, tak z historických důvodů, je mnohem hlubší, než vztah většiny z nás. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Maškovi, slovo má paní poslankyně Gerta Mazalová, připraví se pan poslanec Václav Trojan.

Poslankyně Gerta Mazalová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi vyslovit můj názor. Nikdy a nikdo nedokáže napravit všechny křivdy, aniž by způsobil nové, stejně jako nikdy nevrátí život mrtvým, stejně tak jako nikdo nemůže vracet do nekonečna něco, aniž by někomu druhému něco vzal.

Pan poslanec Dobal zde hovořil velice dojemně a hezky. O české kultuře a českých předcích. Já bych mohla stejným způsobem hovořit o moravské kultuře a moravských předcích. Nebyli to jenom Češi, Židé a Němci, jejichž soužitím vznikaly kulturní plody tohoto státu. A přesto není stále a nebude ještě dlouho - jak vidím, napravena žádná z velkých křivd, které byly na Moravskoslezské zemi spáchány. A navíc na rozdíl od jiných národností se Moravané nesmějí ke své národnosti, kterou vždy svobodně nosili, dodnes ani hlásit. Přesto však bych chtěla, aby byly všechny křivdy napraveny, a tedy i křivda, která byla spáchána na židovském národě.

Nelíbí se mi však tento návrh, tedy způsob, jak je předkládán. Podle mého názoru totiž otevírá dveře dokořán dalším restitucím, které povedou k dalším křivdám, možná už nenapravitelným. Restituce, které by se mohly táhnout až k Bílé hoře. Kdo zná majetky našich válčících předků? Budeme-li se ptát, jak nabyl majetek stát, musíme se stejně tak ptát, jak nabyly majetek různé církve a dostaneme se do neřešitelných situací! Já jsem pro navrácení hřbitovů, synagog, samozřejmě jak jinak! Ale jinou cestou nebo zákonem, který určuje naprostou výjimečnost a naprostou mimořádnost vzniklé situace. Nemohu souhlasit s dalším rizikem, kdy se jednou vrácený majetek bude zase někomu jinému brát a někomu jinému zase dávat.

Tento návrh mi však tuto jistotu nezaručuje. Pan kolega Skočovský tu řekl slova, která vejdou do historie. Cituji: "Přestože se vydáváme za hranice 25. února 1948, nepovažujeme to za prolomení hranice Benešových dekretů." Tak nějak to tuším zaznělo.

Já na rozdíl od našich českomoravských bratří se domnívám, že vydáme-li se jednou za hranici, tak jejím překročením za ní prostě jsme. To je fakt a tvrdá skutečnost, kterou žádnými obratnými a ohebnými slovy nezměníme. Děkuji vám. (Potlesk.)

Předseda PSP Milan Uhde: Slovo má pan poslanec Václav Trojan.

Poslanec Václav Trojan: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, jenom krátká reakce na vystoupení kolegy Maška. To, co řekl pan kolega Mašek, by se dalo vykládat tak, že můj návrh směřuje vlastně proti původnímu smyslu zákona, tzn., že by jakýmkoli způsobem zkracoval, osekával nebo zpochybňoval nároky oprávněných osob. Každý, kdo mě dobře poslouchal ví, že tomu tak v žádném případě není. Za těchto okolností myslím, že argument pana kolegy Maška směřuje poněkud do prázdna a dá se označit jako poněkud demagogický, protože napadá něco, co v mém návrhu není.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Jan Krámek je dalším přihlášeným do diskuse.

Poslanec Jan Krámek: Vážený pane předsedo, kolegové a kolegyně, nechci hovořit dlouho, protože tato rozprava už je velice dlouhá. Nicméně musím reagovat na vystoupení paní kolegyně Mazalové. Já se domnívám, že i na Moravě žili a žijí židé. Myslím, že to, co tu z jejích úst zaznělo, je o něčem úplně jiném.

Musím také reagovat na vystoupení pana kolegy Loukoty. To nebyla jen otázka nacistů a sudeťáků, jak to tu bylo prezentováno. Řada konkrétních synagog a pozemků nejenže byla zachována nacistickými okupanty, ale následně byla nejprve nevydána a pak ukradena a zdevastována komunistickým režimem. Ze synagog, které se ještě zachovaly, byly udělány sklady. Vadí mi, když pak slyším od poslanců LB, jak hovoří o morálních hlediscích, o tom, že všechno bylo výborné a snaží se tvrdit, že jde o záležitost, která sahá před rok 1945. Nikoliv, ta věc bohužel sahá do dnešní doby.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Krámkovi. O slovo se hlásí pan poslanec Hofhanzl.

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Ctěné dámy, vážení pánové, státy se zakládají a obnovují na principech, na hodnotách a na morálce. Nechme hloupých řečí a konečně se snažme nastavit trochu vyšší normu.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Hofhanzl ukončil svůj krátký příspěvek. Uzavírám rozpravu, protože již žádné přihlášky nejsou.

Oznamuji, že je téměř 13.45 hodin. Přestávka na oběd bude dvouhodinová, začneme v 15.45 hodin. Přestávky využijte pro všechny schůzky klubů a podobných institucí, které se chtějí poradit, abychom od 15.45 mohli začít souvisle jednat. S technickou poznámkou se ještě hlásí pan poslanec Machalík.

Poslanec Jiří Machalík: Omlouvám se, pane předsedo, ale bylo řečeno, že bezprostředně po skončení diskuse bude hlasováno o procedurálních návrzích, nikoliv po dvou hodinách. Byly podány tři procedurální návrhy.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Machalík má pravdu. Vraťte se prosím na místa. Slíbili jsme to, a co se slíbí, má se dodržet.

Byly podány tři procedurální návrhy a budeme o nich hlasovat buď o každém jednotlivě, nebo společně, pokud se jejich předkladatelé dohodnou na nějakém kompromisním znění.

V tuto chvíli vás všechny odhlašuji a prosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami.

První procedurální návrh padl z úst pana poslance Rudolfa Opatřila. Pane poslanče, prosím, zpřesněte svůj návrh nebo se vyjádřete k jeho případnému spojení s dalšími návrhy.

Poslanec Rudolf Opatřil: Já bych si dovolil svůj návrh zpřesnit tak, jak jej doplnil kolega Vyvadil.

Předseda PSP Milan Uhde: Paní společná zpravodajko, můžete zopakovat podstatu návrhu, abychom připomněli sněmovně, o čem se bude hlasovat.

Poslankyně Anna Röschová: Pan kolega Opatřil navrhuje, aby po skončení rozpravy byl tento bod přerušen a společná zpráva včetně pozměňujících návrhů i návrh zákona byly vráceny garančnímu výboru, tj. výboru ústavně právnímu. K tomu se připojuje kolega Vyvadil, který návrh obohacuje o to, že žádá na vládě, aby se ve lhůtě 20 dnů vyjádřila ke společné zprávě a k návrhům, které padly na plénu. Je to správně, pane poslanče Vyvadile?

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Vyvadil ještě doplní. Prosím sněmovnu, aby si uvědomila principy, ve kterých návrh spočívá.

Poslanec Jiří Vyvadil: Především mám pocit, že kolega Opatřil ještě řekl, aby to bylo zařazeno na příští schůzi Poslanecké sněmovny. Můj návrh zněl, aby sněmovna požádala, aby se vláda do 20 dnů vyjádřila k úplnosti a správnosti předloženého výčtu a k pozměňovacím návrhům vzešlým z rozpravy.

Předseda PSP Milan Uhde: Je jasné, o čem budeme hlasovat. Jde o 184. hlasování na této schůzi. Všichni byli řádně přihlášeni. Začíná 184. hlasování o procedurálním návrhu kolegů Opatřila a Vyvadila.

Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Pro hlasovalo 74 poslanců, proti 48, zdrželo se 40, 1 nehlasoval. Tento návrh obou poslanců nebyl přijat.

Dále je tu návrh pana poslance Vorlíčka, který se poněkud liší od spojených návrhů, o nichž jsme hlasovali. Pan poslanec Vorlíček připomene laskavě sněmovně, v čem spočívá jeho návrh.

Poslanec Zdeněk Vorlíček: Můj návrh je podobný, jen vláda není tlačena do lhůty 20 dnů.

Předseda PSP Milan Uhde: Návrh se liší a je třeba o něm hlasovat. Jde o 185. hlasování. Kdo podporuje návrh pana poslance Vorlíčka, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Pro hlasovalo 70 poslanců, proti 52, zdrželo se 39, 1 nehlasoval. Ani tento procedurální návrh nebyl schválen.

Nyní následuje dvouhodinová přestávka na oběd. Sejdeme se v 15.45 hodin.

(Schůze přerušena ve 13.50 hodin.)

(Jednání opět zahájeno v 15.45 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, zahajuji odpolední jednání.

Vrátíme se k bodu 30. Rekapituluji, že u tohoto bodu pořadu byla uzavřena rozprava, pozměňovací návrhy v písemné podobě jste obdrželi již před polední přestávkou a nyní přejdeme k závěrečným slovům.

Táži se pana místopředsedy vlády pana Ivana Kočárníka, zda si přeje vystoupit? - Ano, prosím, aby se ujal slova.

XXXII.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 616 a 647

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, chtěl bych všem poděkovat za péči, kterou jste věnovali novele zákona o místních poplatcích.

Chtěl bych ve svém závěrečném slově říci alespoň dvě poznámky nebo myšlenky. Vláda ve svém návrhu sledovala především dvě skutečnosti.

Za prvě zachovat ty místní poplatky, které tradičně patří do místních poplatků na celém světě, jako jsou např. poplatky ze psů a jiné.

Za druhé - postupně, a toto slovo "postupně" podtrhuji, odejít od poplatků, které jsou anachronizmem a které vznikly a byly zavedeny před daňovou reformou v roce 1993. To se týká zejména poplatků z alkoholu a poplatků z tabáku.

Jinými slovy - vláda si byla velmi dobře vědoma toho, že problém má dvě roviny. Jednak jakékoli zvyšování poplatků má samozřejmě cenové implikace a je vlastně dodatečným kvazidaňovým zatížením. To je v rozporu s politikou, kterou vláda hájí, kde chce jít cestou postupného snižování daňového a kvazidaňového zatížení a samozřejmě i cestou tlaku na to, aby cenový nárůst byl co nejnižší.

Otázka finanční situace místních rozpočtů je otázka trochu jiná. Argumentace napjatostí místních rozpočtů a z tohoto hlediska jakýmsi dalším zvyšováním těchto požadavků v žádném případě neobstojí. Neobstojí ze dvou klíčových důvodů.

Především z toho, že příjmy z těchto poplatků uhradí procentní zlomek celkových příjmů místních rozpočtů, a za druhé proto, že rozpočty zásadně vždycky jsou a budou napnuté; nikdy nebude rozpočet takový, aby každý správce toho rozpočtu mohl říci "ten rozpočet je perfektní a já mám na všechno, co chci ve své obci, ve svém regionu atd., dostatek peněz".

A za třetí jsem chtěl říci, že věřím tomu, že případně výpadky z redukce těchto poplatků, které jsou navrženy a které odhaduji, že nebudou velké, budou v každém případě podle našich odhadů nahrazeny vyšším výnosem daně z příjmů ze závislé činnosti, než je v rozpočtu obcí.

To jsem tedy považoval za nutné ve svém závěrečném slově říci, a proto moje vyjádření je v tisku, který máte před sebou, kde je souhrn pozměňovacích návrhů a ze kterého vyplývá, že se stavím zcela zásadně jednak proti rozšiřování poplatků a proti zvyšování jejich úrovně.

Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu místopředsedovi vlády a prosím pana společného zpravodaje pana poslance Třebického, aby se ujal slova.

Poslanec Jan Třebický: Vážený pane místopředsedo, vážený pane předsedo, dámy a pánové, v rozpravě vystoupilo celkem 8 poslankyň a poslanců.

Pan poslanec Josef Ullmann a pan poslanec Ivan Vrzal vyjádřili pouze podporu určitým návrhům. Pan poslanec Vlastimil Vlček se ztotožnil s částí návrhů, přednesených poslancem Hiršem tak, jak je máme uvedeny v seznamu pozměňovacích návrhů k vládnímu návrhu zákona o místních poplatcích dle tisku 616.

Pane místopředsedo, můžeme přistoupit k hlasování o jednotlivých bodech.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Zahajuji hlasování k tomuto bodu pořadu.

Kdo je pro přijetí prvního návrhu pana poslance Hirše, ať se příslušným způsobem vyjádří v hlasování č. 186. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Dámy a pánové, tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 16 pro, 62 proti, 43 se zdrželo. Budeme hlasovat o dalším návrhu. Stanovisko zpravodaje?

Poslanec Jan Třebický: Je totožné se stanoviskem navrhovatele - nesouhlasí.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 187. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování je skončeno, návrh nebyl přijat poměrem hlasů 7 pro, 64 proti, 70 se zdrželo.

Další návrh.

Poslanec Jan Třebický: Další návrh je k § 9 odst. 1, za slova "alkoholických nápojů" se vkládají slova "a tabákových výrobků". Stanovisko předkladatele i společného zpravodaje je shodné - nesouhlasí.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Budeme hlasovat o třetím návrhu.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování je ukončeno.

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 13 pro, 92 proti, 41 se zdrželo. (Hlasování č. 188.)

Vzhledem k tomu, že máme všechny informace v písemně předloženém materiálu, můžeme přistoupit ihned k dalšímu hlasování, není-li námitek.

Poslanec Jan Třebický: Pane místopředsedo, chci jenom upozornit, že právě v dalším bodě je návrh shodný s tím, co je obsaženo ve společné zprávě, neboli, domnívám se, že o něm není možné teď hlasovat.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Předkladatel nemá výrazných námitek, přistoupíme k hlasování o v pořadí třetím návrhu.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování je ukončeno.

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 21 pro, 57 proti, 74 se zdrželo. (Hlasování č. 189.)

Dále budeme hlasovat o návrhu, který se týká § 15 odst. 2.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 190. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování je ukončeno.

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 8 pro, 92 proti, 51 se zdrželo.

Další pozměňovací návrh přednesl pan poslanec Hájek. Prosím, pane zpravodaji.

Poslanec Jan Třebický: Pane místopředsedo domnívám se po dohodě i s navrhovatelem, že je nutné návrhy pana poslance Hájka spojit do dvou částí, kdy o prvních třech bychom hlasovali společně a k článku dvě bychom hlasovali samostatně.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Pan zpravodaj se chtěl ještě vyjádřit.

Poslanec Jan Třebický: Upozorňuji ještě na jeden detail - přijmeme-li tyto tři první části prvního návrhu pana poslance Hájka, je třeba počítat s tím, že se jeví jako přebytečný § 15 odst. 2 zákona, což bychom pojali jako legislativně technickou záležitost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji za toto legislativně technické upozornění. Zahajuji hlasování č. 192.

Kdo je pro přijetí těchto návrhů, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování bylo ukončeno.

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 111 pro, 21 proti a 20 se zdrželo.

Budeme hlasovat o druhé části návrhu pana poslance Hájka.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 193. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 113 pro, 8 proti, 30 se zdrželo.

Přistoupíme k návrhu pani poslankyně Röschové.

Poslanec Jan Třebický: Pokud sněmovna přijme návrh paní poslankyně Röschové, i zde je potřeba dodat, že má vztah k bodům č. 8 a 9 společné zprávy, které bychom museli ponechat ve znění vládního návrhu tak, aby se promítla navrhovaná změna.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Paní poslankyně Röschová se hlásí s upřesňující poznámkou.

Poslankyně Anna Röschová: Uvědomuji si, že jsem nepromítla svůj návrh dál do textu zákona, což udělal kolega Špaček. Dokonce se domnívám, že o těchto našich návrzích je nutné hlasovat jako o jednom návrhu. Jestli mne kolega Špaček poslouchá, asi se mnou bude souhlasit.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Má někdo námitky proti tomu, abychom tyto dva pozměňovací návrhy spojili v jeden logický celek? Jestliže tomu tak není, budeme hlasovat společně o těchto dvou návrzích.

Kdo je pro jejich přijetí, ať se příslušným způsobem vyjádří v hlasování č. 194. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování je ukončeno.

Návrh nebyl přijal poměrem hlasů 36 pro, 31 proti, 86 se zdrželo.

Poslanec Jan Třebický: Pan poslanec Emil Jaroš přednesl návrh, který je potřeba pojímat jako celistvý.

Poslanec Emil Jaroš: (Pan poslanec hovořil z místa, nebylo rozumět.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano, děkuji za toto upřesnění. O návrhu pana kolegy Jaroše hlasovat nebudeme.

Poslanec Jan Třebický: O prvním návrhu pana poslance Špačka už hlasováno bylo, bylo rozhodnuto.

I jeho další návrh - označený II - je celistvý a je nutné o něm hlasovat jako o celku.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Budeme hlasovat o dalším návrhu pana poslance Špačka.

Kdo je pro jeho přijetí, ať ve 195. hlasování zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 23 pro, 52 proti, 84 se zdrželo.

Třetí návrh pana poslance Špačka bude předmětem hlasování.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 196. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování bylo ukončeno.

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 20 pro, 52 proti, 82 se zdrželo.

Poslední návrh pana poslance Špačka. Návrh je označen IV.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 197. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování je ukončeno.

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 17 pro, 43 proti, 98 se zdrželo.

Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy.

Poslanec Jan Třebický: Pane místopředsedo, můžeme hlasovat o zákonu jako celku.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano, budeme hlasovat o celém vládním návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 616, ve znění společné zprávy výborů Poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 647, včetně schválených pozměňovacích návrhů.

Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 198. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování je ukončeno.

Tento návrh byl schválen poměrem hlasů 130 pro, 7 proti, 24 se zdrželo.

Dámy a pánové, tím jsme ukončili bod č. 30. Děkuji panu místopředsedovi vlády a panu společnému zpravodaji, poslanci Třebickému.

Vstoupíme zpět do bodu 14.

I u tohoto návrhu vám byla rozdána suma pozměňovacích návrhů. Táži se zástupce navrhovatelů pana poslance Viktora Dobala, zda si přeje ... Promiňte, pane zpravodaji, ještě před vámi se přihlásil pan poslanec Kužílek, předseda klubu. Dávám mu v souladu s jednacím řádem slovo, potom se připraví pan místopředseda vlády.

XXXIII.

Návrh poslance V. Dobala a dalších na vydání zákona o úpravě některých majetkových vztahů Federace židovských obcí v České republice a o zmírnění následků některých majetkových křivd židovských fyzických osob, podle sněmovních tisků 700826

Poslanec Oldřich Kužílek: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, vážení hosté, dovolte, abych krátce po projednávání této věci v klubech sdělil postoj klubu ODA k současnému stavu tohoto projednávání.

Považujeme za velmi nešťastné a pro další formování hodnotového systému naší společnosti za nebezpečné, že zcela vážně jsou předkládány návrhy pokoušející se převést hodnoty duchovní na hodnoty pouze finanční, jakož i návrhy, které vážné morální téma rozmělňují na drť prakticistních aspektů.

K některým návrhům zaujímáme tento postoj:

Podporujeme návrh pana poslance Výborného. Naopak, z výše uvedených zásadních důvodů odmítáme návrhy komunistických poslanců a poslance kolegy Václava Trojana. Jsme přesvědčeni, že projdou-li takovéto návrhy, je ohrožen smysl tohoto zákona. Navíc, podle našeho přesvědčení, návrh poslance kolegy Trojana nemění nic na současném stavu, kdy obce mohou majetek vydat z vlastního rozhodnutí a nepřináší tedy nic pozitivního. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Kužílkovi. Prosím pana místopředsedu vlády a ministra financí Ivana Kočárníka, aby se ujal slova, o které se přihlásil.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Pane předsedo, pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pouze z jediného důvodu bych rád otevřel rozpravu, protože je třeba upřesnit oceňovací vyhlášku, která byla nepřesně formulována v jednom z pozměňujících návrhů, zda by mohl být tento návrh upřesněn.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP