Pátek 18. února 1994

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Pávovi, slovo má pan poslanec Jiří Maryt. Je poslední přihlášený do rozpravy.

Poslanec Jiří Maryt: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, já se připojuji k návrhu pana poslance Honajzera. Chtěl bych ale ten procedurální návrh trochu rozšířit, tak jen stručně odůvodním.

Původní tisk 525 se týká novel tří zákonů - zákona o správních poplatcích, zákona o územních finančních orgánech a zákona o správě daní a poplatků. Během rozpravy zde zazněly od poslanců návrhy na novely dalších tří zákonů - zákona o dani z příjmů, zákona o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí a dokonce zákona o státním rozpočtu. Domnívám se, že tato praxe není správná, že by měl minimálně garanční výbor rozpočtový se vrátit k tomuto tisku, tyto návrhy projednat a potom se k tomu vrátit ve sněmovně.

Proto ten návrh rozšiřuji, aby sněmovna přerušila projednávání tohoto tisku s tím, že pověří garanční výbor rozpočtový jeho projednáním a poté na příští schůzi to projednáme.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji poslanci Marytovi. Slyšeli jste jeho návrh, doufám, že ho nemusím opakovat. Rekapituluji: Přerušit tento bod, garanční výbor aby se znovu látkou zabýval a aby se věc na příští schůzi na program vrátila. Chce někdo technicky k tomu něco podotknout? Jinak rozprava samozřejmě není možná, budeme hned o tomto návrhu hlasovat.

Poslanec Jiří Honajzer: Já se domnívám, že o mém návrhu i návrhu pana kolegy Maryta lze hlasovat najednou.

Předseda PSP Milan Uhde: Čili přizpůsobujete svůj návrh jeho a bude se hlasovat o jednom jediném procedurálním návrhu. Slyšeli jste to. V tuto chvíli vás odhlašuji a žádám, abyste se znovu přihlásili k přítomnosti.

Hlasujeme o procedurálním návrhu poslance Jiřího Maryta, k němuž se připojil obměnou svého pozměňovacího návrhu pan poslanec Honajzer a navrhl přerušení projednávání tohoto bodu. 181. hlasování na této schůzi.

Kdo souhlasí s procedurálním návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Pro hlasovalo 123, nikdo proti, 3 se zdrželi, 2 nehlasovali. Procedurální návrh byl vysokou většinou hlasů přijat.

Než přikročíme k dalšímu bodu, chtěl bych zrekapitulovat stav projednaných bodů. Tento 29. bod je čtvrtým přerušeným bodem. Zatím to byly body 8., 21. a 27. K dokončení zbývá v tuto chvíli 18 bodů.

Včerejší organizační výbor navrhl Poslanecké sněmovně rozšířit pořad 16. schůze o bod nazvaný Průběžná zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi NORBERT, VLNA a ZÁSAH a případně obdobnými akcemi. Na základě usnesení organizačního výboru doporučuji, aby tento nový bod byl zařazen jako bod 45., tedy předposlední, protože stále platí domluva, že jako posledním bodem se budeme zabývat zasedacím pořádkem. Není-li technická poznámka, vyjádřete se k tomuto návrhu organizačního výboru ve 182. hlasování.

Kdo souhlasí s tímto návrhem na doplnění pořadu schůze, ať to dá najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Pro odevzdáno 89 hlasů, proti 5, 29 se zdrželo, 8 nehlasovalo. Nadpoloviční většina v tuto chvíli je 66. Té bylo dosaženo a návrh byl přijat.

Přistoupíme nyní k bodu

XXXII.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 616 a 647

Oba tyto tisky jsme obdrželi.

Z pověření vlády odůvodní předložený návrh zákona místopředseda vlády a ministr financí pan Ivan Kočárník. Prosím, aby se ujal slova.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, k dnešnímu projednání Poslanecké sněmovny předkládám návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 565 z roku 1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Cílem tohoto návrhu je zejména upravit některé druhy poplatků tak, aby mohly být lépe uplatňovány v praxi, přičemž se vychází z téměř tříletého působení stávající právní úpravy a jejího zhodnocení.

Novela rovněž reaguje na nové podmínky ve zdaňování podnikatelské sféry i v rozpočtovém určení daňových příjmů, které byly vytvořeny v souvislosti se zavedením nové daňové soustavy. Předložený návrh obsahuje následující nejdůležitější změny.

Za prvé. Poplatek z prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků je navrženo změnit tak, že bude vybírán pouze z prodeje alkoholických nápojů a jeho maximální sazba bude snížena z 10 na 5 %. Tento poplatek ztratil se zavedením nového systému nepřímých daní z velké části své opodstatnění.

Při přípravě návrhu úpravy tohoto poplatku jsme zvažovali několik variant včetně úplného zrušení poplatku, což by bylo z legislativního i ekonomického hlediska nejčistší řešení, a to i s ohledem na praxi v zemích Evropského společenství, kde na alkoholické a tabákové výrobky je uplatňována převážně jen spotřební daň z přidané hodnoty. Avšak v zájmu zajištění příjmové rovnováhy v rozpočtech obcí, ale i s ohledem na změny ve spotřebních daních k 1. 1. 1994, je navržená úprava určitým kompromisem.

Za druhé. Poplatek z ubytovací kapacity v rekreačních a vzdělávacích zařízeních se navrhuje vybírat pouze v místech soustředěného turistického ruchu a v lázeňských místech se zařízením, která slouží k přechodnému ubytování, přičemž zákon ze zpoplatnění vyjímá lůžkovou kapacitu užívanou k veřejně prospěšným a charitativním účelům. Poplatek se vybírá pouze ze skutečně užívaných lůžek. Rovněž tento poplatek ztratil v současné právní podobě své opodstatnění, neboť byl určen zejména pro podniková zařízení a měl působit na jejich celoroční využívání. V současné době je však pravděpodobně neprůchodné úplné zrušení tohoto poplatku, který platí vlastníci zařízení sloužících k přechodnému ubytování. S ohledem na to je navržen poplatek, který vytváří rovné podmínky všem vlastníkům zařízení sloužících k přechodnému ubytování v rekreačních a lázeňských místech.

Za třetí. U poplatku z reklamních zařízení se navrhuje rozšířit okruh poplatníků, u kterých bude moci obec poplatek za umístění nebo provozování reklamy vybírat. Rovněž se navrhuje zvýšit maximální sazbu tohoto poplatku z 5 na 10 %. Ostatní navržená ustanovení sjednocují a upřesňují některé pojmy, které nebyly v zákoně jednoznačně upraveny a působily v praxi problémy.

Doporučuji, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, abyste předloženou novelu zákona schválili.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru financí panu Kočárníkovi za jeho výklad a prosím společného zpravodaje výborů Poslanecké sněmovny poslance Jana Třebického, aby se ujal slova a podal zprávu o tom, jak probíhá projednávání návrhu zákona ve výborech. Prosím, pane společný zpravodaji.

Poslanec Jan Třebický: Vážený pane předsedo, vážený pane místopředsedo vlády, dámy a pánově, dovolte, abych odůvodnil předloženou společnou zprávu k vládnímu návrhu, jak bylo uvedeno.

Dosud platný zákon č. 565 z roku 1990 Sb. byl jedním z prvních zákonů, který měl vliv na úvodní kroky nově zvolených zastupitelů obcí při vytváření vztahů s podnikatelskými subjekty v posílení vlastních zdrojů a příjmů obcí a plnil i určité regulační funkce. Zkušenosti z uplatnění a čas, zejména pak změny plynoucí ze zavedení nové daňově soustavy, ukázaly potřebu jeho novelizace.

Předložený návrh projednávaly výbory rozpočtový, hospodářský a výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

Společná zpráva vedle doporučení přijmout některá formulační upřesnění zejména doporučuje vypustit poplatek za reklamu. Zde jsme přihlédli k tomu, že problémy ve spravování a definování reklamy, tak jak z průběhu našeho jednání této schůze vyplynuly, nejsou zcela vyjasněné, stejně tak náročnost správy vzhledem k výnosu tohoto poplatku vedla tedy k tomu, že doporučujeme vypustit poplatek z reklamy.

Dále jsme navrhli snížit maximální hranici poplatku ze vstupného z 30 na 20 % a posílit tak zejména kulturní aktivity v obcích.

Za další to bylo u poplatku z prodeje alkoholických nápojů: jej vázat na nákupní cenu.

Sněmovní tisk společné zprávy číslo 647 obsahuje ve smyslu jednacího řádu i seznam všech připomínek do společné zprávy nezařazených.

Protože při projednávání návrhu ve výborech došlo k překročení termínu, který návrh sám předpokládá jako uplatnění toho zákona, dovoluji si současně přednést návrh, aby článek II nově zněl: "Tento zákon nabývá účinnosti 1. dubna 1994."

Tolik k odůvodnění společné zprávy.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu společnému zpravodaji poslanci Janu Třebickému.

Oznamuji, že pan poslanec Lobkowicz má náhradní kartu č. 5.

Otevírám rozpravu k přednesenému návrhu a oznamuji, že do rozpravy se přihlásili tito poslanci a poslankyně v pořadí, ve kterém je budu volat k řečništi: pan poslanec Pavel Hirš, Josef Hájek, paní poslankyně Anna Röschová, pan poslanec Vlastimil Vlček, pan poslanec Emil Jaroš, pan poslanec Radim Špaček.

Jako první má slovo pan poslanec Pavel Hirš, připraví se pan poslanec Josef Hájek.

Poslanec Pavel Hirš: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové. Nová daňová soustava, která byla zavedena od 1. 1. 1993, se ověřuje v praxi a je zcela přirozené, že se objevuje potřeba některé věci upravit, aby daňový systém sloužil podpoře drobného a středního podnikání. Příkladem jsou místní poplatky z prodeje alkoholických a tabákových výrobků.

Současná novela si je vědoma těchto skutečností a ruší tento poplatek u tabákových výrobků, což se domnívám, že v rámci boje proti kouření není zrovna nejrozumnější, v rámci fiskálních zájmů obce také ne, ale ponechává sníženou sazbu 5 % u alkoholických výrobků.

Pro řadu majitelů restauračních zařízení je tato záležitost nejen zásadní, navíc je nelogické, proč se takové opatření uplatňuje pouze u jedné skupiny podnikatelů, navíc u té, která první a odvážně zahájila soukromé podnikání u nás, a je otázka, proč takto nejsou zatíženi všichni prodejci uvedených výrobků.

Podle zákona č. 588/92 Sb., o dani z přidané hodnoty, § 14, odst. 3 je tento poplatek základem DPH a tedy ještě dále zvyšuje dopad do prodejní ceny, hospodaření podnikatele a současně i do výše rozpočtových příjmů. Přitom místní poplatek, dříve 10 %, nyní 5 %, je duplicitně vybírán i ze spotřební daně a DPH, kterými již daňově tyto výrobky byly zatíženy, a je i daní ze zisku, která předchází dani z příjmu.

Proto je zřejmé, že se jedná o vícenásobné zdanění. Podnikatel tak zaplatí spotřební daň, DPH a poplatek a u prodejní ceny navíc daň z příjmu, tedy čtyřnásobné zdanění.

Navrhuji tedy takové řešení, které podstatně ulehčí podnikatelům v restauračních zařízeních a které na druhé straně nejen nesníží, ale naopak zvýší příjem obcí.

Jde o zavedení jednotného poplatku pro všechny podnikatelské subjekty, které se prodejem alkoholických a tabákových výrobků zabývají, a to do výše až 3 % z nákupní ceny.

Proč z nákupní ceny? Především se tím odstraní neúměrně byrokratické zatížení podnikatele, omezí se odčerpávání finančních prostředků, zejména v počátcích podnikání, a dále je tu i otázka zaměstnanecké politiky rozšířením sortimentu výroby.

Skupina podnikatelů v restaurační činnosti zahrnuje asi 10 % ze subjektů obchodujících s těmito výroby, odvedla do místních rozpočtů podle našich údajů zhruba 700 milionů Kč při tehdejší 10 % dani. Podle námi navrhovaně úpravy by poplatek odvádělo nikoliv 10 % podnikatelských subjektů, ale 100 % a rozpočtový výnos při stejném objemu prodejů by již při sazbě 1 % činil asi 1,5 miliard Kč, tedy dvojnásobek.

Navrhuji tyto pozměňovací návrhy a dávám sněmovně k laskavému zvážení:

V § 9, odst. 1 se vypouštějí slova "restaurační, kavárenská, ubytovací nebo jiná pohostinská".

V § 9, odst. 1 se před posledním slovem "spotřebitelům" vkládá slovo "konečným".

V § 9, odst. 2 v první řádku se vypouští slovo "prodejní" a nahrazuje slovem nákupní.

V § 9, odst. 2 se číslice 5 nahrazuje číslicí 3.

A poslední pozměňující návrh: V § 15, odst. 2 ponechat slova "... a tabákových výrobků".

V § 9, odst. 1 se za slova "alkoholických nápojů" vkládají slova "a tabákových výrobků".

Pane předsedo, děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Hiršovi. Slovo má pan poslanec Josef Hájek, připraví se paní poslankyně Röschová.

Poslanec Josef Hájek: Vážený pane předsedo, vážený pane místopředsedo vlády, dámy a pánové! Nemohu v úvodu nepřipomenout, že klub Levého bloku inicioval projednávání tohoto vládního návrhu zákona dle tisku 616 již na prosincové schůzi v loňském roce. Nemohu to nepřipomenout proto, že tehdy měl náš návrh zcela zřejmou obsahovou i časovou logiku.

V prosinci jsme novelizovali všechny druhy daní nové daňové soustavy právě s výjimkou tohoto zákona o místních poplatcích, přesto, že právě tento zákon má řadu nejen věcných, ale i systémových nedostatků a je jakýmsi zbytkem jiné daňové filozofie.

Za druhé, v prosinci jsme mohli po provedení všech změn v daňových zákonech provést rozpočtovou kvantifikaci po celé vertikále rozpočtové soustavy a výslednou bilanci zahrnout závazně do schvalovaného zákona o státních rozpočtu.

A nakonec za třetí - mělo to logiku i v tom, že tento zákon čekala městská a obecní zastupitelstva při stanovení pravidel hry při schvalování svých vlastních rozpočtů.

Dnes je bohužel situace jiná. Všechna uvedená pozitiva změnila svá znaménka, časový odklad nepřinesl žádnou kvalitativně pozitivní změnu ani ve znění společné zprávy a jakákoli schválená podoba nového zákona bude mít navíc negativní vliv, totiž ten, že přichází v průběhu rozpočtového roku, což u daňových zákonů - a tento zákon je zákonem daňovým - je nepříjemné pro obě strany, tedy jak pro ty, co platí, tak pro ty, co daň vybírají.

Připomínám, že po případném schválení tohoto zákona musí být dán ještě časový prostor obecním zastupitelstvům pro projednání a schválení místních vyhlášek. Faktická účinnost tohoto zákona tedy nastoupí s dalším časovým zpožděním. Podle mého názoru byl tedy optimistický návrh k 1. 4.; domnívám se, že reálné je spíše až k 1. 7. t. r.

Myslím tedy, že by bylo rozumnější tento návrh zákona neschválit, nechat na městech a obcích, aby se znalostí místních podmínek a ve své samosprávné kompetenci snížily sazby poplatků z tabáku a alkoholických nápojů s vědomím, že tento titul poplatků bude v dalším rozpočtovém roce zrušen.

Pro tuto alternativu neschválení vládního návrhu doporučuji v doprovodném usnesení sněmovny potom požádat vládu, aby do konce září t. r. předložila nový návrh zákona o místních poplatcích.

Současně však předkládám konkrétní pozměňovací návrh takto:

Navrhuji v článku I. 1), aby se vypustil text u písmena g), u 2) změnit text takto:

Dosavadní ustanovení písm. h) se ruší a ustanovení písm. e) se označuje písm. g).

Dále 12) nahradit takto: § 9 se vypouští a v článku II změnit text takto:

"Tento zákon nabývá účinnosti dne 1. 7. 1994."

Tento návrh věcně znamená zrušení poplatků z prodeje alkoholických nápojů. Domnívám se, že tento druh poplatků nemá v naší daňové soustavě své opodstatnění, alkoholické nápoje jsou dostatečně zdaněny centrálně inkasovanou spotřební daní, místní zpoplatnění je jak z hlediska okruhu plátců tak z hlediska daňových dokladů problematické, poplatek zjevně nepřispívá ani k žádoucí regulaci prodeje a finální spotřeby.

Zrušení poplatku by znamenalo i stejné daňové podmínky pro prodejce, a o to by mělo jít především zákonodárcům v této sněmovně.

Jsem si vědom, že tento problém má i svoji rozpočtovou dimenzi, tedy dopad na stranu vlastních příjmů měst a obcí. Neměl by to být však žádný velký problém, žádný problém zásadní. Jestliže stávající rozpočet ve své souhrnné bilanci počítal s výnosem tohoto poplatku ve svých rozpočtech ve výši cca 350 mil. Kč, pak právě proto, že k úpravě by došlo až k 1. 7. t. r., by měl být celý příjem vyinkasován za 1. pololetí t. r. Případné místní diference by se daly podle mého názoru snadno řešit jiným rozpočtovým opatřením.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Josefu Hájkovi. Slovo má paní poslankyně Anna Röschová, připraví se pan poslanec Vlastimil Vlček.

Poslankyně Anna Röschová: Pane předsedo, pane ministře, dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesla pozměňovací návrh, který směřuje do společné zprávy, a to k bodu 2. Bod 2 ve společné zprávě zní: "v § 1 se vypouštějí písmena d) a h) a dosavadní písmena se přečíslují". Můj pozměňovací návrh by zněl takto: "v § 1 se vypouští písmeno h)". To znamená, že z tohoto textu navrhuji vypustit písmeno d). Dosavadní písmena, která by zůstala v § 1, by se pak patřičně abecedně upravila. Písmeno d) hovoří o poplatku z reklam, a společná zpráva toto vypouští. Hovořil tu o tom již pan zpravodaj. Já jsem bohužel jiného názoru než pan zpravodaj. Velice dobře si vzpomínám, že když Česká národní rada přijímala zákon o místních poplatcích, už tehdy jsme volali po tom, aby existoval zákon o reklamě, který by reklamu nějakým způsobem upravil, protože už tehdy jsme se domnívali, že reklama začíná být všude, nejen ve sdělovacích prostředcích, ale i na volných prostranstvích, poměrně agresivní. Vzhledem k tomu, že takový zákon tady nebyl, domnívali jsme se, že alespoň ve velkých městech, která jsou tím nejvíce ohrožena, poplatek z reklamy umožní zastupitelstvu alespoň oklikou umístění reklamy korigovat.

Vzhledem k tomu, že zákon o reklamě nemáme, jsem ráda, že Poslanecká sněmovna přijala návrh usnesení ústavně právního výboru ohledně zákona o reklamě, ale ještě ho pořád nemáme. Domnívám se, že v této době by bylo chybou vypustit z místních poplatků tento poplatek za reklamu. Já sama bydlím ve velkém městě a vím, že zastupitelstvo této regulace velmi používá. Myslím, že i pražské zastupitelstvo je schopno umístění reklamy tímto regulovat.

Proto si myslím, že vypuštění místního poplatku za reklamu je předčasně. Z toho důvodu jsem si dovolila podat tento pozměňovací návrh, čímž se vracím k původnímu vládnímu návrhu, protože ve vládním návrhu vypuštění poplatku za reklamu nebylo.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji paní poslankyni Röschové. Slovo má pan poslanec Vlastimil Vlček, připraví se poslanec Emil Jaroš.

Poslanec Vlastimil Vlček: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, mám tento pozměňovací návrh, který je jedním z návrhů nezařazených do společné zprávy, tisk 616. Navrhuji v bodě 12 v § 9 odst. 1 vypustit slova "restaurační, kavárenská, ubytovací nebo jiná pohostinská" a před slovo "spotřebitelům" vložit slovo "konečným". Zdůvodnění: tento návrh odstraňuje dosavadní porušování základní daňové zásady, tj. vytváření rovných podmínek všem daňovým subjektům při prodeji těchto komodit, neboť prodej těchto výrobků realizuje z velké části síť potravinářských prodejen a zde se poplatek nevybírá.

Stejných daňových podmínek pro všechny subjekty by bylo možné dosáhnout zrušením tohoto poplatku, což však je složitější otázka v daném čase. Uvedenou problematiku naznačil i pan místopředseda vlády. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Vlčkovi. Slovo má pan poslanec Emil Jaroš, připraví se pan poslanec Radim Špaček, který je posledním písemně přihlášeným do rozpravy.

Poslanec Emil Jaroš: Vážený pane předsedo, váženě dámy a pánové, můj pozměňovací návrh vychází ze stejné filozofické úvahy, kterou tady přednesl pan kolega Hirš i pan kolega Vlček. Sám jsem radním města Hradec Králové, města se 100 tis. obyvatel, a musím říci, že tento poplatek je poměrně značným příjmem do obecní pokladny. Obecní rozpočty, které jsou v současné době přijímány zastupitelstvy měst a obcí, bývají poměrně značně napjaté a obce samy se rozhlížejí, odkud de facto uhradit případné chybějící finance.

Můj pozměňovací návrh vychází z toho, že by byl nový § 9, který by zněl: "(1) Poplatek z prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků platí fyzické a právnické osoby prodávající alkoholické nápoje a tabákové výrobky konečnému spotřebiteli. (2) Sazba poplatků činí až 5 % z nákupní ceny těchto výrobků."

Ještě k důvodové zprávě. O škodlivosti kouření a požívání alkoholu není třeba po předvčerejší rozpravě o novele zákona o tabákovém monopolu snášet další důkazy. Příjmy z těchto poplatků povedou jistě k posílení obecných rozpočtů. Řada měst dnes provozuje záchytné protialkoholní stanice, které jsou vysloveně ztrátové a jejichž provozní náklady jsou hrazeny z poplatku abonentů maximálně ve výši 20 %. Dojde i k potlačení pocitu nespravedlnosti, že tyto poplatky jsou vybírány jen z pohostinských zařízení, i když tam nejsou stoprocentně konzumovány. Naopak řada obchodů umožňuje konzumaci přímo na místě nebo v nejbližším okolí.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Jarošovi. Slovo má pan poslanec Radim Špaček, připraví se pan poslanec Ivan Vrzal.

Poslanec Radim Špaček: Vážený pane předsedo, vážený pane vicepremiére, dámy a pánové, ještě než přistoupím ke svým pozměňovacím návrhům, chtěl bych upozornit na tři aspekty, které by měly být vzaty v úvahu při projednávání novely tohoto zákona.

Za prvé se domnívám, že by bylo dobré si uvědomit, že od roku 1990, kdy byl tento zákon přijat, uběhly více než tři roky, během nichž se měnila cenová hladina a další měnové aspekty a některé sazby, zejména ty nominální, jsou samozřejmě v tuto chvíli už neadekvátní.

Za druhé - z dosavadní analýzy měst a obcí se zdá (předpokládám, že i vy ostatní máte tyto zprávy od svých přátel starostů), že obecní rozpočty jsou velmi napjaté, a to zejména v obcích malých a pak ve velkých městech. Nesmíme zapomínat na to, že na obce byla přenesena značná část celkového vnitřního dluhu České republiky. Zasahovat do obecních rozpočtů snižováním příjmové stránky mi za této situace připadá poněkud nebezpečné.

Nyní již k pozměňovacím návrhům. Pozměňovací návrhy, které přednesu, byly přijaty zcela bez problémů na zasedání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, avšak nebyly zařazeny do společné zprávy, takže vlastně přednáším to, co máte jako nezařazené připomínky.

Za prvé - vřele podporuji návrh pana kolegy Vlčka, který byl přijat na našem výboru, přesně v tom znění, v jakém byl přednesen.

Za druhé - můj druhý pozměňovací návrh už z části přednesla paní kolegyně Röschová, avšak nikoli celý. Domnívám se, že kdyby byla přítomna, že by se mnou souhlasila. Že totiž nestačí změnit bod 2 společné zprávy, ale je třeba zasáhnout ve společné zprávě i do té pasáže, ve které se hovoří o bodech 8 - 9, tzn. vypustit jejich znění ze společné zprávy a vrátit se k vládnímu návrhu. Bude-li přijat pozměňovací návrh paní kolegyně Röschové, navrhuji, aby z logiky věci bylo hlasováno zároveň i o této části.

Třetí pozměňovací návrh se týká poplatku za zábor veřejného prostranství. To je právě případ nominální sazby, která je v tuto chvíli již poněkud neadekvátní. Týká se to bodu 7 společné zprávy, nebo-li § 4 odst. 5 zákona, a zde navrhuji slova "až 10 Kč" nahradit slovy "až 20 Kč".

Za čtvrté - k poplatku z ubytovací kapacity, t. j. bod 11 společné zprávy, § 7 odst. 1 zákona, se domnívám, že je potřeba vypustit text "v lázeňských místech nebo v místech soustředěného turistického ruchu". Lázeňská místa samozřejmě definovat lze, ale jak budou definována místa soustředěného turistického ruchu mi doposud nikdo nezodpověděl. Kromě toho se domnívám, že toto ustanovení je neodůvodněně diskriminační vůči ostatním obcím.

Poslední pozměňovací návrh, a to nejrozsáhlejší, se týká poplatku za lázeňský a rekreační pobyt. Tady navrhuji:

1. v § 1 písm. b) nahradit dosavadní znění novým zněním, a to takovýmto: " Poplatek za přechodné ubytování" k bodům 3, 4 a 5 společné zprávy, které se týkají § 3 zákona, navrhuji nahradit dosavadní § 3 zcela novým textem v tomto znění: "§ 3 odst. 1: Poplatek z přechodného ubytování platí právnické a fyzické osoby, které poskytují ubytovací služby za úplatu.

Odst. 2: Sazba poplatku z přechodného ubytování činí až 5 % ceny přechodného ubytování. Obec může po dohodě s poplatníkem stanovit poplatek také týdenní, měsíční nebo roční paušální částkou.

Odst. 3: Poplatku z přechodného ubytování nepodléhá a) přechodné ubytování studentů a žáků, b) přechodné ubytování v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům."

Děkuji za pozornost.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP