Pátek 18. února 1994

Začátek schůze Poslanecké sněmovny

18. února 1994 v 9.30 hodin

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka, místopředseda PSP P. Tollner a 170 poslanců.

Za vládu České republiky: místopředseda vlády a ministr zemědělství J. Lux, místopředseda vlády a ministr financí I. Kočárník, ministr zdravotnictví L. Rubáš, ministr dopravy J. Stráský.

(Jednání opět zahájeno v 9.38 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vítám vás na zasedání poslanecké sněmovny, přeji vám dobrý den a zároveň tlumočím přání a stanovisko politického grémia, že bychom dnes měli pracovat tak pilně, abychom program naší schůze vyčerpali do samého konce, vyjímaje zákon o vlastnictví k bytům.

Prosím vás, počínejte si v tomto duchu, počítejte s tím, že nebudeme končit v 18.30 jako předchozí dny, nýbrž budeme pracovat tak, až program bude vyčerpán. Přizpůsobte tomu, prosím, své počínání - vím, že se s tím mám obracet spíše k těm, kteří tu nejsou. Vyzývám vás, abyste se svými registračními kartami přihlásili k přítomnosti. Na displeji vidím 64 přítomných poslanců - to by nebylo ještě dostačující množství; v tuto chvíli je dostačující.

Zahajuji tedy páteční den a oznamuji, že na pořadu je

XXXI.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb., zákon ČNR č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona jsme obdrželi jako sněmovní tisk 525 a společnou zprávu výborů k němu jako sněmovní tisk 746.

Za předpokladu, že se uklidníte a utišíte, požádám pana místopředsedu vlády a ministra financí Ivana Kočárníka, aby se ujal slova a z pověření vlády předložený návrh sněmovně odůvodnil.

Pane místopředsedo, prosím, a sněmovnu žádám o klid.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci!

Správní poplatky vybírané za správní činnosti a další řízení orgánů státní správy ČR byly naposled legislativně upraveny v roce 1992 zákonem ČNR č. 368. Právní úprava, která nabyla účinnosti dnem 1. 1. 1993, byla však přijata Českou národní radou 5. května v roce 1992, t. j. v období trvání federace. Proto zákon nestanovil správní poplatky za řízení a činnosti federálních orgánů státní správy, které se k 1. lednu 1993 transformovaly na orgány ČR. Jde zejména o Ministerstvo zahraničních věcí a české zastupitelské úřady v zahraničí, ředitelství služby pasové na cizinecké a Pohraniční policie - dříve Federální Ministerstvo vnitra, licenční správu Ministerstva obchodu a průmyslu - dříve Federální ministerstvo zahraničního obchodu, atd.

Tyto orgány stále postupují podle vyhlášky č. 570/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zpoplatňované správní úkony jsou obsaženy v sazebníku 2, který je přílohou vyhlášky.

Projednávaný vládní návrh zákona obsahuje proto zejména doplnění a změny, které jsou důsledkem státoprávního uspořádání. Dále vládní návrh zákona reaguje na změny, které v mezidobí t. j. od 1. 1. 1993 nastaly v oblasti právní úpravy státní správy.

V důsledku těchto změn se navrhují některé nové správní úkony v sazebníku správních poplatků, popřípadě je navrhována úprava stávajících správních úkonů tak, aby byl zajištěn soulad s právní úpravou obsaženou ve zvláštních předpisech pro jednotlivé oblasti státní správy.

Předložený vládní návrh zákona obsahuje také upřesnění poplatkového řízení, které je obsaženo v zákoně o správě daní a poplatků obecně pro všechny daně a poplatky, nejen správní, ale i soudní.

Navrženými změnami se zajišťuje kontrola vybírání správních poplatků a jejich odvod do státního rozpočtu. V důsledku toho je v předloženém návrhu obsažena i novela zákona č. 531/1990 o územních finančních orgánech ve znění pozdějších předpisů.

Vládní návrh zákona byl předložen Parlamentu k projednání v září loňského roku. Vzhledem k tomu, že původní návrh novely tohoto zákona obsahoval novelu čl. III, kterou bylo třeba realizovat již k 1. 1. 1994, byla novela tohoto zákona zařazena do zákona o daních z příjmů, který byl schválen s účinností od 1. 1. 1994 v loňském roce. Čl. III proto z vládního návrhu zákona o správních poplatcích je třeba vypustit, protože je nadbytečný.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za pozornost, kterou jste věnovali projednání tohoto zákona a jménem vlády navrhuji schválení tohoto zákona.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru financí Ivanu Kočárníkovi za jeho vstupní výklad a uděluji slovo poslanci Petru Brodskému, který je společným zpravodajem výborů Poslanecké sněmovny. Podá zprávu o projednání tohoto návrhu ve výborech. Prosím, pane společný zpravodaji.

Poslanec Petr Brodský: Pane předsedo, kolegyně a kolegové, o cíli, proč je předkládána tato novela, mluvil pan ministr. Není k tomu co dodat. Pro vaši informaci chci uvést, že zmíněný zákon byl projednáván ve výboru ústavně právním, ve výboru hospodářském a ve výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, v neposlední řadě ve výboru rozpočtovém.

Máme předloženu společnou zprávu. V rámci této společné zprávy bych vás chtěl požádat o malé porozumění, a to v tom smyslu, že položka č. 26, tak jak je ve společné zprávě uvedena, je uvedena chybně; má být uvedena položka 27.

Chtěl bych se ještě dále zmínit o té skutečnosti, o které mluvil též pan ministr, a to že návrh byl předložen do Parlamentu již v říjnu loňského roku a mezitím došlo ke schválení některých dalších zákonů s tím, jak už zde mluvil pan ministr, že je zapotřebí vypustit čl. III a provést některé úpravy v čl. II. Tyto úpravy si dovolím navrhnout v rámci pozměňovacích návrhů.

Pane předsedo, domnívám se, že můžeme otevřít rozpravu k tomuto zákonu.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji vám, pane zpravodaji. Rozpravu otevřu, jakmile učiním technické sdělení: pan poslanec Gross má náhradní kartu č. 1, pan poslanec Lom náhradní kartu č. 3. Otevírám rozpravu k přednesenému návrhu. Jako první se přihlásil a bude mluvit pan poslanec Robert Kolář v případě, že má pozměňovací návrh. Ano, má. Prosím. Připraví se pan poslanec Brodský.

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych přednesl pozměňovací návrh k právě projednávané novele zákona. Za prvé navrhuji doplnit návrh zákona textem "a zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů". Vlastní pozměňovací návrh se týká § 24 odst. 2 zákona 586/1992 Sb., kde se doplňuje nové písmeno z), které zní "hodnota zásob věci do pořizovací hodnoty 10 000 Kč a poskytnutých služeb, pokud je vydána jako plnění restitučních nároků nebo majetkových podílů na transformaci družstev podle předpisů, nebo vypořádacího podílu na majetku družstva a použita k podnikání. Výdaje se zahrnují v hodnotě, za kterou byla zásoba nebo věc vydána či služba poskytnuta." Zdůvodnění je poměrně jednoduché. Jedině v zemědělství byly jako restituční titul uplatněny zásoby a živý a mrtvý inventář a dále možnost poskytnout restituční plnění formou poskytnutí služeb od povinné osoby. Současné znění zákona o daních z příjmů neumožňuje započítávat takto legálně nabytý majetek do nákladů a pokud přijmeme tento pozměňovací návrh, tak by tomu tak bylo. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Robertu Kolářovi. Slovo má pan poslanec Brodský, připraví se pan poslanec Věnceslav Lukáš.

Poslanec Petr Brodský: Děkuji. Dovolím si případné další řečníky požádat, pokud budou předkládat pozměňovací návrhy, zdali by je mohli předkládat v písemné formě. A teď k mým vlastním pozměňovacím návrhům.

Ve společné zprávě je chybně uvedena položka 26, má být uvedena položka 27. Předpokládám, že tato změna je toliko textová. Pozměňovací návrh k čl. 1 bod 3 § 7 odst. 6: "se částka 0,49 mění na 0,50". Celý text potom bude znít: "dolů při částkách 0,50 a nahoru při částkách od 0,50 včetně". Čl. II zní: "Zákon ČNR č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech ve znění zákona ČNR č. 337/1992 Sb. a zákona ČNR č. 325/1993 Sb. se doplňuje takto:

Za prvě - v § 1 odst. 1 se za písm. f) doplňuje písm. g), které zní: "g) provádějí v rozsahu stanoveném vlastním zákonem kontrolu poplatků, které jsou příjmem státního rozpočtu, jsou-li ke správě poplatků zvláštním zákonem zmocněny jiné orgány".

Za druhé - v § 6 odst. 1 se za písm. c) doplňuje písm. d), které zní: "d) provádí v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem kontrolu poplatků, které jsou příjmem státního rozpočtu, jsou-li ke správě poplatků zvláštním zákonem zmocněny jiné orgány."

Odůvodnění: Návrh zákona v čl. II připojuje v § 1 odst. 1 za písm. e) nové ustanovení pod písm. f) a v § 6 odst. 1 za písm. b) připojuje nové písm. c). V obou případech jsou však tato písmena již obsazena ustanoveními doplněnými zákonem č. 325/1993 Sb., který vedle zákona o územních finančních orgánech novelizoval zákon o spotřebních daních - sněmovní tisk 619. Je proto třeba použít k označení těchto ustanovení následujících písmen abecedy.

Čl. III se vypouští. Odůvodnění: V § 525 navrhovaná úprava byla provedena v zákoně 323/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon 586/1992 Sb., o dani z příjmů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, a zákon 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů - sněmovní tisk 617646.

Jako poslední v textové části zákona je čl. IV. Dovoluji si upravit a určit platnost nabývání účinnosti zákona. Čl. IV potom bude znít: "Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1994."

Paní kolegyně, páni kolegové, dovoluji si přednést ještě některé další pozměňovací návrhy k sazebníku, který je přílohou tohoto zákona. Doporučuji vypustit ze společné zprávy text položky 29. Znění položky 29 předkládaného zákona navrhuji takto: "Schválení technické způsobilosti motorového nebo přípojného vozidla, které se neshoduje se schváleným typem vozidla, jde-li o ...". Ve zmocnění se slovo "nebo" nahrazuje slovy "spočívající v".

Odůvodnění: Toto navržené znění odpovídá současnému znění právní úpravy v této oblasti, kterou zajišťují dopravní inspektoráty Policie České republiky.

Jako další pozměňovací návrh navrhuji vypustit ze společné zprávy v položce 69 písm. a) a další body přečíslovat. Odůvodnění: Za řízení před správním orgánem lze vybrat správní poplatek toliko jednou, a to buď za žádost o provedení správního úkonu, a nebo za vydání výsledku provedeného správního řízení. Pozměňovací návrh však zavádí dvojí zpoplatnění, a to jak žádosti, tak i uvedené licence. Proto tento návrh.

Poslední pozměňovací návrh se týká sazebníku. Ve společné zprávě v položce 86 vypustit slova "bodu 1" a slovo "trojnásobku" nahradit slovem "dvojnásobku". Text položky 86 potom bude znít: "Položka 86 ve zmocnění vypustit bod 3". Odůvodnění: Pro urychlené vydání cestovního dokladu doporučuji navržené zvýšení na trojnásobek ponechat a nesnižovat na dvojnásobek. Jde o vydání cestovního dokladu na počkání, do druhého dne nebo do tří dnů, a to výhradně v zájmu poplatníka, který si z nedbalosti nezajistil včas nový cestovní doklad. Orgán státní správy vyvíjí mimořádnou činnost, která není jeho povinností. Pane předsedo, děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu společnému zpravodaji poslanci Petru Brodskému. Slovo má pan poslanec Věnceslav Lukáš, připraví se pan poslanec Stanislav Pěnička.

Poslanec Věnceslav Lukáš: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl několik pozměňovacích návrhů k sazebníku pozměňovaného zákona. Tyto pozměňovací návrhy se týkají činnosti Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního. Jedná se o položku 89 písm. b), kde je třeba nahradit v první větě "v jiných písemných operátech" slovy "s parcelami v dřívějších pozemkových evidencích ", to znamená, že bod b) bude znít: "Vydání identifikace parcel katastru nemovitostí s parcelami v dřívějších pozemkových evidencích nebo pravomocných rozhodnutí státních orgánů za každých jen započatých 20 parcel v každém katastrálním území."

Dále požaduji doplnit písm. i), které bude znít: "Vydání srovnávacího sestavení parcel dřívějších pozemkových evidencí s parcelami katastru nemovitostí, včetně stanovení výměr částí parcel za každých i jen započatých 20 parcel v každém katastrálním území." A nyní tam bude sazba 300 Kč.

V souvislosti s tím je třeba upravit poznámku pod čarou č. 19 na straně 51, to znamená pod položkou 89 tak, aby zněla: "Vyhláška Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního č. 126/1993 Sb., ve znění vyhlášky č. 227/1993 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)."

Dále požaduji doplnit v poznámce také k této položce 89, a to poznámka č. 2, kde by mělo být vsunuto slovo "poplatek za", to znamená, že to bude znít: "Poplatek za výpis nebo opis vložky pozemkové knihy v cizím jazyce se zvyšuje na dvojnásobek." To už zůstává.

Konečně v položce 90 v poznámce k ní navrhuji nahradit slovo "parcelou" slovem "nemovitostí". To znamená, že poznámka č. 1 k položce 90 na straně 53 by měla znít: "Nemovitostí podle písm. a) této položky se rozumí také stavba na cizím pozemku." Děkuji vám.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Věnceslavu Lukášovi, slovo má poslanec Stanislav Pěnička a připraví se pan poslanec Ladislav Blažek s pozměňovacím návrhem.

Poslanec Stanislav Pěnička: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, o dosavadním čl. III hovořil již pan ministr Kočárník, který navrhl vypuštění tohoto článku, neboť tento článek již obsahuje schválené úpravy, které byly provedeny zákonem o dani z příjmů. Navrhuji tento článek

ponechat s tím, že na místo již schválené úpravy budou navrženy úpravy nové, a to k § 31, 40, 41 a 80.

Dále navrhuji rozšíření o nové čl. IV a V, čl. IV - VI budou přečíslovány na čl. VI až VIII.

Takže, zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 315/1993 Sb. a zákona č. 323/1993 Sb. se mění a doplňuje takto:

Za prvě. V § 31 odst. 4 na konci čtvrté věty se tečka nahrazuje středníkem a připojuje se tento text: "Tento důkazní prostředek lze vyžadovat nejdříve po třiceti dnech ode dne doručení platového výměru daňovému subjektu a od tohoto dne počíná běžet prekluzivní lhůta podle § 47."

Stručně odůvodním. Navrhované ustanovení se doplňuje zejména s ohledem na zápočet nebo vyloučení zahraniční daně ve shodě se smlouvami o zamezení dvojího zdanění, a to v případech, kdy zdaňovací období v zahraničí je odchylné od zdaňovacího období v České republice a daňový subjekt by byl nikoliv vlastní vinou ve stavu důkazní nouze ohledně údajů, které uvádí ve svém daňovém přiznání nebo hlášení. Současně je ovšem nezbytně v těchto případech upravit odchylně i počátek běhu prekluzivní lhůty, neboť např. u dvouletého zdaňovacího období ve Švýcarsku by mohlo dojít u nás k uplynutí tříleté prekluzivní lhůty dříve, než by byl k dispozici zahraniční platební výměr.

Za druhé. V § 40, odst. 6 se nahrazují slova "ze stálé provozovny v zahraničí" slovy "zdaňované v zahraničí na základě daňového přiznání" a za slova "daňového subjektu" se vkládají slova "v odůvodněných případech". Tímto návrhem se řeší skutečnost odlišných daňových období v tuzemsku a v zahraničí tak, aby poplatníci mohli při nejméně administrativně náročné formě splnit své daňové povinnosti.

Za třetí. § 41 se doplňuje novými odst. 4 a 5, které znějí: "Dodatečné daňové přiznání nebo hlášení na daňovou povinnost nižší, než jak byla daňovým subjektem přiznána, nebo správcem daně vyměřena, lze platně podat jen tehdy, je-li to výslovně stanoveno buď jiným daňovým zákonem, nebo v případech vymezených v § 102 b. Toto dodatečné daňové přiznání nebo hlášení nelze však platně podat v případech, kdy a) původní daňová povinnost byla stanovena podle pomůcek nebo byla sjednána; b) je uplatňováno snížení základu daně v důsledku snížení výnosu (příjmu) nebo zvýšení nákladů (výdajů), o kterých již bylo pravomocně rozhodnuto v odvolání nebo v mimořádném opravném prostředku; c) se týká daňové povinnosti, kde rozhodnutí o ní bylo již pravomocně přezkoumáno soudem." K bodu 3 při poslední novele bylo v § 102 b a v oboru nepřímých daní umožněno podávat i dodatečná daňová přiznání na částky nižší, než byla daň původně přiznána či vyměřena. K této možnosti však nebyla současně přijata nejzákladnější procesní úprava, bez které by nebylo možno celý nový institut spravovat.

Odst. 5. Dojde-li v důsledku dodatečného daňového přiznání podle odst. 4 ke snížení původní daňové povinnosti, sníží se současně s výjimkou pokut i daňové příslušenství připadající na částku snížení původní daňové povinnosti, a to od původního dne splatnosti. Dosavadní odst. 4 se označuje jako odst. 6.

Za čtvrté. V § 41, odst. 6 se v poslední větě slova "v tomto" nahrazují slovy "v dodatečné". Zdůvodnění: Jde o odstranění současné nepřesnosti v textu, podle které by zde stanovený postup bylo nutno vztahovat i na opravná přiznání, což vzhledem k jejich povaze není ve skutečnosti možné.

Za páté. V § 80, odst. 4 se sazba 45 % nahrazuje sazbou 42 %. Tato navrhovaná změna souvisí se změnou daňové sazby, která byla upravena již poslední novelou daně z příjmu.

Nový čl. IV vládního návrhu zákona o správních daních. Zákon ČNR č. 357/1992 Sb., ve znění zákona č. 18/1993 Sb. a č. 322/1993 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí se mění a doplňuje takto:

Za prvé. V § 6, odst. 1 se vypouští druhá věta. Odůvodnění: Dosavadní úprava umožňovala postihnout v dani darovací nabytí movitých věcí za cenu nižší, než je cena zjištěná. Vzhledem k tomu, že tyto případy jsou u převodců daněny daní z příjmu, podle ustanovení § 23, odst. 7 zákona o daních z příjmů, neměly by tyto případy být daněny též daní darovací.

Za druhé. V § 6, odst. 3c) zní: "c) bezúplatná nabytí majetku, která jsou příjmem a jsou předmětem daně z příjmu podle zvláštního předpisu; odkaz na 2a)". Odůvodnění: Návrh zpřesňuje dosavadní ustanovení a záměr nepostihnout daní darovací případy, kdy je bezúplatné nabytí majetku považováno za určitou formu příjmu a je tedy zdaňováno daní z příjmu podle zákona o daních z příjmu.

Za třetí. V § 20 se doplňuje odst. 10, který zní: "(10) Od daně darovací jsou osvobozena bezúplatná nabytí majetku fyzickými osobami s bydlištěm na území České republiky provozujícími školská a zdravotnická zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat určená na financování těchto zařízení. Obdobně jsou osvobozena bezúplatná nabytí majetku právnickými osobami provozujícími zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat." Odůvodnění: Smyslem navrhované úpravy je uplatnění stejného režimu osvobození u právnických i fyzických osob, jako je tomu v ustanoveních zákona o dani z příjmu.

Nový čl. V vládního návrhu zákona o správních poplatcích. Návrh změny zákona č. 331/1991 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1994 a o změně a doplnění některých zákonů.

Za prvé. § 3, odst. 2 včetně poznámky pod čarou zní: "(2) Daň z příjmů právnických osob; odkaz na 1a) za zdaňovací období 1994 je příjmem rozpočtu obce v případech, kdy je poplatníkem obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby 1b). Pod čarou 1a) - zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů; 1b) - § 36 zákona ČNR č. 586/1992 Sb."

Zdůvodnění: V § 17 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu se nehovoří o plátcích daně, ale o poplatnících, jde tudíž o své rozdílné kategorie daňových subjektů.

Za druhé: v § 3 se za odst. 2 vkládá nový odst. 3, který včetně poznámek pod čarou zní: "(3) Příjmem obce podle odst. 2 není příslušenství daně (odkaz na 1c)) a daň, která nebyla přiznána nebo dodatečně přiznána ve stanovené lhůtě (odkaz na 1d) pod čarou). 1c) § 58 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů 1d) § 40 - 41 zákona ČNR č. 337/1992 Sb."

Chtěl bych jen krátce odůvodnit ještě na závěr: Pro územní finanční orgány by v praxi bylo jediným logickým řešením nevěnovat se daňovým kontrolám obcí, což kontrolované subjekty bude stimulovat k daňovým únikům, a zároveň by vznikly nerovné konkurenční podmínky a chování subjektů na trhu bude určovat jejich hospodářskoprávní forma, nikoli provozovaná činnost. Dámy a pánové, akceptování těchto pozměňovacích návrhů výrazným způsobem sníží administrativu správního řízení při podávání dodatečných daňových přiznání, vyloučí dvojí zdanění určitých druhů příjmů, sjednotí podmínky pro poskytování darů na veřejně prospěšné účely a ustanovení o rozpočtovém určení daně z příjmu právnických osob v případech, kdy je poplatníkem obec, zreální.

To je vše, všechny pozměňovací návrhy byly s předkladatelem projednány a on s těmito návrhy plně souhlasí.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Pěničkovi. S technickou poznámkou se hlásí pan poslanec Honajzer.

Poslanec Jiří Honajzer: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, vzhledem k tomu, že návrh, který byl právě přednesen, je natolik složitý, rozsáhlý a nový, chtěl bych požádat sněmovnu, aby po odeznění všech dalších pozměňovacích návrhů přerušila jednání o tomto bodu a odložila jej na další schůzi. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Znamená to prosím nechat doznít rozpravu podle vašeho návrhu? (Ano.) A potom přerušit jednání. Budeme tedy pokračovat v dalších příspěvcích. Slovo má pan poslanec Ladislav Blažek, připraví se pan poslanec Tomáš Páv.

Poslanec Ladislav Blažek: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, mám pozměňovací návrh k položce 367, bod 6 písm. c) a navrhuji toto písmeno vypustit včetně sazby. Zdůvodním: Položka 36 se zabývá náhradním řešením, kdy výrobce může získat povolení na jednotlivé jízdy do zahraničí, a bod a) je na jednotlivou jízdu, bod b) na dvě až pět. Bod c) by obcházel, pokud by k tomuto povolení došlo, živnostenské povolení, a proto ho navrhuji vypustit.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Blažkovi. Slovo má pan poslanec Tomáš Páv. Připraví se pan poslanec Robert Kolář. Ne, rezignuje na svou přihlášku. Připraví se pan poslanec Jiří Maryt.

Poslanec Tomáš Páv: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, vrátím se k tomu zákonu, který projednáváme a chtěl bych hovořit k sazebníku správních poplatků, a to k bodu 60, který se týká zacházení s radioaktivními látkami.

Nejprve mi dovolte, abych vyjádřil uspokojení nad tím, že drastické zvýšení poplatků za schválení pracovišť s radioaktivními látkami a za povolení transportu jaderného materiálu, navrhované některými poslanci, se už neobjevilo ve společné zprávě. Ono totiž dobře míněné opatření pro zvýšení vážnosti zacházení s těmito materiály by mělo spíše opačný efekt, t. j. zvýšenou snahu se zbavit radioaktivních materiálů, resp. provozovat zařízení, v nichž se s radioaktivními materiály pracuje, nelegálně.

Předseda PSP Milan Uhde: Okamžik, pane poslanče. Prosím, vážené kolegyně, vážení kolegové, svou hlasitou řečí rušíte jednak poslance, který přednáší návrh, jednak ty, kteří navzdory vám chtějí poslouchat. Nedělejte to prosím. Pane poslanče, pokračujte.

Poslanec Tomáš Páv: Výše poplatků navržená vládou je v tomto případě vyváženě úměrná vážnosti věci. Můj pozměňovací návrh se týká transportu jaderného materiálu. Schvalovací řízení předepsané pro přepravu jaderného materiálu zákonem 28/1984 Sb. v § 6 nemá totiž pouze jeden stupeň, vlastní transport jaderného materiálu, ale stupně dva. Vlastnímu transportu musí nutně předcházet schválení obalů, či spíše transportního obalového souboru, ve kterém bude jaderný materiál přepravován. Povolení k použití konkrétního transportního obalového souboru vydává Státní ústav pro jadernou bezpečnost na základě posouzení technické dokumentace výrobce, ať už zahraničního nebo tuzemského. U transportního obalového souboru zahraniční výroby se kromě technické dokumentace předkládá i certifikát státního orgánu země výroby. Toto povolení se vydává nezávisle na vlastním transportu, neboť týž obal může být použit víckrát nebo případně nepoužit vůbec.

Navrhuji proto doplnit položku 60. Začíná "vydání povolení", pak jsou dvě odrážky. Mezi ně doporučuji vsunout odrážku: " k použití transportního obalového souboru pro přepravu jaderných materiálů částka 3000 korun". Děkuji za pozornost.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP