Čtvrtek 17. února 1994

Poslanec Jiří Vačkář: Vážený pane předsedající, pane předsedo, členové vlády, bohužel i já musím připomenout to, že jsem očekával, že tento zákon bude projednáván až po zákoníku práce, protože si myslím, že v zákoníku práce se těmito otázkami znovu budeme zabývat, a byl bych hrozně nerad, abychom došli k tomu, že v důsledku toho, že už jsme cosi přijali, se dopustíme určitých chyb. Víme, že už přijatými úpravami došlo k tomu, že se komplexní práce, které dělal Český úřad bezpečnosti práce, rozdělila na dvě složky, že se objevil inspektorát bezpečnosti práce, který zajišťuje určité placené služby pro podnikatele, a že v podnikatelské sféře na to neexistuje jednotný názor. Dokonce se tam objevují informace o tom, že tyto placené služby jsou svým způsobem, řekl bych, trochu vynucovány. Každý ten podnikatel má starost, aby náhodou nenarazil. Já si osobně myslím, tak jak bylo řečeno, že k nějakému výraznému snížení počtu pracovníků a dalších věcí nedojde. On se tam vlastně ještě zařadí ještě jeden stupeň a myslím, že to není dobré. Já mám připravený podrobný rozbor, který tady nehodlám přednášet vzhledem k tomu, že jsme ztratili už spoustu času, ale skutečně si myslím, že by to mělo být projednáváno až po zákoníku práce, protože tam ty věci budou upraveny a není o těch věcech rozhodnuto, o činnosti odborů a dalších složek. Je mi to líto, podle mého názoru je to návrh, který by měl být skutečně projednáván až v návaznosti na přijatý zákoník práce. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Vačkářovi. Dále se hlásí pan poslanec Trojan, potom paní poslankyně Lagová.

Poslanec Zdeněk Trojan: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, k navržené předloze zákona navrhuji, aby v čl. 2 byl vypuštěn bod 4. Tento bod 4 stanoví, že z § 5 dosud platného zákona se vypouštějí body a, d, f a g, které stanoví kompetence pro Český úřad bezpečnosti práce stanovovat sídla a obvody působnosti inspektorátu, vydávat předpisy, určovat vyhrazená zařízení a koordinovat činnosti orgánů, které provádějí činnost k zajištění bezpečnosti práce. Zdůvodňuji to tím, že návrh tohoto zákona byl připravován v dobré víře, že bude platit zákoník práce. Jelikož zákoník práce zatím nemáme a projednávat se bude až později, vypadly by tyto úkony z právního stavu. Místo tohoto bodu navrhuji zařadit pouze text, který stanoví, že v § 5 bude vypuštěno písm. a), tj. stanovení sídel a obvodů. Bod 4 by zněl: "V § 5 se vypouští písm. a)." Dosavadní písmena se přečíslují. To je první návrh.

Druhý návrh je v podstatě formální záležitost. Doporučuji, aby v konečném textu byla upravena příloha k zákonu, kde se stanoví oblasti působnosti Inspektorátu bezpečnosti práce pro hlavní město Prahu a potom pro kraje tak, jak existovaly před čtyřmi lety. Doporučuji, aby slova "Středočeský kraj, Jihočeský kraj atd." byla nahrazena výčtem okresů. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Trojanovi a prosím paní poslankyni Lagovou.

Poslankyně Hana Lagová: Pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolím si přičinit k předloženému návrhu jenom několik poznámek. Pro mnohé se možná předložený návrh zdá bezproblémový, protože je vlastně výslednicí úvah vlády snížit počet ústředních orgánů státní správy, v jejichž čele není člen vlády a začlenění do resortu Ministerstva práce a sociálních věcí se mimo jiné zdůvodňuje vazbou především na pracovně právní otázky. Novým uspořádáním se zřejmě sleduje lepší koordinace činnosti ústředních orgánů státní správy, neboť problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci má nadresortní charakter. Touto úpravou ale dojde ke zmnožení řídících stupňů pro tuto oblast a přitom se tato problematika v podmínkách tržního hospodářství dostává zcela na okraj zájmu. Vidíme z praxe, že vidina zisku je silnější zrovna tak u zaměstnavatelů, jako u zaměstnanců. Proto v momentální situaci bude v této oblasti mít rozhodující úlohu legislativa. V tom bude největší role nového řídícího orgánu, tedy Ministerstva práce a sociálních věcí, a na rozdíl od některých předřečníků se domnívám, že by bylo velmi nedostatečné tuto záležitost řešit pouze právní úpravou zákoníku práce.

V této souvislosti stojí za připomenutí např. nutnost zákonné úpravy úrazového pojištění nebo odpovědnosti za škody způsobené výrobky na životech, zdraví a majetku občanů. Nelze opomenout ani otázky odborného dozoru nad bezpečností technických zařízení, přechod od dozoru založeného na sankcích k dozoru preventivnímu založenému na opatřeních k překonání úrazů a také na poradenství.

Při schvalování programu jsem podávala návrh na rozšíření, abych mohla přednést návrh na usnesení. Nicméně se změnila celá procedura v tom, že to lze podávat v rámci projednávaného bodu. Přesto tak nečiním, protože bylo přislíbeno panem ministrem, že jeho resort hodlá náš výbor v dohledné době přímo zavalit návrhy příslušných právních norem. Nepožadovala jsem to jenom z důvodů, které jsem tady uváděla, že bychom rádi znali zásady zákonných úprav v celé problematice v bezpečnosti ochrany zdraví při práci k úrazovému pojištění i odpovědnosti za výrobek, ale nemám pro to argumenty jenom z hlediska každodenní praxe. Ale je třeba dostát mezinárodním závazkům a ratifikovaným mezinárodním úmluvám a ty promítnout do vnitrostátní legislativy. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji paní poslankyni Lagové. Dále se přihlásil pan poslanec Josef Ježek. Uděluji mu slovo.

Poslanec Josef Ježek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolil bych si pouze faktickou poznámku k návrhu pana poslance Trojana. Upozorňuji, že zákon o územním členění státu z roku 1960 platí pro Českou republiku. Nikdo ho nezrušil. To, co on navrhuje, je vlastně nedokonalá nepřímá novela zákona. Doporučoval bych mu, aby svůj návrh stáhl. Kraje existují.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Dále se hlásí do rozpravy pan poslanec Syka, po něm pan poslanec Němčík.

Poslanec Martin Syka: Vážený pane předsedající, pane předsedo, kolegyně a kolegové, nejdříve bych reagoval na paní kolegyni Lagovou. Chtěl bych jí poděkovat, že netrvala na svém návrhu. Myslím, že je nutno tuto oblast velice pečlivě sledovat ve výborech, a myslím si, že je dobře, že připomněla, že budeme trvat na tom, aby ministerstvo co nejrychleji předložilo určitou koncepci dalšího vývoje v této oblasti.

Já jsem se přihlásil z jiného hlediska, a sice, abych podal pozměňovací návrh, který jistým způsobem řeší oblast, o které hovořil v bodě 1 pan poslanec Trojan, a sice, že se dostáváme k projednání této novely před zákoníkem práce a je zde určité nebezpečí v legislativě. Můj pozměňovací návrh tuto záležitost řeší.

Do čl. 2 návrhu si dovoluji navrhnout připojit bod 8. Za § 7a) se vkládá nový § 7b), který zní:

"Ministerstvo práce a sociálních věcí může stanovit pro všechny organizace a fyzické osoby provozující podnikatelskou činnost, které jsou v působnosti orgánů a organizací státního odborného dozoru (§ 3), vyhláškou bližší podmínky, týkající se bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení, evidence a registrace pracovníků, úrazů, hlášení pracovních nehod (havárie) a poruch technických zařízení. Ministerstvo práce a sociálních věcí určuje vyhláškou, která technická zařízení se považují za vyhrazená." Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Sykovi. Dále se hlásí do rozpravy pan poslanec Bílý.

Poslanec Jiří Bílý: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vládo, kolegyně a kolegové, chtěl bych vystoupit s pozměňujícím návrhem, který se týká článku 2, bod 3, § 2 odst. 2, a to, aby byl vypuštěn text v tomto odstavci "a organizace státního odborného dozoru, zřízeně Ministerstvem práce a sociálních věcí".

Krátké odůvodnění. V podstatě tak, jak je tato norma koncipována, dochází k dvojí podřízenosti. Tato dvojí podřízenost začíná být v rozporu s normami, které jsme podepsali, kdy právě inspekce technického dozoru má být zcela nezávislá. Rád bych připomněl evropskou normu, která vyšla jako naše státní norma 45004, která mluví o nezávislosti, nestrannosti a věrohodnosti. Říká, že inspekce, organizace a její pracovníci nesmějí být ovlivněni komerčními, finančními a jinými zájmy, které by mohly ovlivnit jejich úsudek. Musí být zavedeny takové postupy, které zajistí, aby osoby nebo organizace stojící mimo inspekční organizaci nemohly ovlivnit výsledky provedených inspekcí.

Dále bych ještě z této normy zmínil, že inspekční organizace musí být nezávislá na zainteresovaných stranách. Inspekční organizace a její zaměstnanci jsou odpovědni za její provádění. Zejména se nesmí stát přímo zainteresovanou stranou na projednávání konstrukcí, marketingu, používání provozu nebo údržby položek, které jsou předmětem inspekce nebo podobných položek, které by mohly způsobit střet zájmů. Nesmí existovat nepřiměřené, nepřípustné finanční a jiné podmínky. Jestliže ponecháme tento text v zákoně, mám strach, že porušujeme tyto mezinárodně přijaté normy a mohli bychom se postavit ze strany mezinárodní veřejnosti a mezinárodních resp. evropských organizací do špatného světla a mohlo by to vyvolat další potíže.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Bílému. Dále se hlásí do rozpravy pan poslanec Trojan.

Poslanec Zdeněk Trojan: Vážený pane předsedající, dámy a pánově, děkuji kolegovi Ježkovi za jeho připomínku a ctěné sněmovně se omlouvám. Můj druhý návrh týkající se změny v názvech oblastí, kde inspektoráty působí, odvolávám.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Ptám se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Pokud tomu tak není, rozpravu uzavírám a končím. Ptám se pana ministra, zda si ještě přeje vystoupit se závěrečným slovem. Ano.

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička: Vážený pane předsedající, jen velmi krátké vystoupení na závěr. Myslím, že pozměňovacích návrhů tady bylo více než je samotný text novely, která si neklade jiné ambice než začlenění Českého úřadu bezpečnosti práce do organizační struktury Ministerstva práce a sociálních věcí, a to z jediného důvodu - aby byla jasně definována odpovědnost a odpovědná osoba za tuto oblast, kterou by měl být ústavní činitel, který se zúčastní zasedání vlády. Celou tuto oblast, která skutečně dnes je z různých příčin značně nepřehledná, musíme neprodleně řešit po této organizační změně. Budete o tom samozřejmě informováni i při projednávání zákonů, které vyplývají z této organizační změny. Chtěl bych říci, že již minimálně třičtvrtě roku se pracovní skupina na ministerstvu zabývá touto problematikou, jak dále postupovat v celé této oblasti. Jako první nezbytný krok je právě třeba provést tuto organizační změnu.

Proto bych nedoporučoval, aby byly přijaty pozměňovací návrhy, které zde byly předneseny, ne proto, že by postrádaly logiku, ale proto, že už jdou nad rámec zamýšleného záměru, to je pouhého a čistého převedení Českého úřadu bezpečnosti práce do struktury centrálního orgánu státní správy, v jehož čele je ústavní činitel.

Návrh, který přednesl pan poslanec Syka, řeší jednu věc. Byl předpoklad, že novela zákoníku práce bude projednávána současně nebo na jednom plenárním zasedání parlamentu s novelou tohoto kompetenčního zákona. Protože je odloženo projednávání zákoníku práce až na březen, tímto pozměňovacím návrhem vlastně zakrýváme mezeru, která by vznikla, protože by do schválení novely zákoníku práce nebyl v České republice žádný orgán, oprávněný vydávat předpisy týkající se bezpečnosti práce. Je to tedy jen na zakrytí této mezery.

Proto bych doporučoval, aby byla přijata tato stručná novela tak jak je předložena a další kroky budou následovat při řešení celé spletité oblasti, která se nazývá bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

Řešení, které navrhujeme, není v rozporu s praxí některých vyspělých zemí, protože praxe se skutečně různí. Jsou možné různé modely.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu ministru Vodičkovi. Dámy a pánové, prosím vás o klid. Prosím, aby se slova ujal společný zpravodaj pan poslanec Jindřich Němčík.

Poslanec Jindřich Němčík: Pane předsedající, dámy a pánové, v rámci diskuse vznikly pozměňovací návrhy na základě vystoupení kolegů Štraita, Trojana, Syky a Bílého. Před tím než budeme hlasovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích, bych chtěl říci, že o některých z těchto návrhů jednal i garanční výbor a tyto návrhy v garančním výboru nebyly shledány jako návrhy, které by měly být akceptovány při projednávání tohoto zákona. Proto se neobjevily ani ve společné zprávě.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Než začneme hlasovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích, dovoluji si vás opět odhlásit a prosím vás o novou prezentaci.

Poslanec Jindřich Němčík: První pozměňovací návrh pana poslance Štraita zní: v článku 2, bod 3, § 2 odst. 2 za větu začínající "Ministr práce a sociálních věcí" vložit novou větu: "Jmenování se děje na základě návrhu předsedy Českého úřadu bezpečnosti práce."

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Štraita. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať to dá najevo v hlasování číslo 172. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování je skončeno. Pozměňovací návrh poslance Štraita nebyl přijat poměrem hlasů 49 pro, 46 proti, 33 se zdrželo, 2 nehlasovali.

Poslanec Jindřich Němčík: Druhý pozměňovací návrh vznikl z vystoupení kolegy Trojana, který navrhuje, aby v čl. 2, § 2 odst. 4 zněl text takto: "V § 5 se vypouští písm. a), dosavadní písm. b), c), d), e), f) a h) se označují jako písm. a), b), c), d), e), f) a g)."

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Rozhodneme o tomto pozměňovacím návrhu ve 173. hlasování.

Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování je skončeno.

Tento pozměňovací návrh nebyl přijat poměrem hlasů 45 pro, 51 proti, 36 se zdrželo. Prosím další.

Poslanec Jindřich Němčík: Druhý pozměňovací návrh kolega Trojan stáhl ještě v průběhu rozpravy, čili podle mého názoru nemusíme o něm hlasovat.

Dalším pozměňovacím návrhem je návrh kolegy Syky, který zní: Do čl. 2 návrhu připojit bod 8 tohoto znění: "za § 7a se vkládá nový § 7b, který zní: " Ministerstvo práce a sociálních věcí může stanovit pro všechny organizace a fyzické osoby provozující podnikatelskou činnost, které jsou v působnosti orgánů a organizací státního odborného dozoru - § 3 - vyhláškou bližší podmínky týkající se bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení, evidence a registrace pracovních úrazů, hlášení, provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení. Ministerstvo práce a sociálních věcí určuje vyhláškou, která technická zařízení se považují za vyhrazená"."

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Kdo podpoří pozměňovací návrh pana poslance Syky v hlasování č. 174, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko! Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování je skončeno.

Pozměňování návrh. pana poslance Syky byl přijat poměrem hlasů 132 pro, 2 proti, 4 se zdrželi hlasování, 1 nehlasoval.

Poslanec Jindřich Němčík: Posledním pozměňovacím návrhem je návrh kolegy Bílého, který doporučuje, aby v čl. 2 § 2 odst. 2 byl vypuštěn text "a organizace státního odborného dozoru zřízené Ministerstvem práce a sociálních věcí".

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana kolegy Bílého. Jedná se o 175. hlasování.

Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko! Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 22 pro, 51 proti, 60 se zdrželo hlasování a 9 nehlasovalo.

Poslanec Jindřich Němčík: Pane předsedající, nyní podle mého názoru můžeme hlasovat o zákonu jako celku.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Nyní tedy budeme hlasovat o celém vládním návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 574 a schválených pozměňovacích návrhů.

Kdo s návrhem souhlasí, ať hlasuje v hlasování č. 176. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování je skončeno.

109 poslanců hlasovalo pro, 4 proti, 29 se zdrželo hlasování a 3 nehlasovali. Konstatuji, že návrh zákona byl přijat.

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu společnému zpravodaji. Hlásí se pan místopředseda Vlach.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás na základě dnešního jednání organizačního výboru zdržel velmi krátce tím, že bych navrhl doplnění pořadu vlastně o jedno hlasování o usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se výjimečně upouští od projednávání zásad u návrhu poslance Karla Macha a Ivana Bečváře na vydání zákona.

XXVIII.

Návrh organizačního výboru na výjimečné upuštění od projednávání zásad u návrhu poslanců K. Macha a I. Bečváře na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 846

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu místopředsedovi Vlachovi. Budeme tedy hlasovat o návrhu usnesení.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ne, já jsem dal procedurální návrh a musíme tedy hlasovat o zařazení bodu na pořad.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Budeme tedy hlasovat o tomto procedurálním návrhu. Pan poslanec Kraus má faktickou poznámku.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: O návrhu se hlasuje bez rozpravy.

Poslanec Michal Kraus: Nemíním rozpravovat, chtěl bych mít faktickou poznámku. Nemyslím si, že by bylo dobrým zvykem o bodě, který už jsme jednou odhlasovali, že ho nebudeme projednávat, že bychom ho projednávali znovu. Domnívám se, že tím budeme zavádět do jednání parlamentu jakýsi chaos, kdy teoreticky bychom bod, který na začátku jednání nepřijmeme nebo odmítneme, na jeho konci budeme znovu projednávat. Myslím, že toto bychom si neměli vůbec zvykat. Divím se organizačnímu výboru, že k takovému návrhu vůbec přistoupil.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Budeme hlasovat o procedurálním návrhu. Pan poslanec Hurta se ještě hlásí.

Poslanec Josef Hurta: Vážený pane místopředsedo, vážení kolegové, souhlasím s předřečníkem a domnívám se, že bychom museli nejdříve revokovat své usnesení, které jsme přijali na začátku schůze. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Hlásí se pan místopředseda Vlach.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Samozřejmě, že ne, samozřejmě, že vy, kteří to říkáte, víte, že máme nový tisk na základě jednání další schůze organizačního výboru, který vám byl rozdán dnes v průběhu jednání.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Ještě jednou s faktickou poznámkou pan poslanec Kraus.

Poslanec Michal Kraus: Na to už mi nezbývá reagovat než tak, že je to prachobyčejný "vofuk", protože na tisku se změnilo pouze číslo. Myslím si, že na takovéto věci bychom si v této sněmovně opravdu neměli hrát.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Nicméně, domnívám se, že je třeba hlasovat o procedurálním návrhu zařadit tento tisk na pořad naší dnešní schůze. Ptám se tedy ve smyslu návrhu pana poslance Vlacha, kdo tento jeho návrh podpoří, ať to dá najevo v hlasování č. 177.

Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko! Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování je skončeno.

Procedurální návrh pana místopředsedy Vlacha byl přijat poměrem hlasů 80 pro, 53 proti, 9 se zdrželo hlasování a 7 poslanců nehlasovalo.

Přečtu tedy usnesení tisku 846:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s upuštěním od projednávání zásad u návrhu poslance Karla Macha a Ivana Bečváře na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve výborech Poslanecké sněmovny."

Kdo je pro tento návrh usnesení, ať to vyjádří hlasováním č. 178. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Hlasování bylo skončeno, návrh usnesení byl přijat v poměru hlasů 81 poslanců hlasovalo pro, 56 proti, 4 se zdrželi hlasování, 7 nehlasovalo.

S procedurálním návrhem se hlásí pan poslanec Tomáš Ježek.

XXIX.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích ve znění zákona č. 468/1991 Sb., zákona č. 68/1993 Sb. a zákona č. 189/1993 Sb., a občanský soudní řád, podle sněmovních tisků 766832

Poslanec Tomáš Ježek: Vážený pane místopředsedo, rozpočtový výbor přerušil jednání o vládním návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, neboť usoudil, že tento zákon je mimořádně důležitý z hlediska toho, jak dobré nebo jak špatné politické klima bude v budoucnosti v naší zemi vládnout.

Rozpočtový výbor je přesvědčen, že předloha zákona nedává ještě dobré záruky, že budou splněna náročná očekávání, která my všichni s tímto zákonem spojujeme, a že je proto třeba na předloze ještě pracovat. Rozpočtový výbor je připraven tuto práci vykonat. Navrhuji, aby Poslanecká sněmovna souhlasila s mým návrhem na odložení tohoto bodu do příští schůze. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Je to procedurální návrh na odložení bodu naší schůze č. 25, kterým je vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích. Dám o tomto návrhu pana předsedy rozpočtového výboru Tomáše Ježka hlasovat neprodleně.

Kdo je pro tento procedurální návrh, nechť pro něj hlasuje, hlasování č. 179. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování je skončeno.

Tento procedurální návrh byl přijat poměrem hlasů 135 pro, 1 proti, 4 se zdrželi hlasování, 8 poslanců nehlasovalo. Konstatuji, že tento bod byl vyřazen z programu 16. schůze.

Dalším bodem programu jsou

XXX.

Vládní návrhy, kterými se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 4. května 1993 v Praze, Dohoda mezi Českou republikou a Egyptskou arabskou republikou o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 29. května 1993 v Káhiře a Dohoda mezi Českou republikou a Polskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 16. července 1993 v Budapešti

Všechny tyto dohody jste obdrželi jako sněmovní tisku 570 a 621.

Z pověření vlády předložené dohody odůvodní místopředseda vlády a ministr financí pan Ivan Kočárník. Prosím pane místopředsedo, ujměte se slova.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, z pověření vlády České republiky předkládám Poslanecké sněmovně ke schválení tři dohody o podpoře a ochraně investic. Předkládané dohody, jak pan předsedající říkal, byly podepsány v roce 1993 v květnu s Egyptskou arabskou republikou a s Republikou Slovinsko a v červenci s Polskou republikou. Předkládané dohody zakotvují záruky obvykle poskytované investorům obou smluvních stran, jde zejména o závazek umožnit na svém území v souladu se svým právním řádem investice investorům druhého státu, dále pak princip národního zacházení a doložku nejvyšších výhod, dále záruky proti vyvlastnění majetku zahraničních investorů s výjimkou vyvlastnění na základě zákona ve veřejném zájmu a proti vyplacení okamžité adekvátní náhrady a konečně záruky volného převodu plateb, souvisejících s investicí do zahraničí ve volně směnitelné měně, jakož i způsob řešení sporů mezi investorem a přijímající smluvní stranou.

Platnost všech tří předkládaných dohod byla sjednána na dobu 10 let s tím, že v případě ukončení jejich platnosti platí sjednané podmínky pro zřízené investice po dobu dalších 10 let.

Předkládané dohody s Egyptem, Slovinskem a Polskem považuji z hlediska české ekonomiky za užitečné a doporučuji Poslanecké sněmovně, aby s nimi vyslovila souhlas.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP