Čtvrtek 17. února 1994

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Špačkovi a prosím pana poslance Jiřího Hájka. Nemám dalších přihlášek do rozpravy.

Poslanec Jiří Hájek: Pane předsedající, dámy a pánové, několik drobných pozměňujících návrhů, které hodlám přednést, nesměřují k ochraně nikoho, ale vycházejí z mé praxe právníka a jejich smyslem je předejít určitým konfliktním situacím v tak složitých vztazích, které nepochybně po přijetí zákona ať v takové či oné formě nastávat budou.

Především obecně navrhuji v obou tiscích, ať 724 či 599, které projednáváme, sjednotit terminologii tak, abychom užívali pojmy "byt" a "dům" všude tam, kde oba tyto tisky používají pojmy "budova" a "jednotka".

Dále navrhuji ze společné zprávy tisk 724 vypustit celý § 8 a z dalšího textu společné zprávy veškeré odvolávky na toto ustanovení. V souvislosti s tím ve vládním návrhu zákona tisk č. 599 stávající § 6 nahradit novým zněním takto:

Při prodeji prvého bytu v domě s byty určenými k prodeji učiní vlastník domu prohlášení, kterým se jeho dosavadní vlastnictví domu změní na vlastnictví zbývajících nepřevedených bytů a spoluvlastnictví společných částí domu. Odst. 2: Prohlášení podle předchozího odstavce musí mít písemnou formu. Práva z něho vyplývající vznikají vkladem do katastru nemovitostí. Odst. 3: Vkladuschopné prohlášení musí obsahovat tyto náležitosti: a) název katastrálního území, parcelní číslo pozemku, na kterém je dům postaven a číslo popisné podle údajů katastru nemovitostí, čísla bytů a nebytových prostor a pojmenování nebytových prostor, popř. popis jejich umístění v domě, pokud nejsou byty a nebytové prostory v domě očíslovány; b) popis bytů a nebytových prostorů, jejich příslušenství, jejich podlahovou plochu a popis vybavení bytu nebo nebytových prostorů; c) určení společných částí domu, včetně určení, které části domů budou společné vlastníkům jen některých jednotek; d) stanovení spoluvlastnického podílu vlastníků jednotek ke společným částem domu; e) název katastrálního území a parcelní číslo pozemku, který je předmětem převodu vlastnictví nebo předmětem jiných práv ve smyslu § 23 a určení práv k němu; f) práva a závazky týkající se domu, jeho společných částí a práva k pozemku, která přejdou z dosavadního vlastníka domu na vlastníky bytů. Odstavec 4: Prohlášení předkládá vlastník katastrálnímu úřadu spolu se smlouvou o prodeji prvého bytu.

Dále navrhuji ve vládním návrhu zákona v § 27 odst. 4 větě druhé vypustit slovo "nemovitosti" a nahradit slovy "nepřevedených bytech" a slovo "které" nahradit slovem "kterých", takže věta druhá tohoto ustanovení zní: "Zástavní právo vázne na nepřevedených bytech družstva, kterých se úvěry týkají."

Ke společné zprávě tisk 724 mám dva drobné návrhy. V § 12 slovo "odpovídají" nahradit slovem "ručí" a na konci věty vypustit slova "společně a nerozdílně" a vložit nový text, který zní "v poměru odpovídajícím jejich spoluvlastnickým podílům ", tedy nový text § 12 společné zprávy by zněl: "Členové společenství ručí vůči třetím osobám v poměru odpovídajícím jejich spoluvlastnickým podílům.".

Konečně vypustit v § 9 odstavec čtvrtý a nahradit jej tímto novým zněním: "Při hlasování má každý vlastník bytu jeden hlas. Je-li jednotka ve spoluvlastnictví více vlastníků, pak tito spoluvlastníci mají jeden společný hlas."

Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Hájkovi. Do rozpravy se dále hlásí pan poslanec Řezáč.

Poslanec Vladimír Řezáč: Vážený pane předsedo, vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegově, já zde nebudu navrhovat žádné složité konstrukce snižování ceny, i když bych se přimlouval za některé přednesené návrhy. Domnívám se, že je s podivem, pokud při některých

formách privatizace jsou používány účetní hodnoty nemovitostí, že vzbuzuje takovou nevůli, pokud se navrhuje určité snížení ceny bytů nebo nebytového prostoru při této navrhované úpravě. Nemohu souhlasit s kolegou, s panem poslancem Oto Fejfarem, pokud hovoří, že nelze regulovat tuto cenu, že by to bylo nesystémové. Ve většině vyspělých států světa i u nás je výše nájemného regulována.

Co je vlastně cena bytu? Je to vlastně kapitalizovaná renta nájemného. Jestliže je regulována samotná výše nájemného, pak by logicky mohla být regulována i výše ceny takové nemovitosti, ve které je uspokojována potřeba bydlení. Domnívám se, že je rovněž účelné, aby zákonná úprava preferovala verzi, která umožní maximální privatizaci bytů ve prospěch jejich nájemců, aby co nejvíce lidí bydlelo v bytě v jejich soukromém vlastnictví, čímž se omezí počet nájemních vztahů, neboť výsledkem bude jinak řešení, které se tu někdy předjímá; pak samozřejmě tyto byty skoupí někteří podnikatelé, kteří mají na to dostupný kapitál, a budeme řešit v podstatě my nebo vláda - stále problém, že pronajímatelé budou chtít zvýšit nájemné, nájemci budou chtít regulovat a snížit nájemné. Bude tedy jedině žádoucí, když počet těchto nájemních vztahů bude snížen a když co nejvíce lidí bude uspokojovat svoji potřebu bydlení v bytě, který bude jejich vlastnictvím.

Pokud byste nepřisvědčili těm návrhům, které složitým způsobem navrhovaly určité snížení ceny bytu nebo nebytového prostoru, domnívám se, že by bylo v každém případě alespoň spravedlivé, aby cena bytu nebo nebytového prostoru v případech, kdy se byt převádí do vlastnictví stávajícího nájemce z vlastnictví obce nebo obchodní i společnosti s účastí státu nebo obce, nepřevyšovala platnou úřední cenu podle cenových předpisů platných ke dni účinnosti tohoto navrhovaného zákona, tj. toho času vyhláška MF č. 393/1991 Sb., ve znění vyhlášky č. 110/1992 Sb. a vyhlášky č. 611/1992 Sb.

Vzhledem k tomu alternativně navrhuji, aby návrh byl doplněn v § 7 v tomto znění: "Cena bytu a nebytového prostoru. Odst. 1: Cena bytu a nebytového prostoru v budově a cena pozemku se sjednává dohodou prodávajícího a kupujícího. Odst. 2: Dohodnutá cena bytu podle odstavce 1 nesmí převýšit cenu podle cenových předpisů platných ke dni účinnosti tohoto zákona, (odkaz pod čarou na tři citované vyhlášky, tj. vyhláška MF 393/01 Sb., ve znění vyhlášky č. 110/92 Sb. a vyhlášky č. 611/92 Sb., a text odstavce 2 pokračuje), pokud se byt převádí do vlastnictví stávajícího nájemce z vlastnictví obce, obchodní společnosti s účastí státu nebo obce."

Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Řezáčovi a ptám se, zda si ještě někdo přeje vystoupit v rozpravě. Ano. Pan poslanec Výborný. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Miloslav Výborný: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, dámy a pánové, předesílám, že nebudu přednášet žádný pozměňovací návrh. Když pan ministr Dyba včera odůvodňoval vládní návrh zákona, stavěl se poněkud rezervovaně ke společné zprávě a nevím, jak by se stavěl k tomu vládnímu návrhu zákona dnes, když zaznělo v dnešní i včerejší rozpravě tolik pozměňovacích návrhů, že jenom orientace v těchto pozměňovacích návrzích bude nepochybně velmi obtížná.

Protože se navrhovaný zákon zcela nepochybně dotkne nejméně statisíců obyvatel tohoto státu, jsem přesvědčen, že je třeba přijmout zákon co nejlepší, a to i za tu cenu, že bude přijmut o několik dnů déle. Sám jsem vždy patřil k těm, kteří se domnívali, že tento zákon měl být předložen sněmovně už dávno, nebo že měl být schválen už Federálním shromážděním. Dovolím si však v tuto chvíli říci, že množství pozměňovacích návrhů je takové, že jejich důkladné a zevrubně posouzení, zejména výborem ústavně právním - a zřejmě také hospodářským - si alespoň z pohledu výboru ústavně právního - mohu-li to v tuto chvíli říci i po poradě se zpravodajkou - vyžádá nejméně jeden den práce. Nejméně jeden den práce.

V tuto chvíli velmi důtklivě prosím, abyste vyhověli procedurálnímu návrhu pana poslance Marka Bendy, neboť přistoupit k hlasování o obrovské sumě pozměňovacích návrhů bez jejich důkladného rozboru v parlamentních výborech by dle mého mínění nebylo příliš zodpovědné zejména z hlediska konečného tvaru tohoto zákona. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Výbornému. Přeje si ještě někdo vystoupit v rozpravě? Než rozpravu ukončím, připomněl bych, že jsou zde procedurální návrhy pana poslance Vorlíčka, dále pana poslance Bendy a pana poslance Tomáše Sojky, který pokud se nemýlím - požadoval, abychom před ukončením rozpravy hlasovali o těchto procedurálních návrzích. Je to tak, pane poslanče? Prosil bych upřesnění vašeho procedurálního návrhu.

Poslanec Tomáš Sojka: Ještě jednou opakuji, vzhledem k tomu, že společná zpráva výrazně mění vládní tisk, doporučuji, aby sněmovna projednávala návrh zákona ve znění vládní předlohy, to znamená tisku 599, a jednotlivá ustanovení uvedená ve společně zprávě byla chápána jako jednotlivé pozměňovací návrhy, o kterých se bude hlasovat jednotlivě.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Pane poslanče, domnívám se, že to náš jednací řád neumožňuje.

Poslanec Tomáš Sojka: Pane předsedající, pokud vím, tak jsme již v některých případech takto postupovali. Nedomnívám se, že by to nějakým výraznějším způsobem měnilo možnost projednávání tohoto návrhu.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Pane poslanče, trvám na svém vyjádření, že nám nynější jednací řád tento způsob projednávání neumožňuje. V tomto momentě ukončuji rozpravu.

Budeme hlasovat o procedurálních návrzích. Je zde první procedurální návrh pana poslance Vorlíčka, který navrhuje, abychom po skončení rozpravy, což jsme právě učinili, přerušili projednávání tohoto bodu do příští schůze, to je do 17. schůze. Než dám hlasovat o tomto bodě, všechny vás odhlásím a poprosím, abyste se znovu přihlásili.

Faktická poznámka pan poslanec Honajzer.

Poslanec Jiří Honajzer: Pane předsedající, chtěl bych vás požádat, aby před hlasováním zazněly všechny procedurální návrhy, aby se sněmovna mohla orientovat v tom, o čem vlastně bude hlasovat. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Znovu tedy upřesním. O procedurálních návrzích budeme hlasovat v pořadí, v jakém byly podány. První procedurální návrh je procedurální návrh pana poslance Vorlíčka, který navrhuje, abychom přerušili projednávání tohoto bodu do příští schůze, to je do 17. schůze.

Další procedurální návrh, který jsem zaznamenal, je procedurální návrh poslance Marka Bendy přerušit tento bod tak, aby se k problematice mohl sejít výbor ústavně právní a hospodářský, a aby se dalším projednáváním zabývalo politické grémium.

S faktickou poznámkou pan poslanec Výborný.

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedající, omlouvám se vám, ale jsem hluboce přesvědčen, že o procedurálním návrhu pana poslance Sojky, který sice nebudu věcně podporovat, je třeba hlasovat, neboť to náš jednací řád v § 25 a) a v § 71 připouští.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Přistupuji na tento výklad našeho měkkého jednacího řádu podle výkladu předsedy ústavně právního výboru a omlouvám se panu poslanci Sojkovi.

Budeme tedy nejprve hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Sojky tak, jak jej přednesl.

Faktická poznámka poslanec Marek Benda.

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, souhlasím s návrhem pana dr. Výborného, že je o tomto návrhu nutné hlasovat. Podle mě se mělo hlasovat spíše na začátku rozpravy než po skončení, ale rozhodně je třeba hlasovat nejprve o procedurálních návrzích a pak o tomto návrhu, který zjevně není procedurální.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Je pravda, že v § 25 a) je řečeno to, na co jsme se odvolávali při výkladu tedy, že byl-li návrh projednáván ve výboru a byla vypracována písemná zpráva obsahující změny, projednává Česká národní rada návrh ve znění této zprávy, pokud se Česká národní rada neusnese jinak. Myslím si, že návrh měl tedy zaznít jako procedurální, když jsme vkročili do tohoto bodu, protože v § 26 odst. 3 je "o návrzích týkajících se způsobu projednávání se hlasuje před projednáváním věci". Ne před ukončením rozpravy, proto jsme s kolegou Ledvinkou podávali tento výklad, protože před projednáním věci nebylo rozhodnuto o odlišné proceduře než uvádí § 25 a). Proto uprostřed rozpravy nejde změnit způsob projednávání - alespoň podle mého názoru - s odkazem na tyto dva paragrafy.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: S faktickou poznámkou pan poslanec Sojka.

Poslanec Tomáš Sojka: Pane místopředsedo, domnívám se, že tomu tak není, a byl bych rád, aby sněmovna rozhodla hlasováním o tom, zda na můj návrh přistupuje či nikoliv. Domnívám se, že v tuto chvíli by nic nezměnilo na tom, kdyby můj návrh padl na začátku rozpravy a nebo jestli jej přijmeme v tuto chvíli.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Přikláním se k tomuto návrhu pro jednoduchost věci. Rozhodneme o návrhu pana poslance Sojky hlasováním, a to ihned.

Dávám tedy hlasovat o tom, kdo podporuje návrh pana poslance Sojky, ať to dá najevo hlasováním, jehož č. je 167. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování je skončeno.

Procedurální návrh pana poslance Sojky nebyl přijat poměrem hlasů 56 pro, 72 proti, 15 se zdrželo hlasování, nehlasovali 4.

Dále tedy hlasováním rozhodneme o procedurálním návrhu pana poslance Vorlíčka.

Už jsem jej dvakrát citoval. Myslím, že je možno hlasovat o něm ihned.

Kdo podpoří návrh pana poslance Vorlíčka, ať to dá najevo v hlasování č. 168. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Tento procedurální návrh nebyl přijat poměrem hlasů 67 pro, 50 proti, 30 se zdrželo hlasování a jeden nehlasoval.

Poslanec Jozef Wagner: Prosím, abyste provedl novou registraci poslanců.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Ano. Mohu tak učinit nyní. Prosím, abyste se všichni znovu přihlásili.

Naposledy rozhodneme o procedurálním návrhu poslance Marka Bendy.

Kdo je pro tento návrh, ať to dá najevo ve 169. hlasování. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Hlasování bylo skončeno poměrem hlasů 105 pro, 7 proti, 30 se zdrželo hlasování, 7 nehlasovalo.

Procedurální návrh pana poslance Bendy byl přijat.

Přerušuji tento bod.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat dalším bodem.

XXVI.

Návrh na přeřazení poslankyně Marty Hubové z výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu do výboru petičního, pro lidská práva a národnosti, na vlastní žádost

S faktickou poznámkou pan poslanec Kužílek.

Poslanec Oldřich Kužílek: Dámy a pánové, dovolte, abych jako předseda poslaneckého klubu požádal o zařazení nového bodu programu s názvem " Přeřazení paní poslankyně Hubové z výboru kulturního do výboru petičního, pro lidská práva a národnosti. na její žádost".

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Kužílkovi. Slyšeli jste procedurální návrh, o kterém se hlasuje bez rozpravy, a to ihned.

Dávám tedy hlasovat o zařazení tohoto bodu.

Kdo podpoří tento návrh, ať to dá laskavě najevo v hlasování č. 170. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh byl přijat poměrem hlasů 114 pro, 8 proti, 19 se zdrželo, 3 nehlasovali.

Prosím pana poslance Kužílka.

Poslanec Oldřich Kužílek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych přednesl návrh na přeřazení paní poslankyně Hubové z výboru kulturního do výboru petičního, pro lidská práva a národnosti, na její vlastní žádost, neboť do tohoto výboru směřovala od začátku svého poslaneckého působení, ale vlivem rozdělování míst na začátku volebního období jí to nebylo umožněno. Nyní to okolnosti umožňují. Dohodl jsem to myslím s předsedy téměř všech poslaneckých klubů. Většina klubů vyjádřila předběžný souhlas. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Dámy a pánové, slyšeli jste návrh. Otevírám rozpravu k tomuto bodu, jak je mou povinností. Ptám se, kdo se hlásí do rozpravy. Prosím, hlásí se pan poslanec Bílý. Pane poslanče, upozorňuji vás, že je to bod nazvaný - přeřazení paní poslankyně Hubové.

Poslanec Jiří Bílý: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vládo, kolegově a kolegyně, chtěl bych upozornit, že tady činíme přesun v jednotlivých výborech Parlamentu a přitom máme spoustu restů, a to v přesunech do jednotlivých výborů.

Během roku se struktura Parlamentu změnila, a přitom jednotlivé kluby nemají dostatečné zastoupení a dokonce tento Parlament je blokuje.

Měli bychom přistoupit na základě spravedlnosti k tomu, že buď splníme všechny požadavky, nebo jen požadavky některých. Jestliže ale chceme tak činit, měli bychom činit spravedlivě. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Bílému. Ptám se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Pokud tomu tak není, rozpravu uzavírám a končím.

Budeme hlasovat o návrhu usnesení:

"Poslanecká sněmovna odvolává paní poslankyni Martu Hubovou z výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a volí paní poslankyni Martu Hubovou do výboru petičního, pro lidská práva a národnosti."

Ptám se, kdo podpoří toto usnesení, ať to dá najevo ve 171. hlasování. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Konstatuji, že usnesení bylo přijato poměrem hlasů 107 pro, 10 proti, 18 se zdrželo hlasování, 10 nehlasovalo.

Budeme pokračovat dalším bodem programu, a tím je

XXVII.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona jste obdrželi jako sněmovní tisk 547 a společnou zprávu výborů k němu jako sněmovní tisk 821.

Z pověření vlády předložený návrh zákona odůvodní pan ministr práce a sociálních věcí Jindřich Vodička. Prosím pana ministra, aby se ujal slova. Sněmovnu prosím o klid.

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, kolegové z vlády, dámy a pánové, v souvislosti s projednáváním programu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro 90. léta uložila vláda dne 30. prosince 1992 pověřenému předsedovi Českého úřadu bezpečnosti práce a mně zpracovat ve spolupráci s místopředsedou vlády pověřeným řízením Úřadu pro legislativu a veřejnou správu návrh dalšího postupu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s tím související činnosti Českého úřadu bezpečnosti práce.

Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo na základě tohoto úkolu návrh nového organizačního začlenění Českého úřadu bezpečnosti práce, podstatně měnícího jeho postavení. Český úřad bezpečnosti práce je zatím podle platného znění kompetenčního zákona ústředním orgánem státní správy v oblasti bezpečnosti práce s pravomocemi vyplývajícími z tohoto postavení.

Návrh nové právní úpravy, jež vám vláda na základě mého návrhu předkládá, předpokládá změnu tohoto dosavadního postavení Českého úřadu bezpečnosti práce, to je změnu z ústředního orgánu státní správy na orgán státní správy podřízený Ministerstvu práce a sociálních věcí a v důsledku toho přenesení řady dosavadních kompetencí Českého úřadu bezpečnosti práce na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Toto ministerstvo se má tedy stát ústředním orgánem státní správy i v oblasti bezpečnosti práce. Český úřad bezpečnosti práce by však nadále řídil inspektoráty bezpečnosti práce a organizace státního odborného dozoru.

Na Ministerstvo práce a sociálních věcí se tedy přenáší zejména zodpovědnost za celkové řízení bezpečnosti práce v České republice a i ve vztahu k mezinárodnímu okolí. Současně se stane nositelem legislativních kompetencí na tomto úseku. Přijetím navrhované úpravy bude dosaženo mj. i sladění organizačního začlenění orgánů a organizací státního odborného dozoru nad bezpečností práce v České republice s organizačním začleněním obdobných orgánů ve vyspělých zemích, zejména v zemích evropské unie. Přijetím zákona rovněž dojde ke snížení počtu ústředních orgánů státní správy, v jejichž čele nestojí člen vlády. Současně se navrhovanou úpravou vytvářejí organizační předpoklady pro ratifikaci a realizaci mezinárodních úmluv číslo 81 a 129 o pracovní inspekci, jak to předpokládá podepsaná generální dohoda ČR na letošní rok.

Doporučuji proto, aby Poslanecká sněmovna vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 2/1969 o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, ve znění pozdějších předpisů, a zákon číslo 174 z roku 1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, schválila. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu místopředsedovi a nyní prosím společného zpravodaje výborů pana poslance Jindřicha Němčíka, aby odůvodnil společnou zprávu výborů.

Poslanec Jindřich Němčík: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte, abych vás seznámil se společnou zprávou, která byla projednána na zasedání výborů, které se věnovaly této zákonné předloze.

Návrh zákona projednal hospodářský výbor, zemědělský výbor a výbor pro sociální politiku a

zdravotnictví. Shodně všechny tyto výbory konstatují, a tak to dělá i společná zpráva, že doporučují Poslanecké sněmovně předložený vládní návrh zákona schválit. Dovolte mi, abych v souladu se společnou zprávou vás ještě informoval, že ústavně právní výbor se usnesl, že pro nedostatek času předložený vládní návrh zákona neprojednal.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu společnému zpravodaji a otvírám rozpravu, do níž se zatím písemně přihlásil pan poslanec Štrait. Uděluji mu slovo.

Poslanec Jaroslav Štrait: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánově, nezakrývám, že jsem na rozpacích, jak se k předloze kompetenčního zákona zachovat. Těžiště naší rozpravy o bezpečnosti práce bude pochopitelně až v souvislosti s novelou zákoníku práce. Už nyní avizuji, že nepovažuji za dobré, když se z úřadu bezpečnosti práce stává organizace podřízená Ministerstvu práce a sociálních věcí. Nejen že nesouhlasím s centralizací jako s principem, ale je ohrožena i nezávislost rozhodování. Součástí ministerstva, které je kompetentní v otázkách tvorby pracovních norem a předpisů, bude složka, která bude provádět i kontrolu. Rozprava zde již před časem byla vedena v souvislosti s ustavením NKÚ, které tehdy bylo nahrazeno Ministerstvem státní kontroly. Je zde zjevná analogie.

V této souvislosti upozorňuji na nárůst pracovních úrazů i při klesající průmyslové výrobě. Zvláštním fenoménem jsou třeba i problémy zahraničních dělníků, jak ukázala i rozprava v našem výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Také i výsledky inspekce mezinárodní organizace práce ze Ženevy, kterou zde prováděli pan Hammer z Anglie, paní Godardová z Francie a pan Smidt z Nizozemí, nejsou příliš povzbudivé a lichotivé. Mám tuto důvěrnou zprávu MOP, nazvanou Zpráva tripartitní mise o účinnosti inspekce práce, tady s sebou.

Současně také upozorňuji, že podřízení úřadu bezpečnosti práce ministerstvu je jen jednou z možných cest, jak upravit vztahy kontroly bezpečnosti práce, vlády a parlamentu. Jsou země, kde bezpečnost práce je velmi akceptována a přímo ji řídí parlamenty. Jinde ovšem je zas naopak přísná centralizace.

V závěru svého krátkého vystoupení podávám pozměňovací návrh. V článku 2 bod 3 § 2 odst. 2 navrhované novely v závěru za větou, která začíná "Ministr práce a sociálních věcí" a končí "odborného dozoru." vložit novou větu která zní: "Jmenování se děje na základě návrhů předsedy Českého úřadu bezpečnosti práce." A dále navrhuji odstavec "přehled inspektorátů bezpečnosti práce" atd. atd. To je všechno, předám pozměňovací návrhy. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Štraitovi a ptám se, kdo se dál hlásí do rozpravy. Pan poslanec Vačkář.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP