Pátek 3. prosince 1993

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Syky. 130. hlasování na této schůzi.

Kdo podporuje tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Display nereaguje, chvíli počkejte, až se vyjasní, zda budeme moci hlasovat, nebo ne. Prosím, hlasování zahájeno.

Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo.

Pro odevzdáno 141 hlasů, proti 3, zdrželo se 11. Je zcela zjevné, že tento pozměňovací návrh byl přijat.

Pane společný zpravodaji, zbývá ještě nějaký pozměňovací návrh?

Poslanec Jan Zahradníček: Už nezbývá. Čtvrtým vystupujícím byl pan poslanec Vrzal, který posléze svůj návrh stáhnul. To znamená, pane předsedo, že můžeme hlasovat o celém znění předložené novely plus připomínky ve společné zprávě. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat o vládním návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony podle sněmovního tisku č. 612 ve znění společné zprávy výborů podle sněmovního tisku 720 a schválených pozměňovacích návrhů.

Kdo souhlasí s předneseným návrhem, dejte to prosím ve 131. hlasování najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro odevzdáno 116 hlasů, proti 5, 35 se zdrželo, 2 nehlasovali. Tento vládní návrh zákona byl přijat.

Děkuji panu ministru Vodičkovi i panu společnému zpravodajovi Zahradníčkovi za práci, kterou pro tento návrh zákona vykonali.

Přistupujeme k bodu jedenáctému. Je to

XI.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 614719

Předložený vládní návrh zákona jste obdrželi jako sněmovní tisk 614. Odůvodní jej ministr práce a sociálních věcí pan Jindřich Vodička. Žádám vás, pane ministře, ujměte se slova.

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, předložený návrh zákona představuje dílčí novelizaci tří základních zákonů v oblasti nemocenského pojištění. Z věcného hlediska tvoří navrhované změny několik ucelených okruhů. Dovolte mi jednotlivé okruhy blíže charakterizovat a odůvodnit.

Především se navrhuje úprava dosavadní maximální hranice pro výpočet nemocenského. Navrhujeme zvýšit maximální hranici pro výpočet nemocenského a ostatních dávek nemocenského pojištění nahrazujících ušlý příjem. Dosud platná maximální hranice, přestože byla stanovena od 1. ledna letošního roku, stále více znevýhodňuje v nemocenském pojištění osoby s příjmem vyšším, než činí průměrná mzda, a v současné době se již dotýká 40 % zaměstnanců.

Navrhuje se zvýšit dosavadní částku této hranice ze 190 Kč na 270 Kč. To bude znamenat, že nejvyšší nemocenské bude zvýšeno cca o 1700 Kč za kalendářní měsíc. Bude tak moci dosáhnout částky téměř 5700 Kč.

Toto zvýšení se bude týkat výpočtu nemocenských dávek ve všech systémech, tj. zaměstnanců, příslušníků ozbrojených sil i osob samostatně výdělečně činných. Protože se podle platné úpravy peněžitá pomoc v mateřství, podpora při ošetřování člena rodiny a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství stanoví obdobným způsobem jako nemocenské, promítne se automaticky zvýšení hranice též do maximální výše těchto dávek. Zvýšení této maximální hranice výpočtového základu bude mít rozpočtový dopad cca 1,2 mld. korun ročně. Vzhledem k tomu, že výběr pojistného na nemocenské pojištění je vyšší než výdaje na dávky nemocenského pojištění odvozované z vyměřovacího základu, není třeba zvyšovat sazby pojistného. Zvýšením zavedené hranice se tak dosáhne v podstatě rovnováhy mezi příjmy z pojistného a výdaji na uvedené dávky nemocenského pojištění.

V souvislosti s úpravou výpočtu dávek nemocenského pojištění je třeba dále uvést, že se navrhuje změnit i některé podmínky pro nárok na přídavky na děti. Přídavky na děti dnes náležejí osobám účastným nemocenského pojištění, které mají nezaopatřené děti a kromě toho mají ve svém zaměstnání předepsaný, tj. plný pracovní úvazek a odpracovaly všechny pracovní směny. Tyto poslední dvě podmínky spojené s principy státní ekonomiky ztrácejí s postupující privatizací a novými ekonomickými podmínkami své opodstatnění. Proto se je navrhuje zrušit. Podmínkou nároku na přídavky na děti tedy má být jen účast na nemocenském pojištění a nezaopatřenost dětí.

Podmínky nároku na přídavky na děti a na jednorázové dávky, tj. podporu při narození dítěte a pohřebné, se dále mění u osob samostatně výdělečně činných, a to v návaznosti na zavedení dobrovolné účasti těchto osob na nemocenském pojištění, které právě před chvílí bylo schváleno. Vzhledem k tomu, že výplata těchto dávek není kryta pojistným na sociální zabezpečení, nýbrž je hrazena ze státního rozpočtu, navrhuje se, aby tyto dávky náležely všem osobám samostatně výdělečně činným, pokud budou účastny důchodového zabezpečení. Ruší se tedy vazby těchto dávek na účast na nemocenském pojištění.

Další věcný okruh se týká změn v oblasti nemocenské péče v ozbrojených silách. Zde se především provádějí úpravy vyplývající ze zavedení zdravotního pojištění, aby předpisy nemocenské péče a zdravotního pojištění byly ve vzájemném souladu.

Dále se upravuje okruh dávek, tj. ruší se překonané věcné dávky. Jedná se o výběrovou a dětskou rekreaci, neboť nadále není důvod, aby tyto dávky byly jen u příslušníků ozbrojených sil součástí systému pojištění.

Konečně se sjednocuje procentní sazba nemocenského u příslušníků ozbrojených sil se sazbou platnou pro zaměstnance.

Kromě těchto úprav se v návrhu zákona provádějí v jednotlivých článcích některá legislativní zpřesnění, která vycházejí zejména z úprav provedených jinými právními předpisy. Účinnost zákona se navrhuje dnem 1. ledna 1994, tj. shodně s novelizací zákona o pojistném a zákona o sociálním zabezpečení.

Pokud jde o společnou zprávu výborů, navrhuje se v ní sjednocení procentní sazby peněžité pomoci v mateřství se sazbou platnou pro nemocenské. S tímto návrhem lze souhlasit. Prosím proto, aby poslanecká sněmovna schválila vládní návrh s touto úpravou.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu ministrovi práce a sociálních věcí Jindřichu Vodičkovi. Žádám, aby se slova ujal společný zpravodaj výborů, pan poslanec Václav Krása. Odůvodní společnou zprávu výborů. Obdrželi jste ji jako sněmovní tisk 719.

Poslanec Václav Krása: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně a poslanci, dovolte, abych uvedl zpravodajskou zprávu vládního návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 54/1956 o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon 32 z roku 1957 Sb. o nemocenské péči v ozbrojených silách ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 88 z roku 1968 Sb. o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění ve znění pozdějších předpisů, který byl projednán jako tisk č. 614 ve znění společné zprávy, kterou jste obdrželi jako tisk 719.

Protože pan ministr podrobně odůvodnil předlohu zákona, nebudu se již k meritu zákona vracet a seznámím vás přímo se zpravodajskou zprávou.

Návrh projednaly výbory rozpočtový, hospodářský a jako gesční výbor výbor pro sociální politiku a zdravotnictví. Výbor rozpočtový i výbor hospodářský projednaly návrh bez připomínek a doporučí jej ke schválení. Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví také doporučuje s předlohou zákona vyslovit souhlas, a to s jedinou připomínkou kolegy poslance Janečka, který navrhl v čl. č. III za bod č. 6 vložit nový bod č. 7, kterým se v § 8, odst. 2 č. 67 nahrazuje číslem 69. Tato změna znamená srovnání peněžní podpory v mateřství s nemocenským pojištěním. Celkový náklad této změny je zhruba 56 mil. Vzhledem k tomu, že rozpočet na sociální pojištění je větší než 115 mld. korun, není tato změna podstatná a ministerstvo práce a sociálních věcí s ní vyslovilo souhlas.

Z tohoto důvodu navrhuji, pane předsedo, aby poslanecká sněmovna předlohu zákona schválila ve znění společné zprávy. Dovolím si vás požádat, abyste otevřel rozpravu.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu společnému zpravodajovi. Otevírám rozpravu. Jako první se do ní přihlásila paní poslankyně Hana Lagová. Je zatím poslední písemně přihlášenou do rozpravy. Prosím všechny, kdo chtějí vystoupit v rozpravě, aby si to rozmysleli a podali přihlášku. Po projevu paní poslankyně Lagové míním rozpravu uzavřít.

Poslankyně Hana Lagová: Pane předsedo, dámy a pánové, chtěla bych se k uvedené předloze vyjádřit v podobě doplňujícího návrhu tak, jak uvedl společný zpravodaj s jedinou navrženou úpravou ve společné zprávě, něco obdobného jsme při projednávání opomenuli. Dovolím si proto tento návrh předložit.

Jde o doplněk v čl. I zařadit za bod č. 8 nový bod 9 stejného znění tak, jak je ve společné zprávě: v § 25, odst. 5 se číslo 67 nahrazuje číslem 69.

Zdůvodnění: tento paragraf 25 se týká podpory při ošetřování člena rodiny. Protože návrhem zákona ve znění společné zprávy dojde ke sjednocení sazby peněžité pomoci v mateřství a nemocenského, je logické a účelně upravit tuto sazbu také u této dávky, tj. u podpory při ošetřování člena rodiny. Rovněž v dohodě s vedením ministerstva práce a sociálních věcí sděluji, že ekonomický dopad lze pokrýt v rámci rozpočtové kapitoly ministerstva.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji paní poslankyni Lagové. Nejsou další písemné přihlášky do rozpravy, nikdo se nehlásí z místa, proto rozpravu uzavírám.

Táži se pana ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičky, zda si přeje pronést závěrečné slovo.

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička: Myslím, že není třeba pronášet závěrečné slovo. Pozměňovací návrh paní poslankyně Lagové rád podporuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu ministrovi a udílím slovo společnému zpravodaji panu poslanci Václavu Krásovi a žádám ho, aby připravil jediný pozměňovací návrh pro hlasování sněmovny.

Poslanec Václav Krása: V rozpravě vystoupila pouze paní kolegyně Lagová, která přednesla tento pozměňovací návrh:

V článku I zařadit za bod 8 nový bod 9 tohoto znění: "v § 25, odst. 5 se číslo 67 nahrazuje číslem 69".

Prosím, abyste dal o tomto pozměňovacím návrhu hlasovat.

Předseda PSP Milan Uhde: Návrh podporují předkladatel i společný zpravodaj.

Než přistoupíme k hlasování, oznamuji, že všechny odhlašuji. Prosím, abyste se svými magnetickými kartami znovu přihlásili k přítomnosti. Budeme hlasovat o jediném pozměňovacím návrhu, který vznesla paní poslankyně Lagová. Tento návrh má podporu předkladatele i společného zpravodaje. Jde o 132. hlasování na této schůzi.

Kdo podporuje předložený pozměňovací návrh, dejte to najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Bylo odevzdáno 133 hlasů, nikdo proti, 3 se zdrželi. Tento pozměňovací návrh byl vysokou většinou hlasů přijat.

Poslanec Václav Krása: Pane předsedo, protože ve zprávě nezazněly další pozměňovací návrhy, žádám vás o hlasování o celé předloze zákona.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat o vládním návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců ve znění pozdějších předpisů, zákon 32/1957 Sb., o nemocenské péčí v ozbrojených silách ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění ve znění pozdějších předpisů podle sněmovního tisku 614 ve znění společné zprávy výborů podle sněmovního tisku 719 a schváleného pozměňovacího návrhu.

Kdo souhlasí s předneseným návrhem vládního zákona, ať to dá ve 133. hlasování najevo tím, že stiskne tlačítko a zvedne ruku.

Kdo je proti tomuto návrhu? Zdržel se hlasování? Pro bylo odevzdáno 140 hlasů, nikdo proti, 3 se zdrželi a jeden nehlasoval. Vládní návrh zákona byl přijat. Děkuji panu ministru práce a sociálních věcí Jindřichu Vodičkovi a děkuji společnému zpravodaji výborů panu poslanci Václavu Krásovi.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Tím se nám podařilo projednat 11. bod naší schůze. Přistoupíme k projednání dalšího bodu. Tím je

XII.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů a zákon ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění ve znění pozdějších předpisů

Předložený vládní návrh zákona, který jste obdrželi jako sněmovní tisk 623, odůvodní ministr zdravotnictví Luděk Rubáš, kterého prosím, aby se ujal slova.

Ministr zdravotnictví ČR Luděk Rubáš: Vážený pane předsedající, pane premiére, vážená vládo, vážené poslankyně a poslanci, dovoluji si vám předložit jako první zákon, který předkládám této sněmovně, návrh novely zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotní pojištění a zákon 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.

Předkládaný návrh nemá za cíl řešit zásadním způsobem problematiku zdravotního pojištění. Taková úprava si vyžádá určitý čas a ministerstvo zdravotnictví počítá s jejím předložením v průběhu příštího roku. Účelem navrhované úpravy je postihnout v oblasti zdravotního pojištění jen ty změny, které vyplývají z dosavadní aplikace zdravotního pojištění a z procesu transformace systému zdravotního a sociálního pojištění. Nebylo by totiž účelné, aby v obou systémech docházelo k odlišným právním úpravám, pokud to odlišení nemá žádný závažný důvod.

V návrhu jsou obsaženy dvě významné změny. Jedna z nich se týká posunutí lhůt pro placení záloh na pojistné osobami samostatně výdělečně činnými z dosavadního placení dopředu na placení pozadu. Druhá významnější úprava se pak dotýká občanů České republiky, kteří po rozdělení ČSFR pobírají důchod ze Slovenské republiky, i když mají trvalý pobyt na území České republiky. Navrhovanou úpravou se docílí toho, že tyto osoby bude možno zařadit do okruhu pojištěnců, za které platí zdravotní pojištění stát.

Dovolte mi ještě, abych vznesl takovou technickou poznámku, která se týká samotného merita věci. Technickým nedopatřením se stalo to, že v předloze, kterou máte před sebou, je uveden článek I, odstavec 1, který měl z této předlohy po vypuštění analogického ustanovení v zákonu o pojistném na sociální pojištění vypadnout. Čili prosím, abyste předložili návrh společného zpravodaje, který navrhne vypuštění tohoto článku z navrhovaného zákona. Ostatní navrhované změny se týkají zejména zpřesnění okruhu pojištěnců a dále zpřesnění některých ustanovení, upravujících vyměřovací základ u osob zaměstnaných. Prosím sněmovnu o podporu mého prvního návrhu zákona. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu ministru Rubášovi a prosím společného zpravodaje výborů pana poslance Františka Pluhaře, aby se ujal slova a odůvodnil předloženou společnou zprávu, kterou jsme obdrželi jako tisk 718.

Poslanec František Pluhař: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážená sněmovno, dovoluji si předložit společnou zprávu výborů poslanecké sněmovny Parlamentu k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Společnou zprávu projednaly výbory pro sociální politiku a zdravotnictví, hospodářský výbor a rozpočtový výbor na svých schůzích v listopadu 1993 a doporučují sněmovně návrh tohoto zákona ke schválení s úpravami, jak jsou uvedeny na přední straně společné zprávy. Pro upřesnění je třeba dodat, že výbor pro sociální politiku a zdravotnictví přednesl další zásadní změny, které ovšem nebyly do společné zprávy zařazeny, protože nebyly přijaty výborem hospodářským a výborem rozpočtovým. Doporučuji sněmovně, aby návrh změny zákona, tak jak je ve společné zprávě, přijala.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu společnému zpravodaji za odůvodnění společné zprávy výborů a otevírám rozpravu k tomuto bodu pořadu. Jako první se přihlásil pan poslanec Janeček, kterého prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Josef Janeček: Vážené kolegyně a kolegové, jedná se mi o dva pozměňující návrhy vyloženě technického rázu. Předkládám je spíše proto, aby mohly být ještě překontrolovány. Je to článek II bod 4, kde v poslední větě se říká: "které byly zaměstnanci poskytnuty za dobu před vznikem jeho nemocenského pojištění". Vzdor tomu, že nemocenské pojištění je spravováno Správou sociálního zabezpečení, myslím si, že by bylo logičtější vázat tyto příjmy před vznikem zdravotního pojištění, protože zdravotní pojištění, které je spravováno Všeobecnou zdravotní pojišťovnou - t.j. asi nějaké nedopatření. V § 15 odstavec 2 myslím, že bychom mohli použít v písmenu d) obdobnou dikci jako je v zákonu o nemocenském, tzn., že by ta dikce byla místo "nedoplatky pojistného" - "nejstarší nedoplatky pojistného". Protože takhle by mohlo dojít k tomu, že budou zaplaceny ty nejmladší a ty nejstarší propadnou. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Janečkovi a prosím předsedu výboru pana poslance Syku, aby se ujal slova.

Poslanec Martin Syka: Pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych přednesl pozměňující návrh, který byl obsažen v usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví a který nebyl zařazen do společné zprávy. Pokládám ho za důležitý a výbor se na něm usnesl, čili bych si dovolil za výbor předložit návrh na změnu v systému přerozdělení, vyplývající z toho, ze náklady zdravotní péče na důchodce jsou dle propočtu třikrát vyšší než na jiného občana výdělečně činného. I v souvislosti se sníženou platbou pojistného státem kladu tento pozměňující návrh: V § 14, odstavec 3 se slovo "polovina" nahrazuje slovy "60 %". Dosavadní bod číslo 10 se přečísluje, za dosavadní bod číslo 10 se vkládají nové body, které znějí: V § 21, odstavec 2 se slova "dva podíly" nahrazují slovy "tři podíly". V odstavci 3 se slova "ze součtu poloviny" nahrazují slovy "ze součtu 60 %". Na konci odstavce se slovo "dvakrát" nahrazuje slovem "třikrát". V odstavci 4 se slovo "polovina" nahrazuje slovy "60 %". V odstavci 5 se slovo "polovina" nahrazuje slovy "60%". To je pozměňovací návrh vyplývající z usnesení výboru pro sociální politiku, zdravotnictví.

Nyní bych prosil pana předsedajícího, aby před ukončením rozpravy ve smyslu toho, že výbor pro sociální politiku a zdravotnictví potřebuje ještě projednat jeden pozměňující návrh, učinil návrh zákona předmětem hlasování až po 15minutové přestávce. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Sykovi a prosím pana poslance Rymeše, aby se ujal slova.

Poslanec Ladislav Rymeš: Vážený pane premiére, vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovoluji si předložit pozměňující návrh k § 7, odstavec 2. Větu, která v předloze zní: "Záloha na pojistné je splatná od 1. dne kalendářního měsíce, na který se platí, do 8. dne následujícího kalendářního měsíce", navrhuji pozměnit takto: "Záloha na pojistné je splatná od 1. do 20. dne téhož kalendářního měsíce."

Nebude-li tento pozměňovací návrh přijat, nezaplatí osoby samostatně výdělečně činné zdravotní pojištění za měsíc leden 1994 a na úkor ostatních plátců ho v tomto období mohou využívat.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Rymešovi. Ještě jeden poslanec se hlásí do diskuse. Máte slovo.

Poslanec Jiří Faifr: Pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, navrhuji tento pozměňovací návrh: Vypustit ze společné zprávy druhý návrh, to znamená k čl. II za bod 4 se vkládá druhý bod č. 5, který zní: "v § 3 odst. 6 se číslovka 77 nahrazuje číslovkou 65". Navrhuji, aby toto bylo ze společné zprávy vypuštěno.

Rovněž doporučuji sněmovně, aby nepřijala návrh pana poslance Syky.

Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že v současné době dochází k transformaci zdravotnictví, není možné odebírat všem zdravotním pojišťovnám vyšší sazby nebo vyšší platby za státem placené osoby a na úkor toho pak vůči ostatním zdravotním pojišťovnám přerozdělovat jednotlivé částky za státem placené pojištěnce. Můj názor je, že by se to mělo řešit až v dalším zákoně, který bude přijat dejme tomu v příštím roce. Tam by se všechny platby měly upřesnit a ujasnit, určit pravidla, jakým způsobem se bude podílet stát za pojištěnce, za které bude muset platit a jakým způsobem budou bonifikovány pojišťovny, které budou mít tyto občany jako své pojištěnce.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Slovo má společný zpravodaj pan poslanec Pluhař.

Poslanec František Pluhař: Vyhovím přání ministra zdravotnictví Rubáše a podám pozměňovací návrh vypustit z čl. I odst. 1.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Dámy a pánové, jako další se hlásí pan poslanec Hájek.

Poslanec Josef Hájek: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, podávám pozměňovací návrh k dikci společné zprávy v případě, že neprojde návrh mého předřečníka, který doporučoval v čl. II vypustit bod 5, to znamená v § 3 odst. 6 se číslovka 77 nahrazuje číslovkou 65. V případě, že tento návrh či vypuštění nebude sněmovnou akceptováno, doporučuji i rozpočtově přijatelný kompromis, to znamená úpravu ve smyslu změny číslovek takto: V § 3 odst. 6 se číslovka 77 nahrazuje číslovkou 70. Celá tato procentní transakce znamená částku cca 1 mld. Kč. To znamená, že o tuto částku by se asi jednalo v případě přijetí mého pozměňovacího návrhu.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Hájkovi. Nemám žádnou další přihlášku do rozpravy. Chystám se vyhovět procedurálnímu návrhu předsedy příslušného výboru, ale zároveň bych rád využil času k tomu, abych zahájil rozpravu k dalšímu bodu.

Dámy a pánové, ač nerad, vyhlašuji třináctiminutovou přestávku do 14.40 hodin.

(Schůze přerušena ve 14.27 hodin.)

(Jednání opět zahájeno ve 14.38 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dalším bodem našeho pořadu je

XIII.

Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu ČR za 1. - 3. čtvrtletí 1993

Tuto zprávu jste obdrželi jako sněmovní tisk 745. Prosím, abyste zaujali svá místa ve sněmovní síni, abych mohl předat slovo panu místopředsedovi vlády a ministru financí Ivanu Kočárníkovi, který byl vládou pověřen, aby nám tuto zprávu odůvodnil. Prosím pana místopředsedu vlády, aby se ujal slova.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP