Pátek 3. prosince 1993

Poslanec Jan Zahradníček: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte abych uvedl vládní návrh zákona (sněmovní tisk 612) ve znění společné zprávy, kterou jste obdrželi jako tisk 720.

Sociální zabezpečení prochází v současné době postupným procesem transformace na systém odpovídající podmínkám tržního hospodářství. Zákonem č. 589/1992 Sb., který nabyl platnosti 1. ledna letošního roku, se zavádí povinné placení pojistného na sociální zabezpečení, které zahrnuje pojistné na důchodové zabezpečení, pojistné na nemocenské pojištěni a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

Dnes předkládaná novela zákona se především týká osob samostatně výdělečně činných. V současné právní normě je tato kategorie plátců povinna platit nemocenské pojištění. Novelizace zavádí dobrovolné placení tohoto pojištění, povinností však zůstává platit na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

Další významná právní úprava spočívá v jednoprocentním snížení pojistného na státní politiku zaměstnanosti.

Osob samostatně výdělečně činných se týká další snížení odvodového zatížení v roce 1994, které spočívá v odstranění časové nejasnosti v placení pojistného. To znamená, že v roce 1994 bude osobou samostatně výdělečně činnou splaceno jen deset splátek pojistného. Tím se sjednotí krok splatnosti pojistného s ostatními plátci.

Nezanedbatelným důvodem, proč se novelizuje tento zákon, je i fakt, že jeho platnost končí 31. 12. 1993 a provádějí se v něm též některé legislativní úpravy, vyplývající ze vzniku České republiky.

V novelizaci zákona č. 188 Sb. se řeší problém tzv. sociálních hospitalizací, tj. pobytu osob ve zdravotnických zařízeních z jiných důvodů než z důvodů léčebných. Navrhuje se zavést placení určité finanční úhrady těmito osobami a okresními úřady v prospěch zdravotnických zařízení, která se o tyto osoby starají.

Navrhuje se dále zvýšení sociálních dávek náležejících členům rodin občanů, konajících službu v ozbrojených silách, zejména zaopatřovacího příspěvku, aby výše těchto dávek nezaostávala za mzdovým vývojem.

Doporučuji proto vládní návrh zákona s úpravami vyplývajícími ze společné zprávy výborů PSP schválit, jak to učinily svým usnesením výbory, které tuto novelizaci projednávaly. Byl to výbor garanční - pro sociální politiku a zdravotnictví, výbor rozpočtový a výbor hospodářský. Téměř všechny připomínky, které jsou ve společné zprávě, pocházejí z garančního výboru, který je přijal svým usnesením na listopadové schůzi. Připomínku, o které se zde zmínil pan ministr v bodě 31, přijal výbor hospodářský.

Děkuji vám za pozornost. Pane předsedo, můžete zahájit rozpravu.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu společnému zpravodaji a otvírám rozpravu. Jako první se přihlásila a slovo dostává paní poslankyně Eva Fischerová, připraví se paní poslankyně Hana Lagová.

Poslankyně Eva Fischerová: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, dovolte mi při projednávání novely zákona č. 589/92 Sb. a zákona 100/88 Sb. a některých dalších zákonů připomenout několik pro některé z vás zdánlivě zcela zanedbatelných skutečností.

Programovým prohlášením vlády ČR byla deklarována určitá koncepce sociální politiky. Z kapitoly č. 5 programového prohlášení vlády si dovoluji citovat: "V návaznosti na daňovou reformu předloží vláda zákonné úpravy systému financování politiky zaměstnanosti odděleného od státního rozpočtu, založeného na příspěvcích zaměstnavatelů, zaměstnanců, samostatně výdělečně činných osob a případně státu. Aby byli občané vhodným způsobem zajištěni pro případ nemoci a stáří, vláda předloží návrh nové zákonné úpravy všeobecného důchodového a nemocenského pojištění. Jeho financování se oddělí od státního rozpočtu a změní se na soustavu samostatných pojišťovacích ústavů financovaných z příspěvků zaměstnavatelů, zaměstnanců a samostatně podnikajících osob, případně státu." Konec citátu.

Z projednávaného parlamentního tisku 612720 o státním rozpočtu je zřejmé, že vláda v oblasti sociální politiky s odděleným financováním od státního rozpočtu zatím nepočítá a nelze vyloučit, že nepočítá vůbec. V současné situaci vidím finanční zajištění sociálního zabezpečení občana možná poněkud atypicky. Jde podle mého názoru o jakýsi ze zákona vynucený smluvní vztah, kde jedna ze stran, tj. občan, nemá přesně vymezená práva. Je totiž zcela jasné, že za dané situace je mimo možnost občana rozhodnout o tom, co se stane s přebytkem finančních prostředků, které zaplatil pro zákonem specifikovaný účel. O způsobu využití těchto prostředků se totiž rozhodne bez vůle i vědomí občana.

Co tedy, dámy a pánové, vlastně děláme? Do jisté míry něco podobného, co jsme kritizovali v nedávné minulosti a je tomu tak proto, že zatím v oblasti sociální politiky není naplňováno programové prohlášení vlády ČR.

Vrátím se do přímé souvislosti s projednávanou právní normou. Ruší se povinné nemocenské pojištění. Opouští se režim solidarity zdravého s nemocným a bohatého s chudým. Snižuje se výběr pojistného na státní politiku zaměstnanosti. Optimistické prognózy Ministerstva práce a sociálních věcí se velmi pravděpodobně nebudou krýt s realitou. Měli bychom naopak pojistné na sociální politiku zaměstnanosti ponechat v původní výši a do vytvoření vládou proklamovaných sociálních fondů prostředky spravovat na přísně účelových účtech. Případná manipulace, tj. využití těchto prostředků k jiným účelům, by měla být podmíněna souhlasem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Jistým pozitivem projednávané právní normy bezesporu je zvýšení stropu vyměřovacího základu pro výpočet nemocenských dávek. Ale vážené kolegyně a kolegové, pro koho? Pro občany s vyššími příjmy, ti potřebnější, kteří vydělávají méně, např. neúplné rodiny, zůstávají dále bez pozitivní změny v této oblasti. Ve snaze přispět v mezích svých možností značně omezených k dodržování programového prohlášení vlády mi proto dovolte podat dva pozměňovací návrhy:

1. Článek č. I, bod 14, § 7 odst. 1 navrhuji vypustit.

2. Článek druhý, § 147 f), odst. 1 - stávající text navrhuji nahradit textem novým: "Nemocenské pojištění osob samostatně výdělečně činných je povinné."

V případě přijetí tohoto návrhu dosah změny v dalším textu upravit.

Děkuji vám za pochopení a za podporu.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji paní poslankyni Fischerové. Slovo má paní poslankyně Hana Lagová, připraví se pan poslanec Martin Syka.

Poslankyně Hana Lagová: Pane předsedo, dámy a pánové, dovoluji si předložit jeden pozměňovací návrh. V návrhu zákona (sněmovní tisk 612) se mj. navrhuje doplnit také zákon ČNR č. 482/91 Sb., o sociální potřebnosti ve znění pozdějších předpisů. V tisku 612 se toto doplnění nachází na straně 38 v čl. IV. Tam se navrhuje doplnit odst. 4 v původním § 3.

Opakuji, že doporučuji tento odstavec vypustit s následujícím zdůvodněním. Domnívám se, že zákon o sociální potřebnosti dostatečně vymezuje, kdo je a kdo není sociálně potřebný. Za druhé se domnívám, že tato formulace je poněkud matoucí i pro pracovníky ve výkonu státní správy v této oblasti, a za třetí si myslím, že občan se zpravidla stane sociálně potřebným z mnoha jiných dalších důvodů než jen proto, ze se nemocensky nepojistil. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji paní poslankyni Lagové. Slovo má pan poslanec Martin Syka. Je posledním písemně přihlášeným do rozpravy.

Poslanec Martin Syka: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, přihlásil jsem se s jedním pozměňovacím návrhem, nicméně chtěl bych se s vámi podělit o to, že výbor pro sociální politiku a zdravotnictví se touto novelou zabýval velmi zevrubně. Tuším, že dokonce třikrát jsme přerušovali jednání, čili skutečně jsme velmi důkladně zvažovali veškeré věci předložené v novele. Tím spíš mě udivuje - a velice otevřeně to říkám pozměňovací návrh paní poslankyně Fischerové, o kterém si nejsem jist, že zazněl při projednávání ve výboru. Trochu se mi nelíbí, že nyní bez hlubších znalostí by sněmovna měla rozhodovat o jedné ze základních věcí, která je obsažena v tomto návrhu vlády novely zákona.

K oblasti sociálních hospitalizací, která tady byla zmíněna jak předkladatelem, tak zpravodajem, musím konstatovat, že výbor nebyl plně spokojen s předloženým materiálem. Jednání bylo skutečně hluboké a důsledné a já, i když jsme posléze nedospěli k podstatnějším změnám v tomto systému, musím a jsem podle mého povinen zde sdělit, že tento systém sociálních hospitalizací není přípraven nejefektivněji.

Protože je to systém fakultativní, není to systém obligatorní, a protože se váže na další změny, které v rozpravě na výboru sdělil ministr zdravotnictví, výbor hlasováním vyjádřil podporu tomuto návrhu. Vlastní věc, ke které jsem se přihlásil, je věc obsažená ve společné zprávě, věc určitých sankcí, o kterých mluvil ministr práce a sociálních věcí. V usnesení hospodářského výboru, které jsme dostali při našem posledním projednávání, se mluvilo o obecném principu, o nutnosti zabývat se touto oblastí i vzhledem ke státní správě. Tuším, že to bylo hlavně z tohoto důvodu, jednání jsme přerušili a nechali si vypracovat další materiály, které jsme zvažovali. Nyní se zde ve společné zprávě objevil bod 31. Myslím si, že to není nejšťastnější řešení.

Dovolte, abych vám předložil pozměňovací návrh v tom smyslu, aby tento bod 31 obsažený ve společné zprávě byl vypuštěn a nahrazen textem. V § 17 odst. 2 se vypouštějí slova: "Od obdržení žádosti o jeho vrácení nebo" a na konci se připojují tyto věty. "Požádal-li plátce pojistného nebo jeho právní nástupce o vrácení přeplatku na pojistném a příslušná správa sociálního zabezpečení vrátila přeplatek na pojistném po uplynutí lhůty stanovené pro rozhodnutí o přeplatku na pojistném, odkaz 39, je povinna zaplatit úrok z přeplatku za dobu po uplynutí této lhůty ve výši 140 % diskontní úrokové sazby České národní banky platné první den kalendářního čtvrtletí; pro den platby přeplatku na pojistném platí obdobně § 19 odst. 2.

Za žádost o vrácení přeplatku na pojistném se považuje vždy podání přehledu podle § 15 odst. 1, vyplývá-li z něho přeplatek na pojistném. Odkaz 39 zní: § 49 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád)."

Domnívám se, že tento pozměňovací návrh lépe vystihuje tento problém. Nicméně, myslím si, pokud přijmeme pro oblast správy sociálního zabezpečení tento mechanismus, měl by příslušný výbor zvažovat i vyřešení ostatních orgánů státní správy. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Sykovi. Protože žádnou další písemnou přihlášku do rozpravy nemám, dávám slovo panu poslanci Vrzalovi, který se hlásí z místa. Prosím, kolegyně, kolegové, rozmyslete si své přihlášky, jinak rozpravu uzavřu.

Poslanec Ivan Vrzal: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, chtěl bych se vyjádřit k témuž problému, ke kterému se vyjádřil pan ministr a teď v rozpravě kolega Syka. Týká se určité pokuty nebo penále za nedodržení termínu při vrácení záloh správou sociálního zabezpečení. Mám signály od řady plátců sociálního zabezpečení, že správa sociálního zabezpečení nedodržuje termíny na vrácení záloh, které ji stanovuje zákon. Plátce sociálního pojištění, pokud se opozdí s platbou, je penalizován částkou 0,3 % za každý započatý kalendářní den. Z toho důvodu, v duchu usnesení hospodářského výboru, jsme obdobnou formulaci zahrnuli do společné zprávy, aby stejné penále bylo uplatněno vůči správě sociálního zabezpečení v rámci rovnosti fyzických nebo právnických osob před zákonem. Pokud nevyhovuje formulace penále a kolega Syka navrhl jinou formulaci, která by zakotvovala, že bude platit úrok ve výši diskontní sazby plus 40 % diskontní sazby, což je 14procentní úrok.

Domnívám se, že jeho návrh zakotvuje nerovnost opět. Navrhuji, aby tento úrok nebyl 140 % diskontní sazby.

Dávám pozměňovací návrh upravující pozměňovací návrh kolegy Syky, aby slova - "140 % diskontní sazby" byla nahrazena slovy - "110 %". Když si vynásobíte 0,3 % za každý den 365 dny v roce, vyjde vám právě tato sazba.

Z toho důvodu navrhuji, aby pojišťovna byla penalizována úplně stejnou sazbou jako je penalizován plátce pojistného při nedodržení termínu. Děkuji vám.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Vrzalovi. Protože se už nikdo do rozpravy nehlásil, rozpravu uzavírám. Žádám pana ministra práce a sociálních věcí dr. Jindřicha Vodičku o sdělení, zda si přeje pronést závěrečné slovo. Prosím, pane ministře.

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička: Děkuji, pane předsedo. Vyjádřil bych se velice stručně k návrhům, které zde zazněly. Sněmovna při sestavování programu tohoto zasedání odmítla návrh poslance Grulicha, uložení vládě přednést odpočet plnění programového prohlášení do konce ledna příštího roku.

Paní poslankyně Fischerová de facto zde určité hodnocení plnění programového prohlášení vládou provedla. O tom tedy nebudu hovořit. Zmíním se o pozměňovacích návrzích. směřujících k tomu, aby osoby samostatně výdělečně činné byly nadále účastny povinně nemocenského zabezpečení. Nadále doporučuji sněmovně, aby nepřijala tento pozměňovací návrh, aby umožnila osobám samostatně výdělečně činným se dobrovolně přihlašovat k nemocenskému zabezpečení, protože dávky z tohoto zabezpečení vyplácené mají nahrazovat užší zisk. U osob samostatně výdělečně činných po dobu nemoci většinou ke snižování zisku nedochází. Proto ta dávka také zde neplní ten účel, který plní u osob zaměstnaných.

K pozměňovacímu návrhu paní poslankyně Lagové vypustit z článku IV odst. 4 s odůvodněním, že vlastně osoba samostatně výdělečně činná, která nebude účastna dobrovolně nemocenského zabezpečení vypadá z okruhu osob posuzovaných podle zákona o sociální potřebnosti a nemá nárok na dávky, stane-li se sociálně potřebnou. Tento odstavec toto neříká. Ten říká pouze to, že ta část dávek nemocenského zabezpečení je odečítána od dávek, které jsou vypláceny v rámci sociální potřebnosti. To znamená, nejsem-li účasten nemocenského zabezpečení, neberu nemocenskou ve výši 500,- Kč, ale jsem sociálně potřebný 500,- Kč, nedostanu nic. Zde se to vykrývá. Je-li ale spočítána moje sociální potřebnost dejme tomu na 5 000, - Kč, já bych nemocenské pobíral 500,- Kč, ale nepobírám, protože nejsem přihlášen k nemocenskému zabezpečení, dostanu dávky sociální potřebnosti ve výši 4 500,- Kč minus tu nemocenskou, kterou nedostávám, protože jsem se odhlásil z nemocenského pojištění. Myslím si, že tento článek by měl být v zákonu zachován.

K návrhu pana poslance Vrzala. Jsem nadále přesvědčen, že orgán státní správy, který disponuje prostředky daňových poplatníků, a ničím jiným, pouze těmito, by měl samozřejmě za svou liknavost, kterou způsobí újmu osobám fyzickým nebo právnických, tuto újmu uhradit, ale neměl by být penalizován.

Přimlouvám se za řešení, které předložil pan poslanec Syka, které staví Českou správu sociálního zabezpečení na úroveň jiných orgánů státní správy, které spravují daně.

Zde je toto řešení stejné, čili, aby toto řešení pro Českou správu sociálního zabezpečení bylo stejné jako pro správce daně, způsobí-li újmu svým plátcům. A toto přesně obsahuje návrh pana poslance Syky. Proto tento návrh podporuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu ministru práce a sociálních věcí Jindřichu Vodičkovi. Slovo má společný zpravodaj výborů pan poslanec Zahradníček, prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Jan Zahradníček: Děkuji pane předsedo. Vyjádřil bych se k připomínce paní poslankyně Fischerové, která vystoupila v rozpravě jako první. Řekl bych, že její návrh vlastně vyrušil ten základní pilíř té filozofie, která je ve vládní předloze. Výbor garanční nedoporučil tuto připomínku na výboru, a proto paní poslankyně Fischerová ji uplatňuje nyní.

S pozměňovacím návrhem pana poslance Syky souhlasím. Jinak nesouhlasím s vypuštěním odstavce článku IV, co navrhla paní poslankyně Lagová.

Pane předsedo, myslím, že bychom mohli začít hlasovat.

Předseda PSP Milan Uhde: Je zde ještě přihláška pana poslance Honajzera, předsedy klubu ODS.

Poslanec Jiří Honajzer: Pane předsedo, dámy a pánové, chtěl bych požádat v tomto okamžiku o to, zda-li by nemohla být učiněna desetiminutová přestávka pro jednání klubů, případně: zda-li bychom s ohledem na hodinu, která právě je, mohli mít polední přestávku, kterou by bylo možno použít ke schůzce klubů. Potom bychom se mohli vrátit k hlasování o tomto zákonu.

Nechávám na vašem zvážení, jak tuto situaci vyřešíte, a prosím o podporu jednoho z mnou navrhovaných řešení.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Honajzerovi. Mám pro sněmovnu tento návrh. Znám desetiminutové nebo čtvrthodinové přestávky, které nebývají dodrženy. Proto doporučuji v tuto chvíli přerušit naše jednání, obnovit je ve 13.30 hodin a v polední přestávce si odbudou zasedání kluby, které to považují za potřebné. Přeji vám dobrou chuť, pokračujeme ve 13.30 hodin.

(Schůze přerušena ve 12.14 hodin.)

(Jednání opět zahájeno ve 13.44 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme pokračovat v přerušeném jednání. O slovo se přihlásil pan ministr práce a sociálních věcí Jindřich Vodička, který - nemýlím-li se tímto projevem otevře rozpravu. Prosím, pane ministře.

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička: Ano, pane předsedo. Dovolte mi, abych otevřel rozpravu.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan ministr práce a sociálních věcí otevřel rozpravu. Hlásí se do ní pan poslanec Ivan Vrzal. Má slovo.

Poslanec Ivan Vrzal: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, po rozpravě, kterou jsme vedli s předkladatelem zákona a s ostatními ministry i s ministrem financí, jsem se rozhodl, že stáhnu svůj pozměňovací návrh nikoliv z toho důvodu, že by z faktického hlediska byl špatný, ale z toho důvodu, že v současné době zatím sociální pojištění neexistuje na nezávislé bázi od státního rozpočtu, není to samostatná právnická osoba, není to samostatný fond. Toto ustanovení bude namístě v okamžiku, kdy oddělíme hospodaření sociálního fondu od státního rozpočtu. Vzhledem k tomu, že se jedná, jak bylo vysvětleno panem ministrem práce a sociálních věcí, o sociální daň v současné době, měla by platit původní obdobná ustanovení ve správě daní a poplatků. Z toho důvodu stahuji svůj doplňující návrh k pozměňovacímu návrhu kolegy Syky.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Ivanu Vrzalovi, uzavírám rozpravu, protože nevidím žádné další přihlášky do ní, a prosím pana společného zpravodaje výborů Jana Zahradníčka, aby připravil k hlasování pozměňovací návrhy. Prosím, pane společný zpravodaji.

Poslanec Jan Zahradníček: Děkuji, pane předsedo. Pozměňovacími návrhy jsme se již vyjádřili s panem ministrem před přestávkou, proto můžeme začít s hlasováním.

První, kdo vystoupil v rozpravě, byla paní poslankyně Fischerová, která vznesla svůj první pozměňovací návrh, který se týká článku I bodu 14 § 7 odst. 1 vypustit. Nesouhlasím.

Předseda PSP Milan Uhde: Vyjádření předkladatele i společného zpravodaje je negativní. 127. hlasování se bude týkat pozměňovacího návrhu paní poslankyně Evy Fischerové.

Kdo podporuje tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo.

Pro odevzdáno 57 hlasů, proti 72, 10 se zdrželo, 4 nehlasovali. První pozměňovací návrh poslankyně Evy Fischerové nebyl přijat.

Pane společný zpravodaji, pokračujte.

Poslanec Jan Zahradníček: Druhý pozměňovací návrh se týká článku II § 145 F odst. 1. První stávající větu textu nahradit novým textem: "Nemocenské pojištění osob samostatně výdělečně činných je povinné." Nesouhlasím.

Předseda PSP Milan Uhde: Slyšeli jste komentář společného zpravodaje. 128. hlasování na 15. schůzi.

Kdo podporuje druhý pozměňovací návrh poslankyně Evy Fischerové, ať to dá najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo.

Pro 53, proti 80, zdrželo se 11, 1 nehlasoval. Nebylo dosaženo nadpoloviční většiny, návrh nebyl přijat.

Prosím, pane společný zpravodaji.

Poslanec Jan Zahradníček: Druhá paní poslankyně, paní poslankyně Lagová, vyslovila svůj pozměňovací návrh v tom smyslu, aby se vypustil z článku IV § 3 odst. 4. Nesouhlasím.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu paní poslankyně Hany Lagové. Slyšeli jste komentář. 129. hlasování.

Kdo podporuje tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo.

Pro odevzdáno 56, proti 79, zdrželo se 11, 2 nehlasovali. Tento pozměňovací návrh nebyl přijat.

Prosím, pane společný zpravodaji.

Poslanec Jan Zahradníček: Třetím vystupujícím byl pan předseda Syka, který navrhl za prvé vypustit celý bod 31 ze společné zprávy. Souhlasím.

Budeme hlasovat ještě o tomto doplnění a musím tento pozměňovací návrh ještě jednou přečíst, abyste věděli, o čem budete hlasovat.

V § 17 odst. 2 se vypouštějí slova "od obdržení žádosti o jeho vrácení nebo" a na konec se připojují tyto věty: "Požádá-li plátce pojistného nebo jeho právní nástupce o vrácení přeplatku na pojistném a příslušná správa sociálního zabezpečení vrátila přeplatek na pojistné po uplynutí lhůty stanovené pro rozhodnutí o přeplatku na pojistném, odrážka pod čarou § 49 zákona 71/1967 Sb., o správním řízení, správní řád, je povinna zaplatit úrok z přeplatku za dobu po uplynutí této lhůty ve výši 140 % diskontní úrokové sazby České národní banky platné první den kalendářního čtvrtletí prodejem platby přeplatku na pojistném platí obdobně § 19 odst. 2. Na žádost o vrácení přeplatků na pojistném se považuje vždy podání přehledů podle § 15 odst. 1, vyplývá-li z něho přeplatek na pojistném."

To je celý pozměňovací návrh pana poslance Syky. Souhlasím.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP