Pátek 15. října 1993

Začátek schůze Poslanecké sněmovny

15. října 1993 v 9.05 hodin

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka, místopředseda PSP P. Tollner a 136 poslanců.

Za vládu České republiky: ministr kultury J. Kabát, ministr zdravotnictví L. Rubáš.

Předseda PSP Milan Uhde: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zahajuji přerušené jednání 13. schůze Poslanecké sněmovny. Všechny vás vítám a jsem rád, že jste se dostavili v dostatečném počtu v den, který se původně nepředpokládalo, že budeme jednat. Zjišťuji, že se identifikační kartou do této doby přihlásilo k účasti 84 poslanců, je to dostatečný počet, jsme schopni se usnášet.

Budeme pokračovat v projednávání vládního návrhu zákona o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl. Prosím ale o klid. Nejen prosím, ale žádám důtklivě. Nedá se v této atmosféře pracovat. Projednávání tohoto bodu jsme přerušili v době, kdy byla ukončena rozprava, byly vám rozdány přednesené pozměňovací návrhy v písemné podobě, máte je před sebou.

Nyní se táži pana ministra kultury dr. Jindřicha Kabáta, zda se chce k rozpravě vyjádřit a použít práva přednést závěrečné slovo. Prosím, pane ministře.

Ministr kultury ČR Jindřich Kabát: Vážené dámy, vážení pánové, včera ještě večer jsme probírali doslova do posledního písmene všechny varianty znění a domnívám se, že celý včerejšek vedl k tomu, že za mnoha odstavci mnoho lidí v dobrém mohlo tušit něco, co tam nebylo. Já se domnívám, že tento zákon je průhledný, že je věcný a že je jasný a že není o čem pochybovat, že většina věcí se dá vyřešit hlasováním o pozměňovacích návrzích a že není k celé věci co dodat. Tímto se vzdávám svého závěrečného slova.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu ministrovi a svěřuji slovo paní společné zpravodajce výborů poslankyni Jiřině Pavlíkové, aby se i ona vyjádřila k rozpravě a případné přednesla své závěrečné slovo. Paní poslankyně, prosím.

Poslankyně Jiřina Pavlíková: Děkuji, vážený pane předsedo, vážení kolegové, vážení hosté, ani já nebudu své závěrečné slovo dále protahovat, k jednotlivým bodům sdělím stanovisko tak, jak bylo včera dohodnuto v průběhu hlasování.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji paní poslankyni Pavlíkové a přistoupíme k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Prosím paní společnou zpravodajku, aby tyto návrhy předkládala jeden po druhém, v pořadí, v jakém jsou uvedeny v písemném materiálu.

Faktická poznámka paní poslankyně Lojdové má v tuto chvíli přednost.

Poslankyně Kateřina Lojdová: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já mám jenom jednu technickou poznámku, co se týče mého pozměňovacího návrhu č. 1, který zní nahradit slova: "v § 2 odst. 2" slovy "v § 1" zde je v textu, který jsme dostali odst. 1, kde je chyba. Já jsem do záznamu i v dokumentech, které jsem předala, zpravodaji říkala odst. č. 2. Takže aby nedošlo k mýlce. Takže opakuji, má to správně znít nahradit slova "v § 2 odst. 2" slovy "v § 1 odst. 2".

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji paní poslankyni Lojdové, že nás upozornila na chybu. Doufám, že si všichni toto znění opravili. Hlásí se ještě pan místopředseda Tollner s oznámením, že má náhradní kartu č. 2. Předtím se hlásil pan poslanec Macháček, že má náhradní kartu č. 4. Já to všechno zaznamenávám a prosím paní poslankyni Pavlíkovou, aby se ujala své povinnosti.

Poslankyně Jiřina Pavlíková: Využila bych této situace, kdy opravujeme chyby. Při kontrole se stenozáznamem vystoupení kolegy Payna jsem zjistila, že nedopatřením při přepisování - ale ve stenozáznamu je ještě jeden pozměňující návrh, který jsem si tady poznamenala a dovolila bych si vám ho přímo citovat v průběhu hlasování tehdy, až dojdeme k pozměňovacím návrhům, které vzešly z jeho vystoupení. Pokud je možno s tím souhlasit, budu ráda.

Předseda PSP Milan Uhde: Myslím, že je možno to takto řešit. Prosím.

Poslankyně Jiřina Pavlíková: Děkuji. Jako první s konkrétními pozměňovacími návrhy vystoupila v rozpravě poslankyně Pavlíková. Já bych si dovolila teď využít své situace, že jsem to přímo já a požádala bych sněmovnu, abych mohla svůj první návrh - první, který se týká § 7 odst. 1, stáhnout. Během rozpravy, která pak následovala, vystoupili další a stejný problém řeší daleko precizněji. Takže bych poděkovala sněmovně za souhlas s tím, že tento svůj návrh stáhnu.

Předseda PSP Milan Uhde: Vzhledem k tomu, že byla předtím uzavřena rozprava, je třeba tento návrh paní poslankyně Pavlíkové podrobit hlasování.

Kdo souhlasí, aby tento návrh paní poslankyně Pavlíkové byl stažen, ať to dá najevo zvednutím ruky a stisknutím příslušného tlačítka. Kdo je proti tomuto návrhu, kdo se zdržel hlasování? Jde o 126. hlasování na této schůzi. Hlasování bylo ukončeno.

Pro bylo odevzdáno 109 hlasů, proti 1, zdrželi se 2, nehlasovali 2. Návrh byl přijat, neboť bylo docíleno nadpoloviční většiny, která je 58 potřebných hlasů. Děkuji vám.

Prosím paní poslankyni, aby postupovala dále.

Poslankyně Jiřina Pavlíková: Děkuji i já. Další návrh směřoval k tomu, aby za současný § 8 byl vsunut nový § tohoto znění: "Výrobce audiovizuálního díla může nabídnout k uložení v Archivu negativ a rozmnožovací materiály za podmínek dohodnutých ve smlouvě mezi ním a Archivem."

Předkladatelé tento návrh doporučují, souhlasí se zařazením.

Předseda PSP Milan Uhde: Předkladatel souhlasí s tímto návrhem. Táži se sněmovny, kdo podporuje tento pozměňovací návrh, ať to dá najevo příslušným způsobem ve 127. hlasování, které v tuto chvíli začalo.

Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování bylo ukončeno.

Pro 109 hlasů, nikdo proti, zdrželi se 3, nehlasovalo 6.

Při šedesátihlasovém nadpolovičním kvoru je možno konstatovat, že návrh byl přijat. Prosím, paní společná zpravodajko.

Poslankyně Jiřina Pavlíková: Další návrh: Za současný § 12 vložit nový paragraf tohoto znění:

"(1) Obchodní využití českých kinematografických děl vyrobených v době od 28. srpna 1945 do 31. prosince 1990 (odkaz pod čarou), u nichž ke dni účinnosti tohoto zákona uplynula nebo po dni účinnosti uplyne doba ochrany, jejich majetkových a autorských práv (odkaz pod čarou), je možné jen na podkladě jejich originálních nosičů, k nimž právo hospodaření přísluší Archivu, nebo s jeho písemným souhlasem. Práva autorů jednotlivých složek, jednotlivých audiovizuálních děl tím nejsou dotčena."

Odstavec 2 nově navrhovaného § v tomto textu:

"(2) Zisky z provozování těchto děl bude Archiv po pokrytí svých nákladů vyplývajících z povinnosti uložených tímto zákonem odvádět fondu."

Předkladatel s tímto návrhem nesouhlasí, navrhovatelka ano, neodvolává svůj návrh.

Předseda PSP Milan Uhde: Je tu poznámka pana poslance Vácy? Prosím.

Poslanec Oldřich Váca: Dovoluji si upozornit, že při čtení, které teď paní Pavlíková realizovala, došlo k čtení: "majetkových a autorských práv", kdežto v textu máme "majetkových autorských práv". Čili, mohlo by dojít k nějaké drobné legislativní chybě.

Poslankyně Jiřina Pavlíková: Omlouvám se, platí samozřejmě originál, který máte před sebou.

Předseda PSP Milan Uhde: Platí to, co máme před sebou v písemné podobě. Je všechno jasné? Předkladatel nesouhlasí s tímto návrhem, paní poslankyně na svém návrhu trvá.

Budeme hlasovat. Jde o 128. hlasování, v tuto chvíli začíná.

Kdo je pro tento návrh, ať to dá najevo zvednutím ruky a stisknutím tlačítka. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování bylo ukončeno.

Pro odevzdáno 74 hlasů, proti 28, zdrželo se 15, nehlasovali 2. Nadpoloviční kvorum v tuto chvíli je 60 hlasů. Konstatuji, že tento pozměňovací návrh byl přijat.

Poslankyně Jiřina Pavlíková: Další pozměňovací návrh směřuje k současnému § 13, který má být doplněn a rozšířen o tuto větu: "Tím není dotčeno právo hospodaření příslušející Archivu k veškerým originálním nosičům, z nichž tato práva a závazky vyplývají."

Tady, pro pana kolegu Vácu, je "veškerých", má být ke komu čemu - "veškerým originálním nosičům". Takže tentokrát bude platit to, co jsem přednesla, nikoliv ona chyba v záznamu.

Stanovisko předkladatele i navrhovatelky je stejné ...

Ministr kultury ČR Jindřich Kabát: Předkladatel nesouhlasí.

Poslankyně Jiřina Pavlíková: ... ano, je stejné jako v předchozím bodu, to znamená předkladatel nesouhlasí.

Předseda PSP Milan Uhde: Ano, předkladatel nesouhlasí, paní poslankyně trvá na svém návrhu.

129. hlasování začíná.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať to dá najevo příslušným způsobem. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 129. hlasování bylo ukončeno.

Pro 74, proti 24, zdrželo se 22, nehlasovali 3. Bylo dosaženo nadpolovičního kvora 62 potřebných hlasů. Tento pozměňovací návrh byl přijat.

Poslankyně Jiřina Pavlíková: Dále v rozpravě vystoupil pan poslanec Seifer, který se vyjádřil k vypuštění § 4, nenavrhl ale, pokud jsem dobře vycházela z jeho slov, jehož navrácení zpátky do textu zákona navrhlo několik dále vystupujících poslanců, takže pak dále budeme mít možnost se k tomu vrátit a vyjádřit se hlasováním.

V rozpravě dále vystoupil pan poslanec Vrzal, který upozornil, že bude-li vypuštěn § 4, je nutno vypustit § 10 odst. 1 písm. b).

K témuž problému a se stejným návrhem pak vystoupili někteří další kolegové, zejména kolega Vrzal.

Budeme hlasovat o pozměňujícím návrhu pana poslance Sourala, aby v souvislosti s vypuštěním § 4 bylo v § 10, odst. 1, vypuštěno písm. b).

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Vrzal má faktickou poznámku. Spoléhám na to, ze řekne, co jsem chtěl říci já.

Poslanec Ivan Vrzal: Pane předsedo, domnívám se, že nemá smysl hlasovat v tomto pořadí. Navrhoval bych jiný způsob hlasování, sice trochu nezvyklý; vzhledem k tomu, že ve společné zprávě byl vypuštěn § 4 a můj návrh byl pouze jakýmsi legislativním upřesněním tohoto návrhu, navrhuji, abychom nejdříve hlasovali o návrhu, nevím kterého poslance, o znovuzařazení § 4, který se týká zařazení jedné koruny ke vstupence.

Tento můj návrh byl pouze o sankcích. Doporučuji tedy, abychom hlasovali v obráceném pořadí.

Předseda PSP Milan Uhde: Chtěl jsem navrhnout totéž. Je to logické. Bylo by možné také počkat, až dojdeme k návrhu paní poslankyně Lojdové nebo někoho jiného, ale domnívám se, že toto je zcela jednoduché.

Pokud někdo nemá faktickou, technickou námitku, doporučoval bych, paní společná zpravodajko, abyste akceptovala návrh pana poslance Vrzala.

Poslankyně Jiřina Pavlíková: Nebudeme dále postupovat podle toho, jak jednotliví poslanci v rozpravě vystoupili, ale podle věcné správnosti.

Znamená to, že se odebereme k návrhu paní poslankyně Lojdové. Ve vašem materiálu jsou její návrhy na str. 3, pod bodem 8.

Ve svém prvním návrhu navrhovala, aby v § 2, odst. 2 bylo nahrazeno v § 1, odst. 2, to znamená, že vrací návrh do vládní podoby.

Předseda PSP Milan Uhde: Paní společná zpravodajko, asi bych vás měl přerušit, domnívám se, že logické je vyjmout ze čtyř návrhů paní poslankyně Lojdové a dát do předního pořadí jenom návrh týkající se vrácení § 4. Všechno ostatní zachovat v původním pořadí. Logika se schválením nebo neschválením návrhu paní poslankyně Lojdové dostaví do celé konstrukce sama.

Poslankyně Jiřina Pavlíková: Dobře. V tom případě se vracíme k návrhu poslankyně Lojdové, který je uveden pod bodem 3, znamená to, že vrací zpět § 4 v takovém znění, jak je obsaženo v tisku 510. V textu společné zprávy je návrh tento paragraf vypustit.

Paní poslankyně Lojdová navrhuje, aby byl zpět vrácen do textu zákona.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji. Je to zcela jasné. Předkladatel souhlasí s tímto návrhem.

Budeme hlasovat. (č. 131) 131. hlasování v tuto chvíli začíná. Kdo podporuje návrh poslankyně Lojdové, ať to dá najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování bylo ukončeno.

Pro 58, proti 50, zdrželo se 18, nehlasovali 2. Při potřebném nadpolovičním kvoru 65 hlasů je zřejmé, že tento pozměňovací návrh poslankyně Lojdové nebyl přijat.

Poslankyně Jiřina Pavlíková: Vracíme se zpět k návrhům kolegy Sourala, který právě pod bodem 1 navrhuje, aby v souvislosti s vypuštěním § 4 bylo vypuštěno v § 10, odst. 1 - písm. b).

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Sourala. Smysl tohoto návrhu vyplývá z toho, co jsme v předchozím hlasování schválili, resp. odmítli. (č. 131)

Kdo podporuje návrh pana poslance Sourala, ať to dá najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro odevzdáno 113 hlasů, proti 1 hlas, zdrželo se 11, nehlasovalo 5. 66hlasové nadpoloviční kvorum říká, že návrh byl přijat. Prosím, další návrh.

Poslankyně Jiřina Pavlíková: Další návrh pana poslance Vrzala směřoval k § 12, kde navrhuje vypustit odst. 4. Předkladatel nesouhlasí.

Předseda PSP Milan Uhde: Slyšeli jste, o čem se bude hlasovat. 132. hlasování se týká návrhu poslance Vrzala. Hlasování bylo zahájeno. (č. 132)

Kdo podporuje návrh pana poslance Vrzala, ať to dá najevo stisknutím tlačítka, zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování bylo skončeno.

Pro 82 hlasů, proti 17, zdrželo se 30, nehlasoval 1. 66hlasové nadpoloviční kvorum. Znamená to, že návrh byl přijat. Prosím, paní společná zpravodajko.

Poslankyně Jiřina Pavlíková: V rozpravě vystoupil pan poslanec Zeman s návrhem, aby § 1, odst. 1, písm. b) mělo toto nové znění: "Českým dílem se rozumí dílo vyrobené výrobcem s trvalým pobytem nebo sídlem na území České republiky, jehož prvotní zvukový záznam je v jazyce českém. To platí i o kooprodukčním díle, jestliže alespoň jeden z výrobců má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky a pokud česká finanční účast a vliv na výrobu díla představuje podstatný podíl. V pochybnostech rozhodne rada Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj kinematografie."

Upozornila bych tady na to, že v rozpravě vystoupil k tomuto problému ještě pan kolega Páv, který nevznesl přímo návrh, pouze upozornil na to, že českým filmem může být i film, ve kterém nezazní jediné slovo v jakékoli řeči. Dále upozornil na to, že náš stát budovaný na poněkud jiných než národně nacionálních principech s tímto definováním národního díla by se neměl ztotožnit. Navíc obdobný problém, úpravu tohoto paragrafu, navrhuje i pan poslanec Payne, k jehož návrhům se dostaneme postupně. Předkladatel nesouhlasí s tímto návrhem.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Zemana. (č. 133) Hlasování bylo zahájeno.

Kdo je pro návrh pana poslance Zemana, ať to dá najevo zvednutím ruky a stisknutím tlačítka. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování bylo ukončeno.

Pro 42 hlasů, proti 70, zdrželo se 18, nehlasoval 1. 66hlasové nadpoloviční kvorum znamená, že tento návrh nebyl přijat. Prosím, paní společná zpravodajko.

Poslankyně Jiřina Pavlíková: Nyní jsou na řadě pozměňovací návrhy, které přednesl pan poslanec Payne. Svým prvním návrhem směřoval právě k § 1, písm. b), kde navrhuje, aby ve druhém řádku za slovo "má" bylo doplněno "nebo měl".

Dovolila bych si pak přečíst text, který s jeho úpravou je předložen k hlasování:

"Českým audiovizuálním dílem, jehož výrobce podle odst. 2, písm. a) má nebo měl v době jeho prvního veřejného předvedení trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky. Za české audiovizuální dílo se považuje i takové audiovizuální dílo, na jehož vytvoření se tento výrobce podílí." Předkladatel souhlasí s tímto návrhem.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat o prvním pozměňovacím návrhu pana poslance Payna. (č. 134) Hlasování bylo zahájeno.

Kdo podporuje návrh poslance Payna, ať to dá najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování bylo ukončeno.

Pro 71 hlasů, proti 8, zdrželo se 52, nehlasoval 1. Při 67hlasovém nadpolovičním kvoru je zřejmé, že tento návrh byl přijat. Prosím, paní společná zpravodajko.

Poslankyně Jiřina Pavlíková: Další návrh poslance Payna směřoval k doplnění návrhu poslance Zemana. Ten však při předchozím hlasování nebyl přijat a není tedy nutné, abychom se dále tomuto návrhu věnovali.

Další návrh poslance Payna bohužel je právě ten, který nemáte zachycen v tisku, který leží před vámi. Ale já si dovolím vám ho přesně ocitovat tak, jak ho pan poslanec Payne přednesl a jak je zachycen ve stenozáznamu. Pan poslanec Payne navrhuje, aby § 3, odst. 1 písmeno b) zněl takto: "Jméno, příjmení a pseudonym autora v případě, že je uveden pseudonym, jméno a příjmení, se uvede pouze, pokud k tomu byl dán výslovný souhlas autora (autorů)."

Zde předkladatelé upozorňují pouze na to, že užití pseudonymů upravuje autorský zákon, zejména § 8. Dikce, která je předložena v textu vládního návrhu, vyhovuje těmto požadavkům a nijak nemění možnost zachování pseudonymů či zveřejnění jména autora.

Ministr kultury ČR Jindřich Kabát: Stanovisko je neutrální. Je to nadbytečné, nemusí to tam být.

Poslankyně Jiřina Pavlíková: Ještě bych upozornila, že stejný problém řeší pan poslanec Čundrle, který je pod číslem XIII. K jeho návrhům ale teprve dojdeme. Upozorňuji ovšem, že všechny potíže spojené s uváděním jména autora či pseudonymů řeší zmiňovaný autorsky zákon v § 8.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat o dalším pozměňovacím návrhu pana poslance Payna. (č. 135)

Kdo podporuje návrh poslance Payna, ať to dá najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování bylo ukončeno.

Pro bylo 14 hlasů, proti 14, zdrželo se 103 a nehlasovali 2 poslanci. Nebylo dosaženo potřebného nadpolovičního kvora 67 hlasů. Návrh nebyl přijat.

Poslankyně Jiřina Pavlíková: Další návrh pana poslance Payna směřoval k § 4 odst. 6. Předchozím hlasováním jsme ale tento paragraf nevrátili zpět do textu zákona a není tedy nutné se k němu dále vracet a vyjadřovat názor na pozměňující stanovisko pana poslance Payna hlasováním.

Další návrh pana poslance Payna, uvedený na str. 3 materiálu, který máte před sebou, směřuje k textům společné zprávy, kde v bodu III/3 navrhuje toto doplnění: "Za porušení mlčenlivosti může být ministerstvem kultury uložena pokuta příslušnému pracovníkovi až do výše 100 000 Kč."

Stanovisko předkladatele je takové, že mlčenlivost uložena samozřejmě být může, ale sankční záležitosti řeší jiné právní normy.

Ministr kultury ČR Jindřich Kabát: Věcně souhlasíme, ale domníváme se, že to mají řešit jiné právní normy, a to ty, které ještě nejsou v tuto chvíli. Uznávám věcnou oprávněnost.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan kolega Výborný má faktickou poznámku. Prosím, aby ji přednesl.

Poslanec Miloslav Výborný: Dámy a pánové, především bych měl procedurální návrh. Podávám ho po jisté domluvě i s předkladatelem tohoto pozměňovacího návrhu. Kolega Payne v těchto svých návrzích řešil dva okruhy problémů. Jednak zajištění povinné mlčenlivosti já velmi souhlasím, že je nutno, aby zákon povinnou mlčenlivost stanovil, ne že to být může, to v zákoně být musí - jednak sankci za porušeni této povinnosti. Procedurálně navrhuji, aby se o tom, zda sankce bude nebo nebude obsažena v tomto zákoně, hlasovalo nejprve a zvlášť, tzn. že by se hlasovalo o tomto pozměňovacím návrhu poslance Payna a také o jeho pozměňovacím návrhu k § 9 ve větě poslední. Vyřeší to situaci, zda si sněmovna přeje do tohoto zákona sankci vložit.

Sankce tam podle mého míněni - já jsem to říkal i v rozpravě - být nemusí, už dnešní právní řád sankci zná v přestupkovém zákoně, kromě toho je tu už podaný vládní návrh novely trestního zákona, který systémově řeší porušení mlčenlivosti trestně právní ochranou.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Výbornému. Pan poslanec Payne se hlásí s faktickou poznámkou. Dostává příležitost ji proslovit.

Poslanec Jiří Payne: Pane předsedající, vážená sněmovno, s ohledem na zásadu de lege ferenda nesoucího se trestního zákona, kde je už sankce připravena, si myslím, že skutečně už je na našem zvážení. Musíme dosáhnout koordinace právních předpisů.

Pamatujme si tedy toto hlasování, abychom to pak promítli a zkoordinovali s ostatními zákony, které budeme přijímat zanedlouho.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji. Prosím paní poslankyni Pavlíkovou, aby předložila sněmovně pozměňovací návrh s respektem vůči tomu, co řekl pan poslanec Výborný.

Poslankyně Jiřina Pavlíková: S procedurálním návrhem vystoupil pan poslanec Výborný a navrhuje, aby nejdříve sněmovna odhlasovala "pokládá-li za vhodné, aby v tomto zákoně byly přímo uvedeny sankce, které je možné za jeho porušení ukládat".

Předseda PSP Milan Uhde: Myslím, že je třeba to blíže vysvětlit. Bude lépe, když to pan poslanec Payne vysvětlí sám.

Poslanec Jiří Payne: Pokusil bych se ve smyslu našeho jednacího řádu to vysvětlit. Náš jednací řád nám umožňuje rozdělit návrh a hlasovat po částech. V daném případě by to znamenalo, že bychom bod 5 na str. 3, který se týká § 9, rozdělili na hlasování po částech. To znamená, že zvlášť by se hlasovalo o sankci, která je obdobná jako v bodě 4, který je úplně nahoře na str. 3, a zvlášť by se hlasovalo o podstatě, zda má být uložena mlčenlivost. Pokud dosáhneme tohoto rozdělení, pak to dává smysl a umožňuje nám to zkoordinovat s jiným právním předpisem, který se připravuje.

Zároveň si myslím, že můžeme podle jednacího řádu sdružit hlasování o věcech, které spolu souvisí. Protože v bodě 4 a 5 je téměř totožná formulace, resp. se to týká téhož problému, poslanec Výborný - jestli jsem správně pochopil - navrhuje, abychom jedním hlasováním řešili bod 4 a 5 na str. 3, a potom teprve můžeme řešit zbytek.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP