Pátek 15. října 1993

Předseda PSP Milan Uhde: Docházíte k vzácnému pochopení. Doporučoval bych rovněž tento způsob hlasování.

Poslankyně Jiřina Pavlíková: Takže budeme hlasovat o tom, aby byly do zákona vloženy ty pasáže, které ukládají jednotlivým pracovníkům mlčenlivost.

Předseda PSP Milan Uhde: Ne. Já bych doporučoval panu poslanci Paynovi, aby formuloval to, o čem budeme hlasovat, protože jemu je to zcela jasné.

Poslanec Jiří Payne: Budu se snažit formulovat to nikoliv legislativně, to máme v textu, ale věcně: Kdo souhlasí s tím, že pokud bude uložena mlčenlivost, je třeba v zákoně také stanovit sankci za nedodržení mlčenlivosti? To znamená, že nyní bychom hlasovali o tom, zda má být sankce obsažena v tomto zákoně, nebo v budoucnosti upravena jinde.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Výborný tentokrát nesouhlasí a myslím, že právem. Hlasováním je možno rozhodnout na konkrétním příkladě pozměňovacího návrhu. Pane poslanče Výborný, prosím.

Poslanec Miloslav Výborný: Dámy a pánové, ani já, ani kolega Payne nechceme příliš zdržovat, ale na druhou stranu, kdybychom hlasovali o vůli sněmovny, zda něco má nebo nemá být, nevěděli bychom, co vlastně v zákoně je. Podle mého mínění je nyní třeba hlasovat o pozměňovacím návrhu poslance Payna, který máte na třetí straně pracovního textu pod bodem 5 s výjimkou jeho poslední věty. Tím vyřešíme povinnou mlčenlivost, a pak dohromady hlasovat o druhém pozměňovacím návrhu poslance Payna, tj. o sankcích v bodě III společné zprávy a v poslední větě § 9.

Předseda PSP Milan Uhde: Myslím si, že toto je jediný způsob, kterým se můžeme dobrat jádra věci a odpovědět přitom na všechny obecné otázky, které tady zazněly.

Poslankyně Jiřina Pavlíková: Budeme tedy nejdříve hlasovat o tom, aby bylo do textu zákona doplněno toto znění: "Pověření pracovníci ministerstva kultury jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli při výkonu své funkce podle odst. 1, popř. v souvislosti s ní. Tato povinnost trvá i po skončení jejich pověření." O další pasáži budeme hlasovat v dalším hlasování.

Předseda PSP Milan Uhde: Vyjádření pana ministra? Souhlasí. 136 hlasování je zahájeno. Kdo je pro návrh pana poslance Payna, ať to dá najevo zvednutím ruky a stisknutím tlačítka. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji vám, hlasování bylo ukončeno.

Pro 121, proti 4, zdrželo se 5, nehlasovali 2 poslanci. Bylo dosaženo nadpolovičního kvora 67 potřebných hlasů, tento návrh byl přijat.

Prosím, paní společná zpravodajko.

Poslankyně Jiřina Pavlíková: Další hlasování se bude týkat dvou bodů předlohy - bodu 4. a 5. Podrobnější rozklad před chvílí přednesl pan kolega Výborný a myslím, že je na zvážení, jestli chceme, aby do textu zákona byly přímo uvedeny sankce, nebo budeme akceptovat to, že sankce budou v právní normě, kterou budeme projednávat v nejbližší době. Hlasujeme tedy o tom, aby ve společné zprávě bod III/3 byl doplněn text: "Za porušení mlčenlivosti může být ministerstvem kultury uložena pokuta příslušnému pracovníkovi až do výše 100 000 korun."

Obdobný text se vkládá do § 9 v tomto znění: "Za porušení mlčenlivosti může být ministerstvem kultury uložena příslušnému pracovníkovi pokuta až do výše 100 000 korun."

Hlasujeme tedy o stejném textu pro dva různé paragrafy.

Ministr kultury ČR Jindřich Kabát: Věcně souhlasím s otázkou sankcí, domníváme se, že má být vymezena jinou právní normou.

Předseda PSP Milan Uhde: 137. hlasování na naší schůzi bylo zahájeno. Kdo podporuje návrh pana poslance Payna, ať to dá najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování. Hlasování skončilo.

Pro odevzdáno 28 hlasů, proti 33, zdrželo se 70, nehlasoval 1. Nebylo dosaženo nadpolovičního kvora 67 hlasů, návrh nebyl přijat.

Paní společná zpravodajko, prosím.

Poslankyně Jiřina Pavlíková: Ve svém dalším vystoupení se pan poslanec Payne obracel k § 5, odst. 1 předloženého návrhu, kde zmiňoval možnost označování vhodnosti filmu, vhodnosti určené divákovi i v jiném věkovém rozmezí, než jak je v návrhu. Protože ale nevznesl konkrétní návrh, nechal pouze odeznít svoji úvahu o možnosti tohoto značení pro další výrobce a případně i uvedení takového doporučení, jako orientaci pro diváka, pro návštěvníka kina. Pan poslanec Payne nepřednesl pozměňovací návrh.

Tady bych jen upozornil, že není možné stanovit, protože není možné potom vymáhat dodržování, čehož si byl pan poslanec Payne vědom, pouze chtěl upozornit případné výrobce filmů na to, že ... (Nesouhlasný šum ve sněmovně.)

Další návrh pana poslance Payna směřoval k § 7, odst. 1, kde navrhuje, aby současná dikce byla upravena do této podoby: "Národní filmový archiv se sídlem v Praze, zřízený ministerstvem, (dále jen archiv) je archivem zvláštního významu pro audiovizuální archiválie. Jeho posláním je shromažďování, ochrana, vědecké zpracování a využívání audiovizuálních archiválií, tvořících součást národního kulturního dědictví" a tam místo právě odeznělých slov "tvořících součást" doporučuje doplnit "zejména těch, které tvoří součást národního kulturního dědictví", a dále pokračovat v takové dikci, jaká je uvedena v návrhu zákona.

Předkladatel souhlasí s touto změnou, je preciznější.

Předseda PSP Milan Uhde: 138. hlasování na naší schůzi bylo zahájeno. Kdo podporuje návrh pana poslance Payna, ať to dá najevo zvednutím ruky a stisknutím tlačítka. Kdo je proti tomuto návrhu, kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování bylo ukončeno.

125 hlasů pro, 2 proti, zdrželo se 5, nehlasovali 3 poslanci. Bylo dosaženo 68 hlasového nadpolovičního kvora, návrh byl přijat.

Poslankyně Jiřina Pavlíková: Dále v rozpravě vystoupil pan poslanec Řezníček, který navrhoval, aby § 14 byl doplněn o větu: "Aktivity, které se dostaly do rozporu se zněním těchto paragrafů, se nabytím účinnosti tohoto zákona promíjejí."

Předkladatelé nedoporučují.

Ministr kultury ČR Jindřich Kabát: Věcně souhlasíme, ale obáváme se, že jde o klasický případ retroaktivity.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu pana poslance Řezníčka. Jde o 139. hlasování na naší schůzi. Bylo zahájeno.

Kdo podporuje návrh pana poslance Řezníčka, ať to dá najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování bylo ukončeno.

Pro 16 hlasů, proti 69, zdrželo se 47, nehlasovali 3 poslanci. Nebylo dosaženo nadpolovičního kvora 68 hlasů. Návrh pana poslance Řezníčka nebyl přijat.

Paní společná zpravodajko, prosím.

Poslankyně Jiřina Pavlíková: Paní poslankyně Lojdová vystoupila celkem se 4 pozměňovacími návrhy, ale předchozím hlasováním, které se vztahovalo k návrhům pana poslance Sourala a pana poslance Vrzala, byly 3 z jejích návrhů vyřešeny a není tedy nutno o nich hlasovat. Zůstává nám návrh, který je ve společné zprávě, tedy v tomto textu.

Předseda PSP Milan Uhde: Paní poslankyně Lojdová dostává příležitost, aby pronesla faktickou poznámku.

Poslankyně Kateřina Lojdová: Upozornila bych, že ze 4 mých pozměňovacích návrhů se hlasovalo o dvou - o třetím a čtvrtém. O prvním a druhém se dosud nehlasovalo.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji, podle mých záznamů je tomu tak, jak říká paní poslankyně Lojdová.

Poslankyně Jiřina Pavlíková: První návrh paní poslankyně Lojdové směřoval k § 2 a jeho odstavci 2 chyba je opravena ve společné zprávě. Jsem přesvědčena o tom, že s ohledem na předchozí hlasování, kterým byl přijat pozměňovací návrh kolegy Vrzala i Sourala, opravdu o tomto prvním už nemusíme hlasovat, protože jsme vrátili text do té podoby, jak je obsažen i ve společné zprávě.

Předseda PSP Milan Uhde: Paní poslankyně Lojdová, jestli jste nesledovala argumenty paní poslankyně Pavlíkové, bylo by zapotřebí si je srovnat.

Hlásí se pan poslanec Wagner s faktickou poznámkou.

Poslanec Jozef Wagner: Velmi se vám omlouvám paní kolegyně, vám páni kolegové též, ale je mi velmi líto, že vás musím poprosit, abyste si všimli nepřípustné aktivity hosta této schůze, náměstka ministra pana Prokopa, který posuňky vyjadřuje některým svým kolegům ve sněmovně, jak hlasovat a ovlivňuje jednání. (Smích.)

Chápu, že vám to může být k smíchu, ale je to zcela nepřípustné ve sněmovně. Doporučuji panu předsedovi, jako předsedajícímu schůze, aby si všiml tohoto jednání a eventuálně patřičným způsobem zakročil. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Já jsem nezaznamenal posunky pana náměstka Prokopa. Zaznamenal jsem, že dosavadní průběh hlasování v nejdůležitějším bodě naprosto neodpovídal představě ministerstva kultury, takže se domnívám, že není nebezpečí, že by se poslanci dali ovlivnit posunky, i kdyby tyto posunky byly skutečností. (Smích v sále.)

Paní poslankyně, dohodněte se prosím na tom, zda o prvním pozměňovacím návrhu paní poslankyně Lojdové je třeba hlasovat, nebo ne. Ostatní prosím o klid, abychom tento bod dotáhli se zdarem do konce.

Poslankyně Kateřina Lojdová: Měla jsem návrhy čtyři, máte je očíslované arabskými číslicemi. Hlasovali jsme o mém třetím návrhu, zdali vrátit či nevrátit § 4 a o čtvrtém návrhu - v případě vypuštění § 4 udělat totéž v § 10. O návrhu č. 1 a o návrhu č. 2 jsme nehlasovali.

Poslankyně Jiřina Pavlíková: Paní poslankyně Lojdová ve svém prvním návrhu navrhuje, aby v § 2 odst. 2 byla upravena slova do této podoby.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Payne chce něco říci.

Poslanec Jiří Payne: Já se obávám, že tady dochází k odlišnosti mezi textem společné zprávy a toho, co navrhuje paní poslankyně Lojdová. Poslankyně Lojdová navrhuje pouze opravit tiskovou chybu ve vládním návrhu, který odkazuje v § 2 sám na sebe, což je nesmysl. Správně tam má být odkaz na § 1, na výčet kategorií osob, na které se to vztahuje. Musíme nyní hlasovat o návrhu, zda opravíme tiskovou chybu.

Předseda PSP Milan Uhde: Konečně se dostáváme k jádru věci. Slovo má paní poslankyně Lojdová.

Poslankyně Kateřina Lojdová: Když dovolíte, můj návrh včera na plénum zněl, že doporučuji ponechat v § 2 odst. 1 v původním znění tisku 510, pouze opravit legislativně technickou chybu v textu tisku 510. Jedná se o opravu legislativně technické chyby.

Předseda PSP Milan Uhde: Je to už všem jasné? Můžeme hlasovat, nebo ještě ne?

Poslankyně Jiřina Pavlíková: Tato chyba je sice opravena v textu společné zprávy, ale je opravena už s přihlédnutím k vypuštění § 4. Paní poslankyně Lojdová vznáší svůj návrh v takovém znění, jako kdyby § 4 byl součástí celého zákona, o kterém jednáme.

Předseda PSP Milan Uhde: Stále ještě nejsme natolik moudří, abychom mohli hlasovat. Paní poslankyně Pavlíková trvá na tom, že se o tomto pozměňovacím návrhu nemá hlasovat?

Poslankyně Jiřina Pavlíková: Dá se o něm hlasovat, ale je nutné si uvědomit, o čem budeme hlasovat.

Předseda PSP Milan Uhde: Dávám hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu paní poslankyně Lojdové. Jde o 140. hlasování v průběhu této schůze. Hlasování bylo zahájeno.

Kdo je pro návrh poslankyně Lojdové, ať to dá najevo zvednutím ruky a stisknutím tlačítka. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Bylo odevzdáno 74 hlasů pro, 8 proti, zdrželo se 48, nehlasovalo 5. Bylo dosaženo nadpolovičního kvora 68 hlasů. Návrh paní poslankyně Lojdové byl přijat.

Poslankyně Jiřina Pavlíková: Další je 2. návrh paní poslankyně Lojdové. Upozorňuje na to, že v odkazu č. 5 k nově navrhovanému odstavci 2 § 2 je vhodné doplnit odkaz na zákon č. 2/1969 ve znění pozdějších předpisů. Předkladatelé souhlasí s tímto návrhem.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat. Jde o 141. hlasování. Bylo zahájeno.

Kdo podporuje tento návrh paní poslankyně Lojdové, ať to dá najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování bylo ukončeno. 119 hlasů pro, 1 proti, 12 se zdrželo, nehlasovali 3. Bylo dosaženo nadpolovičního kvora 68 hlasů. Návrh byl přijat.

Poslankyně Jiřina Pavlíková: Pan poslanec Broulík navrhuje, aby v § 6 byl vypuštěn odst. c), propagující léčiva, dostupná pouze na lékařský předpis, která jsou v České republice registrována. Předkladatelé nemají námitek. Upozorňují však na to, že tuto skutečnost řeší ještě další právní předpisy.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji. Jde o 142. hlasování na této schůzi. Bylo zahájeno.

Kdo podporuje návrh poslance Broulíka, ať to dá najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování bylo ukončeno. Pro bylo odevzdáno 39 hlasů, proti 53, zdrželo se 38, nehlasovalo 5. Nebylo dosaženo potřebného nadpolovičního kvora 68 hlasů. Návrh pana poslance Broulíka nebyl přijat.

Poslankyně Jiřina Pavlíková: Pan poslanec Koronthály podporoval návrh paní poslankyně Lojdové a opět doporučil vrátit do textu zákona § 4 ve stejném znění, jaké je v tisku 510. O této skutečnosti však už sněmovna hlasovala a není nutné hlasování opakovat.

Dále vystoupil opět pan poslanec Vrzal, který přednesl následující pozměňující návrh. Doporučuje, aby v části III byl § 12 doplněn o nový bod 1 v tomto znění: "V § 7 se vypouští písm. k)." Zároveň doporučuje (to je návrh, který se tím souvisí a byl také přednesen jako jeden návrh), aby do textu, který máme před sebou, byl v § 12 za bod 3 vložen nový bod 4 tohoto znění: "§ 8 se vypouští a ostatní paragrafy se přečíslují."

Ministr kultury ČR Jindřich Kabát: Tento návrh je podmíněn přijetím bodu 3. Jinak nesouhlasíme.

Předseda PSP Milan Uhde: Nebylo by rozumné o bodu 3 hlasovat nejdříve? Co na to říká pan poslanec Vrzal, jak tuto logiku hodnotí on?

Poslanec Ivan Vrzal: Domnívám se, že to spolu souvisí a nejsem si jist, jestli už jsme o předchozím pozměňovacím návrhu nehlasovali. Pokud ne, je třeba hlasovat současně. Týká se to části I a II. - legislativně vypustit příplatek jedné koruny ke vstupenkám do kina. Část III říká, že pokud to bude přijato, tak platí přechodná ustanovení. Můžeme hlasovat dohromady i zvlášť, je to jedno. Posouvá to účinnost tohoto zákona až po 1. 1. 1994. Myslím, že by bylo lépe hlasovat dohromady.

Předseda PSP Milan Uhde: Já si to také myslím. Souvisí to zejména s tím, že sněmovna neschválila vrácení § 4. Doporučuji také způsob hlasování pohromadě.

Poslankyně Jiřina Pavlíková: To znamená, že o prvních dvou návrzích budeme hlasovat společně. Oba návrhy směřují k novele zákona o státním fondu. Pan kolega Vrzal si tady může půjčit text zákona, ale je to tak.

Jeho návrh směřuje k zákonu o státním fondu. Navrhuje, aby v textu zákona o státním fondu byla vypuštěna ta pasáž, která ukládá povinnost odvádět korunu při produkci v kině z každé vstupenky. Předkladatel souhlasí s tímto návrhem. O tom jsme nehlasovali. Hlasovali jsme o koruně při audiovizi.

Předseda PSP Milan Uhde: Je vyřešeno hlasování o návrzích pana poslance Vrzala jako o celku? Jestli ano, dávám hlasovat o tomto návrhu pana poslance Vrzala jako o celku. Jde o 143. hlasování na této schůzi. Bylo zahájeno.

Kdo podporuje návrh pana poslance Vrzala, ať to dá najevo zvednutím ruky a stisknutím tlačítka. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování bylo ukončeno.

Pro 51, proti 35, zdrželo se 47, nehlasoval 1. Nebylo dosaženo nadpolovičního kvora 68 hlasů. Návrh pana poslance Vrzala nebyl přijat. Paní společná zpravodajko, prosím.

Poslankyně Jiřina Pavlíková: Protože tento návrh nebyl přijat, není nutné o dalších návrzích pana poslance Vrzala hlasovat.

Dále v rozpravě vystoupil pan poslanec Čundrle, který navrhoval, aby § 3 odst. 1 písm. b) byl upraven tak, že v jeho textu se škrtá toto: "pokud je znám a pokud uvedení svého jména výslovně nezakázal". Je to obdobný problém, jakým se už dříve zabýval poslanec Payne. Upozorňuji, že tuto problematiku stejně dobře řeší dikce zákona, předkládaný návrh a zároveň autorský zákon - § 8. Předkladatel nesouhlasí s tímto návrhem. (Ministr kultury J. Kabát: Z těchto důvodů.)

Předseda PSP Milan Uhde: Bylo řečeno vše stran pozměňovacího návrhu pana poslance Čundrleho. Budeme o něm hlasovat. Jde o 144. hlasování na této schůzi. Bylo zahájeno.

Kdo je pro návrh pana poslance Čundrleho, ať to dá najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování bylo ukončeno.

Pro 34 hlasů, proti 54, zdrželo se 45, nehlasovali 3. Nebylo dosaženo potřebného nadpolovičního kvora 69 hlasů. Pozměňovací návrh pana poslance Čundrleho nebyl přijat. Prosím, paní společná zpravodajko.

Poslankyně Jiřina Pavlíková: Tím jsme, vážený pane předsedo, vyčerpali veškeré pozměňovací návrhy, které ze včerejší rozpravy vzešly, protože ostatní poslanci, kteří vystoupili, se vyjadřovali buď již k předneseným návrhům, ale nový návrh nepodali, anebo přednášeli procedurální návrhy, k nimž se sněmovna vyjádřila okamžitě hlasováním. Zbývá nám teď už jen hlasovat o textu zákona tak, jak byl předložen ve sněmovním tisku č. 510 ve znění společné zprávy č. 563 a ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

Předseda PSP Milan Uhde: Ještě než budeme případně hlasovat, dám slovo dvěma poslancům, kteří se hlásí s poznámkami. Jako první pan poslanec Marek Benda, potom pan poslanec Ludvík Motyčka.

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, prosím o 10minutovou přestávku na krátkou poradu klubu vzhledem k některým zásadním pozměňovacím návrhům, které byly přijaty.

Předseda PSP Milan Uhde: Je zvykem v této sněmovně vyhovět takové žádosti. Pan poslanec Motyčka bude mít samozřejmě příležitost. (Poslanec Motyčka hovořil z místa.) Ještě jsem neviděl desetiminutovou přestávku, která by byla v této sněmovně dodržena. Je mi to velmi líto, ale je to tak. Vyhlašuji patnáctiminutovou přestávku, ale prosím, abyste ji závazně dodrželi.

(Jednání přerušeno v 10.05 hodin.)

(Schůze opět zahájena v 10.24 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde: Vážení páni poslanci, uplynula lhůta přestávky, zvu vás do sálu, abychom postoupili dále v projednávání zákona, který je posledním bodem naší 13. schůze.

Rekapituluji dosavadní průběh. Paní společná zpravodajka oznámila sněmovně, že byly probrány a podrobeny hlasování všechny pozměňovací návrhy. Nyní stojíme před situací, že bychom měli hlasovat o celkové podobě zákona včetně přijatých pozměňovacích návrhů, a v tuto chvíli si vyžádali dva poslanci, resp. předsedové klubů čas na poradu klubů.

Hlásí se pan poslanec Kužílek. Předpokládám, že chce učinit oznámení jako předseda klubu nebo vznést nějakou poznámku. Prosím, máte příležitost.

Poslanec Oldřich Kužílek: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych učinil sdělení za klub ODA. Jednak musím říci, že jsme byli velmi znepokojeni způsobem, jakým zpravodaj řídil toto hlasování. Obáváme se, že mnohé bylo ne úplně jasné. Doufáme, že příště se takové věci stávat nebudou. To je jedna věc.

Druhá věc. Nepovažujeme za úplně správné, že jeden z velmi důležitých pozměňovacích návrhů byl podán až v rozpravě bez předchozích konzultací. Jde o návrh, který z našeho hlediska velmi zamotává autorskoprávní problematiku. Je otázkou, jak se k této věci případně postaví Ústavní soud. Říkám to proto, že se obávám, že prestiž parlamentu může být znovu v této věci poškozena. Chceme se veřejně distancovat od těchto detailů, které jsou v tomto návrhu, a protože celek považujeme za dominantní a důležitější pro to, aby státní monopol vzniklý Benešovými dekrety byl konečně zlomen a překonán, budeme hlasovat pro celek zákona. Považovali jsme ovšem za nutné sdělit veřejně postoj k těmto detailům, které považujeme za velmi pochybné a díky tomu, jak věc probíhala, nebylo možné se s nimi dobře vypořádat. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Oldřichu Kužílkovi. Chce ještě někdo výsledek porady svého klubu touto formou zveřejnit? Není takové přání.

Konstatuji tedy, že podle toho, jak věc vypadá, nic nebrání tomu, abych vám navrhl hlasovat o celém předloženém návrhu zákona najednou. Nejsou námitky.

Po přestávce je tu správný podnět, abych odhlásil všechny poslance, což jsem v tuto chvíli učinil. Prosím vás, abyste se vložením magnetické karty znovu přihlásili k přítomnosti v sále. Děkuji vám za tento úkon.

Budeme hlasovat o vládním návrhu zákona o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl podle sněmovního tisku 510 ve znění společné zprávy výborů podle sněmovního tisku 563 a schválených pozměňovacích návrhů.

Hlasování bylo zahájeno. (č. 145)

Táži se, kdo podporuje návrh zákona, aby to dal najevo zvednutím ruky a stisknutím tlačítka. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování bylo ukončeno. Pro bylo odevzdáno 81 hlasů, proti 25, zdrželo se 31. Všichni hlasovali. Bylo dosaženo nadpolovičního kvora. Návrh zákona byl přijat.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, tím jsme vyčerpali celý schválený pořad 13. schůze Poslanecké sněmovny a já se s vámi loučím. Děkuji vám a zejména těm, kteří přispěli k dobrému průběhu této schůze.

(Schůze skončena v 10.30 hodin.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP