Čtvrtek 14. října 1993

Poslankyně Eva Fischerová: Pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, já tam mám rest z minulé schůze, interpelaci na pana ministra Piťhu - odpověď. Je to tisk 281 A.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Paní kolegyně, velice se omlouvám, materiály nemám k dispozici, takže mi nezbývá nic jiného, než vás požádat o trpělivost a Kancelář poprosím, aby nám materiály dala k dispozici.

Poslankyně Eva Fischerová: Jestli bych mohla, pane předsedající, pan ministr Piťha to má na stole, takže by to nebyl takový problém.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pan ministr to má před sebou, ale já nevím, o co se jedná. Ještě jednou poprosím, paní kolegyně, kdybyste byla tak laskava a...

Poslankyně Eva Fischerová: Jistě, já vydržím.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji, poprosím Kancelář o podklady k tisku 281.

Stejný osud čeká jako minule interpelace na pana ministra Vodičku, ani jeden z poslanců není přítomen, tzn. kolega Hirš a kolegyně Orgoníková.

Nyní bychom se měli věnovat odpovědím na interpelace přednesené ministru kultury Kabátovi, který, jak víte, je omluven, neboť je nemocen. Mám tady informaci od pana předsedy, že se možná pan ministr dostaví, čili pokusíme se pozdržet. Totéž se týká pana ministra Rubáše a mně nezbývá než konstatovat, že na projednávání dalších odpovědí na interpelace není k dispozici ministr Rubáš, ministr Kabát a omluvený ministr Ruml, který musel odjet na mimořádnou zahraniční návštěvu. Mně nezbývá, než se zeptat sněmovny, zda souhlasí s tím, abychom projednávání tohoto bodu přerušili a projednali ho až na příští schůzi za účasti ministrů, nebo později. Není k tomu výhrad.

Ptám se sněmovny, kdo ve 112. hlasování sněmovny s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a hlasuje. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat - pro hlasovalo 66 poslanců, 3 byli proti a 2 se zdrželi hlasování.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, doufám, že s vaším souhlasem můžeme udělat výjimku a projednat interpelaci poslankyně Evy Fischerové na ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Piťhu ve věci novelizace vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, předložené ve sněmovním tisku č. 281. Odpověď na interpelaci byla předložena jako sněmovní tisk 281 A. Ptám se paní poslankyně, zda-li je s odpovědí spokojena.

Poslankyně Eva Fischerová: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové. K odpovědi pana ministra školství, mládeže a tělovýchovy na moji interpelaci ze dne 16. dubna ve věci "Novelizace vyhlášky č. 353/1991 Sb., Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR o soukromých školách" se vyjadřuji již podruhé.

Odpověď pana ministra, bohužel, nemohu považovat za vyčerpávající ani dnes. Ve své interpelaci jsem si v 6ti bodech dovolila upozornit na skutečnosti, které považuji za velmi závažné a které zmíněná vyhláška neřeší. Zmíním se znovu pouze o třech z nich.

Za zásadní nedostatek považuji při zařazování soukromé školy do sítě škol administrativní přístupy bez osobních kontaktů a předběžné inspekce zařízení odpovědným činitelem.

Není kladen důraz na zhodnocení odborných schopností ani morálních vlastností ředitele školy.

Psychosomatický stav pedagoga není považován za podstatný, protože není požadováno osvědčení o zdravotní způsobilosti. Čistý trestní rejstřík ještě nevylučuje např. sexuální deviaci.

Pan ministr mně odpověděl obecně, a hlavně bez časového vymezení pro přípravu a předložení příslušných právních norem. Nicméně čas plyne, koncepční i finanční problémy soukromých škol nazrávají a stále častěji se o nich můžeme dočíst v celostátním i regionálním tisku. Dá se bezesporu říci, že tato skutečnost o čemsi svědčí.

Pod tlakem problémů a dotazů veřejnosti se pan ministr při svých cestách po Moravě vyjádřil např. těmito slovy: "Kontrola nad soukromým školstvím musí být dvojí: především zpřísnění zakládacích pravidel, za druhé pravidelná inspekce."

Zajímavé názory na tyto otázky měl také v televizní Debatě 10. 10. pan náměstek MŠMT Ivan Pilip. Budu citovat: "Soukromé školství by nemělo být totožné se soukromým podnikáním. Zařízení soukromá by se od státních měla lišit poskytováním nadstandardních služeb. Vzniká potřeba nástrojů, podmiňujících vznik soukromích škol, ale dobrých."

Domnívám se, že vývoj situace v oblasti soukromého školství si právě nyní vynucuje urychlené legislativní řešení.

Jediné a skutečně poslední, oč pana ministra zdvořile prosím, je termín, kdy budou příslušné právní normy předloženy. Zapracování připomínek a celkovou kvalitu navrhovaných řešení jistě pak zhodnotí výbor pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu. To už samozřejmě nebude v mojí kompetenci. I přesto jsem však přesvědčena, že moje interpelace již 16. dubna byla předzvěstí věcí příštích. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji, otevírám rozpravu, do které se jako první hlásí pan ministr školství Petr Piťha. Prosím, aby se ujal slova.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Piťha: Vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, vyčerpávajícím způsobem jsem odpověděl na dotazy a náměty, které byly v dané interpelaci. Doufám, že je celkem zřejmé, že některé z požadovaných věcí jsou neuskutečnitelné, protože je obtížné provést inspekci školy dříve než začne fungovat, protože Česká školní inspekce může nastoupit teprve tam, kde může hodnotit běh školy.

O zpřísnění pravidel není sporu a domnívám se, že Poslanecká sněmovna správně nemá chuť dělat spousty jednotlivých novel a tudíž tato pravidla budou součástí nově připravených zákonů. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Hlásí se ještě paní kolegyně Fischerová.

Poslankyně Eva Fischerová: Děkuji panu ministrovi, ale znovu se vrátím ke svému požadavku - byla bych velmi zavázána panu ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy za časovou limitaci legislativy, kde bude tento problém řešen.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Dovoluji se vás, paní kolegyně, ještě zeptat - vy jste v úvodu řekla, že s odpovědí nesouhlasíte?

Poslankyně Eva Fischerová: Nepovažuji ji za vyčerpávající právě proto, že není řešena v časové limitaci.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Protože se nikdo další do rozpravy nehlásí, rozpravu končím a navrhuji vám následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Piťhy na interpelaci poslankyně Evy Fischerové, uvedenou ve sněmovním tisku 281 A."

Ptám se tedy, kdo ve 113. hlasování s tímto návrhem souhlasí? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Konstatuji, že tento návrh nebyl přijat - 40 poslanců hlasovalo pro, 33 proti a 13 poslanců se zdrželo hlasování.

Dovolte mi tedy navrhnout přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Piťhy na interpelaci poslankyně Evy Fischerové, uvedenou ve sněmovním tisku 281 A."

Kdo ve 114. hlasování s tímto návrhem souhlasí? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Konstatuji, že ani tento návrh nebyl přijat - 50 poslanců hlasovalo pro, 36 proti a 5 poslanců se zdrželo hlasování. Nezbývá mi než konstatovat, že jsme opět nepřijali žádné usnesení.

Dámy a pánové, dovolte mi, abychom přistoupili k dalšímu bodu, kterým je - pracovně mi dovolte říci - volba do rad.

Jedná se o volbu člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, na volbu člena Rady pro Českou televizi a na volbu člena Rady pro Český rozhlas, kde pokračujeme v přerušeném jednání. Dovolte mi, abych požádal někoho z ověřovatelů - ptám se, zda-li je možno vyhlásit výsledky voleb. Hlásí se pan kolega Kolář.

XI.

Návrh na volbu člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Poslanec Robert Kolář:

Vážený pane předsedající, váženy pane předsedo, vážené dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil s výsledky veřejného hlasování při volbě člena Rady České televize, při volbě člena Rady Českého rozhlasu a při volbě člena Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání. Ve všech třech případech se jednalo o první volbu a první kolo.

Při volbě člena Rady České televize bylo ověřovateli převzato 200 hlasovacích lístků, z toho bylo vydáno 156 hlasovacích lístků. Odevzdáno bylo 106 platných lístků, 3 neplatné lístky. Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto:

Pro pana Jiřího Černého nebyl odevzdán žádný platný hlas, pro pana Antonína Drobného bylo odevzdáno 6 platných hlasů, pro paní Svatavu Navrátilovou bylo odevzdáno 5 platných hlasů, pro paní Evu Novákovou nebyl odevzdán žádný platný hlas, pro pana Petra Plevu byl odevzdán 1 platný hlas, pro pana Martina Smetanu bylo odevzdáno 6 platných hlasů a pro pana Karla Steigerwalda bylo odevzdáno 83 platných hlasů.

Do funkce člena Rady České televize byl zvolen pan Karel Steigerwald.

Další volbou byla volba člena Rady Českého rozhlasu. K volbě bylo ověřovateli převzato 200 hlasovacích lístků, z toho bylo vydáno 156 hlasovacích lístků. Odevzdáno bylo 99 platných lístků, 11 neplatných lístků.

Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto:

Pro pana Petra Fialu byl odevzdán 1 platný hlas, pro pana Zdeňka Halámku nebyl odevzdán žádný platný hlas, pro Miroslava Havlíčka bylo odevzdáno 8 platných hlasů, pro pana Zdeňka Hradiláka nebyl odevzdán žádný platný hlas, pro pana Jiřího Kalenského nebyl odevzdán žádný platný hlas, pro pana Otto Kechnera nebyl odevzdán žádný platný hlas, pro pana Vladimíra Kolaju byly odevzdány 2 platné hlasy a pro pana Vladimíra Poštulku bylo odevzdáno 82 platných hlasů.

Do funkce člena Rady Českého rozhlasu byl zvolen pan Vladimír Poštulka.

Výsledek volby člena Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání. K volbě bylo převzato 200 hlasovacích lístků, z toho bylo vydáno 156 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 79 platných hlasovacích lístků a 33 neplatných lístků.

Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto:

Pro pana Zdeňka Dohnala byly odevzdány 2 platné hlasy, pro pana Milana Jakobce byly odevzdány 4 platné hlasy, pro pana Emila Konopáska bylo odevzdáno 7 platných hlasů, pro pana Josefa Krejsu bylo odevzdáno 5 platných hlasů, pro pana Petra Nožičku bylo odevzdáno 5 platných hlasů, pro pana Jana Prokeše nebyl odevzdán žádný platný hlas, pro paní Leontínu Stehlíkovou byly odevzdány 4 platné hlasy, pro pana Jana Šabatu nebyl odevzdán žádný platný hlas, pro pana Václava Vrabce byly odevzdány 2 platné hlasy a pro pana Vojtěcha Vymětala nebyl odevzdán žádný platný hlas.

Z toho vyplývá, že do funkce člena Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání nebyl v prvním kole nikdo zvolen.

Podle volebního řádu, který jsme si včera schválili, měli postupovat čtyři kandidáti. Protože na 4. a 5. místě došlo k rovnosti hlasů, postupuje kandidátů pět, a sice pan Emil Konopásek se 7 hlasy, pan Josef Krejsa s 5 platnými hlasy, pan Petr Nožička s 5 platnými hlasy, paní Leontína Stehlíková se 4 platnými hlasy a pan Milan Jakobec se 4 platnými hlasy.

Dále bych chtěl upozornit na to, že hlasovací lístky pro druhé kolo jsou připraveny. Pokud se sněmovna takto rozhodne, můžeme zahájit volbu ihned. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ptám se, zda vlastní volby budou probíhat asi 20 minut. (Ano.) Dobře. Dovolte mi tedy, abych přerušil projednávání tohoto bodu s tím, že výdej hlasovacích lístků bude připraven ihned. Volby budou tedy trvat 20 minut, sejdeme se a budeme pokračovat v jednání v 11.45 hodin.

(Jednání přerušeno v 11.25 hodin.)

(Jednání opět zahájeno v 11.55 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Dámy a pánové, jsme usnášení schopni. Dovolte mi tedy, abych zahájil další bod schváleného programu, kterým jsou

XIII.

Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády České republiky

Mám zde první písemnou přihlášku kolegy Čapka. Kolega Čapek zde není, ale přijde hned. Ptám se, kdo se dál hlásí do rozpravy, kterou tímto otevírám. Kolega Matulka.

Poslanec Dalibor Matulka: Vážený pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, nemám interpelaci, mám dotaz na ministra národní obrany. Není to tak dlouho, co vznikl samostatný český stát. Není to tak dlouho, co vstoupila v účinnost Ústava České republiky. Krátce poté byla vyslána vojska České republiky mimo území tohoto státu.

Vznáším dotaz na ministra národní obrany, kdy hodlá požádat Parlament České republiky o souhlas s vysláním ozbrojených sil České republiky mimo území našeho státu v souladu s čl. 43 odst. 2 Ústavy ČR. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Ptám se dále, kdo se hlásí do rozpravy? Musím zklamat kolegu Čapka, nezbývá mi než konstatovat, že se nikdo další do rozpravy nehlásí, takže rozpravu končím.

Konstatuji, že jsme postoupili tak daleko, že nám zbývá projednat poslední dva body. Prvním je vládní návrh zákona o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl a druhým zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny. Pokud dostaneme zprávu o výsledku voleb, poprosím kolegu Koláře, aby nám podal zprávu.

XI.

Návrh na volbu člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Poslanec Robert Kolář:

Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil s výsledky veřejného hlasování při volbě člena Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání.

Jedná se o první volbu, druhé kolo. K volbě bylo ověřovateli převzato 200 hlasovacích lístků, z toho bylo vydáno 129 hlasovacích lístků. Odevzdáno bylo 52 platných lístků, 27 neplatných lístků.

Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto:

Pro pana Milana Jakobce byl odevzdán 1 platný hlas, pro pana Emila Konopáska byly odevzdány 3 platné hlasy, pro pana Josefa Krejsu bylo odevzdáno 7 platných hlasů, pro pana Petra Nožičku byly odevzdány 4 platné hlasy, pro paní Leontinu Stehlíkovou bylo odevzdáno 5 platných hlasů.

Podle schváleného volebního řádu do třetího posledního kola postupují paní Leontina Stehlíková s pěti platnými hlasy a pan Josef Krejsa se sedmi platnými hlasy.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Třetí kolo není ještě technicky připraveno, proto mi dovolte, abych vám popřál dobrou chuť. Sejdeme se ve 14 hodin, abychom projednali zbývající 3 body. Děkuji.

(Jednání přerušeno ve 12.00 hodin.)

(Schůze zahájena ve 14.10 hodin.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Paní kolegyně, páni kolegové, prosím všechny, kteří jsou přítomni v sále, aby se zaregistrovali. Zahajuji přerušené zasedání 13. schůze Poslanecké sněmovny.

Budeme pokračovat v našem odpoledním jednání přerušeným 11. bodem, kterým je "Návrh na volbu člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání".

Jak jsem byl informován, vše je připraveno ke třetímu kolu voleb. Vyhlašuji proto třetí kolo voleb. Volby budou trvat 20 minut. K dalšímu jednání se sejdeme ve 14.31 hodin.

(Schůze přerušena ve 14.21 hodin.)

(Jednání opět zahájeno ve 14.35 hodin.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Vážené paní kolegyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat v našem jednání. Prosím všechny přítomné ve sněmovně, aby se znovu přihlásili.

Vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, budeme pokračovat dalším bodem našeho programu a tím je

XIV.

Vládní návrh zákona o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl

Předložený vládní návrh zákona, který jste obdrželi jako sněmovní tisk 510, odůvodní pan ministr kultury Jindřich Kabát, kterého prosím, aby se ujat slova.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP