Čtvrtek 14. října 1993

Ministr kultury ČR Jindřich Kabát: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, naučil jsem se neamortizovat vaši trpělivost tím, že budu říkat věci svými slovy, a proto jsem si připravil několik poznámek na papíře. Nedělám to často, ale chci šetřit váš čas.

Za prvé: dovolte mi, abych vám předložil ke schválení vládní návrh zákona o audiovizuálních dílech a některých podmínkách jejich výroby, dovozu a šíření a archivování, které jsou evidovány pod tiskem č. 510.

V současné době existuje naprosto nevyhovující právní úprava podnikání v oblasti kinematografie. Vychází z příslušných ustanovení dosud platného dekretu prezidenta republiky č. 50/1945 Sb. V oblasti výroby a laboratorního zpracovávání filmů, jejich půjčování a veřejného promítání, jakož i v oblasti dovozu a vývozu filmů fakticky, a v určitých případech i právně, je tento státní monopol jak v oblasti výroby kinematografických děl, tak i v oblasti veřejného promítání těchto děl v kinech nutně překonán. Je například obecně známo, že byla soukromými firmami natočena už celá řada snímků. Problémy působí stejně tak i provozování kin v restituovaných objektech a stát nemá zájem tuto podnikatelskou iniciativu jak v oblasti výroby, tak i v oblasti dovozu, vývozu a distribuce potlačovat. Naopak je nutné co nejdříve vytvořit legální podmínky pro podnikatelskou činnost v této oblasti.

Za druhé: podnikání v oblasti výroby, dovozu a distribuce ostatních audiovizuálních děl, především zvukově obrazových záznamů, tj. videa, nebylo téměř 45 let řešeno výraznými právními předpisy a nebylo doposud právními předpisy upraveno vůbec. Audiovizuální umění včetně jeho významné součásti, kterou je umění filmové, nelze pojímat jako složku kultury, která je v malém státě objektivně způsobilá samostatné existence bez určité ekonomické podpory státu. Proto byl již v loňském roce přijat zákon ČNR č. 241/92 Sb., o Státním fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie. V tomto zákoně je stanoven okruh finančních zdrojů a fondů a v jednom z jeho ustanovení se předpokládají i další zdroje, stanovené zvláštními právními předpisy.

V souladu s tím se navrhuje určit i další doplňující zdroje příjmů, tohoto fondu, a to právě předkládaným návrhem zákona. Účelem předkládaného zákona je stanovit základní podmínky, za kterých lze audiovizuální díla vyrábět, dovážet a distribuovat veřejnosti, a to jak pro široké veřejné šíření, tak i pro vlastní osobní potřebu prostřednictvím půjčovny nebo prodejny rozmnoženin audiovizuálních děl. Tím bude jednak odstraněn překonaný státní monopol, vyplývající z dekretu prezidenta č. 50/1945 Sb., a zároveň budou vymezeny dosud chybějící zákonné normy pro činnost v oblasti nových audiovizuálních médií.

Základním principem předlohy je podřízení podnikání v oblasti audiovize režimu živnostenskému. Toto podtrhuji jako první část toho odstavce, kterou bych rád zvýraznil. Vlastní oblast umělecké tvorby zákon v zásadě nijak neupravuje, neboť se jedná o sféru, která se řídí ustanovením autorského zákona, což je druhé zvýraznění a podtržení. Nejde o ingerenci státu do jakékoli obsahové oblasti kultury.

V návrhu zákona je užíván pojem audiovizuální dílo v souladu s článkem 2 Úmluvy o mezinárodním zápisu audiovizuálních děl s odkazem na § 6 autorského zákona. Pod tímto pojmem se rozumí vedle kinematografických filmů také další audiovizuální díla, jako jsou zvukové obrazové záznamy, t. j. video a jejich různé verze.

Zákon definuje důležité pojmy, ukládá povinnost evidovat výrobce a distributory audiovizuálních děl, pořadatele audiovizuální produkce a provozovatele půjčoven a prodejen audiovizuálních děl, a konečně povinně řádně označovat audiovizuální díla, vybírat a zdůrazňuji odvádět Státnímu fondu ČR pro podporu a rozvoj kinematografie jednokorunový příplatek při vypůjčení a koupi rozmnoženiny audiovizuálního díla. Stanoví i podmínky pro určování přístupnosti audiovizuálních děl dětem a mládeži. Tato oblast nebyla řešena takřka vůbec několik desetiletí. Stanoví zároveň i režim reklamy, využití reklamy při veřejném předvádění audiovizuálního díla a konečně vymezuje poslání Národního filmového archivu včetně nabídkové povinnosti pro výrobce českých audiovizuálních děl.

Na závěr této úvodní části zdůrazňuji právě význam vzniku a rozšíření pravomocí Národního filmového archivu, protože uchování národního kulturního dědictví ve vztahu k nosičům zvukového záznamu, k tomu, co máme tendenci nazývat videokazety a filmy, nebylo dosud v žádném předpisu řešeno.

Zákon taxativně vyjmenovává sankce za porušení povinnosti těchto pořadatelů a provozovatelů, výrobců a distributorů audiovizuálních děl. Zákon dále výjimečným způsobem převádí práva bývalých monopolních, dnes již privatizovaných výrobců, to je Filmového studia Barrandov a Filmového studia Zlín, na Fond kinematografie vzhledem k nutnosti dodržet § 21 autorského zákona.

Protože se ustanovení předkládaného zákona dotýkají dalších právních předpisů, navrhuje se jejich nezbytná novela, což se týká zákona 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a zákona ČNR č. 241/1992 Sb., o Státním fondu České republiky na podporu a rozvoj české kinematografie. Návrh zákona pak ruší pouze některá ustanovení dekretů prezidenta č. 50/45. Tuto větu podtrhuji.

Tento zákon ruší jen některá ustanovení Benešových dekretů, to je dekretu č. 50 z roku 1945, a to jmenovitě § 1, § 3 odst. 2 a § 4. Nic více, nic méně. Zbylá ustanovení zůstávají v platnosti a nevzniká tím tedy precedens k plošnému zpochybnění tohoto ani ostatních platných Benešových dekretů.

K povinnosti evidence výrobců, distributorů a dalších šiřitelů audiovizuálních děl je třeba zdůraznit, že Ministerstvo kultury jako ústřední orgán státní správy dohlížející na dodržování autorského zákona spolupracuje s ochrannými autorskými organizacemi i orgány činnými v trestním řízení a musí mít tedy přehled o činnosti všech subjektů v této oblasti.

Zákon ukládá konečně Národnímu filmovému archivu archivovat, ochraňovat a nekomerční bázi distribuovat ta česká audiovizuální díla, která mají výrazně umělecký charakter, a také ta, která byla podpořena grantem z Fondu kinematografie. V zájmu zachování kontinuity budování archivních fondů poskytuje zákon Národnímu filmovému archivu předkupní právo zaměřené především na výkup českých kinematografických děl.

Dámy a pánové, abych uzavřel tuto debatu, dovolím si v závěru zareagovat na základní připomínky, které byly vzneseny během projednávání tohoto zákona.

Návrh zákona byl projednáván ve výboru hospodářském, rozpočtovém, ve výboru pro vědu, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny. Výsledkem projednání je společná zpráva, tisk 563. Jako předkladatel návrhu zákona mohu prohlásit, že souhlasím se změnami v této zprávě navrženými až na dvě výjimky.

První z obou výjimek je úprava § 2 odst. 1, kde se navrhuje vypustit evidenci subjektů uvedených písmeny c), d) a e). S touto úpravou nemohu souhlasit, protože evidence pořadatelů audiovizuální produkce, tedy provozovatelů kin, prodejců a půjčoven videokazet, je nutná jednak z hlediska dodržování autorských práv a dále konečně i proto, že zákon ukládá těmto subjektům i další povinnosti. Dodržovat ustanovení o přístupnosti děl, o označování děl, o užívání reklamy apod. Za oblasti videa dochází k největšímu autorskoprávnímu pirátství a výrazným daňovým únikům. informace získané pro tyto účely nemají obchodní charakter a budou chráněny před zneužitím.

Konečně poslední poznámka. Druhou výjimkou, kdy nesouhlasím s úpravou navrženou společnou zprávou, je vypuštění § 4, tedy příplatku jedné koruny za půjčování a prodej videokazet. Upozorňuji na to, že v případě vypuštění tohoto paragrafu přijde Státní fond pro podporu a rozvoj české kinematografie o částku zhruba 35 mil. korun, které by byly k dispozici pro podporu českého filmu.

Návrh rozpočtu Státního fondu počítá pro rok 1994 s rozdělením 45 mil. korun a tento předpoklad by nemohl být splněn. Chci dále upozornit, že společná zpráva nepromítá důsledky vypuštění § 4 do dalších ustanovení zákona.

Dámy a pánové, z uvedených faktů jsou zřejmé tři věci. Za prvé, že se po více než 40 letech řeší to, co bylo řešeno - promiňte, že použiji v těchto prostorách pojem "flikováním", to znamená desítkami vyhlášek a novel a myslím si, že to, co je zapotřebí v tuto chvíli, je návrat úcty k zákonu a řešení celé problematiky systematicky.

Za druhé si myslím, že je více než patrné, že současná situace je neúnosná a že měla být řešena již za federální vlády. Od okamžiku, kdy kompetence byla převedena na nás, zahájili jsme jednotlivá řízení a v podstatě na konci dubna byl zákon hotov.

Za třetí si myslím, že poprvé po čtyřech nebo pěti desetiletích byla zavedena absolutně nová terminologie do oblasti, která do té doby neexistovala. Proto vás, vážené dámy a pánové, si dovoluji požádat, abyste tento zákon přijali. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu ministru Kabátovi a dávám slovo společné zpravodajce výborů paní poslankyni Jiřině Pavlíkové, aby nám odůvodnila předloženou společnou zprávu výborů, kterou jste obdrželi jako sněmovní tisk 563.

Poslankyně Jiřina Pavlíková: Vážený pane předsedo, pane předsedající, pane ministře, kolegové a kolegyně, jak už se zmínil pan ministr Kabát, tento návrh zákona projednávaly tři výbory. Výbor pro vzdělání, vědu, kulturu, mládež a tělovýchovu, výbor hospodářský a výbor rozpočtový. Tyto výbory přijaly celý soubor pozměňovacích návrhů, který před vámi leží ve zmiňované společné zprávě č. 563.

První pozměňovací návrh upravuje a precizuje název vlastního zákona. Jedná se totiž nejen o některé podmínky výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, ale v textu zákona se mění také některé právní normy a další předpisy. Proto se název zákona upravuje v souladu s touto změnou.

V dalším návrhu v části 1 § 2 je navrženo v souvislosti s dále navrhovaným vypuštěním § 4 vypustit odstavce c), d) a e) uváděné v § 1 odst. 2.

Další precizování tohoto paragrafu tak, aby byly více chráněny informace a data, která při provádění tohoto zákona jsou nahromaděna. Je tím chráněno především právo provozovatelů audiovizuální produkce a je zajištěna i nedotknutelnost jejich osobnosti.

V dalším návrhu je zmíněno ono vypuštění paragrafu 3, který schválil ze tří výborů, které se zákonem zabývaly, pouze jeden, a to výbor hospodářský. Toto vypuštění je zdůvodňováno především jistou nesystematičností a zavedením pravomocí, které by fondu jako instituci, která se má zabývat především podporou české kinematografie, neměly příslušet.

V dalším návrhu, který se vztahuje k § 9, je znovu precizován stejný problém, který se už objevuje v § 2, tzn., že je více chráněn soubor dat, který při evidenci provozovatelů audiovizuálních děl a produkci vzniká.

Návrh, který se vztahuje k § 10, se vztahuje k sankcím, které je možno uplatnit v případě porušení povinností tímto paragrafem uloženým. Z částky deset tisíc je pokuta zvýšena na částku sto tisíc.

Návrh vztahující se k bodu 3, části třetí, řeší obdobný problém jak je vyřešen v § 9 a v § 2, tzn. opět ochranu souboru dat při vytváření seznamů a dokumentace provozovatelů audiovizuálních děl.

V závěrečné části, v § 15, je pouze doplněn přesný termín, datum, kdy vstoupí v platnost. Znamená to, že tento zákon by nabyl své účinnosti dnem vyhlášení.

To jsou veškeré pozměňovací návrhy, které byly při projednávání tří výborů přijaty a jsou zahrnuty v této společné zprávě.

Pane předsedající, prosím, abyste otevřel rozpravu.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji paní společné zpravodajce. Otevírám rozpravu, do které se dosud přihlásilo písemně 7 poslanců, a to poslanci: Pavlíková, Seifer, Soural, Zeman, Vrzal, Payne a Matulka. Jako první prosím paní kolegyni Pavlíkovou.

Poslankyně Jiřina Pavlíková: Děkuji. Dovoluji si před vás předstoupit s několika málo pozměňujícími návrhy, které do určité míry precizují pouze předložený návrh a přesněji rozvádějí práva a povinnosti jak národního filmového archivu, tak Fondu na podporu a rozvoj české kinematografie.

Navrhuji proto, aby § 7, odst. 1 byl ve druhé větě rozšířen o slova "kompletní české produkce audiovizuálních děl". Celý § 7, odst. 1 by pak zněl takto: "Národní filmový archiv se sídlem v Praze zřízený ministerstvem (dále jen archiv) je archivem zvláštního významu pro audiovizuální archiválie. Jeho posláním je shromažďování kompletní české produkce audiovizuálních děl, ochrana, vědecké zpracování atd. (jak je uvedeno v textu návrhu)."

Můj další návrh směřuje k současnému § 8, za který navrhuji vsunout další paragraf, který by měl toto znění: "Výrobce audiovizuálního díla může nabídnout k uložení archivu originální negativ a rozmnožovací materiály za podmínek dohodnutých ve smlouvě mezi ním a archivem." Je to paragraf, který se dá označit do jisté míry jako informativní. Poskytuje výrobci či producentovi audiovizuálního díla informaci o tom, jakou službu mu národní filmový archiv nabízí a jakou si tedy s ním, na základě smlouvy může sjednat.

Výrobci audiovizuálního díla rozhodně žádnou povinnost nezakládá a také žádnou povinnost neukládá národnímu filmovému archivu. informuje o stavu, který je a který je rozhodně hoden pozornosti zvláště u nových výrobců audiovizuálních děl, kteří nemají možnost své dílo vhodným způsobem uložit a zabránit tak jeho zničení nebo znehodnocení.

Můj další návrh, v pořadí třetí, směřuje k části IV, který je nadepsán: Přechodná a závěrečná ustanovení.

Tady navrhuji, aby před současný § 13 byl vložen nový paragraf, který by se členil do dvou odstavců.

První odstavec by byl tohoto znění: "Obchodní využití českých kinematografických děl vyrobených v době od 28. srpna 1945 do 21. prosince 1990 - ke dni účinnosti tohoto zákona uplynula nebo po dni účinnosti tohoto zákona uplyne doba ochrany jejich majetkových a autorských práv - je možné jen na podkladě jejich originálních nosičů, k nimž právo hospodaření přísluší archivu nebo s jeho písemným souhlasem. Práva autorů jednotlivých složek audiovizuálních děl tím nejsou dotčena."

Druhý odstavec tohoto paragrafu by byl následujícího znění: "Zisky provozování těchto děl bude archiv, po pokrytí svých nákladů vyplývajících z povinností uložených tímto zákonem, odvádět fondu."

Poslední, čtvrtý pozměňovací návrh souvisí právě s tímto paragrafem. Dovolila bych si přednést jistý podmíněný návrh. Bude-li přijat tento návrh, doporučuji, aby byl současný § 13 doplněn o text. Na závěr tohoto paragrafu by tedy přibyla věta: "Tím není dotčeno právo hospodaření příslušející archivu k veškerým originálním nosičům, z nichž tato práva a závazky vyplývají."

Na vysvětlení bych ráda přidala několik slov. Nejedná se v žádném případě o narušení autorských práv. Jedná se o užití děl, která již jsou nebo v průběhu doby budou teprve volná. Jsou to tedy díla, na která se nevztahuje už pak ochrana autorských práv. Autorský zákon ale umožňuje jistým způsobem je užívat. Zároveň by tím tento paragraf mohl zajistit to, že peníze, které byly už státem jednou do filmové produkce, do výroby filmových děl investovány, by zůstaly po skončení státního monopolu filmovému umění zachovány. Trváni autorských práv, výtěžek plynoucí z toho je § 13 převáděn na fond.

Novým paragrafem by na národní filmový archiv byl převeden výtěžek z užití děl volných. Z užití těch děl, která už nejsou nijak poutána autorským zákonem, autorskými požadavky, ale jsou pouze vázána na to, že mohou být dále šířena s použitím originálních nosičů. Vlastníkem originálních nosičů je v tomto případě národní filmový archiv.

Tolik tedy k mým pozměňovacím návrhům. Děkuji za pozornost. Očekávám vaše další pozměňovací návrhy, pokud možno písemně.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji vám, paní poslankyně. Prosím nyní pana poslance Seifera. Pak se připraví pan poslance Soural, dále pan poslanec Zeman. (Poprosil bych o klid ve sněmovně, abychom snížili hladinu hluku.)

Poslanec Pavel Seifer: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, úvodem mi dovolte citaci z důvodové zprávy navrhovaného zákona. Krátkou citaci: "Audiovizuální umění včetně jeho významné součásti, kterou je umění filmové, nelze pojímat jako složku kultury, která je objektivně způsobilá k samostatné existenci, bez ekonomické podpory státu" (citoval to již pan ministr).

Jakoby tato důvodová zpráva patřila k jinému zákonu, než který mám před sebou. Přes tuto důvodovou zprávu tento návrh zákona pojímá kinematografii především jako živnostenské podnikání.

Hlavním cílem je, jak jsem to já pochopil, zrušení některých článků Benešova dekretu, jinak řečeno, zrušení státního monopolu.

Já jsem se pídil, proč pan prezident Beneš ten dekret vydal, co ho k tomu vedlo. Odmítl jsem představu, že by snad byl takový bolševik, aby chtěl zestátňovat všechno, včetně filmu. Důvodem byla úvaha v třicátých letech filmařů a filmových tvůrců, že by mělo být české umění chráněno nějakým způsobem před zahraničními vlivy i před amerikanismem, který dnes zažíváme.

Smyslem toho zákona nebo dekretu bylo umožnit, aby z výdělku nebo z výtěžku za promítání zahraničních filmů se část mohla vrátit na výrobu českého filmu. Jen pro ilustraci, asi to nevíte, nebo kdo to ví, tak si to připomene, výroba jednoho filmu dnes u nás stojí řádově kolem 20 milionů korun. Žádný velký nákladný velkofilm, 20 milionů člověk musí mít, aby mohl jít točit film. Aby se tyto prostředky vrátily, tak tento film musí shlédnout 1/3 veškeré populace našeho národa. Včetně babiček, nemluvňat a dalších lidí. Pokud je film dobrý, tak věřím, že ho třetina populace shlédne do pěti do deseti let - tato návratnost je velice dlouhodobá. Myslím, že je potřeba mít jasné představy o tom, jakým způsobem budeme tento český film chránit.

Dnes samozřejmě - a to je politické rozhodnutí - a já myslím, že je v souladu i s mým osobním stanoviskem je potřeba změnit základní filozofii, základní stav. Já nejsem pro státní monopol, ani ne státní monopol filmu, ale vycházím z toho, že než něco zničím, než něco zruším, než nějaký mechanizmus přestane fungovat, tak musím naprosto přesně vědět, co místo toho. Samozřejmě, vláda zde připomíná - navrhovatel zde připomíná - opět budu citovat, že proto byl už v loňském roce přijat zákon České národní rady č. 241/92 Sb., o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie.

Jsou i další ustanovení, a přesto navrhovatel cítil, že to je málo a dal tam ten zmíněný § 4 s tím korunovým poplatkem. Týká se to i videokazet. Mimochodem, já bych navrhoval, aby za videokazety byl větší poplatek, protože jsou více frekventované, myslím, že stát by z toho získal větší prostředky a pokud existuje lobby, která tomu brání, tak myslím, že by se mohla podílet na rozvoji českého filmu tím, že by umožnila tuto formu zaplacení.

Samozřejmě z toho důvodu jsem zásadně proti návrhu společné zprávy vypustit tento paragraf. Považuji ho za velice důležitý a cenný, protože doplňuje, i když nedokonale, jakousi obranu českého filmu. Pokud ovšem není naším cílem zlikvidovat českou kinematografii, budeme muset přejít skutečně na systémové řešení. To, co zatím funguje nebo existuje, není systémové řešení. Bude tady zřejmě otázka daňových úlev a zde zase by bylo nutné diferencovat mezi uměleckým dílem, mezi filmem a mezi, dejme tomu, reklamou, nebo mezi komerčním snímkem, který samozřejmě tyto úlevy nepotřebuje. Zde se odvolávám i na návrh daňových úlev, nebo daňových pravidel, která jsou v tomto návrhu velice nejasná a velice pro mne nečitelná a budou potřebovat, pokud bych chtěl být pro, budou potřebovat každopádně vyjasnit a vyčistit.

Na závěr úvodní části - ještě pak se vrátím k jednotlivým paragrafům - bych chtěl říci, že skutečně jde, a to si uvědomuji, o politické rozhodnutí. Především o politické rozhodnutí a jako s takovým s ním nakládám. Vrátím se ke svému návrhu, který jsem předkládal na začátku této schůze, tento zákon odložit, vrátit ho z různých důvodů, vrátit do výborů, do některých výborů k vyčištění, vyjasnění těch otázek. Já se obávám, jak jsem zde zaslechl pozměňovací návrhy, nebudu schopen dnes posoudit, jestli jsou dobré nebo špatné. Myslím, že to je ukvapená práce. Chtěl bych upozornit, že tento návrh zákona prošel zkráceným režimem, že odborná skupina filmařů, která by jistě ráda přišla na naše výbory, ani o tom nevěděla, že tyto výbory to projednávají, takže se toho nezúčastnila a nemohla zasáhnout svými odbornými připomínkami a vznikl díky tomu tento zákon, který vznikl.

Nyní bych se vrátil k jednotlivým paragrafům, nebudu zdržovat dlouho, nebudu dávat pozměňovací návrhy, protože si myslím, že to není vhodné. Není to vhodné, protože je to lidová tvořivost, která vždy způsobila ještě zhoršení návrhu. Musím se velice ostře postavit k § 1 odst. b), kde je nějakým způsobem formulováno české audiovizuální dílo. Je tam naprosto nejasně řečeno, kdy se považuje za české dílo. Tam stačí, aby v době jeho prvního veřejného předvedení měl tvůrce trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky, může tady mít jednu kancelář a je zákon splněn, a nebo dokonce, aby se takovýto člověk spolupodílel na tomto díle, ale není řečeno, jakým způsobem, jestli stokorunou nebo polovinou, prostě to tam není nějakým způsobem vyjasněno. To si myslím, že je dost nešťastná formulace, možná záměrná. To nemohu posoudit, ale pro mne je nepřijatelná.

V § 2 bych chtěl upozornit, že určitá oblast v živnostenském zákonu - je potřeba vyjmout tuto činnost z tohoto zákona, dát tomu asi jiný režim pro umělecké dílo, než jak je to pojímáno.

§ 4 jsem navrhoval nevypouštět, to je jediný pozměňovací návrh, pokud je to tak možno chápat.

§ 5 - tam je poměrně nejasné - výrobce má označit, které dílo je nevhodné pro děti nebo mládež. Vždyť je to v rozporu s jeho zájmem. Výrobce chce, aby jeho dílo vidělo co nejvíce lidí, to znamená, my mu dáváme rozhodovat o něčem a je to střet zájmů, minimálně. Myslím, že to je dost nešťastná formulace, ta by potřebovala skutečně vyčistit.

§ 7, tam jde o snahu přesunout finanční zátěž na výrobce filmů a § 8, tam bych doplnil nejen povinnost výrobce, ale i distributora předat archivu, pokud o to bude mít archiv zájem - tam se jedná o cizí díla, která bude distributor předvádět.

Nechci zdržovat, nechci vás připravovat o čas, je tady hodně řečníků, já bych navrhoval - a to je můj návrh tento návrh zákona vrátit do výborů, projednat ještě jednou ve výborech. Není žádný spěch, do konce roku platí výjimky, díky kterým je možné, aby soukromí výrobci něco podnikali. Do konce roku máme čas, nic se nestane, nic se neztratí a je v zájmu tohoto zákona, který by už měl být čistý, skutečně by měl být po padesáti letech tím prvním krokem v této oblasti, ať má podporu i lidí, kteří si myslí, že by tento zákon měl být, ale aby byl dobrý. Já vám děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci. Pan poslanec vznesl procedurální návrh, abychom přerušili projednávání tohoto zákona a vrátili jej do výborů. Je to procedurální návrh, nechám o něm hlasovat ihned. Než tak učiním, všechny vás odhlásím. Prosím za prominutí a zároveň žádám všechny, aby se znovu přihlásili. Dávám hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Seifera.

Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku. (Poslanec František Trnka z místa: Pořád mě to zlobí.) Protože to pořád nějak zlobí, prosím, abyste se všichni znovu přihlásili.

Vzhledem k tomu, že nás stále zlobí počítač, využil bych této vynucené přestávky k vyhlášení výsledků voleb do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Prosil bych pana poslance, aby nás informoval, jak dopadl bod 11. Zároveň prosím Kancelář, aby udělala pořádek s počítačem.

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych vás seznámil s výsledkem veřejného hlasování při volbě člena Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání. Jedná se o první volbu, třetí kolo.

K volbě bylo ověřovateli převzato 200 hlasovacích lístků, z toho bylo vydáno 115 hlasovacích lístků. Odevzdáno bylo 44 platných hlasovacích lístků a 23 neplatných lístků.

Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto: pro pana Josefa Krejzu bylo odevzdáno 6 platných hlasů, pro paní Leontínu Stehlíkovou 3 platné hlasy. Do funkce člena Rady Ceské republiky pro rozhlasové a televizní vysílání nebyl zvolen nikdo.

Vyčerpali jsme tedy všechna tři kola při první volbě, čili musí následovat volba další podle nově sestavené kandidátní listiny.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Konstatuji tedy, že ani ve třetím kole se nám nepodařilo zvolit žádného kandidáta a že tedy nová volba musí pokračovat na další schůzi.

Končím přerušený bod 1 i s tím, že nikdo nebyl zvolen.

S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Payne.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP