Čtvrtek 14. října 1993

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Paní poslankyně, páni poslanci, zahajuji přerušené jednání. Prosím vás, abyste se všichni znovu přihlásili. Omlouvám se za to, že hlasovací zařízení mělo poruchu. Tato porucha již byla odstraněna.

Konstatuji, že budeme opakovat hlasování č. 100. Dovolte mi, abych zopakoval návrh na usnesení.

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra zahraničních věcí Josefa Zielence na interpelaci poslanců Josefa Valenty a Milana Loukoty ve věci nedodržování mezinárodních předpisů zástupci Celní správy Spolkové republiky Německo při označování názvů měst a obcí podél dálnic, uvedenou v tisku 490 A. "

Ptám se, kdo ve 100. hlasování souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 26 pro, 39 proti, 18 se zdrželo.

Nezbývá mi než vám navrhnout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra zahraničních věcí Josefa Zielence na interpelaci poslanců Josefa Valenty a Milana Loukoty ve věci nedodržování mezinárodních předpisů zástupci Celní správy Spolkové republiky Německo při označování názvů měst a obcí podél dálnic, uvedenou v tisku 490 A."

Ptám se, kdo ve 101. hlasování s tímto návrhem souhlasí? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh jsme schválili poměrem hlasů 58 pro, 26 proti, 10 se zdrželo. Děkuji.

Beru na vědomí omluvu pana poslance Řezáče. Budeme se věnovat odpovědi na jeho interpelaci. Ministr zahraničních věcí Josef Zieleniec odpověděl na interpelaci poslance Vladimíra Řezáče ve věci odškodnění českých válečných poškozenců, a to včetně občanů České republiky totálně nasazených na nucené práce během druhé světové války, podle sněmovního tisku 333. Odpověď byla předložena jako tisk 333 A. Její projednávání bylo na 12. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno pro nepřítomnost poslance. Považuje pan poslanec odpověď za uspokojivou? (Ano.) Děkuji.

Otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí. Rozpravu končím a navrhuji vám přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra zahraničních věcí Josefa Zielence na interpelaci poslance Vladimíra Řezáče ve věci odškodnění českých válečných poškozenců, a to včetně občanů České republiky totálně nasazených na nucené práce během druhé světové války, uvedenou v tisku 333 A."

Ptám se, kdo ve 102. hlasování s tímto návrhem souhlasí? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Konstatuji, že jsme tento návrh přijali. 85 poslanců hlasovalo pro, nikdo nebyl proti, 3 se zdrželi hlasování.

Nyní se budeme věnovat odpovědím na interpelace na místopředsedu vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe. Jedná se o kolegy Hirše, Šolera, Rašku, Grulicha, Křížka a Řezníčka.

Místopředseda vlády a ministr zemědělství Josef Lux odpověděl na interpelaci poslance Jiřího Šolera ve věci restituce majetku kolaborantského rodu Bartoňů z Dobenína, podle sněmovního tisku 380. Odpověď byla předložena jako tisk 380 A. Její projednávání bylo na 12. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno pro nepřítomnost poslance. Nyní se ptám pana poslance, zda odpověď považuje za uspokojivou. (Nepovažuje.) Otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí. Rozpravu končím. Navrhuji přijmout toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe na interpelaci Jiřího Šolera ve věci restituce majetku kolaborantského rodu Bartoňů z Dobenína, uvedenou v tisku 380 A."

Ptám se, kdo ve 103. hlasování s tímto návrhem souhlasí? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat. 31 poslanců hlasovalo pro, 43 proti, 11 se zdrželo hlasování.

Nezbývá mi než vám navrhnout další návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe na interpelaci Jiřího Šolera ve věci restituce majetku kolaborantského rodu Bartoňů z Dobenína, uvedenou v tisku 381 A."

Ptám se, kdo ve 104. hlasování s tímto návrhem souhlasí? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Konstatuji, že ani tento návrh nebyl přijat. 51 poslanců hlasovalo pro, 20 proti, 15 se zdrželo hlasování. Konstatuji, že nebylo nalezeno ani jedno z možných stanovisek.

Místopředseda vlády a ministr zemědělství Josef Lux odpověděl na interpelaci poslance Miroslava Rašky. (Hlas ze sálu: Prezenci, prosím.) Omlouvám se, a prosím o novou prezenci. Děkuji.

Místopředseda vlády a ministr zemědělství Josef Lux odpověděl na interpelaci poslance Miroslava Rašky ve věci převodu budovy spadající do s. p. Masoprogress, podle sněmovního tisku 452. Odpověď byla předložena jako tisk 452 A. Její projednávání bylo na 12. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno pro nepřítomnost poslance.

A nyní se ptám, zda ji pan poslanec považuje za uspokojivou. (Ano.) Souhlasím. Děkuji a otevírám rozpravu, do které se nikdo nehlásí, takže jí končím a dovolte mi navrhnout vám následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe na interpelaci poslance Miroslava Rašky ve věci převodu budovy spadající do majetku s. p. Masoprogress, uvedenou v tisku 452 A."

Ptám se, kdo ve 105. hlasování s tímto návrhem souhlasí? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Děkuji. Toto usnesení bylo přijato: Pro hlasovali 93 poslanci, nikdo nebyl proti, 2 se zdrželi hlasování. Děkuji.

Místopředseda vlády a ministr zemědělství Josef Lux odpověděl na interpelaci Miroslava Rašky ve věci privatizace státního majetku spravovaného státním podnikem Masoprogress, státním podnikem Strojírny masného průmyslu Mikulov a Středním odborným učilištěm Mikulov, podle sněmovního tisku 453. Odpověď byla předložena jako tisk 453 A. Její projednávání bylo na 12. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno pro nepřítomnost poslance.

Ptám se, zda pan poslanec považuje odpověď za uspokojivou. (Ano.) Otevírám rozpravu. Rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe na interpelaci poslance Miroslava Rašky ve věci privatizace státního majetku spravovaného státním podnikem Masoprogress, státním podnikem Strojírny masného průmyslu Mikulov a Středním odborným učilištěm Mikulov, uvedenou v tisku 453 A."

Ptám se ve 106. hlasování, kdo s tímto návrhem souhlasí? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Děkuji. Konstatuji, že tento návrh jsme přijali. 96 poslanců bylo pro, nikdo nebyl proti, 2 se zdrželi hlasování.

Místopředseda vlády a ministr zemědělství Josef Lux odpověděl na interpelaci poslance Václava Grulicha ve věci privatizace a řešení nedostatků hospodaření s. p. Plzeňský Prazdroj Plzeň, podle sněmovního tisku 469. Odpověď byla předložena jako tisk 469 A. Její projednávání bylo na 12. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno na žádost poslance.

Ptám se nyní pana poslance, zda považuje odpověď za uspokojivou? Pan poslanec Grulich.

Poslanec Václav Grulich: Pane předsedající, páni ministři, dámy a pánové, s odpovědí pana ministra Luxe nemohu souhlasit. Sdělím proč a byl bych rád, protože se nejedná o žádnou drobnost, kdyby místopředseda vlády a ministr zemědělství pan Lux mohl podat sněmovně vysvětlení a objasnění tohoto případu. Jedná se o majetkové záležitosti Plzeňských pivovarů, jak víte, dříve rozdělených do tří subjektů. Jedná se o majetkovou přípravu celého tohoto komplexu pro privatizaci. Ministerstvo zemědělství už nejméně od února, případně začátku března, bylo upozorňováno na majetkové nesrovnalosti, které se v tomto komplexu Plzeňských pivovarů projevují.

Přesto tam vysílá kontrolu až v květnu. Kontrola ukázala na velice závažné nedostatky v hospodaření těchto subjektů, na problémy v převodech vlastnictví a majetku z jednoho podniku do druhého, konkrétně ze státního podniku Plzeňské pivovary do akciově společnosti Pilsner Urquell. Poukázala na celou řadu finančních nedostatků.

Nedostatky vyplývaly z nedostatečné činnosti jednotlivých odborů Ministerstva zemědělství, které jako zakladatel bylo a je povinno tyto záležitosti sledovat, kontrolovat a vyvozovat z nich důsledky. I když např. ministr zemědělství odvolal z funkce svého náměstka, poslance pana Tlustého, neudělal žádné kroky k nedostatečné činnosti tohoto činitele v dozorčí radě Plzeňských pivovarů, jakož i dalších zástupců Ministerstva zemědělství v tomto orgánu, i když bylo ministerstvo na nedostatečnou činnost těchto činitelů písemně ve zprávách z ministerstva upozorňováno.

Sám jeden z náměstků Ministerstva zemědělství přiznal neoprávněnost převodu pozemků ze státního podniku Plzeňské pivovary do akciové společnosti v hodnotě téměř půl miliardy korun, řádově plus mínus 450 milionů korun. Projevovala se celá řada těchto nedostatků. Ministr zemědělství uznal, že tyto nedostatky jsou, ale dlouhým odkládáním a podnícením jakési kontrolní komise v nedostatečném počtu a v nedostatečném zastoupení byly tyto Plzeňské pivovary kontrolovány až v samotném závěru před uskutečněním valné hromady v akciové společnosti. Tím se přikryla celá záležitost jakousi dekou a nastalo o Plzeňských pivovarech ticho.

Jestliže by privatizace našich státních podniků postupovala tímto způsobem, je evidentní, že občané musí ztratit důvěru ve správnost a čistotu prováděné privatizace. Jestliže se jedná o neoprávněné manipulace, o špatně prováděné účetnictví a jestliže pan ministr na můj přímý dotaz nenapsal, jakým způsobem hodlá provést nebo provedl nápravu ve svém resortu, aby se podobné přehlížení nedostatků ze strany zakladatele, tj. Ministerstva zemědělství, neopakovalo, pak samozřejmě nelze s odpovědí souhlasit.

Ale nejde jen o tuto jednotlivou interpelaci. Jde o to, jakým způsobem bude dál postupováno při privatizaci našeho zemědělství. Na cestě je privatizace státních statků. Již dnes jsou škody, které jsou způsobeny pomalým způsobem privatizace a nedostatečným dohledem Ministerstva zemědělství, odhadovány řádově na 1 0 miliard. Tomuto státu utíkají peníze, o které by neměl tak ledabyle přicházet. Hovoří se o veřejných soutěžích předem určenému zájemci, např. u Státních statků to převážně budou dosavadní nájemci. Přicházejí nám zprávy, jak osobní, tak písemné, že se v mnoha případech nejedná o čistý proces, že se jedná o záměrné snižování hodnoty státního majetku, aby byl co nejlacinější a aby tento majetek mohl být co nejlevněji převeden do rukou jednotlivců, zdaleka ne vždy do rukou těch, kteří hodlají na tomto majetku skutečně hospodařit a produkovat zemědělskou výrobu.

Vrátím se ale k vlastnímu předmětu interpelace. Prosím pana ministra Luxe, je-li k tomu ochoten, aby vysvětlil sněmovně současný stav v hospodaření celého komplexu Plzeňských pivovarů, aby vysvětlil, jak byl dořešen např. převod oněch zmíněných pozemků v sumě řádově kolem 450 milionů, jakým způsobem provedl opatření, aby příště už v těchto majetcích nebylo vedeno účetnictví takovým způsobem, jak bylo vedeno v Plzeňských pivovarech, kdy bylo účetnictví vedeno společně pro dva subjekty, takže nebylo možno vůbec zjistit, jak který subjekt ve skutečnost hospodařil. Proč celé závěry celé kontroly byly tak dlouho odkládány a proč komise, která skutečně nakonec byla sestavena, byla sestavena v nedostatečném počtu, v nekvalifikovaném obsazení, protože byla obsazena zástupci subjektů, které měly zájem, aby nebyly nedostatky shledány. Přesto tato komise i v tomto počtu nedostatky shledala. Nikde se neobjevila zpráva, jakým způsobem byly nedostatky ze strany ministerstva zemědělství řešeny.

Když jsem si ověřoval celou záležitost i na Ministerstvu privatizace, to dává v předvedení svých čelných funkcionářů od těchto záležitostí ruce pryč, protože trvá na tom, že majetkoprávní vztahy v přípravě privatizace je povinen provést zakladatel. To je Ministerstvo zemědělství. Mně nezbylo než dát funkcionáři Ministerstva privatizace a správy národního majetku za pravdu. Tím víc bych očekával vysvětlení od pana ministra Luxe. S jeho odpovědí nesouhlasím a v tomto směru dávám také návrh na usnesení sněmovně. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji a otevírám rozpravu. První se přihlásil pan ministr Lux. Má přednost.

Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jsem trochu na rozpacích, jestli mám vystupovat, když už předem s mojí odpovědí nesouhlasíte, ale byl jsem vyzván, tak považuji za korektní říci názor.

Ke dni 30. 6. tohoto roku bylo nařízeno provedení mimořádné účetní uzávěrky v rozsahu roční uzávěrky v podniku Plzeňské pivovary státní podnik, zavedlo se samostatné účetnictví a toto bylo zkontrolováno.

Co se týká převodu jednotlivých majetků, byl na ně proveden řádný audit. Připomínky, které tento audit v sobě obsahoval, byly akceptovány a napraveny.

Co se týká převodu pozemků, tyto pozemky byly převedeny v souladu s privatizačním projektem.

Na základě těchto výsledků kontrol a šetření pracovníků Ministerstva zemědělství mohu odpovědně říci, že převod zmíněných pozemků je v souladu s privatizačním projektem, že nedošlo ke zneužití majetku státu.

Co se týká práv právovárečníků, o těch rozhodne soud a my jsme připraveni do doby rozhodnutí soudu nechat část akcií ve Fondu národního majetku.

Co se týká oné komise, v této komisi pracovala vedoucí kontrolního oddělení Fondu národního majetku, a to je pro mne kompetentní zástupce.

Kritiku privatizace Státních statků v tak obecné poloze, jak jste ji nastolil, musím odmítnout. Pokud máte konkrétní připomínky, jsem připraven o nich diskutovat.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Dále je přihlášen pan kolega Tlustý.

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové, pan kolega Grulich mě ve své předchozí řeči v podstatě nepřímo obvinil z věcí, se kterými jsem nikdy neměl nic společného a domníval jsem se, že dosavadní informace, které pronikly na veřejnost díky sdělovacím prostředkům, jsou i pro něho dostatečné k tomu, aby pochopil, v čem je skutečné jádro problému tzv. privatizace Plzeňských pivovarů.

Nechápu, jak je možné, že je stále zamlčováno, že v Plzni existovaly a stále existují dva podnikatelské subjekty a že výsledky kontrol, které byly např. i vámi citovány, se v jednom případě týkají jednoho subjektu a v druhém případě druhého a nelze je zaměňovat.

Provedlo-li ministerstvo zemědělství kontrolu v Plzeňském Prazdroji, n. p., se zjištěnými závadami, které jste uváděl - např. špatně vedené účetnictví, možná chyba v placení daní atd. atd., nefungující dozorčí rada apod., tak jsou to závěry, které se týkají podniku, který od roku 1964 do dneška měl a stále má jediného zaměstnance; neměl a nemá nic jiného společného s druhým subjektem, kterým je a. s. Plzeňské pivovary, než smlouvu o spolupráci, na základě které oba subjekty kooperují.

Není tady dnes prostor pro to, aby bylo vysvětlováno, proč v roce 1964 tento zvláštní stav byl založen (informace o tom ve sdělovacích prostředcích byly uvedeny).

Následné kontroly, které byly prováděny v Plzeňských pivovarech, a. s. konstatovaly, že závady, které vy jste tady uváděl, se týkají jiného subjektu, nikoli Plzeňských pivovarů.

Za mého působení v dozorčí radě, pardon, v představenstvu Plzeňských pivovarů si akciová společnost ani nemohla žádný majetek protiprávně od kohokoli získat prostě proto, že z principu privatizace vyplývá, že veškerý majetek do vznikajících akciových společností je zařazován z rozhodnutí Ministerstva pro správu národního majetku na základě schváleného privatizačního projektu, ke kterému rozhodující slovo má zakladatel. Všechny ostatní vámi citované nedostatky se týkaly jiného podnikatelského subjektu.

Pokud jste tedy pokračoval ve snaze očernit mě za fungování v představenstvu jiného subjektu, tak jsem považoval za nutné, zejména svým kolegům, nikoli vám, protože vy to asi odmítáte pochopit, vysvětlit, že celá kauza Plzeňské pivovary tak, jak byla v průběhu letošního roku rozdmýchána, je položena a postavena na jediném chybném předpokladu, že jsou zaměňovány právní subjekty a výsledky kontrol, které se týkají jiných subjektů. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Dále se hlásí do rozpravy kolega Grulich.

Poslanec Václav Grulich: Pane předsedající, já jsem sice nesouhlasil s písemnou odpovědí, čekal jsem na odpověď ústní, ale musím konstatovat, že ani ta mě bohužel neuspokojila.

Panu poslanci Tlustému bych chtěl říci, že je jeho věcí, jak plnil funkci, do které ho jmenovalo ministerstvo, případně vláda, ale zřejmě ministerstvo jako zakladatel. Nevytýkal jsem mu já, že nepracoval dobře. Takto ho ohodnotili členové správní rady, případně dozorčí rady akciové společnosti.

Vytýkám ministru zemědělství, že i když byl upozorněn na nedostatečnou činnost zástupců zakladatele, kteří byli jmenováni do správní rady, že neprovedl razantnější opatření a že zavčas tyto zástupce nevyměnil.

Jestliže dobře nefungují zástupci zakladatele ve zřizovaných akciových společnostech, případně dozorčích radách státních podniků, samozřejmě, že ministerstvo ztrácí kontrolu a ztrácí řádný přehled o činnosti těchto subjektů. Je věcí už jednotlivých orgánů, aby záležitosti projednávaly.

Pan kolega Tlustý si může stejně jako já ověřit na dopisech, které šly z představenstva, které hodnotily jeho činnost a jeho kolegů, tuto činnost jsem nehodnotil já. Takže on zde není předmětem sporu, protože za každého svého pracovníka samozřejmě odpovídá příslušný vedoucí pracovník, příslušný nadřízený, i když k tomu někdy přijde jako "slepý k houslím".

Manažerské pravidlo je neúprosné. Ministr odpovídá za své náměstky, odpovídá za ty pracovníky, kteří jsou z ministerstva určitými úkoly pověřeni. Tolik k této otázce. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Do rozpravy se již nikdo nehlásí. Rozpravu tedy končím. Navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe na interpelaci poslance Václava Grulicha ve věci postupu privatizace a řešení nedostatků hospodaření s. p. Plzeňský Prazdroj Plzeň, uvedenou v tisku 469 A."

Ptám se tedy, kdo ve 107. hlasování s tímto hlasováním souhlasí? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Konstatuji, že tento návrh nebyl přijat. 30 poslanců hlasovalo pro, 58 proti, 13 se zdrželo hlasování.

Dovolte mi tedy navrhnout sněmovně následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe na interpelaci poslance Václava Grulicha ve věci postupu privatizace a řešení nedostatků hospodaření s. p. Plzeňský Prazdroj Plzeň, uvedenou v tisku 469 A."

Ptám se tedy, kdo ve 108. hlasování s tímto návrhem souhlasí? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Konstatuji, že tento návrh byl přijat. 64 poslanců hlasovalo pro, 29 proti, 10 se zdrželo hlasování.

Místopředseda vlády a ministr zemědělství Josef Lux odpověděl na interpelaci poslance Miroslava Řezníčka ve věci pronájmu části státního podniku AGP Sokolov majiteli soukromé firmy Lotos JUDr. Karlu Haisovi, tisk 518. Odpověď 51 8 A.

Ptám se, zda pan poslanec považuje odpověď za uspokojivou. Prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Miroslav Řezníček: Pane předsedající, dámy a pánové, rád bych v tomto případě požádal sněmovnu o odložení řešení této odpovědi, protože stejnou interpelaci jsem adresoval na ministra Skalického, od kterého jsem ještě odpověď nedostal. Rád bych si obě odpovědi srovnal. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Nezbývá mi, než požádat sněmovnu o souhlas s tímto návrhem pana poslance.

Ptám se tedy, kdo ve 109. hlasování s tímto návrhem souhlasí? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Konstatuji, že tento návrh byl přijat. 101 poslanců hlasovalo pro, 1 byl proti, 1 se zdržel hlasování.

Vzhledem k tomu, že pan poslanec Křížek ani pan poslanec Hirš nejsou přítomni, nezbývá mi, než konstatovat, že tyto dvě odpovědi musíme odložit k projednávání na další schůzi.

Nyní se budeme zabývat odpověďmi ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého.

Protože se jedná o interpelaci poslance Broulíka ve věci stanovení dodržování limitu na dovoz černého uhlí do České republiky, podle sněmovního tisku 194. Odpověď byla předložena jako tisk 194 A. Její projednávání bylo na 12. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno pro nepřítomnost poslance, vyzývám tedy pana poslance, aby se ujal slova.

Poslanec Jaroslav Broulík: Vážené dámy, vážení pánové, chtěl bych panu ministrovi poděkovat za odpověď, kterou mi předal. Zároveň jsem chtěl říci, že poprvé jsem se setkal s velice dobrým projednáváním daného problému.

Vyplývá to i z toho, že se prakticky očekává snížení dovozu na původně očekávaný limit, který byl koncipován restrukturalizačním plánem pro uhelné hornictví.

S odpovědí souhlasím.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Otevírám nyní rozpravu. Nikdo se do ní nehlásí, takže ji končím.

Dovolte mi, abych vám navrhl přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého na interpelaci poslance Jaroslava Broulíka ve věci stanovení a dodržování limitu na dovoz černého uhlí do České republiky, uvedenou v tisku 194 A."

Ptám se tedy, kdo ve 110. hlasování s tímto návrhem souhlasí? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Konstatuji, že tento návrh byl přijat.

82 poslanců hlasovalo pro, nikdo nebyl proti, 1 poslanec se zdržel hlasování. Děkuji.

Nyní se budeme věnovat odpovědím pana ministra spravedlnosti Jiřího Nováka. Ministr spravedlnosti Jiří Novák odpověděl na interpelaci poslance Jiřího Drápely ve věci neproplaceného odškodnění za věznění pana Františka Řezníčka, podle sněmovního tisku 451. Odpověď byla předložena jako tisk 451 A. Její projednávání bylo na 12. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno pro nepřítomnost poslance. Ptám se pana poslance, zda odpověď považuje za uspokojivou. Ano. Děkuji a otevírám rozpravu. Nikdo se do rozpravy nehlásí, rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra spravedlnosti Jiřího Nováka na interpelaci poslance Jiřího Drápely ve věci neproplaceného odškodnění za věznění pana Františka Řezníčka, uvedenou v tisku 451 A."

Ptám se, kdo ve 111. hlasování s tímto návrhem souhlasí? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Konstatuji, že tento návrh byl přijat.

71 poslanců hlasovalo pro. Nikdo nebyl proti. Jeden se zdržel hlasování.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím vás, abyste se znovu zaregistrovali. Protože ostatní poslanci, kteří se obrátili na ministra spravedlnosti, tzn. kolega Valenta, kolega Vyvadil, kolega Novák, kolega Vik, a znovu kolega Vik, nejsou přítomni, nezbývá mi konstatovat nic jiného než to, že uvedenou problematikou se budeme zabývat na další schůzi.

Nyní se budeme zabývat odpověďmi ministra obrany Antonína Baudyše, který odpověděl na interpelaci poslance Jaroslava Nováka dvakrát, a protože zde není, nezbývá mi konstatovat nic jiného než totéž co minule, budeme se touto problematikou zabývat na další schůzi.

Musím konstatovat, že totéž se týká pana ministra Piťhy. Ze stejných důvodů nemůžeme odpovědi na interpelace projednávat, neboť pan kolega Novák není přítomen ve sněmovně.

Prosím, paní kolegyně.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP