Čtvrtek 14. října 1993

Začátek schůze Poslanecké sněmovny

14. října 1993 v 9.21 hodin

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka, místopředseda PSP P. Tollner a 176 poslanců.

Za vládu České republiky: místopředseda vlády J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr zemědělství J. Lux, místopředseda vlády a ministr financí I. Kočárník, ministr obrany A. Baudyš, ministr životního prostředí F. Benda, ministr pro hospodářskou soutěž S. Bělehrádek, ministr průmyslu a obchodu V. Dlouhý, ministr hospodářství K. Dyba, ministr kultury J. Kabát, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr školství, mládeže a tělovýchovy P. Piťha, ministr zahraničních věcí J. Zieleniec.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dobré ráno, dovolte mi zahájit přerušené jednání 13. schůze. Všechny vás vítám a přeji vám hezký den. Prosím, abyste se všichni prezentovali identifikační kartou, abychom zjistili - už víme, že jsme usnášení schopni, ale abychom zjistili, kolik nás skutečně je. Děkuji.

Jednání zahájíme odpověďmi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny, jak jsme o tom rozhodli při schválení pořadu schůze. Potom se necháme informovat o výsledku včerejších voleb, dále projednáme interpelace, otázky a podněty poslanců na členy vlády, vládní návrh zákona o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl a zprávu o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny.

XII.

Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu

Dovolte, abych zahájil bod "Odpovědi na interpelace poslanců" konstatováním, že na 12., tedy minulé schůzi. Poslanecké sněmovny, bylo přerušeno projednávání 45 odpovědí na interpelace poslanců pro jejich nepřítomnost nebo na žádost poslanců. Dále jsou na pořadu 13. schůze předloženy 4 nové odpovědi na vznesené interpelace.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych zrekapituloval problematiku odpovědí na interpelace. interpelováni byli tito ministři: premiér Klaus, místopředseda vlády Kočárník, místopředseda vlády Lux, ministři: Dyba, Zieleniec, Piťha, Ruml, Dlouhý, Baudyš, Kabát, Rubáš resp. Lom, Novák a Vodička. Já bych si dovolil pro upřesnění přečíst vždy u jednotlivých pánů ministrů poslance, kteří je interpelovali.

Začínáme podle kompetenčního zákona předsedou vlády Václavem Klausem, na kterého se obrátili následující paní poslankyně a páni poslanci: Orgoníková, Novák, Valenta, Seifer a Hrdý. Vzhledem k tomu, že je pan premiér omluven, neb má zahraniční cestu, je zde přítomný zastupující vicepremiér a ministr financí Ivan Kočárník.

Začneme tedy odpověďmi na interpelaci paní poslankyně Orgoníkové - je zde - ve věci privatizačního projektu předloženého a. s. Melantrich, podle sněmovního tisku 206. Odpověď byla předložena jako tisk 206 A. Její projednávání bylo na 12. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno pro nepřítomnost poslankyně. Ptám se, zda paní poslankyně považuje odpověď za uspokojivou. Ne. Děkuji, otevírám rozpravu. Protože se do rozpravy nikdo nehlásí, rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení.

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslankyně Hany Orgoníkové ve věci privatizačního projektu předloženého akciovou společnosti Melantrich a uvedenou v tisku 206 A."

Kdo s návrhem tohoto usnesení souhlasí, ať zvedne ruku a hlasuje, samozřejmě. Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Ukončili jsme 85. hlasování na této schůzi s tím, že se pro přijetí tohoto návrhu usnesení vyjádřilo 50 poslanců, proti 40, 19 se zdrželo hlasování.

Pokusím se navrhnout obrácený způsob řešení, tzn. dovolte mi předložit návrh následujícího usnesení.

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslankyně Hany Orgoníkové ve věci privatizačního projektu předloženého a. s. Melantrich a uvedenou v tisku 206 A."

Ptám se, kdo souhlasí s návrhem tohoto usnesení. Kdo je proti? Zdržel se hlasování? Děkuji. (Hlasování číslo 86.)

Konstatuji, že ani tento návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 51, proti 43, zdrželo se 12. Nezbývá nám nic jiného, než odložit tuto interpelaci na další schůzi.

Budeme se zabývat další odpovědí. Předseda vlády Václav Klaus odpověděl na interpelaci poslance Jaroslava Nováka ve věci služebních automobilů podle sněmovního tisku 222. Odpověď byla předložena jako tisk 222 C. Její projednávání bylo na 12. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno pro nepřítomnost poslance. Ptám se, zda pan poslanec považuje odpověď za uspokojivou. Souhlas ano. Děkuji. Otevírám rozpravu, protože se do rozpravy nikdo nehlásí, rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslance Jaroslava Nováka ve věci služebních automobilů, uvedenou v tisku 222 C."

Ptám se, kdo souhlasí, ať zvedne ruku a hlasuje. Jedná se o hlasování č. 87. Kdo je proti? Zdržel se hlasování? Děkuji.

Konstatuji, že jsme uvedené usnesení přijali. 107 hlasů bylo pro, 1 proti, 4 se zdrželi hlasování. Děkuji.

Předseda vlády Václav Klaus odpověděl na interpelaci poslance Jaroslava Nováka ve věci jeho návštěvy ve Španělsku, podle sněmovního tisku 401. Odpověď byla předložena jako tisk 401 A. Považuje pan poslanec odpověď za uspokojivou? Ano. Děkuji a otevírám rozpravu.

Protože se do ní nikdo nehlásí, rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci Jaroslava Nováka ve věci návštěvy ve Španělsku, uvedenou v tisku 401 A."

Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti? Zdržel se hlasování? Děkuji.

Konstatuji, že v 88. hlasování se sněmovna vyjádřila souhlasně s tím, že pro hlasovalo 102, proti 2 a 3 se zdrželi hlasování. Děkuji.

Předseda vlády Václav Klaus odpověděl na interpelaci poslance Josefa Valenty ve věci množství finančních prostředků, vynaložených Úřadem vlády ČR a jednotlivými ministerstvy od 1. 1. 1993 do 1. 6. 1993 - tisk 423. Odpověď byla předložena jako tisk 423 A.

Ptám se, zda-li pan poslanec považuje odpověď za uspokojivou. (Poslanec Josef Valenta: Ano.) Děkuji. Otevírám rozpravu. (Nikdo se nehlásil.) Do rozpravy se nikdo nehlásí, a proto navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslance Josefa Valenty ve věci množství finančních prostředků, vynaložených Úřadem vlády ČR a jednotlivými ministerstvy od 1. 1. 1993 do 1. 6. 1993, uvedenou v tisku 423 A."

Ptám se v 89. hlasování" kdo je pro tento návrh? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Mohu konstatovat, ze pro hlasovalo 108 poslanců, nikdo proti a 6 poslanců se zdrželo hlasování. Návrh byl přijat.

Předseda vlády Václav Klaus odpověděl na interpelaci poslance Pavla Seifera, který není přítomen, písemně nikoho nepověřil, takže nezbývá než odložit ji na příští schůzi.

Předseda vlády Václav Klaus odpověděl na interpelaci poslance Karla Hrdého ve věci obce Ralsko a jejích obyvatel - tisk 484. Odpověď byla předložena jako tisk 484 A. Její projednávání bylo na 12. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno na žádost poslance.

Ptám se, zda pan poslanec považuje odpověď za uspokojivou. (Poslanec Karel Hrdý: Ano, souhlasím.) Děkuji, pan poslanec souhlasí. Otevírám rozpravu. (Nikdo se nehlásil.) Protože se do rozpravy nikdo nehlásí, rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslance Karla Hrdého ve věci obce Ralsko a jejích obyvatel, uvedenou v tisku 484 A."

Ptám se, kdo v 90. hlasování souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Konstatuji, že jsme přijali další usnesení - 106 poslanců hlasovalo pro, jeden proti a 3 se zdrželi hlasování.

Dalším členem vlády, který bude odpovídat, je místopředseda vlády a ministr financí Ivan Kočárník, který odpověděl na interpelaci poslance Jiřího Hájka ve věci řešení stavu, který nastal v důsledku nálezu Ústavního soudu z 8. 10. 1992 podle sněmovního tisku 110. Odpověď byla předložena jako tisk 110 A.

Ptám se pana poslance, zda odpověď považuje za uspokojivou. (Poslanec Jiří Hájek: Nepovažuji.) Děkuji, otevírám rozpravu. (Nikdo se nehlásil.) Rozpravu tedy končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka na interpelaci poslance Jiřího Hájka ve věci řešení stavu, který nastal v důsledku nálezu Ústavního soudu z 8. 10. 1992, uvedenou v tisku 110 A."

Ptám se, kdo v 91. hlasování souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Konstatuji, že tento návrh nebyl přijat, neboť pro tento návrh hlasovalo 42 poslanců, proti 35 poslanců a 24 poslanců se zdrželo hlasování. Nezbývá mi než se pokusit navrhnout jiné usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka na interpelaci poslance Jiřího Hájka ve věci řešení stavu, který nastal v důsledku nálezu Ústavního soudu z 8. 10. 1992, uvedenou v tisku 110 A."

Ptám se, kdo v 92. hlasování s tímto návrhem souhlasí? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Konstatuji, že ani tento návrh nebyl přijat - pro hlasovalo 54 poslanců, proti 41 poslanců a 13 poslanců se zdrželo hlasování. Nezbývá nám než se k této odpovědi vrátit na příští schůzi.

(Hlas z pléna: Prosím, aby poslanci, kteří odešli a přišli znovu do sálu, se přihlásili.)

Prosím, abyste se tedy znovu přihlásili. Děkuji.

Místopředseda vlády a ministr financí Ivan Kočárník odpověděl na interpelaci poslance Jiřího Vyvadila. Pan poslanec zde není, ptám se, zda-li někdo má jeho pověření. (Nikdo se nehlásil.) Nezbývá nám tedy než odpověď odložit na další schůzi.

Místopředseda vlády a ministr financí Ivan Kočárník odpověděl na interpelaci poslance Františka Trnky ve věci přístupu státních orgánů k drobným a středním podnikatelům, podle sněmovního tisku 475. Odpověď byla předložena jako tisk 475 A. Její projednávání bylo na 12. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno pro nepřítomnost poslance.

Ptám se pana poslance, zda považuje odpověď za uspokojivou. (Poslanec František Trnka: Považuji ji za uspokojivou a děkuji.) Děkuji a otevírám rozpravu. (Nikdo se nehlásil.) Vzhledem k tomu, že se do rozpravy nikdo nehlásí, rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka na interpelaci poslance Františka Trnky ve věci přístupu státních orgánů k drobným a středním podnikatelům, uvedenou v tisku 475 A."

Ptám se, kdo v 93. hlasování souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Konstatuji, že tento návrh usnesení sněmovna přijala. 13 poslanců hlasovalo pro, 1 proti a 1 poslanec se zdržel hlasování.

Místopředseda vlády a ministr financí Ivan Kočárník odpověděl na interpelaci poslance Pavla Hirše ve věci Celní správy České republiky podle sněmovního tisku 479. Odpověď byla předložena jako sněmovní tisk 479 A. Její projednávání bylo na 12. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno pro nepřítomnost poslance. Ptám se nyní pana poslance, zda odpověď považuje za uspokojivou. (Poslanec Hirš: Ano.) Ano, děkuji a otevírám rozpravu, do které se opět nikdo nehlásí. Končím ji a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka na interpelaci poslance Pavla Hirše ve věci Celní správy České republiky, uvedenou v tisku 479 A."

Ptám se, kdo v 94. hlasování souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Konstatuji, že jsme opět přijali usnesení. Pro bylo 95 poslanců, 4 proti, 13 se zdrželo hlasování. Děkuji.

Dále se budeme zabývat odpověďmi na otázky na pana ministra hospodářství České republiky Karla Dybu.

Ministr hospodářství Karel Dyba a ministr státní kontroly lgor Němec odpověděli na interpelaci poslance Jaroslava Sýkory ve věci vrácení majetku KSČ a SSM lidu ČSFR podle tisku 292. (Poslanec Sýkora: Považuji za částečně uspokojivou.) Odpověď byla předložena jako tisk 292 A. Její projednávání bylo na 12. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno pro nesouhlas sněmovny s odpovědí. Ministr hospodářství Karel Dyba zaslal doplňující odpověď, která byla předložena jako tisk 292 B. Ptám se pana poslance, zda ji považuje za uspokojivou. Slyšel jsem, že částečně.

Neumím samozřejmě takto stanovit návrh usnesení, ale předpokládám, že se s tím vyrovnáme. Otevírám rozpravu, do rozpravy se jako první přihlásil kolega Kozák.

Poslanec Stanislav Kozák: Vážený pane předsedající, pane ministře, kolegyně a kolegové, aby mohl být vysloven naprostý souhlas s touto odpovědí na interpelaci, domnívám se, že by v usnesení Poslanecké sněmovny mělo být dáno určité datum, ke kterému nás ministr hospodářství - zde přítomný pan Dyba - bude informovat, jak byla dořešena ta část bývalého majetku KSČ a SSM, o které hovoří v dodatku, to znamená finanční hotovost. Navrhuji termín např. 1. 4. 1994. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Do rozpravy se nikdo nehlásí. Pro mne je to zajímavá situace, ale přesto se pokusím nějakým způsobem se s tím vyrovnat.

"Poslanecká sněmovna souhlasí s doplňující odpovědí ministra hospodářství Karla Dyby na interpelaci poslance Jaroslava Sýkory ve věci vrácení majetku KSČ a SSM lidu ČSFR, uvedenou v tisku 292 A a 292 B, s tím, že ministr hospodářství doplní odpověď na interpelaci o podklad finančního vyrovnání nejpozději do 1. 4. 1994."

Omlouvám se za kostrbatost přípravy tohoto návrhu, ale přesto se ptám, zda v 95. hlasování bude vysloven souhlas.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Konstatuji, že toto usnesení sněmovna přijala. Pro bylo 93 poslanců, 1 proti, 11 se zdrželo hlasování. Děkuji.

Dále se budeme zabývat odpověďmi ministra zahraničních věcí pana Josefa Zielence, který odpověděl pánům poslancům Řezáčovi, Vrchovi, Novákovi, Vikovi a Valentovi a Loukotovi.

Ministr zahraničních věcí Josef Zieleniec odpověděl na interpelaci poslance Vladimíra Řezáče, který zde není a nepověřil nikoho, takže se budeme zabývat další odpovědí.

Ministr zahraničních věcí Josef Zieleniec odpověděl na interpelaci poslance Jaroslava Nováka ve věci jmenování velvyslance do Portugalska podle sněmovního tisku 470. Odpověď byla předložena jako tisk 470 A. Její projednávání bylo na 12. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno pro nepřítomnost poslance. Nyní se ptám, zda pan poslanec považuje odpověď za uspokojivou. (Poslanec Jaroslav Novák: Nepovažuji.) Nepovažuje. Děkuji a otevírám rozpravu, do které se nikdo nehlásí. Rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra zahraničních věcí Josefa Zielence na interpelaci poslance Jaroslava Nováka ve věci jmenování velvyslance do Portugalska, uvedenou v tisku 470 A."

Ptám se, kdo v 96. hlasování s tímto návrhem souhlasí? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Konstatuji, že tento návrh usnesení nebyl přijat. Pro hlasovalo 36 poslanců, 45 proti a 23 se zdrželo hlasování. Pokusím se tedy navrhnout vám další usnesení.

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra zahraničních věcí Josefa Zielence na interpelaci poslance Jaroslava Nováka ve věci jmenování velvyslance do Portugalska, uvedenou v tisku 470 A."

Ptám se, kdo v 97. hlasování s tímto návrhem souhlasí? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Konstatuji, že tento návrh usnesení byl přijat. Pro hlasovalo 62 poslanců, proti 25, 23 se zdrželo hlasování. Přesně jsme nyní na hranici dvora.

Ministr zahraničních věcí Josef Zieleniec odpověděl na interpelaci poslance Jana Vika ve věci neoprávněných intervencí a dopisů pana náměstka Bratinky podle sněmovního tisku 471. Odpověď byla předložena jako tisk 471 A. Její projednávání bylo na 12. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno pro nepřítomnost poslance.

Nyní se ptám, zda ji pan poslanec považuje za uspokojivou. (Vik: Nikoliv.)

Otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra zahraničních věcí Josefa Zielence na interpelaci poslance Jana Vika ve věci neoprávněných intervencí a dopisů pana náměstka Bratinky, uvedenou v tisku 471 A."

Ptám se, kdo v 98. hlasování s tímto návrhem souhlasí? Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Konstatuji, že tento návrh usnesení nebyl přijat. Pro hlasovalo 39 poslanců, proti 57 poslanců, 12 se zdrželo hlasování. (Poslanec Petr Bachna: Prosil bych novou registraci.) Dovolte mi, abych vás poprosil, abyste se znovu zaregistrovali. Děkuji.

Nezbývá mi než vám předložit následující návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra zahraničních věcí Josefa Zielence na interpelaci poslance Jana Vika ve věci neoprávněných intervencí a dopisů pana náměstka Bratinky, uvedenou v tisku 471 A.

Ptám se, kdo v 99. hlasování s tímto návrhem souhlasí? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Konstatuji, že toto usnesení sněmovna přijala. 62 poslanců bylo pro, 37 proti, 10 se zdrželo hlasování. Děkuji.

Ministr zahraničních věcí Josef Zieleniec odpověděl na interpelaci poslanců Josefa Valenty a Milana Loukoty ve věci nedodržování mezinárodních předpisů zástupci Celní správy SRN při označování názvů měst a obcí podél dálnic - podle sněmovního tisku 490. Odpověď se předkládá jako tisk 490 A.

Ptám se, zda páni poslanci považují odpověď za uspokojivou. (Ne.)

Otevírám rozpravu. Nikdo se do rozpravy nehlásí, rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra zahraničních věcí Josefa Zielence na interpelaci poslanců Josefa Valenty a Milana Loukoty ve věci nedodržování mezinárodních předpisů zástupci Celní správy SRN při označování názvů měst a obcí podél dálnic, uvedenou v tisku 490 A."

Ptám se, kdo ve 100. hlasování s tímto návrhem souhlasí? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

(Technická závada na hlasovacím zařízení.)

Vážené kolegyně a kolegové, dovolte abych vyhověl požadavku hlasovacího zařízení a vyhlásil čtvrthodinovou přestávku.

(Jednání přerušeno v 9.58 hodin.)

(Schůze opět zahájena v 10.20 hodin.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP