Středa 13. října 1993

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Hurtovi. Pokud chce poslanec Koháček odpovědět hned, má možnost. Potom se přihlásil pan poslanec Kolář.

Poslanec Petr Koháček: Pokud jde o veřejnou volbu, je to návrh, se kterým se řada klubů tohoto Parlamentu ztotožnila, vycházejíce z principu, že tady nejsme jako jednotlivci sami za sebe, ale každý za několik desítek tisíc voličů, kteří by měli znát způsob, jakým rozhodujeme. Vzhledem k tomu, že hlasovací zařízení nám umožňuje jistým způsobem urychlit hlasování, tak jsme navrhli toto řešení. Vzhledem k tomu, jak už jsem uvedl na začátku svého vystoupení, že nebyl ujednocen názor komise, zdali je hlasovací zařízení tak dalece dopracováno, abychom ho mohli použít, navrhujeme klasické mechanické hlasování, ale zároveň i tak doporučujeme, aby se již nyní hlasovalo veřejně, protože počítáme, že nejpozději do příští schůze respektive do vydání volebního řádu bude i tento technický problém s hlasovacím zařízením vyřešen. Předpokládám, že v jednacím řádu už institut tajné volby buď vůbec nebude, nebo jen v naprosto nepatrném počtu. Nevidím ovšem žádný důvod pro to, že by byli znevýhodněni tito kandidáti nebo předchozí členové rad tím způsobem, jakým budeme hlasovat.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. O slovo se přihlásil pan poslanec Kolář.

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, dovolím si upřít vaši pozornost ke 13. bodu volebního řádu. Domnívám se, že jelikož volíme vždy po jednom členovi příslušných rad, doporučuji, aby do druhého kola postupovali pouze dva kandidáti, pokud nastane případ, že v prvním kole není žádný z nich zvolen, a ne čtyři, jak je navrhováno. Je to naprosto běžná praxe, kterou jsme uplatňovali při všech volbách, které jsme v této sněmovně realizovali. Domnívám se, že se volby urychlí a rozptyl hlasů se tím do značné míry zúží. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, registrujeme tento návrh. O slovo se přihlásil pan poslanec Wagner.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, ve své sbírce z doby normalizace mám řadu tzv. volebních průkazů jako důkaz toho, že jsem nechodil volit. Prosím, kdyby pánové, kteří zde navrhují personální veřejné volby, navrhli též jakýsi volební průkaz ke každé volbě zvlášť, abych mohl svou sbírku rozšířit. Budeme-li takto nedemokraticky postupovat, mám za to, že využiji práva poslance být činný i nečinný a nebudu volit stejně na protest proti nedemokratickým praktikám, jak jsem postupoval za minulého režimu. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Wagnerovi. Protože se do rozpravy nikdo nehlásí, rozpravu k návrhu volebního řádu končím a prosím pana poslance Koháčka, aby improvizoval či suploval funkci zpravodaje. Ještě se hlásí pan poslanec Faifr s faktickou poznámkou.

Poslanec Jiří Faifr: Pane předsedající, dámy a pánové, nebude to faktická poznámka, ale spíš procedurální návrh. Prosil bych, než o něčem budu hlasovat, abych to měl na stole a mohl se nejen sluchem, ale i očima přesvědčit, o čem budu hlasovat. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Čili pan poslanec Faifr navrhuje, aby volební řád, o kterém budeme hlasovat, měl písemnou podobu, aby každý poslanec ho měl k dispozici. Je to jeho právo, takže dámy a pánové přerušuji schůzi a myslím, že je to legitimní požadavek, na půl hodiny. Zůstaňte na místech. Přerušuji projednávání této části tohoto bodu, než bude k dispozici písemné vyhotovení volebního řádu.

Dále prosím pracovníky Kanceláře, aby se o to postarali a mezitím bude určitě vhodné využít čas k tomu, abych poprosil pana poslance Ondřeje Zeminu, aby nás seznámil s návrhem komise na usnesení.

Poslanec Ondřej Zemina: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, Stálá komise pro sdělovací prostředky Poslanecké sněmovny dnes přijala toto usnesení, které vám předkládá k posouzení a k informaci.

"Stálá komise pro sdělovací prostředky Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

1. předkládá Poslanecké sněmovně k volbě tyto kandidáty:

Do Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání pana Zdeňka Dohnala, pana Mgr. Milana Jakobce, pana ing. Emila Konopáska, pana Josefa Krejzu, pana ing. Petra Nožičku, pana Mgr. Jana Prokeše, paní Mgr. Leontinu Stehlíkovou, pana Jana Šabatu, pana PhDr. Václava Vrabce a pana ing. Vojtěcha Vymětala.

Do Rady České televize pana Jiřího Černého, pana PhDr. Antonína Drobného, paní Mgr. Svatavu Navrátilovou, paní PhDr. Evu Novákovou, pana Petra Plevu, pana ing. Martina Smetanu a pana Karla Steigerwalda.

Do Rady Českého rozhlasu pana Petra Fialu, pana Zdeňka Halámku, pana Miroslava Havlíčka, pana PhDr.

Zdeňka Hradiláka, pana Mgr. teol. Jiřího Kalenského, pana Oto Kechnera, pana ing. Vladimíra Kolaju a pana Vladimíra Poštulku.

2. Upozorňuje Poslaneckou sněmovnu, že kandidáti Josef Krejza, Oto Kechner, Jiří Kalenský a Zdeněk Hradilák v současné době nesplňují ustanovení § 4 odst. 3 zák. č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání v té oblasti, že mají funkce v politických stranách.

Všichni kandidáti uvedli, že v případě, že by se stali členy příslušných rad, z těchto funkcí odstoupí, neboť si uvědomují, že pokud by tak neučinili, okamžitě se stávají nevolitelnými a ze zákona by byli z těchto rad vyloučeni.

3. Z navržených kandidátů odstoupili pan Pavel Kočiš, který kandidoval do Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, pan Otakar Kosek, který kandidoval do Rady České televize a pan Václav Dušek, který kandidoval do Rady České televize."

Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Ondřeji Zeminovi. Souhlasíte-li, otevírám k návrhu, který jsme právě slyšeli, rozpravu. Nejsou žádné požadavky na možnost vystoupit v této věci, takže tuto rozpravu uzavírám. Pan poslanec Zemina chce ještě cosi sněmovně sdělit.

Poslanec Ondřej Zemina: Pane místopředsedo, dovolil bych si ještě navrhnout, aby volby do všech tří rad probíhaly současně, poté, co bude schválen volební řád.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, s výhradou, bude-li schválen takový volební řád, který to umožní. Dámy a pánové, nedostal jsem do této chvíle informaci, kdy bude možno mít písemné vyhotovení návrhu volebního řádu. Kancelář nemůže v tuto chvíli udělat nic, než se soustředit na vyhotovování návrhu volebního řádu, takže do 17.30 hodin vyhlašuji přestávku.

(Schůze přerušena v 17.03 hodin.)

(Schůze opět zahájena v 17.30 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, je 17.30 hodin. Začínáme. Předpokládám, že všichni máte na lavicích rozdán návrh volebního řádu pro veřejnou volbu člena Rady Českého rozhlasu. Protože, jak už to v životě bývá, občas se vloudí tu a tam nějaká nepřesnost, prosím pana kolegu Petra Koháčka, aby uvedl na pravou míru věci, které komise pro sdělovací prostředky doporučuje oproti písemné verzi pozměnit. Věnujte, prosím, této věci pozornost.

Poslanec Petr Koháček: Dámy a pánové, poprosil bych vás, abyste si vzali k ruce rozdaný text návrhu volebního řádu a opravili si tam několik chyb, které vznikly v přepisu a které jsou odlišné od mého vystoupení.

Jak jsem již uvedl, komise vám doporučila, aby byl jeden volební řád pro všechny tři volby.

Název by tedy zněl: "Návrh volebního řádu pro veřejnou volbu členů Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, Rady České televize a Rady Českého rozhlasu." Omylem se tam dostala jen Rada Českého rozhlasu. To je jedna chyba.

Potom bych vás poprosil, abyste si upravili text odst. 1, který správně zní: "Poslanecká sněmovna volí po jednom členu Rady" atd. (následují všechny tři názvy rad). V předloženém textu máte: "Poslanecká sněmovna volí jednoho člena Rady Českého rozhlasu." To jsou změny proti tomu. co jsem vám přednesl. Došlo k nim jenom technickou chybou při opisování.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Koháčkovi. Pan poslanec Faifr vystoupil už po ukončení rozpravy, kdy požádal o návrh v písemné podobě. To se nám podařilo zajistit. Byl zde ovšem pozměňovací návrh, možná dva, o kterých je třeba dát hlasovat. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Payne.

Poslanec Jiří Payne: Pane předsedající, vážená sněmovno, chápu sice, že byla ukončena rozprava, ale teprve po přečtení textu jsem tam shledal několik závažných nedostatků.

Jednací řád mi připadá velmi nedokonalý a žádám o znovuotevření rozpravy.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Myslím si, že bude užitečné v zájmu věci panu poslanci Paynovi vyhovět. Otevírám tedy rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Jiří Payne.

Poslanec Jiří Payne: Děkuji za pochopení. Za prvé se domnívám, že v bodu 11 nestačí říci, že zvolen je kandidát, který získal nadpoloviční většinu platných hlasů, protože by za jistých okolností, pravda, zde jsem neuvažoval zcela přesně, patrně nemůže dojít k tomu, že by jich bylo více, leda nějakým špatným sčítáním hlasů.

Nicméně, v bodu 13 bych chtěl upozornit na to, že se říká, že postupují do druhého kola čtyři kandidáti, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů. V případě rovnosti na čtvrtém a dalších místech postupují do druhého kola všichni tito kandidáti. Problém je v tom, že k rovnosti může dojít také třeba na prvním místě. Těch kandidátů může být osm, deset a všichni získali stejný počet, tudíž jsou na prvním místě.

Bylo by třeba upravit text tak, aby tento případ se nějakým způsobem obhospodařil. Navrhoval bych tedy, aby druhá věta v bodu 13 zněla: "V případě rovnosti hlasů" (obávám se, že v krátkosti chvíle po obdržení textu, byť jsem k tomu využil přestávku, nezformuluji zcela přesně legislativní text). Měl jsem připraven takovýto text: "V případě rovnosti hlasů postupují do druhého kola všichni kandidáti, kteří získali nejvíce hlasů." To ale také neřeší problém. Obávám se, že bude nutné přerušit toto jednání a zlepšit návrh jednacího řádu. S tímto jednacím řádem nemůžeme podstoupit to riziko, že více než čtyři kandidáti získají stejný počet hlasů; přitom to nebude na čtvrtém místě, ale na prvním místě. Pak nebudeme vědět, co dělat, budeme muset prohlásit volbu za zcela zmatečnou a začít zcela znova.

Proto navrhuji přerušit jednání a doplnit jednací řád. Nejlépe by bylo inspirovat se jednacími řády, které jsme již používali v minulosti, kde tento případ byl legislativně vyřešen.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Paynovi. O slovo se přihlásil pan poslanec Marek Benda, pan poslanec Seifer, pan poslanec Drápela.

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, problémy, které cítí kolega Payne, necítím. Zato jsem rád, že upozornil na bod 11.

Domnívám se, že se nemůže jednat o nadpoloviční většinu platných hlasů. Tak, jak je hlasování upraveno v jednacím řádu, musí se jednat o nadpoloviční většinu z vydaných hlasovacích lístků. Kdo hlasovací lístek zkazí nebo kdo hlasovací lístek vůbec nevhodí, je účasten hlasování, a nehlasoval, tak jak má podle běžných pravidel ve sněmovně. Vím, že by nám to věci zjednodušilo, ale nelze podle mého přijmout tezi platných hlasů. Takže nadpoloviční většinu z vydaných hlasovacích lístků. To jsou ti lidé, kteří se zpřítomnili u aktu voleb.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Pan poslanec Koháček má zaznamenán tento návrh. Dále se přihlásil pan poslanec Seifer. Připraví se poslanec Drápela a dále se přihlásil pan poslanec Body.

Poslanec Pavel Seifer: Vážený pane předsedající, vím, že je to lidová tvořivost, ale k případnému urychlení by to možná bylo vhodné. Navrhuji text - druhá věta, bod 13: "V případě rovnosti hlasů pro kandidáty, kteří se umístili do čtvrtého místa, postupují do druhého kola všichni tito kandidáti."

Místopředseda PSP Jan Kasal: Poslanec Seifer upřesní panu poslanci Koháčkovi. Prosím. Pan poslanec Drápela navrhuje totéž. Pan poslanec Body má příležitost vystoupit.

Poslanec Ladislav Body: Kolegové, kolegyně, navrhuji v bodu 4, ve druhé větě vypustit slova "označené pořadovým číslem poslance v seznamu poslanců". Věta vyzněla: "Zkontrolují též, zda jsou připraveny hlasovací lístky s předtištěním jmen kandidátů a zda jsou opatřeny razítky Poslanecké sněmovny." Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan poslanec Body rovněž dodá svůj návrh panu poslanci Koháčkovi.

Chci jen připomenout, že návrh poslance Koháčka v podstatě zazněl v některých předešlých vystoupeních, který by znamenal tajnou volbu. Dále se přihlásil pan poslanec Ullmann.

Poslanec Josef Ullmann: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, doufám, že se mi podaří navrhnout řešení sporného bodu 13, a že nebude muset být přerušováno jednání tohoto bodu.

Navrhuji, aby druhá věta bodu 13 zněla: "V případě rovnosti hlasů na posledním postupovém místě, postupují do druhého kola všichni kandidáti umístění na tomto místě."

Domnívám se, že tím pádem posledním postupovým místem může být třeba i místo první, to už je jedno, ale zkrátka ti, kteří jsou na posledním postupovém místě a jeli tam rovnost hlasů, nechť postupují všichni tito kandidáti.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Ullmannovi. Domnívám se, že tento jeho návrh nás posune hodný kus dopředu.

Kdo má dále připomínky k návrhu? - Prosím pana poslance Faifra.

Poslanec Jiří Faifr: Pane předsedající, dámy a pánové, rovněž podporuji návrh pana poslance Bodyho, ovšem je potřeba k tomu dodat, že v názvu volebního řádu je třeba vyškrtnout ještě "volební řád pro veřejnou volbu", to znamená slovo "veřejnou" vyškrtnout.

Dále navrhuji, abychom o volebním řádu hlasovali po jednotlivých bodech. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Po jednotlivých bodech, to znamená po bodech 1 -20? - (Posl. Faifr: Ano.) - Ano, máme tento návrh zaznamenán.

Chci se zeptat pana poslance Bodyho, zda je ochoten první část návrhu pana poslance Faifra zakomponovat do svého návrhu - mně by to připadlo rozumné a moudré. (Posl. Body: Ano.) - Souhlasí, abychom o této věci, která spolu souvisí, v prvním hlasování, nehlasovali tak a ve druhém jinak. To by ztratilo logiku.

Je tomu tedy tak, pan poslanec Body má za to, že je schopen akceptovat první poznámku pana poslance Faifra.

Dámy a pánové v tuto chvíli se domnívám, že jsou vyčerpány veškeré náměty k volebnímu řádu, takže končím rozpravu a prosím pana poslance Koháčka, aby rozpravu shrnul a aby jednotlivé návrhy předložil k hlasování. Ostatní prosím o klid.

Poslanec Petr Koháček: Dámy a pánové, pane předsedající, obávám se, že v diskusi zazněly dva návrhy, které by asi měly mít přednost, protože kolega Payne vyslovil jednak pochybnosti o celém volebním řádu a navrhl, aby se na to věnoval čas do zítřka a kolega Faifr navrhl, aby se hlasovalo po jednotlivých odstavcích zvlášť. Obávám se, že pokud akceptujeme tyto návrhy, nemohu normálním způsobem začít přednášet zbývající ostatní návrhy.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Je souhlas, dámy a pánové, s tím, abych přednostně dal hlasovat o návrhu pana poslance Bodyho rozšířeném o tu část, kterou ve svém vystoupení v první větě zmínil pan poslanec Faifr?

Poslanec Petr Koháček: Nejdřív tady ale byl návrh kolegy Payna na odročení do zítřka.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, správně, děkuji.

Prosím tedy, dámy a pánové, abyste se prezentovali prostřednictvím magnetické karty. (Děje se.) Jsem přesvědčen, že počet se bude pohybovat kolem 140.

Domnívám se, že v tuto chvíli můžeme přistoupit k hlasování.

Dámy a pánové, kdo souhlasí s návrhem pana poslance Payna, aby tento bod byl přerušen do zítřka? (Posl. Payne vysvětluje, že neměl na mysli přerušení do zítřka, ale pouze přerušení.)

Tedy jde o návrh o přerušení s tím, že časový limit by byl upřesněn později.

Dávám tedy hlasovat, zahajuji hlasování (č. 77) o návrhu na přerušení, který zazněl z úst pana poslance Payna.

Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování č. 77 je skončeno s tímto výsledkem:

Pro hlasovalo 33 poslanců, proti 72, zdrželo se 37 poslanců, takže tento návrh nebyl přijat.

Poslanec Petr Koháček: Dále je zde návrh kolegy Faifra, aby se hlasovalo zvlášť po jednotlivých bodech volebního řádu.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano.

Kdo souhlasí s tímto návrhem pana poslance Faifra, ať to dá patřičným způsobem najevo. (č. 78)

Kdo je tedy pro tento návrh? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování je skončeno.

Pro hlasovalo 15 poslanců, proti 95 poslanců, zdrželo se 34 poslanců. Návrh tedy nebyl přijat.

Poslanec Petr Koháček: Děkuji. Nyní tedy můžeme přistoupit k projednávání jednotlivých pozměňovacích návrhů, jak byly postupně předneseny.

První pozměňovací návrh přednesl kolega Kolář, který navrhl, aby v bodu 13 bylo uvedeno místo "... 4 kandidáti..." "... 2 kandidáti..." a v důsledku toho i ve druhé větě by muselo být uvedeno "... na druhém a dalších místech."

Osobně se domnívám, že tento návrh v sobě obsahuje i vypuštění několika dalších odstavců, protože při logice této věci se stává třetí kolo do jisté míry nesmyslným.

Nebo přesněji řečeno bych v tomto případě byl velice rád, kdyby mi to kolega Kolář mohl upřesnit.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Jedná se o to, že pan kolega Kolář navrhl zjednodušení procedury v tom smyslu, že by postupovali pouze dva a v případě rovnosti hlasů další, kteří by byli na tom postupovém místě, jak upřesnil pan kolega Ulman.

Poslanec Petr Koháček: Mohu tomu rozumět tak, že se počítá se třemi koly?

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ne.

Poslanec Petr Koháček: Právě proto ovšem považuji ten návrh spojen s tím, že se v důsledku toho vypouští odstavec 15, 16, 17 a 18 odstavec se přeformuluje, že "... jestliže ve druhém kole není zvolen člen Rady..." a ostatní by zůstalo. Proto jsem žádal o upřesnění návrhu kolegy Koláře.

Mohu tedy tomu rozumět tak, jak jsem to teď přednesl? - (Mpř. Kasal: Ano.)

Takže myslím, že už to nemusím opakovat a můžete dát, pane místopředsedo, o tomto návrhu hlasovat.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Zahajuji tedy hlasování. (č. 79)

Kdo je pro tento návrh, ať to dá patřičným způsobem najevo! Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování je skončeno.

Pro návrh pana poslance Koláře se vyslovilo 53 poslanců, proti 8 poslanců, zdrželo se 74 poslanců. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Petr Koháček: Děkuji. O návrhu pana poslance Payna, který vystoupil následně, jsme již hlasovali.

Kolega Benda přednesl návrh týkající se odstavce 11 a podle jeho návrhu by odstavec 11 zněl: "Zvolen je ten kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů z vydaných hlasovacích lístků." - Jako navrhovatel tento návrh doporučuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji.

Zahajuji hlasování (č. 80) o návrhu poslance Bendy.

Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování je skončeno.

124 poslanců bylo pro, 2 proti, zdrželo se 17. Návrh byl přijat.

Poslanec Petr Koháček: Dále je zde několik návrhů, které se všechny týkají druhé věty odstavce 13. Dovolil bych si přečíst nejdřív informačně všechny tyto návrhy, než bych vám navrhl hlasování o nich v pořadí, jak byly předneseny.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, souhlasím.

Poslanec Petr Koháček: První návrh pro znění druhé věty podal pan kolega Seifer a v jeho podání by druhá věta zněla: "V případě rovnosti hlasů pro kandidáty, kteří se umístili do čtvrtého místa, postupují všichni tito kandidáti."

Další návrh podal pan kolega Ullmann a jeho návrh k tomuto odstavci zní: "V případě rovnosti hlasů na posledním postupovém místě postupují do druhého kola všichni kandidáti umístění na tomto místě."

To jsou návrhy, které se týkají tohoto odstavce 13.

Nyní bychom hlasovali o návrhu kolegy Seifra, t. j. o tom prvním, který jsem přednesl, a domnívám se, že ho nemusím znovu číst.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pokud není nikdo jiného názoru, očekávám ovšem, že zpravodaj pan poslanec Koháček za navrhovatele tohoto materiálu vyjádří doporučení či zdrženlivost.

Poslanec Petr Koháček: Já se osobně domnívám, že varianta, která je v textu, varianta, kterou navrhuje kolega Seifer, i varianta, kterou navrhuje kolega Ullmann, je možná, mohu jenom sdělit, že bych se přiklonil k variantě kolegy Ullmanna.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Seifera.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Skončilo hlasování číslo 81 s tímto výsledkem: pro 36, proti 25, zdrželo se 79. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Petr Koháček: K odstavci 13 se vrátíme, až se vyrovnáme s návrhem kolegy Bodyho, který souhlasil s doplněním svého návrhu o pozdější návrh kolegy Faifra a považuje ho za svůj. To by znamenalo, že se mění v názvu volební řád místo veřejnou, pro tajnou volbu a v odstavci 4 by se vyškrtla část druhé věty, která začíná "Označené pořadovým číslem poslance v abecedním seznamu poslanců...." a dále by to zůstalo. Takže jednak změna v názvu z veřejného na tajnou volbu a jednak vypuštění této věty. Pravděpodobně pak by došlo k situaci, že by tento řád musel být zpracován úplně jiným způsobem. Já osobně tento návrh nedoporučuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Dávám hlasovat.

Kdo souhlasí s návrhem pana poslance Bodyho? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Hlasování číslo 82 skončilo, výsledek je pro 53, proti 49, zdrželo se 32. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Petr Koháček: A nyní je tím pádem na pořadu poslední návrh, který přednesl kolega Ullmann, který se týká odstavce 13, druhé věty. Přečtu celé znění druhé věty ve znění návrhu kolegy Ullmanna: "V případě rovnosti hlasů na posledním postupovém místě postupují do druhého kola všichni kandidáti umístění na tomto místě."

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dávám hlasovat o tom, kdo souhlasí s návrhem poslance Ullmanna.

Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Hlasování číslo 83 bylo skončeno s výsledkem pro 98, proti 10, zdrželo se 26. Konstatuji, že návrh byl přijat.

Poslanec Petr Koháček: Jsem přesvědčen o tom, že jsem vyčerpal všechny pozměňovací návrhy, které byly v rozpravě předneseny a je tedy možno dát hlasovat o návrhu usnesení, kterým se schvaluje tento volební řád ve znění připomínek, které byly schváleny.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já s vámi souhlasím, takže dávám hlasovat o celém návrhu volebního řádu pro veřejnou volbu tak, jak nám byl materiál předložen, včetně schválených doplňujících a pozměňujících návrhů.

Začínáme hlasovat.

Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti,? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Hlasování číslo 84 skončilo výsledkem 81 pro, 29 proti, zdrželo se 27. Návrh volebního řádu byl přijat.

Dámy a pánové, v této chvíli mohu konstatovat, že volební lístky jsou připraveny, nicméně chci se zeptat pana poslance Koláře, kdy může začít volba. ihned. A volba bude trvat 20 minut. Takže volba začíná ihned a skončí v 18.20 hod.

Dámy a pánové, navrhuji, abychom v 18.20 hodin skončili zasedání či část dnešní s tím, že se sejdeme zítra v 9.00 hodin k pokračování schůze. Nejsou námitky proti tomu? Nejsou. Takže další kola voleb proběhnou zítra.

(Jednání přerušeno v 18.20 hodin.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP