Středa 13. října 1993

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, dávám hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Maška.

Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Hlasování číslo 67 skončilo, pro návrh pana kolegy Maška se vyslovilo 22 poslanců, proti 76, zdrželo se 68 poslanců. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Martin Syka: Dalším v rozpravě, který vystoupil s pozměňovacím návrhem, byl pan poslanec Janeček, který doporučuje v článku III, aby byl doplněn nový odstavec 4 a následující odstavec 4 přečíslován.

Odstavec 4 by zněl: "Jde-li o dítě narozené do 31. 12. 1994 po nabytí účinnosti tohoto zákona, a toto dítě bude třetím nebo dalším nezaopatřeným dítětem, na které rodině náležejí přídavky na děti nebo výchovné k důchodu, použije se obdobně ustanovení odstavců 1 a 3 článku III."

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví hlasoval takto: 10 poslanců bylo pro, 4 poslanci proti, 7 poslanců se zdrželo hlasování, čili výsledek byl 10:11, touto těsnou většinou tedy nebyl doporučen tento návrh, nicméně odkazuji na závěrečnou řeč ministra práce a sociálních věcí, který pokládá tento návrh za zřetele hodný.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, a dávám hlasovat o návrhu pana poslance Janečka.

Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Hlasování č. 68 skončilo s tímto výsledkem. Pro 154, proti 1, zdrželo s 14, návrh byl přijat.

Poslanec Martin Syka: Paní poslankyně Fischerová vystoupila s pozměňovacím návrhem, aby v článku III byl zařazen nový odstavec 1 a další odstavce byly přečíslovány.

Nový odstavec 1 by zněl: "Přídavek na dítě a výchovné bude činit 0,37násobek životního minima dítěte v závislosti na věku dítěte."

Druhá část jejího pozměňovacího návrhu zní: "Přídavky na děti a výchovné se automaticky zvýší ode dne, kdy se zvýší částky životního minima."

Na návrh paní poslankyně Fischerové doporučuji hlasovat odděleně, neboť významově jsou to věci lehce odlišné, takže jestli dovolíte, navrhl bych hlasovat o první části, která zní: "Přídavek na dítě a výchovné bude činit 0,37násobek životního minima dítěte v závislosti na věku dítěte."

Výbor se tímto návrhem též zabýval, výsledek hlasování je 8 poslanců pro, 5 proti, 8 se zdrželo. Návrh nebyl výborem doporučen.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji a dávám o návrhu paní poslankyně Fischerové hlasovat.

Kdo je pro, ať zvedne ruku, Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Hlasování číslo 69 skončilo s výsledkem pro 73, proti 58, zdrželo se 36, návrh nebyl přijat.

Poslanec Martin Syka: Druhá část návrhu, který nyní předložím k hlasování zní: "Přídavky na děti a výchovné se automaticky zvýší ode dne, kdy se zvýší částky životního minima."

Hlasování ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví bylo následující: 10 pro, 3 proti, 8 se zdrželo hlasování, návrh nebyl doporučen k přijetí.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, dávám o tomto návrhu paní poslankyně Fischerové hlasovat.

Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Hlasování číslo 70 skončilo, pro návrh kolegyně Fischerové se vyslovilo 70 poslanců, proti 56, zdrželo se 41, návrh nebyl přijat.

Poslanec Martin Syka: Paní poslankyně Mazalová vystoupila s pozměňovacím návrhem, který se týká článku I a článku II., a to odstavce 3, § 24 doporučuje, aby u přídavků na děti, které jsme odsouhlasili ve znění vládního návrhu, aby zde byla zavedena ještě jedna kategorie, a to pro děti do dvou let věku dítěte, které by měly navršeno 80 Kč měsíčně. Takto přesně snad zní tento návrh.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví hlasoval takto: 4 pro, 14 proti, 3 se zdrželi hlasování, čili nedoporučil přijetí.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Dávám o návrhu paní poslankyně Mazalové hlasovat. (č. 71)

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji, hlasování skončilo.

Pro hlasovalo 65, proti 74, zdrželo se 29. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Martin Syka: Další poslanci, kteří vystoupili v rozpravě, vystoupili bez pozměňovacích návrhů. Paní kolegyně Lagová podpořila za Levý blok přijetí usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví a rozpočtové, o čemž jsme již hlasovali. Nezbývá mi nic jiného, pane předsedající, než konstatovat, že jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy. Domnívám se, že je třeba hlasovat o návrhu jako celku.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Nejsou-li námitky, přistoupíme k hlasování o vládním návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 88/1968 Sb. o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů podle sněmovního tisku 498 a schválených pozměňovacích návrhů. Dávám hlasovat. (č. 72)

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování je skončeno.

Pro se vyslovilo všech 172 poslanců, takže tento návrh byl jednomyslně přijat.

Děkuji panu společnému zpravodaji, děkuji panu ministru Vodičkovi. O slovo se přihlásil pan poslanec Martin Syka.

Poslanec Martin Syka: Nezbývá mi nic jiného, než poděkovat vám všem, kolegyně a kolegové, jménem výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Dámy a pánové, můžeme přistoupit k dalšímu bodu, kterým je

X.

Žádost prezidenta republiky o souhlas Poslanecké sněmovny s jmenováním soudců Ústavního soudu

Prosím všechny poslance, kteří se nacházejí ve sněmovní síni a hodlají se zúčastnit projednávání tohoto bodu, aby zaujali svá místa ve vyhrazených lavicích.

Dámy a pánové, předseda Poslanecké sněmovny pan Milan Uhde obdržel od prezidenta republiky Václava Havla dopis ze 6. října 1993, který vám ocituji:

"Vážený pane předsedo, po důkladném posouzení předpokladů požadovaných Ústavou České republiky u dalších přihlášených uchazečů o funkci soudce Ústavního soudu rozhodl jsem se jmenovat zbývající tři soudce, a to: dr. Ivanu Janů, dr. Evu Zarembovou a doc. dr. Ivana Průšu. V souladu s článkem 84 a článkem 106. odst. 2, Ústavy České republiky žádám Poslaneckou sněmovnu o souhlas s jejich jmenováním. V příloze zasílám osobní materiály jmenovaných. S pozdravem Václav Havel, vlastní rukou."

Prosím zástupkyni ústavně právního výboru paní poslankyni Annu Röschovou, aby nás seznámila se stanoviskem tohoto výboru k předloženým návrhům.

Poslankyně Anna Röschová: Pane místopředsedo, dámy a pánové, jak zde již bylo řečeno, prezident republiky požádal svým dopisem Poslaneckou sněmovnu Parlamentu o vyslovení souhlasu s jmenováním tří soudců Ústavního soudu. Organizační výbor přikázal projednat tento dopis ústavně právnímu výboru, který se včera ve večerních hodinách sešel. Soudci, kterým má být vysloven souhlas, byli pozváni na slyšení. Dovolte mi, abych vás krátce informovala o jednání ústavně právního výboru.

Ústavně právní výbor vyslechl všechny tři soudce a závěrem rozpravy, která se k tomuto bodu konala, doporučil a doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vyslovila souhlas s jmenováním těchto soudců: dr. Ivany Janů a dr. Evy Zarembové. Samozřejmě potom přečtu usnesení ústavně právního výboru, které bude návrhem usnesení pro Poslaneckou sněmovnu.

Pokud jde o kandidáta doc. Ivana Průšu, po rozpravě o usnesení ústavně právní výbor nepřijal v tomto bodě žádné usnesení, a to hlasováním takto: z 18 přítomných poslanců pro pozitivní usnesení hlasovalo 5 poslanců, 2 hlasovali proti a 11 poslanců se zdrželo. Co se týče vyslovení souhlasu s jmenováním doc. Ivana Průšy, ústavně právní výbor nepřijal žádné usnesení. To je stručná informace o jednání ústavně právního výboru.

Ještě jsem zapomněla na jedno hlasování, které proběhlo v ústavně právním výboru, a to o usnesení, které navrhl pan poslanec Kačenka - aby ústavně právní výbor přijal usnesení, že neshledal žádné důvody, které by vylučovaly doc. Průšu z vyslovení souhlasu Poslaneckou sněmovnou. K tomuto návrhu usnesení ústavně právní výbor hlasoval takto: ze 17 přítomných poslanců jeden poslanec hlasoval pro, 8 bylo proti, a 7 poslanců nehlasovalo.

To je ve stručnosti vše. Pane místopředsedo, dovolila bych si přednést dva návrhy na usnesení a jeden návrh na způsob hlasování. Nicméně, co se týče pana doc. Průšy, domnívám se, že je rovněž zapotřebí hlasovat pozitivně, protože ústava říká, že prezident republiky jmenuje se souhlasem.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, z mé strany se námitky v tomto bodě nedočkáte, paní poslankyně.

Poslankyně Anna Röschová: Děkuji. Já jsem to předpokládala. Dovoluji si navrhnout sněmovně doporučení ústavně právního výboru, aby hlasovala o návrzích usnesení, které přednesu veřejně. To je procedurální návrh a myslím, že je třeba o něm hlasovat hned.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Paní poslankyně Röschová navrhuje hlasovat veřejně a jednotlivě. Jsou nějaké námitky proti tomu, abych dal o způsobu hlasování v této chvíli rozhodnout hlasováním? Nevidím žádné námitky. Vzhledem k tomu, že je poměrně velká migrace v této chvíli, domnívám se, že je nezbytné odhlásit nás všechny a vyzvat vás k prezentaci. Děkuji.

Dávám na návrh paní poslankyně Röschové hlasovat o tom, že budeme hlasovat jednotlivě a veřejně. (č. 73)

Kdo souhlasí, ať to dá patřičným způsobem najevo Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem, že pro bylo 104 poslanců, proti 38, zdrželo se 24 poslanců. Mohu konstatovat, že návrh na způsob hlasování byl přijat.

Poslankyně Anna Röschová: Nyní mi dovolte, abych přečetla usnesení č. 128 ústavně právního výboru, které považujte zároveň za návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

Usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu ze dne 13. 10. 1993:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky souhlasí podle čl. 84 odst. 2 a čl. 106 odst. 2 ústavního zákona ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, se jmenováním dr. Ivany Janů soudkyní Ústavního soudu."

Místopředseda PSP Jan Kasal: Paní poslankyně, měl jsem za to, že přednesete návrhy usnesení a já potom musím otevřít rozpravu k tomuto bodu.

Poslankyně Anna Röschová: Pane místopředsedo, domnívala jsem se, že se povede rozprava jednotlivě ke jménům.

Místopředseda PSP Jan Kasal: I to je možný způsob, jednací řád tomu nikterak nebrání. Není-li proti tomu námitek, otevírám rozpravu k návrhu tohoto usnesení. Nejsou žádní přihlášení, rozpravu končím a je možné o návrhu usnesení dát bezprostředně hlasovat. Zahajuji hlasování.

Prosím, kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování č. 74 skončilo.

Pro návrh usnesení se vyslovilo 109 poslanců, proti 22, zdrželo se 33. A já se slzou v oku blahopřeji paní poslankyni Ivaně Janů ke zvolení. (Potlesk.)

Poslankyně Anna Röschová: Přednesla bych druhý návrh usnesení.

Usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu ze dne 13. 10. 1993:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky souhlasí podle čl. 84 odst. 2 a čl. 106 odst. 2 ústavního zákona ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, se jmenováním dr. Evy Zarembové soudkyní Ústavního soudu."

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji za návrh usnesení a otevírám rozpravu. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím a domnívám se, že je možné dát hlasovat.

Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování. Děkuji. Hlasování č. 75 skončilo.

Pro návrh usnesení se vyslovilo 130 poslanců, proti 6, zdrželo se 28 poslanců. Návrh byl přijat.

Poslankyně Anna Röschová: Nyní mi dovolte, abych přednesla návrh usnesení, již nikoli za ústavně právní výbor, ale je zapotřebí, aby zde zazněl návrh usnesení pro třetího kandidáta.

Usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu ze dne 13. 10. 1993:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky souhlasí podle čl. 84 odst. 2 a čl. 106 odst. 2 ústavního zákona ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, se jmenováním doc. dr. Ivana Průši soudcem Ústavního soudu."

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji a otevírám k návrhu usnesení rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím a zahajuji hlasování.

Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Hlasování č. 76 skončilo výsledkem pro 50 poslanců, proti 46, zdrželo se 70 poslanců, tento návrh na usnesení nebyl přijat. Děkuji.

Ve smyslu našeho hlasování žádám, aby pan předseda Milan Uhde informoval pana prezidenta o výsledcích. Tím jsme projednali tento bod.

Dámy a pánové, nyní je třeba, aby se sešla Stálá komise pro sdělovací prostředky a připravila patřičné návrhy pro všechny poslance, abychom mohli hlasováním rozhodnout o způsobu a posléze o volbě členů patřičných rad. Je 15.35 hodin, budeme pokračovat v 16.15 hodin.

(Schůze opět zahájena v 16.43 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Paní poslankyně, páni poslanci, po přestávce, která byla delší než původně plánovaných 45 minut, budeme pokračovat v projednávání dalších bodů programu, jak jsme si jej schválili. Prosím, aby zvukové znamení dalo na vědomost všem poslancům, kteří se nacházejí v předsálí, skutečnost, že právě začínáme.

Před přestávkou jsem vynuloval hlasovací zařízení, takže vás prosím, abyste se znovu přihlásili.

Dalším bodem našeho programu je

XI.

Návrh na volbu člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Prosím místopředsedu komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky pana poslance Ondřeje Zeminu, aby navrhl způsob volby, o kterém bychom pak hlasovali. Poté by pan poslanec Koháček, další člen Stálé komise pro sdělovací prostředky, předložil návrh na volební řád. Slovo má pan poslanec Ondřej Zemina.

Poslanec Ondřej Zemina: Vážený pane místopředsedo, vážený pane předsedo, dámy a pánové, já se omlouvám - technicky je to možná otázka jedné minuty - nemám ještě ono usnesení, se kterým bych sněmovnu chtěl seznámit. Proto prosím, zda by bylo možné to obrátit tak, aby nyní kolega Koháček hovořil o volebním řádu, jestli by to sněmovně nevadilo. Je to otázka minuty, dojdu do sekretariátu komise pro usnesení.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já se domnívám, že není nezbytné projednávat tento bod v pořadí, jak bylo předloženo v prezidiální zprávě, podle které já se řídím. Klidně to tam mohlo být navrženo opačně. Není žádný logický důvod, proč bychom nemohli tuto věc řešit tak, jak to navrhuje pan poslanec Zemina. Je s tím souhlas? Ano. Slovo tedy má pan poslanec Koháček.

Poslanec Petr Koháček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, toto přehození bude možná mít svou logiku. Vzhledem k tomu, že volíme po jednom členu do tří rad, parlamentní komise pro sdělovací prostředky by vám ráda navrhla jeden volební řád, se kterým bych vás seznámil.

Před přerušením jednání se komise sešla, aby vám předložila návrh na volební řád. Došlo k tomu, že tento volební řád mám já ve svých poznámkách a v současné době ho přepisuje tajemnice komise. Je pak na vašem rozhodnutí, zda-li ho budete chtít mít každý na lavici nebo se pro zjednodušení spokojíte s tím, že ho přečtu.

Parlamentní komise pro sdělovací prostředky vám v prvé řadě navrhuje, aby volby do těchto tří rad proběhly veřejně. Bohužel se nám nepodařilo sjednotit na tom, jak využít stávajícího hlasovacího zařízení pro takovou volbu z více kandidátů než z tolika, kolik je třeba na obsazení míst, a pravděpodobně to bude předmětem dalšího pilování tak, abychom mohli do budoucna pro takovéto volby použít hlasovací zařízení. Vzhledem k tomu, že k takové shodě nedošlo, navrhuje vám komise tento volební řád pro veřejnou volbu členů Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, Rady České televize a Rady Českého rozhlasu:

1. Poslanecká sněmovna volí po jednom členu Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, po jednom členu do Rady České televize a po jednom členu do Rady Českého rozhlasu.

2. Volba je platná, byly-li hlasovací lístky vydány alespoň třetině poslanců Poslanecké sněmovny.

3. Volba se uskutečňuje maximálně ve třech kolech.

4. Před zahájením volby zkontrolují ověřovatelé Poslanecké sněmovny volební schránky a zapečetí je. Zkontrolují též, zda jsou připraveny hlasovací lístky, označené pořadovým číslem poslance v abecedním seznamu poslanců s předtištěnými jmény kandidátů a zda jsou opatřeny razítkem Poslanecké sněmovny.

Zde bych trochu odbočil. identifikace poslanců bude provedena číslováním, které máme v poslaneckých průkazech, jinými slovy v abecedním seznamu poslanců, nikoli podle klubů.

5. Jména kandidátů jsou uvedena v abecedním pořadí a před jménem každého kandidáta je na hlasovacím lístku uvedeno pořadové číslo. Pod jmény je uvedeno "z" zdržuji se hlasování.

6. V místnosti, kde se sčítají hlasy, jsou přítomni pouze ověřovatelé. Další osoby mohou být přítomny pouze se souhlasem ověřovatelů.

7. Hlasující poslanec může volit nejvýše jednoho kandidáta, a to následujícím způsobem: a) Souhlas s navrženým kandidátem vyjádří hlasující na hlasovacím lístku zakroužkováním pořadového čísla před jménem tohoto kandidáta. Pořadová čísla u ostatních kandidátů a písmeno "z" musí označit dvojím přeškrtnutím takto: X. b) Nesouhlas se všemi kandidáty vyjádří dvojím přeškrtnutím pořadového čísla u všech kandidátů a písmena "z" takto: X. Další úpravy na hlasovacím lístku jsou nepřípustné. c) Zdržení se hlasování se vyjádří zakroužkováním písmena "z" a dvojím přeškrtnutím pořadového čísla u všech kandidátů takto: X.

8. Neplatný je hlasovací lístek odevzdaný na jiném než vydaném tiskopise a hlasovací lístek, který je upraven jiným způsobem, než je stanoveno v bodě 7 tohoto volebního řádu.

9. Dodatečně dopsané jméno kandidáta, který nebyl předem navržen a uveden na hlasovacím lístku, nezpůsobuje neplatnost hlasovacího lístku. Takový kandidát se však pro volbu nezapočítává.

10. Vzniknou-li pochybnosti o platnosti hlasovacího lístku, rozhodují o platnosti ověřovatelé a poznamenají to v zápise o výsledku hlasování.

11. Zvolen je ten kandidát, který získal nadpoloviční většinu platných hlasů (dále jen nadpoloviční většina).

12. Není-li zvolen žádny kandidát, následuje druhé kolo volby.

13. Nezíská-li žádný kandidát nadpoloviční většinu, postupují do druhého kola čtyři kandidáti, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů. V případě rovnosti hlasů na čtvrtém a dalších místech postupují do druhého kola všichni tito kandidáti.

14. Na průběh druhého kola volby se přiměřeně použijí ustanovení předcházejících odstavců.

15. Pokud ani ve druhém kole nezíská žádný kandidát nadpoloviční většinu, následuje kolo třetí.

16. Do třetího kola postupují dva kandidáti, kteří ve druhém kole získali nejvyšší počet hlasů. V případě rovnosti hlasů na druhém a dalších místech postupují do třetího kola všichni tito kandidáti.

17. Na průběh třetího kola volby se přiměřeně použijí ustanovení předcházejících odstavců.

18. Jestliže ani ve třetím kole není zvolen člen Rady, volba končí a nová volba proběhne na základě nové kandidátky na dalším zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR podle tohoto volebního řádu.

19. O výsledku hlasování sepíší ověřovatelé zápis, který všichni podepíší. V zápise o hlasování musí být uvedeno:

a/ počet vydaných hlasovacích lístků

b/ počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků

c/ počet platných hlasů odevzdaných pro navržené kandidáty.

Součástí zápisu jsou odevzdané hlasovací lístky a abecední seznam poslanců.

20. Výsledky hlasování v souladu s odst. 19 oznámí Poslanecké sněmovně jeden z ověřovatelů.

Toto je návrh volebního řádu, tak jak jej před chvílí přijala a doporučuje sněmovně Parlamentní komise pro masmédia. Řeknu to takto stručně. Vím, že je to trochu narychlo, ale jak jste si mohli všimnout, ze značné části je

to totožné s tím, jakým způsobem jsme dříve praktikovali tajné volby. Tam je zohledněna veřejnost těchto voleb, tzn., že úprava hlasovacích lístků probíhá tak, jak jsme si za poslední měsíce už zvykli. Takže záleží jen na vás, zda budete souhlasit s tím, abychom o tomto návrhu hlasovali, aniž byste tento návrh měli písemně na stole. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji poslanci Petru Koháčkovi. Domnívám se, že by bylo nejužitečnější, kdybychom otevřeli k právě přednesenému volebnímu řádu rozpravu, která by po vyčerpání všech připomínek byla uzavřena a posléze bychom hlasováním rozhodli o tom, zda sněmovna použije právě přednesený návrh volebního řádu. Takže otvírám rozpravu, hlásí se pan poslanec Hurta.

Poslanec Josef Hurta: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, my jsme - pokud si dobře pamatuji - volili předcházející členy Rady tajnou volbou. Teď máme v podstatě tajnou volbu, jen s tím, že tam má být označeno pořadové číslo každého poslance. Není mi dost jasné, co vedlo komisi k tomu, že navrhuje veřejnou volbu takovýmto způsobem. Kdyby byla nějak racionální, chápal bych to, ale nevidím důvod, proč by to nemohla být tajná volba.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP