Úterý 12. října 1993

Poslanec Josef Ježek: Zbývá nám ještě poslední pozměňovací návrh, který přednesl dneska jménem výboru petičního, pro lidská práva a národnosti pan poslanec Pavela. Vzhledem k tomu, že zde byl čten i komentován, já ho již znovu číst nebudu. Týká se získání občanství České republiky osvojením.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu společnému zpravodaji. Budeme hlasovat o posledním pozměňovacím návrhu, který zazněl dnes z úst pana poslance Josefa Pavely.

Kdo podporuje tento návrh, ať to dá najevo stisknutím tlačítka, zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování bylo ukončeno.

Bylo to 16. hlasování na dnešní schůzi. Pro bylo odevzdáno 92 hlasů, proti 17, zdrželo se 59, nehlasovalo 6. Bylo dosaženo nadpoloviční většiny potřebné ke schválení a návrh byl přijat.

Pane společný zpravodaji, absolvovali jsme hlasování o všech pozměňovacích návrzích - je tomu tak?

Poslanec Josef Ježek: Ano, potvrzuji, že byly vyčerpány všechny přednesené pozměňovací návrhy.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme tedy hlasovat o celém předloženém návrhu zákona. Pokud nejsou námitky, budeme hlasovat o návrhu poslance Jiřího Payna a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky podle sněmovního tisku 473, ve znění společné zprávy výborů podle sněmovního tisku 512 a schválených pozměňovacích návrhů. Táži se: (č. 17)

Kdo souhlasí s předloženým návrhem, ať to dá najevo zvednutím ruky a stisknutím tlačítka. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování bylo ukončeno.

Pro odevzdáno 156 hlasů, proti 4, zdrželo se 14, nehlasovali 4. Bylo dosaženo nadpoloviční většiny 90 potřebných hlasů. Návrh této novely zákona byl přijat.

Udílím slovo panu poslanci Paynovi, který chce promluvit jménem skupiny navrhovatelů.

Poslanec Jiří Payne: Vážená sněmovno, pane prezidente, pane předsedající, vážená vládo, děkujeme za konstruktivní spolupráci při přípravě tohoto návrhu, děkujeme za stanovisko ministerstva vnitra, které opakovaně s námi projednalo pozměňovací návrhy.

V té souvislosti bych si dovolil zareagovat na pana poslance Grulicha. Pan poslanec Grulich říkal, že schůze byla přerušena, aby to bylo projednáno s navrhovateli pozměňovacích návrhů. Pane poslanče, nezlobte se, ale není tomu tak. Ověřil jsem si ve stenozáznamu z minulé schůze, že přerušení bylo provedeno proto, aby nám za prvé nenarůstala Sbírka zákonů, aby zákonů nebylo příliš mnoho, a za druhé proto, aby o té věci případně jednaly výbory. Nic jiného nebylo navrženo. Na základě tohoto návrhu poslance Vyvadila sněmovna odhlasovala přerušení. Není pravda, že by předkladatelé byli vyzváni, aby s navrhovateli pozměňovacích návrhů jednali o jejich názorech. Musím se v této souvislosti ohradit. My jsme splnili svoji povinnost, projednali jsme to opakovaně s ministerstvy. Omlouvám se, ale vina není na naší straně. Možná vy sám, pane poslanče, jste měl navštívit navrhovatele a jednat o té věci. Děkuji celé sněmovně.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Paynovi i panu poslanci Ježkovi za práci, kterou odvedli na tomto zákoně a v úsilí o jeho přijetí. Uzavíráme tento bod a já, paní poslankyně a páni poslanci, konstatuji, že pan prezident mi právě sdělil, že vypršel čas, který měl pro návštěvu Poslanecké sněmovny vymezen, nemůže už déle mezi námi setrvat, volají ho další povinnosti. Proto mi dovolte, abych se jménem nás všech rozloučil s panem prezidentem, poděkoval mu za návštěvu i za vystoupení v Parlamentu České republiky. (Potlesk.)

(Za zvuků fanfár a v doprovodu místopředsedy Poslanecké sněmovny J. Vlacha odchází prezident republiky Václav Havel ze sněmovní síně.)

Předseda PSP Milan Uhde: Paní poslankyně, páni poslanci, dalším bodem je "Návrh organizačního výboru na upuštění od projednávání zásad zákonů". Je tady faktická poznámka pana poslance Kozáka. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Stanislav Kozák: Pane předsedo, kolegyně a kolegové, dovolte, abych přednesl určitou procedurální záležitost. Domnívám se, že naše Poslanecká sněmovna v určitém duchu projevila svoji inteligenci a vzdělanost, a proto dávám návrh, abychom zkrátili lhůtu pro hlasování elektronického hlasování na 20 sekund pro dnešní den a pouze pokud se to osvědčí, abychom pak přijali změnu usnesení ohledně doplnění jednacího řádu Poslanecké sněmovny a v tomto duchu změnili v usnesení 30 sekund na 20 sekund. Děkuji vám.

Předseda PSP Milan Uhde: Má někdo z poslanců a poslankyň připomínku k tomuto návrhu? Je to návrh procedurální, dám o něm hlasovat. Nejdříve však odhlásím všechny poslankyně a poslance, aby hlasování probíhalo na zcela čisté základně. Prosím všechny, aby se zasunutím magnetické karty do otvoru v lavici znovu přihlásili k přítomnosti v Poslanecké sněmovně. Poslankyně a poslanci, kteří právě vstupují do Poslanecké sněmovny, ať vezmou na vědomí, že je třeba, aby se znovu přihlásili k přítomnosti a že budeme hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Kozáka, aby doba hlasování byla zkrácena ze 30 na 20 sekund, a pokud se toto opatření osvědčí v průběhu dnešní schůze, aby bylo schváleno i pro další schůze jako trvalá součást našeho novelizovaného jednacího řádu. Je tomu tak, pane poslanče? (Ano.) Budeme hlasovat o tomto návrhu. (č. 18)

Kdo je pro návrh pana poslance Kozáka, ať to dá najevo příslušným způsobem. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování bylo ukončeno.

Pro bylo odevzdáno 96 hlasů, proti 18. Konstatuji, že tento návrh byl přijat.

Protože technici potřebují 5 minut na to, aby změnili hlasovací dobu ze 30 na 20 sekund, vyhlašuji 10 minut přestávku, ale prosím závazně 10 minut, ne déle.

(Jednání přerušeno ve 14.28 hodin.)

(Jednání opět zahájeno ve 14.47 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde: Oznamuji vám, že pokud se nezlepší kázeň, použiji svého práva a přeruším tuto schůzi do rána. Všechny důsledky padnou na hlavy vás všech, to znamená i těch, kteří tady jsou, ale zejména těch, kteří tady nejsou. Nemůžeme tímto způsobem pracovat. Program sice není rozsáhlý, ale je třeba se s ním vyrovnat.

Budeme pokračovat dalším bodem, kterým je

II.

Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na upuštění od projednávání zásad zákonů

K tomuto bodu pořadu vám byly rozdány sněmovní tisky 550 až 562 a 572.

Uvedené sněmovní tisky obsahují návrhy organizačního výboru na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů.

Má někdo k předloženým návrhům nějakou připomínku nebo dotaz? Není tomu tak. Doporučuji hlasovat o každém předloženém návrhu zvlášť. Jsou námitky proti tomuto způsobu hlasování? Nevidím, že by někdo chtěl vznést námitky. Budeme se řídit tímto způsobem hlasování.

Budeme hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 550, který se týká vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1994.

Připomínám, že délka hlasování byla zkrácena na schválený návrh pana poslance Kozáka. Prosím, aby na to všichni vzali zřetel.

Kdo je pro to, abychom upustili od projednávání vládního návrhu zásad zákona o státním rozpočtu na rok 1994, ať to dá příslušným způsobem najevo. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování bylo ukončeno. Pro 91, proti 11, zdrželo se 21, nehlasovali dva poslanci. Bylo dosaženo šedesátitříhlasové nadpoloviční většiny. Konstatuji, že návrh byl přijat.

Dále budeme hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 551, který se týká vládního návrhu trestního zákona. (č. 20)

Kdo souhlasí s předloženým návrhem, ať to dá najevo zvednutím ruky a stisknutím tlačítka. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování bylo ukončeno. Pro 72, proti 33, zdrželo se 25, nehlasovalo 6 poslanců. Bylo dosaženo 69hlasové nadpoloviční většiny. Návrh byl přijat.

Dále budeme hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 552, který se týká vládního návrhu trestního řádu. (č. 21)

Kdo souhlasí s předloženým návrhem? Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování bylo ukončeno. Pro 84, proti 34, zdrželo se 25, nehlasoval jeden poslanec. Bylo dosaženo nadpoloviční 73hlasové většiny. Návrh byl přijat.

Dále budeme hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 552, který se týká vládního návrhu trestního řádu. (č. 22)

Kdo souhlasí s předloženým návrhem, ať to dá najevo známým způsobem. (Hlas z pléna: O tom jsme již hlasovali.) Omlouvám se, musím to nechat doběhnout a budu se vás ptát znovu.

Dále budeme hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 553, který se týká vládního návrhu zákona o výkonu trestu odnětí svobody. (č. 23)

Kdo je pro tento návrh, ať to dá známým způsobem najevo. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování bylo ukončeno. Pro 83, proti 38, zdrželo se 21, nehlasovali 4 poslanci. Bylo dosaženo nadpoloviční 74hlasové většiny. Návrh byl přijat.

Dále budeme hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 554, který se týká vládního návrhu zákona o státním zastupitelství. (č. 24)

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu - na upuštění od projednávání zásad - ať to dá najevo zvednutím ruky a stisknutím tlačítka. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování bylo ukončeno.

Pro bylo odevzdáno 87 hlasů, proti bylo 41, zdrželo se 24, všichni hlasovali. Bylo dosaženo nadpoloviční 77hlasové většiny. Návrh byl přijat.

Dále budeme hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 555, který se týká vládního návrhu kompetenčního zákona a zákona o dozoru nad bezpečností práce. (č. 25)

Kdo je pro to, abychom upustili od projednávání zásad u tohoto zákona, ať to dá najevo zvednutím ruky a stisknutím příslušného tlačítka. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování bylo ukončeno.

Pro hlasovalo 88 poslanců, proti 40, zdrželo se 22, nehlasovali 2. 77 je nadpoloviční většina, té bylo dosaženo. Návrh byl přijat.

Dále budeme hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 556, který se týká vládního návrhu zákona, jímž se mění zákoník práce. (č. 26)

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať to dá najevo zvednutím ruky a stisknutím příslušného tlačítka. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování bylo ukončeno.

Pro se vyslovilo 81 hlasů, proti 60, zdrželo se 8, dva nehlasovali. Bylo dosaženo 76hlasové nadpoloviční většiny. Návrh byl přijat.

Dále budeme hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 557, který se týká návrhu poslance Koláře a dalších věnovaného místním poplatkům. (č. 27)

Kdo je pro upuštění od projednávání zásad u tohoto návrhu zákona, ať do dá známým způsobem najevo. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování bylo ukončeno.

Pro se vyslovilo 41, proti 71, zdrželo se 42, nehlasovali 3. Nebylo tudíž dosaženo 79hlasové nadpoloviční většiny, návrh nebyl přijat.

Dále budeme hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 558, který se týká změny zákona o nápravě křivd. (č. 28)

Kdo je pro upuštění od projednávání zásad u tohoto návrhu, a to dá najevo zvednutím ruky a stisknutím tlačítka. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování bylo ukončeno.

Pro se vyslovilo 13 hlasů, proti 94, zdrželo se 49, nehlasovali 2. Nebylo dosaženo Ohlasové nadpoloviční většiny. Návrh nebyl přijat.

Dále budeme hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku č. 559. Je to návrh poslance Vika a dalších, který se týká novely zákona na ochranu zvířat. (č. 29)

Kdo je pro upuštění od projednávání zásad u tohoto návrhu, ať to dá najevo zvednutím ruky a stisknutím tlačítka. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování bylo ukončeno.

Pro bylo 42 hlasů, proti 84, zdrželo se 30, nehlasovali 3. Nebylo dosaženo Ohlasové nadpoloviční většiny. Návrh nebyl přijat.

Dále budeme hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 560, který se týká návrhu zákona na zřízení psychologické komory. (č. 30)

Kdo souhlasí s předneseným návrhem, ať to dá známým způsobem najevo. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování bylo ukončeno.

Pro se vyslovilo 34 hlasů, proti 56, zdrželo se 62, nehlasovalo 8. Nebylo dosaženo nadpoloviční většiny 81 hlasů, návrh nebyl přijat.

Dále budeme hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 561, který se týká změny zákona o látkách ničících ozón. (č. 31)

Kdo je pro podporu předneseného návrhu, ať to dá najevo příslušným způsobem. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování bylo ukončeno.

Pro se vyslovilo 43, proti 46, zdrželo se 66, nehlasovalo 5. Nebylo dosaženo nadpoloviční většiny 81 hlasů. Návrh nebyl přijat.

Dále budeme hlasovat o návrhu uvedeném v tisku 562, který se týká vládního návrhu zákona o podmínkách vývozu předmětů kulturní hodnoty.

Kdo souhlasí s předneseným návrhem, ať to dá najevo zvednutím ruky a stisknutím tlačítka. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Jde o 32. hlasování v průběhu dnešní schůze. Bylo právě skončeno.

Pro hlasovalo 144 poslanců, proti 5, zdrželo se 9, nehlasovali 2. Nadpoloviční většiny 81 hlasů bylo dosaženo. Návrh byl přijat.

Nyní budeme hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 572, který se týká návrhu poslance Tomáše Ježka na novelu zákona o pojišťovnictví.

Kdo souhlasí s předloženým návrhem, ať to dá najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Jde o 33. hlasování v průběhu dnešní schůze. Hlasování bylo právě ukončeno.

Pro bylo odevzdáno 76 hlasů, proti 40, zdrželo se 35, nehlasovalo 7. Nebylo dosaženo potřebné nadpoloviční většiny 80 hlasů. Návrh nebyl přijat.

Tím jsme ukončili druhý bod dnešního pořadu. Přikročíme ke třetímu bodu, kterým je

III.

Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů

K tomuto bodu vám byly rozdány sněmovní tisky 564 až 568 a 573.

Protože podle § 75 jednacího řádu hlasuje Poslanecká sněmovna o návrhu na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhu zákona bez rozpravy, přejdeme hned k hlasování.

1. zde navrhuji hlasovat o každém sněmovním tisku zvlášť, jak je to obvyklé. Jsou nějaké námitky proti tomuto způsobu hlasování? Nikdo se nehlásí.

Budeme hlasovat nejprve o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 564, který se týká vládního návrhu zákona o státním rozpočtu.

Kdo je pro podporu tohoto návrhu, ať to dá najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti, kdo se zdržel hlasování? Jde o 34. hlasování na dnešní schůzi. Hlasování bylo právě ukončeno.

Pro bylo odevzdáno 98 hlasů, proti 29, 30 se zdrželo, nehlasovali 4. Bylo dosaženo nadpoloviční většiny 81 hlasů. Návrh byl přijat.

Dále budeme hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 565, který se týká novely trestního zákona. Jde o 35. hlasování na dnešní schůzi.

Kdo souhlasí s předneseným návrhem, ať to dá najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování bylo ukončeno.

88 poslanců hlasovalo pro, 40 proti, 30 se zdrželo, nehlasovali 2. Bylo dosaženo nadpoloviční většiny 81 hlasů. Návrh byl přijat.

Dále budeme hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 566, který se týká novely trestního řádu. Jde o 36. hlasování v průběhu dnešní schůze.

Kdo podporuje tento návrh, ať to dá najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování bylo ukončeno.

Pro bylo odevzdáno 83 hlasů, proti 33, zdrželo se 33, nehlasovalo 10. Bylo dosaženo nadpoloviční většiny 80 hlasů a návrh byl přijat.

Dále budeme hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 567, který se týká výkonu trestu odnětí svobody. Jde o 37. hlasování na dnešní schůzi.

Kdo podporuje předložený návrh, ať to dá najevo příslušným způsobem. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Pro bylo odevzdáno 88 hlasů, proti 37, 28 se zdrželo, nehlasovalo 8. Bylo dosaženo 81 hlasů, to je nadpoloviční většiny přítomných. Návrh byl přijat.

Dále budeme hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 568, který se týká zákona o státním zastupitelství. Jde o 38. hlasování v průběhu dnešní schůze.

Kdo podporuje předložený návrh, ať to dá najevo známým způsobem. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Pro bylo odevzdáno 85 hlasů, proti 46, zdrželo se 25, nehlasovalo 6. Bylo dosaženo nadpoloviční většiny 82 hlasů. Návrh byl přijat.

Konečně budeme hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 573, který se týká vládního návrhu zákona o prodloužení mateřské dovolené. Jde o 39. hlasování na dnešní schůzi.

Kdo podporuje předložený návrh, ať to dá najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Pro bylo 152 poslanců, 1 proti, 6 se zdrželo, nehlasovali 4 poslanci. Bylo dosaženo nadpoloviční většiny 82 hlasů. Návrh byl přijat.

Tím jsme ukončili třetí bod schváleného pořadu dnešní schůze. Přistupujeme k bodu

IV.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 88/68 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, dávkách v mateřství a přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/88 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 498 a 515

Hlásí se poslanci Syka a Kozák. Nejprve má slovo pan poslanec Syka.

Poslanec Martin Syka: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, vzhledem k tomu, že k uvedenému bodu, k předem uvedenému tisku zákona, se konala schůzka zpravodajů dnes dopoledne, poté byla vyhotovena zpráva o výsledku projednávání ve výborech, doporučuji ve smyslu jednacího řádu, abychom odložili projednávání tohoto zákona na zítřejší dopoledne. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Sykovi. Jde o procedurální návrh. Měl bych o něm dát hlasovat okamžitě. Dám ještě příležitost panu poslanci Kozákovi, aby k tomu řekl svůj názor.

Poslanec Stanislav Kozák: Pane předsedo, kolegyně a kolegové, chci jen doplnit pana kolegu Syku. My prostě tento bod pořadu podle jednacího řádu dnes projednávat nemůžeme, protože jsme společnou zprávu obdrželi až dnes.

Předseda PSP Milan Uhde: Domnívám se, že zazněly všechny připomínky a procedurální návrhy. Dám nyní hlasovat o návrhu pana poslance Syky, který podporuje pan poslanec Kozák, abychom bod 4. - "Vládní návrh zákona o prodloužení mateřské dovolené" atd. - odložili na zítřejší dopoledne.

V tomto momentu vás všechny odhlašuji. Prosím, abyste se znovu přihlásili k přítomnosti. Teď je všechno v pořádku. 143 přítomných.

Budeme hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Syky, který podporuje pan poslanec Kozák odložit projednávání bodu 4. na zítřejší dopoledne.

Budeme hlasovat. (č. 41)

Kdo podporuje tento návrh, dejte do najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Jde o 41. hlasování v průběhu dnešní schůze. Bylo ukončeno.

Pro se vyslovilo 123 poslanců, proti 7, zdrželo se 15, nehlasovalo 5. Nadpoloviční většiny 76 potřebných hlasů bylo dosaženo. Návrh byl přijat.

V tom případě můžeme přistoupit k 5. bodu.

Jde o zprávu o bezpečnostní situaci v České republice. Projednávání jsme si zadali na středu ráno a řádně to schválili při projednávání dnešní schůze.

Pan ministr Ruml, se kterým jsem o přestávce mluvil, by nebyl proti tomu projednat tento bod v tuto chvíli. Táži se těch, kteří měli nějaké podstatné důvody pro zařazení tohoto bodu až na zítřek na ráno, zda se nedopustíme něčeho, co by znemožnilo kvalitní projednání tohoto bodu.

Pan poslanec Zdeněk Trojan se hlásí. Má slovo.

Poslanec Zdeněk Trojan: Pane předsedo, kolegyně a kolegové, před hodinou jsme obdrželi dodatek k této zprávě. Domnívám se, že by bylo solidní, abychom měli alespoň přes noc chvilku čas si to přečíst. Proto navrhuji, aby se postupovalo tak, jak bylo původně navrženo, aby se zpráva projednávala až zítra.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP