Úterý 12. října 1993

Předseda PSP Milan Uhde: Domnívám se, paní poslankyně a páni poslanci, že pokud nedostanu návrh na to, aby ten bod byl projednáván teď, držím se schváleného jednacího pořadu, který doporučoval a schválil umístit tento bod na zítřek na ráno. Nemá-li tedy nikdo návrh na to, abychom to změnili, budeme pokračovat dále.

Přistoupíme k bodu 5. Jde o

V.

Návrh Statutu kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby České republiky

V úvodu připomínám, že při schvalování pořadu 12. schůze Poslanecké sněmovny byl vysloven souhlas s účastí a případným vystoupením prozatímního ředitele BIS České republiky pana Stanislava Devátého.

Vzhledem k tomu, že projednávání tohoto bodu pořadu bylo později přesunuto na dnešní schůzi, byl pan Devátý na dnešní schůzi pozván. Táži se, zda může být pan Stanislav Devátý uveden do jednací síně, zda je přítomen. Každopádně bych doporučoval, abychom k projednávání tohoto bodu neprodleně přistoupili.

Předložený návrh Statutu uvede pověřený člen kontrolního orgánu pan poslanec Jiří Macháček.

Pan poslanec Šuman, předseda garančního výboru, má k tomu poznámku, prosím.

Poslanec Vladimír Šuman: Pane předsedo, omlouvám se, že tím do jisté míry opět zkomplikuji situaci, ale náš výbor se k projednávání tohoto materiálu sejde až dnes po skončení schůze. Pokud někteří poslanci reagují podrážděně, musím říci, že důvody jsou takové, že náš výbor projednával tolik závažných materiálů, že skutečně nebylo možné to stihnout dříve než dnes po jednání.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Šumanovi. Chápu to jako procedurální návrh - odsunout tento bod na zítřek a umožnit tím výboru brannému a bezpečnostnímu, aby Statut ještě jednou projednal.

Je zde poznámka pana poslance Čundrleho. Prosím, máte příležitost.

Poslanec Václav Čundrle: Pane předsedo, vážení kolegové, věřím, že tento materiál je natolik závažný; proto, aby ho i výbor a všichni projednali dodatečně, doporučuji, abychom ho přeložili na příští schůzi.

Předseda PSP Milan Uhde: Zazněl další návrh, abychom tento bod přeložili na příští schůzi. Dám o všech předložených procedurálních návrzích hlasovat.

Nejprve o návrhu pana poslance Šumana, aby tento bod byl přesunut na zítřek, a tak se umožnilo výboru brannému a bezpečnostnímu návrh Statutu projednat.

Budeme hlasovat. (č. 42)

Kdo je pro tento návrh, ať to dá příslušným způsobem najevo, stiskne tlačítko, zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 42. hlasování na této schůzi bylo uzavřeno.

Pro bylo 79 poslanců, proti 18, zdrželo se 28, nehlasovalo 17. Bylo dosaženo nadpoloviční 72hlasové většiny. Tento návrh byl přijat.

Mohl bych vyložit výsledek tohoto hlasování tak, že se tím vylučuje hlasování o návrhu pana poslance Čundrleho. Přijímá pan poslanec tento výklad? Přijímá. Ušetřil nám hlasování. Je to dobře. Děkuji panu poslanci Čundrlemu za uznalý postup.

Přeložili jsme tedy bod původně 5. na zítřek.

Je tady bod 6.

VI.

Zpráva vláda České republiky o stavu v oblasti migrace a s tím spojenými problémy a k dlouhodobé koncepci legislativního řešení všech forem migrace podle sněmovního tisku 495

K tomuto bodu pořadu jsme obdrželi zprávu vlády České republiky o stavu v oblasti migrace a o problémech s tím spojených a dlouhodobou koncepci legislativního řešení všech forem migrace. Vláda tím splnila úkoly, které pro ni vyplynuly ze 7. schůze Poslanecké sněmovny.

Předloženou zprávu odůvodní ministr vnitra Jan Ruml. Prosím vás, pane ministře, ujměte se slova.

Ministr vnitra ČR Jan Ruml: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych v krátkosti uvedl zprávu České republiky o stavu v oblasti migrace a s tím spojené problémy a dlouhodobou koncepci legislativního řešení všech forem migrace.

Tento materiál byl zpracován na základě usnesení č. 61, 7. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, ze dne 24. března, v souvislosti s projednáváním vládního návrhu řešení některých aktuálních problémů spojených s migrací v rámci České republiky.

Od začátku roku předložilo ministerstvo vnitra řadu dalších materiálů, jejichž cílem bylo řešit aktuální problémy související s migrací v rámci České republiky.

Jednalo se zejména o opatření k realizaci zásad migrační politiky vlády České republiky pro r. 1993, návrh změn vízového režimu pro rok 1993, návrh ekonomického a organizačního zabezpečení pobytu uprchlíků na území České republiky.

Pro vaši informaci uvádím, že v současné době zasílám do připomínkového řízení návrh komplexního řešení zabezpečení pobytu osob s přiznaným postavením uprchlíka na území České republiky. Všechny tyto materiály vedle bezprostředních opatření formulují i koncepčně strategické cíle, zejména proces integrace České republiky do evropských bezpečnostních systémů a mezinárodních iniciativ v oblasti řešení problémů souvisejících především s nelegální migrací.

Zpráva o stavu v oblasti migrace a s tím spojené problémy je ve své první kapitole věnována problematice vnitrostátní migrace československých občanů v rámci bývalé Československé republiky a po jejím rozdělení. Druhá kapitola se zabývá migrací cizích státních příslušníků na území České republiky a jejími formami, to znamená legální a nelegální migrací.

Ve druhé části, dlouhodobé koncepci legislativního řešení všech forem migrace, jsou charakterizovány dosavadní legislativní aktivity a dlouhodobé záměry vlády České republiky v této oblasti. Tyto koncepční záměry jsou obsáhle komentovány v některých materiálech, které jsem jmenoval.

Zpráva o stavu v oblasti migrace a s tím spojenými problémy a dlouhodobá koncepce legislativního řešení všech forem migrace vychází z informací, které byly dostupné v době, v níž byl materiál zpracováván.

Předseda PSP Milan Uhde: Promiňte, pane ministře. Prosím vás, páni poslanci a paní poslankyně, je třeba dodržovat pravidla elementární slušnosti, i když je náš jednací řád zatím stále nemá vtělena do svých útrob. Prosím vás pěkně, zdržte se hlasitých projevů.

Pane ministře, promiňte, prosím pokračujte.

Ministr vnitra ČR Jan Ruml: Tedy v termínu, který byl vládě Poslaneckou sněmovnou určen. Tato poznámka se týká především první části věnované zprávě o stavu v oblasti migrace. Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie i Český statistický úřad, z jejichž údajů zpráva především čerpá, disponují některými podrobnějšími údaji až v září. Některé dokonce budou mít k dispozici - jako například rozčlenění cizinců s povolením k dlouhodobému a trvalému pobytu v České republice a jejich rozmístění na území republiky - až začátkem příštího roku.

Vážený pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, uvítal bych, kdyby předložený materiál byl přijat s tím, že na něj bude navazovat v periodách, které jsme

projednávali v jednotlivých výborech, podrobná analýza migrace, jejich příčin a průvodních jevů a aktivit vlády v této oblasti, která bude zpracována v období, kdy budou k dispozici relevantní statistické údaje a jejich interpretace.

Na závěr bych chtěl ještě říci, že na jaře, jak jsem zde četl zprávu o situaci v oblasti migrace, jsem vlastně předpověděl všechny aktivity ministerstva vnitra v této oblasti. Mohu vás ubezpečit o tom, že valná většina těchto aktivit byla splněna, jako třeba systém readmisních smluv, v poslední době jednáme se Spolkovou republikou Německo, byl vytvořen režim na česko-slovenské hranici na tzv. celních přechodech cizineckou policií a od 1. října jsem vydal rozkaz, který uložil policejnímu prezidentovi, aby zabezpečil postupnou ochranu celého průběhu československé hranice pohraniční policií.

Další aktivitou je koncepce vízové politiky vlády České republiky, která byla projednána vládou. Byl přijat i systém regulativních opatření pro vstup cizinců z třetích zemí, ze zemí, se kterými vízovou povinnost nemáme.

Toto bych tedy chtěl uvést společně s aktivitami legislativními. V současné době je v legislativním procesu návrh novely zákona o uprchlících. To byly v podstatě čtyři základní aktivity, které jsem uvedl na jaře ve zprávě, kterou tento Parlament odsouhlasil, a informuji tedy o tom, že tyto úkoly byly buď splněny, nebo že se průběžně plní.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu ministru Rumlovi. Garančním výborem pro projednání předložené zprávy byl výbor petiční, pro lidská práva a národnosti. Proto prosím poslance Josefa Pavelu, předsedu tohoto výboru, aby sněmovnu informoval o projednávání tohoto materiálu ve výborech Poslanecké sněmovny a zároveň o návrhu na usnesení. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Josef Pavela: Pane předsedo, kolegyně a kolegové, zpráva vlády České republiky o stavu v oblasti migrace a s tím spojenými problémy a dlouhodobá koncepce legislativního řešení všech forem migrace byla přikázána třem výborům této sněmovny. Jsou to výbory petiční, pro lidská práva a národnosti, výbor zahraniční a výbor branný a bezpečnostní. Usnesení jednotlivých výborů jsou do značné míry rozdílná. Proto bych je citoval aspoň v těch částech, kde se dotýkají projednávané zprávy.

Výbor zahraniční přijal toto usnesení:

"Zahraniční výbor za prvé souhlasí se zprávou vlády České republiky o stavu v oblasti migrace a s tím spojenými problémy a dlouhodobou koncepcí legislativního řešení všech forem migrace.

Za druhé zmocňuje" - to není třeba číst.

Výbor branný a bezpečnostní přijal toto usnesení:

"Za prvé bere na vědomí zprávu vlády České republiky o stavu v oblasti migrace a s tím spojenými problémy a dlouhodobou koncepci legislativního řešení všech forem migrace. Dále bere na vědomí informaci, že policie je schopna zajistit zelenou hranici České republiky se Slovenskou republikou proti přechodu nelegálních migrantů příslušníky policie nejdříve v průběhu prvního čtvrtletí roku 1994. Tento termín považuje za nejzazší. Dále bere na vědomí informaci, že ministr vnitra ČR do 31. 10. rozhodne, zda využije práva daného usnesením vlády ČR o použití vojáků základní služby k ochraně zelené hranice.

Za druhé doporučuje, aby zpráva o stavu v oblasti migrace byla předkládána brannému a bezpečnostnímu výboru jedenkrát za půl roku a Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR jedenkrát za rok. Dále doporučuje, aby i nadále byla zpracovávána analýza vnitřní migrace. Dále doporučuje - závěry uvedené ve zprávě o stavu v oblasti migrace na straně 20 a 21 z oblasti mezinárodního i vnitrostátního práva považuje branný a bezpečnostní výbor za podstatné a požaduje předložení časového harmonogramu jejich plnění. A konečně doporučuje, aby byla věnována zvýšená pozornost kriminalitě v souvislosti s vnější i vnitřní migrací obyvatelstva.

Za třetí doporučuje vládě České republiky stanovit absorpční kapacitu České republiky a roční kvóty příjmu migrantů tak, aby mohly platit pro rok 1994."

Usnesení výboru petičního, pro lidská práva a národnosti:

"Výbor petiční za prvé konstatuje, že dlouhodobá koncepce legislativního řešeni všech forem migrace, obsažená ve zprávě vlády České republiky o stavu v oblasti migrace, je nedostatečná.

Za druhé žádá vládu, aby do 30 dnů předložila výboru petičnímu, pro lidská práva a národnosti přepracovanou koncepci legislativního řešení všech forem migrace a rozšířila ji o připomínky, které zazněly v rozpravě.

Za třetí doporučuje, aby ministr vnitra ve spolupráci s ministrem hospodářství, ministrem práce a sociálních věcí a ministrem zahraničních věcí analyzoval proces povolování dlouhodobého a trvalého pobytu cizích státních příslušníků a povolování obchodní i jiné podnikatelské činnosti a v návaznosti navrhl regulativní a kontrolní opatření a o výsledku informoval výbor petiční, pro lidská práva a národnosti."

To jsou usnesení tří výborů pověřených. Zástupci těchto výborů - zpravodajové se sešli dnešního dne a navrhují Poslanecké sněmovně toto usnesení - myslím, že toto usnesení máte na svých stolech:

"Poslanecká sněmovna

1. bere na vědomí zprávu vlády České republiky o stavu v oblasti migrace a s tím spojenými problémy a dlouhodobou koncepcí legislativního řešení všech forem migrace,

2. Poslanecká sněmovna mění své usnesení č. 61 ze 7. schůze dne 25. března 1993, kterým Poslanecká sněmovna požádala vládu, aby předkládala jednou za tři měsíce garančnímu výboru Poslanecké sněmovny a jednou za pololetí Poslanecké sněmovně zprávu o stavu v oblasti migrace a s tím spojenými problémy, a to tak, že zpráva garančního výboru bude předkládána jednou za půl roku a Poslanecké sněmovně jednou za rok,

3. doporučuje vládě, aby vyhověla požadavkům vzešlým z projednávání zprávy vlády České republiky o stavu v oblasti migrace a s tím spojenými problémy a dlouhodobé koncepce legislativního řešení všech forem migrace ve výborech Poslanecké sněmovny."

To je návrh na usnesení.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Josefu Pavelovi a otevírám k předložené zprávě a návrhu usnesení rozpravu. Do rozpravy se jako první přihlásil pan poslanec Jiří Machalík. Zvu ho k řečništi. Připraví se pan poslanec Šimánek.

Poslanec Jiří Machalík: Vážený pane předsedo, vážení kolegové. Zabýváme se (nebo věřím, že se budeme vážně zabývat) problémem, který narůstá a který - nebude-li kvalifikovaným způsobem řešen - může vyvolat celou řadu problémů v oblasti mezinárodně politické, vnitropolitické i sociální. Z tohoto hlediska si myslím, že otázka migrace, tak jak byla předložena ve zprávě vlády, je pouze jedna rovina této problematiky a nemohu souhlasit s názorem, že zpráva postihuje celou dlouhodobou koncepci legislativního řešení všech forem migrace. Je snaha, aby problematika migrace byla stažena pouze na resort ministerstva vnitra. Myslím si, že takovéto pojetí migrace neodpovídá reálnému rozsahu této problematiky a je záležitostí celé vlády, aby se daným problémem zabývala. Chtěl bych totiž ukázat na některá čísla (alespoň dvě), abychom si ujasnili, oč v problematice migrace jde.

Jestliže ve zprávě, ve které se říká, že k 30. 6. 1993 je 110 045 přistěhovalců, což je 2,6krát víc než v roce 1992, a současně se říká, že k 15. 3. 1993 bylo cizincům vydáno 16 096 platných pracovních povolení, pak nám z toho zákonitě vyplývá, že téměř 100 tisíc lidí se tady pohybuje, aniž víme, kdy, kde, jak a čím se živí. A to je problém jedné jediné roviny migrace. Migrace směrem do České republiky. Těchto rovin je víc. Existuje i rovina sociální migrace uvnitř České republiky, která ve všech materiálech, jež jsme dostali, je řešena jedním odstavcem, ve kterém se říká, že vnitřní migraci občanů nelze legislativně omezovat, a to vzhledem k již uvedené záruce svobody pohybu a pobytu a tak dále. Nikdo z nás nechce cokoli omezovat. Ale myslím si, že pro komplexní posuzování problémů migrace je potřebné získat alespoň orientační přehled o tom, jaká je úroveň té či oné roviny migrace. Toto předložený materiál nesplňuje.

Nechtěl bych hovořit dlouho, protože bychom mohli k této rovině diskutovat řadu hodin, a chtěl bych navrhnout, aby usnesení, které sněmovna přijímá, bylo upraveno takto: Bod č. I. "bere na vědomí Zprávu vlády" atd. doplnit takto: "Část Dlouhodobou koncepci legislativního řešení všech forem migrace však považuje za nedostačující." Bod č. El. by zůstal v původním znění. V bodě č. DLL. rozšířit text o znění "předložila návrh konkrétních opatření k řešení všech otázek migrace do 31. 12. 1993". Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Machalíkovi. Slovo má pan poslanec Šimánek. Připraví se pan poslanec Hirš. Další písemné přihlášky do rozpravy nemám.

Poslanec Jaromír Šimánek: Vážené dámy a pánové, pane předsedo, vážení hosté, náš branný a bezpečnostní výbor velmi podrobně projednal zprávu o stavu migrace v naší republice a právě v jeho usnesení se objevuje největší množství připomínek a doporučení, které směřují k vládě České republiky. Pokud jste to zaznamenali, ve zprávě společného zpravodaje se všechny tyto věci objevují a myslím si, že do jisté míry i kolegovi Machalíkovi některé věci ozřejmují, např. co se týká migrace vnitřní. Osobně se ovšem domnívám, že z našeho hlediska je ze všeho nejdůležitější, aby byla jednoznačně stanovena absorbční kapacita a kvóty příjmu imigrantů, aby mohly platit pro rok 1994. Pokud toto nebude stanoveno, může dojít k jisté situaci, která v žádném případě nebude příjemná.

Dovolil bych si proto vznést do usnesení, které zde přednesl pan společný zpravodaj, drobný, více méně technický, ale tyto věci ošetřující pozměňující návrh. A to v bodě DLL. po slově "vzešlým z" vložit slova "usneseních při projednávání". Tímto zajistíme, aby všechny body usnesení, především usnesení, kde těchto pozměňovacích bodů bylo nejvíc (tedy z branného a bezpečnostního výboru), se dostaly i do usnesení naší Poslanecké sněmovny.

V případě, že tento můj pozměňovací návrh by nebyl přijat, dovoluji si sněmovně navrhnout další pozměňující návrh. A to abychom v usnesení Poslanecké sněmovny za bod DLL. vložili bod IV., který bude znít: "Doporučuje vládě České republiky stanovit absorpční kapacitu České republiky a roční kvóty příjmu imigrantů tak, aby mohly platit pro rok 1994." Z našeho hlediska toto považujeme za velmi důležité. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Šimánkovi. Slovo má pan poslanec Hirš. Je posledním přihlášeným do rozpravy.

Poslanec Pavel Hirš: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, projednáváme zde zprávu, která podle mého názoru je velice sledována naší občanskou veřejností, protože - jak jsme se dozvěděli - téměř 100 tisíc ilegálních cizinců působí na našem území, téměř 100 tisíc lidí se zde patrně neživí legálním způsobem. Já chci nechat stranou vnitřní migraci. Ta je normální součástí každého tržního hospodářství. Mě spíš zajímá ta migrace vnější. Domnívám se, že tento problém už nazrál natolik, že je potřeba připravit zákon o přistěhovalectví a azylu.

Chci upozornit, že náš poslanecký klub již na začátku tohoto roku předložil zásady zákona o přistěhovalectví a azylu a bylo nám slíbeno, že takový návrh bude předložen do prázdnin tohoto roku. Chci se zeptat - nebudu dávat samozřejmě pozměňovací návrh, protože bychom tam zakotvovali to, co asi je součástí celé té koncepce - pana ministra, v jakém stavu je příprava tohoto zákona, protože byla připravena komise, která se sešla jenom jednou, bohužel. Velice mě toto zajímá, protože jsem byl pověřen nejen vedením naší strany, ale i na občanských shromážděních, abych tuto otázku řešil.

Chci upozornit důrazně na to, že občanskou veřejností tato otázka velice hýbá. Je to nejen otázka stánkového nelegálního prodeje, ale celého problému ilegální migrace, která tady teď nastala. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Hiršovi. Táži se po dalších přihláškách do rozpravy. Nevidím žádnou. Proto rozpravu uzavírám. Táži se pana ministra vnitra Jana Rumla, zda chce použít svého práva a pronést slovo. (Ano.) Pane ministře, máte příležitost, prosím.

Ministr vnitra ČR Jan Ruml: Vážené poslankyně, vážení poslanci, já bych omezil své závěrečné vystoupení na odpověď panu poslanci Hiršovi - 15. října předloží ministerstvo vnitra návrh novely zákona o uprchlících vládě České republiky. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu ministru Rumlovi za jeho vyjádření a chci se zeptat pana poslance Pavely, zda je připraven předložit sněmovně k hlasování jednotlivé pozměňovací návrhy usnesení a potom celek, který z hlasování vzejde. Pane poslanče, je to možné, a to bez jakékoli lhůty, hned teď?

Poslanec Josef Pavela: Domnívám se, že vzhledem k malému počtu návrhů je to možné hned.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji. Prosím tedy, abyste připomněl sněmovně přednesené pozměňovací návrhy, a budeme o nich hlasovat.

Poslanec Josef Pavela: V rozpravě vystoupili 3 poslanci. Pan poslanec Machalík jako prvé navrhoval 2 změny. Zaprvé do předloženého usnesení, které máte na stole, do odstavce 1. "bere na vědomí" ve druhém řádku za slova "problémy a" vložit slovo "část".

Za slova "dlouhodobou koncepci legislativního řešení všech forem migrace" doplnit "považuje za nedostačující".

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Machalík se hlásí. Má zřejmě k tomu nějakou zpřesňující poznámku. Dostává příležitost zpřesnit svůj návrh.

Poslanec Jiří Machalík: Upřesnil bych to. Bere na vědomí zprávu vlády ČR o stavu v oblasti migrace a s tím spojené problémy. Část "dlouhodobá koncepce legislativního řešení všech forem migrace" však považuje za nedostačující.

Předseda PSP Milan Uhde: Je to, pane poslanče Machalíku, návrh, o kterém se může hlasovat jako o celku? (Ano.) Skládá se ze dvou částí. Považujete tento návrh za celek? Dobře. Jestli není jiná překážka známá některému poslanci nebo poslankyni, budeme hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu pana poslance Machalíka. Předtím však technická poznámka pana poslance Šimánka.

Poslanec Jaromír Šimánek: Já bych si v tuto chvíli dovolil využít svého práva poslance a požádat o to, aby byli všichni odhlášeni a zaregistrovali se znovu.

Předseda PSP Milan Uhde: Samozřejmě to uděláme. Odhlašuji všechny poslankyně a všechny poslance a prosím, abyste se znovu přihlásili k přítomnosti zasunutím magnetické karty. Děje se tak. Všichni, kdo se chtěli přihlásit, se doufám přihlásili. V tuto chvíli je 130 přítomných. Budeme tedy hlasovat o prvním pozměňovacím návrhu pana poslance Machalíka. Jde o 43. hlasování v průběhu dnešní schůze. Hlasování je zahájeno.

Kdo podporuje návrh pana poslance Machalíka, ať to dá najevo zvednutím ruky a stisknutím tlačítka. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování bylo ukončeno.

Pro 48 hlasů, proti 70, zdrželo se 17, nehlasovali 3. Nebylo dosaženo potřebné nadpoloviční většiny 70 hlasů. Návrh nebyl přijat.

Pane poslanče Pavelo, prosím, pokračujte v probírání pozměňovacích návrhů.

Poslanec Josef Pavela: Druhý návrh pana poslance Machalíka je, aby do předloženého usnesení byl přidán další bod tohoto znění: "Doporučuje vládě, aby předložila konkrétní opatření k řešení otázek migrace do 31. 12. 1993."

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Machalík nemá žádnou poznámku upravující nebo zpřesňující tento návrh? Je to 44. hlasování a provedeme je. Hlasování bylo zahájeno. Kdo podporuje návrh pana poslance Machalíka, ať to dá najevo zvednutím ruky a stisknutím tlačítka. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování bylo v tuto chvíli ukončeno.

Pro 52. Proti 68. Zdrželo se 19. Hlasovali všichni. Nebylo však dosaženo potřebné nadpoloviční většiny 70 hlasů. Návrh pana poslance Machalíka nebyl přijat.

Poslanec Josef Pavela: Druhým poslancem, který vystoupil v rozpravě a přednesl pozměňovací návrh, je pan poslanec Šimánek, který přednesl alternativní návrhy. Za prvé do oddílu 3, tj. doporučení vládě, doporučuje pan poslanec Šimánek, aby za slova "požadavkům vzešlým z" byla doplněna slova "usnesení při". Čili pak by výsledný bod zněl takto: "Doporučuje vládě, aby vyhověla požadavkům vzešlým z usnesení při projednávání zprávy vlády atd. ve výborech Poslanecké sněmovny." To je jeden návrh.

Pokud by nebyl přijat tento návrh, navrhuje pan poslanec Šimánek doplnění usnesení o bod IV., který zní: "Doporučuje vládě ČR stanovit absorpční kapacitu České republiky a roční kvóty příjmu imigrantů tak, aby mohly platit pro rok 1994."

Jestli si k tomu mohu dovolit menší poznámku, právě ten bod DLL., zvláště po doplnění panem poslancem Šimánkem, doporučuje vládě, aby respektovala a splnila požadavky těch dvou výborů, které měly své připomínky, tedy výboru branně bezpečnostního a výboru petičního, pro lidská práva a národnosti. To jen na vysvětlenou.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP