Úterý 12. října 1993

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji prezidentovi České republiky panu Václavu Havlovi.

Vážený pane prezidente, házíme si vaší účasti na schůzi Poslanecké sněmovny a budeme rádi, když mezi námi setrváte déle, pokud vám to dovolí vaše povinnosti.

Paní poslankyně, páni poslanci, budeme se věnovat projednávání schváleného pořadu. Prvním bodem je

I.

Návrh poslance Jiřího Payna a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 40/93 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, sněmovní tisky 473512

Jde o pokračování přerušeného jednání. Vidím, že se hlásí pan poslanec Ortman. Jako předseda klubu má právo promluvit mimo pořadí okamžitě. Této příležitosti se mu dostává.

Poslanec Jaroslav Ortman: Vážený pane prezidente, vážený pane předsedo, vážený pane premiére, vážení kolegové a kolegyně! Pan prezident využil svého ústavního práva a řekl nám svoji představu, svoji vizi, svoji cestu, kterou by měla sledovat Česká republika. Myslím si, že jeho slova jsou určena nejen občanům České republiky, ale do značné míry jsou adresována i světu. Já za svoji osobu jako předseda klubu vyjadřuji trošku překvapení v tom, že bez znalosti věci pro členy politického grémia a vlastně pro kluby byl tento projev přednesen v této podobě.

Osobně se domnívám ve shodě s volebním programem, za který jsme kandidovali, tj. Levého bloku, že jsme proti začleňování České republiky do jakéhokoliv vojenského seskupení a že nemůže rozhodovat o této věci pouze parlament, ale jen občané tohoto státu formou přímé demokracie v referendu.

Předseda PSP Milan Uhde: Jak jsem liz uvedl, budeme projednávat bod č. 1. Projednávání tohoto bodu jsme na 12. schůzi přerušili v průběhu rozpravy.

Předložený návrh, který jste obdrželi jako sněmovní tisk 473, odůvodnil pan poslanec Jiří Payne a společnou zprávu výborů (sněmovní tisk 512) odůvodnil pan poslanec Josef Ježek. Prosím oba pány poslance, aby zaujali svá místa u stolku zpravodajů, případně předkladatelů. Rozprava pokračuje. Mám písemnou přihlášku, kterou podal pan poslanec Josef Pavela. Má slovo.

Poslanec Josef Pavela: Vážený pane prezidente, vážený pane předsedo, vážení členové české vlády, kolegyně a kolegové, na 12. schůzi Poslanecké sněmovny si výbor petiční, pro lidská práva a národnosti po předchozím projednání vzal za úkol zabývat se státním občanstvím tzv. odložených dětí. Bylo to na základě petice Fondu ohrožených dětí. Po projednání s odborníky z ministerstva vnitra, ministerstva spravedlnosti a ministerstva zahraničních věcí poslanci výboru petičního navrhují tento pozměňovací návrh, který je nutno považovat za jeden celek. V § 2 zákona vložit za písmeno a) nové písmeno b) tohoto znění: "b) osvojením (viz § 3 a))". U dalších písmen pak změnit označení. Za ustanovení § 3 zákona vložit § 3 a) tohoto znění: "§ 3 a) osvojení - Dítě, jehož alespoň jeden osvojitel je státním občanem České republiky, nabývá státního občanství České republiky dnem právní moci rozsudku o osvojení." V § 23 se za odst. 2 vkládá novy odst. 3, který zní: "odst. 3 - Soud, který rozhodl o osvojení dítěte, jestliže tímto osvojením dítě nabylo státní občanství České republiky podle ustanovení § 3 a), oznámí tuto skutečnost do 10 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci rozsudku Okresnímu úřadu, příslušnému podle místa trvalého pobytu dítěte, nemá-li dítě trvalý pobyt na území České republiky, pak Obvodnímu úřadu v Praze 1." Dosavadní odst. 3 se pak označí jako 4.

Tolik návrh. Všichni jej máte na svých stolech. Ještě bych se chtěl na vysvětlenou zmínit o současné právní situaci dětí odložených v ústavech. Ty mají dvě možnosti. Buď zůstanou v ústavní péči nebo při splnění zákonných podmínek mohou být dány do náhradní rodinné péče, i když nejsou státními občany České republiky. Tyto děti podle současné právní situace a dohody se Slovenskou republikou - protože jde převážně o děti slovenské mohou být osvojeny a na základě tohoto pozměňovacího návrhu dostanou státní občanství České republiky, pokud tento návrh bude přijat.

Proč tento z toho vyplývající rozdíl mezi dětmi osvojenými a dětmi v náhradní rodinné péči? Institut osvojení by měl být trvalým vyřešením statutu dítěte jako narození. Naproti tomu pěstounská a opatrovnická péče jsou zrušitelné, jsou zpravidla časově omezené, mohou nebo i musí se změnit se změnou situace pěstounů či opatrovníků, a proto by nebylo vhodné trvale ze zákona měnit statut těchto dětí ve vztahu ke státnímu občanství. Tolik na vysvětlenou, proč se pozměňovací návrh týká jen dětí osvojených.

Žádám vás, abyste tento pozměňovací návrh podpořili a přijali. Ještě jednou podotýkám, že o návrhu je nutno hlasovat jako o celku. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Josefu Pavelovi. Nemám další písemné přihlášky do rozpravy. Táži se, kdo se do rozpravy hlásí z místa.

Pan poslanec Lobkowicz.

Poslanec Michal Lobkowicz: Vážený pane prezidente, vážení členové vlády, vážený pane předsedo, dámy a pánové, na minulém plenárním zasedání jsem přednesl pozměňovací návrh k zákonu č. 40/1993, kterého se také týká návrh novely zákona pana poslance Payna a dalších (týkal se otázky repatriace příslušníků českých národnostních menšin, a to tedy příslušníků menšiny volyňských Čechů a dalších národnostních menšin), smyslem jehož bylo ulehčit českým krajanům, příslušníkům české národnostní menšiny, ulehčit a zkrátit možnost získání českého občanství.

Domnívám se, a rád bych tady znovu zopakoval, že je to otázka velice důležitá, velice citlivá a závažná, kterou se budeme muset zabývat. Nicméně jsem od té doby, od minulého pléna, vedl dlouhé rozhovory, jak s předkladateli tohoto zákona, tak s panem ministrem Rumlem, s panem ministrem zahraničních věcí.

Dospěl jsem k názoru, že je třeba, abychom se k celé věci znovu vrátili, po podrobnější, důkladnější expertize, po zvážení všech okolností tohoto mého návrhu.

Z tohoto důvodu stahuji svůj návrh a prosím, abychom ale měli na paměti, že tento problém je třeba znovu řešit, možná v souvislosti s uvažovanou novelizací zákona o nabývání a získávání trvalého pobytu. Svůj pozměňovací návrh tedy tímto stahuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Lobkowiczovi. Vzhledem k tomu, že rozprava nebyla ukončena, není třeba hlasovat o stažení tohoto pozměňovacího návrhu. Je stažen prostým vzneseným přáním pana poslance.

Kdo se dále hlásí do rozpravy? Nikdo. Proto rozpravu uzavírám. Táži se představitele navrhovatelů, zda chce využít své příležitosti a pronést závěrečné slovo.

Poslanec Jiří Payne: Vážený pane prezidente, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych se vyjádřil k některým pozměňovacím návrhům, které zde v rozpravě zazněly, především k těm návrhům, které zazněly na minulé schůzi.

Jedním z nich byl návrh poslance Matulky, aby byl vypuštěn § 6. Myslím si, že tento návrh vycházel do jisté míry z nepochopení věci. Paragraf 6 upravuje pro občany, kteří mají nebo měli čs. státní občanství, ale nikdy neměli trvalý pobyt na území ČSFR, protože se např. narodili v zahraničí a celou dobu žijí v zahraničí, upravuje pro ně možnost, aby si zvolili občanství.

Tato úprava je shodná s úpravou, jaká byla před přijetím zákona č. 40/1993. Domnívám se, že je účelné tuto možnost zde ponechat.

Přimlouvám se za to, aby § 6 zůstal v zákoně tak, jak tam byl dosud upraven.

Poslanec Matulka dále navrhl vložit bod 4 a 5, které by měly způsobovat, že bude podmínka dvou let trvalého pobytu vypuštěna a rovněž tak vypuštěna podmínka beztrestnosti. Myslím si, že k této věci už byla vedena opakovaně rozprava. Z jakého důvodu se sněmovna rozhodla tuto lhůtu do zákona vložit, myslím, že není třeba znovu opakovat.

Také se domnívám, že tento návrh nesměřuje k vylepšení zákona, naopak by zřejmě vedl ke značným problémům.

Poslanec Grulich navrhl možnost získání občanství na základě prohlášení, v podstatě bez jakýchkoli omezení.

Tento návrh také nedoporučuji.

Dostávám se tím ke zbývajícím návrhům. Poslankyně Kadlecová se vyjádřila k písmenu g), které upravuje podmínky pro získání občanství osob, které k nám přicházejí na základě vládních tzv. přesídlovacích akcí.

Na problematičnost tohoto bodu jsem upozornil. Již ve svém úvodním slově jsem uvedl, že je skutečně na odpovědném zvážení sněmovny, aby tuto věc posoudila.

K návrhu poslance Ortmana, který navrhoval změnit lhůty závěrečných ustanovení, mohu říci, že se domnívám, že to na věcné podstatě zákona nic nemění.

Podle konzultací s ministerstvem vnitra; mám dokonce určité písemné podklady; stanovisko ministerstva vnitra, musím říci, že by jeho návrh nezpůsobil žádné komplikace. Je opět na uvážení sněmovny, aby rozhodla, co bude nejvýhodnější.

Návrh poslance Budinského bohužel nemohu doporučit. Je to návrh, který se týkal výrazného prodloužení této lhůty. Víme, že vláda ve svém stanovisku odmítla i část toho našeho poslaneckého návrhu. Já jsem vyzýval k tomu, abychom byli opatrnější a přidrželi se vládního stanoviska.

Nakonec k tomu návrhu, který zde zazněl z úst předsedy Pavely, který se dotýká problematiky osvojení. Chtěl bych říci, že v této věci znám sice postoj ministerstva vnitra i ministerstva spravedlnosti, nicméně vláda se k tomuto návrhu nevyjádřila (nemohla se vyjádřit, protože návrh pochází z 6. 10.).

Myslím, že odložení rozpravy k tomuto návrhu bylo motivováno tím, že tyto návrhy je potřeba nejenom vytvořit, ale také projednat s vládou.

Ústava nám říká, že k poslaneckým návrhům by vláda měla mít možnost se vyjádřit. Jedná se o pozměňovací návrh každopádně jdoucí nad rámec původního návrhu. V této věci mohu říci, že předkladatelé toto nenavrhli. Nebyla to oblast, kterou chtěli upravovat. Stanovisko vlády neznám. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Paynovi. Táži se společného zpravodaje výborů, zda chce využít své příležitosti a pronést také závěrečné slovo. Pana poslanče, prosím.

Poslanec Josef Ježek: Vážený pane prezidente, dámy a pánové, podle mého názoru většinu důležitých informací k předloženým pozměňovacím návrhům zde sdělil zástupce předkladatele kolega Jiří Payne.

Mou povinností snad je jedině upozornit na souvislost pozměňovacího návrhu předneseného panem poslancem Pavelou, že totiž skutečně v tomto návrhu chybí stanovisko vlády, což i já považuji za poměrně nepříjemný fakt vzhledem k tomu, že právě proto, aby byl jeden měsíc na projednání všech těchto složitých záležitostí, kvůli tomu jsme projednávání tohoto zákona prodloužili.

To dávám k úvaze sněmovny při hlasování o tomto pozměňovacím návrhu.

Tím moje stanovisko k rozpravě vlastně končí. Můžeme přikročit k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích.

Předseda PSP Milan Uhde: Využil bych této vteřinky v expozé pana společného zpravodaje k tomu, abych vám oznámil, že odhlašuji všechny poslankyně a poslance a vzhledem k tomu, že se počet přítomných změnil, žádám, abyste se znovu ohlásili jako přítomní tím, že vsunete magnetickou kartu do příslušného otvoru v lavici.

Prosím, pane společný zpravodaji, abyste předkládal postupně sněmovně k hlasování jednotlivé pozměňovací návrhy.

Poslankyně Ivana Janů: (hovořila z místa) Omlouvám se a sděluji, že mám náhradní kartu č. 1.

Předseda PSP Milan Uhde: Paní poslankyně Janů oznamuje, že má náhradní kartu č. 1. Bylo to vzato na vědomí. Pan společný zpravodaj může předkládat jednotlivé pozměňovací návrhy sněmovně k hlasování. Prosím.

Poslanec Josef Ježek: První pozměňovací návrh přednesl pan poslanec Matulka. První pozměňovací návrh zní takto: V čl. I se za uvozující větu doplňuje nový bod 1 s tím, že ostatní se přečíslují. Tento článek I. a 1 zní "§ 6 se zrušuje". Již ze stanoviska předkladatele vyplývá, že tento pozměňovací návrh, respektive jeho schválení, není doporučováno.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu společnému zpravodaji. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Matulky. (č. 8)

Kdo podporuje tento návrh, má příležitost dát to najevo příslušným způsobem. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování bylo ukončeno.

Pro bylo odevzdáno 51 hlasů, proti 94, zdrželo se 15, nehlasovali 4. Nebylo dosaženo nadpoloviční většiny 84 hlasů potřebné pro schválení návrhu. Návrh tedy nebyl přijat.

Prosím, pane společný zpravodaji, pokračujte.

Poslanec Josef Ježek: Další pozměňovací návrh poslance Matulky se týká § 18 odst. 1 písm. a) a zní: "za a) má-li trvalý pobyt na území České republiky". Můžeme dát o tomto návrhu hlasovat. Ještě bych chtěl dodat, že opět stanovisko předkladatele je takové, že schválení tohoto pozměňovacího návrhu není doporučováno.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat o druhém pozměňovacím návrhu pana poslance Matulky. (č. 9)

Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať to dá najevo příslušným způsobem. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování bylo ukončeno.

Pro odevzdáno 46 hlasů, proti 95, zdrželo se 20, nehlasovali 4. Nebylo dosaženo potřebného nadpolovičního kvóta 83 hlasů. Návrh nebyl přijat.

Prosím, pane společný zpravodaji, abyste pokračoval.

Poslanec Josef Ježek: Konečně třetí pozměňovací návrh pana poslance Matulky se opět týká § 18 odst. 1 písm. c). Je navrhováno odst. c) zrušit. Připomínám, že je to zrušení podmínky beztrestnosti. Opět není předkladatelem doporučováno.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu společnému zpravodaji. Budeme hlasovat o třetím pozměňovacím návrhu pana poslance Matulky. (č. 10)

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať to dá najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování bylo ukončeno.

Pro bylo odevzdáno 36 hlasů, proti 105, zdrželo se 22, nehlasovali 4. Nebylo dosaženo nadpoloviční většiny 84 hlasů. Návrh nebyl přijat.

Prosím, pane společný zpravodaji, pokračujte.

Poslanec Josef Ježek: Další pozměňovací návrh dokonce ve dvou variantách v podstatě přednesl pan poslanec Václav Grulich. Vzniká zde ale procedurální problém. V jeho návrhu nebylo vůbec formulováno, jak mají být eventuálně tyto jeho návrhy označeny a jakým způsobem mají být do textu novely zákona začleněny. Domnívám se, pane předsedo, že by měl mít pan kolega Grulich možnost, aby tuto věc upřesnil. Pokud k tomu nedojde, domnívám se, že nemůžeme o jeho pozměňovacím návrhu hlasovat.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec je přítomen a předpokládám, že podá takové vysvětlení, aby hlasování umožnil. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Václav Grulich: Vážený pane prezidente, pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, za prvé je třeba říci, že předkladatelé nedodrželi to, co slíbili, a že v měsíční lhůtě, která uplynula mezi naším zasedáním, prohlásili, že projednají s předkladateli pozměňovací návrhy, a že tak bohužel nebylo - alespoň ne se mnou učiněno. Za druhé - není pravda, jak říkal pan předkladatel, pan kolega Payne, že jsem předložil návrh bez jakéhokoliv omezení. Omezení je jasné. Za třetí navrhuji, aby mé pozměňovací návrhy byly zařazeny do návrhu místo stávajícího § 18 a). Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Pane společný zpravodaji, prosím, je možné na podkladě tohoto vysvětlení přistoupit k hlasování?

Poslanec Josef Ježek: Domnívám se, že ano. To znamená, že návrhy pana poslance Grulicha, které přečtu, by měly nahradit znění § 18 a) tak, jak je uvedeno ve společné zprávě. Pan poslanec Grulich navrhuje jako první odstavec: "Osoby, které jsou ke dni platnosti tohoto zákona státními příslušníky Slovenské republiky, mohou získat občanství České republiky prohlášením k 31. 12. 1993, pokud ke dni 31. 12. měly trvalý pobyt na území České republiky a neztratily jej po tomto datu, a byly k 31. 12. 1992 státními občany České a Slovenské Federativní Republiky."

Odstavec 2: "Občané Slovenské republiky, jejichž jeden z rodičů se narodil na území České republiky nebo je občanem České republiky, nebo pokud jejich manžel či manželka je občanem České republiky, mohou si zvolit občanství České republiky prohlášením, pokud ke dni 31. 12. 1992 byli občany České a Slovenské Federativní Republiky a měli trvalý pobyt na území České republiky a neztratili jej po tomto datu do dne nabytí platnosti tohoto zákona." Pane předsedo, je možno dát hlasovat.

Předseda PSP Milan Uhde: Dám ještě příležitost panu poslanci Lobkowiczovi k technické poznámce.

Poslanec Michal Lobkowicz: Pane předsedo, doporučuji dát příležitost panu poslanci Grulichovi, aby doplnil datum do 31. 12. Takhle se domnívám, že o tomto návrhu není možné hlasovat, protože tam vypadl rok.

Předseda PSP Milan Uhde: Táži se pana poslance Grulicha, zda připomínku považuje za podstatnou a včlenitelnou.

Poslanec Václav Grulich: Vypadl letopočet při přepisování - 1992. To je první záležitost. Dále bych chtěl podotknout, že pokud by byl přijat pozměňovací návrh č. 1, je irelevantní hlasovat o druhém pozměňovacím návrhu. Druhý pozměňovací návrh je totiž menšího rozsahu, jako více kompromisní. Doufám, že to takto vyznělo.

Poslanec Josef Ježek: Musíme hlasovat nejdříve o prvním odstavci. Pokud ho odhlasujeme, nepřipadá již v úvahu hlasování o druhém odstavci. Pokud první odstavec nepřijmeme, můžeme hlasovat ještě o druhém odstavci zvlášť.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme tedy hlasovat o prvním pozměňovacím návrhu pana poslance Grulicha. (č. 11)

Kdo ho podporuje, ať to dá najevo příslušným způsobem. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování bylo ukončeno.

Pro odevzdáno 59 hlasů, proti 80, zdrželo se 28, nehlasoval 1. Nadpoloviční většiny 85 hlasů nebylo dosaženo, návrh nebyl přijat.

Prosím, pane společný zpravodaji.

Poslanec Josef Ježek: Pane předsedo, můžeme dát hlasovat o druhé alternativě panem poslancem Grulichem navrhovaného znění § 18.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat o druhém pozměňovacím návrhu pana poslance Grulicha. (č. 12)

Kdo je pro tento pozměňovací návrh, ať to dá najevo stisknutím tlačítka, zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování bylo ukončeno.

Pro 64 hlasy, proti 67, zdrželo se 36, 3 nehlasovali. Nadpoloviční většiny 86 nebylo dosaženo, návrh nebyl přijat.

Pane společný zpravodaji, prosím.

Poslanec Josef Ježek: Další návrh přednesla poslankyně Milada Kadlecová. Je to návrh na vypuštění odstavce pod písm. g) z § 11 odst. 1 ve znění společné zprávy. Odst. g) zní: "Jde-li o fyzickou osobu, která se zdržuje na území České republiky na základě pozvání vlády České republiky nebo jde-li o osobu, které bylo přiznáno postavení uprchlíka". - Stanoviska jsou tak rozdílná, že nelze doporučit ani nedoporučit schválení tohoto návrhu.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu paní poslankyně Kadlecové. (č. 13)

Kdo podporuje tento návrh, ať to dá najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování bylo ukončeno.

Pro odevzdány 102 hlasy, proti 15, zdrželo se 47, nehlasovalo 7. Nadpoloviční většiny 86 potřebných hlasů bylo dosaženo. Návrh byl přijat.

Pane společný zpravodaji.

Poslanec Josef Ježek: Další pozměňovací návrh přednesl pan poslanec Ortman. Jedná se o jeden návrh, který určitým způsobem posouvá určité lhůty. První se týká bodu 4 společné zprávy. Tam je navrženo nové ustanovení § 18 a), posunout lhůtu z 31. prosince 1993 do 30. června 1994. Totéž se navrhuje pokud jde o § 18 odst. 1, § 18 odst. 2 a § 19 odst. 1. Opět posunutí lhůty z 31. prosince 1993 na 30. 6. 1994. S tím souvisí i další návrh, vypustit z textu navržené ustanovení § 27 b). Domnívám se, že můžeme o pozměňovacím návrhu poslance Ortmana hlasovat najednou.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Ortman je s tím srozuměn, paní poslankyně, páni poslanci, budeme hlasovat o celku pozměňovacího návrhu pana poslance Ortmana. (č. 14)

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, dejte to prosím najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování bylo ukončeno.

Pro návrh bylo odevzdáno 46 hlasů, proti 79, zdrželo se 45, nehlasovali 2. Nebylo dosaženo potřebné nadpoloviční většiny 87 hlasů. Návrh nebyl přijat.

Pane společný zpravodaji.

Poslanec Josef Ježek: Další pozměňovací návrh, který zůstal z rozpravy, je návrh poslance Budinského a týká se § 18 a) ve znění společné zprávy, na konci řádky u tohoto písmene místo číslovky 2 dát číslovku 10. Jedná se o prodloužení lhůty ze 2 let na 10.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Budinský se hlásil s technickou poznámkou. Má příležitost.

Poslanec Vladimír Budinský: Prosím, aby mi Poslanecká sněmovna dovolila tento návrh stáhnout.

Předseda PSP Milan Uhde: Vzhledem k tomu, že byla rozprava již ukončena, musím se dotázat Poslanecké sněmovny, zda souhlasí, aby na podnět pana poslance Budinského byl jeho pozměňovací návrh stažen. (č. 15)

Kdo podporuje návrh poslance Budinského, ať to dá najevo stisknutím tlačítka, zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování bylo ukončeno.

Pro odevzdáno 140 hlasů, proti 15, zdrželo se 12, nehlasovalo 7. Bylo dosaženo nadpoloviční většiny 88 hlasů. Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh poslance Budinského byl stažen.

Pane společný zpravodaji.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP