Úterý 12. října 1993

Začátek schůze Poslanecké sněmovny

12. října 1993 ve 13.00 hodin

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka, místopředseda PSP P. Tollner a 185 poslanců.

Za vládu České republiky: předseda vlády V. Klaus, místopředseda vlády J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr zemědělství J. Lux, místopředseda vlády a ministr financí I. Kočárník, ministr obrany A. Baudyš, ministr životního prostředí F. Benda, ministr pro hospodářskou soutěž S. Bělehrádek, ministr průmyslu a obchodu V. Dlouhý, ministr hospodářství K. Dyba, ministr státní kontroly I. Němec, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr školství, mládeže a tělovýchovy P. Piťha, ministr zdravotnictví L. Rubáš, ministr vnitra J. Ruml, ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci J. Skalický, ministr dopravy J. Stráský, ministr práce a sociálních věcí J. Vodička, ministr zahraničních věcí J. Zieleniec.

(Za zvuků fanfár vchází prezident České republiky Václav Havel. Sněmovna povstává.) 13. schůze Poslanecké sněmovny zahájena ve 13 hodin.

Předseda PSP Milan Uhde: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dnes mezi námi především vítám prezidenta České republiky pana Václava Havla. Dále vítám vládu České republiky vedenou premiérem panem Václavem Klausem. Vítám ostatní milé hosty.

Podle předběžného hlášení bylo zjištěno, že se podepsalo 115 poslanců. To znamená, že jsme schopni se usnášet, a proto zahajuji 13. schůzi Poslanecké sněmovny. Všechny vás na ní co nejsrdečněji vítám.

S návrhem pořadu, jak jej připravil organizační výbor, jste byli seznámeni dopisem, a proto předpokládám, že jej nemusím přednášet. Chtěl bych ještě tlumočit některé další návrhy organizačního výboru.

Bod, který je na pozvánce zařazen pod pořadovým číslem 6, lze samozřejmě projednávat jen za předpokladu, že bude schváleno zkrácení 60denní lhůty. Tento návrh bude předložen vašemu hlasování. K tomuto bodu vám bude ještě v průběhu dnešního jednání rozdán sněmovní tisk 515 A, což je Zpráva výborů o projednávání tohoto vládního návrhu zákona.

Zprávu uvedenou pod bodem 7 návrhu pořadu doporučuje organizační výbor projednávat zítra - to je ve středu - ráno.

A konečně zprávu uvedenou jako bod 11 laskavě vyškrtněte z návrhu pořadu. Týká se opatření předsedy Poslanecké sněmovny a já jsem tento měsíc nebyl nucen žádná opatření učinit.

Paní poslankyně, páni poslanci, dnes dopoledne se ještě sešlo politické grémium. Podle výsledku diskuse v politickém grémiu navrhuji, aby se bod "Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny" projednával ve čtvrtek 14. října 1993 od zahájení jednacího dne, tedy od rána. Odpovědi budou řazeny podle toho, kterému členovi vlády jsou dotazy, interpelace adresovány. Nebude to tedy řazení podle sněmovních tisků. Pro úplnost chci uvést, že jiný názor na uspořádání tohoto bodu tlumočil na politickém grémiu předseda politického klubu Levého bloku.

Paní poslankyně, páni poslanci, připomínám jako pokaždé, že v tuto chvíli může každý poslanec, každá poslankyně navrhnout změnu nebo doplnění předloženého pořadu. O předneseném návrhu rozhodne poté Poslanecká sněmovna bez rozpravy. Prosím tedy, kdo si přeje navrhnout změnu nebo doplnění pořadu, ať se přihlásí a učiní to. Je tu písemná přihláška pana poslance Čapka. Zvu ho k řečništi. Dále se přihlásil pan místopředseda Kasal, bude mít slovo hned poté.

Poslanec Miroslav Čapek: Vážený pane prezidente, dámy a pánové, navrhuji, aby jednání sněmovny bylo rozšířeno o bod "Zpráva o činnosti Bezpečnostní informační služby" tak, aby tento bod byl zařazen za Zprávu o bezpečnostní situaci v České republice před Návrh statutu kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu Bezpečnostní informační služby. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Čapkovi. Zaznamenal jsem jeho návrh a prosím pana místopředsedu Kasala, aby vznesl svůj doplňovací návrh.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, navrhuji, aby bod 3. "Vládní návrh zákona o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl", který je ve sněmovních tiscích 510 a 563, se z třetího bodu přesunul za bod 17. Odůvodňuji tento návrh skutečností, že pan ministr kultury dr. Jindřich Kabát je nemocen a že je určitá naděje, že ve čtvrtek by mohl být již zdráv a mohl by osobně odůvodnit návrh tohoto zákona. Děkuji za pochopení.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu místopředsedovi Kasalovi. Zaznamenal jsem jeho návrh a zvu k řečništi pana poslance Jaroslava Nováka, který se přihlásil písemně.

Poslanec Jaroslav Novák: Dámy a pánové, já bych si dovolil za bod 3 zařadit už chronicky navrhovaný návrh na změnu ve složení výborů Poslanecké sněmovny, to je pana poslance Kašpárka zařadit do sociálního a zdravotního výboru a pana poslance Kubu do ústavně právního výboru. To je vše, děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Novákovi. Slovo má pan poslanec Gross. Zaznamenal jsem vaši přihlášku, pojďte prosím, pane poslanče, k řečništi.

Poslanec Stanislav Gross: Vážený pane prezidente, pane předsedo, dámy a pánové, tak jak bylo na politickém grémiu avizováno, předkládám návrh za poslanecký klub České strany sociálně demokratické, aby do pořadu schůze byl zařazen nový bod, který by zněl takto: "Usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kterým žádá vládu o zvážení možnosti vypracování zákona o nakládání s materiály bývalé Státní bezpečnosti". Tento bod navrhuji zařadit před bod "Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny". Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Grossovi. Zaznamenal jsem v hrubých rysech, pan poslanec potom při hlasování může upřesnit znění svého návrhu, kdybych záznam neměl úplně přesný. Dále se hlásí pan poslanec Hirš. Má slovo.

Poslanec Pavel Hirš: Vážený pane prezidente, vážený pane předsedo, dámy a pánové, dávám návrh, aby z programu byl vypuštěn bod č. 2 - "Návrh na jmenování generálního prokurátora". Klub LSNS dospěl k názoru, že tato závažná otázka musí být předjednána ve výborech, musíme být řádně seznámeni se všemi kandidáty. Tato otázka je natolik závažná, že podáváme návrh, aby bod byl přeložen na listopadové zasedání. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Hiršovi, zaznamenal jsem. Prosím nyní pana poslance Pavla Seifera. Omlouvám se mu, jeho písemná přihláška tady byla už předtím a zatoulala se mi pod fascikl. Pane poslanče, máte slovo.

Poslanec Pavel Seifer: Pane předsedo, pane prezidente, dámy a pánové, přijímám omluvu, bohužel přišel jsem na řadu až nyní. Chci navrhnout vypuštění bodu 3. který má název "Vládní návrh zákona o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl", s odůvodněním: Zaprvé tento návrh prošel krátkým režimem. Po přečtení jsem zjistil, že jsou v něm některé nejasnosti a nepřesnosti. Asi by bylo vhodné, nechat čas sněmovně a výborům, aby znovu projednaly tuto otázku, velice důležitou, velice závažnou. Jedná se o dost významný vliv na naši filmovou tvorbu. Druhý argument, který je spíš morální než právní - s tímto problémem souvisí soudní jednání, asi by nebylo vhodné, aby parlament před ukončením soudního jednání rozhodl o věci, která sice soud neovlivní, nicméně vytvoří atmosféru, která by nebyla vhodná pro vynesení nějakého rozhodnutí. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Seiferovi, jeho návrh jsem zaznamenal. Kdo se dále hlásí s pozměňovacím nebo doplňujícím návrhem? Nikdo. Uzavírám rozpravu k programu. Probereme nyní návrhy v pořadí, v jakém byly vzneseny.

Jako první navrhl pan poslanec Čapek, aby za Zprávu o bezpečnostní situaci v České republice, tj. za dnešní bod 7., byl zařazen nový bod "Zpráva o činnosti Bezpečnostní informační služby" Budeme hlasovat o tomto podaném návrhu. Konstatuji, že v tuto chvíli se pomocí magnetické karty přihlásilo 170 poslankyň a poslanců. Upozorňuji všechny, kdo tak neučinili, aby se nyní přihlásili dodatečně pomocí magnetické karty, protože pouhým odhadem předpokládám vyšší přítomnost než 170 poslanců. Je to tak, v tuto chvíli se přihlásilo 177 jako přítomných. Budeme hlasovat o předloženém návrhu pana poslance Čapka. (č. 1)

Kdo podporuje tento návrh, dejte to najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování bylo právě ukončeno.

Pro hlasovalo 76 poslanců a poslankyň, proti 89, zdrželo se 18, 1 člen Poslanecké sněmovny nehlasoval. Bylo potřeba 93 hlasů k nadpoloviční většině, této většiny nebylo dosaženo. Návrh pana poslance Čapka nebyl přijat.

Budeme hlasovat o druhém podaném návrhu. Pan místopředseda Kasal navrhl, aby bod 3, tzn. sněmovní tisky 510563, byl přesunut za bod 17 kvůli onemocnění ministra kultury. Budeme hlasovat o tomto předloženém návrhu. (č. 2)

Kdo jej podporuje, dejte to najevo stisknutím příslušných tlačítek a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování bylo ukončeno.

Pro 126, proti 9, zdrželo se 50, 1 nehlasoval. Nadpoloviční většina 93 byla dosazena a návrh byl přijat.

Třetí návrh podal pan poslanec Jaroslav Novák. Navrhl, aby do programu byl dodatečně zařazen bod "Změna ve výborech Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR". Týká se poslance Kuby a Kašpárka z poslaneckého klubu pana poslance Jaroslava Nováka. Budeme o tomto návrhu hlasovat. (č. 3)

Kdo je pro tento návrh, ať to dá najevo příslušným způsobem, zvednutím ruky a stlačením tlačítek. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování bylo ukončeno.

Pro 77 hlasů, proti 61 hlasů, zdrželo se 46, nehlasovali 2. Nebylo dosaženo nadpoloviční většiny 93 hlasů, která je potřebná pro schválení. Návrh pana poslance Nováka nebyl přijat.

Jako čtvrtý navrhoval pan poslanec Gross, aby do programu před bod nazvaný Interpelace byl zařazen nový bod, který jsem zaznamenal jako "Usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, jímž se Poslanecká sněmovna obrací na vládu o vypracování návrhu zákona o zacházení s materiály bývalé StB". Vystihuje to zhruba, pane poslanče, smysl vašeho návrhu? Nebo jestli chcete upřesnit, samozřejmě máte příležitost.

Poslanec Stanislav Gross: Upřesním. "Usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kterým žádá vládu o zvážení možnosti vypracování zákona o nakládání s materiály bývalé StB".

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Grossovi. Teď sněmovna slyšela autentické znění jeho návrhu. Budeme o něm hlasovat. (č. 4)

Kdo podporuje tento návrh, dejte to najevo příslušným způsobem, stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování v tuto chvíli skončilo.

Pro 86, proti 15, zdrželo se 84, nehlasovali 2. Nebylo dosaženo nadpoloviční většiny 93 hlasů potřebné pro schválení návrhu, a návrh poslance Grosse tedy nebyl přijat.

Jako pátý vystoupil s návrhem pan poslanec Hirš. Navrhl vypustit bod č. 2, návrh na jmenování generálního prokurátora. Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Hirše. (č. 5)

Kdo je pro tento návrh, dejte to najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování bylo ukončeno.

Pro se vyslovilo 96 poslankyň a poslanců, proti 36, zdrželo se 53, 1 nehlasoval. Bylo dosaženo nadpoloviční většiny 94 potřebných hlasů. Návrh pana poslance Hirše byl přijat.

Jako šestý se přihlásil pan poslanec Pavel Seifer a navrhl, aby byl vypuštěn bod původně zařazený jako třetí a návrhem pana poslance Kasala přemístěný na konec našeho pořadu. Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Seifera. (č. 6)

Kdo ho podporuje, ať to dá najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování bylo ukončeno.

Pro se vyslovilo 71 poslanců a poslankyň, proti 77, zdrželo se 37, 1 nehlasoval. Nebylo dosaženo nadpoloviční většiny 93 hlasů, návrh pana poslance Seifera nebyl přijat.

Nyní přistoupíme ke schválení celého pořadu 13. schůze, jak vám byl zaslán, a pojmeme do něj veškeré úpravy, které jsem přednesl, a veškeré pozměňovací a doplňovací návrhy, které získaly nadpoloviční podporu při hlasování. (č. 7)

Kdo souhlasí s takto upraveným návrhem pořadu, ať to dá příslušným způsobem najevo. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování bylo ukončeno.

Konstatuji, že pro bylo odevzdáno 111 hlasů, proti 24, zdrželo se 51, nehlasoval 1 a bylo dosaženo nadpoloviční většiny 93 hlasů potřebné pro přijetí návrhu. Návrh byl přijat a takto schváleným pořadem se budeme řídit.

Paní poslankyně, páni poslanci, členové vlády, o slovo požádal prezident České republiky pan Václav Havel. Než se budeme věnovat projednávání schváleného pořadu, rád udílím slovo prezidentu republiky panu Václavu Havlovi.

Prezident České republiky Václav Havel: Vážená Poslanecká sněmovno, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych se tu zamyslel nad tématem, které je dnes předmětem velmi živých rozprav nejen v naší republice, ale v celé Evropě i v Americe, totiž nad tématem smyslu a budoucnosti Severoatlantické aliance a jejího případného otevírání dalším zemím. S tím pochopitelně souvisí i otázka, proč se my sami ucházíme o členství v ní.

Po pádu totalitního systému a v atmosféře obecného nadšení v naší zemi i na Západě se mnohým z nás zdálo, že se svět bude měnit velmi rychle a že se různé mezinárodní organizace demokratického světa budou téměř automaticky přizpůsobovat nové situaci. Doufali jsme tehdy, že NATO, vnímané do té doby hlavně jako nástroj obrany americko-západoevropské demokracie proti sovětské expanzi, pružně redefinuje sebe samo, přijme novou doktrínu a začne rychle přerůstat v bezpečnostní strukturu americko-celoevropskou. NATO sice navázalo s různými postkomunistickými zeměmi poměrně těsnou spolupráci, k zásadnějším změnám však nepřistoupilo. Začíná se o nich mluvit teprve dnes, téměř čtyři roky po pádu komunismu v Evropě, a to hlavně v souvislosti s lednovým summitem této organizace, který by se měl jejím novým posláním zabývat. Znovu se. tu potvrdilo, že se dějinné změny uskutečňují přece jen pomaleji a obtížněji, než jak by si leckdo v atmosféře převratných událostí přál.

Náš úmysl ucházet se o členství v NATO je zakotven ve vládní koncepci zahraniční politiky, kterou jste přijali, je jednou z konstant naší diplomacie, která se systematicky promítá do práce Ministerstva zahraničních věcí i dalších ústavních a politických činitelů a která se těší poměrně velké podpoře naší veřejnosti.

Přesto se mi zdá, že neuškodí, když si právě v této době znovu připomeneme, proč vlastně o členství v NATO stojíme. Řekl bych, že tu hrají roli tři hlavní důvody.

Za prvé české země leží v samém centru Evropy, jsou tradiční křižovatkou různých evropských duchovních proudů i geopolitických zájmů a jejich tisíciletá historie ukazuje, že není většího evropského konfliktu či konfrontace, které by se jim vyhnuly. Mnohé války u nás začínaly či končily, evropské dějiny se právě u nás nejednou zauzlovaly i rozuzlovaly. Už sama tato zkušenost nás učí, že se nemůžeme starat jen sami o sebe, ale že se musíme ve vlastním zájmu zajímat o dění celoevropské, které se nás, ať chceme či nechceme, vždycky dotýká více než mnoha jiných zemí. Proto svoji spoluodpovědnost za evropskou bezpečnost pociťujeme obzvlášť naléhavě.

Naše snaha začlenit se do aliance není jen snahou mít mezinárodní bezpečnostní záruky, ale vyrůstá i z vůle přebírat svůj díl spoluodpovědnosti za obecný stav na našem kontinentě a vnášet do debat o jeho perspektivách a jejich obraně svůj osobitý hlas vyrůstající z našich osobitých zkušeností. Nechceme prostě jen brát a sami nic nedávat. Naopak. Chceme se aktivně podílet na obraně evropského míru a demokracie.

Příliš často jsme na vlastní kůži poznali, kam vede v politice lhostejnost k osudu druhých, než abychom byli náchylní jí sami podléhat. S tím souvisí druhý důvod.

Patříme, a vždycky jsme patřili, k západoevropskému kulturnímu okruhu a hlásíme se ke všem základním hodnotám euroamerické civilizace, k takovým hodnotám, jako je občanská společnost, parlamentní demokracie, pluralitní politický systém, právní stát založený na respektu k jedinečné lidské bytosti a jejím právům a svobodám, liberální tržní ekonomika.

Zcela přirozeně tedy sdílíme přesně ty hodnoty, které má NATO za úkol bránit. Ba víc. Tyto hodnoty nejen sdílíme, ale cítíme se být jejich spolutvůrci, kteří se k nim nepřihlašují zvenčí, ale kteří po staletí svým vkladem přispívali k jejich tvorbě a rozvoji. Proč bychom se tedy neměli podílet i na jejich společné obraně?

Třetí důvod je takříkajíc geopolitický. Máme v dobré paměti zkušenost Mnichova, který nebyl jen selháním západních demokracií tváří v tvář nastupujícímu nacistickému zlu, selháním, za které pak musel Západ tvrdě zaplatit, ale který byl i krachem tehdejšího systému evropské kolektivní bezpečnosti. Tato zkušenost nám říká, jak důležité je, abychom jako země ležící na tak exponovaném místě byly pevně včleněny v zájmu svém i obecném do systému fungující kolektivní obrany.

Tuto naléhavost si musí uvědomovat každé odpovědné vedení tohoto státu. Koketování s izolacionistickou myšlenkou jakési třetí cesty v podobě speciální neangažovanosti by právě pro naši zemi a právě v dnešní neklidné situaci, kdy Evropa dramaticky hledá svou novou tvář, bylo nejen velice krátkozraké z bezpečnostního hlediska, ale mohlo by nás i nebezpečně vyřadit z okruhu zemí, které se na tomto hledání podílejí v duchu společně sdílené odpovědnosti za společné sdílené hodnoty.

Československo sehrálo svého času klíčovou roli při likvidaci Varšavské smlouvy, tohoto nástroje sovětské hegemonie. Toto naše úsilí bylo vedeno mimo jiné úmyslem odstranit nejen poslední překážku naší účasti na systému kolektivní obrany evropské demokracie, ale i úmyslem odstranit poslední překážku na cestě Severoatlantické aliance k její proměně ze struktury pouze západoevropské ve strukturu vskutku evropskou.

Náš dnešní zájem o vstup do NATO je tedy jen logickým pokračováním politiky, kterou zahájilo Československo po svém sebeosvobození. Z toho, co jsem zatím řekl, je dostatečně zřejmé, že o našem event. členství v NATO je možné uvažovat jen na pozadí širších úvah o samotném budoucím charakteru a smyslu této organizace.

Ucházíme-li se o členství v NATO, musíme vědět, do jakého NATO chceme. Dovolím si tedy nyní několik poznámek na toto téma. S koncem studené války ztratilo NATO svého hlavního strategického protivníka. Proto dnes přemýšlí a musí přemýšlet o svém novém smyslu a zaměření. Podle mého názoru by mělo v budoucnosti plnit tři základní úkoly: Za prvé - být tak jako dosud jedním z garantů vnitřní stability demokratické Evropy. Za druhé být nástrojem její společné obrany proti eventuálnímu útočníkovi, ať už by přicházel z jakékoliv strany. Za třetí sloužit ve spolupráci s OSN či na základě jím daného mandátu jako nástroj ochrany svobody, vlády práva a demokracie, jsou-li v jeho bezprostřední blízkosti vážně ohrožovány lokálními konflikty.

Historické zkušenosti nás všechny dostatečné poučují o tom, jak pasivita i při zdánlivě okrajovém ohrožení demokratických hodnot či státní integrity a nezávislosti se posléze svými přímými i nepřímými důsledky obrací proti všem.

Ve Washingtonské smlouvě, kterou bylo NATO ustaveno, se neříká, že jeho smyslem je obrana proti sovětské hrozbě, ale obrana demokracie. Nové pojetí Severoatlantické aliance a především její nová vojenská doktrína, jejímž pilířem už nemůže být předpoklad globální konfrontace v rámci rozděleného světa, nejsou tedy v rozporu s ideou, která stála u zrodu této aliance. Předpokládají pouze její novou praktickou aplikaci.

Má-li ovšem NATO zůstat funkční, pak se nemůže otevřít naráz úplně všem. Evropa nepotřebuje NATO bezbřehé, všeobjímající, neoperativní, příliš vnitřně různorodé a tudíž nestabilní. Proto bude muset NATO ve strategii svého rozšiřování diferencovat a toto rozšiřování určitým způsobem rozfázovat.

Myslím, že pouhý pohled na mapu i do učebnice dějepisu jasně naznačuje, že si lze v budoucnosti stěží představit trvalý mír, bezpečnost a pořádek v Evropě, není-li zajištěn v Evropě střední. Středoevropské země nesvazuje jen pobyt ve společném duchovním a kulturním prostoru, po staletí vytvářeném různě se proplétající společnou historií, ale především velmi intenzívní pocit společného sdílení oněch evropských hodnot, o nichž jsem se již zmínil. Tyto země přitom tvoří určité souvislé pásmo, které je sice integrální součástí západoevropského kulturního okruhu, které však přitom hraničí na jedné straně s tradičně neklidnějším Balkánem a na druhé straně s velkým kulturním okruhem Euroasijského východu, kde je cesta k občanské společnosti a demokracii zatím z různých historicky srozumitelných důvodů poněkud komplikovanější. Střední Evropa je dík tomu dnes čímsi, co by se dalo nazvat první linií boje za demokracii a stabilitu v celé Evropě, a zároveň hlavním místem, kde je - a zřejmé ještě nějaký čas bude - zkoušena schopnost různých evropských kulturních okruhů soužít na základě společně přijímaných a svou podstatou univerzálních hodnot. Proto i z hlediska celoevropské bezpečnosti má tento prostor dnes téměř uzlový význam.

Většina středoevropských zemí se o členství v NATO uchází a dobře ví, proč. Tyto země se prostě hlásí tam, kam bytostně patří, hlásí se tam, kde vidí svou jistotu, a mohou zároveň nabídnout svou efektivní spoluúčast. Proto si myslím, že středoevropské země by měly být logicky považovány, bez ohledu na to, která z nich k tomu bude zralá dřív a která později, za první kandidáty členství v NATO. NATO by se jejich přijímáním rozšiřovalo tím nejpřirozenějším směrem a způsobem. To ovšem v žádném případě neznamená, že další evropské postkomunistické země budující demokracii a tržní ekonomiku by měly mít cestu do NATO uzavřenu. Naopak. NATO by mělo svou spolupráci s nimi prohlubovat, počítat s nimi, hledat různé formy jejich případného přidružení jako předstupně pozdějšího členství a naplňovat tak svůj úkol přispívat k šíření demokracie a stability v Evropě.

Ostatně čím dřív se otevře prvním novým členům a čím lépe se jejich integrace osvědčí, tím snadněji po nabytých zkušenostech může pak přijímat další uchazeče. Nemůže se však rozšiřovat jinak než postupně. Při volbě svého postupu by přitom mělo přihlížet nejen k bezpečnostním potřebám jednotlivých uchazečů a k celkové geopolitické logice, ale také - a to snad na prvním místě - k odhodlání nových demokracií hájit svobodu a právo. Vydá-li se touto cestou, bude to znamenat, že nalezlo odpověď na výzvu dnešní doby a má šanci přerůst v bezpečnostní systém vskutku celoevropský.

V souvislosti s budoucností NATO se dnes hodně diskutuje o dalším smyslu americké přítomnosti v Evropě. Jsem přesvědčen, že je stále ještě nevyhnutelná. Na americký izolaciosmus ve 20. století vždy doplatila nejen Evropa, ale i sama Amerika. Oč menší bylo její angažmá v počátcích nějaké evropské a posléze i světové konflagrace, o to víc obětí musela přinést na jejím konci.

Ani dnes, kdy se dramaticky utváří nová Evropa, se nemůže vzdát své spoluodpovědnosti za její budoucnost. Vždyť dnes, v době, kdy téměř všechno má svůj výrazně globální rozměr, běží více než dosud o novou šanci celé euroamerické civilizace. Podaří-li se dosáhnout toho, aby Evropa už nikdy nestrhávala celý svět do válek, ale aby z ní naopak vycházel mír a tolerance, prospěje to celému světu.

Zdá se mi téměř nepředstavitelné, že by se právě Amerika, největší demokratická země na světě a přirozený civilizační partner Evropy, neměla na tomto velkém díle podílet.

Složitější to zřejmě bude se vztahem NATO k Rusku a k dalším zemím bývalého Sovětského svazu. V jádře se mi zdá, že jsou jen dvě možnosti. V Rusku zvítězí demokratické síly, které pochopí, že NATO není nepřítel Ruska, ale jeho velmi perspektivní partner, že přibližování jeho hranic k Rusku není přibližováním nepřítele, ale naopak přibližováním pásma demokracie a prosperity, a že takový proces je v jeho bytostném zájmu, protože může vést jedině k dalšímu sbližování a takříkajíc k vyzařování demokracie a stability jeho směrem. Lze si ostatně představit i různé formy smluvně vyjádřeného partnerství mezi NATO a Ruskem.

Druhou možností ovšem je, že v Rusku - nepochybně dočasně - zvítězí síly, které nejsou schopny zapomenout na imperiální ambice někdejšího Sovětského svazu, síly šovinistické, velkoruské, kryptokomunistické, kryptototalitní. Takoví ruští předáci by samozřejmě velmi protestovali proti tomu, aby se NATO rozšiřovalo o dřívější sovětské satelity a přibližovalo se k ruským hranicím. Toto přibližování by totiž nevnímali jako přibližování demokracie a stability, ale jako přibližování zloducha jménem Západ. Myslím, že Západ by udělal vůbec nejosudnější chybu, kdyby takovému tlaku vyhověl. Byl by to neospravedlnitelný návrat k Jaltě a do dob studené války. Bylo by to skutečné selhání všech hodnot, o něž se Západ opírá. Znamenalo by to aktivní povzbuzení všech imperiálních ambicí, odepsání národů, které tolik investovaly do boje za svou svobodu, a výprodej svobody vlastní. Dilema tohoto druhu, kdyby nedej bůh nastalo, by jen znovu a obzvlášť názorně odkrylo, že jde-li v moderních dějinách o Prahu, Varšavu či Budapešť, nikdy nejde jen o ně, ale vždy jde také o osud svobody na této planetě.

Dámy a pánové, závěrem bych se rád vrátil opět do České republiky. I kdyby lednové politické rozhodnutí o další strategii Severoatlantické aliance bylo pro nás sebepříznivější, v žádném případě nebude znamenat, že se ze dne na den stane Česká republika řádným členem této organizace. V nejlepším případě by to byl začátek poměrně dlouhého a náročného procesu, který by byl sice provázen nadějí na pevné místo naší země v evropském bezpečnostním pořádku, který by však pro nás znamenal nemálo práce.

Není vůbec snadné ani levné dosáhnout alespoň minimální nutné kompatibility naší armády s NATO, a to jak ve sféře její strukturální výstavby, operačních plánů, systému velení, spojovacích a zbraňových systémů a mnoha dalších věcí, tak ve sféře snad ještě důležitější, totiž v tom, co by se dalo nazvat vojenské myšlení, chápání armády a jejího smyslu, psychologické prostředí ve vojenských silách.

Tyto rozsáhlé změny v naší armádě už začaly, budou však trvat ještě dlouho. Proměnit armádu zděděnou po totalitním státě v armádu vskutku demokratickou není úkol o nic snazší než ostatní velké úkoly naší společenské transformace. Tento úkol se rozhodně nemůže podařit, nevytvoříme-li pro něj příznivé celospolečenské klima, klima, které umožní všem plně chápat význam a důsledky našeho včleňování do struktur demokratického světa. Troufám si říci, že to předpokládá hlubokou změnu obecné mentality. Musíme se definitivně rozejít s pocitem, že jako malé zemi nám nepřísluší starat se o velké věci tohoto světa, který je beztak v rukou velmocí, že vlastní obrana je zbytečná, protože nás beztak každý přemůže, že starost o osud svobody v jiných končinách je luxus, který si nemůžeme dovolit.

Opakuji, že členství v NATO není jen vstupem pod ochranný deštník, který nad námi drží někdo jiný, ale že je i velkým závazkem. Je to přihláška ke spoluodpovědnosti za věc svobody a demokracie a výraz odhodlání přinést jejich obraně v krajním případě i oběti.

Paní poslankyně, páni poslanci, příprava České republiky na případný budoucí vstup do Severoatlantické Aliance bude vyžadovat důkladnou politickou rozpravu, ústící do zásadních rozhodnutí, jakoz i příslušnou přípravu legislativní. Prostorem této debaty i těchto rozhodnutí bude parlament. Proto jsem dnes právě z této tribuny toto téma otevřel.

Přeji úspěch vašim jednáním a děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP