Středa 15. září 1993

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji paní poslankyni Fischerová a otvírám rozpravu k této interpelaci. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím a navrhnu vám následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Piťhy na interpelaci poslankyně Evy Fischerové ve věci vyhlášky ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 353/91 Sb., o soukromých školách, uvedenou v tisku 281 A. "

Půjde o hlasování č. 73.

Kdo je pro přijetí navrhovaného usnesení, ať zvedne ruku.

Kdo je proti?

Kdo se zdržel hlasování?

Usnesení nebylo přijato. Pro bylo 59 poslanců, proti 47, 11 se zdrželo.

Pokusím se navrhnout usnesení opačné:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Piťhy na interpelaci poslankyně Evy Fischerové ve věci novelizace vyhlášky ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 353/91 Sb., o soukromých školách, uvedenou v tisku 281 A."

Jde o hlasování č. 74.

Kdo je pro přijetí navrhovaného usnesení, ať zvedne ruku. Chtěl bych upozornit, že následují tři interpelace paní kolegyně Orgoníkové.

Kdo je proti?

Kdo se zdržel hlasování?

Ani toto usnesení nebylo přijato poměrem hlasů 47 pro, 36 proti, 13 kolegyň a kolegů se zdrželo.

Přistoupíme k dalším interpelacím. Pardon, faktická poznámka.

Poslanec Zdeněk Trojan: Pane předsedající, nechci rušit velmi rychlý a dobrý průběh projednávání interpelací, ale chtěl bych upozornit, že displej nezobrazuje výsledek hlasování, podle našeho včerejšího usnesení by se tam mělo objevit ano nebo ne.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano, je tam vždy kvórum, které v tomto případě bylo 65 a ta úprava bude provedena o přestávce. Prosím, další poznámka. Musíme se v tomto okamžiku orientovat srovnáváním toho zobrazeného kvóra a jednotlivých výsledků.

Technická poznámka: Já bych navrhoval provést předchozí hlasování znovu. Bohužel už se to z té tabule dostalo pryč. Tím, že jste narušil průběh hlasování komentářem k paní poslankyni Orgoníkové, spousta poslanců v podstatě, pokud šlo o zdržení, nehlasovala.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Je zde návrh na opakování hlasování k této interpelaci. Myslím, že ti, co se zdrželi, by neovlivnili to pozitivní kvórum, nicméně respektuji tento návrh. Uvědomuji si, že jsem hovořil o jiné věci v průběhu hlasování. Dám tedy hlasovat ještě jednou o tom pozitivním návrhu usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Piťhy na interpelaci poslankyně Evy Fischerové ve věci novelizace vyhlášky ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 353/91 Sb., o soukromých školách uvedenou v tisku 281 A."

Půjde o hlasování 75.

Kdo je pro?

Kdo je proti?

Kdo se zdržel hlasování?

Usnesení nebylo přijato poměrem hlasů 52 pro, 55 proti a 11 poslanců se zdrželo hlasování.

Přistoupíme k projednávání dalších interpelací. Ministr státní kontroly Igor Němec odpověděl na interpelaci poslankyně Hany Orgoníkové ve věci provozní jednotky prodejny potravin SA 058-09 v Praze-Kyjích, Jordánská 30 - tisk 284. Odpověď se předkládá jako tisk 284 A.

Ptám se paní poslankyně, zda považuje odpověď za uspokojivou? (Ano.) Ano, děkuji a otvírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu uzavírám a navrhnu vám následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra státní kontroly Igora Němce na interpelaci poslankyně Hany Orgoníkové ve věci privatizace provozní jednotky prodejny potravin SA 058-09 v Praze-Kyjích, Jordánská 30, uvedenou v tisku 284 A. "

Půjde o hlasování č. 76.

Kdo je pro?

Kdo je proti?

Kdo se zdržel hlasování?

Usnesení bylo přijato poměrem hlasů 98 pro, 3 proti, 10 kolegů se zdrželo.

Stejné záležitosti se týká i odpověď pana ministra Jiřího Skalického, který odpověděl a odpověď je předložena v tisku 284 B.

Chci se zeptat paní kolegyně, zda souhlasí s touto odpovědí? (Ano.) Ano, děkuji a otvírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím a navrhuji toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického na interpelaci poslankyně Hany Orgoníkové ve věci privatizace provozní jednotky prodejny potravin SA 058-09 v Praze-Kyjích, Jordánská 30, uvedenou v tisku 284 B."

Jde o hlasování č. 77.

Kdo je pro, ať zvedne ruku.

Kdo je proti?

Kdo se zdržel hlasování,

Usnesení bylo přijato poměrem hlasů 101, 2 proti, 6 se zdrželo.

Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiří Skalický odpověděl na interpelaci poslankyně Hany Orgoníkové ve věci privatizace objektu tzv. Rolnického domu v Havlíčkově Brodě, tisk 285. Odpověď se předkládá jako tisk 285 A.

Považuje paní poslankyně odpověď za uspokojivou? (Ne.) Ne, nepovažuje. Děkuji za vyjádření a otvírám rozpravu k této interpelaci. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu uzavírám a navrhuji toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického na interpelaci poslankyně Hany Orgoníkové ve věci privatizace objektu tzv. Rolnického domu v Havlíčkově Brodě, uvedenou v tisku 285 A."

(Hlas ze sálu: Prosím o opětnou prezentaci.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, je zde žádost, abychom obnovili prezentaci. Nyní jsem vynuloval záznam a můžeme se znovu prezentovat. Poslanecká sněmovna je usnášeníschopná.

Budeme hlasovat o předneseném návrhu usnesení, které je negativní směrem k odpovědi na interpelaci. (č. 78)

Kdo je pro přijetí tohoto usnesení? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Usnesení nebylo přijato poměrem hlasů 50 pro, 51 proti, 11 se zdrželo.

Pokusím se navrhnout opačné usnesení.

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického na interpelaci poslankyně Hany Orgoníkové ve věci privatizace objektu tzv. Rolnického domu v Havlíčkově Brodě, uvedenou v tisku 285 A. " (č. 79)

Kdo je pro přijetí tohoto usnesení? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Ani toto usnesení nebylo přijato poměrem hlasů 53 pro, 50 proti, 9 se zdrželo.

Ministr spravedlnosti Jiří Novák odpověděl na interpelaci poslance Jiřího Vyvadila ve věci vytvoření systémových, trestně právních i finančních předpokladů pro boj proti organizované kriminalitě se zvláštním zřetelem k Mladoboleslavsku - tisk 290. Odpověď se předkládá jako tisk 290 B.

Chci se zeptat pana poslance, zda považuje odpověď za uspokojivou? (Ano.)

Ano. Otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí. Rozpravu končím a navrhuji následující usnesení.

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra spravedlnosti Jiřího Nováka na interpelaci poslance Jiřího Vyvadila ve věci vytvoření systémových, trestně právních i finančních předpokladů pro boj proti organizované kriminalitě se zvláštním zřetelem k Mladoboleslavsku, uvedenou v tisku 290 B. " (č. 80)

Kdo je pro toto usnesení? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Usnesení bylo přijato poměrem hlasů 87 pro, 6 proti, 15 se zdrželo.

Ministr spravedlnosti Jiří Novák odpověděl i na interpelaci poslance Jana Vika ve věci poslanecké imunity - tisk 293. Pan kolega Vik, kterého jsem ještě před několika vteřinami zde viděl, však není přítomen. Máme písemné stanovisko. Budeme tedy pokračovat v projednávání této interpelace. Jde o interpelaci ve věci poslanecké imunity - tisk 293. Odpověď se předkládá jako tisk 293 A.

Mám zde sice určité zplnomocnění k tomu, aby kolega mohl vystoupit v této věci. Právní výklad je však takový, že je třeba mít písemné vyjádření poslance, které může případně přednést někdo jiný. Děkujeme, ale musíme odložit i tuto interpelaci.

Ministr spravedlnosti Jiří Novák odpověděl na interpelaci poslance Jozefa Wagnera ve věci rehabilitačního řízení Karla Bočka - tisk 335. Odpověď se předkládá jako tisk 335 B.

Ptám se, zda pan poslanec považuje odpověď za uspokojivou?

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, dámy a pánové, velmi rád se vyjádřím až bude přítomen pan ministr. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Přerušíme tedy projednávání této interpelace a budeme se zabývat dalšími.

Ministr kultury Jindřich Kabát odpověděl na interpelaci poslance Miroslava Řezníčka ve věci porušení zákona ČNR č. 403/1992 Sb. a 53/1959 Sb. Okresním úřadem Rokycany - tisk 287. Odpověď se předkládá jako tisk 287 A.

Považuje pan poslanec odpověď za uspokojivou? (Ne.)

Ne. Děkuji za vyjádření. Otevírám rozpravu k této interpelaci. Kdo se hlásí do rozpravy? Jestliže nikdo, rozpravu uzavírám a dám hlasovat o následujícím návrhu usnesení.

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra kultury Jindřicha Kabáta na interpelaci poslance Miroslava Řezníčka ve věci porušení zákona ČNR č. 403/1992 Sb. a 53/1959 Sb. Okresním úřadem Rokycany, uvedenou v tisku 287 A." (č. 8.1)

Kdo je pro přijetí tohoto usnesení? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 48 pro, 37 proti, 19 se zdrželo.

Pokusím se navrhnout opačné usnesení.

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra kultury Jindřicha Kabáta na interpelaci poslance Miroslava Řezníčka ve věci porušení zákona ČNR č. 403/.1992 Sb. a 53/1959 Sb. Okresním úřadem Rokycany, uvedenou v tisku 287 A."

Budeme hlasovat. (č. 82)

Kdo souhlasí s takovýmto návrhem usnesení? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Ani toto usnesení nebylo přijato poměrem hlasů:

Pro bylo 53 poslanců.

Proti bylo 45 poslanců.

Zdrželo se 9 poslanců.

Hromádka interpelací, které odkládáme na příště, se povážlivě hromadí. Přistoupíme k další interpelaci.

Ministr vnitra Jan Ruml odpověděl na interpelaci poslance Miroslava Řezníčka ve věci rušení referátů kultury okresních úřadů v souvislosti se vzorovou organizační strukturou okresních úřadů - tisk 288. Odpověď se předkládá jako tisk 288 A. Chci se zeptat pana poslance, jaké je jeho stanovisko k této odpovědi.

Poslanec Miroslav Řezníček: Pane předsedající, dámy a pánové, dovoluji si požádat o přeložení projednávání těchto odpovědí, i odpovědí pana ministra Kabáta, na dobu, až zde budou. Osobně považuji nepřítomnost ministrů na tomto projednávání za urážlivé pro sněmovnu. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Odložíme tedy na žádost pana poslance Řezníčka projednávání obou následujících odpovědí na pozdější termín.

Místopředseda vlády a ministr financí Ivan Kočárník odpověděl na interpelaci poslance Jiřího Drápely ve věci neúnosné ekonomické situace ve fakultní porodnici v Brně na Obilném trhu - tisk 286. Odpověď se předkládá jako tisk 286 A. Ptám se pana poslance Drápely na jeho stanovisko k této odpovědi.

Poslanec Jiří Drápela: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, s odpovědí na interpelaci souhlasím, ale vzhledem k tomu, že uplynuly 3 měsíce a dosud nedošly žádné finanční prostředky na brněnskou porodnici, žádám pana ministra, aby tuto věc urychlil. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Pan ministr bude o tomto stanovisku informován. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Hrdý.

Poslanec Karel Hrdý: Pane místopředsedo, vážení páni kolegové a kolegyně, domnívám se, že jsme se dostali někam, kam jsme se dostat neměli, protože na politickém grémiu byla přijata dohoda, že věci, u kterých by měli být ministři, nebudou dnes projednávány, protože jsou ministři v Brně. Doporučuji, abychom se dohodli na tom, že projednávání interpelací odložíme na zítřek a budeme pokračovat dalším bodem programu, jak bylo dohodnuto na grémiu. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Je to v podstatě procedurální návrh. Já jsem se domníval, že bychom vzhledem k velkému dluhu se mohli pokusit projednat alespoň ty interpelace, kde kolegové a kolegyně souhlasí s odpovědí. Tam je evidentně přítomnost ministrů zcela nadbytečná. To není tendence ponižovat význam projednávání ve sněmovně, ale je velmi obtížné se takto dopředu probrat odpověďmi. S faktickou poznámkou se hlásí kolega Wagner.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, dámy a pánové, domnívám se, že pan kolega Hrdý předložil procedurální návrh - mělo by být okamžitě hlasováno.

Pan předsedající není tím, kdo je oprávněn vykládat jednací řád, což právě učinil. Vyložil ho způsobem mimoto zcela vadným. Skutečnost, že někdo souhlasí s interpelací, není dostatečným argumentem pro to, aby bylo projednáváno bez přítomnosti člena vlády, neb se projednává ne proto, že někdo souhlasí nebo nesouhlasí, ale aby souhlas vyslovila sněmovna. Kdokoli z nás má možnost nesouhlasit. Interpelace je věcí veřejnou a je věcí celé sněmovny, ne dvou lidí. Pak by bylo celé projednávání nadbytečné. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Abychom se nedostali příliš hluboko do atmosféry, která zde panovala spíš před prázdninami, dám hlasovat o procedurálním návrhu pana kolegy Hrdého. Jde o procedurální návrh přerušit projednávání tohoto bodu a pokračovat zítra za přítomnosti členů vlády. Přejete si před hlasováním zkontrolovat prezenci? (Ne.) Není tomu tak. Budeme hlasovat. (č. 83)

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů:

Pro bylo 43 hlasů.

Proti bylo 50 hlasů.

Zdrželo se 27 hlasů.

Budeme tedy na základě rozhodnutí sněmovny pokračovat v projednávání tohoto bodu.

Pan kolega Drápela se vyjádřil kladně a mám za povinnost otevřít rozpravu k této interpelaci. Kdo se hlásí do rozpravy? Jestliže nikdo, rozpravu uzavírám a dám hlasovat o následujícím návrhu usnesení.

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka na interpelaci poslance Jiřího Drápely ve věci neúnosné ekonomické situace ve fakultní porodnici v Brně na Obilném trhu, uvedenou v tisku 286 A."

Budeme hlasovat. (č. 84)

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu usnesení? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Usnesení bylo přijato poměrem hlasů:

Pro bylo 105 hlasů.

Proti byl 1 hlas.

Zdrželo se 6 poslanců.

Místopředseda vlády a ministr financí Ivan Kočárník odpověděl na interpelaci poslance Jiřího Vyvadila ve věci vytvoření systémových, trestně-právních a finančních předpokladů pro boj proti organizované kriminalitě se zvláštním zřetelem k Mladoboleslavsku (tisk 290). Odpověď se předkládá jako tisk 290 A.

Je to další odpověď na interpelaci, o které jsme již jednali. Ptám se pana poslance, zda odpověď, která byla předložena jako tisk 290 A, považuje za uspokojivou.

(Poslanec Vyvadil žádá o odložení.)

Je tu žádost o odložení projednání odpovědi na tuto interpelaci.

Totéž vyjádření se bude týkat odpovědi ministra Rumla, předpokládám. Odkládám tedy i tuto odpověď.

Ministr hospodářství Karel Dyba a ministr státní kontroly Igor Němec zaslali společnou odpověď na interpelaci poslanců Jaroslava Sýkory a dalších ve věci vrácení majetku KSČ a SSM lidu ČSFR (tisk 292). Odpověď se předkládá jako tisk 292 A. Považují páni poslanci odpověď za uspokojivou?

(Poslanec Sýkora nesouhlasí.)

Děkuji. Otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí. Rozpravu končím.

Dám hlasovat o následujícím návrhu usnesení:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí se společnou odpovědí ministra hospodářství Karla Dyby a ministra státní kontroly Igora Němce na interpelaci poslanců Jaroslava Sýkory a dalších ve věci vrácení majetku KSČ a SSM lidu ČSFR, uvedenou v tisku 292 A.

Jde o 86. hlasování.

Kdo je pro přijetí takového usnesení?

Kdo je proti?

Kdo se zdržel hlasování?

Toto usnesení bylo přijato poměrem hlasů 70 pro, 10 proti, 24 poslanců a poslankyň se zdrželo.

Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiří Skalický odpověděl na interpelaci poslance Pavla Seifera ve věci privatizace kamenolomu Dobkovičky (tisk 294). Odpověď se předkládá jako tisk 294 A. Prosím pana poslance Seifera, aby se vyjádřil.

Poslanec Pavel Seifer: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, úvodem bych chtěl poděkovat panu ministrovi za pochopení, že minulé plénum nedokázalo projednat tuto interpelaci a on proto pozdržel výkon privatizace kamenolomu Dobkovičky. Jen pro upřesnění jedná se o to, že jde o netypický projekt, který se nachází v chráněném území. Jeho rabování by působilo těžké škody na okolní přírodě. Doporučuji nepřijmout odpověď na interpelaci. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Promiňte pane kolego, doporučujete nepřijmout odpověď? Ano. S faktickou poznámkou se hlásí kolega Vyvadil.

(Poslanec Vyvadil navrhuje provést novou prezentaci.) Ano, je zde návrh na odhlášení. Prosím přítomné kolegy a kolegyně, aby znovu provedli prezentaci. Kolegyně Nováková se hlásí, má slovo.

Poslankyně Eva Nováková: Chci oznámit, že mám náhradní kartu.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Totéž učinil pan kolega Kryčer.

Poslanecká sněmovna je usnášení schopná. Kolega Seifer, nemýlím-li se, vyslovil poděkování, ale nesouhlasí s odpovědí. Otevírám rozpravu k této interpelaci.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, ani nevím, jestli se hlásím do rozpravy nebo s faktickou poznámkou procedurálního rázu. V každém případě protestuji proti komentáři předsedajícího schůze, kterým může ovlivňovat hlasování. Myslím, že pan kolega, který interpeloval, zcela zřetelně poděkoval ministrovi za postup před odpovědí na interpelaci, ale s odpovědí vyslovil nesouhlas. Podivení pana předsedajícího je skutečně podivuhodné a nemohu si ho vykládat jinak než jako pokus ovlivnit hlasování. Prosím, aby předsedající pouze řídil schůzi, jak mu jednací řád ukládá, a nekomentoval jednání a výroky poslanců.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP