Sobota 10. července 1993

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Jarošovi a prosím pana poslance Řezníčka, aby se ujal slova. Připraví se pan poslanec Stodůlka.

Poslanec Miroslav Řezníček: Pane předsedající, dámy a pánové, budu rovněž hovořit o § 20 zákona 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Nemohu si odpustit, ale musím začít poznámkou. Je nutno si všimnout, že tento zákon se jmenuje "o ochraně spotřebitele". Spotřebitel je kuřák i nekuřák.

Dámy a pánové, ve společnosti, která je postavena mimo jiné i na svobodě podnikání, není možné, aby zákony z jakýchkoliv důvodů se ve svém důsledku obracely proti této svobodě. Reklamu nemůžeme posuzovat odděleně od podnikání. Je organickou součástí celého systémového marketingového řetězce, od průzkumu trhu, přes výrobní politiku, distribuci výrobků, jejich úspěšné uplatnění na trhu, včetně vytváření pozitivního veřejného mínění o výrobku, který pak ve zpětné vazbě působí na dynamický rozvoj firmy, inovaci výrobků a výrob, což se ve svém důsledku odráží nejen na hospodářské prosperitě celé společnosti. Dalo by se tedy nadneseně říci, že pokud reklama jako sdělení o výrobku je motorem konzumu, pak konzum je modelem výroby a výsledkem je blahobyt společnosti.

Reklama tedy není samoúčelné ohlupování spotřebitele, je nezbytností úspěšného podnikání, a tím je nezbytností pro míru prosperity té či oné společnosti. Z tohoto hlediska není ani škodlivá ani neškodlivá, nelze ji zakázat a zrušit. Každý argument vedoucí k takovému potlačení reklamy jakéhokoliv výrobku, byť by byl motivován nejušlechtilejšími důvody, se nápadně blíží k bolševickým teoriím, kdy minulý totalitní režim například tvrdil, že reklama záměrně odvádí pozornost dělnické třídy od narůstajícího třídního boje.

Jsou ovšem kategorie produktů, které - i když je umožněno výrobcům je vyrábět a distribuovat - se přesto mohou dostat do konfliktu se zvykovými, morálními, etickými a v tomto případě i zdravotnickými normami společnosti. Zde je na místě vážit mezi mírou svobody podnikání a možnými negativními důsledky tohoto podnikání pro společnost.

Cesta totálního zákazu reklamy by ale byla podle mého mínění totálním popřením svobody podnikání. Schůdnější je omezit reklamní snažení těchto firem. Domnívám se, že toto v dostatečné míře pokrývá i existující znění odst. 1 písm. d) § 20 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Navrhuji tedy zrušit bez náhrady odst. 2 § 20 zákona 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Řezníčkovi. Prosím, aby se ujal slova pan kolega Stodůlka. Připraví se pan poslanec Výborný.

Poslanec Zbyšek Stodůlka: Vážený pane předsedající, kolegové a kolegyně, předem bych měl uvést svůj poměr k věci. Jsem kuřák, příležitostný alkoholik a nejsem toxikoman. Proč tyto tři věci dávám dohromady? Od roku 1989 zde platí zákon č. 37, který dosud nebyl ani upraven ani novelizován, o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomániemi. Kromě § 1, který tady pan kolega Jaroš citoval, (z něhož uvedl, že tam je i kouření) jsou tam i další ustanovení, řešící například propagaci návykových látek apod. Podle mého názoru už v původním znění byl § 20 odst. 2 - vzhledem k tomu, že je tady speciální právní norma - byl víceméně nelogický a nesystémový.

Připojuji se proto k tomu návrhu, který přednesl pan kolega Řezníček, to je, aby odst. 2 § 20 zákona o ochraně spotřebitele byl vypuštěn, vzhledem k tomu, že je zde speciální právní úprava daná zákonem č. 37/1989.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Stodůlkovi a prosím pana kolegu Výborného, aby se ujal slova. Připraví se poslanec Vrzal.

Poslanec Miloslav Výborný: Dámy a pánové, jako silný kuřák a oběť jisté drogové závislosti - a myslím to zcela vážné - se s úctou skláním před těmi, kteří bojují proti této závislosti. Domnívám se, že pan doktor Jaroš bojuje boj možná proti větrným mlýnům, ale boj správný. Nicméně se domnívám, že boj je třeba vést správnými zbraněmi ve správnou chvíli, a to tak, aby výsledek byl vítězný a nikoli špatný.

Přihlásil jsem se do debaty v okamžiku, kdy jsem předpokládal, že pan poslanec Jaroš přednese pozměňovací návrh, který jsem měl na své lavici. On však žádný pozměňovací návrh nepřednesl, takže jeho projev byl emotivní, dobrý, ale nemůže být učiněn předmětem hlasování.

Pakliže by kolega Jaroš ten pozměňovací návrh, který mám před sebou, přednesl, učiním návrh procedurální, totiž, aby bylo jednání o tomto bodu přerušeno a aby se k tomuto návrhu vyjádřil výbor hospodářský a výbor pro sociální politiku a zdravotnictví. Nepřednese-li tento návrh, hlásil jsem se zcela zbytečně.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji kolegovi Výbornému, prosím pana poslance Vrzala, aby se ujal slova, připraví se pan poslanec Macháček.

Poslanec Ivan Vrzal: Vážená sněmovno, jsem aktivní sportovec a stoprocentní nekuřák. Chtěl bych říci, že po několika projevech kolegy Jaroše uvažuji o tom, že budu hlasovat pro nařízení reklamy pro kouření a že se naučím kouřit. Z toho mně vyplývá, že nejlepší reklamou kouření je pan kolega Jaroš, a proto si myslím, zda by se neměl on sám zamyslet, zda neporušuje § 20 zákona na ochranu spotřebitele.

Jinak bych chtěl sdělit svůj osobní pocit, že si nepřipadám jako v 19 hodin v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, ale jako v 10 hodin dopoledne na Světovém zdravotnickém kongresu. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji poslanci Vrzalovi a prosím pana kolegu Macháčka, aby se ujal slova.

Poslanec Jiří Macháček: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, chápu sice pohnutky navrhovatelů, které vedly k tomu, aby danou novelu zákona tady předložili, poněvadž vychází z toho, co se dotýká vlastně každého spotřebitele, tj. výkupu lahví.

To, co doporučuji a navrhuji doplnit v odstavci 4 v § 18 zákona na ochranu spotřebitele, je vlastně dáno tím, že prodejci nápojů se brání vykupovat lahve s tím, že výrobce to nechce od nich odebírat. Pro výrobce je totiž kolikrát levnější koupit lahve přímo od výrobce lahví a ne za 2 Kč je zase vrátit zpátky. Výjimkou jsou - dejme tomu lahve od vína, které jsou zase podstatně dražší od výrobce.

Myslím, že myšlenka je sice správná, ale zasahuje velkým a závažným způsobem do trhu jako takového, i když ji můžeme zdůvodnit z různých důvodů, třeba i ekologickými důvody.

Nevím, jestli je vhodné v současné době přijímat takovouto novelu zákona, kdy jsme byli informováni, a ověřoval jsem si to i na České obchodní inspekci, že je nachystán nový zákon, který toto bude řešit. Zejména i z toho důvodu, že Česká obchodní inspekce, která se tímto nejvíce zabývá a má nejvíce stížností na výkupy lahví, ví jednu věc, že zákon je sice dobrá věc, ale pokud v něm není sankce, a v tomto dalším bodu navrhovaná sankce opět není, tak je bezzubý a prakticky nic neřeší.

Žádný konkrétní návrh nedávám, ale byl bych rád, kdyby toto bylo známo.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Macháčkovi. Prosím pana kolegu Vlčka, aby se ujal slova.

Poslanec Vlastimil Vlček: Dámy a pánové, já bych si rovněž dovolil na úvod pár vět o reklamě. Kolegové z podnikové sféry mně jistě potvrdí, jak narůstá vedle významu finančního řízení i řízení lidských zdrojů o postavení marketingu. Právě součástí marketingového mixu je i reklama jako nástroj komunikace mezi spotřebitelem a prodávajícím.

Společnost, která zvolila osobní politickou a ekonomickou svobodu, se současně vyslovila pro svobodu slova. Zákaz reklamy je útokem na svobodu slova a možnost osobní volby. Proto jsem vystoupením kolegy Jaroše byl rovněž mírně konsternován.

Nejde jen o jisté přiškrcení reklamy jako jednoho z hospodářských odvětví, ale jde zároveň o podporu celkovým protireklamním náladám, které jsou emocionálně podbarveny a neuvědomují si význam reklamy v hospodářském a firemním životě.

Je třeba připomenout, že česká reklama představovaná asociací reklamních agentur je řádným členem Evropské asociace reklamních agentur. Lze to považovat za úspěch, neboť např. Slovenská republika není členem této instituce ještě dosud. Reklama má svoji etiku, svůj mezinárodní kodex reklamních technik a často je uplatňován i princip autoregulace. Reklama ve vyspělých ekonomikách vypadá zhruba následovně.

Ve většině zemí Evropského společenství, např. ve Velké Britanii, v Německu, v Beneluxu, je reklama regulována tzv. dobrovolnými kodexy mezi výrobci, mezi dohodou, mezi vládou a průmyslem ve formě zákona či jiného závazného ustanovení. Pouze některé země jako např. Francie mají úplný zákaz. Ale nová konzervativní vláda však vyjádřila zájem tento stav modifikovat. V celém světě platí zákazy pouze ve 14 zemích. Jsou to striktní zákazy, které by si představoval kolega Jaroš. Těmito zeměmi jsou např. Kuba, Angola, Čad, atd.

Podle statistik v zemích, kde je reklama tabákových výrobků povolena, se neustále snižuje počet kuřáků např. USA a Velká Británie. Existují určité mýty o reklamě, které zde nechci vyvracet, ale např. věc kouření je otázkou životního stylu, rodinného prostředí, sociálního prostředí a reklama to v minimální míře ovlivňuje.

To je jenom malá ilustrace, jak je to ve vyspělých zemích.

Jako člen hospodářského výboru jsem měl již v lednu možnost několik týdnů po přijetí zákona na ochranu spotřebitele jednat s představiteli asociace reklamních agentur, tedy se skutečnými odborníky v dané oblasti. Tento moment byl právě v prosinci 1992 opomenut ve federální normě. Mohl bych tedy vyvracet řadu mýtů o reklamě, budu však racionální a stručný.

Stručně k § 20. Zákaz reklamy tabákových výrobků se nevztahuje na inzerci určenou pro spotřebitele. To je z toho zřejmé. Autoři této formulace si neuvědomili rozdíl mezi reklamou výrobkovou a známkovou. Úprava je příkladem záměny mezi různými cíly právní regulace. To jsem již naznačil. Tento zákon byl udělán na ochranu spotřebitele, nikoliv aby ovlivňoval změnu nebo směroval konzumentovo chování. To je zásadní rozdíl. Tato věc by vlastně vůbec neměla patřit do zákona na ochranu spotřebitele.

Jestliže podle výzkumných zjištění reklama tabákového průmyslu způsobuje jen přesun spotřebitelova zájmu mezi různými značkami, aniž v zásadnější míře má vliv na jejich celkový konzum, pak prosazování zákazu přináší nepatrný společenský efekt. To bych mohl dokumentovat na řadě studií.

Odůvodněná je i obava, že jednoduchá věta v zákoně by mohla být pro leckoho náhražkou za trpělivou výchovnou práci při vytváření zdravých životních návyků. Např. v anglosaských zemích mají již delší čas velmi důkladný a propracovaný systém výchovy mládeže ke zdraví, který může budit jen závist každého našeho rodiče a odpovědného pedagoga. Navíc jde o jeden z případů omezení šíření informací, který by se mohl stát inspirací pro omezení další, jakýsi precedent.

Vzhledem k těmto souvislostem si dovoluji navrhnout, aby § 20 zněl takto: Odst. 1 zůstává beze změny. Odst. 2 by vypadal následovně: "Reklama tabákových výrobků se zakazuje s těmito výjimkami: (Chci podotknout, že přicházím s jakousi vstřícností a považuji tento návrh za jakýsi kompromis.)

a) v tisku je dovolena za předpokladu, že se nejedná o publikace pro mládež, to jsou publikace, u nichž více než 50% čtenářů tvoří osoby mladší 18 let, že minimálně 10% plochy publikovaného sdělení je využito pro otištění varování ministra zdravotnictví o škodlivosti kouření, že nepřekročí svým rozsahem jednu stranu,

b) na venkovních reklamních plakátech, bildbordech a podobných médiích je dovolena za předpokladu, že je umístěna nejméně 200 metrů od škol, dětských hřišť, mládežnických klubů nebo jiných objektů často navštěvovaných mládeží. Současně je nutné, aby tato média byla opatřena varováním Ministerstva zdravotnictví o škodlivosti kouření,

c) v kinech je dovolena za předpokladu, že film po ní následující není určen pro děti a mládež. Také zde se vyžaduje varování Ministerstva zdravotnictví o škodlivosti kouření,

d) inzerce určená pro spotřebitele tabákových výrobků slouží k informování o dostupnosti jednotlivých druhů výrobků a je povolena uvnitř a vně prodejních míst zabývajících se přímo prodejem těchto výrobků,

e) na nekuřáky a osoby mladší 18 let nesmějí být zaměřovány žádné propagační akce, jako je např. poskytování vzorků tabákových výrobků."

Chtěl bych závěrem říci, že si musíme uvědomit, k jakému modelu státu se hlásíme. Chceme-li mít paternalistický stát, pak se hlásíme k myšlence, že by nás měl stát před ledasčím ochraňovat a vodit nás za ruku, pokud se hlásíme k odpovědnosti každého člověka za svůj osud, chceme ze strany státu zásahů co nejméně. Platí to i pro dobře míněné rady a úmysly, které mají tu vadu, že nepřijdou v pravý čas a vhodným způsobem. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Vlčkovi. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Výborný s faktickou poznámkou, připraví se pan poslanec Vyvadil.

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedající, dámy a pánové, kolegyně a kolegové, jde o faktickou poznámku, současně také o procedurální návrh.

Společný zpravodaj výborů kolega Vlček přednesl pozměňovací návrh. Věcně se zřejmě přibližuje k tomu, zač brojil pan poslanec Jaroš. Tvrdím bez bližšího zdůvodnění, že tento pozměňující návrh je z hlediska legislativního ne příliš zdařilý, že je třeba na něm pracovat, posoudit ho i z řady jiných hledisek a nalézt takové řešení, které bude způsobilé obstát v kontextu celého zákona.

Protože si myslím, že si to vyžádá jistý čas - a protože navíc zjišťuji, že je 19,15 hodin a debata se nám rozvíjí jen směrem ke kouření nekouření, k reklamě nereklamě a že bychom tu mohli o těchto věcech debatovat ještě dalších pět hodin - navrhuji, aby podle § 22 odst. 2 jednacího řádu bylo naše jednání k tomuto bodu pořadu přerušeno do doby, než k pozměňovacímu návrhu kolegy Vlčka zaujme stanovisko výbor hospodářský a výbor pro sociální politiku a zdravotnictví. Současně se domnívám, že tyto výbory budou moci stanovisko zaujmout během měsíců července a srpna tohoto roku. Nemám představu, že by toto stanovisko mohly zaujmout bezprostředně. To je tedy můj procedurální návrh, který - jak se domnívám - povede k žádoucímu výsledku.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Pane kolego, je možno hlasovat o tomto návrhu poté, co bude dokončena rozprava? Domnívám se, že by mohlo dojít ještě k tomu, že v neuzavřené rozpravě by padly další návrhy, budeme potřebovat další stanoviska.

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedající, téměř bych se přimlouval za to, aby o tomto mém návrhu bylo hlasováno bezprostředně, neboť se obávám, že když se tak nestane, rozprava bude ještě dvě hodiny probíhat o tom, zda je kouření škodlivé, či nikoli, a zda reklama na kouření je škodlivá, či nikoliv.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Když jsem slyšel vstřícný pozměňovací návrh, ač se považuji v této oblasti za laika, musím říci, že mě napadaly různé výhrady, jak bude to či ono zjišťováno a ověřováno, jaké výklady bude umožňovat takto přijatá norma.

S faktickou poznámkou se hlásil kolega Vyvadil.

Předem se mu omlouvám, ale domnívám se, že po vyjádření pana poslance Výborného nemám jinou možnost než o procedurálním návrhu dát hlasovat okamžitě.

Dostáváme se - promiňte - opět do debaty o nedokonalosti jednacího řádu, kdy je předsedající v situaci, že má za povinnost neprodleně dát hlasovat, neprodleně dát slovo tomu, kdo se hlásí s faktickou poznámkou. Nevím, jak z té situace ven, nechci nikoho omezovat. Myslím, že musím dát hlasovat o procedurálním návrhu zejména po upřesnění navrhovatele tohoto návrhu.

Pan kolega Vyvadil má jiný názor, hlásí se s faktickou poznámkou. Prosím všechny o toleranci a dávám mu slovo.

Poslanec Jiří Vyvadil: Procedurální návrh pana kolegy Výborného bude mít smysl teprve v tom okamžiku, kdy se ukáže, že je důvodný. Teprve tehdy, kdyby se ukázalo, podle mého soudu, že kupř. - a to je jedině legislativně čisté, jak se mi zdá - neprojde návrh kolegy Řezníčka. Přiznávám, že se mi zdá tento postup zcela zjevně bezdůvodně protahující tuto zcela běžnou záležitost. S tím nemohu souhlasit.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Vyvadilovi. Kolega Vlček se hlásí také s faktickou poznámkou. Prosím, zvažte svá další přihlášení.

Poslanec Vlastimil Vlček: Pane předsedající, dovolil bych si stáhnout svůj pozměňovací návrh.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji, na to máte právo. V tomto okamžiku se ale ptám pana kolegy Výborného, zda náhodou nepozbyl smyslu jeho procedurální návrh? Je tomu tak, děkuji.

Kdo se prosím dále hlásí do rozpravy? Jestliže nikdo, rozpravu končím. Chci se zeptat zástupce navrhovatele pana poslance Vyvadila - zda bude potřebovat určitý čas. Zdá se, že ne, je ochoten reagovat okamžitě. Prosím ho, aby se ujal slova.

Poslanec Jiří Vyvadil: Vážený pane místopředsedo, v podstatě byly podány dva návrhy. Jeden se týkal skutečně dané materie, podal jej kolega poslanec Exner. Musím říci, že jeho návrh je nepochybně zpřesněním, doplněním a já jej budu podporovat. Dále podal návrh kolega Řezníček. Z legislativního hlediska, zejména má-li někdo před sebou citovaný zákon, § 20 odst. 1 písm. d), nechť to posoudí, ale já nevidím nejmenší překážky, proč bychom neměli o tomto jeho návrhu hlasovat. Záleží na tom, jak se sněmovna usnese.

To tudíž ponechávám na vaší vůli.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Vyvadilovi a prosím pana kolegu Vlčka jako společného zpravodaje, aby se ujal slova.

Poslanec Vlastimil Vlček: Dámy a pánové, v rozpravě vystoupilo celkem 5 poslanců. Jak už řekl kolega Vyvadil, jako konstruktivní mohu označit návrh pana poslance Exnera, který plně podporuji. Rovněž podporuji návrh poslance Řezníčka zrušit bez náhrady odst. 2 § 20.

To jsou z mé strany všechny připomínky a doporučuji hlasovat o jednotlivých návrzích.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Budeme hlasovat o prvním pozměňovacím návrhu. Stanovisko navrhovatele i zpravodaje jsme slyšeli, takže myslím, že není třeba návrh opakovat.

Je někdo jiného názoru? (Nikdo.) Dávám proto o návrhu hlasovat.

Kdo je pro přijetí pozměňovacího návrhu pana poslance Exnera, ať zvedne ruku. 81. Děkuji.

Kdo je proti? Nikdo.

Konstatuji, že pozměňovací návrh byl přijat.

Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Řezníčka.

Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku. 65.

Kdo je proti? 20.

Kdo se zdržel hlasování? 19. Děkuji, tento návrh byl přijat.

Tím jsou vyčerpány všechny pozměňovací návrhy z rozpravy a můžeme hlasovat o návrhu jako celku.

Kdo souhlasí s návrhem pana poslance Vyvadila a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele podle sněmovního tisku 384, ve znění společné zprávy výborů podle sněmovního tisku 440 včetně dvou schválených pozměňovacích návrhů, ať zvedne ruku. 72. Děkuji.

Kdo je proti? 12.

Konstatuji, že návrh byl schválen.

Tím jsme projednali bod č. 43 naší schůze. Velmi bych chtěl poděkovat panu poslanci Vyvadilovi i panu zpravodaji Vlčkovi. Dámy a pánové, do konce naší schůze nám zbývá projednat 5 bodů. Budeme se zabývat dalším bodem programu, kterým je

XXXXIV.

Zpráva dozorčí komise pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky

Prosím pověřeného zástupce komise pana poslance Macháčka, aby se ujal slova.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP