Sobota 10. července 1993

Poslankyně Petra Buzková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, návrh zákona poslance Matulky a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje trestní zákon, projednal ústavně právní výbor, branný a bezpečnostní výbor a výbor petiční, pro lidská práva a národnosti na svých schůzích v červnu 1993.

Ústavně právní výbor a branný a bezpečnostní výbor nedoporučují Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s návrhem zákona.

Výbor petiční, pro lidská práva a národnosti doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila s návrhem zákona s úpravami, jak jsou uvedeny v tisku 439, souhlas.

Pokud se týká návrhu tohoto zákona, pokouší se z hlediska obecného pohledu řešit ochranu veřejných zájmů, a to například i tam, kde jsou tato zajišťována již existujícími skutkovými podstatami v trestním zákoně.

Z § 129 u navrhovaného trestného činu při prodeji státního majetku není především jasné, jaká hlediska by byla rozhodující pro posuzování znevýhodnění uchazečů o státní majetek, kterým nebyl při větším počtu nájemců prodán. Ustanovení by navíc mohlo mít jen dočasný charakter časově omezený ukončením privatizace.

Návrh nového § 156 a) je v této podobě v zásadě vyloučen především z toho důvodu, že není jednoznačně řečeno, jakým způsobem by byly charakterizovány osoby, na které by se tato ochrana vztahovala.

K § 181 a) odst. 2 lze říci, že navržená skutková podstata trestného činu ohrožení životního prostředí by měla smysl jen po náležité úpravě. Jinak je kryta ustanovením § 181 a) odst. 1 a 2, popř. odst. 3 trestního zákona v souběhu s ustanovením § 179 trestního zákona.

Navrhovaný § 198 a) zcela rámcově a nepřípustně široce formuluje trestný čin omezování základních práv a svobod, ačkoli základní lidská práva a svobody v Listině základních práv a svobod chrání celá řada ustanovení zvláštní části trestního zákona, a to §§ 219, 231 a následující, 158 a následující, 241 a následující, 238 apod.

Pokud by se tedy mělo k novelizaci trestního zákona dojít, musel by být návrh zákona přepracován včetně důvodové zprávy, přičemž účelnost takové novelizace je třeba i pro tento případ pečlivě uvážit. V navržené podobě jej nelze doporučit.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji paní poslankyni Buzkové a otevírám rozpravu k tomuto bodu.

Dříve, než dám slovo panu poslanci Matulkovi, hlásí se o slovo pan ministr Novák.

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák: Vážený pane místopředsedo, vážený pane předsedo, vážení pánové, chtěl bych říci, že tento návrh novely zákona je špatný. Projednával jsem jej s řadou soudců, všichni jej v této podobě odmítají. Proto prosím tuto sněmovnu, aby nepřijala takový špatný zákon, podle kterého by museli soudci soudit.

O tom, že tento zákon není dobrý, svědčí ostatně i stanovisko legislativní rady vlády ČR a i to, že dva garanční výbory, ústavně právní výbor a výbor branný a bezpečností, tento návrh zákona odmítly. V této chvíli bych skutečně nechal na uvážení zástupce navrhovatelů, zda by nebylo rozumnější tento návrh zákona stáhnout. Domnívám se, že to není problém politický, že to není problém levice - pravice, ale že je to spíš otázka rozumu. Navíc nepokládám za vhodné vůbec, aby tento návrh novely zákona byl projednáván, protože vláda ČR předloží na podzim Parlamentu rozsáhlou novelu trestního zákona. Tato novela bude projednávána ve vládě v září, takže je předpoklad, že ještě v září tento návrh novely zákona bude v Parlamentu a nebylo by zřejmě vhodně, aby v tak krátkém časovém období byly projednávány dvě novely trestního zákona.

K tomu, co řekla paní zpravodajka, bych ještě dodal k bodu 1: tento nový § 129 podle mého přesvědčení je v rozporu i s čl. 111 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, podle které má vlastnické právo všech vlastníků stejný zákonný obsah a ochranu. Tento princip byl ostatně zakotven už v novele Ústavy z roku 1990 a z toho důvodu jsme vypustili tehdy z trestního zákona všechna ustanovení o ochraně majetku v socialistickém vlastnictví. O něco podobného se nyní snaží navrhovatelé v navrhovaném znění § 129.

Pokud jde o návrh § 156 a, rád bych podotkl, že tento nový paragraf je vkládán do hlavy III, oddíl první trestního zákona tam, kde jsou obsaženy trestné činy proti výkonu pravomoci orgánů a veřejného činitele a s ohledem na § 89 odst. 9 trestního zákona, který jasně vymezuje, co je to pojem veřejného činitele, zjevně mezi tyto osoby, mezi tyto orgány nemůže patřit osoba, která odpovídá za bezpečnost cestujících a již z tohoto pohledu je tento návrh nepřijatelný, nehledě na to, že tento názor, že by tyto osoby měly být veřejnými činiteli, jsme zaznamenali už v minulosti, a to řešení se v praxi neosvědčilo.

Chtěl bych říci závěrem, že doporučuji sněmovně, aby nesouhlasila s předloženým návrhem zákona. Tolik úvodem, děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu ministrovi a prosím pana poslance Matulku, aby se ujal slova.

Poslanec Dalibor Matulka: Než předložím pozměňovací návrh, o kterém jsem se zmínil, rád bych reagoval na část toho, co zde řekl pan ministr, že doporučuje, aby navrhovatelé sami ustoupili od svého návrhu. My se domníváme, že toto sami nenavrhneme, zejména s ohledem na obsah bodu 1, který navrhujeme. Jde nám o trestní sankci, která se týká současně masívně prováděných převodů majetku státu, případně územně správních celků, to je otázka dnešního dne, dnešních týdnů, měsíců a dnešní doby. Já vím, že vláda připravuje novelu trestního zákona a sám pan ministr říká, že vláda přijde s tím návrhem někdy v září a předpokládám, že to budou zásady, pak bude teprve paragrafované znění, a přijetí novely trestního zákona lze očekávat někdy začátkem příštího roku. To je pro nás doba dost dlouhá, proto sami nestáhneme svůj návrh, protože nám na tom čase dost záleží.

Nyní pozměňovací návrhy. V prvé řadě se do společné zprávy nedostalo to, co bylo projednáváno na výborech, že v tisku 299 je samotný název toho zákona špatně. Název nemůže být samozřejmě pouze zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon. Ten název musí znít: "Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon ze dne 29. listopadu 1961 č. 140 Sb., jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem ze dne 19. prosince 1962 č. 120 Sb. a zákonem ze dne 9. července 1963 č. 53 Sb., zákonem ze dne 17. června 1965 č. 56 Sb., zákonem ze dne 25. října 1966 č. 81 Sb., zákonem ze dne 18. prosince 1969 č. 148 Sb., zákonem ze dne 25. dubna 1973 č. 45 Sb., zákonem ze dne 10. dubna 1980 č. 43 Sb., zákonem ze dne 13. prosince 1989 č. 150 Sb., zákonem ze dne 27. února 1990 č. 47 Sb., zákonem ze dne 2. května 1990 č. 175 Sb., zákonem ze dne 30. října 1990 č. 457 Sb., zákonem ze dne 5. prosince 1990 č. 545 Sb., zákonem ze dne 6. listopadu 1991 č. 490 Sb. a zákonem ze dne 11. prosince 1991 č. 557 Sb."

Omluvte mě, že jsem mluvil tak dlouho, ale bylo potřeba celý správný název zákona vyjmenovat do protokolu. Čili to by byl jeden pozměňovací návrh, aby se takto název zákona upravil.

Druhý pozměňovací návrh se týká bodu 1, kde je použito, že za § 128 a) se vkládá nový § 129. Podle našeho názoru je potřeba toto upravit, taky se tam vloudila chyba. Je to za § 128 c).

Další pozměňovací návrh podobného druhu je k bodu 2. Tam je chyba, je potřeba "za § 157" místo "156" a vkládá se nový § 157 a), který včetně nadpisu zní: "§ 157 a)".

Další úpravu je potřeba provést tak, že tento paragraf by se nadepsal nadpisem "Oddíl druhý" a ostatní oddíly v této hlavě trestního zákona by se musely přečíslovat, neboť paragraf, který navrhujeme, by jinak byl zařazen do oddílu týkajícího se veřejných činitelů. Já už jsem v úvodním slově řekl, že o veřejné činitele se nám nejedná.

Poslední pozměňovací návrh je vlastně návrh doplňovací. Za bod 5 zařadit nový bod 6, který by zněl: "Dosavadní § 198 a se nově označuje jako § 198 b."

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Matulkovi. Kdo se dál hlásí do rozpravy? Paní poslankyně Buzková, prosím.

Poslankyně Petra Buzková: Vážený pane předsedající, dámy a pánově, pan poslanec Matulka zde uvedl, že tento návrh zákona, přestože obecně většinou výborů nebyl přijat, nelze stáhnout především z toho důvodu, že se jedná o závažnou a neřešenou problematiku těch skutkových podstat, které zde byly navrženy, jako je např. bezpečnost průvodčích zabezpečujících hromadnou dopravu, skutečnosti, které směřují k zabezpečení zdravého životního prostředí apod.

Chtěla bych k tomu uvést pouze následující. Pokud existuje nějaký skutečný problém, není řešením jeho pouhé zařazení jako nové skutkové podstaty do trestního zákona.

Takovéto řešení problému ještě žádný problém nevyřešilo. Kromě toho podle mého názoru většina nebo vlastně všechny navržené skutkové podstaty jsou již v tuto chvíli ošetřeny jinými ustanoveními trestního zákona. Proto nejen jako společná zpravodajka, ale ani sama za sebe, přesto, že chápu problémy, kterých se navržená novela trestního zákona dotýká, je nemohu doporučit.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji paní poslankyni Buzkové. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Jestliže nikdo, rozpravu uzavírám a chci se zeptat pana poslance Matulky, zda se chce vyjádřit. Nechce. A paní kolegyně Buzková? Také není zřejmě potřeba po této závěrečné rozpravě závěrečného slova. Požádal bych ji tedy, aby přistoupila k řečništi. Budeme hlasovat o pozměňujících návrzích. Prosím, paní zpravodajko, ujměte se slova.

Poslankyně Petra Buzková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, v rozpravě zazněly tři pozměňující návrhy, a to všechno pozměňující návrhy předkladatele pana poslance Matulky.

První byl pozměňující návrh směřovaný k názvu novely trestního zákona, a to takový pozměňující návrh, který upřesňoval název. Místo slova "novelizace trestního zákona" uvedl i trestního zákona ze dne, kdy byl přijat ve znění pozdějších novelizací.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano. Myslím, že máme v paměti ještě tento dlouhý pozměňující návrh.

Kdo je pro jeho přijetí, ať, prosím, zvedne ruku. 33. Děkuji.

Kdo je proti? 1. Děkuji.

Tento návrh nebyl přijat.

Prosím o další návrh.

Poslankyně Petra Buzková: Druhý pozměňující návrh směřoval k tomu, aby před § 157 byl zákon oddělen na oddíl 2 a ostatní oddíly tohoto zákona byly přečíslovány.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pan kolega Matulka s upřesněním.

Poslanec Dalibor Matulka: Následující oddíly v hlavě III trestního zákona.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano. Děkuji.

Kdo je pro přijetí tohoto pozměňujícího návrhu, ať zvedne ruku. 34. Děkuji.

Kdo je proti? 7.

Ani tento návrh nebyl přijat.

Prosím o další návrh.

Poslankyně Petra Buzková: Poslední pozměňující návrh se týkal § 198 a) a zní tak, aby tento paragraf byl přečíslován na paragraf 198 b).

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku. 40. Děkuji.

Kdo je proti? Nikdo.

Tento návrh nebyl přijat.

Prosím další návrh.

Poslankyně Petra Buzková: Omlouvám se, je ještě jeden pozměňující návrh, na který jsem zapomněla. Tento pozměňující návrh se vztahuje k článku I této novely. Vztahuje se k tomu, že dříve bylo uvedeno "za § 128 a) se vkládá § 129" a pozměňující návrh zní "za § 128 c) se vkládá nový § 129"

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano. Děkuji.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku. 43. Děkuji.

Kdo je proti? Jeden. Děkuji.

Tento návrh nebyl přijat.

Domnívám se, že to byl poslední pozměňovací návrh. Nyní budeme hlasovat o celém návrhu.

Kdo souhlasí s návrhem poslance Dalibora Matulky a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje trestní zákon, podle sněmovního tisku 299 ve znění společné zprávy výborů podle sněmovního tisku 439, ať zvedne ruku. 30. Děkuji.

Kdo je proti? 51.

Konstatuji, že tento návrh nebyl přijat. A tím jsme projednali bod 42 našeho pořadu. Děkuji paní poslankyni Buzkové a panu poslanci Matulkovi.

Dámy a pánové, přistoupíme k projednávání dalšího bodu pořadu, kterým je

XXXXIII.

Návrh poslance Jiřího Vyvadila a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Odůvodněním sněmovního tisku 384 je pověřen pan poslanec Jiří Vyvadil, kterého prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Jiří Vyvadil: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, v tak pozdní hodinu budu hovořit pouze krátce. Tato drobná novela chce řešit určitý problém, který se poměrně vážně dotýká drobných podnikatelů, prodejců, kteří jsou na jedné straně podle § 18, odst. 2 povinni vykupovat vratné obaly, ale na druhé straně již tuto povinnost nemá výkupce, resp. výrobce. Dochází k tomu, že na jedné straně se po stránce technické tyto vratné obaly zde shromažďují a mnozí z nich se z těchto důvodů mohou dostávat do hlubokých vážných finančních problémů.

Zákon na ochranu spotřebitelů v tomto rozsahu samozřejmě volí poněkud administrativní prvky. Souhlasím s tím, že do budoucna by problematika měla být zcela nově upravena, ale v této fázi, zejména před letním obdobím, je nezbytné podat těmto drobným podnikatelům pomocnou ruku a touto drobnou novelou dosáhnout toho, aby i výrobci byli povinni odebírat vratné obaly. Toť vše. To je veškerá podstata návrhu, byť je mi zřejmé, že na tento návrh bude patrně navazovat ještě jeden pozměňovací návrh, který ovšem bude vzájemně opačně orientován.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Vyvadilovi a dávám slovo společnému zpravodaji poslanci Vlastimilu Vlčkovi, aby komentoval předloženou společnou zprávu, kterou jsme obdrželi jako sněmovní tisk 440.

Poslanec Vlastimil Vlček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych přednesl společnou zprávu všech výborů, které projednávaly návrh novely zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Tento zákon ve smyslu zákona č. 4/1993 Sb., o opatřeních souvisejících se zánikem ČSFR, platí na území ČR. Dle § 23 odst. 2 zákona 634/1992 Sb. příslušnost orgánů k provádění dohledu nad ochranou spotřebitele stanoví zákon České národní rady. To se dosud nestalo. To jenom pro informaci.

Za současné situace působí na území ČR řada orgánů, které vykonávají činnost v oblasti ochrany spotřebitele na základě zvláštních zákonů, např. zákon o České obchodní inspekci, zákon o České zemědělské a potravinářské inspekci, zákon o veterinární péči, zákon o státním zkušebnictví apod.. Dále je tu i určitá vazba na zákon živnostenský.

Je tedy skutečností, že ochrana spotřebitele netvoří dosud ucelený a propracovaný systém a že i po stránce právní úpravy vykazuje mezery a nedostatky.

Proto se ministerstvo průmyslu a obchodu ČR touto problematikou zabývá komplexněji v současné době a připravuje zásady nového zákona. A nyní opět stojíme před rozhodnutím - nikoli poprvé - zda přijmeme dílčí novelku, která řeší dílčí problém, nebo zda věc posoudíme komplexněji z více pohledů v novém připravovaném zákoně. Nebudu ve svém úvodu příliš dlouho hovořit o potřebnosti tohoto návrhu, protože si myslím, že pan navrhovatel tak učinil, a dost podrobně, a my jsme tuto záležitost projednávali v příslušných výborech.

Shrnu jednání výborů, tisk 440. Výbor petiční, pro lidská práva a národnosti nepřijal stanovisko k předloženému návrhu novely zákona. Hospodářský a zemědělský výbor doporučují Poslanecké sněmovně, aby vyslovila s návrhem novely souhlas.

Již v úvodu svého vystoupení jsem se zmínil o tom, že existují některé nedostatky zákona na ochranu spotřebitele, např. si osobně myslím, že daleko významnějším problémem je § 20 zmiňovaného zákona. Na stručné větě obsažené v odst. 2 § 20 zákona na ochranu spotřebitele, která zní "Reklama tabákových výrobků se zakazuje" lze demonstrovat většinu hříchů, kterých se lze proti efektivnosti právních norem dopouštět. A proto bych k této problematice vystoupil v rozpravě.

To je úvodem stručně vše, pane místopředsedo, prosím o rozpravu.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji pane společný zpravodaji a otevírám rozpravu k tomuto bodu jednání. Jako první se do rozpravy přihlásil pan poslanec Exner, dávám mu slovo.

Poslanec Václav Exner: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl pozměňovací návrh k článku I předloženého návrhu skupiny poslanců, který se týká § 18 odst. 3. Navrhuji nové znění odst. 3 takto: "Výkup vratných obalů nemůže výrobce nebo dodavatel zboží vázat na nákup zboží. Množství vykupovaných obalů nesmí být výrobcem ani dodavatelem omezeno."

Souhlasím v zásadě s argumentací, že zařazení výrobce do zákona o ochraně spotřebitele není zcela konzistentní. Pokud by však byl navržený odst. 3 § 18 přijat, je třeba si uvědomit, že mezi výrobcem a spotřebitelem existuje případně celá řada dodavatelů. Pokud bychom v odst. 3 chtěli zákonem stanovit povinnost výrobce neomezovat množství vykupovaných vratných obalů, je třeba si uvědomit, že spotřebitel ani prodejce se nesetkává bezprostředně s výrobcem, ale setkávají se s dodavateli, a je potřeba tuto povinnost přenést také na dodavatele příslušného zboží. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Exnerovi. Prosím, aby předal - má-li - pozměňovací návrh písemně.

Prosím pana poslance Jaroše, který se přihlásil do rozpravy, aby se ujal slova.

Poslanec Emil Jaroš: Pane předsedající, dámy a pánové. Přihlásil jsem se vzhledem k tomu, že kromě této drobné novely, kterou předkládá kolega Vyvadil, mě trochu zaskočilo i to, co přednesl zpravodaj, tzn., že on nám předkládá určité rozšíření § 20, který mluví o zákazu tabákové reklamy.

Kouření je zahrnuto mezi toxikomanie dle ustanovení § 1 odst. 1 zákona ČNR č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. Konkrétní údaje o zhoubnosti užívání tabáku aktivního i pasivního jsou na celém světě důvodem pro zákonem stanovený dozor nad užíváním tabáku, kromě jiného také potlačováním jeho propagace. Legislativa platná v České republice kromě jiného uložila v ustanovení § 20 odst. 2 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákaz reklamy tabákových výrobků.

Obecná formulace tohoto ustanovení a nedostatek současného ustanovení kvalitativního i kvantitativního rozměru pojmu "reklama tabákových výrobků" umožňuje různé protichůdné výklady a stanoviska, která vedou ke skutečnosti zcela opačné, než kterou měl zákonodárce na mysli, tj. nic víc a nic méně než zakázat reklamu tabákových výrobků.

Výrobci tabákových výrobků a zejména reklamní agentury v situaci, kdy v západních částech světa silně poklesl návyk kouření, zaplavily především státy střední a východní Evropy agresívními kampaněmi a reklamami tabákových výrobků, neboť výsledky průzkumů ukazují, že v těchto státech počet kuřáků naopak silně vzrůstá, především mezi ženami a mládeží, včetně dětí.

V této situaci se v ČR vyskytují různé výklady a stanoviska, která svojí protichůdností nevedou k realizaci úmyslu zákonodárce, tj. vymýtit reklamu tabákových výrobků, nýbrž naopak podporují reklamní agresivitu reklamních agentur, kterým z reklamy plynou vysoké a snadné zisky.

Výkladci často nevedou na vědomí, že reklama dnes obvykle nepracuje přímým vybídnutím ke koupi, jako staří jarmareční trhovníci, ale postupuje rafinovanými psychologicky propracovanými postupy nepřímého získávání zákazníka. Také takto uskutečňovaná reklama je zcela nepochybně zahrnuta v úmyslu zákonodárce reklamu zakázat, ale ve formulaci odst. 2 § 20 zákona o ochraně spotřebitele vysloveně vyjádřena není. To vede subjekty, které nepřihlížejí ke zhoubnosti kouření na zdraví a život populace a z ekonomického hlediska na obrovské hodnoty státního rozpočtu na léčení nemocí z kouření, nýbrž pro které je rozhodujícím motivem jejich osobní obchodní zájem a obrovské a snadné zisky.

K nepřímé reklamě nepochybně patří velkoplošné reklamy s provoláním, že omezování reklamy je narušováním svobody projevu, stejně jako celostránkové inzeráty, kterými světově známí výrobci cigaret hledají účtárenské pracovníky, ale dominantou inzerátu je obrovská značka firmy a pod ní text, že tato značka tabákových výrobků je nejprodávanější značkou na světě.

Úkolem legislativy není militantní boj proti kuřákům, nýbrž boj proti kouření za práva nekuřáků.

Reklamy světových značek tabákových výrobků jsou vytvářeny předními světovými výtvarníky a není ani možné usuzovat, že je lidé přehlédnou a nezapamatují si je. Při nekuřáckém dni v USA v listopadu 1992 bylo zjištěno, že děti ve věku 8 - 10 let bezpečněji rozeznají velblouda firmy Camel než Mickey Mouse. Na jaře 1992 položilo Národní centrum ochrany zdraví v České republice souboru populace otázky ověřující názor na zákaz reklamy tabákových výrobků. Pro zákaz veškeré tabákové reklamy se vyslovilo 63% dotázaných bez výrazných rozdílů věku nebo pohlaví.

Úkolem legislativy je říci srozumitelně, že se tabákové výrobky jako zdraví škodlivé nesmějí veřejně propagovat, nalézt takovou formulaci, která vychází z faktického konkrétního působení na spotřebitele, to je, jak je reklama spotřebitele vnímána a ne deklarovaný úmysl reklamních agentur nebo jiných obchodních subjektů.

Argumentaci o úniku miliard zákazem reklamy tabákových výrobků je nutné zvážit z hlediska, koho tento únik miliard především potká a kolik miliard stojí státní rozpočet léčení kuřáků se zhoubnými nádory a ostatními důsledky jejich smrtonosného návyku.

Předkladatelé dávají legislativní návrh na prováděcí právní normu, ustanovení § 20 odst. 2 zákona č. 634/1992 Sb., který zní: "Reklama tabákových výrobků se zakazuje." Činí tak v situaci, kdy je navrhovanou prováděcí normu k platnému zákonu nutné považovat za přechodnou fázi při současné přípravě nového komplexního zákona o dozoru nad užíváním tabáku a současné příslušné úpravy souvisejících právních předpisů.

Prováděcí normu považujeme za nutné vydat bez zbytečného odkladu, neboť současný stav je nadále neudržitelný. Výklady a stanoviska kohokoliv, ať prokuratur, resortních ministerstev nebo Nejvyššího soudu, vymezující mantinely zákona, nejsou závazné ani kompetentní. Kompetentní výklad nemůže poskytnout ani předkladatel zákona, neboť jím byla poslanecká iniciativa skupiny poslanců, která již neexistuje.

Záměrem předkladatelů návrhu je dosáhnout vymýcení propagace, a tím i šíření zhoubného návyku kouření, kterého by se bezpochyby rádi zbavili také mnozí z těch, kteří o návrhu budou rozhodovat a sami jsou kuřáky.

Já bych chtěl upozornit, že jsem předal opravdu velice narychlo ušitý návrh a chtěl bych poprosit za shovívavost, neboť je tam mnoho překlepů, protože jsem jej psal ve velkém spěchu. Byla to reakce na rozdaný návrh kolegy Vlčka. Jedna nelogičnost je v předkládací zprávě, kde je uvedeno "boj proti nekouření", což je nelogické. Je to pochopitelně boj proti kouření. Prosím, abyste vnímali spíše věcnou stránku než stránku pravopisnou.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP