Sobota 10. července 1993

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Grulich každopádně má právo pronést svou poznámku a vidím přihlášku pana poslance Stodůlky.

Poslanec Václav Grulich: Děkuji, pane předsedo, že na mne přece jenom došlo.

Dámy a pánové, se zájmem jsem sledoval vystoupení všech zúčastněných od vystoupení pana místopředsedy Vlacha. Shodou okolností jsem ho sledoval, když vstoupil do jednacího sálu v průběhu hlasování, takže jsem ho sledoval i jak hlasoval či nehlasoval - čirou náhodou. Zajímalo mne to.

Doporučil bych panu místopředsedovi Vlachovi, aby stáhl svoji poznámku o tom, že hlasoval dvakrát, protože myslím, že toto jednání je nedůstojné místopředsedy Poslanecké sněmovny. V jeho případě nemohlo jít o žádné opomenutí. Pokud hlasoval dvakrát, šlo o vědomý podvod při hlasování, a v tom případě žádám a navrhuji, aby se tímto chováním zabýval imunitní a mandátový výbor. (Potlesk poslanců opozice.)

Navrhuji panu místopředsedovi Vlachovi, aby své konstatování, že omylem hlasoval dvakrát, stáhl, abychom ho v tom případě považovali za takové, které nezaznělo. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Stodůlka hovoří.

Poslanec Zbyšek Stodůlka: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, domnívám se, že jsem dobře slyšel, když pan kolega Vlach pronesl - pan místopředseda Vlach - pronesl, že se domnívá, že hlasoval dvakrát, přičemž řekl, že jednou hlasoval proti a podruhé, že snad se zdržel. Takto to zde řekl.

Mám za to, že pan místopředseda Vlach je natolik dobrý znalec jednacího řádu, aby věděl, že se počítají hlasy pro a proti. V jednacím řádu o zdržení se není ani slovo. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Prosil bych, abychom nějak rozťali zádrhel, který nám brání jednat dál.

Především se chci zeptat pana místopředsedy Vlacha, zda trvá na svém sdělení, že zpochybňuje hlasování.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Byl jsem takto vyvolán, promiňte mi, že zareaguji z tohoto místa.

Samozřejmě, že trvám na tom, co jsem řekl, a nebudu bránit komukoliv, aby dával podněty k projednání jakémukoli výboru této sněmovny.

Výroky pana kolegy Grulicha - on má právo na svůj názor a hodnocení a interpretaci. Je na jeho zvážení, co zde bude pronášet na řečništi.

Já chci zopakovat ještě jednou to, co jsem řekl. Ten postup při existenci našeho nedokonalého jednacího řádu, postup tímto způsobem může zablokovat jednání naší schůze vždy, samozřejmě. Já jsem chtěl jen dovysvětlit v komentáři ke svému hlasování omylem, že považuji ten postup za nekorektní a že se obávám toho, abychom se do těchto procedur nezapletli ještě hlouběji

Předseda PSP Milan Uhde: Ano. Pan poslanec Kužílek, pan poslanec Drápela, pan poslanec Hofhanzl. Pan poslanec Ortman před tím, upravím pořadí, jak odpovídá skutečnosti.

Poslanec Oldřich Kužílek: Vážený pane předsedo, situace je skutečně zapeklitá, domnívám se, že je vážná, protože je nutno, aby sněmovna mohla nějakým způsobem fungovat.

Domnívám se, že podle jednacího řádu to, co nastalo, není zas až tak neřešitelná nebo zvláštní situace. Jednací řád jako zcela legitimní zná situaci, že jsou pochybnosti o výsledku hlasování. V tomto případě nutně nastane to, co se stalo, že předsedající požádá ověřovatele, aby sečetli hlasy.

To ověřovatelé udělali. Došli k určitému výsledku, který podle mého názoru není zpochybnitelný, neboť by se tím zpochybňovali ověřovatelé. To nejde. To by muselo mít jiný charakter. Pokud některý z poslanců sdělil, že vlivem náhody, omylu nebo čehokoli jiného hlasoval dvakrát, domnívám se, že by měl jen říci, jak chtěl hlasovat, a ověřovatelé v rámci sčítání hlasů, které mají dělat podle § 27 odst. 4 by provedli korekci výsledku, ke kterému by dospěli, podle toho, co tento poslanec sdělil, nebo by jeho sdělení neuznali. Myslím, že toto by mělo nastat teď, ověřovatelé by se měli poradit o tom, jestli toto sčítání dokončí na základě sdělení pana poslance Vlacha tak či onak.

Předseda PSP Milan Uhde: Prosím, aby promluvil pan poslanec Ortman, který je v pořadí, poté pan poslanec Drápela a pan poslanec Hofhanzl.

Poslanec Jaroslav Ortman: Pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, já si myslím, že debata, která se rozpoutala, je zbytečná. Navazuji na slova, která řekl předseda poslaneckého klubu ODA, pan Kužílek. Podívejme se, prosím vás, na to, co se stalo. Ověřovatelé po námitkách provedli nové hlasování, které už zpochybnit nelze. Výsledek hlasování byl: 73 pro, 27 proti, 42 se zdrželo. Sečteme-li hlasy zdržení a proti, dostaneme číslo 69, tzn. poměr je 73 ku 69. Pan místopředseda Vlach, jak uvedl, hlasoval 2x, a to v kategorii zdržení a proti. To znamená, že maximálně můžeme jeden hlas od celkového součtu 69, kteří nebyli pro, odečíst, takže poměr bude 73 ku 68. To je vše, co můžeme konstatovat. Myslím, že výsledek je platný za všech okolností.

Předseda PSP Milan Uhde: Chci jenom připomenout, že prakticky totéž řekl pan poslanec Stodůlka. Obávám se, že jsme mu ne všichni naslouchali. Pan poslanec Drápela rezignuje na svou přihlášku. Hovořit bude pan poslanec Hofhanzl.

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Vážené dámy a pánové, já si myslím, že u takovéto periferní věci je úplně zbytečné to, co se tady děje. Já si myslím, že je věcí tisku, jestliže je svobodný, aby rozvažoval, kdo jak jedná, jak která veřejná osobnost jedná a jak se sama zpochybňuje.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji. Nevidím jiný způsob, než angažovat zdravý rozum. Podle mého názoru relevantní je výklad, že hlasování pod dozorem ověřovatelů dopadlo, tak jak dopadlo, jak to poslanec Ortman opakoval, to je 73 pro, 27 proti, 42 se zdrželo.

Je tu návrh na přerušení jednání. Budeme o něm hlasovat. Napřed ještě dám příležitost poslanci Vácovi, aby přednesl faktickou poznámku.

Poslanec Oldřich Váca: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já vycházím z toho, že zpráva ověřovatelů by měla obsahovat i počet poslanců ve sněmovně před hlasováním a sledovat i pohyb poslanců do a ze sněmovny. Pokud zpráva ověřovatelů toto neobsahuje, tak mne neuspokojuje.

Poslanec Zbyšek Stodůlka: Obávám se, že není důležité, zda uspokojuje kolegu Vácu, ale zda uspokojuje jednací řád.

Předseda PSP Milan Uhde: Musím nyní dát hlasovat o návrhu, který zněl - přerušit projednávání tohoto bodu do zjištění ze stenografického záznamu, jak přesně dopadlo hlasování o předchozím pozměňovacím návrhu, který je ve vztahu k návrhu následujícímu.

Kdo je pro tento návrh, aby se jednání přerušilo a aby se zjistily potřebné údaje, ať zvedne ruku. 69.

Kdo je proti? 56.

Kdo se zdržel hlasování? 21.

Tento návrh na přerušení nebyl přijat. Slovo má pan místopředseda Ledvinka.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jeden z nás zpochybnil výsledky minulého hlasování, které podmiňuje hlasování o návrhu kolegy Jegly. Zdá se vám korektní, když pravděpodobně udělal společný zpravodaj chybu, abychom ji neprojednali znovu? Zdá se vám to korektní?

Předseda PSP Milan Uhde: Slovo má pan poslanec Honajzer.

Poslanec Jiří Honajzer: Pane předsedo, dámy a pánové, navrhuji desetiminutovou pauzu pro jednání klubu.

Poslanec Vladimír Šuman: Prosím, aby kluby využily této příležitosti a pokud by se rozhodly jmenovat své členy do vyšetřovací komise, kterou jsem navrhl, aby při této příležitosti také daly své návrhy.

Předseda PSP Milan Uhde: Je 12 hodin 8 minut, sejdeme se ve 12.25. Do té doby je přestávka na schůze klubů.

(Schůze přerušena ve 12.08 hodin.)

(Schůze opět zahájena ve 12.34 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde: Vážené poslankyně, vážení poslanci, budeme pokračovat v přerušeném jednání. Dovolil bych si zrekapitulovat to, k čemu jsme dospěli při rozboru situace. Podle tohoto rozboru došlo nejméně k jedné chybě.

Při hlasování o návrhu zemědělského výboru položil společný zpravodaj otázku nepřesně. Protože se hlasovalo o návrhu, který byl součástí společné zprávy, neměli jsme vůbec právo o něm hlasovat izolovaně, nýbrž otázka měla znít, kdo je pro to, aby tento návrh zemědělského výboru byl vyňat ze společné zprávy. Všiml si toho poněkud opožděně pan poslanec Uřičář a na tuto chybu poukázal.

Z určitých kompromisních důvodů bych chtěl požádat sněmovnu, abychom vrátili celé jednání k tomuto bodu a všechny ostatní kroky provedli znovu. Zbavíme se tím nezbytí rekonstruovat, dohadovat se, znovu ověřovat atd.

Doporučuji tedy, abychom hlasovali o návrhu vrátit naše jednání k otázce společného zpravodaje o vynětí návrhu zemědělského výboru ze společné zprávy, a v případě, že toto mé doporučení přijmete, doporučuji dále, aby se hlasování od tohoto okamžiku konalo pod dohledem ověřovatelů.

Berte to jako návrh a pojďme o něm hlasovat.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku. 94.

Kdo je proti? 4.

Tento návrh byl přijat a já prosím společného zpravodaje, aby začal svůj postup od tohoto místa, na kterém jsme se právě shodli.

Pan poslanec Matulka má faktickou poznámku.

Poslanec Dalibor Matulka: Je to detail, ale chybí tady jeden celý poslanecký klub. Možná, že by bylo dobré, dozvědět se proč a případně je zavolat zpět, než začneme meritorně jednat.

Předseda PSP Milan Uhde: Nevím, jestli tuto poznámku uznat za relevantní. Bylo řečeno, že začneme jednat ve 12.25, začali jsme. Je to vyřešeno, klub ODA se dostavil.

Prosím pana společného zpravodaje.

Poslanec Stanislav Pěnička: Hlasujeme o vypuštění zemědělského výboru, ale - pozor - pouze na straně 2 druhé části, a to se týká § 37, kde se u číselného kódu nomenklatury celního sazebníku 2204 vkládá tato položka:

"Révová vína podle § 35 odst. 1 písm. a) a odst. 2 vyrobená plátcem daně z vlastní produkce hroznů, sazba 4,62 korun za litr."

Společně s předkladatelem doporučuji vypuštění ze společné zprávy.

Předseda PSP Milan Uhde: Žádám ověřovatele, aby vzhledem k důležitosti hlasování zaujali svá místa.

Kdo je pro návrh přednesený a doporučený společným zpravodajem, aby byl ze společné zprávy vypuštěn návrh zemědělského výboru, který společný zpravodaj blíže charakterizoval, ať zvedne ruku.

Prosím, abyste ještě jednou zvedli ruce, kdo podporujete přijetí tohoto návrhu. Součet se nepodařil napoprvé. Umožněte opakování součtu. 60.

Kdo je proti? 77.

Je zcela zjevné, že tento návrh nebyl přijat.

Poslanec Stanislav Pěnička: Tím nemusíme hlasovat o návrzích pana poslance Jegly. Pan poslanec Kačenka podmínil hlasování tím, že když bude přijato usnesení ve znění společné zprávy, že nemusíme hlasovat.

Pan poslanec Brožík navrhl: V § 40 u číselného kódu nomenklatury celního sazebníku 2402 se sazba daně pro cigarety u filtrové délky nad 70 mm - 0,46 Kč za kus - nahrazuje sazbou 0,52 Kč za kus a pro cigarety provazcové a cigarety filtrové délky do 70 mm včetně - 0,27 Kč za kus - nahrazuje sazbou 0,30 Kč za kus.

Společně s předkladatelem nedoporučujeme přijetí tohoto pozměňovacího návrhu.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu společnému zpravodajovi. Apeluji na vaši pozornost, abyste všichni věděli, o čem se hlasuje.

Kdo je pro přijetí pozměňovacího návrhu pana poslance Brožíka, ať zvedne ruku. 32.

Kdo je proti? 40.

Návrh nebyl přijat.

Poslanec Stanislav Pěnička: Pan poslanec Uřičář stahuje svůj pozměňovací návrh. Děkuji.

Pan poslanec Mach má dva pozměňovací návrhy: V § 18 odst. 2 vypustit odst. 2. Předkladatel i společný zpravodaj nedoporučují přijetí tohoto návrhu.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat o prvním pozměňujícím návrhu pana poslance Macha.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku. 70.

Kdo je proti? 38.

Kdo se zdržel hlasování? 35.

Tento pozměňovací návrh nebyl přijat.

Poslanec Stanislav Pěnička: Druhý pozměňující návrh poslance Macha: V § 20 písm. b) vypustit písm. b). S předkladatelem a společným zpravodajem nedoporučuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat o druhém pozměňovacím návrhu pana poslance Macha.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku. 66.

Kdo je proti? 37.

Kdo se zdržel hlasování? 36.

Návrh nebyl přijat.

Poslanec Stanislav Pěnička: Pozměňovací návrh pana poslance Černého je bezpředmětný. Poslanec Černý stahuje. Děkuji.

Pan místopředseda Ledvinka nevystoupil s žádným pozměňovacím návrhem, ale pozitivně. Kolega Kozák také nedal žádný pozměňovací návrh.

Poslední pozměňovací návrh je můj, a to k bodu 27. Je to pouze technická změna. V § 14 odst. 2 písm. b) text "podle odstavců 5 - 8" nahradit textem "podle odstavců 5 - 9".

Předseda PSP Milan Uhde: Kdo je pro pozměňovací návrh pana poslance Pěničky, ať zvedne ruku. 78.

Kdo je proti tomuto návrhu? Nikdo.

Tento pozměňovací návrh byl přijat.

Prosím pana společného zpravodaje.

Poslanec Stanislav Pěnička: To jsou všechny pozměňující návrhy, pane předsedo. Můžete dát hlasovat o vládní předloze jako o celku.

Předseda PSP Milan Uhde: Pokud není žádná námitka technické povahy, dám hlasovat o předloženém návrhu najednou.

Kdo souhlasí s vládním návrhem zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních podle sněmovního tisku 403 ve znění společné zprávy výborů podle sněmovního tisku 436 a schválených pozměňovacích návrhů, ať zvedne ruku! 143.

Kdo je proti? 2.

Návrh zákona byl přijat.

Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru financí Ivanu Kočárníkovi i společnému zpravodaji výborů panu poslanci Stanislavu Pěničkovi za práci, kterou ve prospěch tohoto zákona vykonali.

Pan poslanec Jegla žádá o faktickou poznámku. Prosím, aby se ujal slova.

Kromě toho mám ještě dva další náměty, které vám musím sdělit.

Poslanec Jan Jegla: Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych vám jménem poslanců našeho klubu a jménem drobných pěstitelů vinně révy poděkoval, abych poděkoval všem těm, kteří svým hlasem podpořili snížení daní z vína, vyráběného z vlastní produkce hroznů.

Domnívám se, že jste dokázali, že se vám nejedná jen o naplnění státní pokladny za každou cenu, ale že ctíte jiné hodnoty. Vaší zásluhou si uchová svůj ráz jistě okres jižní Moravy a vaší zásluhou stále ještě budou vinohrady na svazích a zůstanou tudíž i vinné sklepy.

Předseda PSP Milan Uhde: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, mám dva návrhy na rozšíření programu.

Především vás chci požádat, abyste souhlasili s návrhem poslance Jiřího Drápely, který chce rozšířit program v tuto chvíli, a to o přednes krátkého tříminutového prohlášení.

Dávám hlasovat.

Kdo je pro návrh pana poslance Drápely, aby mu sněmovna umožnila v tuto chvíli přečíst krátké prohlášení, ať zvedne ruku. 97.

Kdo je proti? 19.

Návrh byl přijat, a proto žádám pana poslance Drápelu, aby přistoupil k řečništi a přednesl prohlášení.

Poslanec Jiří Drápela: Vážená sněmovno, děkuji za souhlas.

Vážený pane předsedo, dámy a pánové, vážená vládo. Premiér české vlády pan Václav Klaus vyjádřil v rozhovoru pro Český deník 8. 7. t. r. mimo jiné, že tradici Velehradu považuje za trochu uměle implantovanou v posledních dvou, třech letech, zatímco tradici Husince, Jana Husa, Betlémské kaple prožívá jako člověk již od svého dětství. Ta je mu opravdu něčím, co si nemusí dodatečně dovysvětlovat nebo interpretovat.

K tomuto jeho prohlášení chci podotknout, že na Moravě nepovažujeme tradici Velehradu a cyrilometodějského dědictví za implantovanou. Tyto tradice jsou součástí moravského národního, historického i kulturního dědictví a jsou slaveny a ctěny nejen na Moravě, ale i v Čechách, ve Slezsku i na Slovensku.

Chtěl bych podotknout, že oslavy svátků moravských věrozvěstů, svatých Cyrila a Metoděje, obnovil v Českém království a v markrabství Moravském již český král a římský císař Karel IV. a slavily se vždy 9. 3., tj. na den výročí úmrtí moravského krále Svatopluka.

Od poloviny 19. století se tento svátek slaví 5. 7. a je součástí křesťanských tradic v celé střední Evropě.

V roce 1985 více jak 100 000 poutníků vypískalo tehdejšího ministra kultury a jasně dalo najevo, co si myslí o totalitním režimu. Je mi upřímně líto, že pan premiér nezná tato základní historická fakta. Omluvou mu snad může být jen to, že vyrostl a byl vychován v komunistické rodině, kde se o tradicích Velehradu, sv. Cyrila a Metoděje a Velké Moravy nemohl moc dozvědět.

Chci podotknout, že bez slovanských věrozvěstů, sv. Cyrila a Metoděje, patronů Moravy a spolupatronů Evropy, by nebylo ani Mistra Jana Husa.

Osobně si stejně vážím tradic a díla Mistra Jana Husa i tradic Velehradu, ale rozhodně považuji za nedůstojné, aby premiér české vlády svým prohlášením zaséval sváry mezi církve a mezi občany Čech a Moravy. Děkuji. (Potlesk na levém a pravém křídle sněmovny.)

Předseda PSP Milan Uhde: Mám další dva návrhy na rozšíření programu dnešní schůze a chci, aby zazněly, protože si myslím, že je rozumné, abychom svým hlasováním o nich rozhodli ještě dříve, než vyhlásím polední přestávku.

Především se s takovým návrhem hlásí pan poslanec Tomáš Sojka a poté pan poslanec Oldřich Kužílek. Slovo má pan poslanec Sojka.

Poslanec Tomáš Sojka: Pane předsedo, kolegyně, kolegové, dovoluji si přednést návrh na rozšíření programu o bod "Usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR k podání informace ministra vnitra o opatřeních, která hodlá jeho resort podniknout k řešení bezpečnostní situace v ČR".

Mohu tento návrh odůvodnit?

Předseda PSP Milan Uhde: Myslím, že by bylo na místě, abyste stručně odůvodnil, proč toto rozšíření navrhujete.

Poslanec Tomáš Sojka: Pane předsedo, vážená sněmovno, dnešní tisk přinesl informaci o zastřelení podnikatelky, ke kterému došlo včera za bílého dne v Praze. V poslední době jsme svědky mnoha takovýchto útoků, jsou zaznamenávány na denním pořádku.

Domnívám se, že je skutečně nejvyšší čas, abychom udělali jiná opatření, než že každý z nás bude nosit tady vzadu patřičně vyboulené sako.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Sojkovi. O jeho návrhu dám hlasovat.

Kdo je pro, abychom náš program rozšířili o uvedený bod? Pane poslanče, navrhujete současně, kam bychom projednávání tohoto bodu měli zařadit?

Poslanec Tomáš Sojka: Vzhledem k tomu, že se jedná o velice krátké usnesení, doporučuji, abychom o něm jednali okamžitě.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme proto hlasovat o tomto návrhu pana poslance Sojky.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku! 62.

Kdo je proti? 36.

Kdo se zdržel hlasování? 55.

Návrh nebyl přijat.

Dále má slovo pan poslanec Oldřich Kužílek, připraví se pan poslanec Marek Benda rovněž s návrhem na rozšíření programu.

Poslanec Oldřich Kužílek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych navrhl na základě usnesení klubu ODA věc více méně formální, která ale má přispět ke zvýšení kultury jednání Parlamentu, a sice návrh na přerušení zasedání podle čl. 34 odst. 2 Ústavy České republiky na období, kdy stejně, jak vyplývá z organizačních opatření, nechceme zasedat. To znamená, jde o to tu věc přesně pojmenovat. Pokud je třeba, podám krátké vysvětlení a zdůvodnění.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP