Sobota 10. července 1993

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu místopředsedovi Ledvinkovi. Slovo má pan poslanec Kozák. Nevymáhám další příspěvky do rozpravy, spíše naopak, upozorňuji, že pan poslanec Kozák je posledním přihlášeným.

Poslanec Stanislav Kozák: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, páni místopředsedové, jsem si plně vědom, že státní rozpočet je nějakým způsobem potřeba naplnit. Z tohoto důvodu bych tuto novelu jednoznačně podporoval. Nelíbí se mi však, že se pokoušíme na úkor kuřáků naplnit díru, která nám tam nějakým způsobem vzniká. Vznik je možný. Domnívám se, že daleko příjemnější a přijatelnější cestou by bylo, kdybychom postihli všechny pašeráky, které máme. Jestliže zvýšíme spotřební daň na tabákové výrobky, přihrajeme pouze další trumf pašerákům, kteří nám zvýší dovoz pašovaných výrobků a okradou tak státní rozpočet o daleko větší částku, než na spotřební dani pravděpodobně vybereme.

Jestliže jsem dnes schopen u určitých šikmookých obchodníků koupit si "dunhilky" za 25 Kč, vážené kolegyně a kolegové, toto přece není oficiálně dovezené zboží. Zde si myslím, pane místopředsedo, že nám utíkají daleko větší prostředky, které touto zvýšenou sazbou spotřební daně získáme. Děkuji vám. (Potlesk.)

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Stanislav Kozák ukončil svůj příspěvek. Do rozpravy se hlásí pan poslanec Emil Jaroš.

Poslanec Emil Jaroš: Vážený pane předsedo, dovolte mi přece jen krátce reagovat na vystoupení mého stranického kolegy pana poslance Ullmanna. On trochu spletl hrušky a jablka dohromady. Kouření cigaret není narkománie, ale toxikománie. To by zde sedělo asi 50% narkomanů, což bychom si jistě nepřáli.

Toxikománie je opravdu svým způsobem jev velice společensky nebezpečný. Uvědomme si jednu věc - kouří nám 48% mladých lidí do 25 let. Je to obrovský nárůst.

Plně ctím vládní návrh, který ovšem vede pouze k tomu, že dojde k určitému naplnění státní kasy, ale určitě nepovede k tomu, aby někdo se ekonomicky přesvědčil o tom, že by měl omezit kouření, nebo dokonce přestat kouřit. Částka 2,20 Kč ho o tom nepřesvědčí. Pětikoruna už spíše.

Myslím, že můj návrh není nějakým velkým řezem a velkou změnou, která by měnila charakter novely spotřební daně, ale pomůže i druhé stránce, a to je ozdravit naši populaci. Náklady na škody z kouření jsou ve zdravotní sféře obrovské. Musím podotknout, že u nás umírá ročně 2800 lidí na přímé následky z kouření. To je obrovské číslo, které má de facto výrazný podíl v sociální oblasti. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Jarošovi. Nevidím žádnou přihlášku do rozpravy. Uzavírám rozpravu a táži se pana ministra financí, místopředsedy vlády Ivana Kočárníka, zda si přeje využít svého práva a pronést závěrečné slovo. Je tomu tak. Prosím, pane místopředsedo vlády.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci. Chtěl bych reagovat na diskusi, připomínky, pozměňovací návrhy. Předem bych chtěl poděkovat za pozornost, kterou jste věnovali novele tohoto zákona.

Myslím, že připomínky a pozměňovací návrhy je možno rozdělit asi do tří oblastí:

- první oblast se týká vína, k čemuž bych podal určité vysvětlení,

- druhá oblast se týká různých návrhů na změny sazeb u cigaret,

- třetí, kde patrně jde o nedorozumění, se týká pozměňovacího návrhu pana poslance Macha.

Nejdříve k problematice vína.

Byly zde předkládány nejrůznější pozměňovací návrhy, jejichž základním cílem je snížení spotřební daně s vírou a očekáváním, že snížení této spotřební daně se promítne do ceny a že v důsledku toho se tato cena stane u pěstitelů domácích kvalitních vín cenou, která bude konkurenceschopná.

Prohlašuji, že toto není řešení problému, který chceme řešit. Doby, kdy se bezprostředně snížení daně z obratu nebo spotřební daně promítlo do ceny, jsou pryč. To byly doby, kdy jsme měli jednotné ceny a kdy každé snížení daně automaticky, poněvadž ceny byly jednotné a státem v minulosti vyhlašované a regulované, znamenalo snížení ceny.

Dnes se tato cena samozřejmě řídí situací na trhu, komparací s výrobky ostatními, podobnými, a každý prodejce má možnost tuto cenu svým způsobem volně stanovit.

Tvrdím proto, že toto by se v žádném případě nepromítlo do očekávání, které ve snížení spotřební daně vkládáte.

Jediná cesta, kterou je možné problém, který tady byl popsán, a chci ujistit všechny pěstitele vína, že víno mám velice rád, na rozdíl od pana poslance Jegly jsem letos na své minizahrádce zasadil šest hlav, s tímto problémem jsem velmi dobře seznámen, vede jinudy, a to prostřednictvím vztyčení našich safety cards (?) proti dovozu dumpingových vín, v nastavení vyrovnávacích dávek při dovozu, které samozřejmě zvýší cenu oněch, jak tady bylo řečeno, nekvalitních vín, dumpingových vín z dovozu, a tím vlastně dojde k narovnání relace mezi našimi víny pěstěnými a mixovanými víny ze zahraničí.

Současně, a to jsem už tady také pánům vinařům doporučoval, jestliže platí to, že cena vína včetně daně z přidané hodnoty a spotřební daně v současnosti se pohybuje u kvalitních moravských vín kolem 20 - 25 korun, cesta vede i ve vytvoření si jisté své prodejní sítě a proniknutí do prodejních sítí obecných. Takto levná a kvalitní vína samozřejmě cenově porazí vína drahá. To je jediná forma řešení, která vede k odstranění tohoto problému, který chápu a který též velmi pociťuji z četných rozhovorů, které jsem vedl s vinaři.

V tomto směru je vláda ochotna spolupracovat, ale bylo by potřeba, aby pánové, kteří zde předkládali pozměňovací návrhy, poskytli společně se svazy podklady o tom, za kolik skutečně se víno v cisternách dováží tak, aby se mohlo urychleně zahájit jednání o dumpingu do České republiky a aby se mohly nastavit vyrovnávací dávky.

Daňové řešení ve spotřební dani, prohlašuji naprosto odpovědně, nám tento problém dopadu do českého vinařství nevyřeší.

Druhý okruh problémů se týkal cigaret, daně z cigaret apod.

Chci zde ujistit všechny, včetně pana poslance Kozáka, že nezalepujeme žádnou díru. Výnos 300 mil. korun pro rozpočet nehraje dominantní úlohu z hlediska zalepování nějaké díry. My žádnou díru v rozpočtu nemáme a nepotřebujeme ji zalepovat. Jdeme pouze cestou jistého postupného sjednocení daní a vláda nemá v tuto chvíli ani ambici zdravotní.

Nerad bych se pouštěl do polemiky mezi pány poslanci Jarošem a Ullmannem na téma toxikománie a narkománie u cigaret, kde si myslím, že jakékoliv zvyšování sazeb spotřební daně u cigaret zdravotní problém samozřejmě nevyřeší.

Jdeme proto cestou jistého sjednocování těchto daní a tady nemůže vláda nebrat ohled na dopady do situace v domácnostech. Nakrásně můžeme říkat, že když si někdo chce kouřit, ať si to zaplatí atd., nicméně platí stejně jako u daně z přidané hodnoty, že pokud chceme tyto sjednocovací hry a prvky v oblasti daňové uskutečňovat, řešení je cestou postupného uskutečňování, nikoliv skoky, protože takovéto skoky nejenže rozvlní cenovou hladinu, ale budou mít i skokový dopad do úrovně životních nákladů jednotlivých domácností.

Nesouhlasím s tím, co navrhoval pan poslanec Mach, tzn. vypustit § 18 odst. 2 a z § 20 písm. b), a to z jednoho důvodu. Snažíme se velmi poctivě ucpávat veškeré díry daňových úniků. Z tohoto důvodu rozšiřujeme i záběry spotřebních daní na různé mixy, které se dělají, a rozšiřujeme i okruh plátců tak, aby nebylo možno v těchto oblastech švindlovat.

Možná, že jsem ještě panu Kozákovi zapomněl říci, že vláda předloží návrh zákona o tabáku, v rámci něhož chceme, a byl bych velmi rád, aby to bylo nejpozději od 1. 1., aby veškeré cigarety, které budou prodávány na českém trhu, byly označeny kolkem, čímž zmizí ze scény pašované cigarety.

Čili zabýváme se tím, vyžaduje to jistě zákonné předpoklady a zvládnutí, resp. přijetí jisté technologie. To je všechno, děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru financí panu Kočárníkovi, slovo má pan společný zpravodaj výborů poslanec Pěnička.

Poslanec Stanislav Pěnička: Dámy a pánové, jen stručně. Podporujme vládní návrh, protože je to návrh korektní a ve své podobě přijatelný. Myslím, že v oblasti daňových zákonů hlasujme spíš pro vývoj evoluční než revoluční, a tudíž příliš ukvapený.

Pane předsedo, já jsem připraven přednášet jednotlivé pozměňovací návrhy a můžete dát o nich hlasovat.

Předseda PSP Milan Uhde: Chtěl jsem vás o to požádat, předběhl jste mne, je to velmi dobře. Prosím nyní, abyste skutečně přistoupil k jednotlivým pozměňovacím návrhům a sněmovna prověří jejich přijatelnost hlasováním.

Poslanec Stanislav Pěnička: První návrh přednesl kolega Jaroš, a to v odstavci 61§ 40 vypustit "do 70 mm" a číslovku 0,36 nahradit číslovkou 0,46 haléřů. Jedná se o cigarety. Jak předkladatel, tak zpravodaj nedoporučují tento návrh přijmout.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Jaroše.

Kdo je pro přijetí tohoto pozměňujícího návrhu, ať zvedne ruku. 20 hlasů pro tento návrh.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. 46 hlasů proti.

Tento pozměňovací návrh nebyl přijat.

Poslanec Stanislav Pěnička: Další pozměňovací návrh přednesl pan poslanec Štrait, který navrhl stávající znění § 40 označit jako odst. 1a doplnit odst. 2 v tomto znění: "Uvedená sazba daně se snižuje u cigaret provazcových a u cigaret s filtrem do 70 mm i nad 70 mm délky s obsahem do 12 ml dehtových zplodin v cigaretě o 50% základní sazby a pokud obsah dehtových zplodin přesáhne v cigaretě 25 mg, zvyšuje se základní sazba o 50%."

Místopředseda vlády a ministr financí Ivan Kočárník: Já jsem se bezprostředně k tomuto návrhu nevyjádřil, stejně jako k návrhu na tu směs, se kterým také nesouhlasím. Chtěl bych říci u těchto cigaret: Já jistě chápu ušlechtilost tohoto návrhu z hlediska obsahu škodlivých zplodin. Má to nyní v této etapě minimálně dva problémy, jeden je spolehlivá autorizace jednotlivých druhů cigaret. Musela by se uložit povinnost výrobcům uvádět přesně tyto hodnoty na cigaretách. Druhý problém je, že tady není udělána žádná kalkulace, jaké by to mělo finanční dopady.

Čili já bych doporučoval v rámci úvah do konce roku, které se budou nepochybně provádět nad dalšími daňovými zákony, toto dále promýšlet jako jednu z možných alternativ řešících zdravotní problémy a současně balancujících nad těmi daňovými. Ale aby se to mohlo přijmout zodpovědně, bylo by třeba, aby tyto dva předpoklady, o kterých jsem mluvil, byly vytvořeny.

Jestli ještě mohu k návrhu, ke kterému jsem se nevyjádřil, to je ta směs. Tady platí obdobný argument, který jsem říkal. Je obrovský problém daňových úniků na bázi různých mixů pohonných hmot. Z tohoto hlediska jedině, když budou veškeré tyto mixy spotřební daní postiženy, je možné daňovým únikům zabránit. Čili s tím nesouhlasím.

Poslanec Stanislav Pěnička: Já myslím, že začátek příštího roku je vhodná doba, kdy bychom tento návrh mohli přijmout, teď ne.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Štraita.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku. 49 hlasů pro tento návrh.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku 29.

Tento pozměňovací návrh nebyl přijat.

Poslanec Stanislav Pěnička: Je tady návrh pana poslance Hurty v § 22 číselný kód nomenklatury celního sazebníku 2710 zařadit novou položku: Směs maximálně 70% motorové nafty a minimálně 30% řepkového oleje esterifikovaného (?) a k ní přiřadit sazbu daně nula korun za tunu.

Předkladatel i společný zpravodaj nedoporučují přijetí.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Hurty.

Kdo je pro tento pozměňovací návrh, ať zvedne ruku. 56 hlasů pro tento návrh.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. 12.

Poněvadž nemám přesný přehled, ptám se, kdo se zdržel hlasování, aby bylo jasné, jaký je výsledek. 71 se zdrželo.

Tento pozměňovací návrh nebyl přijat.

Poslanec Stanislav Pěnička: Pak to byl můj pozměňovací návrh, aby se do návrhu zemědělského výboru, který se dostal do společné zprávy k bodu 48 v § 37 u číselného kódu nomenklatury celního sazebníku 2204, vložila tato slova: "Révová vína podle § 35 odst. 1a) a

odst. 2 vyrobená plátcem daně z vlastní produkce hroznů, sazba 4,62 korun za litr."

Předkladatel i společný zpravodaj výrazně nedoporučují přijetí tohoto návrhu.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu.

Kdo je pro jeho podporu, ať zvedne ruku. 58 hlasů je pro tento návrh.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. 40 hlasů proti tomuto návrhu.

Návrh nezískal potřebnou nadpoloviční podporu a nebyl přijat.

Prosím, pane společný zpravodaji.

Poslanec Stanislav Pěnička: Je tu návrh pana poslance Jegly, který v případě, že nebyl přijat tento pozměňovací návrh u položky 2204 révová vína podle § 35, odst. 1, písm. a), odst. 2 - 7,80 Kč za litr,- navrhuje přidat písmeno b). "Révová vína podle § 35, odst. 1, písm. a) odst. 2 vyrobená plátcem daně z vlastní produkce hroznů, Kč 4,62."

Je to ve smyslu znění společné zprávy, o kterém jsme teď hlasovali, ale přesto je to poněkud jiný návrh, který rozčleňuje. My opět společně s předkladatelem nedoporučujeme tento návrh pana poslance Jegly.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Jegly.

Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku. 70 hlasů pro tento návrh.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. 24 hlasy proti tomuto návrhu.

Kdo se zdržel hlasování? 46.

Tento pozměňovací návrh nejtěsnější možnou většinou nebyl přijat. 70 hlasů bylo pro, 24 proti a 46 se zdrželo hlasování. Nezískal nadpoloviční podporu.

Poslanec Stanislav Pěnička: Další pozměňovací návrh podal ještě pan poslanec Jegla.

Předseda PSP Milan Uhde: Omlouvám se panu společnému zpravodajovi. Vidím zdviženou ruku pana poslance Matulky. Pravděpodobně bude namítat proti způsobu nebo výsledku hlasování.

Poslanec Dalibor Matulka: Budu namítat proti způsobu hlasování. Mám pochybnosti, že to bylo špatně spočítáno.

Předseda PSP Milan Uhde: Zpochybňujete výsledek hlasování? Budeme tedy hlasování opakovat? Vyzývám ověřovatele, aby nastoupili a ujali se své funkce. Budeme opakovat hlasování pod dozorem ověřovatelů.

Pan poslanec Ullmann.

Poslanec Josef Ullmann: Vážení přítomní, skutečně mám technickou připomínku, nechci vůbec zdržovat. Už to probíhá, jak to probíhá. Pro příště ale, jestliže někdo zpochybní hlasování, měl by sdělit důvod, proč zpochybňuje, nejenom proto, že mu to nevyšlo. Teď to ale nechme proběhnout, jak to probíhá.

Předseda PSP Milan Uhde: Domnívám se, že bude skutečně lepši, když ověřovatelé zaujmou svá místa.

Vyzývám ještě jednou Poslaneckou sněmovnu: Kdo je pro přijetí pozměňovacího návrhu pana poslance Jana Jegly, ať zvedne ruku. 73 hlasy pro tento návrh.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku, 27.

Kdo se zdržel hlasování, ať zvedne ruku. 42 hlasy se zdržely.

Pozměňovací návrh pana poslance Jegly byl přijat.

Hlásí se pan místopředseda Vlach s faktickou poznámkou. Klid, vážení přátelé.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Vážený pane předsedo, vážená sněmovno, velice se omlouvám, ale zdá se mi, že jsem se dopustil chyby. Hlasoval jsem dvakrát, zpochybňuji výsledek tohoto hlasování a zcela otevřeně říkám, že považuji postup pana kolegy Matulky za nekorektní. Jeho vystoupení v okamžiku spojené s gesty, která přivolávají další kolegy tak, aby výsledek odpovídal jeho představám, je nekorektní. Já vám tady mohu hodiny a hodiny demonstrovat, jak můžeme podobně zablokovat další postup při hlasování a vlastně dosáhnout toho, že tato schůze vůbec neskončí. Nicméně to, co jsem říkal, platí. Opravdu se domnívám, že jsem hlasoval dvakrát, a to jak proti, tak i že jsem se zdržel, poté co jsem změnil místo. Navrhuji tedy, aby hlasování bylo opakováno, protože si nejsem jist, zda jsem byl jediný, kdo se té chyby dopustil.

Předseda PSP Milan Uhde: Je tu několik faktických poznámek - pan poslanec Kavan, pan poslanec Kozák, pan poslanec Matulka. Jen houšť.

Poslanec Petr Kavan: Pane předsedo, páni kolegové, budu stručný. Vzhledem k nejasnostem, které zde nastaly, navrhuji, abychom o tomto pozměňovacím návrhu hlasovali formou tajného hlasování.

Předseda PSP Milan Uhde: Prosím o klid. Doporučuji, aby hlasování každopádně mělo důstojný průběh.

Pan poslanec Kavan navrhl, aby se hlasovalo tajně. Je to procedurální návrh, žádám sněmovnu, aby se k tomu vyjádřila.

Kdo podporuje tento návrh, ať zvedne ruku. 23.

Kdo je proti tomuto návrhu? 79.

Návrh nebyl přijat.

Další poznámku má pan poslanec Kozák.

Poslanec Stanislav Kozák: Vážený pane předsedo, pouze faktickou poznámku.

Domnívám se, že pan místopředseda Vlach je natolik inteligentní, že si mohl vymyslet něco jiného a neopakovat to, co nám tady předvedl pan Ježek. Děkuji vám.

Předseda PSP Milan Uhde: Dále pan poslanec Matulka.

Poslanec Dalibor Matulka: Byl jsem, jistě v přátelském duchu, obviněn z nekorektnosti. Mě se to dotklo, a proto pociťuji potřebu vysvětlit svůj tzv. nekorektní postup.

Já jsem vznesl námitku ohledně správnosti sčítání v souvislosti s tím, že bylo nerozhodné hlasování. Já totiž mívám dost často pochybnost o správnosti sečtení hlasů, ale tu námitku nevznáším. Nevznáším ji proto, že jestliže jde o výrazný rozdíl, tak i když nějaké dva, tři hlasy kloužou, tak na to neupozorňuji. Ale jsem přesvědčen, že se tak často děje. Tu námitku tedy nevznáším, proč také?

Tentokrát jsem ale tu námitku vznesl, protože jsem přesvědčen, že nebyly správně sečteny hlasy. Já jsem si kontrolně počítal hlasy proti a zdržení se hlasování a měl jsem jiný výsledek. Proto jsem tu námitku vznesl, protože tady to ovlivnilo výsledek hlasování.

A pokud jde o tu gestikulaci, pane místopředsedo, mohlo to být tak vyloženo, ale já jsem měl pocit, že jeden poslanec odcházel ze sněmovny, a proto jsem udělal gesto na pana poslance Bílého, abych ho zarazil. Je to možné vyložit jako nekorektní, jestliže to tak chápeme, pak se omlouvám, ale tímto to vysvětluji.

Předseda PSP Milan Uhde: Vážené paní poslankyně, páni poslanci, ještě se hlásí pan poslanec Uřičář, pan poslanec Grulich.

Poslanec Jiří Uřičář: Vážený pane předsedo, nevím, o čem se tady dohadujeme, pan společný zpravodaj navrhl ke společné zprávě jako svůj pozměňovací návrh vypustit v § 37 číselný kód nomenklatury sazebníku atd., a to mu neprošlo, takže platí společná zpráva. Nevím, proč bychom se měli dále dohadovat o sazbách.

Předseda PSP Milan Uhde: Ano, stojíme teď před otázkou námitky pana místopředsedy Vlacha.

Prosím pana společného zpravodaje, aby zvážil poznámku pana poslance Uřičáře.

Poslanec Stanislav Pěnička: Měl jsem za to, že můj pozměňovací návrh prošel. Jsem přesvědčen, že tento návrh prošel.

Předseda PSP Milan Uhde: Já tady mám také takovou poznámku.

Poslanec Stanislav Pěnička: A protože můj návrh prošel, nechal jsem hlasovat o návrhu pana poslance Jegly. To bylo řečeno jasně. Jinak další hlasování o návrhu pana poslance Jegly nemělo význam. Tak to bylo řečeno a tak bylo hlasováno.

Předseda PSP Milan Uhde: Také jsem tomu tak rozuměl. Prosím, pan poslanec Uřičář chce pokračovat.

Poslanec Jiří Uřičář: Pane předsedo, myslím, že bychom mohli pokračovat v dalším programu a ověřit si ze stenozáznamu, jak to hlasování vlastně dopadlo.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Omlouvám se, nechci už se vracet k hlasování, k opakovanému hlasování a znovu zpochybněnému hlasování o tomto pozměňovacím návrhu pana poslance Jegly. Ale v tomto okamžiku nám zřejmě nezbývá nic jiného, než přerušit projednávání tohoto bodu a ze stenozáznamu si ověřit, jaký je výsledek hlasování o pozměňovacím návrhu pana společného zpravodaje.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP