Pátek 9. července 1993

Poslankyně Anna Röschová: Poslední pozměňovací návrh pana poslance Kavana k § 1 písm. b) a to nové znění konce věty za slovem utlačoval "některé politické a sociální skupiny, i náboženská a národní společenství".

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť zvedne ruku. 34.

Kdo je proti? 5.

Ani tento návrh nebyl přijat. Prosím.

Poslankyně Anna Röschová: Pan poslanec Grulich přednesl dva pozměňovací návrhy, první zněl vypustit § 5. Přijetí tohoto pozměňovacího návrhu by vyloučilo hlasování o pozměňovacím návrhu pana poslance Špačka, nebo paní poslankyně Marvanové.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo souhlasí s tímto pozměňovacím návrhem, ať zvedne ruku. 26.

Kdo je proti? 58.

Tento návrh nebyl přijat. Prosím.

Poslankyně Anna Röschová: Druhým pozměňovacím návrhem pana poslance Grulicha bylo vypustit § 9 společné zprávy. Upozorňuji, že přijetí tohoto pozměňovacího návrhu by vyloučilo hlasování o pozměňovacím návrhu pana poslance Kozáka.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť zvedne ruku. 15.

Kdo je proti? 52.

Tento návrh nebyl přijat.

Poslankyně Anna Röschová: O prvém pozměňovacím návrhu pana poslance Jiřího Vyvadila není třeba hlasovat, protože nebyl přijat pozměňovací návrh pana poslance Vika, takže v tom případě pan poslanec Vyvadil přednesl pouze jediný pozměňovací návrh - pardon, já se domnívám, že pan poslanec přednesl 2 pozměňovací návrhy, o kterých bychom měli hlasovat odděleně. (Poslanec Vyvadil: je to konzistentní.) Ano, takže za slovo "řízení" vložit "a následného odškodnění" a slova "až 22" zaměnit slovy "a následující".

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku. 103.

Kdo je proti? Nikdo.

Tento návrh byl přijat. Prosím.

Poslankyně Anna Röschová: První pozměňovací návrh pana poslance Libora Nováka ml. směřuje k § 2 odst. 2 a to za slovem "organizace", text, který tam je, nahradit textem "založené na jejich ideologii, které ve své činnosti směřovaly k potlačování lidských práv a demokratického systému".

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku. 112.

Kdo je proti? Nikdo.

Tento návrh byl přijat.

Poslankyně Anna Röschová: Druhým pozměňovacím návrhem pana poslance Libora Nováka je návrh, týkající se § 4. Pan poslanec Novák navrhuje nové znění, myslím že je nemusím číst.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku. 130.

Kdo je proti? 1.

Tento návrh byl přijat.

Poslankyně Anna Röschová: Poslední návrh pana poslance Libora Nováka ml. směřuje k § 8, a to slova "do pěti let od jejich vydání" nahradit slovy "do konce roku 1995". Upozorňuji, že přijetí tohoto návrhu vylučuje hlasování o návrhu pana poslance Kozáka, neboť ten navrhuje § 8 vypustit.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku. 126.

Kdo je proti? 1.

Tento návrh byl přijat. Prosím.

Poslankyně Anna Röschová: Pan poslanec Kozák předložil 5 pozměňovacích návrhů, první se týká preambule, slova "KSČ, její vedení" nahradit slovy "KSČ a její přisluhovači, jejich vedeni..." a dále se pokračuje textem.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku. 27.

Kdo je proti? 4.

Tento návrh nebyl přijat.

Poslankyně Anna Röschová: Druhý pozměňovací návrh pana poslance Kozáka směřoval k § 1, písm. a) vypustit slovo "jakoukoliv".

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. 31.

Kdo je proti? 3.

Tento návrh nebyl přijat.

Poslankyně Anna Röschová: O třetím návrhu pana poslance Kozáka, podle mého názoru, nelze hlasovat, neboť jsme přijali návrh pana poslance Libora Nováka na nové znění § 4. Zrovna tak tomu je u čtvrtého pozměňovacího návrhu pana poslance Kozáka, který vedl k tomu, aby se vypustil § 8. Zbývá tedy poslední návrh pana poslance Kozáka, který směřuje k § 9 - za slovo "sociální" doplnit písmeno "a" a za slovem "zdravotní" udělat tečku a zbývající část textu vypustit.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku. 12.

Kdo je proti? 5.

Tento návrh nebyl přijat.

Poslankyně Anna Röschová: Pan poslanec Čestmír Hofhanzl přednesl pozměňovací návrh, a to za § 4 zařadit nový § 4 a) ve znění, které máte před sebou. Posléze upřesnil "Komunistická strana Čech a Moravy". Podle mého názoru by toto byl nový, jiný pozměňovací návrh, který byl vznesen po uzavření rozpravy. Znamená to, že já doporučuji hlasovat o tom, co pan poslanec Hofhanzl přednesl v rozpravě.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku. 57.

Kdo je proti? 17.

Tento návrh nebyl přijat.

Poslankyně Anna Röschová: Pan poslanec Marek Benda nechť mě bedlivě sleduje. Domnívám se, že přednesl dva pozměňovací návrhy. Ukazuje na mě, že se mnou souhlasí. První pozměňovací návrh je tedy doplnit za slovo "který" slova "ať již jednotlivě či ve skupině".

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku. 107.

Kdo je proti? 1.

Tento návrh byl přijat.

Poslankyně Anna Röschová: Posledním návrhem pana poslance Bendy je návrh za slovo "spravedlivý" udělat čárku a doplnit "morálně oprávněný".

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. 100.

Kdo je proti? Nikdo.

S technickou poznámkou pan kolega.

Poslanec Pavel Hirš: Kolegyně a kolegové, dodatečně děkuji za schválení pozměňovacích návrhů.

Poslankyně Anna Röschová: Já se domnívám, že se smyslově samozřejmě jednalo o stejné návrhy, ale bylo to legislativně jinak uzpůsobeno, takže jsem návrhy nemohla považovat za totožné.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Neudělali jsme žádnou procedurální chybu, takže kolegyně pokračujte.

Poslankyně Anna Röschová: Pan poslanec Gjurič přednesl svůj první pozměňovací návrh - doplnit odst. 2 o znění, které máte před sebou. Myslím, že jej nemusím číst.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku. 89.

Kdo je proti? 3.

Kdo se zdržel hlasování? 68.

Tento návrh byl přijat.

Poslankyně Anna Röschová: Dalším pozměňovacím návrhem pana poslance Gjuriče byl návrh za slovo "popravoval" doplnit slova "vraždil je". Pane poslanče, souhlasíte se mnou, že to další je dalším pozměňovacím návrhem? (Ano.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo souhlasí s tímto pozměňovacím návrhem, ať zvedne ruku. 104.

Kdo je proti? Nikdo.

Tento návrh byl přijat.

Poslankyně Anna Röschová: Posledním pozměňovacím návrhem je návrh za slova "vycestovat do zahraničí" doplnit "či vrátit se svobodně zpět".

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku. 112.

Kdo je proti? Nikdo.

Tento návrh byl přijat.

Prosím, paní kolegyně.

Poslankyně Anna Röschová: Pan poslanec Radim Špaček přednesl pozměňovací návrh, směřující k § 5 vypustit slova "v souladu s výslovnou nebo domnělou vůlí státních nebo stranických orgánů a funkcionářů komunistického režimu v Československu nedošlo" a slovo "nedošlo" vložit za slova "demokratického státu". Upozorňuji, že přijetí tohoto pozměňovacího návrhu vylučuje hlasování o pozměňovacím návrhu paní poslankyně Marvanové.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku! 104.

Kdo je proti? Nikdo.

Tento návrh byl přijat.

Poslankyně Anna Röschová. Druhý pozměňovací návrh pan poslanec Radim Špaček stáhl po skončení rozpravy, takže bych doporučovala hlasovat o tomto stažení.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo souhlasí se stažením návrhu kolegy Špačka, ať zvedne ruku! Je to drtivá většina.

Poslankyně Anna Röschová: Paní poslankyně Kolářová přednesla tři pozměňovací návrhy. První § 2 odst. 1, před slovo "zavrženíhodný" doplnit slovo "je".

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku! 107

Kdo je proti? Nikdo.

Návrh byl přijat.

Poslankyně Anna Röschová: Další pozměňovací návrh v § 3 před slova "hodný úcty" rovněž doplnit slovo "je".

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo souhlasí, ať zvedne ruku! 121.

Kdo je proti? Nikdo.

Návrh byl přijat.

Poslankyně Anna Röschová: Poslední pozměňovací návrh přednesla paní poslankyně Kolářová, v případě přijetí návrhu pana poslance Gjuriče všude v textu nahradit označení § 1 označením "§ 1 odst. 1". Myslím, že je zapotřebí o tom hlasovat, že to není jen legislativní úprava.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku! 119.

Kdo je proti? Nikdo.

Návrh byl přijat.

Poslankyně Anna Röschová: Pan poslanec Zbyšek Stodůlka přednesl pozměňovací návrh, který se týká preambule a to za slova "lidských práv" doplnit "a občanských svobod".

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: S faktickou poznámkou kolega Stodůlka.

Poslanec Zbyšek Stodůlka: Vzhledem k přijetí návrhu poslance Kavana beru zpět.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo souhlasí se zpětvzetím tohoto návrhu, ať zvedne ruku! Je to jasná většina, děkuji.

Poslankyně Anna Röschová: Posledním pozměňovacím návrhem pana poslance Stodůlky byl pozměňovací návrh týkající se § 6, který za slova základních, lidských a občanských práv navrhuje doplnit "a svobod".

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku! 122.

Kdo je proti? Nikdo.

Návrh byl přijat.

Poslankyně Anna Röschová: O návrhu paní poslankyně Marvanové nelze již hlasovat a nepožádám pana poslance Frommera o upřesnění jeho návrhu, protože jej vznesl k pozměňovacímu návrhu pana poslance Vika, ten nebyl přijat, takže je to zbytečné.

Pane místopředsedo, hlasovali jsme o všech pozměňovacích návrzích, já bych jen na závěr upozornila na jednu chybu, která se stala ve společné zprávě. Ráda bych, aby to bylo ve stenozáznamu. V předposledním § 9 vypadla z textu za slovem "perzekucemi" čárka. Já se domnívám, že jednak to nebylo jako pozměňovací návrh, není zapotřebí o tom hlasovat, ale je zapotřebí, aby to bylo ve stenozáznamu.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji paní společné zpravodajce. S faktickou poznámkou pan kolega Kozák.

Poslanec Stanislav Kozák: Pane předsedající, dříve než začneme hlasovat o konečném návrhu znění zákona, žádám o tříminutovou přestávku na poradu klubu na místě. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Vážení kolegové, myslím, že bychom bez hlasování měli vyhovět. Tříminutová pauza před hlasováním po jménech. Prosím ale o dochvilnost.

(Jednání bylo na 3 minuty přerušeno.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Paní poslankyně, páni poslanci, schválili jsme procedurální návrh o hlasování podle jmen. Doporučuji postupovat podle zavedeného systému kontroly výsledků hlasování, tzn. že spolu se mnou kontrolují výsledky hlasování dva ověřovatelé Poslanecké sněmovny u stolků zpravodajů. Zůstali bychom u osvědčené skutečnosti, že jeden ověřovatel je z koaličních klubů a jeden z klubů opozičních. Prosím ověřovatele, aby jmenovali své dva zástupce a ti aby se posadili ke stolku zpravodajů. Paní kolegyně Matoušková bude tak laskava a za koalici pan kolega Effenberger. Prosím Kancelář o předání podkladů pro ověřovatele. Ostatní přítomní ověřovatelé si mohou na svých místech poznamenávat výsledky hlasování pro případnou další kontrolu.

Nyní budu číst poslance podle jmen a klubů, přičemž každý poslanec oznámí, zda hlasuje pro nebo proti nebo se zdržuje hlasování.

Poslanci ČSSD:

Bláha Jan - nepřítomen,

Brožík František - pro,

Buzková Petra - nepřítomna,

Dostál Robert - nepřítomen,

Doubrava Vlastimil - pro,

Faifr Jiří - pro,

Fischerová Eva - pro,

Gross Stanislav - pro,

Grulich Václav - nepřítomen,

Hrdý Karel - pro,

Petržílek Pavel - nepřítomen,

Řezníček Miroslav - pro,

Sochor Vítězslav - pro,

Trojan Zdeněk - nepřítomen,

Wagner Jozef - nepřítomen,

Zeman Eduard - nepřítomen.

Poslanci HSDMS:

Broulík Jaroslav - pro,

Hubová Marta - nepřítomna,

Jegla Jan - pro,

Kačenka František - nepřítomen,

Kryčer Jan - nepřítomen,

Macháček Jiří - pro,

Opatřil Rudolf - nepřítomen,

Skočovský Miloš - pro,

Štambera Dalibor - nepřítomen.

Poslanci HSD - SMS:

Bílý Jiří - nehlasuje,

Kavan Petr - nehlasuje,

Mazalová Gerta - nehlasuje,

Nedorost Ladislav - pro,

Stodůlka Zbyšek - pro,

Unger Jaroslav - nehlasuje,

Vlček Zdeněk - nepřítomen.

Poslanci KDS:

Benda Marek - pro,

Haringer Jiří - pro,

Kolář Pavel - nepřítomen,

Koronthály Vladimír - pro,

Litomiský Jan - pro,

Lobkowicz Michal - pro,

Lukáš Věnceslav - pro,

Svoboda Tomáš - pro,

Tollner Pavel - pro,

Zahradníček Jan - pro.

Poslanci KDU - ČSL:

Bělehrádek Stanislav - pro,

Janeček Josef - pro,

Janů Ivana - pro,

Karas Jiří - pro,

Kasal Jan - pro,

Krupík Josef - pro,

Kubiš Josef - pro,

Mach Karel - pro,

Motyčka Ludvík - pro,

Nováková Eva - pro,

Pavela Josef - pro,

Severa Pavel - pro,

Šafařík Pavel - nepřítomen,

Uřičář Jiří - pro,

Výborný Miloslav - pro.

Poslanci Levého bloku:

Body Ladislav - proti,

Bumbová Stanislava - proti,

Čapek Miroslav - proti,

Čechák Vojtěch - proti,

Čelišová Květoslava - proti,

Čundrle Václav - proti,

Exner Václav - proti,

Frank Václav - proti,

Hrazdíra Antonín - proti,

Hurta Josef - proti,

Hájek Jiří - proti,

Hájek Josef - proti,

Chudoba Martin - proti,

Klučka Václav - proti,

Kuchař Vlastislav - proti,

Lagová Hana - proti,

Machalík Jiří - proti,

Mandík Josef - proti,

Maryt Jiří - proti,

Matulka Dalibor - proti,

Matějka Jaroslav - proti,

Navrátil Jan - nepřítomen,

Ortman Jaroslav - proti,

Palas Jaroslav - proti,

Recman Svatomír - proti,

Rymeš Ladislav - proti,

Řezáč Vladimír - proti,

Sojka Tomáš - proti,

Soural Jaroslav - proti,

Stiborová Marie - proti,

Štrait Jaroslav - proti,

Vorlíček Zdeněk - proti,

Votava Vratislav - nepřítomen,

Váchalová Anna - proti,

Žižka Jaroslav - proti.

Prezenční listina poslanců ODA:

Čerbák Miroslav - nepřítomen,

Dobal Viktor - pro,

Effenberger Josef - pro,

Hofhanzl Čestmír - pro,

Hába René - pro,

Ježek Tomáš - pro,

Kalvoda Jan - pro,

Kužílek Oldřich - pro,

Ledvinka Karel - pro,

Lojdová Kateřina - pro,

Mašek Ivan - pro,

Stadler Jiří - nepřítomen,

Špaček Radim - pro,

Šuman Vladimír - pro.

Prezenční listina poslanců ODS:

Bachna Petr - pro,

Bečvář Ivan - pro,

Bejček Josef - pro,

Blažek Ladislav - pro,

Brodský Petr - pro,

Budinský Vladimír - pro,

Bureš Eduard - pro,

Čermák Petr - nepřítomen,

Černý Jan - pro,

Červinka Josef - pro,

Fejfar Ota - pro,

Fejfar Tomáš - pro,

Gjurič Andrej - pro,

Holub Josef - pro,

Honajzer Jiří - pro,

Jaroš Emil - pro,

Ježek Josef - pro,

Kadlecová Milada - pro,

Kalus Jaromír - pro,

Klas Jan - pro,

Koháček Petr - pro,

Kolář Robert - nepřítomen,

Kolářová Milena - pro,

Koucký Jan - pro,

Kozel František - pro,

Krámek Jan - pro,

Krása Václav - pro,

Lom Petr - nepřítomen,

Mandelík Richard - pro,

Marvanová Hana - pro,

Melichar Jaroslav - pro,

Nájemník Václav - pro,

Nečas Petr - nepřítomen,

Němčík Jindřich - pro,

Němec Luboš - pro,

Novotný Miroslav - pro,

Novák Jiří - pro,

Novák Libor (1958) - pro,

Novák Libor (1962) - pro,

Pavlíková Jiřina - pro,

Payne Jiří - nepřítomen,

Páv Tomáš - pro,

Pešek Pavel - pro,

Pěnička Stanislav - pro,

Pluhař František - pro,

Přibáň Martin - pro,

Röschová Anna - pro,

Rubáš Luděk - pro,

Stráský Jan - pro,

Syka Martin - pro,

Šimánek Jaromír - pro,

Tlustý Vlastimil - nepřítomen,

Tomanová Hana - pro,

Trojan Václav - pro,

Třebický Jan - pro,

Uhde Milan - pro,

Ullmann Josef - pro,

Váca Oldřich - pro,

Vlach Jiří - pro,

Vlček Vlastimil - pro,

Volák Stanislav - pro,

Vrzal Ivan - pro,

Vychodil Otakar - pro,

Zemina Ondřej - pro,

Zima Anton - pro,

Zubek Leopold - pro.

Prezenční listina poslanců LSU:

Drápela Jiří - pro,

Kozák Stanislav - nepřítomen,

Křížek Josef - zdržel se hlasování,

Orgoníková Hana - pro,

Procházka Vladimír - zdržel se hlasování,

Raška Miroslav - nepřítomen,

Seifer Pavel - pro,

Sýkora Jaroslav - nepřítomen,

Štěrba Tomáš - pro,

Trnka František - zdržel se hlasování,

Vačkář Jiří - pro,

Vlček Jaroslav - nepřítomen,

Vraný Jan - pro.

Prezenční listina poslanců LSNS:

Frommer Alfred - pro,

Hirš Pavel - pro,

Kulička Pavel - pro,

Matoušková Eva - pro,

Valach Vítězslav - pro,

Vyvadil Jiří - pro.

Prezenční listina poslanců SPR - RSČ:

Kašpárek Miroslav - pro,

Kuba Bohuslav - pro,

Loukota Milan - pro,

Novák Jaroslav - pro,

Šoler Jiří - pro,

Valenta Josef - pro,

Vik Jan - pro,

Vrcha Oldřich - pro.

Prezenční listina poslanců nezařazených v poslaneckých klubech:

Kraus Michal - proti.

Konstatuji, že jsem přečetl všechny poslance. Děkuji. Doporučoval bych, abychom setrvali na místech do vyhlášení výsledků. Děkuji za pochopení.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP